Palthe Snip en Snap weer in het Grand Theater Fraai kijkspel en daverende vrolijkheid Biljart-competitie geëindigd Films in Amersfoort «TABS-VENSTER J& Predikbeurten LAATSTE NIEUWS Kamer Woensdag weer bijeen CHEMISCH REINIGEN ONTVLEKKEN OPPERSEN AMERICAN STOPPAGE van HERENKLEDING 2 Zaterdag 12 Februari 1949 STADSNIEUWS DE revue is er weer. Een week lang zal Amersfoort uit trek ken om het vrolijke kijkspel te zien dat Snip en Snap en de hunnen on der leiding van René Sleeswijk in het Grand Theater op het toneel zetten. Snip en Snap, Willy Walden en Piet Muyselaar, wie kent ze niet en wie gaat er niet graag een avond gezelligheid bij hen halen? Zij blijven toch samen de kern van de revue, dit kostelijke tweetal, dat zich in ons Nederlandse amuse mentsleven eer. eigen plaats heeft verworven. Ook nu weer kan men zich uitbundig met hen vermaken, met Willy Walden vooral, met zijn droge snuit en zijn nuchtere wijze van een snaakse opmerking maken, een komiek, zoals wij na Buziau in ons land nog geen andere hebben gehad. Wij zullen de schetsen niet opsompien, waarin het duo excel leerde. want het gaat om die schet sen niet, het gaat om de wijze, waarop zij worden gebracht en zij weten van zelfs als zij als juffrouw Snip en juffrouw Snap de zingende Andrew-sisters imiteren, alles iets goeds te maken. Een tweede duo in het gezelschap is het echtpaar Berry Kievits en Gerard Walden, de eerste schalks, geestig en charmant, de tweede een uitnemend komisch acteur. Ze heb ben ons weer heel wat vrolijke ogenblikken bezorgd. Toch was deze revue vóór alles een kijkspel, met fraai gemonteerde balletten en gracieuze solo-dansen. Er was een mannelijk dansduo, Rodney en Sann, het danspaar Ida Hajos en Surany en er was een acrobatische danseres van werke lijk internationale klasse. Bill Stanford dirigeerde een klein maar perfect spelend orkest en de regie zorgde er voor, dat alles non-stop verliep. Het werd een echte gezellige re vue-avond, die de zorgen weer eens een avond uit onze hoofden jaagt en zoals we er eigenlijk veel vaker een moesten bezoeken. Wij mogen het Grand Theater dankbaar zijn, dat het ons van tijd tot tijd in de gelegenheid stelt op deze wijze eens een van de zonnige zijden van het leven op te zoeken. Op zijn tijd hebben wij dat allemaal eens no dig. En hard nodig ook. De biljart-competitie van de Ncderl. Biljart Bond. district Eemland is thans beëindigd en daarom laten wij hieronder de eindstanden van de ver schillende klassen volgen. Cadre klasse: Dc Gouden Ploeg I 12 7 0 8 41 Centraal 1 12 6 0 6 33 De Vergulde wagen I 12 6 0 6 34 Ons Genoegen 1 12 5 0 7 31 lc klasse llbre. De Gouden Ploeg 2 lb 11 5 0 91 Leusdei kwartier 1 16 10 2 4 82 Metropole 1 16 8 4 4 78 De Vergulde Wagen 2 16 8 2 6 64 Zonnehèuvel 1 16 5 5 6 64 Ons Genoegen 2 16 4 7 5 58 De Nieuwe Kei 1 16 3 5 8 54 Socstdijk 1 16 1 6 9 43 Thcomien 1 16 1 6 9 43 2e klasse Ubrc A. Animo 1 14 6 8 0 70 Metropole 2 14 5 4 5 66 Leusderkwartier 2 14 4 9 1 65 De Vergulde Wagen 3 14 6 4 4 56 Centraal 2 14 5 4 5 52 Ons Genoegen 3 14 2 7 5 50 Oosterpark 1 14 3 5 6 48 ODL 1 14 1 6 7 44 2e klasse libre B. Metropole 3 12 6 4 2 62 Ml d del wijk 2 12 7 3 2 61 DOS 1 12 6 3 3 57 Mlddelwljk 1 12 4 4 4 50 De Gouden Ploeg 3 12 5 2 5 47 KOT 1 12 2 2 8 31 De Nieuwe Kei 2 12 2 2 8 28 3e klasse libre A ODL 2 14 9 3 2 72 Centraal 3 14 7 5 2 71 Socstdijk 2 14 7 3 4 60 Dc Vergulde Wagen 4 14 5 6 3 59 KOT 2 14 5 4 5 58 Metropole 4 14 4 4 6 46 Thcomien 2 14 2 4 8 45 Ons Genoegen 4 14 1 5 8 41 3o klasse libre B: Ons Genoegen 5 14 9 4 1 76 Animo 2 14 7 5 2 67 Leusderkwartier 3 14 5 4 5 01 Metropole 5 14 6 4 4 59 Zonncheuvcl 2 14 6 2 6 56 Tavcnu 1 14 5 4 5 55 ODL 3 14 2 3 9 38 De Nieuwe Kei 3 14 0 4 10 32 3e klasse llbre C Leusderkwartier 4 16 9 5 2 88 Oosterpark 2 16 8 5 3 75 Animo 3 16 6 6 4 72 Zonnehcuvcl 3 16 5 5 6 65 DOS 2 16 5 6 5 62 Centraal 4 16 3 9 4 61 ODL 4 16 5 5 6 57 KOT 3 16 3 6 7 52 Mlddelwljk 3 16 3 3 10 44 Oosterpark 2 gediskwalificeerd. Diplomazwemmen van scholieren In het Sportfondsenbad had het „Werkcomité schoolzwemmen" van morgen het afzwemmen van de scho lieren, die de jongenscursus 1948 1949 gevolgd hadden, georganiseerd. Het bad was met vlaggetjes cn der gelijke feestelijk versierd, hetgeen de vrolijkheid onder de jeugdige zwemmers aanzienlijk bevorderde. Ongeveer 160 jongens hadden zich voor deelname