DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c Minister Sassen treedt af Industrialisatie brengt tal van problemen mee Britse aandrang op de regering in Den Haag Mr. v. Maarseveen tijdelijk aan Overzeese Gebiedsdelen Wat gezegd werd en geschreven Meningsverschil in kabine Hoofd van Marshall-missie vertrouwt op herstel van Nederland Kans op compromis schijnt verkeken ZESTIG LUIERS PER DAG Waarheen koerst Nederland? Slot) Landbouw zal zijn werkkrachten niet kwijt mogen raken fiscale lasten? In kort .bestek Zaterdag 12 Februari 1949 Achtste jaargang, No. 1249 Upyenchi door oe btithtinp „Het Parool Giro 510330. Bank: Rorrerdamsche Bank. Postbus 9 - Abonnements prijs 32 ceoi p. w of I 4 ,5 p kw Losse oummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Ierland op 18 April onafhankelijk Het Ierse parlement heeft in December de wet op de „Ierse republiek" goedgekeurd. Hierdoor zijn Ierland's laatste banden met het Brits gemenebest verbroken. Ministerpresident John A. Cos- tello heeft thans in overleg met de regering van Eire 18 April 1949 (Paasmaandag) vastgesteld als de datum, waarop Eire repu bliek zal worden. Óp deze dag valt de 33ste verjaardag van de Ierse republikeinse opstand van 1916. Mr. E. M. A. Sassen heeft aan Hare Majesteit de Koningin ontslag gevraagd als minister van Overzeese Gebiedsdelen, aldus is gisteravond in Den Haag officieel medegedeeld. Het regerlngs-communlqué voegde aan deze mededeling toe. dat In de boezem van het kabinet geen principieel verschil is gerezen over de staatsrechtelijke doelstellingen met betrekking tot de hervormingen in Indonesië. De reeds bij herhaling kenbaar gemaakte doeleinden van de Regering zullen dan ook onveranderd worden nagestreefd en voor zover dat van de Regering afhangt op korte termijn worden verwezenlijkt, al dus de regering. Terwijl ook het gehele kabinet wenste vast te houden aan de verkla ring. welke dr. J. H. van Royen op 28 Januari jongstleden in de Veilig heidsraad namens de Regering heeft afgelegd, rees meningsverschil tus sen de overige leden van het kabinet en minister Sassen over de te dezer zake verder feitelijk te volgen gedragslijn. Naar de Volkskrant verneemt zal mr. J. H. van Maarseveen. de minister van Binnenlandse Zaken, voorlopig de portefeuille van Overzeese Gebiedsdelen gaan beheren. Voor het bekend worden van het aftreden van minister Sassen en de verklaring van ''e regering ten aanzien van de Indonesische poli tiek berichtte Aneta uit Batavia, dat politieke kringen aldaar met spanning de berichten uit Den Haag volgden over de verdeeldheid in het kabinet tegenover de resolu tie van de Veiligheidsraad, en de berichten over de mogelijkheid van een onverwijlde verklaring van de Nederlandse regering over de ge dragslijn met betrekking tot de re solutie. Een verder uitblijven van zulk een verklaring, aldus Aneta. zou de besprekingen, welke in Ba tavia tussen de verschillende groe peringen gevoerd zijn en nog zul len worden gevoerd, in hoge mate aantasten, zo zei men. In welingelichte Nederlandse kringen te Batavia verheelde men niet. dat op zulk een uitspraak reeds geruime tijd werd aange drongen. Het bericht, dat het ant woord van minister Sassen In de Tweede Kamer werd uitgesteld tot 15 Februari, nadat eerst verwacht werd. dat dit Donderdag zou wor den gegeven en dat bij die gelegen heid een verklaring zou worden al- gelegd, zou volgens sommige zegs lieden mogelijk voor dr. Beel aan leiding zijn geweest om bij de rege ring in Den Haag nogmaals met grote klem aan te dringen op een duidelijke uitspraak op de kortst mogelijke termijn. Dat