„Er moet een wet komen op het kleuteronderwijs" „Algemene of confessionele organisatie?" „In strijd met de vrijheid van drukpers" Boeiende lezing in Markthal SNIP en SNAP Revue Bronzen Leeuw en gouden medaille uitgereikt Voor sen goed passende bril Jonge boeren en plattelands vrouwen confereerden over brochure Tragisch ongeval op Bisschopsweg Actie-comité tegen melksanering Katholieke profs, tekenden niet Engeland leverde politie-radio's 2 Vrijdag 11 Februari 1949 STADSNIEUWS Waarde van dit onderwijs blijft buiten kijf, kleuterschool geen voorbereidend instituut lijk geregeld is, zullen de gemeen ten hierin zelf moeten handelen. Sommige doen dat reeds. Spr. noemde b.v. Rotterdam, dat op de begroting 1949 een post plaatste van f 1.400.000.voor openbaar- Zou men de belangstelling voor 1 en een post van f 1.410.000.voor kleuteronderwijs in onze stad af meten naar de opkomst gister avond in de Markthal, waar „Volksonderwijs" afd. Amersfoort, cie Veren, voor Kleuteronderwijs en de Ned. Onderwijzersvereniging een vergadering hadden belegd, dan moest men de conclusie trek ken, dat die belangstelling wel erg miniem is. Maar zo is het niet. De waarde van goed kleuteron derwijs openbaar of bijzonder is buiten kijf. Wat de taak der overheid in deze is, daar over zou mej. Schaap, uit Rotterdam spre ken. Ziekte verhinderde de spreek ster', waarom zij werd vervangen door de heer Nooteboom, gemeen telijk inspecteur van het L.O. in Rotterdam. De heer Noteboom maakte een vergelijking tussen de vroegere bewaarscholen en de tegenwoor dige kleuterscholen. Een klasse lokaal b.v. in 1898, somber donker, met lange banken, waarop 7 a 8 kinderen stijfjes rechtop zaten, of het lokaal van tegenwoordig: veel licht en lucht, openslaande deuren naar speel terrein, kleine, gemakkelijk ver plaatsbare tafeltjes en stoeltjes enz. Nog niet overal zijn de scho len zó. Er zijn kleuterscholen, die. zoals de heer Banning van het Departement van Onderwijs on langs op een congres in Utrecht uitdrukte; de naam verdienen van „een kreng van een hok van een school." Ook de leermiddelen zijn geheel anders dan op de vroegere be waarscholen, zowel op de huidige Fröbel- als Montessorischolen. Zij zijn gericht op de individuele be hoefte en aanleg der kleuters. In tal van gemeenten komt van dat onderwijs niet veel terecht. Slechts 1/3 der kleuters, die ervoor in aanmerking komen, bezoeken nog maar een kleuterschool. Om tal van redenen, aldus spr., moet ernaar gestreefd worden, dit getal op te voeren tot 100 Spr. schetste dan de waarde van het kleuteronderwijs; psy chologisch en practisch gezien, is het z.i. noodzakelijk. De kleuterschool moet geen voor bereidende school zijn voor de lagere school. De kleuterschool is nodig om de kinderen op de lagere school te brengen met de ontwikkeling van de gaven van hun zintuigen, die ze op die leeftijd kunnen verwerken. Om deze 33'/3 op te voeren tot 100 vervolgde spr., moet er komen een wet op het kleuteron derwijs. Deze wet is, ook in de eerste troonrede van H.M. Konin gin, niet in uitzicht gesteld. Wel heeft de tegenwoordige Minister van Onderwijs een open oog voor het kleuteronderwijs. Doch met goede wil alleen komen we er niet. Zolang deze materie niet lande- „Hedendaags wonen" voor de Volksuniversiteit In dc zaal van Eemland sprak gis teravond voor dc Volksuniversiteit de bekende binnenhuis-architect, de heer P.iul Bromberg, met als onderwerp; „Hedendaags wonen". Spreker begon er op te wijzen dat de meeste mensen tegenwoordig hun huizen zo vol hebben, dat er geen doorkomen aan is en er geen ruimte overblijft om met visite een behoor lijke plaats te vinden. Spr. vertoondo enige lichtbeelden, waarop men eerst te zien kreeg, hoe het in de meeste Nederlandse wonin gen gesteld is. waarna hij dezelfde in terieurs vertoonde, maar dan ingericht zoals spr. dit graag zag. Advertentie GRAND THEATRE TEL. 4632 xijn voor HEDEN en VOLGENDE DAGEN nog plaatsen verkrijgbaar (ook telef. 4632) bijzonder kleuteronderwijs, Niet zonder trots noemde de heer Noteboom deze cijfers. Het kleuteronderwijs kost geld. Alle onderwijs kost geld. Wanneer psychologisch en paédagogisch kleuteronderwijs noodzakelijk is, dan moet dat geld door de belas tingbetalende burgerü opgebracht worden. Na deze causerie was er gele genheid tot het stellen van vragen. De leiding der vergadering was in handen van de heer J. v. Duinen. Onze wethouder van onderwijs, de heer A. J. Splekermann woon de de vergadering bij. „Ge zijt moedig en beleidvol opge treden, ik stel U ten voorbeeld aan het gehele onderdeel", sprak de lt.