Grote plannen voor de boekenweek Dr. Lange zal na Washington ook Londen polsen Johnny Leach versloeg alle nationale kampioenen ,AKKEKSABDUSIROOPJ Weer op transport en niemand weet waarheen Protest tegen een verklaring van Calwell DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Jeugdige Engelsman wereldkampioen tafeltennis te Stockholm het op Uw Borst1 Spoil voor Zondag Radio-programma Geheim agent in oorlogstijd Vrijdag 11 Februari 1949 3 BRITSE NOTA AAN HONGARIJE Zaak-Mindszenty schen ding van vredesverdrag? Groot Brittannië heeft bij de Hongaarse regering een nota doen overhandigen, waarin Groot-Brit- tannië naar aanleiding van het proces-Mindszenty verklaart het recht te hebben een onderzoek in te stellen naar alle daden, welke mogelijk in strijd zijn met het vre desverdrag. Minister Bevin heeft gisteren de Hongaarse gezant te Londen, J a- n o s Eros, ontvangen en hem op de hoogte gebracht van de afwij zende Britse houding ten opzichte van het proces tegen kardinaal Mindszenty. Bevin verwees in het bijzonder naar de „uiterst onhoffelijke ma nier" waarop de Hongaarse rege ring het Britse verzoek om toela ting van vertegenwoordigers van de Britse legatie tot het proces had beantwoord. President Truman heeft gisteren op zijn wekelijkse persconferentie gezegd, dat onderzocht zal worden of het proces-Mindszenty een schending van de door Hongarije ondertekende vredesverdragen be tekent. Hij noemde de behandeling van de kardinaal infaam" en sprak van een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Hongarije. Uit Boedapest wordt gemeld, dat het Hongaarse hoge volksgerechts hof binnen 10 of 14 dagen de uit gebreide documentatie van het pro ces tegen kardinaal Mindszenty zal ontvangen. Na bestudering van deze stukken zal het hooggerechts hof beslissen, welke van de vijf rechtbanken de zaak opnieuw in behandeling zal nemen. Het zal nog enige tijd duren, voordat de defini tieve datum van deze herbehande ling bekend zal zijn. Een hoge ambtenaar van het mi nisterie van justitie heeft meege deeld, dat de kardinaal bij ver oordeling tot levenslang na vijftien jaar in vrijheid zal worden ge steld. Geschenk voor ouderen en de jeugd, gala-avond in Amsterdam Fedde Weidema tekende het affiche (Van een eigen verslaggever) Op het affiche, dat de Utrechtse kunstenaar Fedde Weidema voor de boekenweek tekende, prijkt een sierlijk tafeltje waarop een grote stapel boeken tot lezen noodt. Het boekje, dat de signatuur van de propaganda-commissie draagt, uimelt er niet af door nonchalance. Dat kan men van de instelling, die deze prent in het licht gaf. moei lijk verwachten. Onder de commissie voor de pro paganda van het Nederlandse boek ressorteert tegenwoordig ook de or ganisatie van de boekenweek, die dit jaar van 26 Februari tot 5 Maart zal worden gehouden. Die organisatie geschiedt volgens een schema, dat zo langzamerhand jaarlijks enige zelfde bestanddelen heeft, die echter telkens weer een eigen klank en kleur hebben. Ook dit jaar zal zij met de be kende gala-avond in Amsterdam worden ingeluid. Telkens weer wordt er naar gestreefd deze zo nauw mogelijk contact te laten houden met de literatuur en dit jaar is hij gewijd aan „Het boek en de Muze". Helaas zullen noch de Koningin, noch prins Bernhard, die het ere-voorzitterschap van het ere-comité op zich heeft willen né men, aanwezig kunnen zijn. De avond zal worden geopend met een welkomstwoord door de heer C. Leeflang uit Utrecht, voorzitter van de commissie voor propaganda van het Nederlandse boek en daar na zal mr. H. J. Reininck, secreta ris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, een openingswoord spre ken. Het programma vermeldt verder voordracht van poëzie door Claudi- ne WitsenElias, van „De Nauma- chie" van Louis Couperus door Al- bert Vogel Jr. Na de pauze vertoont de Neder landse opera „L'heure Espagnole" van Maurice Ravel en wanneer dan het officiële gedeelte van de avond is afgelopen, zien de bezoekers el kaar weer op het schrijversbal, dat in de door M. T. Koornstra