DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Industrialisatie het kernpunt van onze economie Ministerraad houdt extra-zitting over Indonesische kwestie D-trein botst tegen auto In Nederland ligt het werk niet opgeschept Nog de tijd tot Dinsdag Groene „grote draak" sprak in de regen Ibestek _J Waarheen koerst Nederland? (1 Mogelijkheid voor ons land om zich ^ndaVthïi"s heTgtS ?s° dS°- zelf weer te gaan bedruipen Voorzichtigheid geboden Bestrijding van het „zwarte bouwen" Kerkelijke leiders aangeklaagd Waar nu Prins Bernhard en de beide prinsesjes zijn UN O-commissie wi van resolutie 1 snelle uitvoering Veiligheidsraad „Spreekt niet van militaire hulp" In kort Vrijdag 11 Februari 1949 Achtste jaargang, No. 1248 Opgerlchi door at Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w of 1 4.*5 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie :o Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdreaacteur; TI. DE BOORDER. (Van een bijzondere medewerker) F) E Minister van Economische Zaken heeft bij de behandeling van de begroting van zijn departement in de Tweede Kamer het industrialisatievraagstuk ..één van de kernproblemen" van de Nederlandse economie genoemd. In feite ligt dit probleem in de omstandigheid, dat Nederland meer van het buitenland moet be trekken dan het kan betalen met de opbrengst van geleverde goederen en diensten. Het bedrag, dat gemoeid is met onze im port, is belangrijk hoger dan het bedrag, dat wij voor de ge- exporteerde goederen ontvangen. Nu was dit vóór de oorlog ook wel het geval, maar toen werd het verschil ruimschoots gedekt door inkomsten uit buitenlandse beleggingen, uit Indonesië' en door opbrengsten uit diensten INTUSSEN zijn onze buitenlandse beleggingen grotendeels geliqui deerd; op inkomsten uit Indonesië kan weinig meer worden gerekend en de dpbrengsten uit diensten staan nog in geen verhouding tot die van vóór de oorlog. Zo is de om vang van de transitohandel met Duitsland, die vooral voor Rotter dam van groot belang was. gering Nederland heeft dus jaarlijks een tekort in zijn verrekening met het buitenland. Wel wordt dit op het ogenblik gedekt uit de Marshall hulp. maar deze is tijdelijk. Wil men minder importeren en toch de welvaart, dus onze consump tie. op hetzelfde peil houden, dan moet men goederen, die nu worden geïmporteerd Zelf produceren. De eigen productie moet dus groter wor den. mede om meer te kunnen expor teren. Verhoging van de productie nu wil de Regering bereiken door in dustrialisatie. Gevaren Wanneer we de economische poli tiek van het buitenland nagaan, blijkt, dat vrijwel alle landen van Wagen versplinterd chauffeur gewond Hedenmorgen om half tien is de locomotief van de D-trein nr. 255, die uit Traag kwam. op het traject VenloEindhoven tegen een vrachtauto gebotst en ontspoord. Het ongeluk gebeurde op een onbe waakte overweg ter hoogte van Horst-Sevenum en Heycrshoeve. De vrachtauto werd totaal ver splinterd, terwijl, wonder boven wonder, de chauffeur slechts vrü lichte verwondingen opliep. Noch onder het treinpersoneel of bij de passagiers van de trein zijn gewon den. De ontspoorde locomotief ont wrichtte het gehele spoorbaan, dat op dit traject enkelsporig is. Alle wagons bleven echter in de rails. Daardoor was het mogelijk ze los te koppelen. Van Venlo stoomde onmiddellijk een locomotief naar de plaats van het ongeluk. Deze „loc" trok de wagens terug naar Venlo en van daar uit kon de D - trein zijn reis naar Amsterdam voortzetten. Het baanvak VenloEindhoven was hedenmorgen om twaalf uur nog versperd. Op het traject Venlo Horst Sevenum zijn bussen in gelegd om de passagiers te vervoe ren. Deze kunnen in Horst over stappen in treinen, die ze verder brengen naar Eindhoven. Zoals bekend wordt er van over heidswege zoveel mogelijk op toe gezien, dat geen bouwwerken wor den uitgevoerd zonder dat de daar voor vereiste Rijks- en Gemeente lijke goedkeuringen zijn verleend. Teneinde de maatregelen, die ter bestrijding van het „zwart