Gepensionneerden zijn ontevreden Bulldozers brommen bij j) Batavia IJp> Haags Bijzonder Hof berecht Juden-Fischer" Chefarinei Naar de ellende van 't beruchte concentratiekamp Vught Protest-vergadering in het NV-Huis eist spoedige verbetering Compensatie is noodzakelijk DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB In koortsachtig tempo verrijst de nieuwe stad Kemajoran Diamant-expositie in Amsterdam 4 beroemde genees middelen tegen griep Geheim agent in oorlogstijd Woensdag 9 Februari 1949 3 I GROOT'. ■■H®HfcpUlTSUANp. Ifrankr!J/W^S('\\--- ^ITSEAuJ$°*TENf SPANJE GRIEKENLi (Van een eigen verslaggever) De gepensionneerden zowel zij. die bij de Nederlandse Spoorwegen als bij diverse overheids-instellingen en bij particulieren in dienst waren zijn ontevreden over de pensioenen, die hun worden uitgekeerd. Zij toch ondervinden dagelijks, hoezeer zij financieel te kort komen, nu de prijzen van alle mogelijke levensbehoeften zo sterk zijn gestegen, terwijl hun pensioenuitkering geen gelijke tred hield met de hogere prijzen. Hun ontevredenheid vond uitdrukking in een vergadering, die Dinsdag is gehouden in het N.V Huis te Utrecht, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. daartoe roepen A-ij ook U, gepen- Demonstranten uit het hele land «Drie sprekers hebben daar het woord gevoerd: de heer Lands- kroon, die de moeilijkheden van de gepensionneerde spoormannen belichtte, de heer Van Zessen, die de klachten van het gepension neerde overheidspersoneel toelicht te en de heer Pe terse, die de bezwaren van hen, die vroeger in particuliere dienst waren, onder do loupe nam. A De vergadering werd gehouden in de z.g. Turnzaal van het N. V.- Huls, die enkele honderden mensen kan bevatten. Zij bleek te klein om vrijwel alle delen van het land naar de vele gepensionneerden, die uit Utrecht waren gekomen om hun hart te luchten, een plaats te bie den. De heer Landskroon schets- ste, hoe de oorlog de rijkdom van onze industrie en handel heeft aan getast. De armoede, die over ons land is gekomen, zou misschien aanvaardbaar zyn, als zij gelijke lijk over alle Nederlanders zou zijn verdeeld. Helaas is dat niet het gevel, zei de heer Landskroon. En kele groepen van ons volk gaan verhoudingsgewijs veel dieper ge bukt onder de zorgen van deze tijd. Vooral de gepensionneerden 'zijn de slachtoffers van de huidige geringe welstand. Niet gelijk vele groepen van ons volk zijn zij in staat compensatie te krijgen voor de waardedaling van hun koop kracht. De werkenden wel, door middel van loonsverhoging zij het, dat deze in vele gevallen te gering jjPis. Bijslagen De overheid heeft wel begrepen Hp- hoewel niet voldoende dat de nood onder gepensionneerden groot was en zo kwamen in 19-15 en 1946 enkele bijslagen tot stand. Zij ble ken ontoereikend. De regering kondigde in 1947 aan, rekening houdend met de wensen ook van de Tweede Kamer die uitdrukking vonden in vragen door de heer Vermeer en een motie van de heer Van Sleen dat er een wetsont werp ter verhoging van de pen sioenen. vooral die uit de jaren 1921 en vroeger, zou worden ingediend. Op 10 Mei bereikte deze wet de Tweede Kamer pas. Deze bleek niet tevreden over de plannen van de regering. Zij drong aan op eon nieuw, een verbeterd wetsontwerp. Dat kwam er inder daad, maar de kamerleden hebben tiu de minister verweten onvol- doende rekening te hebben gehou- /den met de uitdrukkelijke wens, 'alle pensioenen met een redelijk be drag te verhogen. In de Kamer is ook aangesneden d*. aanpassing van dé pensioenen aan de conjunctuur-schommelin gen. Het Is toch zo, dat van het ..duurder-worden" van het geld ook altijd de gepensionneerden