dr. Beel in dit verband met heengaan gedreigd zou hebben, werd in deze kringen noch bevestigd, noch ontkend. Men hoopte in Batavia, dat de re gering vóór het eind van deze week tot een beslissing zou komen. Ook in federale kringen te Bata via legde men de nadruk op de noodzakelijkheid van een beslissing door Den Haag. „Een duidelijke uitspraak van de Nederlandse re gering ten aanzien van de resolu tie van de Veiligheidsraad is thans van de grootste urgentie", aldus verklaarde de voorzitter van de BFO (de Bijeenkomst Federaal Overleg). Sultan Hamid II tegen over Aneta. De mogelijkheid van een kabinetscrisis in dit kritieke stadium in Indonesië wordt te Ba tavia in politieke Nederlandse kringen met grote bezorgdheid on der ogen gezien. Nederlands vliegtuig maakt noodlanding in Spanje Een „Beechcraft"-vliegtuig van de N.V. Aero-Holland heeft giste ren een noodlayding moeten maken aan de oever van de Taag in Span je. Het toestel, bestuurd door de heer J. K. Hoekstra, chef vlieg- dienst van de Aero Holland, kwam er vrywel onbeschadigd af. State Department tegen Fox-contract Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft nog eens verklaard tegen de America-Indo nesia Corporation gekant te zijn, omdat deze een monopolistisch ka rakter draagt en de handelingen van deze firma waarschijnlijk de neutraliteit van de regering der Verenigde Staten in geding zouden brengen. Krawtsjenko moet zijn manuscript tonen Het weekblad „Les lettres fran- gaises" meldt heden bij deurwaar- dersexploit Kravchenko te hebben gesommeerd binnen 24 uur het integrale origineel van zijn boek ,.Ik verkoos de vrijheid" in de Russische taal over te leggen. Doodstraf voltrokken Op het gratie-verzoek van M. Jansen, tot de doodstraf veroor deeld door het Bijzonder Gerechts hof te Arnhem ls afwijzend be schikt. Het vonnis is voltrokken. De doodstraf, door het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden opge legd aan M. Vonk is veranderd in levenslange gevangenisstraf. Dr. Alan Valentine, de lei der van de ECA-missie in Neder land. heeft tijdens de „hearings" over het voor het aanstaand belas tingjaar ECA-program door de commissie vook* buitenlandse aange legenheden van het Amerikaanse Huls van Afgevaardigden ver klaard: „Het bedrag aan ECA-hülp, dat Nederland, het komende jaar zal ontvangen, vormt de som van do absolute minima, die onder de gun stigste omstandigheden als essen tieel beschouwd worden." Valentine .zei. dat Nederland, wil het de ba lans van inkomsten en uitgaven weer in evenwicht krijgen, in 1952 of later, een oplossing moet vinder, wat betreft zyn 'economische rela ties met West-Duitsland, Groot- Brittannië (een „grotendeels ver dwenen markf' voor de Nederland voedselproducten), met de zaakt had tot grote leningen van de Nederlandse regering aan Indone sië. Hij voegde er aan toe: „Hoede politieke regeling ook wordt, wan neer daardoor geen voortdurende toevloed van Indonesische grond stoffen naar Nederland mogelijk wordt, is het zeer moeilijk in te denken hoe Nederland ooit weer tot evenwicht in zijn handelsbalans zal kunnen komen." Israel en Egypte Minister overweegt Minder belasting voor lagere inkomens Minister Lleftinck zal spoedig aan de Kamer zijn plannen voor leggen lot belastingverlaging ten gunste van de Industria'isatle; een wetsontwerp Is in vergevorderde staat van voorbereiding. De stUK'ng van het loon- en prijs peil heeft ook de druk van de in komsten- en de loonbelasting doen toenemen, en naar verhouding het sterkst voor de lagere en middel bare Inkomens. Dit vaststaand feit noodzaakt tot een voorziening, wel