„Aanpassing aan eisen van twintigste eeuw" Sport en spel vullen de dag in jongenskamp ,,De Treek,, C.J.M. V. doet goed DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Ingrid Bergman In kort bestek 2 Vrijdag 5 Augustus 1949 UITBREIDINGSPL AN AMERSFOORT Ir. J. H. Oosterhuis geeft onomwonden zijn mening weer ..Het merendeel van de architecten in Amersfoort is gunstig te spreken over het uitbreidingsplan, dat Dinsdagavond a.s. in de Raad nogmaals aan de orde zal komen. Wij 2oeken nog naar een vorm om waarschijn lijk in een adres aan de Raad ons ,.pro" over dit plan uit te spreken, vooral nu meer en meer blijkt, dat voornamelijk de contra-stemmen in pers en vergaderingen aan het woord zijn", zo deelde ons de heer ir. J. H. Oosterhuis. bouwkundig ingenieur, architect en voorzitter van de Kring Amersfoort van de Bond van Nederlandse Architecten, mede in een gesprek, dat wij met deze deskundige over het plan mochten voeren. P Werkstuk, groot van visie en durf „Ik zou mij verder graag in mijn mededelingen over het plan willen beperken tot de stedebouwkundige kant. Een ding staat vast, de ont werpers van dit plan zijn niet over een nacht ijs gegaan. Vooral de verkeerstelling heeft men niet als een bagatel behandeld. Integendeel, de rapporten, die daarover zijn verschenen, zijn belangrijk en men heeft geen recht van spreken en schrijven over dit plan als van de ze rapporten geen behoorlijke no titie is genomen." „U acht het uitbreidingsplan dus goed van conceptie?" „Het is naar mijn mening een pracht plan. een plan van visie en durf. Het zijn wellicht deze kanten De Witte en de fabriek van Pon Het is niet onmogelijk in de toe komst langs dat gedeelte grote ge bouwen te vestigen!" „Acht U de plaats van het cui- tuur centrum juist?" Niet afwachten „In ieder geval mag Amersfoort aanspraak maken op de naam van congresstad door zijn centrale lig ging. Maar dan moet men zich in 't algemeen richten op een struc tuur, die de kans geeft om Amers foort met zijn tijd te laten mee doen. Daarom is het noodzakelijk dat men zorgt voor een geleidelijke verwezenlijking van het plan. Af wachten betekent in dit geval te laat zijn!" „Meent U, dat de verkeersweg Amersfoort zal splitsen?" De heer Oosterhuis acht deze mogelijkheid niet aanwezig. Als een verkeersweg deze eigenschap zou hebben, dan zou, zo vertelde architect Oosterhuis ons, Londen in honderd stukken uiteenvallen. Daar zijn de verkeerswegen ongetwij feld veel drukker dan in Amers foort en toch gaat het voetgangers verkeer van de ene naar de andere wijk normaal zijn gang. Zo'n ring weg vraagt een goede verkeersre geling en die ligt nu juist in dit geordende uitbreidingsplan van Amersfoort besloten." Met deze conclusie, besloot de heer Oosterhuis ons onderhoud. H. OOSTERHUIS die de oppositie veroorzaken. Men is nog teveel gewend aan het dok teren: het hier wat verbouwen en daar wat verbeteren!" „Meent U, dat de aanleg van een tunnel nabij de Gasfabriek werke lijk zo aanvechtbaar is?, zo vroe gen wij de heer Oosterhuis vervol gens. „De aanleg van een grote ver- keerstunnel via de Puntenburger laan heeft weinig zin. Noch aan de zijde van het Soesterkwartier, noch aan die van de stad is op d e- z e plaats een behoorlijke aanslui ting te maken op een verkeersader Er kan m.i niet veel bezwaar zijn tegen een tunnel, die 100 meter verder wordt aangelegd. Voor automobilisten en wielrijders bete kent deze grotere afstand niet veel Bezwaarlijk kan het zijn voor de voetgangers, maar ten slotte is daaraan tegemoet te komen." Tweeledigheid „Waar ligt voor U de bijzondere bekoring in dit plan?" „Büzonder mooi is de tweeledig heid. Enerzijds bereikt men name lijk een modernisering van onze stad, anderzijds mag men nieuwe bloei verwachten van de oude bin nenstad. Een opbloei, die ook aan wezig is voor het Noord Oostelijk gedeelte van de binnenstad door de bouw van