Albert Heijn \radioh wast witter Putten's burgemeester geïnstalleerd Wel bedrijfscrediet, maar dan toch zelfstandigheid Teelt van fijne peulvruchten moet gestimuleerd worden Zó uit de wasketel en nu al stralend wit f' Hiep hüp voor U ziet het zelf Laten wij allen nauw samenwerken in het belang der gemeente Centraal melkproductenbedrijf bij het Twente-Rijnkanaal? Productie te laag Kranslegging bij de kerk Viruly's kleurenvluchl Uw min ffe MIDDENSTANDSCURSUS EEN FLINKE KRUIDENIERSBEDIENDE WASKETELS TEILEN Telefoon 6609 Brandpunten 39 ct. Voor de boer, die varkens houdt Financiële binding van varkensniesters aan fabrieken uit den boze Nu de mogelijkheden weer gro ter worden om op het gemengde bedrijf op de zandgronden meer varkens te houden, ziet men, dat de desbetreffende boeren er op uit zijn hun varkensstapel te ver groten om op deze wijze hun in komen te verhogen. De grote moeilijkheid is echter voor hen. dat er zeer veel geld nodig is om met het mesten van een behoor lijk aantal varkens te beginnen. Dit geld nu kunnen deze boeren in vele gevallen niet reserveren uit hun normale inkomen. Het is geen geheim, dat vooral voor deze ca tegorie het geld weer schaars is en dat voor velen de hoge prijzen van de biggen en de betrekkelijk hoge prijzen van het voer het mesten van een behoorlijk aantal varkens moeilijk maken. De uitbreiding van het aantal varkens is ook een belang voor de grote exportslachterijen. Deze stre ven er naar hun omzet zoveel mo gelijk te verhogen. Dit streven van de vleesfabrieken is volkomen begrijpelijk; het ïs^hun goed recht en niemand zal hun dat willen be twisten. Om deze verhoging van de omzet te bereiken zijn de par ticuliere fabrieken bereid de boe ren tegemoet te komen en hun op verschillende wijzen te helpen. De meest voorkomende vorm van hulp is. dat deze grote fabrieken ae boeren credieten geven voor het aankopen van de biggen en van het voer. Ook komt het voor, dat de fabriek de big en het voer koopt, dit alles ter beschikking stelt van de boer, die het varken moet mesten en daarvoor dan een bepaald bedrag uitgekeerd krijgt, ofwel recht heeft op een deel van de winst, welke op het varken wordt gemaakt. In enkele streken van ons land komt deze laatste vorm het meeste voor. Voor de boeren lijkt het een uitkomst, dat zij met behulp van de particuliere slachterijen in staat worden gesteld een behoorlijk aantal varkens op te zetten. Het is dan ook begrijpelijk, dat zij ge bruik maken van de tegemoetko ming, welke hun aldus geboden wordt. Deze aangelegenheid is in de Veehouderijcommissie van de Stichting voor de Landbouw besproken. Deze commissie is van oordeel, dat elke finan ciële binding van de varkens- mesters aan de particuliere fa brieken principieel volkomen onaanvaardbaar is en uiteinde lijk voor de boeren zeker fu nest zal zijn. Zij achtte het dan ook gewenst de boeren te waarschuwen, dat zij op deze wijze hun zelfstandigheid prijs geven. Indien de particuliere slachte rijen credieten verschaffen aan de boeren, geschiedt de definitieve afrekening meestal door het uit keren van een bepaald gedeelte van de winst aan de boer. Uit de berichten, welke de veehouderij commissie bereikten, bleek, dat dit aandeel veelal gering is, in ieder geval geringer dan de winst, welke de boer zou kunnen maken, indien hij geen crediet bij deze fabriek zou hebben opgenomen. Als argument voor het uitkeren van dit geringe gedeelte van de winst wordt genoemd het risico, dat de fabriek loopt. In de prac- tijk komt het er echter op neer, dat het risico geheel voor rekening komt van de boer, die het contract heeft afgesloten. Ernstiger wordt de zaak, indien de slachterij de big en het voer koopt en dan het varken door de boer laat mesten. In dit geval komt om zo te zeggen de boer in loondienst van de fabriek. Van zijn zelfstandigheid blijft