ke vermindering van druk met zich brengt. Op het gebied van het bedrijfs leven wil de minister ten koste van de begroting vernachtende maatre gelen treff"" '^"eiaal op het gebied van de afschrijvingen en verlies compensaties. De voorgenomen verhoging van de omzetbelasting van 3 op 3,5 pet. zal de druk van die belastingen doen toenemen. Naar schatting zal na die verhoging de opbrengst van de om zetbelasting ongeveer 19 percent liggen boven de huidige opbrengst. De druk van de omzetbelasting zal voor de lagere inkomens stijgen van ruim 4 pet. van het totaal der uitgaven tot circa 5 pet Wereldkampioene stal jumpers Twee uur nadat ze drie wereld titels op haar naam had gebracht werd de Hongaarse kampioene Gisele Farkas gearresteerd omdat ze zich aan winkeldiefstal zou hebben schuldig gemaakt. Politie beambten die haar in haar hotel kamer hadden ondervraagd, ver klaarden dat zij bekend had jum pers uit een winkel te Gothenburg te hebben gestolen. Haar kamer genote mej. Mezei werd om de- DIE ARME MEVR. MARGARET GOOD, dc moeder van de vierling uit Bristol, heeft heel wat met haar spruiten te stellen. Zij werden op 12 Juni 1948 geboren en kunnen allemaal al rechtop zitten, maar dc vier zusjes, die op enkele dagen na acht maanden oud zijn, zijn nog niet droog De plaatsvervangende bemidde laar der UNO in Palestina, dr i zelfde reden gearresteerd. Bunche, heeft de Israëlische en I De politie gaf beide meisjes gewaar- naa^Praa^^^-ert^kken nadatde schuwd, „dat hun gebrek aan zin jumpers, die gestolen zouden zijn voor een cbmpromls de kansen op waren teruggegeven. overeenkomst land juist weer een inkomen begint te trekken) en met Indonesië" De opmerkelijke vooruitgang, sedert 1945 door Nederland gemaakt" al dus zei Valentine, „doet vertrouwen, dat deze problemen op de een of an dere wijze opgelost kunnen worden, doch dit kan niet geschieden zonder onze voortdurende hulp". Valentine zei, dat de politieke on zekerheid omtrent Indonesië se dert de oorlog het herstel had be lemmerd en buitenlandse investe ringen had tegengehouden, de pro ductie had vertraagd en genood- Gesneuveld in Indonesië DEN HAAG. 11 Febr. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende ver liezen in Indonesië zijn gerap porteerd: Koninkl. Landmacht: Gesneuveld 23 Jan.: serg. G. Lubbi. legernr. 270831124. uit Borger (Dr.); 27 Jan: sold. R. Jansmk. legernr. 270929075, uit Anjuni (Fr.); 30 Jan,: sold. E. H. den Hartog, legernr. 250615094. uit Sliedrecht; 31 Jan.: sold. Ie kl. E. Dobbenberg, legernr. 250707115. uit Dieren; sold. Ie kl J. W. M. Giebcn. legernr. 250827053. uit St. Antonis <gem. Oploo); 2 Febr.- sold. Ie kl. J. de Groot, legernr. 250101017, uit Rotterdam; 3 Febr: korp. 1' Bosman, legernr. 270416243, uit Leiden; sold. Ie kl G. P. Hart- hoorn, legernr. 280928480. uit Den Haag; sold. P. van Poelgeest, le gernr. 260507051. uit Hilversum; 4 Febr.: sold. A. Verlaan, legernr. 271011064. uit Uithoorn; 5 Febr.: sold. C. L. van Hoof. legernr. 261212083. uit Hoogerheide tgem Woensdrecht). Kon. Ncd.-Ind. Leger: Gesneuveld 3 Febr.: korp art. A. C. Martens, stbnr. 