opgegeven. Het aan tal geslaagden was zeer groot. Er werd een estafette gehouden, die werd gewonnen door de school aan de Beekstraat, de openbare school voor voortgezet lager onderwijs werd tweede. Maandag wordt het afzwem men voortgezet. Een kruidenier, die zijn bediende te lang liet werken, werd bekeurd. Noteert U even Grand Theatre. Snouckaertlaan. tel. 4632. Alleen 's middags half drie (uitgezonderd Zondag) „Nat tigheid". In de overige voorstel lingen, om 8 uur en Zondags 2 uur. „Tot ons genoegen" met Willy Walden en P. Muyselaar. City Theatre, tel. 6572. „Duistere wegen. Aanvangstijden Zondag 1.30, 4.00, 6.30 en 9 uur. Overige dagen 2.30, 6.45 en 9 uur. Rembrandt Theatre: „Vliegende duivels". Aanvangstijden Vrijdag en Zaterdag 2.30, 6.45 en 9 uur. Zondag 2.00, 4.15, 6.45 en 9 uur. Overige dagen 2.30 en 8 uur. ZATERDAG: Theosof. Ver. 11.30 uur. My Toonkunst Leerlingen-uit voering. K.A.B.-gebou., Lieve Vrouwe straat 20 uur Groninger vereniging „Gruno" toneelavond. Amicitia 20 uur Toneelver. T. en O. met „Op het kantje af". ZATERDAG en ZONDAG School voor Wijsbegeerte. Dodeweg, So ciologische Studie-conferentie. ZONDAG Theosof. Ver. 10.30 uur Hum. Verbond Spreker: Dr. L. v d. Wal over „Verdraagzaamheid". Gebouw P. Borstraat 20 uur K.A.J. Bonte-avond ten bate van Kath. Thuisfront. S.O.S. is kerngezond Dat de wandelsportvereniging „Samen Op Stap" kerngezond is, bleek Vrijdagavond tijdens de in het K.A.B.-gebouw gehouden jaar lijkse algemene ledenvergadering. Met 126 leden en 200 donateurs behoort S.O.S. nog steeds tot één van de grootste verenigingen in ons land. Uit het finantieel ver slag van de penningmeester, de heer B. van Beek bleek, dat de fmantièle positie van S.O.S. ook goed is. Het bestuur was het ech ter met de voorzitter van de kas- ccmmissie 1948, de heer Chr. Die lissen. volkomen eens, dat het fi nantieel beleid voor de toekomst terdege moet worden aangepast aan de moeilijkste tijdsom standigheden. Het uitgebreide jaarverslag van de secretaris gaf een overzicht van de in het af gelopen jaar gelopen wandeltoch ten. Niet minder dan 18.535 km. werden door de leden afgelegd, aan twaalf tochten werd deelge nomen. Drie eerste, drie tweede en twee derde prijzen werden hierbij veroverd, terwijl voor de tweede maal beslag werd gelegd op de wisselbekers van Z.U.T. en „Wilhelmina". Ook voor de toe komst behoeft S.O.S. zich geen zorgen te maken. Daarvoor staat een hechte jeugdgroep borg. Deze groep heeft in het afgelopen jaar ook successen behaald en in het komende jaar kan aan het jeugd werk veel worden gedaan omdat het batig saldo van de onderafde ling bijzonder gunstig is. De voor- filter van S.O.S., de heer E. Poort was dan ook uitermate tevreden over het werk van de jeugdcom missie bestaande uit de heren J. Adelaar Sr., H. Peterse Sr., en H. Camijn. Op voorstel van het bestuur zal S.O.S. in de toekomst niet door negen, maar door zeven bestuurs leden worden geleid. Dit bestuur bestaat thans uit de heren E. Poort voorzitter, A. Gerth, 2e voorzitter, B. van Beek, nenningmeester, met als leden de heren L. Camijn, T. Adelaar, A. Renes cn H Peterse. Onderling zullen de verdere functies worden verdeeld. Het se cretariaat is voorlopig in handen van T. Adelaar, Woestijgerweg 61. Het bestuur van de jeugdgroep werd met twee leden uitgebreid. Gekozen werden: B. Buys en mej. T. van Heil. Een reglements-com- missie bestaande uit vijf leden werd in het leven geroepen. De heer E. Poort gaf een uit eenzetting over de mogelijkheden van deelneming aan de Nijmeeg se Vierdaagse 1949. S.O.S. zal dit maal met een flinke groep in Nij megen aanwezig zijn. Goedkope straatversiering Enige bewoners van een Amers- foortse buurt, waarna met beschei den middelen moest woekesen voor het maken van een straatversiering ter gelegenheid van het gouden re geringsjubileum van de Koningin, losten dit jubileum op door het weghalen van 15 dennebomen op het landgoed „De Treek". Dat mag natuurlijk niet en daar voor werden zij Vrijdagmiddag door de Utrechtse Politierechter (bij verstek) elk tot 2 boete ver oordeeld. ..Duistere wegen' Het is mogelijk, dat U John Stein- bccks roman „The grapes of wrath" hebt gelezen Misschien herinnert U zich dan nog hoe Steinbeck op meesterlijke wijze verhaalt van die sterke kerels, die dag en nacht ach ter het stuur van zo'n grote, zware vrachtauto