versier de zalen van de Amsterdamse Stads schouwbqrg wordt gehouden. In de loop van de nacht wordt dit enige tijd onderbroken om in de toneel zaal te luisteren naar Georgette Hagedoorn, die begeleid door Pier re Verdonck, een nieuw repertoire van Nederlandse en Franse chan sons zal voordragen. Aan het Geschenk, dat dit jaar onder de titel „Twee negerpopjes" verschijnt en dat door G. Douwe uit Groenekan werd geïllustreerd, is wederom een wedstrijd verbon den, die bestaat uit het raden van de auteur. Het werd in 152.000 exemplaren gedrukt. Twee negerpopjes Een aantal dat weer hoger is dan vorig jaar toen het 145.000 bedrceg. De jougduitgave bestaat dit keer uit een aardig bundeltje gedichten gewijd aan het ambacht, waarbij elk vers vergezeld gaat van een portret van de dichter met enige biografische notities. Indien dit boekje in de smaak valt zal de reeks in volgende jaren worden voortgezet. Voor het komende jaar koos men reeds het onderwerp „De Muze op reis". „De Muze en het ambacht" is sa mengesteld door Victor E. van Vriesland en Han Hoek stra. De gedichten zijn afkomstig van dichters uit de Gouden Eeuw tot nu toe. Zij werden echter niet in chronologische volgorde ge plaatst. Verder zijn de boeken ge drukt, en affiches en wenken voor plaatselijke acties verschenen. „Iphigenia" In Utrecht zal, zoals reeds ge meld werd „Iphigenia in Thauris" FEDDE WEIDEMA lekende het affiche voor „De Boekenweek" van Euripides worden gespeeld in de nieuwe vertaling van M. N ij- h o f fMen hoopt verder in de ge legenheid te zijn bij de bekendma king van de auteur van het ge schenk een tentoonstelling te kun nen houden van de vijftig best ver zorgde boeken uit de productie van 1948. Hieruit zullen er weer 25 worden gekozen, die naar Engeland gaan, naar de internationale ten toonstelling van de „Book league". Van de nationale tentoonstelling zal een catalogus worden samenge steld. In de jury hebben o.m. de heren jhr. mr. M. R. Radermacher Schorer en Chr. Leeflang uit Utrecht zitting. Tenslotte kunnen wij mededelen, dat het comité voor de propaganda een commissie van letterkundigen heeft samengesteld, om een gere geld contact met de auteurs te kun nen hebben. Hierin hebben zitting de heren Idenburg, Victor E. van Vriesland, prof. N. Donkersloot, A. Helman, Anton van Duinkerken en prof. W. A. P. Smit. De Nederlandse legatie te Can berra heeft een „sterk protest" in gediend tegen een verklaring, die de Australische minister voor im migratie Calwell in het Huis van Afgevaardigden heeft afgelegd, waarin hij zeide, dat oppositie tegen de voorgestelde uitwijzing van een Indonesische vrouw en haar acht kinderen „deel uitmaak te van een Nederlands plan om de Australische regering in verlegen heid te brengen. In een officiële verklaring van de Nederlandse legatie wordt ge zegd, dat de Nederlandse gezant bij de Australische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Herbert Evatt, heeft geprotesteerd. In antwoord op een vraag, die in het Huis van Afgevaardigden werd gesteld, zeide Calwell, dat de Indonesische vrouw, mevr. A. Okeefe, er. haar acht kinderen door de Nederlandse consul in Melbourne, de heer J. Walfe, „als marionetten werden gebruikt". Sumitro in Amerika Dr. Sumitro, gevolmachtig mi nister der Indonesische republiek is gisteravond per vliegtuig in New York aangekomen na de Aziatische conferentie te New Delhi te hebben bijgewoond. Hij verklaarde alles in het werk te zullen stellen de Veiligheidsraad de voorstellen der Aziatische con ferentie te doen aanvaarden. Prof. Reuter bezocht Schuman Prof. Ernst Reuter, de „Weste lijke" burgemeester van Berlijn, heeft na zijn bezoek aan minister Bevin ook diens Franse collega Schuman te Parijs bezocht. Vol gens A.P. hoopte Reuter de Franse bezwaren tegen opneming van Berlijn in de nieuwe Westduitse staat te overwinnen. Uit het feit, dat prof. Reuter gisteravond nog per trein Parijs heeft verlaten, maakt men echter op dat zijn mis sie, althans wat dit doel betreft, mislukt is. De Nederlandse