96403, uit Rotterdam; overleden ten gevol ge van oorlogsverwonding op 4 Febr. res. 2e It. inf. A. F. Reket, uit Bussum. Rectificatie: Op 4 Febr werd bij de ver liezen in Indonesië vermeld: ge sneuveld 26 Januari: sold. M. A. Kuesken, legernr 250715037. uit Den Haag. Dit moet echter zijn: sold. M. A. Hueskcn. Wei'rln-richt TIJDELIJK REGEN Weersverwachting, geldig van Zater dagavond tot Zondagavond: V I Vanavond en vannacht tijdelijk regen. Morgen overdag enkele plaatselijke buien en opklaringen. Weln-g verande ring In temnera- tuur. Tijdelijk krachtige of vrij krachtige wind tuisen Zo.d en West, Engeland heeft Nederland geadviseerd, de republikeinse leiders zo spoedig mogelijk vrij te laten en te voldoen aan de door de UNO voor gestelde oplossing voor de Indonesische kwestie. Deze Britse zienswijze is enkele dagen geleden in Den Haag ter kennis gebracht van mr. Stik ker tijdens een bezoek dat sir Phillip Nichols, de Britse ambas sadeur, aan de Nederlandse minister van buitenlandse zaken bracht, zo heeft een officiële woordvoerder van de Britse regering volgens A.P. te Londen meegedeeld. viertal rond te kijken in de zonneschijn, terwijl moeder weer een nieuwe aflevering aan de waslijn te drogen hangt. de waagschaal stelt." Hoge kringen van Israël zeggen, dat indien niet binnen een dag of drie overeenstemming met de Egyptenaren wordt bereikt, de on derhandelingen zullen worden af gebroken. In kringen van Israël is men ook pessimistisch ten aanzien van over eenstemming met Transjordanië, speciaal wat betreft Jeruzalem en de zogenaamde „gevaarlijke drie hoek". Kominform-bijeenkomst in Tsjechoslowakije? In welingelichte kringen te War schau wordt aangenomen dat de Kominform thans in Praag of el ders in Tsjechoslowakye bijeen is. De zegsman die dit in de Poolse hoofdstad meedeelde, voegde er aan toe, dat Polen vertegenwoordigd wordt door dr. Jakob Berman. de tweede secretaris by de minister raad en Alexander Zawadzki. die onlangs tot eerste vice-premier werd benoemd. Sir Phillip heeft minister Stikker gewaarschuwd voor de gevolgen die het niet opvolgen van de UNO- richtlijnen op de publieke opinie in de wereld en in Engeland zou heb ben Sir Phillip heeft bij dit ge sprek een formele nota is niet overhandigd mr. Stikker herin nerd aan de beloften die Nederland de Veiligheidsraad heeft gedaan. De Londense woordvoerder die van dit nieuws melding maakte, zei dat Engeland in een lastig parket was geraakt tegenover zijn part ners in het Gemenebest zoals In dia. Pakistan, Australië en Ceylon tengevolge van wat hij noemde „Nederlands bespotting van de Vei ligheidsraad". Elk dezer domi nions. zo zei hij, voelt veel sympa thie voor de Indonesiërs en deelt het Engelse standpunt dat Neder land door zijn optreden in Indone sië geheel Azië en een groot deel van de Arabische wereld tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Of mr. Stikker sir Phillip Nichols had ge antwoord en zo ja, wat dit ant woord behelsde, kon de zegsman niet meedelen. Volgens A.P. vreest men op het Britse ministerie van buitenlandse zaken dat indien de Nederlanders de UNO-richtlijnen blijven nege ren, dit een stap tot tenuitvoerleg ging van de sanctie-clausules uit het Handvest tengevolge zou kun nen hebben. Mist cn ijs Vier doden, veel last op land en water De mist heeft wel heel wat na righeid en moeilijkheden veroor zaakt. In Den Haag zijn twee doden ten gevolge van botsingen, het vliegverkeer ondervond veel last. vooral omdat Schiphol „pot dicht" zat en Leeuwarden, dat eigenlijk niet is berekend op het „grote" vliegverkeer, alle buiten landse machines mopst ontvan^pn. Ook het havenbedrijf had te lijden onder de letterlijk slechte vooruit zichten Vooral in de Rotterdamse haven lag het werk vrijwel geheel stil. Vijftien binnenvallende schepen wer den bij Hock van Holland opgehouden, terwijl tien boten niet konden uitvaren. Ook de binnenscheepvaart was in vrij wel het hele land gestremd. In de Nieuwe Parklaan te Den Haag botste een motorwals van gemeente werken tegen een tram. De bestuurder van de wals werd doodgedrukt tussen wals en een boom. Op