DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Duidelijke uitspraak van de regering gevraagd Buitengewone ministerraad E.C.A. stelt toewijzing van 335 millioen dollar voor Getuigen blijven elkaar van leugens beschuldigen V eroordeling van Mindszenty stof voor UNO-Assemblée? A.R.-fractie teleurgesteldover gang van zaken na 20 December Mr A. J. Zondervan kreeg twintig jaar Ruim 150 millioen minder dan was gevraagd Op Borneo woedde Japanse terreur hr- BONNBÏTLIJST In kort bestek _l Donderdag 10 Februari 1949 Achtste jaargang, No. 1247 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of f i.i5 p. kw. Losse aummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie *n Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: Tl. DE BOORDER. Indonesisch debat in de Kamer Woensdagmiddag heeft de Tweede Kamer bij de aanvang der vergade ring een aantal kleinere wetsontwerpen zonder beraadslaging of stemming goedgekeurd. Daaronder was er een, waardoor de werkingsduur van de buitengewone Havenwet 1946 tot 1 Januari 1950 wordt verlengd, en voorts dat tot samenvoeging van Maarssen en Maarsseveen. Daarna zijn de alge mene beraadslagingen over de begroting van het Departement van Over zeese Gebiedsdelen voortgezet. De heer Schouten (AJt.) ken schetste dc rede van de heer Sehermer- horn als een apologie van zijn eigen be leid ten aanzien van Indonesië. Spr meende, dat de regering de resolutie van de Veiligheidsraad feitelijk onaanvaard baar heeft verklaard. Als dat zo ls. dan ls spr. het met de regering eens Z.l. Is de Veiligheidsraad onbevoegd. De raad heeft gekozen voor de Republiek en laat Nederland de verantwoordelijkheid. In verband met de verklaringen van dr Van Royen en dr Friedcrlcy was spr van oordeel, dat er toch grond voor twij fel is Z.i. kan de regering zich niet ge dragen volgens de resolutie, maar waar om Is dat niet vierkant verklaard? In brede kring In Indonesië wenst men dat Nederland kleur zal bekennen. Waarom spreekt de regering het verlos sende woord niet uit' De Republiek kan op geen enkel gebied op herstel aan spraak maken, zij heeft op alle punten gefaald. De politionele actie was niet alleen noodzakelijk om aan de ellende der bevolking een einde te maken, maar ook om een einde te stellen aan het regiem van de Republiek. In ver band met de vorming van een Interim bewind is gezegd. Wij kunnen Soekarno en Hatta niet accepteren resp. als pre sident van de Republiek en als rege- ringsveitegenwooidlger. Wel kvjnnen wij hen beschouwen als regeringspersonen van een Republiek, welker status cn verschijningsvorm afhankelijk is van de volkswil. In feite heeft men zo de Re- publick weer hersteld, met alle gevolgen van dien. aldus de heer Schouten. Con ditio sine qua non Is. dat de Indonesiërs bevrijd worden van de angst en de vrees voor Soekarno en dc zijnen. Sprekers standpunt is. dat de Republiek niet meer bestaat en evenmin de republi keinse regering. Voor de vorming van een interim-bewind behoort ze niet te worden gehoord. De heer Schouten, te kennen gevend, dat de gang van zaken na 20 December hem opnieuw diep heeft teleurgesteld, -formuleert zijn DEZE WEEK GEEN ZITTING MEER De Tweede Kamerzittingen die vandaag en morgen zouden worden gehouden, gaan niet door. De eerstvolgende openbare vergade ring zal pas Dinsdag worden ge houden. Deze onverwachte verdaging be rust op eên verzoek van de rege ring, die de jongste ontwikkelin gen, zowel in Indonesië als op in ternationaal terrein, eerst wil be spreken alvorens zij zich in staat acht, de Kamer te antwoorden op de vele precieze 'ragen, die tijdens het debat zijn gesteld. De