regering heeft bij een Engelse fabriek van radio-appara ten een bestelling van f 100.000 ge plaatst voor radlo-tclcfoonmatcrlaal. Het betreft hier een order, die de Ne derlandse industrie niet snel genoeg kon uitvoeren. DIT IS HET MODERNSTE SOVJET-RUSSISCHE SLAGSCHIP van de Sovietsky Sojus-klasse. De tekening is gemaakt in overeenstemming met inlichtingen, die door het IJzeren Gordijn zijn gekomen. De Sovietsky Sojus-klasse heeft twee eenheden van meer dan 35.000 ton, waarvan in ieder geval één reeds in dienst is gesteld. De bewapening omvatte oorspronkelijk 9 kanons van 40.6 cm., opgesteld ih drielingstorens, maar zou thans bestaan uit 6 kanons van 40.6 cm. plus twee catapults voor het afvuren van draadloos bestuurde luchttorpedo's. Verder heeft het schip een groot aantal 13 cm. kanonnen en 3.7 cm. automatisch geschut. Deze slagschepen zijn bovendien uitgerust met raketten voor diverse doeleinden en enige radarstations. De lengte bedraagt 242 meter bij een breedte van 36 meter'. Scandinavië's verdediging In Londen geen waardering voor Zwedens neutraliteitsideeën Dr. Lange, de Noorse minis ter van buitenlandse zaken, heeft vandaag te Washington een ont moeting met president Truman om defensievraagstukken te bespreken, zo meldt A.P. Na een nieuw on derhoud met zijn Amerikaanse collega Dean Acheson die hij ook reeds eerder in deze week ont moette, zal de Noorse minister Zondag naar Londen gaan om ook minister Btvin te polsen over Engelands houding tegenover een eventueel Scandinavisch pact dat geen deel zou uitmaken van de Atlantische Unie. Engelse deskundigen op het ge bied van de buitenlandse politiek geloven dat het ideaal van een „neutraal Scandinavië" niet zeer realistisch is. Een zodanig pact tus sen Noorwegen, Denemarken en Zweden zou evenzeer de Russische wrevel opwekken als die der Atlan tische Unie, zo menen deze deskun digen. Ook het Zweedse argument, dat men neutraal moet blijven om Finland tegen het misnoegen van de Sowjet-Unie te beschermen, vindt in Londen weinig genade. Men ziet het daar zo, dat Finland beter beschermd zou zijn door de voorposten van een sterke Atlan tische Unie dan door een uiteraard zwakkere Scandinavische defen sieve unie. Geen publicatie van aantal atoombommen De Vcrcnlgdo Staten zullen het aantal atoombommen, dat ln hun bezit Is ge heim blijven houden, zo heeft gisteren president Truman op zijn wekelljkso persconferentie medegedeeld. Hij ont kende dc juistheid der berichten, dal Davld Lilienthal, commissaris voor de atoomenergie der V.S., gezegd zou heb ben, dat hij het aantal wereldkundig moest maken. Do Centrale Raad van Beroep heeft dezer dagen Ln een van zijn uitspraken bepaald, dat tuberculose patiënten. die langer dan een jaar na het optreden van hun ziekte dit mel den aan do Rijksverzekeringsbank, niet meer voor schadeloosstelling in aan merking komen. Volgens United Press hebben Zweden en Denemarken er bij de V.S. op aangedrongen om een apart Scandinavisch verdedigingsverdrag, buiten de Atlantische Unie, een gunstig onthaal te geven. De Zweedse en Deense ambassadeurs te Washington hebben de inzichten van hun regeringen hieromtrent uiteengezet in een onderhoud met Dean Acheson. Groots plan om Nijldal te irrigeren Hector McNeil, Brits mi nister van staat, heeft tijdens een diner van de vereniging Engeland- Egypte te Londen onthuld, dat En geland en Egypte overeen zijn ge komen in het Nijldal één van de grootste irrigatieplannen ter we reld uit te voeren. Dit plan zal bij dragen tot de ontwikkeling van Noord-Oost- en Centraal-Afrika. De uitvoering van het plan zal waarschijnlijk 20 jaar in beslag nemen. Volgens gezaghebbende kringen zal men zich binnenkort richten tot andere regeringen van landen, die aan het Nijldal grenzen, met het verzoèk deel te nemen aan het plan, indien zij dat wensen. De totale kosten en de werkwijze voor de financiëring van het plan zijn nog niet bekend, doch irriga tiedeskundigen hebben uitgebreide onderzoekingen ingesteld en voor elk onderdeel gedetailleerde ont werpen gemaakt.