„De zaak A.D." geeft reden tot veel blijdschap Wegenwachter Du Chatinier altijd voor U klaar Negen officieren beëdigd Gemeenterekening over 1946 Opera-zangers in Dumoulinkazerne Lassersstaking bij NDSM opgeheven Overval op de „inbreker" Impasse op Rhodos „Paneel en doek" 2 Donderdag 10 Februari 1949 STADSNIEUWS Oorspronkelijk stuk; brandend probleem Onder auspiciën van de plaatse lijke afdeling van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters) bracht het Gezelschap voor Volkstoneel van Herman Bouber gisteravond in Amicitia Hans Tie- meijer's t0neelspeb7.De zaak A.D." ten tonele. Een experiment, een proefneming, wordt dit toneelspel door het gezelschap Bouber ge noemd. De proefneming bestaat daarin, dat het publiek in zekere zin in de handeling van het stuk wordt betrokken. Een jong meisje, Anna Daalders, heeft een man neergeschoten, voor aanstaand in het openbare leven, een bekwaam en algemeen geacht journalist. Haar motief voor deze daad is aanvankelijk duister. Tie- meijer heeft zijn stuk zó gebouwd, dat het is alsof het publiek de rechtzitting, of liever de instructie- verhoren, bijwoont. In de pauze worden wij betrokken in de vraag: Wie is hier schuldig? Het meisje, de ouders, de maatschappij of de oorlog? Het probleem werd vaardig en waardig gesteld. Vaardig uit het oogpunt van toneeltechniek (zonder décors en coulissen, bijna zonder hulpmiddelen ,een praatstuk waar in de spanning toch volledig be houden blijft), waardig, uit het oog punt van algemene menselijkheid (de personen waren niet tot cari- caturen getekend). De verschillende denkwijzen werden vertegenwoordigd door de rechter (Tiemeijer zelf), die zegt: „Denk er aan, inspectrice, dit is een normale strafzaak" en een inspec trice van de Kinderpolitie (Aaf Bouber), die volhoudt, dat alleen wij, de volwassenen, de dragers der maatschappij, schuld hebben. Het werd tenslotte aan het publiek overgelaten een conclusie te trek ken. Veel reden tot blijdschap dus: een oorspronkelijk Nederlands stuk, dat een brandend probleem van deze tijd behandelt, ten tonele gebracht door het gezelschap van Bouber, met Annie Langenaken als de Moeder en verrassend goede jonge rollen van Piet v. d. Meulen, Ans Koppen en Cor Witschge, ter wijl de creaties van Aaf en Herman Bouber en van Tiemeijer zelf daar bij binnen de omlijsting blijven Het niet talrijke publiek leefde intens mee. Summa summarum: volks toneel van de beste soort! Voor de aanvang van de opvoe ring sprak het Hoofdbestuurslid van de N.V. van Fabrieksarbeiders (sters), de heer Liefaard, een kort woord tot de aanwezigen, Hij be treurde het, dat in deze moeilijke Perceel in Bergstraat viordt hersteld Een algeheel herstel van het on langs door de gemeente aangekochte perceel, Bergstraat 37. eist een be drag van 2600.De achter het perceel gelegen grond zal voorlopig worden ondergebracht bij de Stich ting Centrale Woningzorg mits de raad zich met een en ander kan ver enigen. „De Hanze" vergaderde „De Hanze", de Katholieke Amersfoortse Middenstandsorga nisatie, hield gisteravond in Nieuw-Amsvorde haar jaarverga dering, waarin secretaris en pen ningmeester gelegenheid kregen de jaarverslagen voor te lezen. Hieruit bleek, dat de organisatie er financieel zeer gunstig voor slaat. Bovendien vond een bestuurs verkiezing plaats. Tot eerste se cretaris werd gekozen in de vaca ture wijlen de heer Van Helsdin- gen, de heer A. M. van Leyen- horst, tot tweede secretaris de heer E. Geurtsen. De vergadering duurde slechts een uur. Na afloop bleven de le den nog geruime tijd gezellig bij een, terwijl velen nog deelnamen aan het schudjas-tournooi. tijd slechts weinig belangstelling bestaat voor het werk van de vak beweging. De arbeiders van heden hebben, in tegenstelling met hun voorgangers, slechts weinig belang stelling voor hun eigen zaak. De strijd der arbeiders om te behouden wat door het werk der vakbewe ging werd bereikt, zo vervolgde spreker, ontbreekt in de huidige samenleving. Verschillende vraag stukken vragen nog om een oplos sing. In dit verband noemde de heer Liefaard de medezeggenschap der arbeiders, welke alleen kan worden bereikt door de strijd en vastberadenheid der arbeiders zelf. De vakbeweging is zich bewust van de moeilijke taak, die in de toe komst moet worden uitgevoerd, doch deze taak zal niet op de schouders van enkelen moeten rus ten, maar op de arbeidersklasse in 't geheel, zo besloot spreker. Rest ons nog te vermelden ,dat de heer W. van Ginkel, voorzitter van de pjlaatselijke afdeling van de N.V. van Fabrieksarbeiders (sters) de avond met een kort woord opende. Burgerlijke Stand 9 Februari. Geboren: Wilhelmus, z. v. Th. v. Gerven en I. W. Lanegger; Wilhel mus Anthonius, z. v. A. W. van Doorn en G. Muijs. Gehuwd: G. Terschegget en G. Maas; J. G. v. d. Tweel en L. M. Bakkenes; C. Ambeek en A. Keij- zer; P. den Boef en G. van Scho ten; G. A. v. d. Bedem en J. M. Voorburg. Noteert U even DONDERDAG: Amicitia 20 uur. Amerst'. Politie Muziekver. Concert Markthal 20 uur Bijeenkomst Ned. Vereniging van Onderwijzers. Wapenroem Prot. Chr. Werk gemeenschap Partij van de Arbeid Bijeenkomst. Spreker: Ds. C. J. v. Royen over „Waarom is de kerk in polltiek-maatschappcHjke zin con servatief?" ZATERDAG: Theosof. Ver. 14.30 uur. My Toonkunst Leerlingen-uit voering. K.A.B.-gebou.« Lieve Vrouwe straat 20 uur Groninger vereniging „Gruno" toneelavond. Amicitia 20 uur Toneelver. T. en O. met „Op het kantje af". ZATERDAG en ZONDAG School voor Wijsbegeerte. Dodeweg, So ciologische Studie-conferentie. ZONDAG Theosof. Ver. 10.30 uur Hum. Verbond Spreker: Dr. L. v. d. Wal over „Verdraagzaamheid". Gebouw P. Borstraat 20 uur K.A.J Bonte-avond ten bate van Kath. Thuisfront. DANSEN: CABARET DANCING „De Sticht- se Heuvel Utrechtseweg 180 Tel. 3491 Zaterdag 19.30—23 uur: Zon dag 19 30—23 uur. J. VAN SCHA1K: Café Leusderweg bh spoorwegovergang. Tel. 5510. woensdag 811 uur Zaterdag 8— 11 uur. Zondag 811 uur CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14 Tel. 5685 Woensdag 2023 uur Zaterdag 20 —23 uur, Zondag 's middags 15—17 uur 's avonds 2023 uur. Kantonrechter strafte verkeerszondaren Voor de Amersfoortse kanton rechter verscheen vanmorgen een hele reeks overtreders van allerlei verkeersbeoalingen. Meneer C. S. uit Den Bosch, die in Soest zonder rijvergunning met een auto had gereden, zei: „Kijk, Edelachtbare, ik had wel een ver gunning" en trots bukte hij zich over de balie om de kantonrechter het magische briefje met rijvergun ning erop, te overhandigen. De ambtenaar ei) de kantonrech ter "trokken lange gezichten, maar de kantonrechter zei opeens, dat hij S. een olijkerd vond. „Die rijver gunning was wel geldig maar voor een andere auto. U probeert de zaak in de maling te nemen, me neer" „Wel neen Edelachtbare." sputterde de Boschenaar. die niet temin 15.in Neerlands schatkist moet storten. J. E uit Terschuur had zijn auto geparkeerd op de Varkensmarkt binnen tien meter van een halte bord van de stadsbus. „In Amers foort kun je op marktdagen nergens parkeren zei de verdachte en wii voegen daar nog aan toe: Als je er tenminste geen vier gulden \roor over hebt." Meneer L R. uit Amersfoort, werd ervan beschuldigd in Veenen- daal een auto te hebben laten rem men. waardoor een aanrijding was ontstaan. „Wacht eens even." zei de verdachte. ..dat is allemaal goed en wel, maar in de eerste plaats stak ik mijn richtingaanwijzer op tijd uit. in de tweede plaats reed ik heel zachtjes, in de derde plaats keek ik in mijn spiegel, in de vierde plaats remde ik op tijd en in de vijfde plaats reed die meneer, die nu zo boos is. ontzettend hard...." ..Zo, zo." zei de kantonrechter, die niet over een nacht ijs ging en een heleboel getuigen hoorde. ..dan bent U ontslagen uit rechtsvervolging." waarmee de kous voor vanmorgen af was. PRA wordt verplaatst Het bureau van de P.R.A., dat tot nu toe gevestigd was in het oude politie-bureau aan de Utrechlsestraat, wordt met ingang van 15 Februari verplaatst naar het hoofdbureau van politie aan Plantsoen West. In verband daar mede is het bureau Maandag 14 Februari gesloten. Het telefoon nummer 6000 vervalt en daarvoor komt nu in de plaats 4445, toe stel 003. Ons dadelijks teveel Drie fietsers, die hun fiets on beheerd en ongesloten hadden la ten staan, kregen een bekeuring, evenals de twee wielrijders, die een verkeersheuvel links passeer den. zes collega's, die zonder licht reden en de bestuurder van een auto, die geen voorlicht op de auto had. Plechtigheid op de heide achter de Vlasakkers Een dichte, grijze lucht hing bo ven de heide achter de Vlasakkers op het ogenblik, dat van achter de heuvel de 26 gevechtswagens opdo ken, die in een brede linie naar vo ren rolden naar'de plaats, waar de commandanten der Cavalerie zich vanmorgen hadden opgesteld. Dit betekende het einde van een korte plechtigheid: het beedigen van 9 officieren van het depot vechtwa- gens te Amersfoort door de com mandant van het regiment Huzaren van Boreel, lt.