discussies over de begroting van Overzeese Gebiedsdelen zullen nu Dinsdagmiddag worden voort gezet. Geruchten over crisis in het kabinet Het uitstel van de beantwoording van het debat in de Tweede Kamer over Indonesië tot Dinsdag a.s geeft uiteraard aanleiding tot spe culaties, omdat de reden daarvan niet openhartig is medegedeeld. Het ANP noemt als reden van het uit stel dat eerst de jongste ontwikke lingen in Indonesië in het kabinet dienen te worden besproken. Wij kunnen in dit verband meedelen, dat vandaag in het kabinet van de minister-president eèn buitengewo ne ministerraad wordt gehouden en dat deze betrekking heeft op de spanningen, welke in het kabinet zijn ontstaan met het oog op de verdere ontwikkeling der gebeurte nissen in Indonesië. Het schijnt enigszins voorbarig reeds thans te spreken van een dreigende kabi netscrisis. Aldus een bericht van onze Haagse redacteur. Speculaties over moeilijkheden in de boezem van het kabinet ko men tot uiting in het volgende be richt van de Haagse correspondent van Associated Press: Woensdagavond is meegedeeld, dat de Nederlandse regering een interne crisis over de Indonesische kwestie onder ogen ziet. De „Nieuwe Haagse Courant" schreef, niet verbaasd te zullen zijn, indien minister-j. resident Drees binne* vort het ontslag van zijn kabinet aan de Koningin zou aanbieden omdat hij er niet in ge slaagd is tot overeenstemming te komen over een standpunt ten op zichte van de In donesische resolu tie, die in Januari door de Veilig heidsraad is aangenomen. Officiële woordvoerders betwij felden echter of de crisis zo ern stig zou zijn, dat de huidige rege ringscoalitie, gebaseerd op de KVP en de PvdA, er c'oor ongedaan ge maakt zou worden. Deze woordvoerders zeiden, dat het ergste, wat verwacht kon wor den, een wijziging in een of twee portefeuilles zou zijn. Welingelichte woordvoerders brachten de dreigende crisis in verband met de bekendmaking van Dinsdag, dat Koningin Juliana een reis naar de Oostenrijkse en Zwit serse Alpen uitgesteld had in verband met „dringende regerings zaken". Weigering. Vernomen werd, dat het geschil in het kabinet voornamelijk be trekking had op de weigering van mr. Sassen, minister van Overzee se Gebiedsdelen, en enkele andere katholieke ministers, om de resolutie van de Ve;'igheids- raad 'te aanvaarden, terwijl de ka binetsleden van de P.v.d.A. er op aangedrongen hebben de Veilig heidsraad niet te tarten. Een van de punten van de kwestie was het vrijlaten van de geïnterneer de republikeinse leiders dit werd geëist door de P.v.d.A.-ministers, ter wijl de katholieken er fel tegen zijn. Een gezaghebbende woordvoerder maande tot voorzichtigheid wat be treft het uitspreken van de verwach ting, dat het kabinet zou vallen. Deze woordvoerder zei: „Het ka binet staat voor een kwestie, die ge makkelijk tot een breuk zou kunnen leiden, maar het heeft reeds het hoofd geboden aan even moeilijke kwesties en is er toen in geslaagd tot een compromis te komen. Men moet altijd in gedachten houden, dat geen van beide grote partijen op het ogenblik een gemakkelijk alternatief voor de huidige coalitie zal kunnen vinden." standpunt aldus: 1. WIJ leveren ons ge zag niet uit aan de Veiligheidsraad of een commissie van de UNO. 2. Wij le veren ons gezag niet over aan personen In Indonesië, die geen waarborgen bie den voor gezag en vrijheid. 