het slachtoffer worden. Niet rooskleurig De toekomst van de gepension neerden is niet rooskleurig. Nog meer subsidies op levensmiddelen zullen verdwijnen, er staat een huurverhoging op stapel. Nog meer zal de levensstandaard van de ge pensionneerden dalen. En zrj hebben geen kans de stijging van hun kos ten van het levensonderhoud op enige wijze te compenseren. De gepensionneerden zullen zich dan nog meer moeten bekrimpen, terwijl zij nu al de touwtjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Het beroep van de minister op de précaire financiële toestand van de schatkist gaat niet op. Natuurlijk willen ook de gepensionneerden een deel van de verarming dragen, maar.... dat moet geschieden naar draagkracht. Als het noodzakelijk is komt cr altijd weer geld, zoals er ook weer steeds geld komt voor verscheide ne zaken, die de regering noodza kclijk acht. Aan deze schromelijke toestand moet een einde komen en sionneerden. op Uw niet geringe invloed aan te wenden. Op ons kunt U rekenen, riep de heer Landskroon uit. De moeilijkheden, die de pen sioenwet 1922 met zich brengt, waren onderwei-p van de rede, die de,heer Van Zessen hield. Na een uitvoerige technische beschou wing van deze moeilijkheden ging hij na, welke de gevolgen hiervan zijn voor het gepensionneerde of binnenkort te pensionneren over heidspersoneel. Hij sloot zich aan bij de woor den, die de heer Landskroon aan de zorgen van de gepensionneerden heeft gewijd. Ere-saluut. „Zonder nieuwe wettelijke be palingen kan de regering niets doen voor de gepensionneerden, die in dienst waren bij particuliere bedrijven," zei de laatste spreker L. P e t e r s e. Hij bracht een ere saluut aan die particuliere bedrij ven waaronder de ATO die vrijwillig de pensioenen met 25 pet. hebben verhoogd. Jammer achtte hij het. dat niet alle perso nen- en goederenvervoersbedrijven daartoe zijn overgegaan, terwijl de meesten toch wel iets hadden kun nen doen. Bij de tramwegen bestaat een mengelmoes van pensioenfondsen, die slechts één ding gemeen heb ben: dat zij al in normale tijden te geringe pensioenen uitkeren en nu helemaal te kort schieten. Vóór de oorlog stonden vele van deze maatschappijen er financieel slecht voor, zodat er niets te halen viel, na de bevrijding, die ook een sane ring bracht, zijn de meeste opge bloeid, zodat nu de tijd gekomen is om bij de directies aan te kloppen en te zeggen: „Wij hebben jaren lang genoegen genomen met te lage pensioenen, nu is het tijd om te voorzien in de noden der door 6. Het eiland is geheel bolvormig en ongeveer i twaalf kilometer lang In de vergadering van gepen- en breed. Op de hoogste sionneerden, die Dinsdag in het top heeft Prudon zijn N.V.-Huis in Utrecht is gehouden hoofdkwartier gevestigd, is 'n resolutie aangenomen, waar- een merkwaardig ge in als de mening wordt uitge- bouw, geheel rond en sproken, dat de Wet Verhoging kennelijk zwaar gepant- Pensioenen in zeer onvoldoende serd. Waar lijkt ait toch mate tegemoet komt aan de grote vermindering van koopkracht van le pensioenen. Men betreurt, dat de regering vrijwel niet voldoet aan het in de Tweede Kamer algemeen uitgesproken verlangen tot verbe tering der getroffen regeling en acht het onbillijk, dat bij de on langs getroffen regeringsmaatre gelen, die tot verhoging der kos ten van htt levensonderhoud heb ben geleid, geen enkele maatregel voor compensatie is getroffen ten behoeve van de gepensionneerden. In de resolutie wordt de ver wachting uitgesproken, dat de re gering alsnog zal komen met maatregelen, waardoor de voor grote groepen van gepensionneer den ontstane noodtoestand wordt opgeheven, dat bij verdere maatregelen, die