-kol. Janssens. Voor het front van de twee escadrons tanks stonden de negen jonge offi cieren in lichte overalls en met de hand aan het vaandel zwoeren zij daar trouw aan de Koningin, ge hoorzaamheid aan de wetten en on derwerping aan de krijgstucht. Het trompettercorps van het re giment speelde onderwijl zacht het volkslied. Na de eedsaflegging sprak de commandant van het depot vecht- wagens lt kol. Steenkamp de man nen toe. Hij wees hen op de waarde van deze plechtigheid en de inhoud van de eed. „Toont u te allen tijde een goed cavalerist. Zorgt dat ook in moeilijke dagen niemand ooit vergeefs een beroep op u doet en blijft trouw aan de Koningin". Tenslotte defileerden de wagens voor de genodigden, onder welke zich vele familieleden bevonden. De nieuwe officieren J. H. van Roon, H. Fock, G. J. van Rossum, G. A. van Hasselt, R. A. J. Wieland, jhr. F. D. Boreel, Jhr. L. Ph. Vegelin van Claerbergen, P. L. Carp, J. M. van Rijckevorsel, voerden tijdens deze „manoeuvre" zelf het com mando over hun tanks. B. en W. van Amersfoort stellen de raad voor te besluiten het be drag van de ontvangsten en uit gaven van de gemeente-rekening 1946 voorlopig vast te stellen als volgt: de ontvangsten van de ge wone dienst op f 669.619,27. De uitgaven van de gewone dienst op f 8.383.489,48 en alzo het nadelig saldo van de gewone dienst op f 713.870,21. De ontvangsten van de kapitaal- dienst op f 11.149.355,54, de uitga ven van de kapitaaldienst op f 11.986.068.- en alzo h-at nadelig saldo van de kapitaaldienst op f 836.712,46. Raad krijgt weer visie op gasprijzen Blijkens een schrijven aan de raad zullen voortaan eventuele voorstel len om de gasprijzen te wijzigen aan de raad Ier vaststelling worden voor gelegd. Stroomlevering op gemeentebedrijven B. en W. stellen de raad voor te besluiten het leggen van een ver bindingskabel tussen de installaties voor het leveren van electrische stroom in het gemeentehuis, in de Handels dag- en avondschool, in de werkplaats en het magazijn van de dienst Gemeente Werken, in het kan toor van de gemeente-ontvanger en in het gebouw van de brandweer on dershands op te dragen aan de firma B. Schooleman te Amersfoort voor de somma van 2876.Een en an der met uitzondering van de bijko mende werkzaamheden voor breck- graaf- en herstratingswerk. Marktberichten Amersfoort, 9 Febr. 1949. Op de wekelijkse automarkt werden 226 motorvoertuigen aangevoerd. Vermoedelijk tengevolge van schoorsteenbrand ls gisteravond een felle brar.d uitgebroken bij een krui denier to Westzaan, wiens woon- en winkelhuls totaal werden verwoest. Van de inboedel kon vrijwel niets worden gered. De vrouw van de krui denier die juist gisteren het leven schonk aan een kind. kon met haar baby in veiligheid worden gebracht. Advertentie Militairen toonden zich zeer enthousiast Hoewel de dienst RAO zich voor de Nederlandse militairen door geldgebrek niet meer zo nuttig kan maken als voorheen, kan een goede RAO-officier in zijn kazer ne toch nog veel organiseren. Hij moet dan schipperen met de can- tine-gelden en met de kleine winstjes, die feestavondjes hem opleveren. Als hij daar handig in is dan kan hij zo af en toe eens een goed beroepsgezelschap tegen ge reduceerde kosten engageren. Zo gaat het blijkbaar ook in de Dumoulinkazerne tussen Amers foort en Soesterberg, waar in de loop der tijden b.v. zijn opgetre den Mistei Doodle, Cees de Lan ge, Willy van Hemert, Maria Za- mora en Jan Corduwener, om er maar een paar te noemen. Der gelijke avonden worden door de Uitrustingstroepen en de Pioniers, die in de Dumoulinkazerne huizen, zeer op prijs gesteld. De RAO- officier had vele verzoeken gekre gen om een opera-avond en hij was er in geslaagd Woensdag avond enkele leden van de Ne derlandse Opera naar zijn kazerne te krijgen, waar in de cantine ve len met genoegen geluisterd heb ben naar een opera-concert. De bariton Johan Smink begon de reeks opera-gedeelten met de Proloog uit Paljas. Hij bleek hier niet volledig gedisponeerd, doch herstelde zich later op de avond en bereikte een fijne, gevoelige stemnuancering in het duet uit „De Parelvissers" van Bizet met de tenor Henk Bernart. Deze en de sopraan Christina Spierenburg zongen met veel gemak een duet uit „Traviata", dat veel applaus kreeg. De sopraan was op haar best in de Gilda-aria uit. Rigoletto. Carla Sondaar, mezzo-sopraan, zong o.a. een aria uit Samson en Delilah. Ans Keman kreeg een gul applaus, na haar aria uit Butterfly. De bas Klaas Brijkers zong liedjes, die een concessie waren aan een gedeelte van het publiek cn daardoor in het geheel niet in dit programma thuishoorden, doch in een cabaret-revue een goede plaats verdiend zouden hebben. Toen