^ Rooien vroege aardappelen weer toegestaan Krachtens de „roolverordenlng vroege aardappelen" van het bedrijfschap voor groenten en fruit werd telkenjare van overheidswege bepaald op welke datum in het voorjaar het rooien van vroege aardappelen kon aanvangen. Nu echter op het gebied van de aardappelteelt en dc handel ia aardappelen normale toe standen heersen, zo deelt het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening mee. kan voortaan de teler zelf weer de aanvang van het rooien be palen. De verordening met het rool- verbod is, blfjkens het voedselvoorzie- nlngsblad no. 10 van heden Ingetrokken. 8. Dan neemt Prudon Rob mee naar een an der deel van het eiland. ..Dat lijkt wel een scheepswerf," zegt Rob lachend „Je hebt het bijna geraden," ant- Rft j woordt Prudon„alleen bouwen we hier geen. gewone schepen, maar ruimteschepen. Of lie- ver: we bouwen er maar jk'wjjj1 één. Kijk, daar staat ons ruimteschip. Over een paar maanden kunnen we de eerste proeftocht maken. En ik zal nu maar meteen met de deur in huis vallen. Wil jij piloot worden?" Nou, daar moet Rob wel even over denken. Een ruimteschip? Hij dacht, dat die dingen alleen in de fantasie van tekenaars -en romanschrij vers bestonden Prudon laat hem een mo del zien. „De voortstuwing geschiedt met ra ketten," vertelt hij; „dat is voor jou niets nieuws, maar tot nog toe waren raketten al tijd moeilijk te besturen. Ik meen er iets op te hebben gevonden. Kijk, om de cabine, waar in de piloot zit, draait met grote snelheid een gyroscoop, die de raket in haar baan houdt." Prudon praat een half uur, één uur, twee uur lang en Rob luistert, stom verbaasd, toe. Maar ten slotte laat hij zich overhalen om mee te doen. De finale in het herenenkelspel om het wereldkampioenschap tafeltennis te Stockholm ging tus sen de jeugdige, glimlachende En gelsman Johnny Leach en de Tsjech Bohumil Vana. Vana leidde in de eerste set met vier nul, Leach kwam opzetten, maakte de stand gelijk en bleef daarna winnen tot het 21-19 was. Vana was op zijn best in de tweede set, die hij gemakkelijk met 11-21 won. Om de derde set werd echter bitter gevochten, de stand kwam op 4-4 en bleef gelijk op gaan tot 17-17. Vervolgens brak Leach door Vana's verdediging met een back hand smash en won met 21-17. Vana's aanval werd krachtiger in de vierde set en hij won met 21-14, waardoor de stand 2-2 werd. De Tsjech, die driemaal wereld kampioen is geweest, stond in de Posthume decoraties uitgereikt In de rolzaal op het Binnenhof te 's Gravenhage zijn gistermiddag 25 posthume onderscheidingen uit gereikt aan familieleden van gefu silleerde verzetslieden en gesneu velde militairen van marine en landmacht, die zich onderscheiden hebben in de strijd tegen Duitsers en Japanners. Namens de minister van oorlog en marine a.i. die door dringende regeringsaangelegenhe den niet aanwezig kon zijn. reik ten de chef van de generale staf, luit.-generaal mr. H. J. Kruis en vice-admiraal Jhr. E. J. van Hol- the, chef van de marinestaf, de on derscheidingen uit. De versierselen van de Militaire Willemsorde werden overhandigd aan de nabestaanden van de luite nant ter zee III S.D. (speciale diensten), K. M. R. (koninklijke marine reserve), A. H. Alblas, van de res.-tweede-luitenant der in fanterie G. Bakker, van de wacht meester der cavalerie, C. H. van Bemmel, van de heer A. van Driel en van de heer K. P. van de Sande. De versierselen van de bronzen leeuw werden uitgereikt aan de fa milieleden van luitenant ter zee I, A. C. van Versendaal, eerste luit. der mariniers, H. A. L. Bila, sergt. adelborst J. J. Zomer, marinier eerste klasse L. van Rixtcl, milicien matroos-seiner-kustwachter W. C. C. van Casand en officier van ad ministratie II C. van der Stad. De versierselen van het bronzen kruis werden uitgereikt aan de na bestaanden van luitenant ter zee II J. Engles, sgt.-ziekenverpleger J. de Roode, sgt.-machinist J. J. Mar- tijn, hulpaalmoezenier J. Th. H. Verbeeten, sgt.