bouwen", zjjn getroffen, zoveel mogelijk tot hun recht te doen komen en ook de medewerking van het publiek in deze aangelegenheid te verkrijgen, hebben Burgemeester en Wethou ders bepaald, dat in het vervolg aan elk perceel, dat met goedkeuring van het Rijk en de Gemeente wordt gebouwd of verbouwd, een kennis geving zal worden aangeplakt, met de mededeling, dat de voor de uit voering van het bouwwerk vereiste gedaan ten aanzien van bouwwer- goedkeurine is verleend. Deze ken nisgeving zal evenwel niet worden ken beneden 500, B. en W. verzoeken het publiek aandacht te geven aan deze ken nisgevingen en in voorkomende ge vallen medewerking te verlenen aan de bestrijding van het bouwen zonder vergunning. Engeland tegen Tito's eisen aan Oostenrijk Op de conferentie van de plaats vervangende ministers van Buiten landse Zaken te Londen over het vredesverdrag met Oostenrijk, heeft Marjoribanks, de J3ritse af gevaardigde, zich uitgesproken tegen de door Rusland gesteunde Joegoslavische aanspraken op Oos tenrijks gebied in de provincie Karinthië. West-Europa in dezelfde positie ver keren als Nederland. Ook zij menen hun heil te moeten zoeken in beper king van de import en opvoering van hun industriële productie. De vraag is daarom gewettigd of men wel de verwachting mag koesteren, dat men belangrijk meer naar het buitenland zal kunnen afzetten dan thans al ge schiedt. Snelle opvoering van de pro ductie bergt het gevaar in zich van een spoedige overproductie met als uiteindelijk gevolg: werkloosheid. Anderzijds staat men voor de dringende noodzaak werkgelegenheid te scheppen voor onze steeds toenemende be volking. die niet anders dan in een uitbreiding van de industrie werkgelegenheid zal kunnen vin den. Het probleem van de sluitende be talingsbalans. van de opvoering van de productie en van de industrialisa tie in het algemeen als middel om tot gezonde economische verhoudin gen te komen, is dus niet eenvoudig en zal met de nodige behoedzaamheid moeten worden benaderd. Het standpunt van de Regering is intussen, dat zij het met de nodige voorzichtigheid de weg van de in dustrialisatie moet worden ingesla gen. Zij is daarvan zozeer over tuigd onder andere gezien het feit, dat de export over ge heel 1948 genomen nog slechts circa 54 van de import be droeg dat om die export te stimuleren ook aan de binnen- 1 andse markt waardevolle goederen moeten worden ont trokken Gegeven de noodzaak van de industrialisatie, wil de Regering het initiatief tot verwezenlijking ervan in het algemeen aan het bedrijfsleven overlaten. De Over heid heeft zichzelf slechts een richtinggevende en adviserende taak toegedacht, maar zij houdt daarnaast een „vinger in de pap" door industrievestigingen en -uit breidingen aan een vergunning te binden en voor de aankopen van machines e.d. al of niet de nodige deviezen beschikbaar te stellen. Op het Ministerie van Economi sche Zaken wonlt reeds de opstel ling van een industrialisatieschema bestudeerd, en daarbij doen zich vele aspecten voor, zoals: afzet mogelijkheden ln binnen- en buiten land, het technische raam. waarop de Industrieën moeten rusten en de arbeidskrachten. Een industriallsaticschema kan daarom nooit een vastomlijnd plan worden. Het zal met de nodige soe pelheid moeten worden uitgewerkt. Belangrijk bij de binnenlandse af zet is, dat rekening moet worden gehouden met de komende Econo mische Unie met België en Luxem burg. Het binnenlandse afzetgebied tegenover staat, dat Nederland en Belgie hebben afgesproken niet tot vestiging van bepaalde industrieën over te gaan dan na onderling goedvinden. De afzet in andere landen is ech ter vrij onzeker en afhankelijk van vele. ook onberekenbare, factoren. De reeds ln vrijwel alle landen van West-Europa voorkomende tendenz tot beperking van de import moet tot voorzichtigheid manen om onze verwachtingen niet te hoog te stel len. Thans een proces in Bulgarije Vijftien leiders van de verenigde evangelische kerken in Bulgarije zullen terecht staan