de RAO-officier na afloop aan de pianiste en algeheel leid ster Cath. v. d. Velde bloemen aanbood, ondersteunden de aan wezigen dit gebaar met een krach tig en herhaald applaus. Dammers van A.C.D. kon den geen zege boeken Maandagavond speelde ln „Bethel" om het kampioenschap 2de kl. A.C.D. I te gen Driebergen I. De thuisclub verloor op 't kantje of met 9—11. Het was al ongeveer 12 uur toen aan bord 2 en 3 I besloten werd om maai lemise te geven. A.C.D. I had cén Invaller aan bord 5. A.C.D. 1Driebergen I. 1. A. de Wit M. de Groot 11; 2. J. DuijstG. v. Eeden 11; 3. G. v. d. ScheerG. v. d. Berg 11; 4. A BakkerJ. v. Laar 2—0; 5. L. W. Hammink—J. W. Dijk- horst 02: 6. K. BuitenE. Kramer 11; 7. G. BrockmaatW. v. d. Berg 1—1; 8. N.N.—R. v. Eist 1—1; 9. G. SchmidtG. Grondclle 02, 10. H. WoertelG. Gerritsen 11. Uitslag 911. Dansexamens Op het departement van O. K. en W.. samengestelde examencommissie voor het afnemen van herexamens in dansleraren-kringen, werd als examinator geplaatst onze stadge noot de heer Dan Bearda. De stakende lassers van de Ne- derlandschc Dok en Scheepsbouw Mij. te Amsterdam hebben op ad vies van de Metaalarbeidersbond „De Metaal" -V.C.) en de door hen gekozen stakingsleiding beslo ten de staking, die Maandag 20 December j.l. uitbrak en bijna acht weken heeft geduurd, heden op tc heffen. Diepvriesbedrijf zal productie staken Naar het A.N.P. verncemd zal de dicp- vricsonderneming „Bird's Eye", geves tigd te Rotterdam, in het komende sei zoen niet meer in Nederland produce ren. De redenen waarom besloten is de productie te staken zijn voornamelijk de volgende: Volgens de leiding van het bedrijf is de totale diepvriescapaciteit in Neder land voorlopig te groot voor de binnen landse vraag. De exportmogelijkheden voor ..Birds Eye" uit Nederland zijn beperkt, omdat deze onderneming in Engeland en Duitsland reeds langer be staande diepvricsbedrijven heeft. Niet beschermde vogels Wij brengen ter kennis van belang hebbenden dat. in 't gehele land niet be horen tot de beschermde vogels: gedu rende het tijdvak 29 Januari 194931 December 1950 de schollevaar de mantelmeeuw de bonte kraai, ekster. •Vlaamse gaal en roek; van 29 Ja nuari 1949 tot en met 15 April 1949; 15 Juli 1949 tot en met 15 April 1950 en van 15 Juli 1950 tot en met 31 De cember 1950: de zilvermeeuw, kok meeuw. houtduif en de kauw: van 15 Juli 1949 tot cn met 31 Januari 1950 cn van 15 Juli 1950 tot cn met 31 De cember 1950: de blauwe reiger; van 15 Juni 1949 tot cn met 31 October 1949 en van 15 Juni 1950 tot en met 31 October 1950: de spreeuw. Dodelijk ongeval in mijn te Heerlen Gisteren werd bij het controleren van een pijler in de mijn Oranjc-Nassau I te Heerlen de opzichter G. F. tc Loo uit Heerlen onder vallend gesteente be dolven. tengevolge waarvan hij spoe dig overleed. Het slachtoffer was 29 jaar oud, gehuwd en vader van twee Oudheidkundige vondsten in Eygelshoven Te Eygelshoven (Limburg) zijn bij opgravingen funderingen blootgelegd van een kiczelformatie. welke wijzen op de aanwezigheid van een Romeinse villa. Het lijkt waarschijnlijk dat reeds omstreeks 200 jaar na Christus in Eygelshoven een vrij belangrijke ne derzetting heeft bestaan, waarop ook de vondsten van Romeinse dakpannen, Romeins vaatwerk en dezer dagen van een grote Romeinse munt (beeldenaar Marcus Aurcllus) wijzen. Moskou over aanbieding van Grotius-me.daille De aanbieding aan Churchill van de Nederlandse Grotius-medaille is voor radio Moskou aanleiding ge weest tot hevige critiek. In een uitzending in het Engels werd voor deze zender gezegd, dat „de Neder lander Hugo de Groot zich in zijn graf zou omdraaien als hij dit wist." Volgens radio Moskou was deze aanbieding „even absurd" als wanneer men dezelfde onderschei ding zou hebben verleend aan Hitier. Weerschip Cirrus had een zieke aan boord Het weerschip Cirrus ls Dinsdag de Engelse haven Falmouth binnengelopen om de eerste stuurman, de heer A. Kos ter, die ziek geworden was. aan land te brengen. De Cirrus ls dezelfde dag nog naar haar station op de Atlantische Oceaan teruggekeerd. Nederland telt steeds meer radioluisteraars Het aantal aangegeven radio-toestel len bedroeg op 1 Februari j.l. 1.152608 tegen 1.132.093 op 1 Januari. Op 1 Januari waren er 506.604 aan geslotenen op het rijksradiodistributlc- net tegen 502.806 op 1 December 1948. C. J. HUYGEN (Van onze Amsterdamse correspondent) De voormalige secretaris-gene raal van de N.S.B., C. J. H u y g e n moet zich Vrijdag 25 Februari ver antwoorden voor het Bijzonder Gerechtshof te Utrecht. Hem