Kracht van tussenzetten Een sprong in een witte wereld Voor de komende lente Bridge-rubriek Breng de zon in de kelder Dam-rubriek Zaterdag 12 Februari 1949 Sic trancit gloria mundi DERLIJNSE straatjongens •*-* peuteren de steentjes uit de mozaïeken, die eens Hitiers pompeuze rijkskanselarij sier den. Zij verkopen de steentjes als souvenirs en maken daar een winstgevend handeltje van LI ET was een groots 11 ogenblik voor de ijs beer Lotta van de Stock- holmse Skenson dierentuin, toen zij deze week voor 't eerst met haar jong in het ochtend zonnetje wandelde. De kleine is op 17 November vorig jaar geboren. JX/fIMI, de 20-jarige dochter van de voorma- li lige Indonesische premier Sjahrir, danst de .JMenari". Zij trad op in een programma van Indonesische dansen, dat deze week te Londen werd uitgevoerd ten bate van het Indonesische Rode Kruis, Mimi Sjahrir studeert te Londen aan het Polytechnisch Instituut. OP deze nauwsluitende avond japon van bleekgroene satijn werd met schelpen en kralen een aardig patroon geborduurd. On der het afneembare bovenstuk, dat een satijnen sleep draagt, gaat een eenvoudig decolleté in Em- pire-stijl schuil. T)E Amerikaanse luchtmacht heeft een nieuwe „bed- ■U cockpit" ontworpen. Deze stelt de piloten in staat twaalf maal de gewone zwaartekracht te weerstaan. Men verwacht dat door deze cockpit nieuwe record snelheden mogelijk zijn, QlR WILLIAM STAMPE is van mening, dat de men sen veel te weinig jagen en polo spelen. Om zijn ideeën te propageren kwam hij op zijn witte merrie een balzaal te Taunton binnenrijden en gaf daar 'n demon stratie polo. Vergelijking tussen dammen en schaken Menigmaal wordt in gezelschap de vraag opgeworpen: welk spel ls moei lijker: dammen of schaken? Misschien zou men uit het onloochenbare feit. dat een leek in dammen eerder een behoorlijk resultaat bereikt tegen een sterke dammer dan een leek in schaken tegen een sterke schaker, een waarde kunnen destilleren voor een vergelij king. maar ik waag me aan geen uit spraak! Stelt men perfecte beheersing van het spel als eis. dan zullen beide spelen wel oven moeilijk zijn. Het berekenen van damcombinatles schijnt moeilijker door de eenvormigheid van ilguren. wordt aan de andere kant ver gemakkelijkt. omdat de spelregels tot Spel uit 'n beroemde wedstrijd In 1937 slaagde het Oostenrijkse team, aangevoerd door de bekende ontwerper van het z.g. „Weense systeem", Dr. Paul Stern, er in om het Culbertsonteam in de finale van het Europese kampioen schap een nederlaag toe te brengen. Het boek. waaruit men kennis kan ne men van de 96 spellen dezer historische finale, werd gepubliceerd onder de titel ..Beating the Culbertsons". Een onpar tijdige lezer zal tot de conclusie komen, dat de Amerikaanse nederlaag te wijten was aan de volgende factoren: 1. Vrij zwak spel van het echtpaar Culbertson, dat verliezen leed door slecht spelen en bieden; 2. Verschillende uiterst gelukkige spellen der Oostenrijkers, die er o.a. in slaagden twee ongemotiveerde groot- slambiedingen te winnen door een bij zonder gunstige kaartverdeling De door de Oostenrijkers gegeven ana lyses kan men moeilnk objectief noe men. Een kras voorbeeld daarvan moge ik illustreren; spel 42 dezer match lag als volgt: Noord Sch. v 10. 