tot prijsverhoging zullen leiden, ook voor de gepensionneerden de nodige regelingen worden getrof fen voor het opvangen van de prijsverhoging. Men meent dat de verbeterde uitkeringen ingevolge de Invaliditeitswet ten goede moe ten komen aan die gepension neerden, wier pensioenrechten liggen beneden de normen van de Burgerlijke Pensioenwet 1922, op? denkt Rob. Het is, alsof hij in een totaal vreemde wereld ver zeild is geraakt. Hij weet wel, dat er op ver scheidene punten in de Stille Oceaan in het diepst geheim proeven worden genomen met atoomenergie en hij ver moedt zo half en half, dat Prudon daar ook kamer, die er tamelijk gewoon uitziet. „Laten eiland. Je weet natuurlijk, dat het vroeger mee bezig is. Maar wat betekenen al die fa- we eerst maar eens een kop koffie drinken," altijd door zeelieden werd gemeden, omdat brieken toch? Ze rijden het hoofdkwartier zegt de geleerde; „en dan zullen we eens het zo sterk aan aardbevingen onderhevig was. binnen en gelukkig, Prudon brengt Rob in een praten. Kijk, hier heb je een kaart van het Tenminste, dat déchten ze. Advertentie I.M. Een woonplaats voor Vertrouwelijk vroeg lk aan m'n drogist. Of hij tegen de griep een middeltje wist, ..Jawel" zei de man En glunder keek ie me an. ..Neem 'n TIP VAN BOOTZ". dat helpt beslist. U gepensionneerden,' Peterse. Ook de noodwet-Drees hoe welkom zij ook is schiet te kort, zei hij. Ook daaraan moet nog veel verbeterd worden. Hij achtte het vooral onrechtvaardig dat zij, die jarenlang een vrij groot deel van hun loon hebben afgestaan voor de verzorging van hun oudedag, nu, ingevolge de n^odwet-Drees, op één plan worden gesteld met hen, die altijd „Gods water over Gods akker hebben laten lopen". Onbil lijk is het z.i. ook. dat de f 1 compensatie, die de regering voor schreef voor de werkenden, niet wordt uitbetaald aan de gepen sionneerden. die geen „uitwijk mogelijkheden" hebben. „Het dringt zich onmiskenbaar aan ons op, dat de regering de ge pensionneerden feitelijk aan hun harde lot liceft overgelaten," zei de heer Peterse met nadruk. Na enige discussie werd de hier bij afgedrukte resolutie met alge mene stemmen aangenomen. 100.000 mensen Hard wordt momenteel op Java Hap- Bewerkt aan de voorbereidingen zei ae nee. voor bouw van Kemajoran, de voor 100.000 mensen geprojecteer de voorstad van Batavia. Hoewel de plannen hiervoor nog maar enkele maanden geleden werden opge steld. worden zij, ondanks vele moeilijkheden, toch thans al ver wezenlijkt. De eerste afkoop der gronden had plaats op 28 November j.l., de laatste op 11 Januari. In totaal is een bedrag van f 14.500.000 uitge keerd. Direct na de eerste afkoop werd begonnen met de bouw van een werkdorp, omvattend magazij nen, een kantoor, garages voor de gemechaniseerde werkgroep en het autopark. Voorts verrezen tij delijke woningen voor het uitvoe rend en lager personeel. In drie weken tijd heeft men een uitneem- bare ijzeren loods opgetrokken van duizend vierkante meter opper vlakte, die bestemd is voor de opslag van materialen. Op een de opslag van materialen. Óp een reeds bouwrijp gemaakt terrein zal voorts dezer dagen worden be gonnen met het neerzetten van een dozijn permanente woningen voor het hoger en toezichthoudend per- I soneel. De nieuwe stad zal verrijzen op een zwaar met vruchtbomen be plant terrein van 730 ha. en men zal trachten de waardevolle bomen I bij de aanleg er van zoveel moge- I lijk te sparen. Ook het heuvelach tige karakter van het terrein, 1 waarin hoogteverschillen tot der tien meter voorkomen, zal worden bewaard. Momenteel kan men in Batavia de gehele dag het gegrom van 'n TIP VAN BOOTZ Inz, de Hr N. J. te Zaandam ontv. 1 fl. TIP DE EERSTE HANDELING, die de nieuwe burgemeester der gemeente Putten (Gld.), Jhr. Mr. W. F. Quarles van Ufford, verrichtte, was het leggen van een krans aan de voet van het monument, dat ter herinne ring aan de in October 1944 weggevoerden is opgericht. Daarna zette hij zijn intocht voort naar het stadhuis, waar de nieuwe burgervader plech tig werd geïnstalleerd. 