-majoor instructeur der politietroepen W. H. van Koo- ten, dpi. sgt. A. Bergmann en J. H. Wevers, sgt titulair E. W. Janzen, dpi. sold. K. Keesman, dpi. sold, ziekendrager J. F. te Brunsvelt. sold, ziekendrager M. Vriens en dpi. sold.-telefonist P. L. Walra ven. Aan de moeder van luitenant ter zee III S. D. (speciale diensten) K.M.R. (koninklijke marine reser ve) werden de versierselen van het kruis van verdienste uitgereikt. vijfde set op een gegeven moment met 4-2 voor. Leach haalde met vaste hand en volkomen onbewo gen een paar ballen bijna van de vloer en maakte de stand 4-4. Vana zat er weer op en bracht het tot 9-6. Leach maakte de stand weer gelijk: 9-9 cn bleef vervol gens aan de kop. Vana won nog 4 punten achter elkaar, zodat het 14-16 werd, doch dat was zijn laatste krachtsinspanning. Leach eindigde sterk en won met 21-16. De titel was voor hem. De nieuwe wereldkampioen herenkelspel Johnny Leach was zeer gelukkig na zijn overwinning. „In de vijfde set," zei hij, „wist ik, dat ik door moest spelen, om dat Var.,, even zenuwachtig was als ik." „Voor dit touri.ooi had ik alle nationale kampicenen ter wereld al verslagen .behalve Vana. Ik ben blij, dat ik nu ook van hem ge wonnen heb." De wereldkampioene Gizi Far- kas, Hongarije, behield in de finale damesenkelspel haar titel door K. Hruskova (Tsjechoslowakije) met 19-21, 18-21, 21-8, 21-9, 21-9 te slaan. Ferenc Sido en Gizi Farkas, Hongarije, sloegen Bohumil Vana en K. Hrushova (Tsjechoslowakije) en wonnen daarmee de wereldtitel gemengd tafeltennis. De uitslag was 21-13, 21-15, 21-17. Vana had ook reeds zijn aandeel gehad in de finale herenenkelspel, zowel hij als Hruskova zag er erg vermoeid uit. De finale herendubbel werd door de Tsjechen F. Tokar en Ivan Andreasdi: gewonnen, die hun landgenoten bohumil Vana én Ladislav Stlpek met 21-18, 21-18, 23-21 versloegen. H. Elliot (Schotland) en Gizi Farkas ((Hongarije) wonnen het wereldkampioenschap tafeltennis damesdubbelspel door een over winning op de Engelse dames L. Pinkie Barnes en J. Crosbie (21- 10, 21-11, 21-13) Echtpaar Blankers 20 Fe bruari terug verwacht Volgens een bericht van de K.L.M.- persdlenst wordt het echtpaar Blankers Zondagmiddag 20 Februari met het K.L.M.-vliegtuig uit Londen op Schip hol verwacht. Stopzetting van uitkering aan Mengelberg gevraagd Over de jaarlijkse uitkering van f 10.000 door het bestuur van het Concertgebouw aan dr. Willem Mengelberg heeft het Eerste Ka merlid mr. G. J. van Heuven Goedhart aan de minister van Financien schriftelijke vragen ge steld, waarin de minister wordt verzocht een einde te maken aan deze uitbetaling, aangezien moet worden aangenomen, dat zij in Zwitserse valuta wordt uitgekeerd, daar dr. Mengelberg in Zwitser land woont. Ook vraagt mr. Van Heuven Goedhart de minister een onderzoek in te stellen naar de vraag, welke instantie deze uitbe taling heeft mogelijk gemaakt. In het belang van de uitoefening der visserij wordt in 1949 voor de zeelt geen gesloten tijd vastgesteld. Piept Uw borst bij het ademhalen. Verdrijf dan het sli|m, dat hoest en benauwdheid veroorzaakt en zuiver Uw luchtwegen eens grondig met 's-Werelds beste Hoestsiroop VOETBAL District I. Ie klasse: Haarlem—DCS: Blauw WitStormvogels; Dc Volcwy- ekersXcrxcs; SVV—ADO; Ajax Sparta 2e klasse A: Elmkwljk—Zaan dijk; VriendenschaarWFC; de Spar taan—Hilversum; Vclox—AFC; HVC— Volendam 2e klasse B; Watergraafs meer— ZFC; Wcstfrlsla—Rapiditas; SD WOSV; de KennemcrsUW: Hercu les—TOG 3e klasse E; HMS—RUC: VVA-APWC; De Meteoor—Zeist; AP GS—EMM; DEC—BFC 3e klasso F: CDN—Fortltudo; DWSV—Holland; AW Baarn; BVCDonar. 4o klasse J: Kampong—VVOG; LW-SDO; The Victory—Victoria; RK BW—Laren; 's-Gravcland—Aclif. 4c klasse K: Dc StlchtseAmsvordc; Stichtso Boys— DEV; Saestum—Vreeswijk; Amersf. boysZwal. Vooruit; Bredcrodcs Barncvcld. 4e klasse L; Voorwaart»— SEC; Utrecht—Quick; IJFC—Nljen- rodes; De Zebra's—PVC: JSV—Wou denberg. District II. Ie klasse: Ncptunus— Zceburgla; HBS—HDVS; DHCDFC; FcUcnoord—DWS. KFC—EDO. 2e klas se A: Schevenlngcn—Vclscn. Fortuna CW. RCH—Coal; UVS--Qulek; DCV —Emma. 2e klasse B; ODSExcelsior: Siicdrccht—Overmaas: EBOHVFC; Leerdam—HW: Gouda—Unltas. District III, lc klasse: HeraclesAG OVV; Hengelo—Ensch. Boys; Be Quick —Quick; NEC—Zwolse Boys; Ensche deGo Ahead. 