wegens spion- nage voor Groot Brittannië en de Verenigde Staten, ln de aanklacht worden zij beschuldigd van hoog verraad en schending van de wet ten op de buitenlandse valuta. Zij zouden zich sinds 1945 aan deze overtredingen hebben schuldig ge maakt. Onder de beschuldigden bevin den zich Vassil Ziapkof, het hoofd van de Congregationele kerk, Yion- ko Ivanof, de supervisor van de Methodistische kerk, Nikoala Mi- hailof, hoofd van de Doopsgezinde kerk en Georgi Chernof, hoofd van de Pinkstergemeente. Volgens de aanklacht hebben zij een vreemd land opgezet tot vijan dige actie tegen Bulgarije en drin gend om rechtstreekse interventie gevraagd, bestaande uit bezetting en omverwerping van het gezag van het volk. Zij worden er ook van beschuldigd een inlichtingen- net te hebben gespannen en gege vens op economisch, militair en po litiek gebied aan buitenlandse agenten te hebben verstrekt. ARRESTATIES IN POLEN In geheel Polen zijn de laatste da gen arrestaties verricht naar aanlei ding van de beweerde ontdekking van een complot dat tot doel had, le den van de PooUe regering te ver moorden. Hierbij zouden een aantal voormalige verzetslieden betrokken zijn, die ..pasten in het netwerk van Angelsaksische imperialisten", aldus een bekendmaking van de Poolse mi nister \an openbare veiligheid. Ook zijn twee parlementsleden, be horende tot dc partij der kleine boe ren. waarvan de leider. Stanislaus I Mikolajczj k. verleden jaar naar Amerika vluchtte, van hun zetels en van het Poolse burgerschap verval len verklaard. Deze twee parlements leden zijn naar verluidt, verleden maand per schip naar Zweden ge vlucht. In dit district Katowitz (Zuid-Po len) zijn voorts vier en dertig katho lieke priesters gearresteerd omdat zij een herderlijk schrijven van mgr. Adamski, de bisschop van Katowitz, hadden voorgelezen. In deze brief werd de regering ervan beschuldigd, het godsdienstonderwijs op de scho len af te schaffen en de kruisbeelden van de wanden te laten verwijderen. Eieren vrij- in prijs Blijkens een publicatie In bet voedsel voorzieningsblad worden met ingang van 11 Februari 1949 de maximumprijs- regelingen voor kippen- en eenden eieren, alsmede elproducten opgeheven. St. Anton am Arlberg in Tirol, ivaar nu de beide prinsesjes Bea trix en Irene samen met hun vader hun vacantie doorbrengen, is een dorpje van 1400 inwoners, dat 1304 meter boven de zeespiegel ligt aan de spoorlijn van Wenen naar Zwit serland en Frankrijk. Het is het voornaamste wintersportcentrum van Oostenrijk, vanouds bekend om zijn ideale skiterreinen, en het is sinds vele jaren beroemd door de grote Oostenrijkse skileraar Hannes Schneider, die er zijn win ter sport school had gevestigd. Er ts nauwelijks een tweede oord op het vaste land van Europa, dat voor de moderne skisport geschik ter is dan deze bergstreek aan de grenzen der provincies Tirol en Vorarlberg. Gladde berghellingen zonder noemenswaardige hinder nissen, hoge bergen waar lange af dalingen mogelijk zijn, een schitte rend natuurschoon en een ideaal klimaat hebben dit dorpje in de loop der jaren tot een dorado voor skilopers uit alle landen gemaakt. De top van de berg Galzig is met St. Anton door een kabelspoor ver bonden dat de winter sportliefheb bers binnen enkele minuten tot op een hoogte van 2080 meter brengt. Bovendien zijn er twee skiliften, die een hoogte van respectievelijk 1454 en 1544 meter bereiken. Tijdens het winterseizoen verza melt zich in St. Anton de interna tionale sportwereld. Er zullen be langrijke wedstrijden plaats heb ben, onder meer het Kandahar- rennen", dat dit jaar op 12 en 13 Maart zal worden gehouden. Reeds in December j.l. was een groep Bel gische skilopers aan de training. Het Tsjechische nationale team was met Kerstmis aan het oefenen voor de grote skiwedstrijden en ook En gelse en Franse clubs zijn voort durende gasten in St. Anton. In het begin van dit jaar zijn talrijke ski- liefhebbers uit Amerika, Zwitser land cn talie aangekomen, zodat St. Anton