3. Wij aban donneren de belangen van Indonesië niet. omdat het onze plicht Is, daarvoor te waken en te zorgen, zolang het maar even kan. zolang het niet feitelijk on mogelijk is. 4. WIJ zijn niet bereid in een oplossing te treden, welke wegen opent tot bestendiging van anarchisme en communisme. De heer Schouten ver klaarde zich ten volle bereid mede te werken tot vorming van deelstaten ln de gebieden der voormalige republiek, aan de vorming van een federale lnte- rlm-regerlng en om een staatsrechtelijke en staatkundige ordening tot stand te brengen, welke het verband handhaaft tussen Indonesië cn Nederland ln bei der belang. „Geen invloed van Rome" De heer R o m m e (K.V.P.) gaf te kennen, dat de bewering, dat het Vatl- caan op zijn houding inzake Indonesië Invloed zou hebben uitgeoefend, louter fantasie en ln flagrante strijd met de waarheid is. Het regeringsstandpunt ln het algemeen en in enige grote bijzon derheden, zeide hij te kunnen volgen. Van harte zeide hij te hopen dat de re gering als het even mogelijk is er voor zal waken, dat de termijn, waarbinnen de voorlopige interim-regering moet zijn ingesteld, niet wordt overschreden. In donesië kan niet op zijn nieuwe rechts orde gaarv zitten wachten. Met de hou ding der regering ten aanzien van de resolutie van de Veiligheidsraad was sor hel eens evenals mei de con«':u- sles van dr Van Royen. Aan een nadere verklaring had hij geen behoefte Maar omdat in Indonesië blijkbaar telkens weer onrust groeit. de samenwerking met de Indonesiërs wil hij niet missen vond hij hel gewenst, dat een duide lijke voor Indonesië verstaanbare Her haling van een uiteenzetting van het re geringsstandpunt ten opzichte van de re solutie van de Veiligheidsraad wordt ge geven. Tenslotte betoogde de heer Romme. dat niemand, die mede verantwoorde lijk is voor de actie ln Indonesië, ge rechtigd ls. deze lijn tc verlaten, tenzij zich onvoorziene omstandigheden zouden voordoen. De heer Stufkcns (Arb bepleitte snellere regeling van de schadevergoe ding aan slachtoffers van de Japanse overheersing en uitbetaling der achter stallige salarissen. Voor de gezinsher eniging vroeg hij spoed. De uitzending van arbeidskrachten behoort verant woord te geschieden De terugzending van een aantal ln Indonesië gedemobi- liseerdcn. dlc werk kregen, dat niet aan de verwachtingen bean:woordl. moet ,zi mogelijk gemaakt worden. De heer Gortzak (C.P.N.) zag in het optreden in Indonesië uitsluitend behartiging van materiële belangen van een bepaalde groep. Hij vroeg een ge streng onderzoek naar het optreden van militairen, waarvan melding wordt ge maakt in brieven, welke In zijn bezit zijn Na a.m. opgemerkt te hebben, dat er afdelingen van de Partij van de Ar beid zijn. die,y.ich tegen de oorlogspo litiek hebben uitgesproken, herhaalde hij zijp éis tot terugtrekking der Neder landse troepen uit Indonesië. De heer Hoogcarspel (CPN.) zeide het te betreuren, dat dit debat niet ls Ingeleid door een regeringsver klaring waarin uiteengezet had moeten zijn. wat er sinds 20 Dec. Is gebeurd. Hij sprak zijn verwondering er over uit, dat de heer Schermerhorn als minister president niet heeft verwezenlijkt wat hij nu betreurt, dat zich onder bloed en tranen voltrekt. Dit bloed en deze tra nen komen op zijn hoofd neer. Spr. is van oordcel. dat Amerika en Nederland niet hetzelfde willen. Het woord is daarna aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen, de heer Sassen, die verzoekt zijn antwoord ln een volgende vergadering te mogen geven. Het Bijzonder Gerechtshof te Utrecht deed heden uitspraak ln de zaak tegen mr A. J. Zondervan, oud-comman dant van de W.A. ln bezettingstijd, te gen wie ln de zitting van 27 Januari J.L door dc procureur-fiscaal de dood straf werd geëist. Het vonnis luidde: twintig Jaar gevangenisstraf met aftrek cn ontzetting uit de burgerrechten voor de