de Benoorden- houtseweg is. bij een botsing tussen een luxe auto en een zwaar beladen vrachtwagen.de 26-jarige chauffeur van de luxe wagen. C. N. van O., ge dood. Een passagier werd ernstig ge wond In Doorneburg (Betuwe) zijn twee broertjes van 9 en 15 Jaar door het ijs j gezakt en verdronken Het jongste ventie ging het er eerste door en 13 Feoruan: Zon op 3 00. onder 17.49; (dreigde "te verdrinken. Zijn broertje Maan op 17 56. onder 3.35 sprong hem te hulp. ER zijn wel stemmen opgegaan tot vestiging van nieuwe, in Nederland tot nu toe onbekende industrieën. Veeleer ver dient het echter aanbeveling, zegt men, de bestaande industrieën gelegenheid te geven tot uitbreiding in die zin, dat geleidelijk meer verwante producten in bestaande productieprogramma's worden opgenomen. Het aanvatten van voor Nederland onbe kende industrieën geeft grote kans op teleurstellingen op tech nisch en economisch gebied. Ons land beschikt practisch ge sproken over weinig grondstoffen en bij vestiging van nieuwe industrieën zal men dus dienen te bedenken, dat de afhankelijk heid van het buitenland en van de import van grondstoffen juist in tegengestelde richting werkt van die, welke men wenst te gaan. namelijk: beperking van de import. I rijke mate de bereidheid van de V PT*15*ClnO* VTITl Hp kapitaalbezitters tot nieuwe inves- V CliagllLg va 11 uc |teringen over te gaan: de fiscale lasten zijn hoog en de dividendstop In het algemeen zullen daarom arbeidsintensieve bedrijven de voorkeur verdienen, omdat zij te gelijkertijd er toe kunnen bijdra gen werkgelegenheid te scheppen voor het bevolkingsoverschot. Men zal echter moeten bedenken, dat het slagen van een intensieve in dustrialisatie voor een deel óók afhangt van de vraag of er vol doende technische leiders, inge nieurs, ter beschikking staan, en dit is lang niet zeker. I werkt onvruchtbaar op de vorming I van nieuw kapitaal. Een lichtpunt is echter, dat de I Ministeries van Financiën en van I Economische Zaken reeds de mo gelijkheden onder het oog zien om dc fiscale lasten te verlagen, tn dit is hard nodig, want voor de financiering van nieuwe indus trieën zal in 1949 een bedrag van minstens één tot anderhalf mil liard gulden nodig zün (het im portoverschot van dit jaar wordt GESTADIG BREIDT DE WERELDLUCHTHAVEN SCHIPHOL zich uit. Op het Zuidwestelijke gedeelte van de Amsterdamse vlieghaven is we derom een nieuwe hangar in aanbouw, die het nummer 8 zal krijgen. Voor deze loods, die 112 meter lang, 48 meter breed en 15 meter hoog is; wordt thans een betonnen platform gestort. Een overzicht van de ongunstig: de 'jelastingpolitiek van werkzaamheden. de Regering verhindert in belang- Het belangrijkste punt is de fi nanciering. De „klimatologische" omstandigheden voor een indus trialisatie zijn voor het ogenblik en vroeg, hem voortaan George te noemen. (Daily Express) Die Martha Een amateursgezelschap te Wittenberg (Did dat Koopje (I) New York is op 't ogen blik, gerekend naar de opbrengst der belastingen, vier en een half milliard dollar waard. Indertijd werd New York door In- al zes keer de opera „Mar dianen aan kolonisten tha" met veel succes had verkocht voor kralen ter opgevoerd, kreeg bij de zevende voorstelling van een functionaris van de SED te horen, dat men ermee moest ophouden. ..Martha" was een reac- tionnaire opera, zei hij. De politie liet de zaal ont ruimen. (Telegraf) waarde van zes dollar. (Daily Express) Koopje (II) Een vrouwelijke kaste lein te Berlijn had in No vember 1-946 een clande stien restaurant gevestigd waar men alles kon krij gen wat de maag begeer de. Het gerecht