dan'vrij wel niets meer over. Alleen het risico blijft in de meeste ge vallen voor rekening van de boer, die niettegenstaande dit, met han den en voeten aan de particuliere slachterij gebonden is. Hij is wel zelfstandig ten opzichte van de kwade kansen, niet met betrek king tot de goede. Verschillende coöperatieve ex portslachterijen zijn noodgedwon gen overgegaan tot het verlenen van credieten op dezelfde wijze als de particuliere bedrijven. Hoe wel de coöperaties de boeren met meer égards behandelen en hun het aandeel in de winst uitkeren, dat hun toekomt, worden de be zwaren tegen het systeem daarom niet minder groot. De coöperaties zijn hiervan zelf overtuigd, doch zij zijn alleen hiertoe overgegaan om de boeren te kunnen vrijwaren van een afhankelijkheid aan de particuliere zakenman, welke af hankelijkheid hem dan ook nog wordt aangeboden onder het mot to: „Coulante bediening". De Veehouderijcommissie van de Stichting is van oordeel, dat een andere wijze tot het verlenen van bedrijfscredieten gevonden moet worden, waarbij de boer zijn vrijheid en zelfstandigheid kan behouden. Hier ligt een taak voor de boerenleenbanken. In het Zui den van het land hebben de boe renleenbanken deze taak reeds op zich genomen. Getracht zal wor den. dat ook in de andere delen van Nederland dit systeem van verschaffing van bedrijfscredieten zal worden toegepast. Aan de grens van de gemeente Put- i Quarles van Ufford op bij het rij- ten wachtte de landelijke rijvereni- tuig, waarijl hij met zijn vrouw en ging de nieuwe burgemeester Jhr. I zijn twee kinderen een rit zou ma ken. (Van onze speciale verslaggever) Hoorngeschal, dat ln de stille straten luid weerklonk, deed Putten gis termiddag uitlopen, opdat het de nieuwe burgemeester, jhr mr Quarles van Ufford, zou kunnen begroeten op diens eerste tocht door de gemeente. Langs de kant van de weg, op de smalle stoepjes in de dorpsstraat en onder de luifels van hun huizen stonden zij daar, de inwoners van het fraaie dorp aan de noordelijke rand van de Vcluwe. Zij keken gespannen naar de man, die in de ruime calèche had plaats genomen enzjj wogen hem. Want deze eerste tocht greep Putten aan om de nieuwe bur gemeester, over wie al dagen lang een ieder had gesproken, te leren kennen en voor zichzelf een voorzichtig antwoord te geven op de alles overheersende vraag wat of de eerste burger wel voor een man zou zjjn! Voorts wees hij op het natuur- Millioenen plan voor Gelderland en Overijssel In Drente heeft een veertigtal zuivelfabrieken besloten tot in tensieve samenwerking bij de vervaardiging van belangrijke, voor de export geschikte melk producten. Reeds is begonnen met de bouw van een groot fabrieks complex te Beilen, waar over en kele maanden zal worden begon nen met de vervaardiging van Spray-poeder. Maar ook in Gelderland en Overijsel zit men niet stil. Dene marken zit ons op de hielen bij de export van zuivelproducten, en wij moeten zorgen vóór te blijven. Daarom gaan thans ook in deze provinciën de gedaéhten van lei dende figuren op zuivelgebied uit naar de stichting van een centrale fabriek voor de vervaardiging van zuivelproducten, op de eerste plaats Blijkens een rapport van de peul vruchten studie-combinatie is het gewenst de teelt van fijne peul vruchten te stimuleren. De produc tie van witte bonen, kievitsbonen, citroenbonen, kogelbonen, capucij- ners en rozijnerwten of grauwe erw ten voorziet thans niet in de be hoefte. De productie in 1948 van capucijners was 1400 ton en de be hoefte wordt geschat op 5000 ton. Van andere fijne peulvruchten is de productie thans vrijwel nihil De achteruitgang dezer productie is een gevolg van de regeringspoli- tiek in de afgelopen oorlogsjaren, zo wordt in het rapport gezegd. Deze moest erop gericht zijn de opbreng sten zo hoog mogelijk op te voeren, waarbij de