moderne woonwijken in het Noord Oosten van Amers- foot." De ringweg brengt het leven dicht bij de oude stad Er is eigen lijk geen betere manier om de oude stadskern deze eer aan te doen. Nu is een tocht naar de Monnikendam nog een excursie. Straks leidt de verkeersweg de mensen er heen. Kans verkeken Dc kansen om bij 't Laantje en de Wijersstraat een mooie beek te maken zijn m i. verkeken. Het is mogelijk in Amersfoort op twee manieren te restaureren. Men kan b.v. verwaarloosde huizen hun oude stijl hergeven en de rest zo laten. Het enige resultaat is dan, dat de stad wordt dood-gerestau- reerd. Het uitbreidingsplan gaat van andere gedachten uit. Daarin ligt namelijk besloten het op verantwoorde wijze, aanpassen var. Amersfoort aan het leven van de twintigste eeuw. De nieuwe weg door de stad zal vol afwisseling zijn. Het profiel wijzigt zich bij wijze van spreken iedere honderd meter en dat zal deze weg juist een bijzondere be koring geven. Belangrijk zal deze weg m.i. zijn in het gedeelte tussen Motorsportfestijn nabij „de Stompert" Geruime tijd is het „Sticht" van goede motorsport verstoken geble ven. De motorclub Soesterberg brengt daarin verandering met de orga nisatie van motor-terreinwedstrij den om het kampioenschap der provincie Utrecht. De centrale lig ging van het nieuwe terrein „De Stompert" met zijn prachtige pa norama's belooft zowel deelnemers als belangstellenden een boeiende middag. Een record aantal rijders zorgt voor een goedgevulde baan en spannende strijd. Namen als Rietman, De Haas, Van Heukelom, Vierdag en Koning maken de Senior zware klasse aan trekkelijk, terwijl in de lichte Se nior klasse Vierdag en De Haan de handschoen opnemen tegen Mey- nen. In de Junior klasse zullen Len- gers en Van Burik enerzijds en Limburg en Van Harten anderzijds strijden voor de overwinning. Voorts zal er een verbeten strijd zijn tussen titanen als Joop Bovee en Wim van 't Hoog. die, voor het doel een bijdrage te leveren aan de N.I.W.I.N., op deze wedstrijden hebben ingeschreven. A.A.V.-ers boekten goede resultaten in Rlienen Ter gelegenheid van de opening van een sportpark van de Alhletiek- vereniging ..Wilskracht" in Rhenen, werden op dit veld dezer dagen atletiekwedstrijden gehouden, waaraan o.a. door W. Slijkhuis werd deelgenomen De deelnemers aan deze wedstrijden waren door de Koninklijke Nederlandse Athletiek Unie uitgenodigd. De Amersfoortse Athletiek Vereniging mocht het ge noegen smaken dertien uitnodigin gen te ontvangen. Het sportpark zag er keurig uit. maar door de gestadige regenval was het parcours zeer moeilijk te belopen en de tijden bij de loop nummers werden daardoor nadelig beïnvloed Toch kwam het AVV- ïuniorenlid W Wakelkamp in de 800 meter als derde aan, na dc na tionale kampioen op deze afstand. Kist van G.A.C en Koopman, die als tweede eindigde Hij liet hierbij een mooie tijd noteren van 2.9 4 sec. J Pijl. eveneens van AAV. plaatste zich als viifde Bij de estafettes ein digde de dames-AAV-ploeg als eer ste in de tijd van 57 5 sec In deze ploeg liepen de dames Kuys, Hoek man. Cornelissen en Hasken. De he ren-estafetteploeg kwam als tweede binnen in de tijd van 49.5 sec. na de atletiekvereniging Hellas In deze nloeg liepen de junioren Hen- sen Wiekart Wakelkamp en De Wolf Bij het nummer verspringen voor heren werd C de Wolf eerste met een sprong van 155 meter. R Malonstein won op dit nummer bij de dames met een sprong van 1 35 meter. Voorts werd C. Hoekman eerste bij de 80 meter A-meisjes. L. Cornelissen eerste op de 80 meter bij B-meisjes. C. de Wolf tweede bij het verspringen voor heren. J Stroosma vijfde bij de 600 meter voor A-junioren en J. Hensen vier de bij de 600 meter B-junioren. AAV'er naar Rotterdam Bij dc Internationale atletiek wedstrijden op de Nenyto-banen te Rotterdam, die a.s. Zondag gehou den zullen worden, zal ook het juni oren-lid van AAV