DAGBLAD VOOR AMERSFOORT J Vijf en twintig goederenwagens schots en scheef over de rails bij Ede Frankrijk zweert bij een Rijnfront Engeland wenst vier fronten Maatschappij fondsen tegen versplintering Rijtuigen stapelen zich driehoog op en Overeenkomst bereikt te Djokja vernielen de bovenleiding Schade aan materieel loopt in de tonnen „Het communisme exploiteert elke zwakheid" Atoomkwest ie in acuut stadium Amerikaanse sta moet beslissen in Frans-Britse controverse Russen hebben atoombom Eindelijk 9e Jaargang no. 175 Vrijdag 29 Juli 1949 Opgericht door de Stichting „Hei Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamscbe Baak Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. ol f 4.15 p. lew. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDE R. BATAVIA Nederland en de Republiek hebben heden, met be middeling van de U.N.C.I. een de finitieve overeenstemming bereikt over het accoord 4ot het staken van het vuren. In een gemeenschappelijk uitge geven verklaring wordt meege deeld, dat een spoedig einde der vijandelijkheden kan worden ver wacht. De delegaties keerden met twee vliegtuigen te Batavia terug. Uit het UNCI-toestel stapten, behalve de leden van de UNCI, o.m. Moh. Hatta, de sultan van Djokja, Sultan Sjahrir. Het KLM-toestel, dat eni ge minuten later aankwam, ver voerde dr. Van Royen en de leden van de Nederlandse en Republi keinse delegaties. Ook kolonel Dja- tikusumo van de Republikeinse ge nerale staf reisde me. Dr. van Royen deelde mede, dat hij verwachtte in de loop van de volgende week uit Indonesië te kunnen vertrekken. EDE Afgelopen nacht tegen vier uur is naby het station EdeWageningcn een uit zestig wagons bestaande goederen trein, die om 3.15 uur uit Utrecht in de richting Arnhem was vertrokken ontspoord. Tengevolge van het warmlopen van een as raakte een vetpot van de twintigste wagon los, waardoor de wagen uit de rails liep. Niet minder dan vijfentwintig wagons achter het gederailleerde voer tuig kwamen schots en scheef over de spoorbaan te staan. Tal van voertuig kantelden en in het middendeel van het ontspoorde treindeel was de ravage compleet. Voorlopig verkeer over enkel spoor Hier schoven de wagons eerst in elkaar en stapelden zich daarna driehoog op. De bovenste wagon raakte de electrische bovenleiding, DEAN ACHESON Acheson bepleit militaire hulp aan West-Europa WASHINGTON. De Ameri- kaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Acheson, heeft er gis tellen met grote ernst bij het Con gres op aangedrongen, zijn volle dige goedkeuring te geven aan het bewapeningsprogram, groot 1450 millioen dollar, als middel om de Sowjet-Unie de kans te ontnemen, de vrije landen van West-Europa te overrompelen. „Wanneer de politieke agressie faalt, zoals zij tot nu toe gefaald heeft in West-Europa, proberen de totalitaire regimes dikwijls hun oogmerken te bereiken met mili taire middelen, speciaal wanneer zij van mening zijn, dat een effec tieve tegenstand niet mogelijk is," aldus Acheson, die de strijd der regering voor het volledige pro gram thans begonnen is. Hij waar schuwde de commissie van buiten landse zaken van 't Huis van Afge vaardigden, dat een in'gebreke blij ven bij het verschaffen van mili taire hulp aan de bevriende landen een aanval kan uitlokken van „de grootste combinatie van militaire macht in vredestijd, die de wereld ooit aanschouwd heeft". Acheson zeide: „Wij kennen de richtlijnen, die de agressie in het verleden gevolgd heeft. Een gang- sternatuur is gewoon slechts op zekere dingen te gokken. Haar slachtoffers zijn de zwakken en de onvoorbereiden en zij is afkerig van het vooruitzicht te moeten vechten tegen een gealarmeerde gemeenschap." De minister gaf de commissie te verstaan, dat een in vasie van West-Europa totale oor log zou betekenen, waarbij de aan valler het zou moeten opnemen tegen de verenigde krachten van de landen van het Atlantisch Ver drag. „Geen enkel land zal die keuze doen, tenzij het van de over winning overtuigd is," zei hij. „Het is de bedoeling van dit program, te verzekeren, dat een succesvolle, snelle en betrekkelijk