zitten om goederen te transporteren van de ene kust naar de andere in dat grote Amerika. Steinbeck tovert ze U voor het gees tesoog: mannen zonder slaap, die al leen maar koffie drinken tijdens en ook na hun moeilijke en verant woordelijke ritten. Wij herlazen Steinbecks roman kortgeleden en vonden in de film „They drive by night" (Duistere wegen: City) een aanvulling op het boek. Deze film laat ons de truck chauffeurs zien op een andere wijze dan Steinbecks pen dat doet, maar het effect blijft hetzelfde. De film biedt vele mogelijkheden cn daarvan hebben de makers ge bruik gemaakt. Ze hadden zich be wust tot taak gesteld een vracht auto-chauffeur voor te stellen zoals hij werkelijk is: ruw,, onbehouwen, maar met het goede van iedere mens. Daar zijn ze in geslaagd. „Duistere wegen" verhaalt van twee broers, die een ellendig be staan leiden, doch er tenslotte bo ven op komen. Er is een liefdes historie en zelfs nog een moord doorheen geweven, doch dit ver zwakt de film nu eens niet. George Raft, Humprey Bogart en vooral Ida Lupino laten in deze film een goede indruk achter. Nattigheid In 't Grand Theatre wordt iedere middag, behalve Zondagmiddag, de film „Nattigheid" vertoond Wij heb ben deze rolprent niet kunnen zien. omdat er Vrijdag geen voorstelling was. George Formby speelt ver de hoofdrol in. Voor de Formby-be- wonderaars moet dat alleen al vol doende zijn. „Vliegende duivels" In Rembrandt gaat deze week, wat men zou kunnen noemen een Jules Verne-film. De Engelse film „The fighting devil dogs" (Vliegende dui vels) met in dc hoofdrol Herman Brix, laat ons de fantastische midde len zien. waarmee een eventuele oor log, onmiddellijk zou zijn afgelopen. Zo fantastisch dat we aan bovenge noemde schrijver dachten. Enfin gaat u zelf eens zien. Het is de moeite waard. A.M.H.C.-teams spelen uitwedstrijden Elk der beide AMHC-teams heeft nog drie uitwedstrijden te spelen. De dames moeten nog naar BDHC II in Bloemendaal en tweemaal naar de hoofdstad, waar zij Amsterdam II en Pinoke I zullen ontmoeten. Zij zullen in deze wedstrijden trachten hun voorsprong van di ie punten op het onderaan staande Rood-Wit II te vergroten cn zich geheel in vei ligheid te stellen. Zondag bestaat reeds een kans op succes tegen Am sterdam II. Indien het elftal volledig uit kan komen, menen wij zeker een gelijk spel te mogen verwachten, on danks dat op Birkhoven met 20 verloren werd. De heren hebben nog wedstrijden voor de boeg tegen SCHC II. Am sterdam III en Hilversum II. In die ontmoetingen kunnen zij zich voor bereiden op de komende strijd tegen de degradatie. Zondag wordt in Bilthoven tegen SCHC II gespeeld. Thuis werd met 30 verloren. Hoe wel het elftal ook nu weer niet vol ledig uit kan komen er zijn vier invallers verwachten wij toch een beter resultaat. „72 „Tot zei :ijn ONS GARNIZOEN Wij gingen voor de eerste keer met onze compagnie schieten op de Leusderheide. Dat betekende, dat we des nachts om een uur of vier onze krib uit moes ten en dat we de tijd, die we anders nodig hadden om óns te was sen en om ons wolletje te draaien nu moesten besteden aan het aan trekken van een stuk of twee uniformen over elkander het is koud in de winter op de hei de cn aan het in el kaar haken van een onmogelijk aantal ges pen en haken. Toen marcheerden we af, over de Leusderweg, de Doornseweg en ten slotte een pad dwars over de heide. Eerst werden er twee knapen aangewezen om in de „kuil" bij het doel te gaan zitten, waar ze de treffers moesten aanwijzen. Prachtbaan, natuurlijk! Een ander moest pa tronen scherpe! tellen. „Het zijn er steeds honderd bij el kaar," zei de luitenant. „Controleer maar even". De soldaat telde: - 72 73 - 74 zover klopt het." hij toen, terwijl hij shaqdoos te voorschijn haalde. ,.De rest zal ook wel in orde zijn!" SERVICE Een lezer schrijft ons naar aanleiding van een „Stadsvenstertje" over de overwegwac'j- ter, dat ook op het sta tion Amersfoort servi ce wordt gegeven. Hij gaat iedere mor-r gen met een van de eerste treinen naar Utrecht. Dan zijn er al tijd veel mensen, die meewillcn, zelfs al heb ben ze zich een beetje verslapen. Als de per ronchef al op het punt staat de trein te laten vertrekken komen er altijd nog wat laatko mers de trap afhollen. „En", zo schrijft de le zer, „dan laat de chef de trein altijd iets later vertrekken. Is dat geen service?" Ja. inderdaad. 