2c klasse A: RIJsscn VooruitEUcrmark; NeoPhenlx; Ol- denzaal—Tubantla; Golto—Vosta; Rlg- tcrsblcckBornc. 2e klasse B; Sallan- dlaAZC: PEC—WVC 2e klasso C; Gelria—Esca; WAW-Ede; Theole— Arnh. boys: Dlercnsc boysVeencndaal. •Vfrt. Utrecht, KNVB: le kl. A: PVCV—RK Stormvogels: Naardcn Sperwer: MSV—Utr Boys: Maarsscn Ares; KDS—Hertha. le klasse B: Minerva—Scherpenzccl; KWA—FAK: HDSVoorwaarts; Dc ToekomstEn Avant; Fortissimo—BDC. 2e klasso A: NSC—W.-Boys; Kieviten—DVSA; DV SU—Cclcrltudo. 2e klasse B: Lckvo- gels—Bunnik. Houten—DWSM. 2c kl. C: Odln—Goolse Boya: VBO—Hllv Boys; DOSV—DSO (U.). 3e klasse A; RKVH—Benseh. Boys: KSW—Schalk wijk. B: WH—De Meeuwen: Rlvler- wljkcrs—DAC: Snarta (L.)—Bllthovcn; Stcrrenwljk—ADH. Zaterdagvoctbal KNVB 4e klasse B: SSVUSpakenburg; Ziildvogcls—Sljo; AGT-WGA: PVWA—AMVJ; IJ'rrl- mecrvogels—Hulzen. Afdeling Utrecht: deml-flnale beker: MontfoortVeencn daal. le klasse A: AltlusLevu: PV HU—WOG: VVJ—Maarssen. B: CJVV —Montfoort: UHSV—OSO. Sparta— Alcyon. 2c klasse A: CSW—PTT. P en SAvance; 's-Gravcland—TOV. 2e kl. B: OMS— Barncvcld; MatjanVal- kcnholdc: NNW—SNA; RW Boys— OG 2e klasse C; Urva—VRA' Pucm— DEV; Entrc NousCDN. 3e klasse A: Knmcrlk—Fr Smulders; Nccrlnndla— SVGU; UPTTSTerrc Ncuve. 3e kl.; B. Boys—Knmnong B; Nljenrodcs— UVB; BBF—BEO. nOCKEY Heren; Prom. klasse C; SCHC II— Amersfoort; Strawberries—Plnokc 2e klasse E: Amsterdam V—Schaerwclde; VoordaanGooi III. 2e kl. F; Amers foort II—Kameleon; Hilversum—Am sterdam IV. Dames. le klasse Westen: Gooi— Kieviten: HilversumAmsterdam: Be Fair—Rood Wit; P,DHC—HHIJC Prom. klasse B; Rood Wit II—Strawberries. Lelden—PInoke: Amsterdam II—Amers foort: BDHC II—HBS. 2e klasso C: Be Fair IIKampong; LarenKame leon; Fit—Hurley; AMVJ—SCHC II. 2c klasso D; Voordaan—SCHC; Kam pong II—Hilversum II. Amsterdam IV Gooi II; SchnerweidcIjsvogels. HANDBAL Heren, le klasse; UD—SSVU; BHC A'foort 2. 2c klasse A: Arma—Actief; Coubertln—HVB; Achilles 2—Sport Vereent 2. 2c klasse BSport Vereent 3—AAV 2; WVGV 2—Sport Vereent 4. Attila 3—UD 2; Actief 2—A'foort 3. Jongens; AchillesHHC. Dames, le klasse; BHC 2A'foort 2: Rapiditas—UD; WVGV—Athlcta; HHC 2—Actief. 2c klasse A: BHC 3— NSC: A'foort 3—Achilles 2. 2e klasse B: HHC 3—Coubertln 2; UD 2—BHC 4; Sport Vereent 2—Attila 2. Meisjes; Actief—BHC 2. KORFBAL N.-Holland. le klasse; DEDOoster kwartier; Blnuw WitArchipel; Koog Zaandijk—Swlft. 2c klasse A: Zwalu wen—Excelsior; Nleuwendam—DTV. 2e klasse B: Fortuna—Vogel; Samos— ZKV; IndoGroen Geel. 3e klasse B; SKVLandlust. 3e klasse C; Bep— OBZB. Res. 2c klasse: Amstclodanum 2A'dam Zuid 2. Blauw Wit 3Sport Vereent 2; ZKV 2—Rohda 2. Rcs. 3e klasse: Blauw Wit 5Landlust 2; DED 2—Vogel 2: Wcstcrkwartler 3DTV 3. GUKB. Zatcrdagafd l klasse; Hul zenSparta; DSV 2—RDZ; Alttus 2— Terre Neuve. 2e klasse; Thob 2 SVMM; Kamco 3—Beo 2; Sparta 2 Tcrrc Neuve 2. SVS—SSVU. Zondagafd. le klasse: Giraffes— Sa- mos; Zuilen—Zwaluwen 3. 2e klasse: Zuilen 2Zwaluwen 4: Soesterkwartler 3—Olympla 3; Excelsior 3SKV 3 Adspiranten; Giraf fes—Olympla, Sa- mosTovers A; Vogel—Soesterkwar tler; Samos CTovers B. Hedenavond HILVERSUM I: 19 00 Nieuws: 19 15 Geestelijke liederen- 19.30 Actueel ge luld; 19.45 C.N.V.-kwartier- 20 00 Nws.: 20.05 Progr. prol.; 20.15 Youth for Christ 21 15 Zon en Schild: 22.00 Otto Do_ brlndt- 2215 National Symoh. orkest: 22.30 Melndert Bockel met kwartet; 22.45 Avondoverdenking: 23.00 Nieuws: 23.15 Gr. platen; 23.45—24.00 John Mc. Cormack HILVERSUM II: 19.00 Denk om do bocht: 19.15 Rcg. ultz.: 19.30 Nederland cn zijn gewesten: 19 50 Tien voor acht: 20.00 Nieuws; 20.05 Violoncel en plano: 20.30 Jeugd in Nederland- 20.55 Boekbe spreking; 21.00 Men vraagt; 21.30 Hoor spel- 22 00 Bultenl. weekoverzicht; 22.15 Swing and Sweet; 22.40 Vandaag- 22 45 Avondwijding: 23.00 Nieuws. 