gemakke lijke militaire actie van een agres sor onmogelijk zal zijn en 't kans spel te gevaarlijk zal maken om het te ondernemen". Acheson wees er op, dat een falen bij het verlenen van mili taire hulp een omverwerping van de krachtige Amerikaanse buiten landse politiek zou betekenen. „Een omverwerping van de koers, die wij tot nu toe met zo goed ge volg hebben genomen, zal een aan moediging zijn voor-diegenen, die door een onophoudelijke druk al degenen willen intimideren en overrompelen, die zich tegen de in voering van een vreemd en ver foeilijk systeem verzetten. Het strookt niet met het Amerikaanse karakter om een eens gekozen koers halverwege op te geven," verklaarde Acheson. Ten slotte betoogde hij, dat er in de wereld heden ten dage twee on verbiddelijke factoren zijn waar te nemen: West-Europa is niet bij machte zichzelf te verdedigen te gen een grootscheepse gewapende overval en Rusland beschikt over de grootste militaire macht in vre destijd uit de wereldgeschiedenis, oefent toezicht uit op zijn buren en volgt een politiek, die elk bewijs van zwakheid bij anderen exploi teert. De combinatie van deze Dei- de factoren," zo verklaarde Ache son, „heeft een ziekelijke en alles doordringende atmosfeer van on veiligheid in West-Europa gescha pen. De vrees is gerechtvaardigd. Het gevaar is wezenlijk, hoezeer sommigen ook zullen trachten te bewijzen, dat het niet bestaat." In het zoeklicht STRATEGIE Verse indruk opdoen Vandaag gaan de stafchefs van het Amerikaanse leger generaal Omar Bradley, die van de lucht macht, generaal Hoyt Vandenberg, de leider van de gemeenschappelij ke staf A. M. Gruenthcr en admi raal Denfield, chef der marine operaties op reis naar Europa om zich hier tien dagen lang persoonlijk op de hoogte te stellen van de mo gelijkheden en noodzakelijkheden van de militaire samenwerking van de landen, die verbonden zijn in het Atlantisch Pact. Zij zullen nog niet kunnen spreken over de tailpunten die betrekking heb ben op het pro gram tot militai re uitrusting van president Tru man. Dit immers zou praematuur zijn, nu het congres nog moet be ginnen met de behandeling van dit programma en reeds heeft getpond er vele.bedenkingen tegen te koes teren. Dat de generaals toch op dit tijdstip deze reis ondernemen geeft aanleiding tot twee veronderstel lingen, omtrent Truman's politiek- strategie. Ten eerste, dat de rege ring der VS erop vertrouwt, dat er in ieder geval iets tot stand komt in de geest van het voorgestelde programma. Of stuurt zij deze ge neraals juist nu naar Europa, om daardoor betere kaarten in handen te hebben wanneer straks de debat ten over het debat in het congres beginnen. Ömar Bradley, als chef staf van het leger opvolger van generaal Eisenhower is stellig de meest mar kante figuur van het viertal. Hij kent de slagvelden van Normandië tot in het hart van Duitsland uit eigen ervaring en hij zal in het hoofdkwartier van de West-Euro- pese militaire staven in Fontaine- bleau vele Europese militairen te ruggen met wie hij in de Tweede Wereldoorlog nauw samenwerkte. Aaui zijn herontmoeting met Mont gomery is deze persoonlijke noot verbonden, dat Bradley als com mandant van de twaalfde Ameri kaanse legergroep en Montgomery als aanvoerder van het 21e Britse leger in 1944 eikaars buren waren in de Ardennen en de Elzas. Het is bekend, dat het niet bijster boterde tussen hen en dat openlijke, con flicten slechts konden worden ver meden door Eisenhowers talenten voor diplomatie. Kans op een regenbui Weersverwachting geldig van Vrijdagavond tot Zaterdag avond: Wisselend bewolkt met enke le verspreid optredende regen buien. Matige en af en toe vrij krachtige wind, aanvankelijk -uit Westelijke richting, later tussen West en Noord-West. Ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 30 Juli: Zon op 4.57 onder 20.34; Maan op 10.59, onder 22.34. In de buurt van 't Zand aan de rijksweg AlkmaarDen Helder is een luxe auto in het ter plaatse zeer diepe Noordhollandse Kanaal gereden. Dr. Verheul uit 't Zand begaf zich, samen met de landbou wer Schoen onmiddellijk te water en slaagde er met zeer veel moeite in de vier inzittenden uit de geheel verdwenen auto op het droge te brengen. zodat kortsluiting ontstond en de berg wagons, waarvan enkele leeg en anderen gevuld waren met pa pier en vodden, spoedig in lichter laaie stond. De Edese brandweer was snel ter plaatse en heeft direct nadat de stroom op de bovenleiding was uitgeschakeld, het blussingswerk aangevangen. De ravage is enorm. Overal had den de ontspoorde wagens diepe groeven getrokken. Aanvankelijk waren beide sporen geblokkeerd. De bovenleiding van één spoor werd over een aanzienlijke afstand vernield. Rails waren afgeknapt, kromgetrokken of staken als as perges in de lucht. Het blussingswerk nam vele uren in beslag en toen de vlammen wa ren gedoofd lag midden op de spoorbaan een stapel verwrongen ijzer. Eén spoor is inmiddels vrij ge maakt, doch het zal enkele dagen duren, alvorens het verkeer over twee sporen kan worden hervat. Als bijzonderheid kan medege deeld worden, dat drie tankwagens vlak voor de eerste ontspoorde wa. gon gevuld waren met 65 ton ben zine. Deze wagons bleven in de rails, ware het anders gegaan, de gevolgen zouden veel ernstiger zijn geweest. Voor zover mogelijk is men he denmorgen om half zes met de op ruimingswerkzaamheden begonnen, nadat ongevallenwagens uit Arn hem waren gearriveerd. Een afstand van ruim 250 meter zal moeten worden vrijgemaakt. Persoonlijke ongevallen kwamen niet voor. Het treinverkeer is van morgen over één spoor met stoom- tractie hervat. Later kon electrisch materiaal worden gebruikt. De materiële schade loopt in de tonnen. Reizigers zullen op ver traging moeten rekenen. WASHINGTON. President Tru man heeft medegedeeld, dat met Britse en Canadese autoriteiten be sprekingen zullen worden gevoerd over fundamentele kwesties, die ver band houden met de politiek op lan ge termijn op het gebied van de atoomenergie. In een voorbereide verklaring zei Truman: „In Januari 1948 bereikten de drie regeringen (van de V.S En geland en Canada) overeenstemming over een modus vivendi, welke voor zag in samenwerking tussen de drie landen, met inbegrip van de uitwis seling van wetenschappelijke en technische inlichtingen op bepaalde aangeduide gebieden en samenwer king in aangelegenheden van ge meenschappelijk belang betreffende de levering van grondstoffen. Deze regelingen zijn beperkt wat omvang betreft. Het is noodzakelijk de toekomst te bezien, waarbij reke ning moet worden gehouden met de vorderingen, die op dit gebied door de drie landen zijn gemaakt en de status quo te handhaven, zo lang men bezig is met besprekingen. Wij zijn daarom van plan met net Ver enigd Koninkrijk en Canada enige fundamentele kwesties te onderzoe ken. welke ten grondslag liggen aan de wil tot een politiek op lange ter mijn op dit gebied. Dit zijn kwes ties. waarover wij na de onderzoe kende besprekingen verder overleg moeten plegen met het congres De ze onderzoekende besprekingen houden niet in. dat men ten aanzien van deze kwesties overeenkomsten of verplichtingen aangaat met de Engelsen en Canadezen. De bespre kingen met de Engelsen en Canade zen gaan vooraf aan verder overleg met het congres". Ook op 7 en 14 Augustus geen Zondagsrijverbod DEN HAAG Naar het van de K.N.A.C. vernomen wordt, zal het Zondagsrijverbod ook voor de Zon dagen 7 en 14 Augustus niet gel den. De oude Noormannen zouden zich verstoord afwenden, als zij getuige hadden kunnen zijn van de reconstructie van de tocht, die zij vijftienhonderd jaar ge leden maakten naar Engelands kusten. Toen de HuginBroadstairs in Kent naderde, cirkelden tiental len plezierbootjes er om heen vliegtuigen maakten capriolen in de lucht en duizenden vacantie- gangers zwaaiden met vlaggetjes De stoere imitatie-Noormannen lachten vriendelijk terug en borgen hun zwaarden weg. Zelfs pikten zij een paar al te enthou siaste drenkelingen op. ZIEKENFONDSWET OP KOMST Uniforme contributie moet het stelsel van premieheffing vervangen Eén soort verzekerden in de toekomst? (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Nu de Ziekenfonds wet, die het van 1941 af