wordt ten laste gelegd: de dagelijkse lei ding der N S.B. en hulpverlening aan de vijand, propaganda voor dc uitvoering van maatregelen in het belang der Duitse oorlogvoering, waarbij in het bijzonder wordt ge noemd het treden van Nederlan ders in Duitse krijgsdienst, het in stand houden van politiecorpsen en het oprichten van de Land wacht. Rijwielen ïpet hulpmotor, kleiner dan 48 c c.. hebben voor België en Luxemburg geen nationaliteitsbewljs meer nodig. De Februari-staking 1941 zal op Vrijdag 25 Februari worden herdacht met een bijeenkomst op het Water- loopleln te Amsterdam. Prijs voor de „zuurste" acteur en actrice Evenredig met de verbijste rende uitbreiding van het aantal kunstprijzen neemt hun onder scheidende waarde af, maar in het geval van de Prix Citron is de eer voor de ontvanger wel zeer twijfelachtig. De jury van deze prijs heeft namelijk de zeer delicate taak een keuze te doen uit die acteurs en actrices, die zich in de loop van het jaar het onaangenaamst hebben gedragen. Danielle Darrieux en Georges Marchal zijn ditmaal de geluk kigen. Josette Day en Jean Ma rais daarentegen ontvingen de Prix de VOrange, daar zij het beminnelijkst en wellevendst zijn geweest. Tussen Utrecht en Amersfoort Vijftien maal per dag in actie Misschien hebben de voorvade ren van J. V. du Chatinier wel op een trots kasteel in Anjou ge woond en galoppeerden zij op vu rige rossen door de vallei van de Loire. Als dat zo is zet hij een oude traditie voort op een moder ne manier. Want hij is pedaalrid der geworden en kruist met een gele Harley onder zich over de grote asfaltwege.. van het Sticht. Ruim anderhalf jaar geleden is hij na een behoorlijk zwaar exa men bij de Wegenwacht van de A.N.W.B. gekomen. Sindsdien heeft hij op zijn motor met zijspan 55.000 kilometer afgelegd. Een af stand die heel wat groter is dan de omtrek van de aarde, maar die bij stukjes en beetjes bij elkaar werd gereden tussen LTtrecht en Amersfoort. Want dat is het tra ject dat hem is toegewezen. Iedere morgen om 8 uur verlaat hij zijn woning aan de Bandoeng- straat te Utrecht. Iedere morgen kunt ge hem kort voor half negen vinden bij hetzelfde benzinestation vlak bij de halte Steinenburg aan het begin van de Rijksweg. Daar maakt hij zijn motor startklaar en vandaar zet hij koers naar het Oosten, scherp oplettend of ook ergens naar hem wordt uitgeke ken. Want wat voor zijn voor ouders mogelijk dure ridderplicht geweest is. dat is voor hem zijn beroep: hulp bieden aan al wie in nood verkeert. De grote weg van Utrecht naar De Bilt is, wat het snelverkeer be treft, de op één na drukste van ons land. Heel wat verkeer is er ook tussen De Bilt en Amersfoort. Du Chatinier heeft heus niet over gebrek aan werk te klagen. Ge middeld, zo vertelt hij, komt hij twaalf a vijftien maal per dag-' in actie. Soms wel eens vaker, bij voorbeeld op Woensdag, wanneer er automarkt is in Amersfoort en er heel wat oude beestjes over de weg komen, waarvan er altijd wel wat blijven steken. Alles en nog wat Wat van de Wegenwachter al zo wordt verlangd? Van alles en nog wat. Hij moet vette bougies kun nen schoonmaken, bandjes kunnen plakken en defecte ontstekingen kunnen repareren. Hij moet de automobilisten ook kunnen voor zien van koelwater, olie en ben zine. „Kijk," zegt Du Chatinier en hij licht de klep van zijn zijspan op, „voor dat alles zijn wij perfect uitgerust. Wij hebben een crick bij ons en een pompje en wij kunnen zelfs een ingesneeuwde auto uit graven. De bezem dient om het glas van de weg te vegen en dat is onze verbanddoos. De meesten van ons hebben een E.H.B.O.-di ploma en dat is heus geen luxe. Politie slachtoffer van een grap Enkele weken lang al probeert een inbreker in Utrecht een brandkast ce forceren. Dat klinkt erg sensationeel, maar het valt ln wezen nog al mee. Dc inbreker ls namelllk een dod en staat maar te staan in een uitstalkast ten aanschouwen van alle stadgenoten die hem maar stilletjes laten begaan. Spotvogels die opmerkingen maken zo als: „Wat heeft die vent lang werk" zijn ei bij de vleet. Een reclame voor het inbrekersgilde is de pop niet- wel een reclame cn zo is 't ook bedoeld voor de brandkast. Laat men gisteravond tegen een uur of acht de politie waarschuwen: „Denk er om. er wordt Ingebroken." Actief als altild komt de Utrechtse politie in het geweer! Twee agenten snellen naar do plaats des onheils. Er is nog iemand van dc zaak aanwezig, die op het ge- schel argeloos naar voren komt en eensklaps staat tegenover twee unifor men. „Meneer, er moet hier worden Inge