-kol. Ceuvel. commandant van het deport pantserwagens, vanmorgen op de schietbanen op de Leusderheide tot de wachtmeester W. P. A. van der Laan. voor hij hem voor het front van de troep dc Bronzen Leeuw op de borst speldde. Deze onderscheiding werd Van der Laan verleend, voor zijn optreden op West Java. toen hij alleen, hoewel ge wond zijnde, tot een stormaanval over ging. nadat extremisten zijn convooi hadden beschoten cn enkele van zijn mannen ernstig of dodelijk waren' ge wond. Voorts onderscheidde lt.-kol. Ceuvel de adj.-o. off. kapelmeester D. C. Wis man. met de gouden medaille voor 36-jarige trouwe dienst. „Er is van U gezegd. Wisman is in de eerste plaats militair, in de tweede plaats militair, in dc derde plaats militair", aldus de overste, „en dat is een treffend juiste karakterisering! Ik hoop van harte, dat ge nog lange tijd in de gelegenheid zult zijn het trompettercorps van de Huzaren van Boreel te leiden tot roem van het onderdeel cn het gehele wapen". Tevoren waren op de Leusderheide, waar pantserwagens. verkennings wagens, trucks en manschappen in carré stonden opgesteld, acht officieren R v. d. Koppel. L. S. Wurfbaln, R. Kaufman, W. J. A. M. Mouwen. E. A. Krijgsman. H. P. Vorvooren. G. R. Mul der. L T. Heercs van het wapen der Cavallerie door de lt.-kol. Janssens cn één officier. H. P. Pols, van het dienst vak voor Algemene Diensten door de de plechtigheden, die werden bijge- lt.-kol. Ceuvel beëdigd. Na afloop van woond o.a. door de garnizoenscomman dant kol. Tolsma en kol. b. d. Latour. defileerden de troepen op de Doornse grintweg voor de nieuwe officieren. OP EEN DER TERREINEN VAN DE BERNHARD KAZERNE te Amers- joort werden Donderdag negen nieuw benoemde reserve-officieren van het depot Vechtwagens beedigd. Overste Janssens neemt Luitenant G. A. van Hasselt de eed af. Polifie-harmonie op de goede weg Goede uitvoering in „Amicitia' Met veel genoegen heb ik op de Donderdagavond in de geheel be zette zaal van „Amicitia" gege ven jaarlijkse uitvoering van ons Politie-muziekgezelschap mogen constateren, dat dit onder leiding van Theo Hulleman hard wer kende corps een flinke stap voor uit is gekomen. Vergeleken met de prestaties van verleden jaar was dit een vooruitgang aan klankge halte en zuiverheid van toon, die het luisteren naar de uitgevoerde werken vaak tot een genoegen maakte. Het met smaak samenge stelde programma bewees, dat de dirigent met de diverse marsen, walsen en ouvertures niet te hoog had gegrepen. Over 't algemeen werd onder zijn beheerste en aan vullende leiding op een gezonde wijze gemusiseerd, al kan dan in puncto dynamiek nog menig de tail aan voordracht winnen. Maar dat zal zeker in de naaste toe komst reeds 't geval kunnen zijn. Het corps is op een uitstekende muzikale weg, die tevens als van zelf leidt tot een goede verstand houding tussen politie en bevol king. Een bijzonder compliment verdient nog de Graaf van Rand- wijek-mars van het corpslid J. Baai da, een pittige mars, waarin echter de ietwat te lang gesponnen trio-melodie de spanning niet vol- doendè hoog houdt. Na de pauze bracht Frans du Mée's gezelschap de cabaret-lach- revue van Jaap Molenaar „Kolder de Bolder", een revue, waarvan dc titel veel doet verwachten aan geestige zetten en komische situa ties, verwachtingen die ook geheel werden vervuld en alle uitvoeren den een daverend applaus in 't laadje bracht. H. M. S. Advertentie écn ARNHEMSESTRAAT 26 A vlak bij „De Kei" Erkend Ziekenfondsleverancier Autos botsten Op de hoek HavikAppelmarkt, gebeurde Donderdag een ongeluk, dat geen persoonlijke ongelukken met zich meebracht. Een vrachtauto en een personen auto botsten tegen elkaar, met het gevolg, dat beide wagens licht werden beschadigd. Ons dadelijks teveel Een wielrijder, die het stopver bod negeerde, werd bekeurd, even als de fietser, die geen rood ach terlicht aan zijn fiets had, cn zijn collega, die een persoon boven de 10 jaar achterop zijn fiets mee voerde. In het conferentie-oord „Birkhoven" te Amersfoort werd Donderdag middag een driedaagse gemengde leidersconferentie van de Bond van Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersorganisaties in Nederland en de Christelijke Bond van Plattelandsvrouwen en -meisjes, geopend. Als eerste spreker trap op mr. W. Rip te Voorburg, die uitvoerig de brochure „Algemene of confessionele organisatie?" van de hand van ir. M. A. Geuze, ds. A. A. Koolhaas en C. van de Ley behandelde. De heer Rip maakte enkele fundamentele opmerkingen, waarna een gedachtcnwisseling volgde over een aantal gerezen vragen. Noteert U even Grand Theatre. Snouckaertlaan. tel. 4632. Alleen 's middags half drie (uitgezonderd Zondag) „Nat tigheid". In de overige voorstel lingen, om 8 uur en Zondags 2 uur. „Tot ons genoegen" met Willy Walden en P. Muyselaar. City Theatre, tel. 6572. „Duistere wegen. Aanvangstijden Zondag 1.30, 4.00, 6.30 en 9 uur. Overige dagen 2.30, 6 45 en 9 uur. Rembrandt Theatre: „Vliegende duivels". Aanvangstijden Vrijdag en Zaterdag 2.30, 6.45 en 9 uur. Zondag 2.00, 4.15. 6.45 en 9 uur. Overige dagen 2.30 en 8 uur. ZATERDAG: Thcosof. Ver. 14.30 uur. My Toonkunst Leerlingen-uit voering. K.A.B.-gebou,/ Lieve Vrouwe straat 20 uur Groninger vereniging „Gruno" toneelavond. Amicitia 20 uur Toneelver. T. en O. met „Op het kantje af". ZATERDAG en ZONDAG School voor Wijsbegeerte. Dodeweg, So ciologische Studie-conferentie. ZONDAG Theosof. Ver. 10.30 uur Hum. Verbond Spreker: Dr. L. v. d. Wal over „Verdraagzaamheid". Gebouw P. Borstraat 20 uur K.A.J. Bonte-avond ten bate van Kath. Thuisfront. DANSEN: CABARET DANCING „De Sticht- se HeuvelUtrechtseweg 180 Tel 3494. Zaterdag 19.30—23 uur: Zon dag 19 30—23 uur. J. VAN SCHAIK- Café Leusderweg bij spoorwegovergang Tel 5510 Woensdag 8—11 uur Zaterdag 8— 1] uur. Zondag 811 uur CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14 Tel. 5685 Woensdag 2023 uur Zaterdag 20 —23 uur, Zondag 's middags 1517 uur 's avonds 20—23 uur. „Geen isolement, maar temidden van het volk staan" Mr. Rip stelde In het begin van zijn betoog nadrukkelijk vast. dat bedoeldo brochure als serieus en hoogstaand moet worden aangemerkt, ook al komt de inhoud niet overeen met de opvat tingen vnn de C. J. B. T. O. en de C. B. P. B. De schrijvers der brochure hebben duidelijk uiteengezet hoé do plaats van de Christen in deze samen leving moet zijn. De eerste schrijver, ir. Geuze, aldus vervolgde spreker, komt tot de conclusie, dat hij lid moet zijn van een algemene organisatie, het Koninklijk Nederlands Landbouw Co mité. Ir. Geuze gaat uit van de gedach te. dat enerzijds de Christelijke orga nisatie zich moet bedenken, dat al wat Christenen doen. nog niet „Christelijk" is en anderzijds zegt hij. dat de alge mene organisatie zich dient te beden ken, dat leder „vrij" laten in zijn prin cipes. ccn beperking inhoudt voor al len, die de grenzen van andersdenken den overschrijden. Ds. A. A. Koolhaas daarentegen zegt, dat en de algemene en de confessionele organisatie voor delen, maar tevens gevaren met zich brengen. De derde schrijver, de heer Van de Ley zegt, dat hij als christen in volle overtuiging lid is van de al gemene organisatie. Mr. Rip vervolgde, dat het hem had getroffen, dat uit dc brochure een Her vormde geest ademt. Dit ls een zeer gevaarlijk terrein. Dc C. B. P. B cn do C. J, B. T. O. voelen zich leden van een Christelijke samenleving en kijken over de politieke of godsdienstige scheidsmuren heen. Eerbiediging Een van de voornaamste opmer kingen. die in de brochure worden gemaakt, zo ging spreker voort, is een uitlating van ir. Geuze cn de heer Van der Ley: zij wensen eer biediging van de waarden, die ver ankerd zijn in het Christelijk ge loof. welke eerbiediging \astgelegd dient te worden in de statuten van het K. N. L. C. Als grondslag voor zijn arbeid aanvaardt het K. N. L. C. thans: aanvaarding van de be ginselen van het Christendom en onafhankelijkheid van cnigo gods dienstige groepering of staatkun dige groepering. De heer J. Snel door auto overreden en gedood Hedenmorgen om ongeveer kwart over acht. gebeurde op de Bis schopsweg, ter hoogte van de Ber- nulfusstraat een ongeval, dat de dood van de veertig-jarige J. Snel, eigenaar van de Amersfoortse Boor den Centrale, ten gevolge had. De heer Snel reed op de Bis schopsweg in de richting van de Randcnbroekerweg. Ter hoogte van de Bernulfusstraat kwam 'n vracht wagen met aanhangwagen, beladen met betonnen bakken, naast hem rijden. Tegelijkertijd kwamen twee auto's uit de richting van de Ran- denbroekerweg hem tegemoet. De auto mot aanhangwagen moest daar voor uitwijken met het gevolg, dat de heer Snel, die met rijn fiets, waarop van voren oen mand was bevestigd, tegen de trottoirband werd gedrukt en uitgleed. De heer Snel viel tegen de auto