duur van het leven. Nederland^ aandeel in de Marshallhulp De administrateur voor het plan- Marshall Paul Hoffman, heeft aan de Amerikaanse Senaatscom missie voor buitenlandse betrek kingen meegedeeld, dat de voorge stelde toewijzing in het kader van het program van de ECA voor het belastingjaar 19491950 voor Ne derland en overzeese gebiedsdelen 335 millioen dollar bedraagt. Voor België, de Belgische over zeese gebiedsdelen en Luxemburg is dit bedrag 200 millioen dollar. Nederland en overzeese gebiedsde len hadden 507 millioen dollar ge vraagd. België, de Belgische over zeese gebiedsdelen en Luxemburg hadden om 250 millioen dollar verzocht. „Stopzetting ongunstig" In verband met de resolutie, die Maandag in de Amerikaanse senaat werd ingediend door senator Owen Brewster, waarin werd voorgesteld, dat het plan-Marshall voor Ne derland niet zou worden toege past, totdat Nederland bepaalde voorwaarden met betrekking tot de Indonesische republiek zou hebben vervuld, heeft dr. Valentine, het hoofd van de ECA-missie in Nederland, de volgende verklaring tegenover Aneta afgelegd: „Het stopzetten van de ECA- hulp aan Nederland zou ongeluk kig zijn om de volgende redenen: 1. Ik twijfel er aan, of Nederland met succes zijn economische even wicht zou herkrijgen zonder ver dere dollar-hulp; 2. Indien Neder land zijn economisch evenwicht niet kan herkrijgen, kan de Bene- lux-Unie heel klaarblijkelijk niet met succes tot stand worden ge bracht; 3. Onze gehele ervaring op Tegen Juden-Fischer doodstraf geëist „Voor deze massa-moordenaar uit roeping is één straf slechts passend: de doodstraf", zei Woens dagmiddag mr. De Gruyter de procureur-fiscaal van het Bij zonder Gerechtshof in Den Haag toen hU requisitoir hield tegen „JudenFischer". Mr. De Gruy ter was van oordeel, dat Fischer wist en wenste, dat de gedepor teerde Joodse Nederlanders hun dood tegemoet gingen. Ondanks dat toont Fischer nu een ver waandheid en een onwaarachtig heid, die meer dan ergerlijk zijn, zei mr. De Gruyter. het gebied van de ECA in Europa toont steeds duidelijker aan, dat de landen van West-Europa econo misch onderling afhankelijk zijn. Daarom zou de economische ver betering van vele andere landen van West-Europa in hoge mate belemmerd worden, indien Neder land economisch onevenwichtig blijft. Massamoord op notabelen voor Krijgsraad te liatavia Een van de grootste massamoor den. die de Japanners in Indonesië hebben gepleegd, namelijk de moord op 150 notabelen in Zuid- Borneo in de laatste helft van 1943, wordt thans behandeld door de temporaire krijgsraad te Batavia, waarvoor de Japanse garnizoens- cnmmandant Suzuki Otohiro, te recht staat. Hem wordt ten laste gelegd het voeren van een schrikbewind. In Zuid-Borneo' werden 700 tot 800 arrestaties verricht. Ieder, die enigszins een anti-Japanse indruk maakte, werd gearresteerd. Van 150 personen is bekend, dat zij zon der vorm van proces onthoofd zijn. Als bewijsstukken van een anti-, Japans complot, dat volgens de Ja panners bestond, dienden een afge dwongen verklaring, de bij een monteur gevonden accu's, die zou den bewijzen, dat men over een ge heime zender beschikte, en voorts een aantal oude geweren, dat door de bevolking werd ingeleverd. Verdachte verklaarde dat hij niet voor alle arrestaties doch slechts voor vijftig verantwoordelijk was. Naar vredesverdrag met Oosfpnriik? In Londen is gisteren een vier- mogendhedenconferentie begonnen om te pogen, overeenstemming te bereiken over een vredesverdrag met Oostenrijk. Vertegenwoordi gers van de ministers van buiten landse zaken van Amerika, Enge land, Frankrijk en Rusland, die