W. Wakelkamp uit komen. Wakelkamp, die Woens dag j.l. op wedstrijden te Rhenen meeliep in de 800 meter voor heren en zich hierby als derde plaatste, achter de bekende athleten Kist en Koopman, zal nu ook op de 800 me ter uitkomen, maar thans in de ju niorenafdeling zal starten. Zilveren ambtsjubileum Op Maandag 15 Augustus a.s. hoopt de heer L. Alings de dag te herdenken waarop hij voor 25 jaar in dienst trad van de N.V. J. L van Nieuwenhuizen's graanhandel en Oliefabrieken te Amersfoort. De a.s. jubilaris bekleedt thans de functie van hoofdboekhouder- procuratiehouder. ABB op 1 Januari 50 jaar Op 1 Januari 1950 zal de Amersfoortse Bcstuurdcrsbond 50 Jaar bestaan. Er heeft zich een jubileumcommissie gevormd, waarin zitting hebben mevr. A. Offenberg en de heren H. J. v. Gel der. H. Hazelcger. P. J. v. Horen. H. v d. Molen en J. Pruis. Aanhouding in Brammen Op verzoek van de Amersfoortse po litie Is te Brummen aangehouden een zekere R die zich in 1043 te Amers foort schuldig maakte aan diefstal van geld. Ons dagelijks teveel Een bewoner van de Geulstraat deed aangifte van diefstal van zijn rijwiel uit de tuin achter zijn woning. Een motorrijder te Amersfoort maak te het wel wat al te bont. Hij gaf bij zijn aanhouding ccn valse naam op. Hij kon geen rijbewijs en geen rijver gunning tonen en was voorts ln het bezit van een nummerbewljs. dat op een andere naam stond Tegen hotelhouder is proces-verbaal opgemaakt voor het niet bijhouden van het nachtregister. Noteert U evert GRAND THEATRE. „Pinocchio". Iedere dag vier voorstellingen: 2, 4 15. 6.30 en 9 uur CITY THEATER. ..Vergeten levens" Zondag: 2. 4.15. 6.45 en 9 uur; overige dagen 2 30. 645 en 9 uur. REMBRANDT THEATER. ..Mijn vriend Trigger" en ..Cow-boys uit Texas". Vrijdag en Zaterdag: 2.30. 6.45 en 9 uur; Zondag: 2. 4,15. 6.45 en 9 uur; overige dagen: 2.30 en 8 uur. 5 Aug 's Prinsenhof. Kernplan- bespreking door Jan Spaander e a. mei lichtbeelden en debat. 8 uur. 6 Aug. Amicitia. Receptie V.V V 35 uur Openbare leeszaal. Uitlening voor vol wassenen dagelijks 25 u.: bovendien Dinsdag- en Vrlidagavond van 79 uur: Uitlening voor kinderen: Woensdag, en Zaterdagmiddag van 2 304 30 uur: Lees zaal dagelijks van 1012.30 en 2—5 uur: bovendien Dinsdag- en Vrijdagavond van 7—10 uur. Museum Flehlte. Tentoonstelling Llslduna. Bloklandtscasthuis. Tentoonstel ling tot 31 Juli. schilderijen van Joh Glittlich De Stlchtse Heuvel. Iedere avond dansen, ook 's Zondagsmiddags. jeugdwerk Achter het Hazenwater in de Treek heef de Christelijke Jon genmannen Vereniging, de C J.M.V. van 12 Juli tot 27 Augustus een kamp ingericht, waar iedere week 300 jongens uit alle delen van hét land ver blijven. In het grote witte kamphuis trof fen we de algemene leider de heer H. Verhaar, die door de jongens kortweg „Ome Hein" wordt ge noemd. „Ome Hein" is de man, waarmee iedere jongen in het kamp bevriend is, die moeilijkheden voor hen opgelost en hen met raad en daad bijstaat. Hij vertelde ons, dat de Christelijke Jongemannen Ver. sinds 35 jaar een zomerkamp als dit inricht. „Verleden jaar", vc-telde de heer Verhaar, „en het jaar ervoor was het de zogenaamde „asphaltjeugd". die wij hier hadden ondergebracht. Nu zijn het speciaal de leden van de organisatie en dat zijn er elke week 300 De regen treedt jammer ge noeg als spelbreker op, maar dat is niet zo erg. want in het grote kamp huis organiseren we wedstrijden, die we nog een beetje aantrekkelijker maken door diploma's te geven voor degene, die wint". Op onze vraag of het niet moei lijk was zo'n groot gezin te „beva- deren" antwoordde dc heer Verhaar, dat dertig tot veertig leiders hem b'jstaan. De methode om degenen, die zich het best gedragen een diplo ma te geven °n hen een zilveren gouden of bronzen kruis met in scriptie uit te reiken houdt de orde er goed in. En orde en netheid zijn er! De tenten zien er bv. schoon