en kwam met zijn hoofd onder de wielen. De ongelukkige was op slag dood. Nieuwe stappen worden overwogen Het comité van actie tegen de melksanering te Amersfoort heeft, naar men ons schrijft, Donderdag avond een bijeenkomst gehouden waarin de heer J. Rovers, de voor zitter vnn het comité, nog eens uit voerig de bezwaren tegen de sane ring naar voren heeft gebracht en waarin hij uiteen zette welke acties tot nog toe zijn ondernomen. Hij deelde mede. dat een onder houd aangevraagd zal worden met B. en W. en met de ministers van Economische en Sociale Zaken Ook zal een request gezonden worden aan dc, directeur van de Crisiszui- velcentrale om goedkeuring aan de ze sanering te onthouden en één aan de Directeur-Generaal van de prijsbeheersing om te bewerkstelli gen dat, nu de ondernemerskosf~n voor de melkhandelaren in Amers foort zo sterk zijn verlaagd, de melkprijs in onze stad met 2 cent per liter wordt verminderd. Wanneer dit alles geen succes mocht, hebben, wil men een zo sterk moj m in mogelijke consumentenvereniging in het leven roepen. Voorheen was de neutraliteit van het K. N. L. C. te groot, waardoor extre mistische invloeden niet waren uitge sloten. Dit is thans enigszins veranderd cn de heren Geuze en v. d. Ley menen dat het K. N L. C. zich daarmede op het Christelijk beginsel heeft geplaatst, zo vervolgde mr. Rip. Als Christenen kunnen wij ons niet anders dan ver heugen over het feit. dat men in de kringen vnn het K. N. L. C. tot dc er kenning komt. dat bij de uitvoering van grote vraagstukken, een principiële Christelijke houding ingenomen dient te worden. Wat betekent echter het aanvaarden van de algemene beginselen van het Christendom?, zo vroeg spre ker zich af. Volgens mr. Rlp wordt het antwoord op deze vraag het duidelijkst gegeven door ds. Koolhaas: aan Jezus Christus is gegeven alle macht in hemel en op aardo en daarom is geen enkel levensterrein onttrokken aan Zijn heer schappij. Aangezien in de statuten van het K. N. L. C. dit beginsel niet is op genomen en in de practiik weinig blijkt dat dit beginsel werkelijk wordt toe gepast. hechtte mr. Rlp geen grote waarde aan de uitlatingen van de heren Geuze en v. d. Ley. Hij betwijfelde het zelfs of consequent wordt gehandeld cn concludeerde, dat het K. N. L. C. geen algemene organisatie kan zijn. zolang de vraagstukken niet worden opgelost volgens het Christelijk beginsel. Conclusie Het doel van een vakorganisatie is niet „de enkele ziel tot Christus te brengen", maar het gaat erom, dat het leven van ons volk wordt ingericht naar dc grondlijnen van de H. Schrift cn als zodanig stelde spreker vast. dot het artikel van ds. Koolhaas hem had gesterkt ln dc overtuiging, dat de C. B. P. B. en C. J. B. T. O. op de goede weg zijn. Hij waarschuwde de leiders van cie organisatie echter voor de om standigheid. dat zij zich niet moeten isoleren, maar trachten temidden van het volk te blijven staan. Het kan niet anders dan vruchtbaar zijn, dat gelijk gezinden zich organiseren om een be paald doel te bereiken. WIJ z(Jn van mening, dat dc historie en de H Schrift voldoende hebben bewezen, dat alleen iets kan worden bereikt, wanneer wij ons tot God richten. De consequenties, verbonden aan een algemene organi satie zijn te groot cn wij mogen geluk kig zijn. dat onze Christelijke organi saties een hecht fundament in onze samenleving vormen, waarop de toe komst kan worden gebouwd, aldus be sloot ror. Rip zijn interessante inleiding. Zwitserse officieren in Amersfoort Dinsdag kwamen een Zwitserse kolonel van de Generale Staf en een kolonel van de Zwitserse ski- school op bezoek in Amersfoort bij de commandant van de Mij- nenschool aan Laan 1914, waar zij een aantal demonstraties van deze school bijwoonden. Beide buitenlandse officieren zijn ook te gast geweest bij de Hu zaren van Boreel. Hier werden de opleidingsmethoden bestudeerd. Verscheidene malen onderhielden de buitenlanders zich met de Ne derlandse soldaten. Vanmorgen zijn de Zwitserse gasten vertrokken naar de Hars kamp. Zakennieuws In het perceel Langestraat 22 opende de N.V. Woninginrichting „Zonsopgang" een nieuw, uiterst modern ingericht bedrijf, dat zich gisteren, op de dag van de ope ning, reeds in een grote belang stelling mocht verheugen. Zo kwam o.m. een deputatie van de Kath. Middenst.vereniging „De Hanze" de directeur, de heer A. van Empelen, geluk wensen. Aanbestedingen Door de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Amersfoort werden aan besteed; a Het uitbreiden van het levens- middeienmagazijn te Harderwijk. Ingeschreven werd door: Verschuur, Aannemersbedrijf, Zeist I 77960 H, J. de Vroom. Harderwijk. I 7650(1.G. J. Boeschotcn. Dnorn, 81350,—; G. Plancius, Harderwijk. I f (890.P Gerardus Harderwijk. 