6 H. a. 3 R h, b. 5. 2 KI. v. 8. 5. 4 West Sch. 4. 2 a. h. 5 H. v. 9. 2. 10. 7. 6. 5. 4 R. 10. 8 7. 3 9 KI. h. 7. 6. 2 a, 10. 9. 3 De winter is streng in Massachu- sets, maar dr, Maria Telkes uit Boston is er niet erg bang voor. Zij heeft haar intrek genomen in een huis, waarin niet kan worden ge stookt en dat ook geen electrische verwarming heeft. Zij wil bewijzen dat een mens zonder kachels of radiatoren leven kan. wanneer hij maar een goed gebruik maakt van de zonnehitte. Voor dit doel heeft zij een spe ciale woning laten bouwen in moderne stijl met een eigenaar dig gevormd dak Zij bevat een huiskamer, een keuken, een bad- cel en twee slaapkamers. Alle vertrekken liggen op het zuiden en men ziet aan die kant niets dan ramen. De zonnestralen worden opge vangen door vernuftige instru menten juist boven de vensters. Op de een of andere manier wor den zij naar de kelder geleid, waar „provisiekasten voor warm- 'te" staan opgesteld. Zij vervangen onze kolenkisten en zijn gevuld niet een chemische substantie, die door de zonnewarmte smelt. Als zij weer vast wordt komt er warm te vrjj. die door ventilatoren en geleiders door het hele huis wordt verspreid. Toen dr. Maria Telkes deze wo ning in gebruik nam was het er twintig graden warmer dan bui ten. Om de temperatuur op peil te houden zou zij slechts telkens het „zout" behoeven te verver sen, data zeer goedkoop is. Een uitkomst in tijden van kolen- schaarste. voor U zijn. deze zgn. „doorslag-combi naties" altijd goed door te rekenen, want juist hier liggen zo vaak booby-traps" I Een ander voorbeeld: BERGQUIST Schaakrubiek onder leiding van J. VTSSF.R PODGORNY gespeeld In München 1936. Wits laatste zet was 17) f5 met de bedoeling: ef5 18) Rd5 t cd5 19) Pf6 t Tf6 20) Tc7 Zwart speelde echter 17) Dh5. een zet, waarop wit ook wel gerekend had en juist op gehoopt had, men zie. 18) Rdl Df5 19) Ph4 De4 20) Rf3, want hoe moet zwart aan dameverlies ontkomen? Maar ,.es gibt noch Zwischcnziiche"! Zie: 20) Rf4 (tegen aanval is altijd de beste verdediging!) 21) Ddl Pe3! en nog een tussenzet met tegenaanval, nu moet wit pion d4 los laten. of tevreden zijn met de herove ring van het stuk. wat in deze omstan digheden natuurlijk het beste ls' 22) Rel Pdl 23) Tcdl Rc7 en zwart won door zijn pion méér en de beide lo pers. Moraal: reken elke combinatie, die diep is. of waarin U tijdelijk materiaal offert, altijd grondig door. of Uw te genstander geen tussenzetten heeft of tegenaanvallen kan doen 11 1 Opl. vorige keer: 1) Dal Tc4 (gedw.) 2) Dh8 (dreigt Kc7) Rd4 3) Dhl mat. Comp. Dr. Palitzsch 1913. Nieuwe opgave, tweezet. KblDf5 Ta5Tc2Rb8Rd 1Pd5pi a6—c5— g2. Zwart: Kc6—Dh4—Pf8—Ph7—pi—b2. ACHTTIEN D87- slaan verplichten! Dit nu is in het schaakspel niet het geval en dat maakt het doorrekenen van combinaties moei lijk. al is het m.i. een voordeel, dat het schaakspel uit zoveel verschillende figuren bestaat, omdat dit de visuele voorstelling vergemakkelijkt! Dit laat ste zal