broken." Twee wenkbrauwen, die ver omhoog- schieten. „wa-blief?" „Er wordt hier ingebroken. Het poli tiebureau is gewaarschuwd en daar zün we." Plotseling gaat de ander een licht 00 „U bedoelt misschien" en hij wllst naar dc étalage waar de „Inbreker" nog altijd tevergeefs zijn best doet. De agenten barstten ln lachen uit en de motorbrigade, die al onderweg is. kan haar ijver intomen, evenals do ovcrvaljecp. die in gereedheid wordt gebracht. Een „kostelijke grap" denkt dc man van de brandkasten als hi.1 weer naar binnengaat en de agenten, Iets minder gul. geven het toe. Gelukkig heeft het Utrechts politie corps gevoel voor humor, want strikt formeel, gaat de onbekende grappen maker misschien niet helemaal vrfi uit Dat leer je wel op een weg als deze. Du Chatinier is jong en enthou siast en zou zijn baantje bij de wegenwacht niet graag meer wil len missen. „Het is een prachtige instelling," zegt hij, „en het werk is buitengewoon afwisselend." Om de winterse koude maalt hij wei nig. Je went er aan, vindt hij en bovendien zit hij warmpjes inge pakt achter een tochtscherm. Een saaie dag zou veel erger voor hem zijn dan een koude dag. Maar een saaie dag komt zowat nooit voor. Tussen Utrecht en Amersfoort stuift Du Chatinier dag in dag uit met zijn zware Harley op en neer. Tussen half negen 's morgens en zes uur 's avonds kunt ge hem daar tegen komen. En mocht u om zijn hulp verlegen zijn: het devies van de A.N.W.B. is ook het zijne, hij staat altijd voor u klaar. Do delegatie van Israel en Egypte, die op Rhodos over een wapenstil stand onderhandelen, hebben niet vol doende overeenstemming bereikt om een gemeenschappelijke militaire zit ting te kunnen houden zo meldt Reu ter. De waarnemende bemiddelaar. dr. Bunche, zal vandaag beide partijen apart ontvangen om to trachten uit de impasse te komen. Do bemiddelaar cn de zijnen hebben hur. pogingen ccn Joods-Egyptische overcensteming te bewerkstelligen, verdubbeld, daar zij vrezen, dat mis lukking dezer besprekingen Transjor- danië er toe zou kunnen brengen, zijn besluit inzake het openen van wapen stilstandsbesprekingen met Israel te herzien. Boekbespreking Kinderen uit Berlijn naar Utrecht Comité zoekt nog enkele pl eegadressen De Commissie tot plaatsing van buitenlandse kinderen heeft tot nu toe twee groepen van 500 Oos tenrijkse kinderen in Nederland bij pleegouders ondergebracht voor de tijd van drie maanden. De laatste groep vertrok 24 Jan. De commissie, die gevormd is door de Partij van de Arbeid, het N.V.V. en de Vereniging voor maatschappelijk werk „Humani- tas", meent dat het noodzakelijk is de blik nu eens anders te rich ten en wel op Berlijn. Wij allen weten hoe door middel van de „luchtbrug" in Berlijn enige mil- lioenen mensen gevoed moeten worden. Allen zullen het er over eens zijn, dat de kinderen het er slecht hebben, geestelijk en mate rieel. De commissie wil hen hel pen en is van plan ook uit Ber lijn 500 kinderen voor drie maan den naar Nederland te halen en bij pleegouders onder te brengen. De juiste datum, waarop deze kinderen hier zullen arriveren, is nog niet bekend, doch deze wordt aan de pleegouders zo spoedig mogelijk medegedeeld In Utrecht en naaste omgeving Lebben wij nog 20 pleegadressen nodig. Men kan zich hiervoor opgeven bij de leden van de Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid, van de Vrouwenbond van het N.V.V. en bij het Secretariaat van „Hu- manitas", Socrateslaan 32bisA, te lefoon 17 957. IN ons land bestaat ongetwijfeld be hoefte aan goede voorlichting op het gebied der beeldende kunsten. Kleine, bevattelijk geschreven en goed geïllu streerde geschriften, dienen zowel Jcck als vakman. Het welslagen van deze voorlichting hangt af van de wijze, waarop men tracht de aandacht op kunst, kunste naars en kunstwerken te vestigen. De lezer moet geboeid worden door ver klaring en toelichting. Wanneer dit niet op een goede wijze geschiedt, dan wordt de belangstelling al minder en blijven de uitgaven ongelezen. Bij de Uitgeverij Stafleu te Leiden, werd, onder redactie van prof. dr. H. van der Waal. een nieuwe reeks „Mo- nographleën" op stapel gezet onder de titel „Paneel en Doek". Van de eerste serie zijn twee nummers verschenen. De uitvoering is te loven. De illustra ties. welke in deze lectuur onontbeer lijk zijn. werden zorgvuldig gekozen en verzorgd. De studie van H. P. Baard over de Schuttersmaaltijd der Officieren van de St. Jorisdoelen door Frans Hals kon ons niet in alle opzichten voldoen. De auteur had wat meer over de betekenis van schilder en schilderij