31970C. van Krimpen. Ermelo, t 82393.Joh. Pasman Putten, f 83000C. Wijnands. Amersfoort, 83v"6T van Hoogevest. Amtrs- foou 84100.—; P. W. Berger en Schreudcr Amersfoort, 85110.—; Jan in 't Hout, Soestcrberg. I «16341.—. b. Voorzieningen Jan van Schaffe- lanr Kazerne Ermelo. Ingeschreven werd door: Bos Timmerbedrijf, Putten 56900.—: Strijland, Uithoorn 58650.—; H. J. de Vroom, 5929Ó Gebr. van de Berg, Ermelo f 59900.—: Pasma. Put ten, 60340C. va:t Krimpen Erme lo. 60700.Wijnands. Amersfoort. I 61000.—; Dijkstra Tilburg. 62700—; van Drunen 's Hertogenbosch, f 62950 c. Voorzieningen Kranenburg Noord Harderwijk. Ingeschreven werd door; G, Plancius. Harderwijk 1309G0.— H. J de Vroom, Harderwijk. 131100—; T Hoogcvc6t. Amersfoort. 133418 C. Wijnands. Amersfoort f 136000. Gebr. v. d. Berg. Ermelo. f 137800 C van Krimpen Ermelo. 138375.—: Firma Pas on Gcbbe'n, Naarden. 142870P G. Ncysscn, 's-Hcrtogen- bosch. 144300.—. Boeschoten. Doorn. 149270—: Faassen, Vught. 1 151100—. d. Voorzieningen Kranenburg Zuid. 'Tardet wijk T .T Vroom. Harderwijk. 109000.—: T Wijnands. Amersfoort.'/ 110900.—; G Plancius Harderwijk 113987—; G J van Boeschotcn. Doorn, t 114600-: ""^onrvest Amersfoort 114840.— C. Faassen. Vught 115200.—; Firma Pas en Gebbcn, Naarden 116200—; C. van Krimpen Ermelo 117435.—; Gebr. van dc Berg. Ermelo 1 119600—: P. G. Nijssen. 's-Hertogenbosch. 121900.—. C. Vermeijveelomstreden figuur, volgens pleiter „Mijn cliënt is een veelomstre den figuur. Er bevinden zich in het dossier verklaringen, die hem in een ongunstig daglicht stellen en er zijn hier ook getuigen ge hoord, wier verklaringen in die richting gaan. Maar daar staat te genover, dat er andere getuigen gunstige en zelfs zeer gunstige ver klaringen over hem hebben afge legd. Het zou mij niet moeilijk vallen, zo nodig een groot aantal van dit laatste genre naar voren te brengen, maar ik wil volstaan met het overleggen van een twintigtal gunstige schriftelijke verklaringen" Aldus mr. Haaiman in zijn Don derdag voor het Kantongerecht voor Tribunaalzaken te Utrecht gehouden pleidooi in de zaak tegen de gewezen ambtenaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau, Corn. J. Vermeij. Mr. Haaiman wees er nog op, dat de beschuldigingen in de dagvaar ding voor het grootste gedeelte nogal vaag zijn geformuleerd. Evenzeer zijn de getuigen over het algemeen vaag in hun uitlatingen. Met klem kwam pleiter op tegen de bewering, dat verdachte zou hebben meegewerkt aan de te werkstelling van Amersfoortse in gezetenen in Duitsland. Ver dachte is nl. nooit aan deze afde ling werkzaam geweest. Mr. Haaiman pleitte vervallen verklaring van de beschuldiging. De uitspraak is bepaald op 24 Februari. Burgerlijke Stand Geboren: Ingeborg, d v H Meijer en J Hovens Greve. Ondertrouwd: A H Bruinenberg en N de Winter. P Kroonenburg en W H Groenendijk. H Meeuwis- sen en A Engel. H de Jong en J A Rekers. Gehuwd: J Eijkelboom en C. Nakman. M J Olieman en B J Bloemendal. J. J. v d Weert en E de Goede. Overleden: L J de Boer oud 66 jaar echtgenoot van C. W. Ra- decker. Soest Vrijgesproken De Meervoudige Kamer van de Utrechtse Rechtbank, uitspraak doende in de zaak tegen de 53-jarige fabrikant J. M. te Soest, beschul digd van belediging van enige jo den tijdens een excursie in de Be tuwe, sprak verdachte vrij van het hem ten laste gelegde. Overtreding vuurwapenwet De 30-jarige landbouwer R. W. v. d. B. te Soest, die hoger beroep had aangetekend tegen een vonnis van de Kantonrechter te Amersfoort, waarbij hij tot f 50 boete was ver oordeeld wegens overtreding van de Vuurwapenwet 1919, stond nu voor de Meervoudige Kamer van de Utrechtse Rechtbank terecht. Uit het verhoor bleek, dat hij in Januari van het vorig jaar aan de pluimveehouder W. B. de K. een buks had gegeven of verkocht om dit wapen te gebruiken tegen ccn hond. die grote schade had toege bracht aan de inventaris van ge noemde pluimveehouder. De President van de Rechtbank wees verdachte erop. dat hij niet zonder verlof in het bezit van ccn vuurwapen mocht zijn en voorts dat in gevallen van schadeberokkening dor wilde honden de politie moot worden gemengd. De Officier van