ook dit jaar weer een in ternationaal centrum is. PRAPAT, WAAR IR. SUKARNO cn andere voormalige republikeinse leiders thans vertoeven, is een bergoord op 906 meter boven de zee spiegel aan de Noordelijke oever van het Tobameer. Dit meer, een tec- tonische inzinking in het bergmassief van Noord-Sumatra, is bekend om zijn prachtige vergezichten en het heerlijke klimaat. De Negara Sumatra Timur exploiteert cr enige vacantiehuizenook staat er het landhuis van de Wali Negara, dat thans als verblijfplaats voor Sukarno c.s. dient. Sukarno (links) op de ochtendwandeling met Hadji Agus Salim in de omgeving van het huis van Dr. Mansur. Directeur voor demobilisatie zegt: Weerhoudt militairen niet in Indonesië een betrekking te zoeken i I hebben een passende werkkring In Dringende oproep aan Indonesië te hebben geweigerd, e «i* i j omdat zij zich een te optimistisch iamilieieaen beeld hadden gevormd van de toe stand in Nederland. De directeur voor de demobili satie van de Koninklijke Land macht deelt mee: De ontwikkeling van de situatie op de arbeidsmarkt in Nederland, vervult velen met zorg over moge lijkheden voor demobiliserende mi litairen uit Indonesië om werk te vinden. Het is daarom van groot belang om deze militairen te wijzen op de mogelijkheid in Indonesië een be trekking te vinden. Men zou uit deze raad de conclusie kunnen trekken, dat de 9500 O.V.W.-ers en de dienstplichtigen, die na hen zul len terugkeren niet meer welkom zijn in Nederland en dat hun daar om van overheidswege wordt aan geraden, maar werk in Indonesië te accepteren. Deze gevolgtrekking is niet juist! De directeur voor dc demob-lisa- tic dringt er echter bij ouders en familieleden oo aan in hun brie ven eerlijk te schrijven hoe dc s'.and van zaken in Nederland is. Hij wil voorkomen, dat gedemobi liseerde militairen achteraf spijt Het voltallige kabinet is gis termiddag in een extra-zitting bijeen geweest ter bespreking van het Indonesische vraagstuk. De beraadslagingen, die om twee uur zijn begonnen, wer den omstreeks half zes onder broken. Zij zullen vanmiddag worden voortgezet, zo deelt het ANP mede. Volgens United Press heeft de UNO-commissie voor Indonesië er de Nederlandse autoriteiten op attent gemaakt dat zij nog maar vijf dagen hebben om de vier mogendheden- resolutie van de Veiligheidsraad toe te passen, welke per 15 Februari een overeenkomst beoogde over de in stallatie van een interim-regering De commissie wees er op dat op grond van de bepalingen van de re solutie de commissie zelf volgende week Dinsdag zal beginnen haar eigen voorstelle.i op te stellen, tenzij de Nederlanders een begin maken met de tenuitvoerlegging van de hun door de Veiligheidsraad gegeven op- Leiders van Stemgroep veroordeeld Amnestie in Israel Een Israëlisch gerechtshof te Acre heeft Nathan F. Yellin veroor deeld tot acht jaar gevangenisstraf Zijn adjudant Schmülevitz kreeg vijf jaar. Yellin en zijn adjudant werden beschouwd als leiders van de Stern- groep, die verantwoordelijk wordt gesteld voor de moord op graaf Ber- nadotte. Het Hof dat hen veroordeel de. heeft hen echter beloofd te zullen vrijlaten indien zij een verklaring willen tekenen dat zij zich zullen onthouden van elke ondergrondse activiteit en gedurende twee jaar po litietoezicht aanvaarden. Geen van beiden heeft hierop nog geantwoord. De Israëlische Raad van State heeft gisteravond een door premier Ben Goerion ingediend voorstel tot am nestie voor alle politieke en crimine le gevangenen in Israel goedgekeurd. Dit is de laatste handeling van de Raad van State, voordat deze zijn bevoegdheid overdraagt aan de on langs gekozen constituerende verga dering. 