en wat min der over weinig belangrijke, uit archie ven en kronieken, opgediepte histori sche bijzonderheden moeten schrijven: dan zouden wij onder het lezen dc schilder en zijn werk niet hebben ver geten. De persoonlijkheid van Frans Hals, gevormd en ontwikkeld in een lange reeks van jaren, is veel belang rijker dan de IJdele buitenkant van het leven der schutters Wij hebben in veertig pagina's te weinig vernomen van deze vorm- cn kleurbezieler. psy- choldbg bil yitnemendheld. Een beschouwing onder de titel „Pa neel en Doek" moet ons nader brengen tot de bezielde, knappe, vooral gevoeli ge kunstenaar, die Frans Hals voor alle tijden zal zijn. Dat hebben wil ln deze uit historisch oogpunt onge twijfeld voortreffelijk geschreven studie gemist. In het tweede deeltje beschrijft dr. H E. van Gelder twee werken van Rembrandt, n.l. „Saul cn David" en „Petrus verloochent Christus". Ditmaal gaf het lezen meer voldoening en pro fijt. Het ls een taak, ernstig onderzoek volkomen waardig, om het probleem van Rembrnndts ontwikkeling tot reli gieus kunstenaar tc onthullen. Dat Rembrandt een uitbeelder is van men selijke tragiek, toch meer geboeid door het zorgenvolle duister, dan door het klaterende licht, wordt in dit opstel op eenvoudige wijze verteld door iemand, die niet door het z.g. Rem- brandtlcke licht werd verblind Rem brandt heeft immers de schaduwen niet geofferd aan de uiterlijkheid van het fascinerende licht. Zijn tafc-relen zijn allereerst bewogen door het verhaal, dat hem tot schilderen noopte Zovele van zijn werken ook dc portretten Dronken niet in de klatering van het licht. Hij is geen praler. maar een zoe ker naar groter innigheid Als vroeg rijp en knap kunstenaar begonnen, werd hij na leed en verguizing een wijs man. een prediker van het ge loof. dat geen dogma's kent. Een zie ner en een smeker tegelijk, een milde gever bovendien. Hij moet, ondanks opgesmukte overlevering, een eenvou dig man geweest zijn, die weinig sprak, omdat zijn taal van Doek en Paneel rijker, eerlijker cn vooral schoner was dan 't gesproken of geschreven woord. Dr. Van Gelder heeft het wezen van dc schilder cn zijn werk op innige wij ze, zonder uitbundigheid, die altijd vals ls, benaderd. Het is een mooi deeltje in deze serie. Wij hopen, dat de volgende deeltjes voldoen als dit. dan is de uitgave van deze „Reeks van conographieën, ge wijd aan de schilderkunst der Neder landen". ten volle verantwoord. Dollarlening voor Spanje? De New York Times berichtte gisteren, dat de Chase National Bank in New York een lening met korte looptijd van 25 millioen dollar aan het Spaanse deviezeninstituut verleend heeft. Volgens het blad zijn de onder handelingen in Madrid gevoerd, aangenomen wordt, dat de lening de goedkeuring van het Ameri kaanse ministerie van buitenlands© zaken heeft. Woudenberg Nummers op de huizen, een grote verbetering De nummering der huizen was vroeger zodanig, dat niemand er wijs uit kon worden. Dit was voor al voor mensen, die het dorp niet kenden en op bepaalde adressen moesten zijn, ee.t grote moeilijk heid. Thans worden de huizen op nieuw genummerd. Bij elke straat of zijweg begint men met no. 1. Voorwaar een grote verbetering! Predikbeurten Zondag 13 Februari 1949: Ned. Herv. Kerk v.m. 9.30 en nam. 6.30 uur ds. P. Bouw. Medische Zondagsdienst Zondag 13 Februari wordt de medische Zondagsdienst voor Wou denberg, Maarsbergen en Maarn waargenomen door dr. P. A. G. Geijskes te Woudenberg. Soesterberg Tien jaar geëist tegen Louis Peelen Een klasse minder dan figuren als Westerveld en v. d. Neut, maar toch een kampbewaker met een kwade staat van dienst, achtte de procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof Louis Peelen uit" Soes terberg, die zich vanmorgen we gens zijn misdragingen in oorlogs tijd ^oor genoemde instantie had te verantwoorden. De procureur-fiscaal eiste tien jaar gevangenisstraf met aftrek en ontzetting uit de burgerrechten voor de duur van het leven. Beurs van New York Atch. Baltim. Can.Pac. lllln. c. N.Y.Cen. Penns. R. Sout.Pac. UnPac. Ah.Ch Am.Can. Am.Car. A.Smelt A.T.enT. Am. Tob. Anac.C. Bethi.S. BoeiingTL Chrysler City B. Consoi. E Douglas Dup. N. Eastm.K Gen.El. Gcn.Mot. 77 8 2 9 2 93!'. 93% 9% 9y. 12% 12% 25 25 11 11 16% 16% 43 43f/i 82% 83% 180!, 87% 29% 50 51 147 146% 63% 63% 32% 32% 31% 31% 20% 21 53% 54% 38% 39 22% 22% 49% 49 183% 184 42'/, 43% 36% 36% 60 60iC Uoodyear Hudson M Int.Harv. in.Nickc Ini.T.enT Kcnn.C. MontgW. Pack. AL Radio C. Rep.St. Reyn. T. Scars R. bhen Un. oocony Stand Br. St.Oll.J. siudeb. Texas C. U.AIrcr. Un. Corp. Un. Fruit USRubb, US Steel Westing Woolw. 