'Maar zou het niet verstandi ger zijn steeds op tijd te komen? FILM-HUWELIJK Toen onze verslag gever, die regelmatig de filmverslagen maakt gisteren in het City Theater kwam, fluis terden ouvreuses portiers hem in 't oor, dat de „baas" ofwel de bedrijfsleider, de heer Van Keulen op 26 April gaat trouwen met mej. M. Kraai- kamp, werkzaam het Grand Theatre. „Op dc bruiloft spe ciale voorstelling van ..De Vrijgezel en het Bakvisje", zei iemand, omdat ..De bruid had zeven Mannen" door de censuur verboden LICHT Er komt steeds meer licht in de duisternis. In vele straten pron ken gloednieuwe elec- trische lantaarns. Ook in de krantenstryat van Amersfoort. Op sommige plaatsen is dat een reden voor groot feest. Maar voor de patiënten in het mi litair sanatorium is de toekomst nog donker. Wie brengt hier nu eens een klein beetje licht'' Boeken en tijd schriften, ze zijn wel kom. Belt 4291! WORDT VERWACHT Dinsdag is er een feestavond van de RH BS en op diezelfde avond organiseert de AZ en PC een jeugd- waterpolotournooi. Woensdag zijn er onderlinge wedstrijden van de Kath. gymnas- tiekver ,St. Hubertus'. Prof. Vening Meinesz naar West Indië In opdracht van de minister van Verkeer en Waterstaat en van de rijkscommissie voor geodesie, zal prof dr. ir. F. A. Vening Meinesz, directeur van het K.N.M.I. te De Bilt geassisteerd door de heren Vesseur en Bruins Donderdag 17 Februari per K.L.M.-Constellation naar Curacao vertrekken. Prof. Vening Meinesz zal zowel op Curacao als Paramaribo zwaar te kracht experimenten uitvoeren met H.M.'s O 24 die 1 Maart via Paramaribo naar Nederland zal terugkeren en begin April in ons land wordt verwacht. Voorts zal prof. Vening Meinesz in Willem stad en Paramaribo met de be voegde autoriteiten besprekingen voeren over het inrichten van een metereologische dienst in West- Indië. Binnenbrandje bedwongen De brandweer werd Vrijdag opge beld voor een schoorsteenbrandje aan de Kapelwcg. Het bleek het be gin van een binnenbrandje te zijn. Een pan met vet die op de kachel stond vloog in brand, met het gevolg dat de schoorsteenloper en een hand doek verbrandden. De brandweer voorkwam erger. Gevaarlijke bocht Op de Stationsstraathoek Snouc kaertlaan gebeurde gisteren een ver keersongeluk. dat alleen materiële schade opleverde. Het hek van de firma Kortbeek moest het weer eens ontgelden. Het trottoir bleek ook niet bestand te zijn tegen de botsing. Dialecten-, volkskunde- en namenonderzoek Voor een aantal plaatsen in onze omgeving, waar nog steeds geen of nog niet voldoende medewerkers zijn, zoekt de Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederland se Volkseigen. Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam, personen die bereid zijn de vragenlijsten in te vullen, die ten behoeve van haar onderzoek eens per jaar worden uitgezonden. Deze plaatsen zijn: Amersfoort, Baarn. Ham. Hamersveld, Hoek, Hoevelaken, Liendert Musschen- dorp. Nicuw-Leusden, Oud-Leusden, Soest, Socstdijk, De Vuursche, Wou denburg. Zeldert. Zevenhuizen. Gaar ne wekken wij onze lezers uit deze plaatsen, die zich in staat achten de lijsten van de Commissie in te vul len op, om op deze wijze dit bij uit stek nationale en voor de weten schap zo belangrijke werk te steunen. Gevonden voorwerpen Jongenspet: biezen kind.tasje; hond met halsband (bruin met zwart); witte wollen sjaal; br. portcm. inh. 28 ct.; wit kind. tasje; jachthond, wit met bruin; padvindersriem; br. lage schoen; enige wanten en handschoe nen; nummerbord M; boek stad Gro ningen; bos berken bezems ,6 stuks); boekje (ijzer-constructie. A B.C. dwars); eierkist; rode poes; huissleu tel kind. kousen (rood bruin); her der (teefmeetkundeschrift t.n.v. Bredius; gr. jongensjasje; sjaal, blauw met rode randen; in de stads bus: pr. kinderwanten, van boven bontvel; pr. blauwe wanten; bril; br. knip inh. f 1.26; 3 sleuteltjes; tabaks- pijp. V oetbalprogramma Het voctbalprogramma voor as. Zondag luidt: 12 uur; Amersfoorse Boys 6Soe5ter Boys 2. 2 uur: Voorwaarts 1SEC 1; Fortissimo 1BDC 1: Hooglanderveen 2—BDC 2; BDC 3—HVC 7. 