410 voorlichters in officiële dienst In Nederland houden niet min der van vierhonderdtien ambtena ren zich bezig met het voorlichten van pers en burgers. Dit vermeldt het memorie van antwoord van de minister van Algemene Zaken. Er zijn in ons land in totaal ongeveer 1200 georganiseerde journalisten. Deze officiële voorlichters zijn verdeeld over de volgende bu reaux-en departementen: Regeringsvoorlichtingsdienst 74; buitenlandse voorlichtingsdienst departement 18. idem in bureaux buitenland 107; financien 9; leger- voorlichtingsdienst 2 burgers 32 militairenmarinevoorlichtings dienst Indonesië 16 burgers 25 mi litairen; idem Nederland 10 bur gers 12 militairen; Verkeer en Waterslaat2; Wederopbouw en Volkshuisvesting 12; persdienst Economische Zaken 20; directeur- generaal voor de prijzen (voorl. dienst) 1; Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 24; voorlich tingsbureau voedingsraad 22; so ciale voorlichtingsdienst 13; pu bliek contact (min. van Overzeese Gebiedsdelen) 8; Oorlog 3. De minister meldt nog. dat door de instelling van de Voorlichtings raad is getracht het beleid van alle voorgenoemde voorlichters te coödineren dracht. Op republikeinen en Neder landers werd een beroep gedaan om documenten over te leggen die de commissie kunnen assisteren bij een poging haar aanbevelingen te doen. De commissie richtte zich formeel tot zowel de Republiek als Neder land. alhoewel de UNO. van de Ne derlanders had verlangd dat zij naar aanleiding van de resolutie de eer ste stappen zouden doen en wel door de politieke gevangenen vrij te laten en Djogja aan de Republiek terug te geven. Een woordvoerder vpn de Commissie maakte bekend dat de Amerikaanse gedelegeerde M e r- le Cochran Maandag t£. Ba tavia verwacht wordt na bespre kingen te Washington en Den Haag. Ingelichte kringen „betwijfelen ernstig" dat tegen 15 Februari een overeenkomst over de interim-rege ring zal zijn bereikt. De republikeinen hebben zich reeds bereid verklaard om informele besprekingen te houden met de fe deralisten over de plannen om een souvereine Verenigde Staten van In donesië op te richten. Echter zeggen republikeinse kringen dat deze be sprekingen niet voor de vijftiende zullen beginnen, daar de republi keinse leiders eerst Cochran willen ontmoeten alvorens zij ook maar een enkele stap doen. Zij wachten ook op een besluit van Den Haag over de toepassing door de Neder landers van de vier-mogendheden- resolutie. Het verluidt dat de federalisten, in formeel. met Nederlandse zegen, een plan aan de republikeinen'hebben voorgelegd, dat de instelling van de souvereine Verenigde Staten van In donesië voor 15 April beoogt. Bij zonderheden ontbreken echter en zegslieden beschrijven het plan over het algemeen als „zeer vaag-" Noodivet-Drees Ruim 400.000 oudjes hebben uitkering Op 1 Januari ontvingen 103.495 echtparen. 126.341 alleenstaande vrou wen cn 67.636 alleenstaande mannen, in totaal 400.967 ouden van dagen een uitkering ingevolge de noodwet ouderdomsvoorziening. Haar geza menlijke jaaruitkcringen bedragen 136.653.945.—. Op 1 April 1948. de eerste datum waarop, sedert het inwerkingtreden van de „noodwet" (op 1 October "47) een volledig overzicht kon worden samengesteld, waren het 384.402 ouden van dagen, te weten 98 915 echtparen, 121.147 alleenstaande vrouwen en 65 425 alleenstaande mannen, aan wie een jaarbedrag van 130.188 420was toegekend. Het aantal ouden van dagen, dat onder de „noodwet" valt is dus toe genomen met 16.565. het bedrag der uitkeringen met 6.465.525. Palar beschuldigt Nederland De Indonesische delegatie bij de organisatie cler UNO heeft in een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsraad de beschuldiging geuit, dat Nederland president Soekarno en de andere republi keinse leiders niet, zoals door de Veiligheidsraad is bevolen, heeft vrijgelaten er de oorlogvoering tegen de republiek voortzet. Twaalf dagen ztjn verlopen sinds de raad resoluties aannam, waarin om vrijlating der republikeinse leiders werd verzocht, aldus deze brief. De Nederlandse regering heeft deze poli tieke gevangenen nog niet vnlgelatcn waardoor zit een blleenkomst van het republikeinse kabinet onmogelijk maakt enj het kabinet verhindert enige besluiten te nemen." In de uitwerking van de beschuldi ging. dat Nederland de oorlog voortzet zegt de brief: „1 Februari om 5.30 uur lieten de Nederlanders 9 bommen val len op Loeboeslkaptlng. 