veroor deelde haar tot negen maanden plus 5000 mark boete Maar het zaakje heeft per dag 500 mark zuivere winst gemaakt. (Volksblatt) Die George George Leslie Roberts, een 22-jarige Engelsman, maakte per advertentie bekend, dat hij voortaan iedereen zou negeren die hem Leslie of Les noemde scène tijdens een filmre- petitie zijn in Nederland geboren tegenspeler Phi lip van Zandt per onge luk zo'n opstopper, dat deze voor drie minuten zijn bestaan vergat en met vlugzout moest worden bijgebracht. Van Zandt, nog niet volkomen fris, Goedkoop uit De heer William Piper Vliegt hoog In Australië wordt de bouw overwogen van ra ketprojectielen. die een hoogte van 1000 kilometer in de stratosfeer kunnen bereiken. Sozialdemokrat) Industrialisatie is dus nodig, maar er schuilt gevaar in de ont trekking van arbeidskrachten aan de landbouw, omdat op die manier de beste arbeiders er aan worden onttrokken, die daarin zeker in do eerste tijd niet zullen terugkeren. De landarbeiders verliezen op die manier hun vakbekwaamheid, die de landbouw nu juist hard nodig heeft om zoals dc Overheid wil tot een intensieve bewerking van de bodem te komen, teneinde de export te kunnen bevorderen. Wegzuiging van landbouwar- beidskrachten kan voor een deel worden geneutraliseerd door me chanisatie van onze landbouw, maar een gevaarlijke factor is het feit, dat de motor Nederland af hankelijk maakt van het buiten land, hetgeen in tijden van econo mische moeilijkheden een ramp zou kunnen betekenen. Ook me chanisatie zal dus beleidvol en met inachtneming van alle factoren, die onze econom'oche verhoudingen bepalen, moeten geschieden. Gebruik van de grond Verder mag bij industrialisatie het doelmatig gebruik van de grond niet in het gedrang komen. Nu reeds staat vast, dat de uitbrei ding der steden Arnhem-Huissen, Den Haag-Westland") en straks die van de industrie, als een poliep de landbouwgrond opslokt. Waai- bo dembewerkers worden verdreven, moet compensatie van andere, even goede grond tegenover staan. Er is thans nog in bijna ieder g£was een tekort, behalve in groente. Uit breiding van onze cultuurgrond is daarom dringend noodzakelijk als de beste en meest productieve in- geraamd op 1.2 milliard). De uit- vestering. De Overheid toont prac- In de plooi President Truman heeft zijn laatste portret aan de schilder teruggestuurd met het vriendelijke ver zoek, de plooi in de mou wen van zijn jasje on zichtbaar te maken. Tru man. die vroeger zelf een herenmodezaak heeft ge had. staat er op, dat zijn mouwen glad en rond zijn. (Daily Express) Uit de plooi De filmacteur Stephdi McNally gaf in een boks- misrekende zich in de vol gende scène op zijn beurt een fractie van 'n seconde, waardoor Barbara Stan wyck een klap kreeg, waar ze niet van terug had. (Los Angeles Tribune) Liep hoog Een echtpaar te Berlijn had een woordenwisse ling. Deze liep zo hoog, dat de man een schot af vuurde en zijn vrouw in de hand trof. De echtge- te New York, die graag de Ford van de luchtvaart wordt genoemd, heeft een vierpersoons vliegtuigje op de markt gebracht, dat nog geen 800 dollar kost (pl.m. 2000 gulden). Men kan het op afbetaling ko pen: 250 dollar ineens en de rest over achttien maanden. (Daily Express) Duur uit Straatrovers overvielen note wilde verdere teder- op de weg van Damascus heden ontgaan en sprong uit het raam, waarbij zij nieuwe kwetsuren opliep. De man deed een mislukte poging tot zelfmoord en bracht zich daarbij ver wondingen in de borst toe. Beiden liggen nu in hetzelfde ziekenhuis. (Volksblatt) naar de Libanon een man en beroofden hem. Toen zij de buit op