bestaande zlekenfondsbeslult zal vervangen, op de helling staat, uiten verschei dene organisaties wensen t.a.v. de inhoud dezer wet. Zo ook de Fede ratie van Verenigde Maatschappij- ziekenfondsen w^arbjj rond drie en een kwart millioen Nederlanders zyn aangesloten die zich Donder dag tijdens een persconferentie vóór het laten bestaan van de fondsen en tegen een volkomen unificatie van de medische verzorging uit sprak, echter met het voorbehoud, dat de thans bestaande versplinte ring op dit terrein wordt tegenge gaan. Twee belangrijke meningen staan thans tegenover elkaar: de eerste is geuit door een commissie van de Stichting van de Arbeid, die inscha keling bepleit van het ziekenfonds wezen in het totaal der sociale ver zekering. In de andere komt tot ui ting de opvatting, dat er een zie kenfondsregeling moet komen, die in en door haar uitvoeringsorganen waarborgen schept voor een unifor me en economische verantwoorde toepassing, met, en dat is het es sentiële, behoud van de op dit ge bied uit het particuliere initiatief gegroeide organen, i.e. de zieken fondsen, hoewel daarbij concentra tie en samenvoeging niet kunnen worden gemist. De Federatie keert zich tegen het laten voortbestaan van de huidige vorm van premie-inning, nl. door de werk gevers. die hun werknemers bons ver strekken, welke aan de ziekenfondsen worden afgedragen. Dit stelsel is. volgens de Federatie, zó omslachtig, dat daar door het administratieve apparaat onnodig groter is dan onder het. stelsel van persoonlijke contributie-afdracht, gelijk dat voor de oorlog in zwang was. De Federatie wil dan ook weer terug naar één soort verzekerden en niet handhaven het tegenwoordige onder scheid tussen verplicht- en vrijwillig verzekerden en één uniforme premie van 0.55 per verzekerde boven de WASHINGTON. Wanneer de Amerikaanse chefs staf in Fontaine- bleau. het militaire hoofdkwartier van de Westelijke Unie, een onder houd zullen hebben met veldmaarschalk lord Montgomery, generaal De Latlre de Tassigny en verschillende stafofficieren van- Frankrijk en de Benelux, zullen hun van Franse zijde waarschijnlijk de volgende voorstellen gedaan worden: 1. Coördinatie van alle Westerse strijd krachten in Europa: 2. maatregelen ter vermijding van een eventuele strijd op verschillende fronten; 3. opstelling door de landen van het Pact van Brussel van niet minder dan veertig divisies, waarvan er direct vijf en twintig gevormd dienen te worden. Ten aanzien van dit laatste punt merken militaire experts op, dat momenteel in Europa niet meer dan twaalf Franse, negen Britse en vier Benelux-divisies in het veld staan. Deze divisies hebben een tekort aan zware bewapening, tanks en trans portmiddelen. De Fransen maken zich bezorgd, dat in geval van een gewapend conflict, de Britse en Amerikaanse troepen per vliegtuig geëvacueerd zullen worden naar Grpot-Brittan- nië om hergroepering af te wach ten. De Fransen daarentegen wil len in geval van oorlog alle in Duitsland gelegen troepen terug trekken op de Rijnlinie. Besprekingen, die onlangs door Engeland en Noorwegen zijn ge voerd, hebben geleid tot een over eenkomst, waarbij Groot-Brittan- nië zich verbindt een aantal troe pen naar Noorwegen te sturen, in dien het tot een invasie in Noor wegen mocht komen. De Fransen zijn bang, dat deze belofte ten kos te zal gaan van het Britse oorlogs potentieel in West-Europa. Naar verluidt voelt de Britse generale, staf meer vobr een decen tralisatie van de troepen op ver schillende fronten, die gecoördi neerd zullen worden door een cen trale defensiestaf. De Britten wil len de volgende fronten vormen: 1. Een Noordatlantisch front, om de verbindingen met de zee open te houden. 2. Een Noordwest-front, om te voorkomen, dat Noorwegen en De nemarken bezet worden, waardoor de vijand zou beschikken over be langrijke vlieg, en vlootbases. 3. Een Westeuropees front, dat gevormd zal worden door de Rijn linie. 