een leek apocrief voorkomen: Immers hoe meer verschillende krachts werkingen er van figuren uitgaan, hoe moeilijker het toch wel zal worden. In theorie voel ik daar ook veel voor, maar de practijk bewijst waarschijn lijk toch het tegendeel! Doordat slaan niet verplicht ls. telt de schaakpractijk de zgn. „tnssenzetjes" bij de vlectl Wie Uwer is niet wcleens verrast door een tussenschaakje, die Uw hele stelling ineen deed storten? Zet U onderstaande stelling eens op. die ontstond in de partij Unzicher—mr. Spanjaard. Luzern 1948: Wit: Kgl—Dd2—Tdl—Tfl—R<14— Rf3Pc3pla2b2c2e4f4g2h2. Zwart: Kg8—Dd8—Ta8—Tf8—Rb7—Rg7— Pf6piabb5d6e"f7g6h7. Spanjaard speelde hier i.p.v. het m l. kansrijke b4 13) Dc7, waarop de jeug dige Duitse kampioen (23 jaar) vervolg de met 14) e5 de5 15) fe5 Nu moet zwart zijn paard wel weghalen, het beste naar e8, daar Pd7 wegens Pd5 voordelig is voor wit, maar Spanjaard rekende en., zag geen gevaar in de zet 15) Rf.3 want zo redeneerde hij: op 16) ef6 Rdl 17) fg7 Tfd8 18) Tdl e5 win ik mijn stuk terug. Het berekenen van een combinatie als de geciteerde kost enorm veel tijd. want. kan wit niet ergens profiteren van het feit. dat hij tijdelijk een stuk vóór staat? Unzicher echter speelde niet het verwachte 17) fg7 maar 17) Pd5! een geniepig tussen- zetje. dat zwart de dame kost. want op een damezet volgt 18) Pe7 t Kh8 19) fg7 mat! Moge dit een waarschuwing De oudste actrice ter wereld Helen Cresswell, die, naar men meent, de oudste actrice ter we reld is, stierf op 103-jarige leeftijd te Londen. Zij begon haar carrière in 1872 en trok zich 30 jaar later van het toneel terug. Volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de gevestigde binnenlandse Neder landse staatsschuld op 1 December j.l. 7.225 millioen gulden tegen 7.243 millioen op 1 November 1.04S en 7.099 millioen op 1 Januari 1948. KI. b W. gever N-Z kwetsbaar (Een fraaie en verrassende uitval die voor vele verwikkelingen zorgt. Men zie de volgende mogelijkheden le 16 12—18. 17.30—25, 13x27. 18. 25x14 Dreigt 34—29 enz. met schijf winst waartegen 4—9 geen weerleg ging is. 18.—. 27—31 19. 32—27! 31x22. gedw, 20. 28x17. 21x12. 21. 34—29. 23x34. 22 40x20 15x24. 23 14x23, 13—18 24 45 —40. 18x29. 25 39—34. 8—13 26 34x23, 13—18 27. 33—29 enz. met overwegende stelling voor wit 2e 16 12—18. 17. 30—25 18x27. 18. 25x14. 24—29 19 33x24. 19x30 20 28x19. 13x24 21 34x25. 10x19. 22 25—20. 27—31. gedw 23 20x2-9 31—36 24 40—34. 36x47. 25 37—31. 26x28 26 39—33 28x30 27. 35x2. 47—36. gedw 28 46—41. 36x47. 29. 38—33. 47x38. 30 33x42 en wit wint. 3e 16 12—17 of 4—9. 17 30—25! 4—9 of 12—17. gedw. 18. 25x14 9x20. 19. 3430 en zwart staat vrijwel verloren.) 16 20—25 17. 22—171 11x22 18. 28x17. 24—29 (gedw.) 19 33x24. 12—18. 20 39—33! (zwart schijnt zich aardig hersteld te hebben door het offer Dit is echter slechts schijn gelijk het ver volg leert). 20 21x12, 21. 32—27. 4—9. 22 33— 2911 10—14 23. 38—331 14—20 24. 43— 38 (Merkwaardig dat uit deze opening een „Partie. Bouvard" is ontstaan en nog wel één die slecht is voor zwart door het ontbreken van stukken op 2 en 4. Zwart is dan ook totaal verloren) 24 5—10? (Dit verhaast het einde. Zwart was echter toch verloren). 