hun gemak bekeken er zaten ook 'identiteitspapieren tilden bleek, dat de minister van financiën van Syrië hun slachtoffer was ge weest. (Volksblatt) brciding van de bestaande en de investering In nieuwe industrieën eist tot 1953 rond 3 milliard om het tekort op de betalingsbalans van 2.8 milliard als raming voor 1953 te kunnen dekken door verhoogde productie en uitvoer. Indien de plannen van het Mi nisterie van Financien zouden worden verwezenlijkt, zou het be drijfsleven zijn lasten van thans met enige honderden millioenen guldens zien verlicht. Dit is een verheugend teken, maar wij be twijfelen of daarmee alléén de ka pitaalvorming, die voor de gedach te industrialisatie nodig is, zal worden verkregen. Er zullen ook andere middelen moeten worden aangegrepen, zoals eer herziening van de dividendstop. Voorbereidingen Practische voorbereidingen tot industrialisatie hebben op het ogenblik plaats in de vorm van nauw overlee tussen de Regering en de Economisch-Technologische instituten in de verschillende pro vincies, teneinde de regionale in dustrie-vestigingsmogelijkheden te onderzoeken, herder zijn in een vrij groot aantal gemeenten ge bouwen door Je gemeentelijke overheden opgericht in overleg met de centrale overheid, om de industrie in de gelegc..heid te stel len zich aldaar t vestigen of tot uitbreiding van bestaande indus trieën over te gaan, zonder dat zij zelf Kapitaal voor de oprichting van industrieruimten behoeven te investeren. Ook aan de verschuiving in de bevolking, zoals deze rich streeks gewijs voordoet, schenkt de Overheid aand i. De afdeling Planologie va., het Ministerie van Economische Zaken pleegt op dit punt regelmatig nauw overleg met de organisaties van streekontwik- keling. tisch echter -einig voortvarend heid tot landaanwinning. Wij drin gen er daarom met klem op aan in het oog te houden, dat kapitaals investering in de industrie samen gaat met kapitaalsinvestering in landaanwinning. Wie thans het probleem van pro ductie en export alleen op korte termijn dus de industriële productie bekijkt, overziet met de prachtige kansen, die er op de lange duur besloten liggen in een ontsluiting van de productie mogelijkheden, die onze eerste levensbehoeften waarborgen. Dc architect A. Mcsweeney te San Francisco heeft bij het gemeentebe- stuur een project ingediend voor het bouwen van een huis dat een mill (ruim 1690 m.j hoog is en de halve bevolking van de stad kan herbergen en ondergrondse parkeerruimte kan bieden aan tachtigduizend autos. De 440 verdiepingen zouden honderddui zend appartementen hebben voor vier honderdduizend personen. Er zouden* duizend winkels inkomen. 50 bioscopen, 50 nachtclubs. 20_,kerken. 10 ziekenhui zen. terwlll cr ruim tienduizend kan toren en 300 liften in zouden komen. De architect begroot dc kosten tussen de vierduizend en zevenduizend mll- Jioen dollar. Warner Brothers gaan een film maken gebaseerd op het pro ces van kardinaal Mindszenty Prins Philip van Hessen Is na in beroep gegaan te zijn bij een hoger Duits zuivcrlngs- hof als ..kleine nazi" geclassificeerd In eerste aanleg was hii in de groep van „nazi activisten" ingedeeld. (Rtr.l De ..confrérie des chevaliers du taste- vin" zal op 19 Februari in de Beuken hof te Oegstgcest haar Jaarlijkse bij eenkomst houden Aan een gemeen schappelijke maaltijd zal daar een proeverij van jonge Bourgogne-wiinen vooraf gaan. e Te Haps (N -Br.) is in het gezin van L. van HarenKool een drieling geboren, allen meisjes. Een Jaar geleden werd hetzelfde gezin ver- I bhjd met een tweeling.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1