77 kllomt van Boekltttnggt op Sumatra, en bestookten zll de star! gedurende 20 minuten 2 Februari zetten de Nederlanders troe pen aan land te Soengai Nlpah (Suma tra) waarop de Nederlandse bezetting van Painan op Sumatra volgde." Voorts verzoekt hij de ouders, echtgenoten en verloofden van militairen in Indonesië zich niet te verzetten als hui zoon. man of a.s. echtgenoot in Indonesië werk kan vinden. Men behoeft niet bang te zijn, dat een werkkring daar te weinig zekerheid voor de toekomst biedt, hiervoor draagt de overheid zorg. In de demobilisatie-regering- Indonesië staan de voorwaarden vermeld voor het verkrijgen van toestemming tot demobilisatie in Indonesië. In het kort houden deze voorwaarden in, dat een te sluiten contract slechts op z.g. Europese voorwaarden wordt geaccepteerd, dat is met inbegrip van pensioen rechten en Europees verlof. Niet iedereen kan in Indonesië demobi liseren, men moet over de nodige vakkennis of diploma's beschikken en in het algemeen in staat zijn een leidende functie te bekleden. De practijk heeft echter geleerd, dat velen, die aan de gestelde eisen voldoen cn een passende werkkring in Indonesië kregen aangeboden, toch naar Nederland terugkeerden, omdat hun vrofiw of a.s. vrouw er tegen op zag haar geboorteplaats te verlaten. In Nederland kwam dan vaak de teleurstelling, omdat de betrekkingen hier nu eenmaal niet meer opgeschept liggen. Deze te leurstelling te voorkomen is het doel van deze opwekking. Zij die niet in Indonesië wil len demobiliseren zijn natuurlijk van harte welkom in het vader land. waar zij van overheidswege alle hulp en steun zullen ontvan gen, waarop zij recht hebben. Herziening gevraagd van Rauters vonnis Naar het A.N.P. verneemt zal mr. K. van Rijckevorsel Maandag na mens Hans Albin Ra u ter, gewezen Höhere S.S. und Polizei- fuhrer en Generalkommissar für das Sicherheitswesen" bij de Bij zondere Rand van Cassatie een request indienen, waarin herzie ning van het vonnis gevraagd wordt. Rauter is van oordeel, dat een feit dat later aan het licht ge treden is zijn verzoek motiveert. Zoals bekend heeft de Bijzondere Raad van Cassatie 12 Januari Jl. het beroep verworpen. Wijziging voorgesteld ln Atlantisch Pact Volgens een bericht uit Was hington aan de New York Times zouden de Ver. Staten aan Cana da en de lande.i van het Brussel se pact hebben voorgesteld, in het Noord-Atlantische veiligheidspact twee wijzigingen aan te brengen. In de eerste plaats zou het ver drag niet in werking mogen tre den eer het geratificeerd is door alle ondertekenaars. Aanvankelijk stond in het ontwerp, dat de be palingen terzake van de veiligheid bindend zouden zijn zodra het verdrag zou zijn geratificeerd dooi de helft van de ondertekenaars, ln de tweede plaats zou het pact niet rechtstreeks of in het bijzon der melding mogen maken van militaire hulp. Krachtens de tekst, zoals die enige dagen geleden luid de, zouden de ondertekenaars ver plicht zijn geweest, op staande voet een militaire of andere actie te ondernemen ter ondersteuning van een lid, waarop gewapender hand een aanval zou zijn gedaan Dean Acheson, de minister van buitenlandse zaken, heeft aan de vertegenwoordigers, die op het ogenblik te Washington over net verdrag onderhandelen te kennen gegeven, dat deze wijzigingen het gemakkelijker zouden maken de Amerikaanse Senaat ertoe \e bren gen het verdrag te ratificeren zonder dat de draagwijdte van het pact er door zou verzwakken. In appèl tegen vonnis van Schreieder Zoals bekend heeft het llof te Lecn- warden Schreieder deels buiten vervolging gesteld en anderdeels vrij gesproken van het hem len laste ge legde. WIJ vernemen, dat de procureur- fiscaal, mr J. Lasonder thans In hoger beroep Is gegaan van deze sententie. De „Grote Draak" Sa muel Grren heeft Woensdagavond terwijl de regen op een bijeen komst van zijn Ku Klux Klan volgelingen neerspatte. een felle re de gehouden voor