25 27—22! I 18x27. 26 29x18. 12x23. 27 33—28! 23x43. 28 40x38. 20x29. 29. 34x5 25x34 30. 40x29 7—11 31. 29—24. 11—17. 32. 23—40. 27—32 33 37—28. 13—18 34 -40x21. 26x17. 35. 35—30. en zwart geeft op Koffiehuisstijl!? Sstt, niet verder vertellen Als u olifantsslurf wilt eten, zult u waarschijnlijk naar de wil dernis moeten gaan, maar mocht uw slager u een stuk kunnen le veren. dan is hier het recept voor de bereiding van een'smakelijke schotel: „Snijdt ongeveer een pond uit het middelste gedeelte van de slurf van een jonge olifant; trek de huid er af, was het vlees en snijdt er dobbelsteentjes van. Fruit een grof gesneden ui in olijfolie met een weinig zout. Als de ui goed bruin geworden is, de stukjes slurf toevoegen met peper en twee laurierbladen. Laat het geheel negen uur lang zacht prut telen. Een uur voor het opdienen wat knoflook toevoegen". Dit recept moogt u niet verder vertellen. Het is een geheim, dat door de vrouw van een olifanten jager. die in Portugees Oost-Afri- ka in twee dagen 22 olifanten heeft geschoten mee naar Johan nesburg is gebracht. Over vrije partijen, waarin zeldzame verwikkelingen voorkomen, of waarin experimenten gewaagd worden die in een wedstrijdpnrtij vermeden worden, wordt we) eens minachtend de schou ders opgehaald en Iets gemompeld van ..Koffiehuisstijl I" Deze minachting is dikwijls ongerecht, vaardlgd, daar hierbij vergeten wordt dat een vrije partij vaak een betere maatstaf is dan een wedstrijdpartij met alle daaraan verbonden imponde rabilia! Wat denkt U bijvoorbeeld van onder- volgende zeer instructieve partij? Kof fiehuisstijl? B. Springer (wit) W. C. J. Olman (zwart). 1 33—28. 18—23 2. 38—33 (Een ope ningsvariant, waarmede ik reeds vaker heb geëxperimenteerd cn steeds met succes.) 2. 12—18. 3. 42—38, 7—12. 4. 47—42. 1—7. 5. 34—30, 17—21. (Op 5.—. 20—24 6. 38—24. 19x30. 7 35x24, 14—19. (en niet 1722 wegens 28x17! I steeds gevolgd door 2419 enz.) 8 4035. 19x30. 9. 35x24. 9—14 10 28x19. 14x23 11. 32—28, enz. met goed spel voor wit. 38-25. 21—36. 7 40—34, 11—17 8 34—30. 20—24. 9. 45—40. 7—11 10. 39— 34. 2—7 11. 44—39. 18-22 (De zet die geruime tijd als de weerlegging- van deze openingsvariant werd geschuwd) 12 31—27. 22x31 13. 36x27 17—21. 14 50-45. 14—20. 15. 25x14. 9x20. 16. 27—221! Zaterdagse puzzle Verscholen plaatsen In alphabetische volgorde geven wfl U 7 woorden, n.l.: 1. Bezuiniging - 2. Handenwerk 3. Premielening 4. Straatsteen 5. Stuurmannen 6. Verhoudingen 7. Versperring Wij vragen U deze woorden zo In de bijgetekende figuur te plaatsen, dat U in de met een dikke lijn aangegeven kolommen, aldus van boven naar be neden de namen kunt lezen van twee Nederlandse gemeenten, n.l. één in Noord-Holland en één in Gelderland. Voor goede oplossers stellen wij prij zen beschikbaar, een van t 5.— en twee van 2.50. Oplossingen aan de puzzlc- Het spreekwoord ls: ..Spreeuwen wil len wel kersen eten, doch geen bomen planten". Voor de prijswinnaars zie men elders In dit blad.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 6