leveringsprijzen voor al le soorten gelijk waren. Daar de fij ne kwaliteitssoorten een lagere op brengst geven, is men zich vanzelf sprekend gaan toeleggen op de teelt van de lonende soorten. Voor witte bonen dient hierbij niet uit het oog te worden verloren, dat het grote productiecentrum voor de oorlog Walcheren was. De peulvruchten studie combina tie wil nu onderzoeken, in hoeverre de teelt van de fijne peulvruchten op verschillende gronden en in het bijzonder in het kleine bedrijf lo nend zal zijn. Immers, de intensivi teit van de arbeid in het kleine be drijf is groter en de prijs per op brengsteenheid ligt voor de fijne soorten hoger, waartegenover ech ter een kleinere oogslzekerheid staat. De PSC wil die combinatie van factoren zoeken,-welke de teelt zo rendabel mogelijk maakt. In dit verband dient het zaad ook van prima kwaliteit te zijn en ge zien de vele leemten heeft de PSC een bedrag van f 500.uitgeloofd voor de kweker, die er als eerste in slaagt, een capucijnerras of een ro- zijnerwtenras te kweken, dat vol doet aan de volgende eisen: prima consumptiekwaliteit, voldoende hoog opbrengstvermogen en oogst- zekerheid en voorts kortheid van stro, zodat een eenvoudige „volveld- cultuur" mogelijk zal zijn. 'r nndpnhprR Goede promotie van een oud-plaatsgenoot Onze Vroegere plaatsgenoot, de heer A. M. van Ginkel Ozn., thans leraar aan een ambachtsschool te Amsterdam, is met ingang van 1 Maart 1949 benoemd tot directeur der ambachtsschool te Surhuister- veen, Fr. melkpoeder, en verder kaas. Het ontwerp voor een dergelijke cen trale melkproductenfabriek ver keert reeds in een ver gevorderd stadium. De plaats, waar de inrich ting zal worden gebouwd, is nog niet definitief bepaald. Gedacht wordt 'evenwel aan de omgeving van het Twente-Rijnkanaal, als centrum voor een dertigtal zuivel- inrichtingen in de Gelderse Achter hoek, een deel van Overijsel en de Oostelijke Veluwe. Dit bedrijf zou een capaciteit krijgen van 25 tot 30 millioen kg. Men wil twee Krause- torens bouwen, elk met een capa citeit van 6000 liter per uur. In de drukste tijden zou twintig uren per etmaal moeten worden gedraaid. Verder is het geenszins uitgesloten, dat in de toekomst ook de fabricage van gecondenseerde melk op het programma komt te staan. De nieuwste systemen zullen worden toegepast, ook wat de verpakking der producten betreft. De kosten van dit alles zijn ge raamd op meer dan drie millioen gulden. Alleen de waarde van de werktuigen wordt al geschat op f 1.600.000.—. Vanzelfsprekend houden deze plannen nauw verband met de ver wachtingen omtrent de 'export van zuivel, met name die van boter. Men houdt rekening met een toe nemende melkproductie en met ge ringere afzetmogelijkheden voor boter. Verder is er nog een belang rijk overschot aan ondermelk, dat niet naar de boerderij terug gaat. Dit laatste is een der redenen, waar om men steeds meer aandacht gaat schenken aan de kaasbereiding. De Nederlandse kaas heeft in het bui tenland een goede naam en de af zetmogelijkheden daarvan lijken niet ongunstig. Door bepalingen, zoals die omtrent pasteurisatie en vochtgehalteverlaging, tracht Ne derland de productie van goede Goudse- en Edammerkaas te be vorderen. Ongetwijfeld zijn wij hiermee op de goede weg. Maar een enorme handicap bij de verse hui ving in de richting van de kaasbe reiding wordt gevormd door het grote bedrag, dat het bouwen van nieuwe fabrieken vergt. De kosten zijn ruim drie maal zo hoog als vroeger, waar echter tegenover staat, dat de prijs van kaas wordt vastgesteld op basis van de exploi tatiekosten van fabrieken, die voor de oorlog al produceerden. Verscheidene zuivelfabrikanten hebben besloten zelf een afdeling voor de kaasmakerij te bouwen. Wanneer elke fabriek dat zou doen, dan zou dit een enorme kapitaals investering betekenen. Een centrale melkproductenfabriek