55* „Geef mij vijf minuten met hem alleen, dan ben ik tevreden". Deze uitroep slaakte gisteren een der vele getuigen die voor het Haagse Bijzondere Gerechtshof was ver schenen om verklaringen af te leggen over de Duitser Fischer, die gisteren terechtstond voor de wandaden die hij tijdens de bezet ting bedreef jegens Joodse Neder landers, een optreden dat hem de bijnaam „Juden-Fischer" had doen krijgen. Deze uitroep van een der getui gen was tekenend voor de verbit terde sfeer die in de zaal hing. Een DE WEST-EUROPESE UNIE IN WORDING BaSM KERN VAN DE WEST-EUROP UNIE I' WAARSCHIJNLIJKE CANDIDATEN OOST EUROPA ONDER INVLOED VAN DE 50WJET UNIE 49n9|VPELT-PA| Als Noorwegen inderdaad zal breken met de door Zweden zoveel jaren geleide neutraliteitspolitiek zal de West-Europese Unie weer een belang rijke steun krijgen. De kern van dit bouwwerk wordt nog altijd gevormd door de landen, die het pact van Brussel ondertekenden. Engeland, Frankrijk en de Benelux-staten. Een lange strook van naties, tussen deze kern en de Russische invloedssfeer gelegen, heeft thans het ver langen in de West-Europese Unie te ioorden opgenomen. Ons kaartje brengt deze situatie in beeld. Hoewel Oostenrijk niet gearceerd is, is cr de laatste dagen sprake van geweest ook dit land uit te nodigen tot deelneming aan de beraadslagingen over het Handvest. der andere getuigen was de heer L. Vos uit Rijswijk, die ontroerd vertelde, hoe hij met zijn vrouw van de cellenbarakken te Scheve- ningen naar Westerbork was ge transporteerd. Toen hij van zijn vrouw afscheid nam zij keerde nimmer terug had Fischer sar castisch uitgeroepen: „Ach, was eine süsze Liebe" en had hen van elkaar gescheiden. De vraag, of verdachte verant woordelijk kon worden gesteld voor alle Jodentrsnsporten naar Duitsland, kon in de gisteren ge houden zitting niet meer worden beantwoord omdat het te laat werd. Wel echter bleek uit de ge tuigenverklaring dat Fischer zich onmenselijk wreed tegenover zijn slachtoffers heeft gedragen, een houding die hij nu botweg poogt te ontkennen op zo'n arrogante wijze dat het publiek op de tribune luid ruchtig en dreigend op Fischers ontkenningen begon te reageren, zodat de president de hamer moest gebruiken toen Fischer betoogde: „Ik heb geen doden op mijn gewe ten". Weinig vleiend voor de be schuldigde was een schriftelijke verklaring van Josef Schreieder. Bij deze was Fischer voorgedragen voor speurderswerk, maar Schreie der wimpelde de voordracht af, omdat „Fischers werkzaamheden bij het Judenreferat zich maar hadden beperkt tot het vangen van weerloze Joden, wat geen vakar- beid was". Vanmorgen zou de zitting wor den voortgezet. KAMPIOENSCHAP TAFELTENNIS In de eerste ronde van het heren- enkelspel om de tafeltonnis-wereldkam- piocnsehappen te Stockholm heeft de Nederlander Van Ham met 21-8. 21-7 en 21-10 verloren van Neumann uit Chili. De Engelsman Pierce won van onze landgenoot Hogendoorn met 21-12. 21-12 en 21-14. In de tweede ronde verloor de Neder lander Thien met 21-13. 21-7 en 21-13 van de Hongaar Varkonyi. Bij het dames enkelspel werd ln de eerste ronde Cobi van Megen (Ned.) verslagen door miss A. Wood (Eng met 21-10. 21-19 21-7 en mevrouw Mostert-do" Zeeuw (Ned.) verloor van miss R Tolan (Schotl met 21-18. 