Justitie vroeg bevestiging van het vonnis van de Amersfoortse kantonrechter. Uitspraak Tribunaal De Kantonrechter voor Tribu naalzaken te Utrecht, uitspraak doende in de zaak tegen Antonius Schouten te Soest, die onlangs terecht stond, omdat hij lid van de N.S.B. was geweest en in oorlogs tijd vrijwillig in Duitsland is werk zaam geweest legde de verdachte als enige straf op: ontzetting uit de kiesrechten. Burgerlijke Stand Geboren: Alcida M d v R H Adama en M Brandsmg; Antonius M z v W G van Oostrum en M C J Kortckaas. Eduard R z v J Strumpel en J Hil- vers: Engelina M M d v W J Beijer en B W M v d Lugt; Cornelia C M d v J G Helsdingen en K M van Doorn: Robin Macel E z v W Vliek en E W C Stekelenburg: Maria W d v C von Brummelen cn M W Leertouwer: Gcr- ritje d v J Altcna en A A Doornc- kamp: Johanna C d v A Westcncng cn M E van Woudenberg: Maria C G d v G H Schimmel en J R Kok; Jo hannes J z v C J Jagtman cn G Ab- bcl; Gerdina A d v M Bos en H M Praag: Jannetje d v W Tolboom en J v d Heuvel: Wilhelmus M z v P G Jansen en A J Hilhorst: Alida J, F d v A Kuipers en J Bons Getrouwd: J A Schalk en J G v d Mast. Overleden; A Mcrts 70 Jaar ongeh: W Montfrans 58 Jaar geil met L J Wardenaar; A Spit ongeh: F J Hup- pcrietz, 72 jaar geh met E M F v d velden. Hoogleraren waarschuwen ernstig tegen wet „toezicht op bibliotheken" Alle hoogleraren ln het staats- en/of administratief recht aan Ne derlandse universiteiten of hoge scholen met uitzondering van prof. mr. F. J. F. M. Duynstee van dc rooms-katholieke universi teit te Nijmegen en prof. mr. A. L. de Block, buitengewoon hoog leraar aan de katholieke economi sche hogeschool te Tilburg, hebben aan de Tweede Kamer een ver zoekschrift gericht, waarin zU zich verplicht achten te waarschu wen tegen het aan de Tweede Ka mer aangeboden ontwerp van wet houdende voorschriften Inzake leesbibliotheken, daar dit naar hun oordeel op fundamentele punten ln strijd is met artikel 7 van de Grondwet. Dit artikel sluit de bemoeiing der administratie met het openbaren van gedachten of gevoelens door de drukpers in beginsel ten enen male uit. Slechts de wetgever heeft te bepalen welke categorieën van geschriften niet mogen worden gedrukt en verspreid en het staat uitsluitend aan de (straf-) rechter, om feitelijk te beslissen, welke ge schriften tot de verboden catego rieën behoren te worden gerekend. De ondertekenaars „wensen geenszins de bedenkelijke toestan den, die in een deel van het biblio- theekbedrijf worden aangetroffen, te kleineren of over het hoofd te zien. Zij houden zich echter over tuigd, dat ook binnen het kader der constitutionele bepalingen vol doende middelen zijn te vinden om aan het bestaande euvel op een even, zo niet meer efficiënte wijze paal en perk te stellen. Zij verzoeken dan ook aan de Tweede Kamer met de meeste aandrang geen medewerking te verlenen aan de totstandkoming ener wet, die op een voor ons staatsrecht zo centraal en gevoelig punt als de drukpersvrijheid tegen het grondwetelijkrecht indruist." Het verzoekschrift ls getekend door; prof. mr. G. van den Bergh. hoogleraar in het staatsrecht aan de stedelijke universiteit van Amsterdam; prof. mr. A. M. D o n n e r hoog leraar in het staats- en administratief recht aan de Vrije Universiteit te Am sterdam: prof. mr. A. C. J o s e- phus Jltta, hoogleraar ln het staatsrecht aan de Technische Hoge school te Delft; prof. mr. W. J. A. Gemeente begroting 1949 Verschenen is de begroting 1949 voor de gemeente Soest. In de toe lichting door B. en W. gegeven wordt gezegd dat de financiële positie van de gemeente niet ongunstig genoemd kan worden. De beschikbare midde len liggen ongeveer 90.080 hoger dan in 1948. Deze gunstige positie is voor een belangrijk deel verkregen door ccn hogere opbrengst van de ondernemingsbelasting cn de hoge uitkering uit het gemeentefonds. Voor de komende jaren blijft even wel een voorzichtige financiële poli tiek gewenst. De totale schuld der gemeente Soest bedroeg per 1 Januari van dit jaar 2.576.016,25 of gemiddeld per inwoner 115.18. Uitgetrokken werd voor de ver nieuwing, verbreding, riolering van de Beetslaan 178.700.—; voor de verbetering van het Kcrkpad 16.000.— en voor de bestrating van Korte Melmweg cn Kerkdwarsstraat 10.120.—; voor het teren van niet nader genoemde wegen en de aanleg van trottoir wordt 33.000.nodig geacht. In verband met hogere productie kosten tengevolge van de stijging van de kolenprijzen zullen binnen kort voorstellen tot verhoging van de gasprijzen worden gedaan. De subsidie voor de vereniging „Soest Vooruit" wordt verhoogd tot maximum 2000.