vormt een veel economischer oplossing. Jhr Quarles bereikte bij „de Sprang" de grens van zijn gemeente en hier wachtte de landelijke rij- vereniging „Het Gouden Hert" hem op bij het met vier paarden bespan nen open rijtuig, waarin hij met zijn echtgenote en zijn twee kinderen, de rit zou maken. Voorop reden drie herauten en de vaandeldrager van de rijvereniging. Hierna volgde de calèche met de twee, in stemmig zwart gestoken palfreniers, terwijl een escorte van tien ruiters de stoet sloot. Bij de kerk legde de burgemeester een krans bij de eenvoudige gedenk steen, die opgericht werd op de plaats, vanwaar de honderden Put- tense mannen op die droeve eerste October van het jaar 1944 naar Duitsland vertrokken. Dele afschu welijke misdaad memoreerde hij la ter nog in zijn rede voor het kleine gezelschap, dat een plaats had ge vonden in de raadzaal van het ge meentehuis. Immers, daar zeide jhr Quarles: de nagedachtenis aan hen, die gingen en niet meer terugkwa men zal door mij steeds In hoge ere worden gehouden en ik zal er naar streven de belangen van de achter gebleven weduwen en wezen naar beste vermogen te behartigen." Na de kranslegging reed de stoet tot vóór het gemeentehuis. De rui ters vormden een erewacht en loco burgemeester Van Ganswijk bracht de familie Quarles het gemeentehuis binnen. Hier hadden zich inmiddels de genodigden een plaatsje gezocht in de „zaal" om tegenwoordig te kunnen zijn bij het plechtig ogen blik, waarop de heer Van Ganswijk de nieuwe burgemeester het gladde oranje lint met de penning rond de hals zou hangen met de woorden: „Gij krijgt zeker geen gemakkelijke taak. De vele moeilijkheden zullen bij het zoeken naar een oplossing het uiterste van U vergen, maar wij allen vertrouwen. dat ge steeds do ware belangen van Putten en zijn inwoners zult behartigen." „Niet bekend" Dat burgemeester Quarles geen gedetailleerde plannen over zijn te voeren beleid op tafel legde zal duidelijk zijn, want zelf merkte hij op: „Ik ben helemaal niet bekend met mijn gemeente, behalve dan dat haar naam mij. door die gebeurte nis in 1944, altijd nog een gevoel van ontroering geeft. Tijdens mijn rit merkte ik echter op. dat er veel boeren wonen en hun kan ik ver zekeren. dat de problemen, waar mee de boerenstand in deze tijd worstelt, mijn volle belangstelling hebben." schoon, in welk verband hij op merkte: I.Wij moeten grote zorg be steden aan dc uitbreidingsplannen, opdat de bebouwing in goede banen worde geleid. Wij zullen uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe industrieën bevorderen, doch steeds voor ogen moeten hou den, dat Putten „de parel van de noordelijke Veluwe" wordt genoemd en dat dient te blijven!" Tenslotte sprak jhr Quarles de wens uit, dat wethouders, raads leden, gemeente-personeel, politie en burgerij met hem zouden samen werken in het belang der gemeente. Samenwerking Tal van aanwezigen maakten van de gelegenheid om de burgemeester toe te spreken gebruik en in hun woorden viel duidelijk de wil tot samenwerken te beluisteren. Wet houder Schuitemaker betoogde: „Als gij Gods Woord en Zijn Geboden als richtlijnen neemt, dan zal het de gemeente goed gaan en zal er zegen rusten op Uw werk." Secretaris De Visser: „Ge kunt rekenen op de actieve steun van het gehele ge meente-personeel!" Burgemeester Martens van Ermelo: „Collega, de leden van de burgemeesterskring Noord-Veluwe doen een beroep op Uw samenwerking en Uw vriend schap." Ook de beide predikanten, ds Kievit en ds Kwakkelstein, zeg den steun toe. doch sloten daarbij aan: zoals wij hopen op de Uwe te mogen rekenen!" Alle sprekers noemen het Is helaas niet mogelijk. Daarom als laatste de oud-burgemeester van Putten, jhr Van Geen. die zijn op volger de raad gaf: „Deze gemeente is een moeilijke gemeente, waar de geestelijke stromingen veel botsen. Sta daarom