al drie jaar lang verschil van mening hebben gehad over dit verdrag, doen thans een nieuwe poging. Frans Vroons naar V.S. _.f De Nederlandse tenor Frans Vroons heeft tijdens zijn recent verblijf in Engeland een contract gesloten voor een serie uitvoerin gen die dit voorjaar te New York en Chicago zullen worden gegeven. Op het programma staan onder andere „Carmen", „Les contes de Hoffman" en „Cavalleria Rustica- na". Frans Vroons, die op -iet ogen blik in Nederland is, gaat Zondag weer naar Engeland voor een op treden te Londen. Op 24 Februari zal hij te Amsterdam zingen op de gala-avond bij de opening van de boekenweek. ALS DE TRAWLERS EN LOGGERS hun kostbare last bij de veiling- hallen van de IJmuidense vissershoven hebben uitgeladen e» de kade verlaten hebben, verschijnen de meeuwen in dichte drommen om hun deel van het afval op te eisen of misschien een*1 verdwaald klein visje te verschalken. Het proces-Krawtsjenko Mevr. Gorlova lachte en fluisterde Nikolai Rakofski. voor heen leraar in de wiskunde te Char- kof. heeft gisteren als getuige in het proces van Krawtsjenko verklaard: ..Krawtsjenko was een van mijn beste leerlingen." Het hof onderzocht fotocopieën en vertalingen van een vragenlijst uit 1942, waarin Krawtsjenko volgens de verdediging verklaard had. nooit lid van de liga van jonge communis ten noch student te Charkof of fa brieksdirecteur te zijn geweest. Krawtsjcnko's advocaat, mr Geor ges Izard, haalde een nieuwe verta ling van de vragenlijst te voorschijn en zei, dat er verschillende onjuist heden in dc copie van de verdediger zijn en de vertaling bovendien een vervalsing is van het oorspronke lijke. Izard haalde een fotocopie te voorschijn van een Sowjetrussisch industrieel blad uit Februari 1939. waarin Victor Krawtsjenko wordt genoemd als directeur van een nieu we fabriek in Siberië. Boris Oedalof. Ingenieur uit een kamp voor verplaatste personen in Duitsland, getuigde vtoor Kraw tsjenko. Hij verklaarde, dat hij me vrouw Gorlova, de voormalige echt genote van de schrijver, kende en dat zijn betrekkingen met haar „zeer intiem" waren. Gedurende de gehele getuigenis van Oedalof glim lachte mevrouw Gorlova en fluister de zij met de naast haar zittende dame. Haar vader, aldus Oedalof, was door de politieke politie in de Oe kraïne gearresteerd en men wist niets af van zijn lot. Haar moeder was veroordeeld tot „administratie ve deportatie", hetgeen inhoudt, dat zij naar een ver verwijderde plaats is gebracht, waar zij zich vrij kan bewegen zonder het gebied te kun nen verlaten. Oedalof zei. dat me vrouw Gorlova hem nooit iets bij zonders over Krawtsjenko had ver teld cn dat het hem in ieder geval niet interesseerde. Vervolgens werd mevrouw Gor lova naar voren geroepen. Staande DE ISRAËLISCHE REGERING heeft plannen in uitvoering voor het afbreken van de achterbuurten in de havenstad Haifa, teneinde deze te vervangen door moderne woonwijken, die deze Stad van de Toekomst" eer zullen aandoen. Links worden de sloppen met de grond gelijk gemaakt. Rechts een moderne voorstad van Haifa. Vermiste SAS-toestel in zee ontdekt Nadat eerst ter hoogte van Bar- sebeack in de Zweedse territoriale wateren een vleugel van het ver miste Viking-toestel van de S.A.S. was gevonden is thans ook het wrak van het vliegtuig zelf ont dekt. Het is in vrij diep water ge signaleerd 32 km. ten noorden van Malmö. De 23 passagiers, allen Spanjaarden, en de vijf leden van de bemanning, zijn om het leven gekomen. Engels schip verkeert in nood Omstreeks vier uur hedenmor gen zijr noodsignalen opgevangen van het Engelse schip „Putney H i 11". Het schip