—. Wanneer de W V, zoals haar plan is, zal overgaan tot de aanstelling van een bezoldigd directeur, wordt de subsidie ver hoogd met 1500.—. Voor de uitzending van kinderen naar gezondheids- en vacantiekolo- nies is voor het eerst een bedrag uit getrokken van 1500.Ook de sub sidie voor de bijz. bewaarscholen is verhoogd, Tevens is onder de post „onvoorziene uitgaven" een bedrag van 5000.voor het bewaarschool- onderwijs uitgetrokken, waarover nog nadere gegevens zullen volgen. Tenslotte vermelden we nog het voornemen tandheelkundige hulp aan schoolkinderen te verlenen. Voor dit doel wordt 1000.beschikbaar gesteld. Koningin Juliana zal prinses Wil- helmina opvolgen als beschermvrouwe van de oorlogsgravenstichting. Kernkamp, hoogleraar ln het staatsrecht aan de rijksuniversiteit te Utrecht; prof. mr. C. W. van der Pot. hoogleraar ln het staatsrecht en administratief recht aan de rijksuni versiteit te Groningen: prof. mr. J. v. Rijpperda Wlerdsma, hoogleraar in het staats- en admini stratief recht aan de rijksuniversiteit te Leiden; prof. mr. W. G. V e g - t 1 n g. hoogleraar in het administra tief recht aan de stedelijke universi teit te Amsterdam: prof. mr. C. W. de Vries, hoogleraar in het staats recht aan de economische hogeschool te Rotterdam on prof. mr. G. J. W i a r d a. hoogleraar ln het admi nistratief recht aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Nederlandse industrie thans ingeschakeld Een Reuter-bericht uit Londen meldt, dat de Nederlandse regering in Engeland bij een radio-fabriek een order heeft geplaatst voor 10.000 aan radio-telefonie-uit- rustingen. Tien vaste en 90 mobiele installaties zijn reeds geleverd. De Britse firma zou de order ge kregen hebben, ondanks zeer con currerende aanbiedingen uit Ne derland en de V.S. De directie der NSF te Hilver sum deelde ons bij onze informatie mede, dat het hier radio-installaties betreft voor de rijkspolitie, die door de PTT zijn besteld. Men is echter de eigen Nederlandse industrie niet voorbij gelopen. Op het ogenblik, dat de order in Engeland werd ge plaatst, was de NSF niet in staat, snel genoeg te leveren. Wat Neder land kan maken, zal niet gemak kelijk in een ander land besteld worden; Economische Zaken en he* Ministerie van Verkeer waken er voor, dat niet dan in uiterste nood zaak orders naar het buitenland vloeien, aldus onze zegsman. Intussen is de capacitêit van de Hilversumse fabriek belangrijk toe genomen en heeft PTT thans een grote order voor de betreffende ra dioinstallaties bij de NSF geplaatst. Zwanen oorzaak van vliegramp in Sont? In Denemarken wordt rekening ge houden met de mogelijkheid, dat zwa nen de aanleiding zijn geweest, dat Dinsdag het Viking-toestel van de Scan dinavian Airlines System verongelukt m ln de Sont, waarbij de 28 Inzittenden om het leven kwamen. Omstreeks deze tijd is het aantal zwa nen in de Deense wateren zeer groot en de theorie, dat sommige tegen het vlieg tuig gevlogen zijn, vindt steun in het feit. dat er .gisteren verscheidene dode De Britse parlementsleden van de beweging voor een Europees par lement hebben besloten zich uit deze bewc-ging terug te trekken. Naar hun mening zijn er andere wegen, waar langs men met zeer veel succes bij kan dragen tot de Europese eenheid. Hoevelaken Bouwvakarbeiders hielden feestelijke vergadering Donderdagavond kwam de afdeling Hoevelaken van de Algemene Neder landse Bouwvakarbeiders Bond in het Verenigingsgebouw in feestvergadenng bijeen. In een kort openingswoord gaf de heer Van Wecren. dlstrlctsbestuur- der. een overzicht van de geschiedenis van de afdeling. De ln 1935 slechts 17 leden tellende vepenlglng groeide gesta dig en in 1949 kon zij bogen od een ledental van 50. Het was een goede gedachte, om nu een feestavond te organiseren. Medewerking verleenden het gezelschap Koos van de Velde, accordeonist Verkerk en pianist Henk Messier. In de pauze sprak een afge vaardigde van de afdeling Amersfoort. W otulenberg Burgerlijke Stand Geboren: Maas Gerrit z. v. W. van de Glind en G. van Egdom: Maria Willemina d. v. H. van Bentum en W. Veldhuizen; Petronella d. v. R. van de Vlierd en E. van Essen. Ondertrouwd: W. Geitenbeek en C. A. Donselaar. Getrouwd: A. Verbeek en C. de Lange; A. ten Ham en C. Vonk. Amsterdamsche Effectenbeurs Verloren en gevonden Verloren een armbandpolshorloge, een damesportemonnaie, een gouden ring. een nikkelen strip van auto. Gevonden: een vulpenhouder. De Burgmeester houdt Vrijdag 11 Februari geen spreekuur ten Ge meentehuize AMSTERDAM. 