boven de partijen!" „Gij krijgt zeker geen gemakkelijke taak," zei de loco-burgemeester, de heer Van Ganswijk, toen hij de nieuwe burgemeester het oranje lint met de penning rond de hals hing. De bij uitstek deskundige schrijver- vliegenier Viruly verzorgde voor de Douwe Egberts-fabrieken een fraai ge ïllustreerd album „Kleurenvlucht", waarin hij tal van curieuze bijzonder heden van zijn „vak" mengt met een reportage over Nederland, zoals hij dat ziet uit de lucht. Hij beschrijft ons de „Connies'" en Dakota's, schetst ons de problemen van het dalen en stijgen en de moderne technische hulpmiddelen, die de piloot bij het besturen van zijn „kist" ten dienste staan Dit alles over giet hij met persoonlijke belevenissen, zodat dit album, in plaats van een dor studieboek met cijfers, staten en grafie ken, een gezellig leesbaar verhaal is geworden. De Jonge fotograaf. Wim Berssen- brugge, leverde met zijn prachtige kleurenfoto's vooral de luchtopna men zijn uitmuntend een beduidende bijdrage voor het tot stand komen van „Kleurenvlucht" Soest Getuigen gevraagd De Hoofdinspecteur van Politie te Soest maakt het volgende be kend. In de ochtend van Zaterdag 5 Februari 1949, te omstreeks 7 uur, werd op de openbare weg de „Dalweg" te Soest, een inge zetene dezer gemeente dood aan getroffen, In verband met de op datum en tijdstip heersende dich te mist, wordt verondersteld, dat het slachtoffer in botsing is ge weest met een of ander voertuig. Een ieder, die omtrent boven staand ongeval inlichtingen kan verschaffen, wordt verzocht zich ten spoedigste te melden aan het bureau van politie, Van Weede- straat 3 te Soest. Gevonden voorwerpen Rijwielachterlamp* rood kater tje; bruin glacé herenhandschoen; zilveren ring; herenrijwiel; da mespolshorloge; armband; wiel dop; bruin lederen dameshand schoen; licht grijze kinderbaret; khaki kleurige shawl; kindérhoed- je en kindermutsje; grijs-groene kinderwant; zwarte portemonnaie; dubbele fietstas inh. fles chloor, pak zachte zeep enz.; paar wol len herenwanten; rozenkrans; pad- vindersriem; wieldop van Fiat auto. Inlichtingen politie-bureau Van Weedestraat. Hoevelaken Burgerlijke stand Geboren: Elsje d v J van den Berg en M van der Haar; Hendrikje d v G van Altena en A Vink. Ondertrouwd. G Jansen (Wouden berg) en G van den Brink. Lensden GEBÓREN: Peter C z. v. C. J. Spelt en M. Benoist; Teuntje, d. v. J. R. E. Kraan en T. Bakker. OVERLEDEN: C C. Lancee. 79 j. echtg. van W. Derksen; Jkvr. A. M. H. Quarles van Ufford, 61 j. echtg. v. J. C. de Beaufort. FAMILIEBERICHTEN De Heer en Mevrouw KORTHALS ALTES— CHABOT geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon DIEDERIK Amersfoort, 7 Febr. 1949 Soembastraat 18 ADVERTENTIES HET IS DE BEROEMDE ZON VAN... j '_£T MORGEN VOORAL GOED OP. DAN KOMT HET ANTWOORD!! brandpunt in deze kranl wordt gelezen in stad en land .'TCrX'ÏÏSg 'o - J r-t. Kf'. drie tabletten per dag zijn voldoende DENK ER OM: Op 14 FEBRUARI begint de Voorlopig een uur les per week Laag lesgeld U kunt kalm studeren en hebt 100 kans om te slagen Meldt U vandaag nog aan bij INSTITUUT „S E E G E R S" Directeur: Drs L. A. M. SEEGERS ALBERT HE1JN vraagt: voor winkel- en wijkwerk. Voor een goede kracht hebben wij een pret tige, afwisselende werkkring, goede vooruitzichten, pensioen, vacantie- toesTag enz. 'iliaal UTRECHTSEWEG 46 te Amersfoort zwaar gegalvaniseerd, roestvrij, maat 42 eveneens zwaar gegalvaniseerd. 55 c.m. BEL 3797 EN UW TELEFONISCHE BE STELLING WORDT MET SPOED BEZORGD Onze klanten kunnen 't U vertellen „ACTIEF" zal U tevreden stellen. o'CTie* Te koop gevraagd Inboedel of gedeelte van inboedel door particulier te koop gevraagd. Brieven on der No. 5132 bur. van dit bl. Te koop gevr.: bruikbare radio-apparaten gramofoon- motoren (kracht- en net- stroom). gereedschappen enz. Ook slooptoestellen en onderdelen, kleine en grote partijen. „Het Handelshuis", Rijwielen, motoren, radio, electra annex reparatie. H. Brandt. Hof 29. Telef. 