en verzorgd uit. Elke morgen om ze ven uur wordt er inspectie gehou den en degene, die het bed in zijn tent het best heeft opgemaakt, krijgt ook al een diploma. Tjjd er voor hebben de jongens (ze zijn tus sen de 12 en 16 jaar oud) genoeg. Toch ls er iedere dag veel te doen. Om zeven uur is het reveille. Zij beginnen de dag met ochtendgym nastiek en om acht uur is er ontbijt, om negen uur wordt de kampvlag gehesen, waarna tot één uur diverse sporten, spelen of fietstochten op het programma staan. Om één uur eten de jongens in daarvoor speci aal Ingerichte tenten. Ze schillen zelf de aardappels. Van twee tot middagrust, waarna tot zes uur met spel en sport de middag wordt ge vuld. Na het avondeten kan ledereen tot half negen zijn gang gaan. Deze tijd wordt meestal benut met het schrijven van een brief naar huis, of, zoals wij zagen, het zoeken van massa's sprokkelhout, dat voor het kampvuur moet dienen, dat elke avond ontstoken wordt. Bij het kampvuur wordt gezongen en de jongens houden voordrachten. Dinsdagavond is dat het leukst, want clan wordt er toneel gespeeld. Zo is 't vacantie-lcven in en om elk der 43 tenten in „De Treek", waar honderen kinderen genieten van goede en aangename ontspanning in een gezonde omgeving. De CJMV doet hier goed werk Burgerlijke Stand Geboren" Gerarda Cornelia Ma ria, d. v. P. G. Smink en M. H. van den Hengel. Ondertrouwd: W. H. van Ame- rongen en S. Evers; W. Hoefman en L. van Ginkel; M. Jansen Duig huizen en A. Adams; R. van Huis steden en G. S. Meijers; J. J. H. Bakkenes en J. de Vaal; G. E. van Heuven en G. Schoonheden; A. J. Hilhorst en J. E. Haars; J. Hen driks en M. de Clercq; G. H. C. van Beek en H. van Korlaar; J. N. A. v. d. Dungen en A. M. Nieuwen- dijk. Getrouwd: H. L. Kurpershoek en H. Lantinga; H. J. Bekkers en J. Otten; D. van Bemmel en K. J. de Vries. Overleden: H. Krook, 64 jaar, echtgenote van B. Jansen. Gevonden voorwerpen Van 2 t.m. 4 Augustus werden de navolgende voorwerpen als ge vonden aangegeven: Br. lederen portm. inh. geld en R.K. med.; br. portm. inh. geld, sleutel en bon voor werkkleding; blauw gevlamde vulpen; portm. met ritssluiting inh. Lips-sleutel enz; br. aktetas inh. overal en riem; psalmen-boekje; witte dubbelen fietstas: twee textiel- kaarten; donker bl. ceintuur; roze zonnebril; identiteitskaart vanKai- lio Olavi; br. kinderportm. inh. geld; duif kras No. 285055 Holl. '48; rood wollen kindervest bij tandarts achter gelaten; kanarievogel; br. lederen portf. inh. foto's, knipkaart Teusen; Br. lederen portf. inh. textielkaarten en 40 punten; br. damesportm. inh. geld; grijze da- mesjas; nieuwe japon blauw met drie is er voor'iedereen verplichte wit; wit kinderschoentje. 153 Aan boord van de „Vrijheid" maken Rob en Toon toebereidselen voor hun vertrek. Want ze zijn inderdaad van plan onder zeil te gaan. alleen hebben ze de ouwe niet ólles ver teld. Wanneer Rob toevallig een blik in het heldere water werpt, ziet hij een donkere vlek op de scheepshuid Hé en loopt daar ook geen draad? Daai moet hij meer van we ten. Hij kleedt zich uit en duikt in het water Voorzichtig bekijkt hij het rare ding, dat tegen de scheepshuid geplakt zit. Het zal toch geen duidelijk, waarom die ouwe zo goed op de terd En dus moeten ze ook op de hoogte booby-trap zijn? Hij peutert het ding los. Nee, hoogte was Ze hebben eenvoudig alle ge- zijn met de plaats waar de schat ligt begra- het is een microfoon! Aha, nu wordt het Rob|sprekken tussen hem en Taaie Toon afgeluis-ven. Dét is een streep door de rekening. Nieuw Republikeins kabinet samengesteld BATAVIA Radio-Djocja heeft gisteravond de samenstelling van het nieuwe Republikeinse kabinet officieel bekend gemaakt. De sa menstelling wijkt enigszins af van het door de correspondent van Ane- ta reeds op 3 Augustus doorgegeven kabinet. Het kabinet is als volgt samenge steld: minister-president