2315 In huweliik en gezin; 23 30—24.00 Symplt concert. Morgen HILVERSUM I: 7.00 Nieuws- 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Maria ter ere: 8.00 Nieuws, 8 15 Gr.platen; 9.00 Voor de vrouw: 0.05 Gr. platen; 10.00 Voor de kleuters; 10.15 Gr nlaten: 11 00 Zonnebloem; 11.45 Schoolradio; 12.15 Muzikale melange; 12.30 Land- cn tuinbouw. 12.33 Amusementsorkest: 12.55 Zonnewijzer: 13.00 Rcg. ultz.: 13.50 Film en toneel; 14 10 Mozort: 14 20 Engelse les; 14.40 Qiiatrc mains recital; 15.10 Naar het wonderland der mu ziek; 15.30 Gr. platen; 16 00 De vlie gende Hollanders; 16.10 Will Glahc: 16.30 De schoonheid van het Gregoriaans: 17 00 Wigwam: 18 00 Volksliodorcnkwar- tet: 18.15 Journalistiek weekoverzicht; 18.30 Ree. uitzending HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.15 Gr.platen; 8.00 Nieuws; 8.18 Gr. platen; 9 30 Waterstanden; 9.35 Philadelphia orkest 1000 Morgenwijding; 10.20 Ra- dlofcuilleton- 10 35 Voor dc arbeiders; 11.35 Pianospel: 12 00 Gr platen; 12.30 Land- en tuinbouw; 12 33 Jan Vogel cn orkest; 13.00 Nieuws; 13 15 Kalender: 13.20 Gram. muz.; 14 00 Als een bont* vogelvlucht- 14.20 Jnscha Helfetz: 14.30 Kon. Militaire Kapel; 15.00 Air. het voorjaar nadert (Zeeuwse ultz.): 15.CR Indianapolls-orkcst; 16.10 Komt U bin nen; 16.25 Musette; 16 45 Sport; 17 00 USA-cabarct; 17.30 Om rn nabij d« twintig; 18.00 Nieuws. 18.15 Pop. lied jes; 18.50 Congres gemeentepolitie:: Belgische bobslee in V.S. verongelukt De Belgische tweemans-bobslee, bemand met Max Tlouben en Jacques Mouvet, Is gisteren tij dens de training op Lako Placid in de bocht van Shady Corner" uit de baan gevlogen, waarbij beide inzittenden ernstig gewond wer den. Houben is anderhalf uur na het ongeluk overleden. De Belgen waren in training voor de wereldkampioenschappen die Zaterdag a s. beginnen. De bob scnoot over de -and van de 8 meter hoge kromming en suisde omlaag in het aangrenzende bos. Houben en Moutet hadden bij de proefritten veel indruk gemaakt op de Amerikaanse experts die hen tot de favorictenv voor de eerste plaats rekenden. ZO is het gevangenisleven. Op een middag werden er vier en twin tig man binnengebracht. Zij waren door een Schnellgericht ter dood veroordeeld in ongeveer een half uur tijds. Het waren illegale wer kers. De dagen en nachten, die men hen liet wachten, waren afschuwe lijk, hun laatste reis was afgrijse lijk, om gek van te worden. We konden hen volgen aan de zo be kende geluiden van die warme zo meravonden omstreeks half acht: de celdeuren, het appèl met contro le der geboortenamen, de ijzeren- hekken. de lorrie op het terrein, het gekraak en toeslaan der houten deuren van de hoofdingang, het ge luid van de locomotief, langzaam wegstervend...., dan dc salvo's en ionslotte het langzame, akelig^ tak- lak-tak van de nekschoten, die we telden Dan komt de dag. waarop ik uit mijn cel gehaald en naar de SS- Hauptscharführer. de chef der ge vangenis gebracht word. Onder be dreiging word ik gedwongen een rood document te tekenen, waarop ik alleen maar lezen kan: „Teil- nahme in einer illegalen Organisa tion zum Schaden des Gross-deut- schen Reiches", Wat is dat? Teken ik mijn eigen doodvonnis? Ik word in onzekerheid gelaten. Anderen trachten me te troosten. Schutzhaft- befehl betekent, dat je van de ge vangenis naar het kamp overge bracht wordt, zeggen ze. Ik heb ge luk, want het leven in het kamp is Ons feuilleton veel beter. Je wordt uit werken ge stuurd cn krijgt een dubbele hoe veelheid eten Je mag ook pakjes van huis ontvangen. Van alle kaji- ten stromen nog steeds optimisti sche berichten mijn cel binnen, wanneer de wacht al binnenkomt om te zeggen, dat ik me moet aan kleden. Transport' Ik voel me op gelucht bij de gedachte dit lijken huis te kunnen verlaten, maar te gelijkertijd voel ik angst voor wat komen gaat. Door het raam neem ik afscheid van Jan, Hetty en Marie en juist wanneer ik klaar ben komt het ge vaar-signaal: Jan heeft bezoekers! Kort daarop deelt hij mee, dat ook hij vertrekt en ik geloof, dat we ons beiden