6454. Amersfoort. 5133 Oudheden! Te koop gevr koperen, ketels, doofpotten, strijkijzers, antieke tegeltjes doeken, tin, porcelein, enz. K. C. Deen, Burg. v. Has seltlaan 11, Bussum. 5127 Te koop gevraagd een handwagen (liefst klein mo del, geschikt voor schilders bedrijf). Labrie's Schilders bedrijf. Leusderweg 113, Tel. 3777, Amersfoort. 5094 In g.st z. schrijfmachine. Mignon 1928. F-30 en een i.g. st.z. stalen oprolbare lengte maat, 5 .m. met lederen en koperen omslag. Br. no. 5148 bur. van dit blad. Personeel aanaeb. Huishoudster b. z. a. liefst bij heer alleen. Brieven on der No. 5123 bur. van dit bl. Te koop aangeboden Jonge bouvier 8 maanden oud. lief voor kinderen. R. Stoelwinder. J. Tolliusstraat 11, Amersfoort. 5122 Te koop aangeboden: Jon gensjas 16 a 17 jaar f 10.—, meisjesmaritel 14 j. f 6— %/a damesmantel f 5.maat 44, 1 paar sleeha^cschoenen m. 39 f 6.2 korte witte jassen f 1.— p. s. Alles z. p. Woestijgerweg 61. 5102 Te huur gevraagd U wilt uw huur graag verlagen, dat kan. Als U aan jong echtpaar z. k. twee ongemeubileerde kamers met keuken of gebruik van keuken wilt afstaan, dan betalen wij U f 40.— per maand. Brieven onder No. 5125 bur. van dit blad. Te huur aangeboden Auto's zonder chauffeur, voor binnen- en buitenland. Vraagt vrijblijvend prijsop gaaf. v. d. Hoek, Paulus Potterstraat 34. tel. 5734. 5129 Personeel gevraagd Gevraagd: flinke werkster voor 2 dagen per week. Kerkstraat 1, Amersfoort. 5140 Woningruil Woningruil. Moderne goed onderhouden woning (Leus- derkwartier) tegen modern winkelpand, liefst Leusder- of Bergkwartier. Br. no. 5136 bur. van dit blad. Diversen Zeer voordelige aanbie ding in schooltassen. Uit sluitend van prima leder. Van Maanen's Lederwaren. Soesterweg 214. 5146 Modevakschool „Coupe Na tionaal", coupeuse-lerares E. v. d, Beek, W. v. Meche- lenstraat 15. Cursussen voor eigen gebruik en opleiding voor costumière en coupeu se. Kleine clubs, intensief onderwijs. Spreekuur elke werkdag van 10 tot 12 uur. 5135 Psychometriste (Helder ziende) heeft elke Donder dag consult van 2.30 tot 9 u. n.m. en volgens afspraak. Zuidsingel 10. 5124 Eerste Amersfoortse Auto rijschool G. v. d. Hooff, ge- dipl. instructeur. W. van Mechelenstraat 26, tel. 5381. 5134 In beroepstassen slaagt U voordeliger bij v. Maanen's Lederwaren, Soesterweg 214 5145 Uw taxi is de Hoektax. Wij staan met ruime 7 per- soons auto's dag en nacht voor U paraat. Vraagt voor buitenritten prijsopgaaf. Stadsritten 1.-. v. d. Hoek, St. Radboudstraat 10, Tele foon 6004. 5128 Vlees zonder bon. Prima wilde konijnen 1 4.per stuk; braad- en soepkippen. Van Rijn, poelier. Achter de Poort van Kleef 9. 5147 Radion is fantastisch voor de was. Nu niet meer boenen, stampen of wrijven. Alleen maar koken in de wasketel. Terwijl het sop zachtjes aan de kook is, doet RADION de was zonder hulp, want het is een zelfwerkend wasmiddel. In het Radion-sop ontwikkelen zich millioenen zuurstofbelletjes, die de reinigende werking van de zeep versterken en dezelfde stralend witte glans aan Uw goed geven als zon en frisse buitenlucht. Gebruik van een schadelijk bleek- «^TkV\ m'ddel is overbodig. Radion werkt zacht co veilig; per groot pak J Wij ontvingen prima vul pennen f 4.75, botervlootjes, waterpistolen, klapperpisto len en vele andere artikelen. De Goedkope Bazar is toch goedkoper. Kamp 69. 5121 Administratiekantoor „Het Kompas", Bernulfusstr. 29. Amersfoort. Telef. 3036. In richten, bijhouden en con troleren van boekhoudingen Belastingzaken. 5131 In portemonnaies een ge weldige sortering. Uitslui tend goede kwaliteiten, zeer lage prijzen. Van Maanen's Lederwaren, Soesterweg 214 5144

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 4