10/2. Op dc effectenbeurs te Amster dam was de stemming van daag aanvankelijk nog niet verbeterd. Nadat de beken de toonaangevende aande len bij de opening werden ingezet op ongeveer het peil van de vorige slotno- teringen. kon weldra een inzinking worden waarge nomen. In het tweede ge deelte van de beurstijd trad echter een verbetering ln. tengevolge waarvan de koersen van genoemde aan delen terugkeerden tot on geveer 't punt van uitgang. Desniettemin had de markt over het geheel genomen een ongeanimeerd voorko men. Koninklijken gaven een heldere weerspiegeling van het koersverloop. Be- ginbeurs werd gehandeld op ongeveer het peil van de vorige slotkoers, doch daarna kon een daling wor den waargenomen tot bo neden 300. Het daarna In tredende herstel deed dc koers tenslotte nog Iets stij gen boven het vorige slot. De leidende industrie-aan delen, zoals Unilever en Philips, vertoonden een ge heel analoog beeld. En wa ren vergeleken met giste ren tenslotte niet veel ver anderd. Voor de meeste minder courante Industri ëlen moest enig aanbod worden verwerkt en ln d® meeste gevallen kwamen oe koersen voor zover noterin gen tot stand kwamen, la ger te liggen. De scheep vaartmarkt was kalm. De aandelen ln Nederlandse bankinstellingen zagen me rendeels een of een paar ounten verloren gaan. Actieve obllg.: Ned. '48 (3Vi dito 1947 (3%) 3 dito 1937 3 Dollar-1 '47 37, Investercert. 3 Ned 1962-64 z.b Ned 1962-64 mb Ned N.W.S 2% Sd eert. 100 2% Indlë 1937 A Grootboek '46 3 Actieve axnd Kol. Bank Ana N 1. H bank Ned Hand. Mli A.K.U. aand Bergh's Jure v Berkel's Pat Calvé Delft Cc Centr Suiker Fokker Aand Gelder Zonen K. N. H.ovem Lever B Sc U Ned Ford And Ned Kabelfabr Philips' GBvA Wilton Foyen Blllton le rubi dito 2e Rubr. Dordtse P M11 Kon. Petr Mij A'dam Rubber Bandar R. Mh Deli-Bat R M Oost-Jova RM. Serbadjadl SR H A L Aand Java-C.-J Liln K. Ned St Mil Kon. Paketvrt. Ned Sch Unie Rott. Lloyd Stv Mij Ned Hand. A'dam Jav Cult. Miï. N 1 Sulk Unie tTer Vorst CM. DeU Bat. Mil 9/2 e.k. iooY. 97!{t 97% 100 98 99Y, soy, 10 2 10.2 E.K L.K. 100Y, 97X, ïoo y, 98 99'./ 99 80 •0154 101% 9654 9654 98 98 87 83 U4% 114 161 160 160 159% 160% T98 295% 110 108 142 142 '5854 131 143 14154 186 186 -50J4 24954 249% 253 250 267 267 21954 213% 217% 16354 16354 360 z 270 301% 300% 301% 15754 153% 153% 147 145% 95 93 62 58 62 164 163 145 14654 141 f41 16354 165 158% 156% 157 54 14654 146% 162 160% 16254 16154 159% 84 80 94% 91 43 42 134 131 DeU MU Senembah Mij. Nlet-act obUg. Müiler Sc Co. A'dam *47 354 3 dito '48 (3%) 3 's-Hage '36 3% Geld. 20 J. '48 3 dito 193B 3'4 dito le 1 '37 314 Groning '38 314 dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-Holl. '47 314 3 R'dam le en 3e dito le 1. '38 Utr pr. '39 2 >4 Zuld-Holl. '46 3 Pandbrloven: Alg HVD. B. 3 Amst Hyp 314 Arnh. H (314) 3 Bat, Hyp. B. 314 Dordr H B. 314 Fr Gr. (314) 3 dito 314 3rav. Hypb 314 Gron. Hypb 314 Hypb. v. Ned. 3 N. Hypb (314) 3 dito serie B 3 Rott Hypb. 314 Utr. Hypb 314 dito ser. KL 314 Wcstl Hvp 3*4 Z.H. Hyp.b 314 Eerste Nd. Sch. Rtt Sch. H. 314 Industriële obl. A.K.U. 314 Berghs J 3*4 Lever's Z 314 Werkspoor 314 Bat Petr 314 Kon Petr. Mij. Dell Spoor 314 Ned. Ind Sow. Amsterd Bank Holl Bank Un. Fin. Nat Herst 9/2 145 137 153 99% 99 100 99 li 101Y» 101 95 yt - - 100 Vi 94 y. 95 54 104104% 102*; - 102 V, 102!', 102*4 102'/. 102'/4 - 93 161 15854 :oo»; 200 Rottcrd. Bank Twentsche Bk. Rott Bel. Cns. Ind. Ondern. K. Zw. Ketjen Lever Br. 6 dito 4% Pref Nd Gist- en Sd. Rtt. Droogd Mil Stork Sc Co. Werkspoor. S A Wycrs' I en H. Zwanenberg O. Anlem Aand. Ned Ind. Gas Borneo Sum H Internatlo Oost Borneo Amst Ball MIJ rhr>m«ons Hav Deli Sow. Mil. Ned.-Ind Sorw Vrl. genot aand Albert Heyn Nd A. A. Vrst Ned Am Fitt. Ned. MU Walv. Schokboton V. Phm. (Zw.) Prolongatie Amer fondsen: Anaconda Bothl. Steel Gen. Motors Kennecott Rcd. Steel US Steel Cities Service Cont. Oil Midcont Phillips Shell Union Tide Water Baltimore N Vnrlr y/2 10 2 168*4 167 174 17254 15254 150 141 140% 104 10354 30154 30354 291 292 127 124 - 130 19254 185 17854 179 - 111 14455 14254 - 185 122»; 190 192 125 124 £6% (8554 11554 117*4 136 10554 105% 254 254 24% 41H k 34 22 «54

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2