21- 12. 21-14. De loting voor de Davis cup werd Dinsdag verricht door Trygve Lie. secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Het resultaat was dat Nederland ln dc eerste ronde Zuld-Afrika zal ont moeten. Nieuwe prijzen voor pensionkamers Met ingang van 16 Februari a.s. wordt een nieuwe prijzenbeschik- king van kracht aangaande de prij zen voor kamers met pension. De nieuwe beschikking ge jft een eenvoudiger wijze van berekening der geoorloofde pensionprilzen aan. In verband met gestegen prijzen voor voedingsmiddelen en met de ontsta ne mogelijkheid tot ruimere rantsoe nering zijn' geringe verhogingen van de pensionprijzen toegestaan, welke, al naar de pensionklasse, va riëren van 2.50 tot i 10.per persoon per maand. Daartegenover zal de nieuwe prijsregeling prijsverlagend werken in die gevallen, waarin het aantal geoccupeerde kamers een groter is dan het aantal personen boven de leeftijd van 9 jaar, dat van die ka mer! s) gebruik maakt. In dit geval heeft de pensionhouder evenwel het recht, voor de tijdsduur der lopen de pensionovereenkomst de oude prijs te handhaven. In verband met de ruimere brand stofvoorziening als gevolg van het bonvry worden van sommige brand stoffen en met de recente verho ging der brandstofprijzen, zal de kamerprijs op dit gebied een kleine verhoging ondergaan. De tarieven voor rusthuizen zijn door een wijziging van dc te dien aanzien bestaande prijzenbeschik- king gelijktijdig in overeenstem ming gebracht met die voor pen sions en kosthuizen. De Turmac sigareltenfabriek te Amsterdam, die Maandag 31 Janu ari als gevolg der staking van een deel van het 110 man tellende per soneel door de directie zelf werd gesloten, werkt thans weer. De di rectie heeft 35 stakers ontslagen. zware machines horen: bulldozers, graders en scrapers. Om een snelle openlegging van het terrein te be vorderen hoopt menhun aantal weldra nog te kunnen uitbreiden. Timmerfabriek. Een timmerfabriek, die met een zijspoor is verbonden met de halte Kemajoran is al bijna gereed geko men. In de komende drie a vier jaar zullen hier deuren, ramen, ko zijnen en kaphout voor de nieuwe stad worden vervaardigd. De eer ste machines draaien al proef. Men verwacht de nieuwe fabriek in Maart in gebrüik te kunnen ne men. Zij zal 4.000 -kubieke meter hout per jaar kunnen verwerken en aan maximaal 150 man perso neel werkgelegenheid verschaffen. Voordat de eigenlijke stadsbouw begint moet men natuurlijk zorgen voor woongelegenheid voor de bouwers en de aanleg van wegen. Met dit laatste is direct na het ge reedkomen der onteigening een be gin gemaakt. Ook is men al be gonnen met het bouwrijp maken van bepaalde terreinstroken, waar op volkswoningen zullen worden gebouwd voor de door de onteige ning getroffen bevolking. Met deze bouw zal men nog deze maand aanvangen. Als dc regens geen vertraging zullen veroorzaken kun nen omstreeks Augustus of Sep tember de eerste huizen gereed komen. Terzelfdertijd zal ook de grote betonbrug over het Bandjir kanaal gereed zijn, evenals de autosnelweg naar dc toekomstige woonplaats. Tegen het einde van het jaar zullen er naar verwach ting 2700 huizen staan. De electrificatieplannen voor het jaar 1949 zijn ook al gereed. De energielevering zal uiteraard aan dezelfde beperkingen onderhevig zijn als in Batavia. In afwachting van dc nadere uitwerking der wa terleidingplannen voor de ge meente Batavia, zal de watervoor ziening van Kemajoran voorshands geheel zelfstandig plaats vinden door artesische putten. Het mate riaal voor de eerste diepboring is reeds aangekomen. Binnen enkele weken zal worden geboord. Onder hen die in Kebajoran hun toekomstige woon- en