8 2 9 2 42 42% 10 10% 25% 25% 29% 29% 9 9% 48 47% 52% 53% 3% 11% U% 24% 24% 35'/, 35% 36% 36% 32 32% 15% 15% 18% 18% 66% 67% 17% 17% 49% 49% 22% 22% 2% 2% 50% 50% 39 39% 71% 72 23% 23% 45 45% Omtrek 880.000 Amsterdamsche Effectenbeurs AMSTERDAM, 9/2 De stemming op dc effecten beurs te Amsterdam, die de beide laatste dagen uitge sproken gedrukt was. gaf heden nog geenszins teke nen van verbetering. Inte gendeel was dc algemene beurstoon wederom aan de zwakke kant Het waren niet alleen dc toonaange vende soorten, doch ook de meeste minder courante aandelen, die een uitgespro ken neiging tot reactie aan de dag legden. De aanlel- dende oorzaak hiervoor moest klaarblijkelijk wor den gezocht ln het feit, dat de beurs te New York na de recc-nte vrij sterke in zinking nog geen tekenen van verbetering had gege ven, terwijl daarnaast de stemming op de producten- markten bepaald flauw was De handel ^'<is overigens van bescnelden omvang en het publiek hield zich gro tendeels afzijdig, doch voor zover er orders waren, had den deze betrekking op li quidaties cn daartegenover was dc kooplust minimaal. Koninklijke, die nu en dan vnj druk verhandeld wer den. werden onmiddellijk beneden het vorige slot af gedaan en zakten daarna nog een paar punten ln en traden slechts een kleinig heid boven het laagste peil van de dag uit de notering. De toonaangevende indus trie-aandelen vertoonden 'n geheel analoog verloop De Philipsaandelen, Unilever on AKU zagen alle een paar punten verloren gaan. Ook de minder courante industrieaandelen lagen ge drukt in de markt. Actieve obUg.: Ned. *48 (3%) dito 1947 (3%) 3 dito 1937 3 Dollar-1 *47 3<7r Investercert. 3 Ned 1962-64 z.b Ned 1962-64 mb Ned N.WS 2Va Sd eert 100 2% Indië 1937 A f Grootboek '46 3 Actieve aand.: Kol. Bank And N I. H. bank Ned Hand. Mil A.K U aand Bergh's Jurg. v Berkei's Pat Calvé Delft Cn Centr Suiker. Fokker Aand Gelder Zonen K. N. H.ovens Lever B U. Ned Ford And Ned Kabelfabr PhillDs' GBvA Wilton Feyen Blllton le rubr dito 2e Rubr. Dordtse P Mi1 Kon. Petr Mij A'dam Rubber Bandar R Mil Deli-Bat R M Oost-Java R.M. Serbadjadl S R H.A L Aand. Java-C.-J Lijn K. Ned St Mil Kon. Paketvrt. Ned Sch Unie Rott. Lloyd Stv MU Ned Hand. A'dam Jav Cult M11 N I Sulk Unie Ver Vorst CM DeU Bat Mil E.K. E.K. 100% 97V; 97% ïooy, - 03'<t - 99% - 99% 80\'t 101 96% 95 9,2 L.K. lOOYt 97'lc 97% 100% 98 99Y; 80?^ 101!, 96% 87 114% 114% 162% 161 162% 160% 160 300 298 109 110 142% 142 159 158% 132 131 144% 143 187 186 252 251 150', 150 253 267 267 322% 221 219% 162% 77 - 163% 360 276 270 305% 308' 301% 160 158% 157!, 148 147 99 95 63 62 61% 58 165% 164 147% - 145 140 141 165 163 159% 158% 158% 147% 146% 164 162 164% 163% 162% 85% 84 95% 94'', 145 146% 43 134 Dell Mij Senembah MIJ. Nlet-act oblie. Müller Co. A dam '47 3% 3 dito '48 (3V2) 3 's-Hage '36 3% Geld. 20 J. '48 3 dito 1938 3% dito le 1 '37 3% Groning '38 3% dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-Holl. '47 3% 3 R'dam le en 3e dito le 1. '38 Utr pr. '39 2% Zuld-Holl. '46 3 Pandbrieven: Alg. Hyp. B. 3 Amst Hyp 3% Arnh. H (3%) 3 Bat. Hyp. B. 3% Dordr H B. 3% Fr Gr. (3%) 3 dito 3% Grav, Hypb 3% Gron. Hvpb 3% Hypb. v. Ncd 3 N. Hypb (3%) 3 dito serie B 3 Rott. Hypb 3% Utr Hypb 3% dito ser. KL 3% Wcstl Hvd 3% Z.H. Hyp.b. Eerste Nd. Sch. Rtt Sch. H. 3% tndnstriëlo obl. A.K.U, 3% Berehs J 3% Lever's Z. 3% Werkspoor 3% Bat Petr 3% Kon Petr. MIJ Dell Spoor 3% Ned. Ind Sow. Amsterd Bank Holl Bank Un. Fin. Nat Herst 155 153 99% 99% 99% 99% - 100 99% 100% 100% 101% 95% 95% 89 94 94' 95% 95% 98% 98% 100 100 103% 10-4% 103 102% 103 102% 103 o 103 102% 103 102% 93% - 161 161 200% :oo% 100% Rotterd. Bank 169 Twentsche Bk. 175 Rott Bel. Cns. 169 Ind. Ondern. K. Zw. Ketjen Lever Br. 6 dito 4% Pref Nd Gist- en Sd Rtt. Droogd Mil Stork Co. Werkspoor, S A Wyers' I en H. Zwanenberg O. Anlem Aand. Ned Ind. Gas Borneo Sum H Internatlo Oost Borneo Amst Ball. Mij rhomsons Hav DeU Sdw. Mij. Ned.-Ind. Sorvv Vrl genot aand Albert Heyn Nd A. A. Vrst Ned Am Fltt. Ned. Mil Walv Schokbeton V. Phm. (Zw.) Prolongatie Amor fondsen: Anaconda Bethl. Steel Gen. Motors Kennecott Rep Steel U.S Steel Cities Service Cont Oil Midcont Phillips Shell Union Tide Water Baltimore N. York Centr. - 152% 141% 141 104% 104 305 301% 295 291 123 127 193 192% 179. 178% 100% 115 146% 144% 187 110 142 123% 122% 65% 63% 31% 31 190 125% 125 186 86% 117 115% 136% 136 106% 105% 2% 2% 61% - 41% 52% 33% 33%

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2