de staatsrechten en de su prematie van de blanke. Ongeveer 250 leden van de Klan marcheer den als ganzen achter elkaar door de hoofd straat van Denmark in Zuid-Carolina naar een spoorweg-depot. waar hun leider het woord zou voeren. De regen die in stromen neerviel, deed hun uit beddela- kens gemaakte gewaden aan hun lichamen kle ven. De „Grote Draak" stond onder een afdak dat zijn glimmend groen gewaad tegen de regen beschutte, toen hij de gelofte aflegde dat de Klan tot de laatste drup pel zijn bloed zou geven indien ooit in het Zui den de rassen-gelijkheid zou worden afgedwon gen. Het was Green's eer ste bezoek aan South Carolina in zijn huidige propaganda-actie die hem reeds langs talrijke plaatsen in Georgia voerde. „De man die zegt dat de neger de gelijke is van de blanke, is net zo goed als de neger zelf", zo doceerde Green. „God zelf heeft verklaard dat de negers de dienaren van het mensdom moeten zijn U kunt me niet wijsma ken dat de onwetende Afrikaanse slaaf die hier 150 jaar geleden naar toe kwam .de cul tuur verfijning en edu catie heeft bereikt die de blanke zich in dc af gelopen vijfduizend jaar heeft eigen gemaakt." Ongeveer tweedui zend toeschouwers had den zich langs de route van de Klan geschaard. Het stadje heeft een be volking van 2500. doch vele toeschouwers wa ren uit andere plaatsen afkomstig en er waren veel negers op de been De plaatselijke politie had versterking gekre gen. doch moeilijkheden deden zich niet voor. Benelux-conferentie 10 Maart in Den Haag De „Benelux-mlnlstersconfcrentle" zal op 10. 11 en 12 Maart a.s. te 's-Gravcn- hace worden gehouden. Onderwerp van de besprekingen zal uitmaken het rapport, dat door do voorzitters van dc raden van dc douane- overeenkomst onlangs aan de regerin gen Is aangeboden Zwitserland heeft zich. als 46ste lid, aangemeld by de Unesco. Woensdag Is te New York de warm ste negende Februari geweest, die men kent. Er werd een temperatuur be reikt van 59 graden Fahrenheit Do hoogst bekende temperatuur was ge meten In 1886. n 1 55.8 graden Prins Karei van Llchtensteln zal in het huwe lijk treden met prinses Agnes van Habsburg. een achter-kleindochter van keizer Frans Jozef van Oostenrllk. Dc vulkaan N'gauruhroe od het noor delijke eiland van Nieuw Zeeland is plotseling gaan werken Rotsen zo groot als huizon werden 300 m. in de lucht geslingerd. De Tslcchoslowaak- se raad van vakverenigingen, heeft een wetsontwerp goedgekeurd, volgens hetwelk niet noodzakelllk verzuim ge straft zal kunnen worden met aftrek van dc jaarlijkse vacantie. Tc Parijs is in z.itn spreekkamer een Franse won derdokter gearresteerd, die twintig rnil- lioen francs heeft verdiend door kan ker- en t b c-patiënten te behandelen met zijn eigen speciale serum. Een groot aantal personen zat te wachten op behandeling In Engeland ls een tekort aan geoefende piloten en ander luchtvaart-personeel De Berlitnse luchtbrug krllgt daar de schuld van Driehonderd communisten wilden ln Milaan de bioscoop waar dc film Het ijzeren gordlin" draaide, binnendrin gen. Gemotoriseerde politie verdreef hen, waarop zit met stenen begonnen te gooien. Een metselaar uit Mossele bh Metz heeft bericht gekregen, dat zijn oom eigenaar van een sigaren fabriek te Washington hem als enige erfgenaam zeven mlllloen dollar heeft nagelaten Tijdens een orkaanachtige rukwind Is Donderdagmiddag het dak van een In aanbouw zhnde noodkerk te Venlo weggewaaid 's Morgens was juist de vlag in top gegaan omdat het gebouw gedeeltelijk onder de kap was. Weerbericht OPTREKKEN VAN DE MIST Weersverwachting, geldig van Vrijdag avond tot Zaterdagavond Vannacht nog plaatselijk nevel of mist en hier en daar lichte nachtvorst. Mor gen overdag overal optrekken van de mist en dan meest zwaar bewolkt met la ter plaatselijk enige regen. Zwakke of mati ge wind tussen Zuid-West en Zuid I ratuur dan vandaag 12 Februari: Zon op 8 02. onder 17.48; Maan op 16.20, onder 8.11. ere tempé-

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1