werkplaats gaan zien, bestaat een groeiende belangstelling. „Amsterdam Diamantstad" zal de naam zijn van een grote dia- OchtcndaDmjiastlck: mant-tcntoonstelling. die van 16 Juni tot en met 3 Juli in de hoofd stad wordt georganiseerd. Zij wordt gehouden in de grote zaal van de Beurs voor de Diamant handel aan het Wcesperplein. Advertentie Bij griep, verkoudheid, tegen alle pijnen enz., is CHEFARINE „4" een bijzonder krachtig maar toch weldadig middel, want het bevat 4 werkzame bestanddelen, stuk voor stuk in de gehele wereld al beroemd. Eén bestanddeel Chelarox zorgt dat, al is de wer king zeer krachtig, zelfs 'n gevoe lige maag niet van streek raakt. Radio-programma Hedenavond HILVERSUM I; 19— Nieuws 19.15 Prlkkcbeen; 19.30 Actueel geluld: 19.45 Engelse les; 20Nieuws; 20 05 Prog. prol 20.15 Trio Fantasia; 20.15 Gods blljmarc: 21 15 Bach-concert; 21 45 Alt en orgel; 22 15 Swccltnck- kwartet; 22 45 Avondoverdenking- 23.— Nieuws: 23,15 Viool en piano; 23 20 C.e. zins- en huwelijksmoeilijkheden; 23 35 24 Gram. platen. HILVERSUM II; 19.— Volkswoning bouw; 19,15 Rcg ultz 19 30 Tot do tsak en hoofd en handen: 19 40 Jeugd- nicuws; 19.45 Lezen ln de bijbel- 20 Dingen van dc dag: 2015 Socialistisch nieuws: 20 20 Concertgebouworkest: 21 15 Hoorspel; 22.15 Jan Corduwener: 22.45 In de tuin der poëzie; 23Nws; 23,45 Bruce Lowe; 23 35 24 Gram, platen. Morgen DONDERDAG 10 FEBRUARI HILVERSUM I 7 09 Nieuws: 7 15 mtÊmtmmmmrnm 7.30 Jascha Hel- fetz; 7 45 Morgengebed; 8.00 Nieuws: 8 15 Gr platen: 9:00 Voor de vrouw 9 05 Gr. platen 9.40 Schoolradio: 10.00 Ar thur Fiedler- 1015 Morgendienst: 10.45 Paul Robeson- 11.no Zonnebloem: 1140 Schoolradio; 12.00 Angelus; 12.03 Piano recital- 12.30 Land- en tuinbouw: 12 33 Metropole-orkest- 12 55 Zonncwllzer; 13 00 Nieuws: 13.25 Mctropolc-orkest; 13 45 Rocrommc- 14 00 Canzonetta sex tet. 14.40 Even ondre ons: 15 00 Carmen Torris, sopraan 15.15 Emlle Vacncr; 15 30 Rotterdams pianokwartet- 16 00 Bijbellezing 16 45 Kamerorkest- 17 00 radio jeugdjournaal: 1730 Overzicht der vocale kwartetllteratuur: 18 00 Leger des Hells 18 15 C.W.V-kwartier; 18 30 Rep ultz HILVERSUM II- 700 Nieuws- 7 15 Gram. muz730 Dagopening- 8 00 Nieuws; 8.15 Gr Diaten; 8.55 Voor de vrouw- 9 00 Boston Prom. orkest: 9 30 Waterstanden: 9 35 Gr olaten: 10 00 Morgenwlldinp: 10.15 Gr.platen 10 50 Voor de kleuters 11.00 Orgelconcert: 11.45 Voordracht- 12.00 Trio Jan Hof meester- 12 30 Land- en tuinbouw: 12 33 In 't Spionnetje: 12.38 Gerard van Kre velen- 13.00 Nieuws. 13 15 Mededelin gen; 13.20 Ensemble Jo Bos: 13.50 Do rothy Lamour en Bob Hodc 14.00 Wii en de mode: 14.20 Sollstenconcert: 15 00 Voor zieken en gezonden- 18 00 Assor- timento- 17.00 Kaleldoscoop; 17.20 Welk dier deze week: 17.30 Modelvliegtuig bouwers. 17.35 Johnny Meltcr- 17 50 Rcg. ultz 18.00 Nieuws. 18.15 Soort- praatie; 18.30 Oude Tableaux. TEGEN GRIEP - 20 TABLETTEN I 0.75 Kerknieuws Ncd. Herv. Kerk Beroepen te Avereest T. B, van Houten te Britsum tc Hulzen (N - H dr. S. D. Attcma te Oosterbeek te Bozum (tocz.) C. A Schenk tc 's- Hcerenberg te Oosternijkcrk G. J. J. Lief ting tc Nickerk Aangenomen naar Oud-Beljerland J. van Mnlcnstcin te Ntcuwpoort die bedankte voor Andel en voor Koeken gen (tocz) naar Vecnendaal K. v. d. Pol te Ede. Bedankt voor Moordrecht P. In- berg te Norg. Chr. Gercf. Kerken Tweetal te Assen W. Ruiter te Sneek en B. van Smeden te Kampen. DE BRAND/DIE IN SEPTEMBER 't koelhuis Amerikaverwoestte en het koelhuis „Australië" beide van de N.V. Blaauwhocdenveem- Vriesscveem te Amsterdam ernstig beschadigde, veroorzaakte een ernstig verlies voor de na de oorlog toch reeds zo beperkte koelhuis ruimte in ons land. In snel tempo worden thans de complexen, die ge durende de oorlog in Rotterdam werden verwoest, herbouwd. Aan de Rijnhaven is het gebouw van de „Pakhuismeestcren" zijn voltooiing genaderd. 