drijft snel naar de kust af en heeft onmiddellijk sleepbootassistentie nodig. Als po sitie werd opgegeven: 55.01.40 Noord en 07.05.10 Oost, a.i. ruim 100 km. uit de kust van Denemar ken. Uit Esbjerg is een sleepboot ter assistentie uitgevaren. Paus roept een geheim consistorie bijeen Dr Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Dean Achcson heeft gisteren op een persconferen tie bekendgemaakt, dat de Weste lijke mogendheden waarschijnlijk in de komende UNO-Assemblée Hon garije in verband met de veroorde ling van kardinaal Mindszenty er van zullen beschuldigen, dat dit land de verplichtingen, die het bil het vredesverdrag op zich heeft ge nomen ten aanzien van de eerbie diging van de rechten van dc mens. voortdurend schendt. Een andere aanwijzing over Wes telijk optreden inzake het proces te Boedapest komt uit de Australi sche hoofdstad Canberra, waar dr E v a 11. de Australische minister van buitenlandse zaken, in het par lement heeft gezegd: .Ik heb ver nomen dat deze aangelegenheid in de komende Assemblée van de UNO ter sprake zal komen." De komende UNO-Assemblée wordt in April te Lake Success ge opend en dr Evatt zal dan voor zitter zijn. Reuter meldt uit Vaticaanstad, dat de paus tegen Maandag een buiten gewoon en geheim consistorie heeft bijeengeroepen, waarin hij de ver gaderde kardinalen op de hoogte zal brengen van alle rapporten die hem bekend zijn over het proces-Min- szenty. De veroordeling van de Hongaar se primaat is ook ter sprake ge weest in de commissie voor buiten landse aangelegenheden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardig den. Deze commissie heeft aange drongen op UNO-interventie nadat minister Acheson in een brief aan de commissie had gezegd, dat de VS alle mogelijkheden in deze kwestie moesten onderzoeken, met inbegrip van de voorgestelde stap door mid del van de UNO. Nieuwe bonnen voor werkkleding Het CDK deelt mee, dat de bonnen voor werkkleding H 11 en L 11 tot na der order geldig zijn voor het kopen van werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een lange witte Jas. een laboratorlumjas of een mouwschort Op de bonnen L 11 kan men kopen een werkbroek of werkjasje van ke per. drill, satijn, beaverteen. Engels leer. manchester of pilow, een korte witte Jas, een koksbuis of een korte stofjas. De bonnen H 12 en L 12 zijn nog niet geldig. De bonnen H 1 t.m. 10 en L 1 t.m. 10 cn de rantsoenbonnen FC en FD blijven voorlopig geldig. tussen Oedalof en haar voormalige echtgenoot verklaarde zij: „Ik hoor de wat de getuige over mij zei. Hu vertelt leugens. Ik legde de eed af voor het Franse gerechtshof de waarheid te zullen zeggen HU noemde miin vader een vijand van het volk Hij is een ellendige leuge naar Zij verklaarde dat haar vader in 1938 een natuurlijke dood stier' en dat Oedalof „alleen maar een iep opzei. Hii wilde mii tot zijn geliefde maken, doch ik wilde hem niet en het lukte hem niet." Oedalof ontkende dat hii haar va der een vijand van het volk had ge noemd. „Dat zou ik nooit zeggen van een man. die door de Sowjet- russische geheime politie werd ge arresteerd." Prinses Wilhelmina steunt Indonesische kerken Nadat prinses Wilhelmina in No vember '48 door dr. K. J. Brouwer uitvoerig was ingelicht over zijn reis naar Indonesië, en na Haar be zoek aan de zendings-hogeschool te Oegstgeest, had dr. Brouwer op Haar verzoek op 3 Februari een ontmoeting met de prinses op Het Loo om mededelingen te doen over de financiële positie der Ver. Ned. Zendingscorporaties. Na afloop van het gesprek bleef dr. Brouwer met de prinses de maaltijd gebruiken. Sindsdien is bericht ingekomen