2.30 uur SEC 2—Kampong 2 Jeugdvoetbal; 12 uur BDC Jun. C AP WC Jun. C. 5'oest Predikbeurten Ned. Herv Kerken. Oude Kerk 10 uur Ds Groeneveld; 17 uur Ds. M Verkerk. Emmakerk 10 uur Ds. D v Krugten; 17 uur Ds E. Groeneveld. Heeskapel 10 uur Ds. Paddenburg (Zeist). Zonnegloren 10 uur Ds. L J C Visbeek. Eltheto 10 uur Kinderkerk. Zaal v. d. Broek, Nieuwstraat 10 uur Kin derkerk. Evangelisatiesamen komsten. Dinsdag 15 Feb. 20 uur Zaal v. d. Broek, spreker de heer S v. Gorkum. Donderdag 17 Febr. 20 uur Heeskapel, spreker de heer H Muthert. Woensdag 16 Febr. 20 uur Oude Kerk, Tijdrede, spreker de heer H. Lucardie (Zeist). Geref. Kerken. Julianakerk 8.30, 10.15 en 17 uur Ds. D J Ras (Ben- nekom). Wilhelminakerk 10 en 17 uur Ds. v d Berg. Maandag 14 Feb. 20 uur Zaal v d Broek, Ds. A Brouwer. Geref. Kerk. Ge bouw „Rehoboth" Buntweg 10.30 en 15 uur uur Ds. G Staal v. Gro ningen (Baarn). Chr. Geref. Kerk. 10 en 16 uur Leesdienst. Donderdag 17 Febr. 19.30 uur Ds. P de Smit (Zeist). Geref. Ge meente Kleine Rembrandtzaal 10 en 17 uur Leesdienst. Ver. Vrij- zin. Godsdienstigen, Afd. Ned. Prot. Bond. Gebouw Religie en Kunst, Rembrandtlaan 10.30 uur Mej. C E Jolles. Doopsgezinde Gemeente Kerkgebouw Eemnes- serweg Baarn 10.30 uur Ds. A J Meerdinkv d Ban. Vrij Evang. Gemeente Kerkgebouw Eemnes- serweg Baarn 16 uur Ds. Veld kamp (Hilversum). Medische dienst SOEST Zondag a s. is geopend eoothcck „Soestdljk" van Wccdestraat 46. SOESTERBERG Dr Splinter. Amcrfoortsestraat 3 te Soe'stcrberg. zal Zondag a s. de artaendienst waarne men. Christian Science Society (RHBS) Thorbeckeplein v.m. 10 u. Ned. dienst; 11.15 uur Eng. dienst. Geref. Kerk (L. Vrouwestraat) 10 uur: prof. dr. J. H. Bavinck (Baarn) 5 30 u.: ds D. A. Zijlstra (L. Coster- plein) 9 u. dr. N. H. Ridderbos; 5.30 u. prof. dr. J. H Bavinck. (Tulp straat) 9 u. ds D. A. Zijlstra, 5.30 u. dr N H. Ridderbos. Geref. Gem. (Stoovcstraat) 13 Febr. 10 cn 5 u. leesdienst. 15 Fe bruari 19 u. ds L. Rijksen (Leiden). 19 Febr. 19 u de heer Vergunst (Rotterdam). Geref. Kerk (art. 31) Zuidsingel 10 u. ds E. T. v. d. Born, 1730 u. ds J. A. Vmk. Westerkerk: 10 u. ds J. A. Vink, 17.30 u. ds E. T. v. d. Born. Rem. Gcm. 10.30 u. Gem. Jeugd- dag (Markthal) ds C. v. Royen Evang. Luth. Gem.. 10.30 u. da. Haumersen (Kampen) Oud Geref. Gem. (Muurhuizen 53). 9.30 u. en 5 u. Godsdienstoefe ning. 14 Febr. 19 u. ds M A. Mie ras (Krimpen a. d. IJssel). Vrüe Evang. Kring 10 u. de Doe len Havik, de heer Alink (A'dam). 8 u Appelweg ds v. Bruggen (Utrecht). Chr. Geref. Kerk 10 en 17 u. ds J. Drenth. Doopsgez. Gem. 10.30 u. ds S. Gosses Gzn. Verg. v. Gcloovlgen, 10 u. Ere dienst, 17 u. pred. des Woords. Kerk v Jezus Christus v. d. Heili gen der laatste dagen, 10.30 en 17 u. dienst. Oud Kath. Kerk 10 u. H. Mis, 5 u. Vesper. Vrije Kath. Kerk, 10.30 u. H. Mis. Leger des Heils 13 Febr. 10 u.: Heiligingsdienst, 7 u. Openlucht samenkomst (Langestraat bij post kantoor). 8 u. Verlossingssamen komst. Leiders: Majoor cn mevr. Barteling. 12 Febr 8 tot 9.30 u. Straatzang: Kampstraat. 15 Febr.: 8 u. Bijzondere Heiligingsdienst. Leider: Majoor Hordijk (Hilver sum). Ver. v. Vrljz. Herv. 10 30 Markthal, ds. C. J. v. Royen in een gemeen schappelijke dienst met Remon stranten en Vrijz.-Prot Jeugdraad, ter gelegenheid van de Jeugddag. Herv. Gem H. Catech. Zondag 6. In alle diensten collecte voor noodlijdende kerken en personen. St. Joriskerk (Hof 1) v.m. 10 u. ds Hadders. n.m. 5 u. ds Blok. Nieuwe kerk (Leusderweg 110) v.m. 10 u. ds Herfkcns; n.m. 7 u. dr A. Steenbeek. Emma-kerk (O. Soesterweg 131) v.m 9 u. ds Blok; v.m. 10.30 u. ds Blok; n.m. 5 u. ds Smits. Bergkerk (voorlopig Gymnasium) (Groen van Prinstcrerlaan 33) v.m. 10.30 u dr Franck. (Bilthoven). Kapel Zon en Schild (Utrechtse- weg 266) v.m. 10 u. ds Bout. Rusthuis „De Lichtenberg" (Utrechtseweg 299) v.m. 10 30 ,u ds Gerritsen. Jongercndicnsten Kerk (Appel weg) v.m. 10.30 u. de heer M Ger mans. Wijkgebouw (L. Costerplein 14) v.m. 10.30 u. de heer K. Kiel- der. Gebouw Immanuel (Tulpstr.) v.m. 10 30 u. de heer W de Gans. Jeugdhuis (Z. Singel) v m. 10 u. de heer Herm Bijvank. Bijbellezing Donderdag" 10 Febr. Wijkgebouw L. Costerplein 14, n.m. 7.30 u. ds A. Steenbeek. Gymna stiekzaal school Joan van Diest- str n.m. 7.30 u. ds Blok. Onder werp; Johannes 6 1640. „Brood uit den hemel". Filalethes, Havik 27, n.m.. 7.30 u. ds Vermaas Emma kerk (O. Soesterweg 131), n.m. 7.30 u ds Smits. Zondagsscholen Bethel (Ecm- straat 99) 10.30—11 30 u.: Chr. School Kruiskamp 1011.15 u.: Ga- brie Mehenschool Plantsoen Z 10 11.15 u. Wijkgebouw L. Costerplein 14) 121 en 23 u. Openluchtschool (Hobbemastr.) 