56 "pIND Juli 1944 word ik plotse- -L-/ ling uit Haarcn overgebracht naar het concentratiekamp Vught. Het goede leven is voorbij. „Hut ab, du frecher Hund!" Beng! De eerste slag is gevallen. „Kom hier! Schnell! Looppas! Schnell'" Dit is de ontvangst in Vught. het meest gehate, het meest gevreesde, het meest beruchte Konzcntrations- I lager in Nederland. Ik word naar de kampgevangenis I gevoerd en alleen in een cel opge sloten. gekleed in een grauw gevan genispak, misselijk van opwinding, in een hoek geleund tegen de kou de, vochtige stenen. Mijn eigen kle ren zijn me afgenomen om ontluisd te worden. Ze zullen binnen een paar dagen terugkomen. Ik geloof er niet aan! De ruwe stof schuurt langs mijn armen en benen en nek en ik voel me als een gevangene, die op de komst van de beul wacht. Het is vroeg in de middag cn daar ik tien minuten na de otens-uitrei- king aangekomen ben. krijg ik niets meer tc eten. De cel is klein cn laag en donker cn uit elk meubelstuk cn Het gekwinkeleer van een vogel in de groene berk aan de andere kant van de drie-en-een-halvc me ter hoge stenen muur om de gevan genis. schijnt de diepe stilte, bijna een stilte des doods, die binnen heerst, tc accentueren. De hete lucht hangt trillend boven het grij ze zand. juist onder het venster en Slam Is. als 45ste land, toegetreden tot de Unesco. Ons feuilleton niets verstoort de leegte van mijn leven. Ik zou willen gillen om niet gek te worden. Plotseling dringt van buiten het geluid van stemmen tot mijn cel door. Een nietszeggend gesprek van een man cn twee vrouwen over het w» v... weer en het eten. Hun stemmen rijn uit elke steen van muren en vloer licht en worden afgewisseld door schijnt de vochtige lucht van rot tend hout op te stijgen. heldere lachjes van de vrouwen. „Ze hebben iemand in de cel be- Marie en Hetty." (Wordt vervolgd) neden mij gebracht, geloof ik!" hoorde ik de man zeggen. „Ik heb daarna niets meer gehoord. We moeten vanavond proberen contact te vinden." Ik klim op mijn stoel en druk mijn gezicht tegen de kleine ope ning boven aan hot venster. .Hallo!" roep ik en nogmaals: „Hallo'Ik moet een paar maal voorzichtig schreeuwen vóór ze mc horen. „Stil meisjes," zegt de mannen- slem, „ik geloof dat mijn nieuwe buurman roept. Hallo! Ben jij het beneden?" „Ja!" „Ha. fijn. We hebben het juist over je." „Zeg, hoe praat ju?" zeg ik. „Ik breek m'n nek haast." „Luister. Je raam draait naar be neden en wordt door een ijzeren stang vastgehouden. Draai de schroeven eruit en maak de stang los, dan kan je het raam helemaal naar beneden klappen." Ik volg zijn aanwijzingen op en bemerk, dat een vorige bewoner de schroeven al minzaam verwijderd heeft en dat het raam gemakkelijk omklapt. „Klaar?" „Ja!" „Fijn, mag ik me even voorstellen, mijn naam is Jan. Ik zit juist boven je Hoe heet jU. ofliever gezegd hoe wil je genoemd worden?" „Noem me maar Robert!" „Uitstekend. Laat me je nu aan de meisjes voorstellen. Ze heten Scheepstijdingen Alctta (T), 7 Fcbr. van Ccbu naar Manilla, Aludra. 7 Fcbr. van Hamburg tc Antwerpen; Amsteldljk, Batavia— New York. 7 Febr. to Singapore: Arendskcrk. Rotterdam—Sydney, 7 Fcbr. von Bombay; Bar<ndiccht (T), 7 Fcbr. van Rotterdam tc Hambic, vermoedelijk 1U Febr. naar Curacao; daarna Rotterdam; Bcvrwljk. Tunis Amsterdam, 7 Febr. van Gibraltar; Grooto Beer AmsterdamJava. pas». 7 Fcbr. Kaap Bougaronl; Groolc Kerk, Mombassa—Amsterdam. pass. 7 Fcbr. Ouessant; Hcdel. St. John—Hamburg, 8 Febr. liOO mijl W. Land's End: Hil versum, SfaxEngeland, pass. 7 Fe bruari 'Kaap Palos; Jaarstroom. 