van een belangrijke gift van prinses Wilhelmina, speciaal voor de zelf standige Indonesische kerken. In vele landen daalden groothandelsprijzen De Verenigde Naties hebben be kendgemaakt. dat de groothandels- prijzen in vele landen zijn gaan da len. Deze tendens blijkt uit het maandelijkse statistische bulletin, dat Woensdag is gepubliceerd. Het overzicht omvat dertig lan den. In 19 er van blijken de prijzen te zijn gedaald of op hetzelfde peil te zijn gebleven. Slechts in 11 landen zijn zij gestegen. De landen waar de prijzen daalden zijn onder meer België. Egypte. Fin land. Hongarije, India. Iran. Irak. Italië en de Libanon In geen dezer landen was de daling bijzonder groot Aan het einde van 1948 stegen de prijzen nog steeds in Australië Chili. China, Tsjechoslowakije en Japan. „Storm van vannacht niets bijzonders" In Vlaardingen jongeman: gedood „Die storm van vannacht wal niets bijzonders" zeiden ons de weerkundigen van De Bilt. Alleen aan de Waddenkust heeft het een beetje zwaar gespookt, daar bereik te de storm een snelheid van 25 meter per seconde, dat is 90 km. per uur. Ook in De Bilt was het stormachtig, met nu en dan enkele harde windstoten, maar „iets bij zonders was dat niet. Dat komt meermalen per jaar voor". In Utrecht en omgeving zijn geen ongelukken gebeurd Wel ech ter in Vlaardingen, waar de 19-ja- rige J. F. Z. door vallende stenen van een omwaaiende schoorsteen is gedood. Twee van zijn collega's zijn licht gewond. Dat liet aan de Waddenkust heeft gespookt blijkt wel uit het bericht, dat de veerboot „Brakzand" en de reserveboot „A g e r", beide van de lijn Oostmahorn—Schier monnikoog door dc storm afdreven en ten gevolge van de lage water stand op een wad vastliepen. Omdat het reeds invallend eb was moesten de schepen daar. blij ven, totdat de vloed opkwam. Dan zouden zij trachten vlot te komen. Dc West-Indiëvaarder „S t u y- vesant" wegens zijn vrijwel altijd fortuinlijke reizen „Het ge lukkige schip" genoemd had nu toch te kampen met de storm. Het liep, na een zeer zware reis, de ha ven van Plymouth met vrij grote vertraging binnen. Ook rond de Azoren had het al van storm te lij den gehad. Voor het tijdvak van 13 Februari t.m 26 Februari 1949 zijn de volgen- de bonnen aangewezen: BONNEN VOOR VLEES Oftl, 003 Vlees: 100 gram vlees 002 Vlees: 200 gram vlees ALLE BONKAARTEN 005 Algemeen: 250 gr. boter, marga rine of vet BONKAARTEN KA. KB 903 006 Algemeen: 250 gr. boter, marga rine of vet 007 Algemeen: 400 gram kaas of 500 gram korstloze kaas 012 Algemeen: 500 gr. boter, marga rine of vet 614 Algemeen (bonkaarten 901): 500 gram sinaasappelen (reedg aangewezen) BONKAARTEN KD 903 014 Algemeen: 125 gr. boter, marga rine of vet 015 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 619 Algemeen: (bonkaarten 901): 1 kg. sinaasappelen (reeds aan gewezen) TABAK- EN DIVERS ENK AARTEN ENZ. QA. QC 903 61 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak 63 Tabak: 1 rantsoen sigaretten of kerftabak BONKAARTEN ZA. ZB. ZC, ZD. ZE, MD. MF. Mil 903 (Bljz. arbeid, a.s. moeders cn zieken) Geldig zijn de bonnen van strook E. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 11 Februari worden gebruikt. De niet-aangewezen bonnen van strook 4 van de bonkaarten 901 kun nen worden vernietigd. De reeds aangewezen bonnen 614 Algemeen (500 gram sinaasappe len) en 619 Algemeen (1 kg. sinaas appelen) moeten uiterlijk op 12 Fe bruari bij een handelaar worden in geleverd. Moordenaar van Gandhi krijgt doodstraf De 36-jarige moordenaar van Gandhi, Nathoeram Vinajak Godse, is vandaag door een bijzondere rechter ter dood veroordeeld. Met hem stonden zeven anderen terecht van wie er een wegens medeplich tigheid eveneens de doodstraf kreeg. Vijf beklaagden zullen voor het leven gedeporteerd worden. Een beklaagde is onschuldig bevon den en vrijgesproken. Koning Gctige geeft zijn reisplan nog niet or» Het Australische blad „Mel bourne Herald" publiceert een tele-* gram van zijn correspondent te Londen, waarin deze zegt, dat ko ning George, Van Engeland, „thans misschien Australië en Nieuw-Zee- land zal bezoeken en een in verge lijking met de oorspronkelijke plan nen zeer bekorte rondreis zal ma ken." Wisjinski nog steeds in Tsjechoslowakije Naar uit nlet-officiëie. doch wel goed-ingelichte bron wordt vernomen, vertoeft Wlsjlnsky. de Russische onder minister van buitenlandse zaken nog steeds te Karlovy Vary (Karlsbad). Hij zou voornemens zijn nog een tien tal dagen daar te verblijven. Post voor „Kota Inten" De opvarenden van het stoomschip ..Kota Inten". dat binnenkort met troe pen naar Indonesië vertrekt, kunnen bij aankomst In Port Said pos» ontvangen, mits die niet later dan 13 Februari wordt gepost. DE 20.000 ER UIT De prijs van f 20.000 ln de Ne derlandse Staatsloterij is gevallen op het lot nummer 9290. Dleneke Schat, een 17-Jarlg meisje meisje uit Valkenissc bij Zoutelande, kreg zo'n verschrikkelijke 2ln ln een lekker fris bad. dat zc zich van de lage temperatuur niets aantrok, doch vrouwmoedig ln de golven der zee dook In de Noord-Oost-polder zijn bij het opruimen van rietbultcn reeds nesten met Jonge hazen gevonden. A A. Parent, een vroeger lid van de Canadese communistische partij, heeft de Hongaarse regering aangeboden de straf van kardinaal Mindszenty over te nemen. Het balcon waarop Adolf Hitler placht te verschijnen voor het doen van zijn schokkende bekend makingen is Woensdag met de gehele voorgevel van dc oude Rijkskanselarij opgeblazen Getroffen door dc sug gestie van een Amerikaan om een dramatisch symbool van de hoop van de mens op vrede ln te stellen over weegt dc U. N. O om ln haar per manente hoofdstad New York ln Man hattan een graf van een .onbekende soldaat der Verenigde Naties" op tc richten. De voorzitter van dc Na tionale federatie van Engelse bouw- patroons meent, dat de woningbouw ln 1949 zal worden versneld cn minder zal kosten dan in 1948 Oorzaak? Hij verwacht dat de patroons ln 1949 mln- uit Valkenissc bij Zoutelande. kreeg zo'n verschrikkelijke zin in een lek ker fris bad. dat ze zich van de der formulieren zullen behoeven ln te vullen en dat zij minder last zullen hebben van inmenging. In dc V S bestaan plannen dc gehe le kust af le schermen met radar, waardoor een stelsel zou ontstaan dat waarschuwt wanneer er een Inval op til is. Voorlopige schattingen ramen de kosten op 150 millioen dollar. Sinds de Instelling van de Nationale Gezondheidsdienst ln Groot Brlttantë hebben zoveel mensen gevraagd om gratis oogonderzoek en brillen dat de minister van Volksgezondheid daarvoor een aanvullend credic» van 11 millioen pond moest vragen Voor uitbreiding van de tandheelkundige dienst vraagt hij tien millioen pond. Weerbericht TIJDELIJKE OPKLARINGEN Weersverwachting, geldig van Donder dagavond tot Vrijdagavond. Vannacht over bet al gemeen weinig bewol king met plaatselijk lichte nachtvorst. Mor gen overdag weer toe nemende bewolking maar op de meeste plaatsen droog weer en ongeveer dezellde temperatuur als van daag. Langs de Waddenkust tijdelijk nog krachtige overigens matige wind over wegend uit richtingen tussen West en Zuid 11 Februari Zon op 8 04, onder 17.40 Maan op 14.48, onder 7 37.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1