10.30—11.30 en 12— 1 u. Chr School (Rozenstr.) 10.30 11.30 u Filalethes (Havik) 23 u. Kapel Zon cn Schild 11.4512.45 u. Chr. School v. Effenlaan) 10—11.15 u Zonnebloemstraat (O.L. School 10.3011.30 u. Joan v. Dieststraat (Chr School) 10.15—11.15 u. Wcst- hill-kinderdiensten (Bergkwartier) 68 j.; 10 30 u. Heinsiuslaan 1. 9 11 j.: 10.3011.30 u„ Utrechtseweg 106. Hoogland vm. 10 u. ds Jollema. Leusden v.m 10 u. ds Hofstede. Lokaal Aschat n.m. 2.30 u. ds Ger ritsen (Amersfoort). Medische diensten Doktoren alleen te raadplegen bij spoedgevallen. J. Kuiper, Spoorstraat 5, tel. 5625 mevr. Clas. H. Schreuder, P. Buys- laan 22, tel. 3137. Verloskundigen: H. A. v. d. Grient, Breestraat 86, tel. 6830. M. A. J. de Leuw, Soesterweg 15, tel. 4973. Apotheken: Jos. Haan, Juliana- plein 3, tel. 4609. De heer P. Zonneveld te Baarn is benoemd tot onderwijzer aan de Christelijke U.L.O. te Amersfoort. De eerstvolgende openbare ver gadering der Tweede Kamer zal niet Dinsdag, maar a.s. Woensdag te 1 uur gehouden worden. Het ligt in het voornemen, dan met de reeds vastgestelde agenda verder te gaan. Allereerst komt dan dus de rege ring aan het woord ter beantwoor ding van de gestelde vragen bij de begroting van Overzeese Gebieds delen. De vergadering zal des avonds worden voortgezet. Advertentie Geef nu Uw kleding, voor dat de seizoendrukte begint! Utrechtsestraat 47 Tel. 5826 Irnhprg Johan de Monyé moet terecht staan Vooc het Bijzonder Gerechtshof te Utrecht staat op Donderdag 17 Februari terecht Johan P. A. de Monyé uit Woudenberg. Monyé was in bezettingstijd bur gemeester van Woudenberg en heeft o.a., nadat de spoorlijn Wou denbergVeenendaal door goede Nederlanders was opgeblazen, vijf jongemannen laten arresteren. De mannen werden bij wijze van re presaille naar de plaats van de aanslag op de spoorlijn gebracht en daar beschoten, waaraan Dc Monyé deelnam. Stcutenburg Aangifte van honden Houders van honden, die op 15 Februari a.s. nog geen aangiftebil jet ontvangen hebben, zijn ver plicht voor 1 Maart a.s. ter ge meente-secretarie te Hamersveld de aangifte te doen, door invulling en ondertekening van een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet. De houder van honden, die in de loop van het jaar zijn verkregen, is verplicht binnen veertien dagen gelijke opgave te doen. De burgemeester van Stoutèn- burg, de heer M. J. E. Kwint zal Woensdag 16 Februari a.s. van 1112 uur spreekuur houden in „de Ruiter" te Stoutenburg. Hamersveld Landbouwfilm Door de Chili Salpeter Maat schappij zal op Maandag 14 Febr. a.s. om 7 uur in de „Ros Bayart" te Hamersveld voor de afdeling Hamersveld van de Jonge Boeren en Tuinders Bond de een vorig maal uitgestelde film over de ont wikkeling van de landbouw wor den vertoond. Himutand Medische dienst Dc medische dienst voor Hoogland wordt Zondag waargenomen door dr. VV. F Klaarenbcek te Hoevelaken, (K 3495-210) Hoogland. Predikbeurten Ned. Herv. Kerk. Den Ham: ds, O. S. Jcllcma. HtievelaLen Medische dienst Voor Zondag wordt de artscndlenst alleen voor spoedgevallen waargeno men door dr F. W. Klaarenbeek, tel. 210 te Hoevelaken. Predikbeurten Ned. Herv. Kerk: 9.30 cn 2.30 uur ds. J. van Amstel. Geref. Gemeente. gebouw ..Bouw- lust"; 9.30 en 3 uur Leesdienst. Distributienieuws Met Ingang van 14 Februari a s. Is het distributiekantoor voor het pu bliek alleen geopend op Donderdag morgen van 10—12.30 uur. Scheepstijdingen Arendskerk. 11 Febr. van Cochin te Aleppy, Barendrecht. 10 Febr. van Hamble naar Curagao; Bcngkalis. New OrleansJava. 11 Febr. te Colombo; Delfshaven, 10 Febr. van Havre te Bordeaux; Delft CuracaoAmsterdam 10 Febr. van Madeira: Ena (T). l(j Febr. van Soerabaya naar Min; Groo- te Beer AmsterdamJava. 10 Febr. te Port Said; Hedcl St. JohnHamburg 10 Febr 170 mijl' W.Z.W. Land's End;" Kcilehaven, 10 Febr. van Cardiff naar Friesland: Lemsterkerk. 10 Febr. van Bandarabbas te Karachi: Malvina (T), I SingaporeSuez. 10 Febr 270 mijl W. van Sabang: Marpessa (T). Fahaheel— Singapore, 10 Febr. te Diëgo Garcia ten anker; Mirza (T) Batavia—Soera baya pass. 10 Febr. Karimon DJawa Eilanden; Murena (T). Amsterdam Curasao. 10 Febr. 220 mijl N.O. Azo- ren; Oranjcfontein, 10 Febr. van Zan zibar naar Tanga; Poelaulaut 11 Fe bruari van Batavia te" Poeloesamboe; Prins Frederik Hendrik. 10 Febr van Valencia naar Corthagcna; Roepat. 