4. Een Middellandse-zeefront ter bescherming van Noord-Afrika. Het zal van de Amerikanen af hangen, tot welke strategie ten slotte zal worden besloten. DIT WEEKEINDE Veel bewolking maar weinig neerslag Over het weer, dat ons de eerst komende dagen te wachten staat, valt op het ogenblik nog maar heel weinig te zeggen, Ciiidat de weerstoestand in onze omgeving vrij onzeker is. Veel kans echter, dat het een zonnig weekeinde -al worden is er niet. Nog altijd be weegt zich boven Engeland en ons land een westelijke luchtstroming. Hierin doen zich enkele storingen voor. Plaatselijk zal er vrij veel bewolking zijn, waardoor grote kans bestaat op een enkel regen buitje. Over het algemeen zal de bewolking toenemen en later ver wacht. men ook enige neerslag, die echter van weinig betekenis zal zijn. De wind zal aanvankelijk toe nemen. In de temperaturen komt maar weinig verandering. 16 jaar. Klederen onder deze leeftijd moeten, volgens de Federatie, vrijgesteld zijn van contributie-betaling, een stelsel, dat voor de oorlog ook reeds bU vele ziekenfondsen toepassing vond. Voornaamste motief Het voornaamste motief voor het toe passen van een uniforme contributie vindt zijn oorzaak in het fc-it. dat dc vrijwillig verzekerden veelal ouden van dagen, invaliden en andere groepen, die niet onder het ziekenfondscnbeslult vallen met hun bijdragen de kosten van hun geneeskundige behandeling niet kunnen dekken. Het z.g. vcreveiilngs- fonds heeft al een panr maal moeten bijspringen, maar dat is over enkele jaren uitgeput Dc contributie van de vrijwillig verzekerden is reeds enkele malen verhoogd zij bedraagt nu al I 0.63 per verzekerde cn heeft dc uiterste gre-ns van de draagkracht dezer veelal minder draagkraehtigen bereikt Een uniforme contributie voor alle bij ziekenfondsen aangeslotenen waarborgt, dat dc vrijwillig verzekerden niet op een kwade dag er uit zouden moeten treden, met alle grote nadelen voor de volksgezondheid, die daaraan kleven. Naast dc uniforme contributie' der ver zekerden moeten de reeds bestaande bijdragen van de werkgevers blijven komen. Alleen In het alleruiterste geval wil men een beroep doen op de over heidsfinanciën. De regeling, waarvan de Federatie voorstandster blijkt, zal. volgens haar. leiden tot grote bezuiniging op dc admi nistratieve kosten. Zij denkt daarmee o.m. te bereiken dat er meer geld be schikbaar komt voor betere verzorging der preventieve geneeskunde (school- tandvcrzorglng, rheumatick- cn t.b.c.- bcstrljding, die ook onder de competen tie van dc ziekenfondsen zouden moeten vallen), terwijl de verstrekking van de geneesmiddelen die nu toch al. In ver gelijking met het buitenland, op hoog peil staat, nog uitgebreid zou kunnen worden. Dc komende wet is ten departe- mente byna gereed. Men verwacht, dat zij in het komende najaar in gediend zal worden by de Zieken fondsraad, die haar op haar mérites zal moeten onderzoeken. Zo, alsof het niets was, heeft pre sident Truman tussen neus en lip pen door. Donderdagavond iets heel belangryks meegedeeld, terwijl hy het tot de persvertegenwoordigers had over de vacature by het opper ste Hof der V.S. „De Russen hebben ln Siberië een atoomhom tot ontploffing gebracht, dat is my bekend. Gaan wy over tot de orde van de dag Alle journalisten spitsten hun oren. Veel raadselachtigs uit de laatste tyd werd op slag duidelyk. De Russen hebben dus een atoombom klaar gehad en zij zUn dus reeds druk hezlg met de bestu dering van het effect zyner ontplof fing. Amerika is sinds enige tyd niet de enige meer die het geheim van de fabricage bezit Franse kabinetscrisis tijdelijk afgewend PARIJS. De dreigende Franse kabinetscrisis schijnt afgewend, nu de vier rechtse ministers door pre mier Queuille zijn overgehaald om hun ontslagaanvraag in te trekken. Deze ministers hadden zich gekeerd tegen het decreet van de socialisti sche minister van Arbeid, Mayer, waarbij aan het personeel van dc sociale verzekeringsdienst een va- cantiegratificatie werd toegestaan. Het bericht, dat de rechtse minis ters hun ontslagaanvraag hadden ingetrokken, werd bekend gemaakt na een bijzondere kabinetszitting, waarin een compromisregeling werd besproken. Volgens deze regeling, dient de gratificatie in kleine be dragen over (?en aantal maanden te