opgelucht voelen nu we ten minste één man in het transport kennen, zij het ook slechts van stom Vóór de gevangenis staat een groep van ongeveer vijftien man te wachten. Een zeer gemengd gezel schap: een hoog marine-officier, twee officieren van 't voormalige leger, een professor en daartussen arbeiders en andere mannen. Er wordt wat geschreeuwd naar ,.de twee van boven" en ik wacht nieuwsgierig hoe Jan cr zal uitzien. Wanneer de twee verschijnen, kan ik hem er direct uit halen. Een lange, magere man. meer dan één meter tachtig, licht voorovergebo gen, een scherpe neus. een hoekige kin en korte zwarte haren. Hij is acht en twintig jaar, zo heeft hij me verteld, maar zoals bij de meeste gevangenen, hebben honger en zorgen zijn trekken verscherpt, zodat hij cr veel ouder uitziet. Wel dra kom ik met hem in contact en we spelen het klaar aan elkaar ge boeid te worden. Zo marcheren we het gevangenisterrein af. Waar heen? Niemand weet het. (Wordt vervolgd) Europees waterpolotour- nooi in Italië De Italiaanse Zwcmbond heeft be vestigd dat hij do organisatie op zich neemt van een ln September ln Italië te houden Europees waterpolotournoot waarover reeds geruime tijd besprekin gen werden gevoerd. Sclccticplocgen uit België, Frankrijk. Nederland. Hongarije. Italië cn Zweden zullen cr aan deelnemen. Scheepstijdingen Adlnda. (t) 8 Febr. v Haiphong n Pladjoe; Al'gorab. Basra—Rotterdam, 9/2 te Suez; Algehlb Porto Alegre Rotterdam. 3/2 van San Francisco: Amstelveen, Rotterdam—Calcutta, 9 2 te Bombay; Aludra. 10/2 van Ant werpen te Rotterdam; Pr. Fred. Hen drik. 9/2 van Burnana te Valencia; Pr. Willem 4. 9/2 van Amsterdam to Valencia. Pr. Willem 5. Rotterdam Valencia, pass. 9,2 Gibraltar; Salando. 9/2 van Casablanca naar Vlaardin- gen; Andijk Rotterdam—New Orleans, pass. 9/2 Azoren; Bengkalis, New OrleansBatavia, pass. 9 2 Minlcoy; Beverwijk, pass, 10,2 Flnisterre wordt 14/2 te Amsterdam verwacht; 'Cistula, (t), 9 Febr. v Abadan n Singapore; Edam. 7,2 van New York naar Rot terdam; Jacob Cats, 10/2 van Narvik te Rotterdam verwacht: Baralt, 3/2 van Curacao naar Tamplco; Cnama (T). 8/2 van Cebu naar Davoo; Eem- iand, 9,2 van Amsterdam to Hamburg; Joh.' van Oldcnbarnevelt, 10/2 van Scmarang te Batavia verwacht; Ker- tosono. 10 2 van Bangkok tc Socia- baya verwacht; Kota Gede. wordt 10/2 van Java tc Hallfax verwacht; Kamer- lingh Onnes, 9/2 van Rotterdam te Batavia; Mans. Amsterdam—Parama ribo. 9 2 op 180 mijl zuid-oost Azoren; Mellskerk, Rotterdam—Japan 9,2 van Aden: Mulderkerk. Amsterdam—West Afrika, 9 2 te Antwerpen; Nieuw Hol land 9,2 van Pcnang naar Singapore; Omala <T.). C/2 van Poeloesambo naar Pladjoe; Öranjcfontein, 9/2 van Dar s Balaam te Zanzibar; Ovula (T.). 10.2 van Miri tc Pladjoe; Radja, 9 2 van Beira naar Mombnssa; Raki 0/2 van Pangkalplnang naar Tandjongpan- dan. Salawatl. 0/2 van Panarockan te Soerabaya; Sarnngan, vermoedelijk 20/2 naar Bahrein, wordt 27/2 aldaar verwacht: Slbajak RotterdamBata via 17/2 te Sabang verwacht; Straat Soenda. G Febr. van Durban tc Singa pore, Tallssc Amsterdam—Charleston, pass. 9/2 Bermuda; Tabinta. Amster- ->tiJava 9 2 van Genua; Tarakan, 9,2 van A'dam tc Karlsham; Tas man, 7 2 van Soerabaya naar Scma- Tilkamoek 10 2 van Port Eli sabeth tc Kaapstad; Willem Ruys. Rot terdam—Batavia, 9 2 17 uur van Southampton; Winterswijk. Rosario Amsterdam 6 2 van Victoria (Braz.l; Zeeland (K.RL). RotterdamJava, pass. 9 2 16 uur Kaap Del Armi; Zee man. vermoedelijk 10/2 van Tarakan nair Calcutta Aardijk. 10 Febr. van Macassar n Socrabaja: Abbekerk BrisbaneRot terdam 9 Febr. von Marseille. A'bi- reo. 9 Febr van Buenos Aires raar Rosario; Alhena Buenos Aires—Rct- lerdam pass 10 Febr. St. Vincent kv; Alpherat 10 Febr. van New York naar Buenos Aires; Coryda (t), Los P,e- dras—R'dam 10 Febr. 12.5 mijl Zd West Land's End: Duiv.ndijk Rotter damVancouver. 10 Febr. van Los An geles Kllpfonteln, Bc:m -Amsterdam, 9 Febr. van Port Said; Slngk Am sterdamJava. 10 Febr. van Suez.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 3