7 Fe bruari van Cotonou te Accra; Lombok, 7 Febr. van Abadan te Bahrein; Maas- kerk, 7 Febr. van Tacoradl naar Coto nou; Malvlna (T), SingaporeEnge land. 7 Fcbr. 60 mijl W.N.W. van Sin gapore; Meerkerk. Japan—Rotterdam. 8 Fcbr. tc Singapore Mijdrecht 8 Febr. van Walvisvaarder Willem Ba- rendsr. nnar Kaapstad; Nieuw Holland, 7 Febr. van Port Swettcnham naar Pc- nang; Nieuw Amsterdam 8 Fcbr. van Havanna tc New York verwacht; Oranje Batavia—Amsterdam. 7 Fcbr. 050 mijl ZO. van Guardaful; Prins Willem IV, AmsterdamValencia, pass. 7 Fcbr. Sagrcs; Prins Willem V, RotterdamValencia pass. 7 Febrr FinLsterre: Raki. 7 Febr. van Singapo re te Pangkalpinang; Rossum, 7 Fcbr. van Sfax te New Castlc; Rondo. 7 Fe bruari van Singapore naar Pcnang; Salawati. 7 Fcbr. van Macassar naar Panaroekan; Samaria. 8 Febr. van Port de Franco te Dieppe; Sarangan 8 Febr. van Colombo te Bombay; Slba- Jak. RotterdamJava, 7 Febr. van Aden; Slotcrdljk. Java—New York. 7 Febr. van Aden. Stad Alkmaar. 8 Fe bruari van Dakar te Kaapstad vcrw.; Stad Arnhem, Mclllla—Gent; pass. 7 Febr. Ouessant; Stad Dordrecht. 8 Fe bruari van Immlngham te Ceuta; Stad Maastricht. 7 Fcbr. van Savona tc Ca sablanca: Ta wall JavaA'dam, 7 Febr. van Port éald; TJlmenteng, 5 Febr. van Batavia n Bclawan; Water land. Buenos Aires—A'dam. pass. 7 Febr. Flnistcrre; Weltevreden, 7 Febr. 22 uur tc Bremen, vermoedelijk 11 Fc- brunrl vandaar naar R'dam: Hersllia, A'dam—Tnnidad pass. 7 Febr. Wight: Kota Agocng. JavaR'dam. 7 Febr 23 uur Malta gepays.; Limburg. 8 Fcbr. 22 uur van San Francisco naar de Per zische Golf; Marken. R'damJava 1 Fcbr. 2 20 uur van Port Said; Socst- dijk, 5 Fcbr van SoerabaJa n Makas sar; Tosarl. 7 Febr. van Ccbu n Bata via; Van 't Hoff. JavaR'dam. 7 Fe bruari 6.10 te Suez, vermoedelijk 18,30 vandaar; Zuiderkruis 7 Fcbr. te Ba tavia; Alcor R'damPorto Alcgre. 7 Febr. van St. Vincent; Alphard, 8 Febr. 10 uur van Buenos Aires to R'dam; Averdljk. 5 Fcbr. van R'dam te Vera Cruz; Corilla (t). 9 Fcbr. van Tarakan naar Singapore: Lekhaven. Buenos Aires—R'dam. pass 8 Febr. Ouessant; Leopoldskcrk, R'damCal cutta. 7 Febr van Rangoon: Llnge 7 Fcbr' van Monrovia n Malembo; Lop- persum. A'damDuala, 4 Febr van Port Harcourt; Nederland (t). 5 Fcbr. van Manilla te Bahrein; Phrontis Ja va—New York. 4 Fcbr. van Singapore; Rijnhaven 8 Febr. van Gandia tc Ant werpen: Salando. 7 Fcbr van Gibral tar n Casablanca- Slngkcp A'dam— Java. 7 Fcbr. te Port Said; Straat Ma- lakka 5 Fcbr van Durban n Batavia: Tablan. Java—A'dam. 8 Fobr. v Colom bo; Zeeland (KRLi. R'damJava 8 Fcbr van Genua; Aalsum, 8 Fcbr van Hamburg te Bremen: Bacchus 7 Fcbr. van Trlnldnd naar Paramaribo; Hil versum. Sfax—Lelth 8 Fcbr. te Gi braltar;' Marken. New York—Java 7 Febr. van Suez; Nieuw Amsterdam c Febr. van Havanna te New York- MJ- kerk. A'dam—Mombassa 8 Febr te Marseille. Rijnland. A'd«amBuenos Aires 7 Fcbr van Santos. Nederlandse kunstrijders te Zürich Te Zuerich werden internationale wedstrijden kunstrijden gehouden, waaraan bl1 dc juniores dc Ncdcr- ir.dce meisjes Rietle van Erkcl cn Lydia Stoppelman deelnamen- 6ij het vrije rijden was Rietle van Erkel een verrassing. Zij toonde een elegante wiizc van rijden, tcrv/ijl haar neen beheerst "n haar plrc-j?——t -i.i„er wrrep Lydia Stoppelman was no? wat onzeker Van de totaal 14 deelneemsters be zette dc Weensc Susl Glebisch de eer ste plaats met 122 74 punten (plaats- cijfer 12). Rietje van Erkcl werd 9c met 110 92 punten 43) en Lydia Stoppelman 12o met 103 82 punten (60).

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 3