10 Febr. van Batavia naar Soerabaya; Stad Alkmaar. 10 Febr. van Kaapstad naar Port Elisabeth: Tabian. Java Amsterdam, pass 10 Febr. Kaap Guar- daful; Tjibesar 10 Febr. van Menado naar Balik Papan; Vccndam. Rotter dam—New York. 11 Febr. te Bermuda verwacht; Waterland. Buenos Aires Amsterdam, pass. 10 Febr. Dover; Zee man 10 Febr. van Tarakan naar Ma kassar; Aldcgonda (T). 8 Febr. van Pladjoe naar Bangkok: Boissevaln. 11 Febr van Pernambuco te Kaapstad; Cleodora (T). 9 Febr. van Mirl naar Plndjoe; Hugo de Groot. New Orleans —Kaapstad 10 Febr. 550 mijl W. van St Helena; Lawak. 9 Febr. van San Francisco te Singapore: Modjokerto. 10 Febr van Rotterdam te Batavia: Oma- la (T). 9 Febr van Pladjoe naar Mirl; Ovcrljsel 15 Febr. van Lorenzo Mar- quez te Tacoradi verwacht: Prins Jo han Willem Friso 10 Febr. van Rotter dam te Antwerpen: Randkerk Beira— Amsterdam. 11 Febr. te Barcelona; Sallando, Casablanca—Vlaardlngen. pass 10 Febr. St. Vincent; Tabinta AmsterdamJava. pass. 10 Februari Stromboli: Ternate, Rotterdam—Java. 10 Febr. 14 30 uur van Port Said; Wil lem Ruys. RotterdamBatavia pass. 11 Febr. 1 uur Finlsterre. Albirco, 10 Febr van Buenos Aires te Rosario; Aldabi, vermoedelijk 11 Febr. van Hamburg naar Antwerpen; Aldcramin. R'dam—Buenos Aires, pass. 11 Febr. Madeira; Alkaid. 10 Febr. van Rotterdam te Hamburg; Almdijk 10 Febr. van New Orleans te Houston ver wacht; Amsteldlep, A'damJava. pass, 10 Febr. Finistcrrc: Annenkerk. 11 Febr. van Fremantle te Adelaide: Axcldljk. 10 Febr. van Havana naar Corpus Christi: Breda. 10 Febr van San Antonio naar Talcahuano: Edam, 10 Febr. van Boston naar Philadelphia; Esso Amsterdam. Aruba—Glasgow. 10 Febr. 125 mijl Nrd van de Azorcn; Dalerdijk, 10 Febr. 9 uur van R'dam tc New York; Kota Agoeng Java—Rot terdam. pass. 11 Febr Gibraltar: Nl- gerstroóm 11 Febr. van Tacoradi naar A'dam: Noordam. New York—R'dam, 13 Febr. 14 uur tc Southampton verw.: Pr. Maurits. Esblcrg—Cadiz pass. 10 Febr. Finlsterre: Sommclsdijk. 11 Febr. van Baltimore op de Mississippi; Stad Maastricht. Casablanca—Rotter dam pass. 11 Febr. Finlsterre: Triton, 10 Febr. van Guanta te Carupano: Wa terland Buenos Aires—Amsterdam 11 Febr. te Antwerpen: Zeeland (KRL). Rotterdam—Java. 12 Febr. te Port Said venvacht. Kerknieuws Ned. Herv. Kerk Beroepen te Beek (L.) J. D v d. Bank, legerprcd. te Roermond. te Holten J de Bruyn te Gemert. te Vlnkevecn W. van Tuyl. cand. te Utrecht. te Vreeswijk G. M. van Dieren te Ede. te Rhenen (toez.) A. Makkenze te Tienhovcn (U.). Aangenomen naar Oosterwolde (Gld.) J. G Abbringh te Benschop. de benoeming tot. hulpprediker te Ros winkel P. C. Snoep. cand. te Nlcuwol- de. BerocpbaarstelLing. De heren M. J. v. d. Ende. Oude Haven 56 tc Oostburg, G. dc Nee van Lynden. van Sandcn- bürglaan 72 te Utrecht en W. van Tuyl. Adm van Gentstraat 71 bis te Utrecht zijn beroepbaar in de Ned. Herv. Kerk. Geref. Kerken Aangenomen naar Oostwold (Old.) F. Minnema. cand. te Rotterdam, die bedankte voor; Engwierum Edam Ga- plngs. Hoek van Holland. HIJlaard. Mo lenaarsgraaf-Brandwijk. Nleuwerbrug, Oegstgeest-Morsch-Rljndljk. Oppenhul zen Schoondljke, Schoonoord. Stavo ren. Wartena, Westelco (Grón.) en Wlcrlngen. Geref. Kerken onderh. art. 31 K.O. Beroepen te Gees-Nleuwlande J. van Dijk. cand te Groningen Evang. Lutherse Kerk Drietal te Amersfoort H. J A. Haan. prop. te Zantfoort Da. M E Monsees te Edam en J. H. Rltsema Bos. prop. te 's-Gravenhage. te Kampen F J. B v. d Chijs te Zutphcn, Da M. E. Monsees te Edam en J H. Rltsema Bos, prop te 's-Gravenhagc. Tweetal te Hoorn-Medenbllk J. M. Llndeijer te 's-Gravenhage en W. F. ten Rouwclaar tc Ede. Aangenomen naar Enkhulzen dr. J. A. Stclhvag hulpprediker aldaar. Geref. Gemeenten Tweetal te Rijssen (Esch) Chr van Dam te Werkendam en M. v. d. Kette rij tc Vlaardlngen. Beroepen te Oudc-Tonge en te She boygan (USA) J. W Kersten, cand te Rotterdam. te Alblasscrdam M. v. d. Ketterij te Vlaardlngen. EXAMENS Aan de Theologische Hogeschool der Geref. Kerken, onderh. art. 31 K O slaagde voor het prop. examen theo logie de heer K. v. d. Belt te Zwart sluis. Dc classis Zwolle der Geref. Kerken, onderh. art. 31 K.O. heeft praepara- tolr geëxamineerd en beroepbaar ver klaard de heer D. Deddcns te Kampen, cand aan de Theologische Hogeschool aldaar. De moordenaar van Ghnndl. Godse, en zes medebeschuldigden hebben „voorlopig" besloten ln hoger beroep te gaan. Amsterdamsche Effectenbeurs Hoewel zich vandaag in enkele aandelensoortcn op de Amsterdamse Effecten beurs enige handel ontwik kelde, was de affaire door elkaar genomen, toch van bescheiden omvang. De al gemene stemming was weer gedeprimeerd, 'tgecn voor namelijk moest worden toegeschreven aan de tal rijke moeilijkheden, welke het Indonesische probleem oplevert en aan het feit, dat zich in Wallstrect wederom een reactie had voltrokken De koersontwikkeling on der bcurstijd was overigens onregelmatig De toonaan gevende aandelen der di verse rubrieken werden vrijwel alle een paar pun ten beneden het vorige slot ingezet cn na een kleine verbetering trad opnieuw een daling ln In het laat ste gedeelte van de beurs- tijd kon echter een ner- stcl worden waargenomen, maar daarmee konden dc aanvankelijk geleden ver liezen ln de meesle geval len len toch niet worden gecompenseerd. In konink lijke werd dc gehele mid dag geregeld zaken gedaan, waarbij aanvankelijk werd gehandeld ln de omgeving van 300. Vervolgens kon een inzinking van een paar punten worden waargeno men. terwijl tegen het slot weer een verbetering kon worden opgemerkt Per sal do moest echter een klein verlies worden geregis treerd. De vooraanstoar.de industrie-aandelen gedroe gen zich op overeenkomsti ge wijze De Phllipsaande- len en Aku's waren een paar punten lager. Actieve oblig.t Ned '48 f314 dito 1947 (3%) 3 dito 1937 3 Oollar-1 '47 3% Investercert. 3 Ned 1962-64 z.b Ned 1962-64 mb Ncd N.W.S 2Ti Sd eert. 100 2% Indie 1937 A f Grootboek '46 3 AcUcve mand.: Kol Bank And. N 1 H. bank Ned Hand Mil. A.K U. aand Bereh's Jurg. v Berkei's Pat Calvé Delft Crt Ccntr Suiker. Fokker Aand Gelder Zonen K N. Hovens Lever B U. Ned Ford And Ned Kabelfaor Philips' GBvA Wilton Feyen Billton lc rubr dito 2e Rubr Dordtse P MIL Kon Petr MU A'dam Rubber Bandar R Mil Dell-Bat R M Oost-Java R.M. Serbadjadl S R H A L Aand Java-C.-J LUn K. Ncd St Mii Kon Paketvrt. Ncd Sch Unie Rott. Lloyd Stv Mij Ned Hand. A'dam Jav Cult Mil M I Snik Unie Ver Vorst CM Deli Bat Mil 10 '2 10 2 11 2 e.K. E.K l.K 100% 100% 97jó 97 97'. 100% 100% 98 97', 98% 99% 99 v6 98% 80% 80% 101 ioi vi 96% 98 96% 98 83 83 114 116 160 159% 160% 159 159% 395% 293 108 108 142 139 155% 130 141% 141 186 188u. 249% 244% -42% 250 250j4 267 260 217% 216% 215% 163% 163 453 350 267% 301 299% 299 153»/, 151% 151% 145% 143 93 90% 59', 62 58 163 165 146% j41 143% 165 157% 156% 157% 146% 160% 162 159% 157% 157'/, 80 81 91 92 42 42% 131 139',; 131 Dell Mij Senembah MU. N'lct-act obUg. Müller Co. A dam '47 3(i 3 dito '48 (3Va) 3 's-Hage '36 3% Geld 20 j. '48 3 dito 1938 3% dito le 1 '37 3% Gronlng '38 3% dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-Holl '47 3 3 R'dam le en 3e dito le L '38 Utr pr. '39 2»,4 Zuld-Holl. '46 3 Pandbrieven: Ale Hyo B. 3 Amst Hyp 3(4 Arnh H (3(4) 3 Bat. Hyp B. 3(4 Dordr H B. 3% Fr Gr (3%) 3 dito 3% 3rav Hypb 3>4 Gron Hypb 314 Hypb. v. Ned 3 N. Hypb (3(4) 3 dito serie B 3 Rott Hypb. 3(4 Utr Hypb 3% dito ser KL 3(4 West] Hvd 3(4 Z H Hvd b 3(4 Eerste Nd Sch. Rtt Sch. H 3(4 (ndnstrlclo obl- A.K.U 3(4 Berghs J 3*4 Lever's Z 3(4 Werkspoor 3(4 Bat Petr 3(4 Kon Petr Mij. Dell Spoor 3(4 Ned Ind Sdw Amstcrd Bank Holl Bank Un Fin. Nat Herst 10 2 11/2 142 141 (i 131 132)4 153 99% 99% 154 ïoo ïooi. 99 - 90% 100% 100% - 94% 95% 96% 96% 97% 97% 100 100 104% 104 - 102»/, 103 102% 102); 102% 102% 93 92% 158', 157% 200 Rotterd. Bank Twentsche Bk. Rott Bel. Cns. Ind. Ondern. K. Zw Ketjen Lever Br. 6 dito 4% Pref Nd Gist- cn Sp Rtt. Droogd M11 Stork Co. Werkspoor, S.A Wyers' I en H Zwanenberg O Anlem Annd. Ned Ind Gas Borneo Sum H Internatlo Oost Borneo Amst Ball Mij rhnm*ons Hav Dell Spw Mij. Ned.-Ind. Sprw Vrl genot aand Albert Heyn Nd A A. Vrst Ned Am Fitt. Ned. MM Walv Schokbcton V. Phm. (Zw.) Prolongatie Amer fondsen: 10 2 11/2 167 166 172% 172 168 167 150 140% 152 103% 141 303 300 292 294 124 127 V, 131% 185 179 179 179 100 111 142% 140% 140 140 122% MM 61 30!£ 30 192 193 124 124% $5% S5>< 117% 117% 137 105% 145% 2% 2% Anaconda Bethl. Steel Gen. Motors Kennecott Rep Steel US Steel Cities Service Cont OU Mldcont Phillips Shell Union Tide Water Baltimore 100% N. York Centr 32% 32 - 60 49 48 24% -% 41% 40 48 41% 53% - 34 33 22 21 8)4 -%

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2