worden terugbetaald. Het gevonden compromis wordt echter algemeen beschouwd als tij delijk en voornamelijk aanvaard met de bedoeling het parlement het eerste behoorlijke zomerreces sinds vier jaar te verschaffen. HET STRAND VAN BLOE MEN DAAL is zijn grootste at tractie kwijt. Het Zweedse schip dc C. A. Banck, dat bijna vijf maanden hoog op 't strand heeft gezeten is eindelijk weer in zijn element terug. Donder dagmiddag ongeveer half zes kwam er beweging in het schip dat de laatste tijd steeds enkele meters verder naar zee was ge trokken; de twee zeeslepers trokken nog eens hard en onder gejuich van het vele publiek verliet de C. A. Banck het strand. Zodra het schip los kwam keerde het dc steven, de kabels werden aan de voorsteven vast gemaakt en dc Zweed vertrok in Zuidelijke richting. Dit is dc eerste reactie die wij gevoelen op het bericht dat er door bemiddeling van UNCI tussen Ne derland en de Republiek een ac coord is bereikt over het „staakt het vuren". Welzeker, dat accoord hebben wij al meermalen verkregen en wij weten wat er telkens van terecht is gekomen cn ongetwijfeld zullen er lieden zijn die schouderophalend en met bitterheid, door ervaring geleerd, de duurzaamheid van dit accoord >n twijfel trekken. Zij zul len wachten op de onvolkomen heden, die zo zeker als twee maal twee vier is, aan de dag zullen treden. Maar tóch. Iets zegt ons dat het vandaag bereikte accoord meer is, zelfs veel meer is, dan wat voor heen werd verkregen In de eerste plaats doordat het ditmaal, meer dan vroeger, niet alleen onder aus piciën van de V.N. tot stand kwam, maar vooral doordat het instituut der V.N. na de rro, iiijkheden v; n het begin, óók enige ervaringen rij ker is geworden cn derhalve dit accoord. voor zover het ook zijn pijler heeft in de internationale sfeer, steviger moet zijn. Daar is voorts de verhelderde positiebepa ling van de Republiek, niet in het minst door toedoen van de omge komen Amerikaanse journalisten. Er is de kennelijke vermoeidheid hier in Indonesië om voort te gaan, steeds maar weer voort te gaan met het onnutte, elkander afmat tende querulantisme ten opzichte van formuleringen, interpretaties en detailleringen. Er is in het alge meen het inzicht, dat er veel water in velerlei wijn gegoten moet wor den. omdat er slechts één partij is, die zou kunnen verdienen aan een Pyrrhus-overwinning van Neder land of de Republiek. Eindelijk dit accorod; en wan neer wij hiervan zeggen dat wij menen dat het meer cn gezondere kansen van slagen heeft dan vroe gere overeenkomsten, dan bedoe len wij bovendien hier mede te zeggen dat het tijd wordt positief te denken of volgens 't spreek woord Gedachten zijn Krachten. Wanneer, wij elk voor zich, g e- loven in dit accoord, en geloof opbrengen dat jmeer is dan het verstandelijk afwegen van allerlei feitelijke gegevens, dan levert dit in onze kleine gemeenschap en in de ganse wereld een kracht op, welke de verhouding Nederland Indonesië hard van node heeft, trouwens al jaren lang. Bij voor baat en met vooropgezet doel ont- houde men zich van het gewic'V leggen op die komende gebeurte nissen, die in strijd zullen schijnen te zijn met dit accoord. Er zullen nog slachtoffers vallen over en weer. er zullen nog moorden ge registreerd worden evenals over vallen, brandstichtingen en ver nielingen. Waar het om gaat is of de Republiek als zodanig en Ne derland van zijn kant dit accoord naar beste weten kunnen uitvoe ren. Daarvoor is ons aller steun en instemming nodig. Pas dan zullen wij terecht kun nen zeggen: eindelijk. DEN HAAG Hedenavond om kwart over zeven 'uilen over de zender Hilversum II toespraken -vorden uitgezonden van de secre taris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Trygve Lie, de mi nister van Sociale Zaken, mr. A. M. Joekes en de voorzitter van het Nederlands U N.A.C.-Comité, prof. mr. R. Kranenburg, met als onder werp de U.N.A.C.-Actie 1948. De heer Trygve Lie zal een dank woord spreken tot het Nederland se volk voor de grote steun, die ons land aan de actie heeft gegeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 1