Moh. Hatta; Defensie: sultan van Djocja; minister voor Sumatra: Sjafruddin Prawiranegara; Binnenlandse Za ken: Wongsonegoro; Buitenlandse Zaken: Agus Salim; Voorlichting: Sjamsuddin; Gezondheid ad inte rim: Surono; zonder portefeuille: Sukiman, Wirjosdanjojo, Djuanda, Leimena (de minister zonder porte feuille zijn allen leden van de repu blikeinse delegatie); Onderwijs: Mangunsarkoro; Financiën: Luk- man Hakim; Justitie: Susanto Tir- toprodjo; Godsdienstzaken: Kjai Masjkur; Sociale Zaken: Kusnan; Economische zaken: Kasimo. Aneta meldt nog nac^er, dat tij dens de afwezigheid van Hatta de sultan van Djocja de leiding van het kabinet zal waarnemen. De minister voor Sumatra. Sja fruddin. zal zetelen in Kotaradja. Van Sabang tot Hollandia vliegt de KLM DEN HAAG Het interinsulair bedrijf der KLM te Batavia dat 1 Augustus jl. 2 jaar bestond, heeft nu n luchtnet dat zich uitstr. van Sa- bang tot Hollandia, een afstand van 5000 km en van Manilla tot Batavia, een afstand van 2800 km. "De totale lengte van het gehele luchtnet, waarin 32 plaatsen van de Indonesi sche arch.pel zijn opgenomen er. drie daarbuiten, nl. Singapore. Zam- boenga en Manilla bedraagt onge veer 26.000 km. Per dag leggen de vliegtuigen een afstand af ongeveer gelijk aan de lengte van het lucht net. De KLM in Indonesië onderhoudt dit luchtvaartbedrijf in opdracht van het Departement van verkeer, energie en mijnwezen, waartoe ook de vliegtuigen en vliegvelden beho ren. Van 1 Augustus 1947 tot 1 Aug. jl werden 350.000 passagiers en bij na 10 millioen kg vracht en 3 milli- oen kg post over de gehele archipel vervoerd: daarbij werden ruim 14.000.000 km in ruim 60.000 uren af gelegd. Maandelijks worden thans 23.000 passagiers, 440.000 kg bagage, 650.000 kg. vracht en 175.000 kg post ver voerd. De luchtvloot bestaa tuit 3 Catali- na-amphibievliegtuigen, 12 vracht- Dakota's en 11 Dakota's voor passa giers. In Amerika zijn nog vijf Catalina's in bestelling. Het aantal employé's te Batavia bedraagt 3800 man, van wie velen Indonesiër zijn. Tot het vliegend personeel behoren 90 vlie gers, 22 stewardessen, van wie en kele Indonesische, bovendien 9 ste wards en vliegende djongo's (Indo nesische steward). MOTORRENNEN OP DE STOMPERT Onder de slagzin „Door de rim boe voor de rimboe" houdt de mo torclub „Soesterberg" ZaZterdag een motor-terreinrit op de heuvel rug van „De Stompert" te Soester berg. Er wordt gereden om het kam pioenschap van de provincie Utrecht Tal van vooraanstaande rijders heb ben ingeschreven en zullen elkaar de titel scherp betwisten. De aan vang is bepaald op 3 uur. De baten komen aan de Niwin. Van de deel nemers noemen wij Rietman. De Haas, Van Heukelom. Baudion, Joop Bovee en Wim van 't Hoog. Dezer dagen is bij „Demka" te Zuilen een groot gietstuk afge leverd. Op zichzelf niets bijzon ders, want in de grootste staal- gieterij van ons land komen regelmatig stukken voor van 20.00030.000 kg. Ditmaal was er echter iets meer dan gewone belangstelling bij het vertrek van dit grote stuk. Niet omdat het een grote achtersteven was van 22 ton voor een oceaansto mer, maar omdat deze gietstalen steven bestemd was voor het motorschip ..Oranje", dat in de achter ons liggende oorlogsjaren zulk een belangrijke rol speelde als hospitaal- en troepentrans portschip. Op de foto ziet men het fameuze stalen gevaarte tus sen hemel en aarde, vlak boven het schip dat deze steven ver voerde naar dc plaats der be stemming. Dezer dagen kioam in de haven van New York. aü;i boord van het Nederlandse vrachtschip „Schiedijk", een aantal apen van Java aan. Dc bemanning was goede maatjes met de levendige passagiers Op het hoofd van een der gebaarde leden van de be manning van de Schiedijkziet een apendeputatie de Nieuwe Wereld. Werkloosheidsverzekering vindt instemming DEN HAAG - Blijkens het Voor lopig Verslag der Eerste Kamer over het wetsontwerp tot verplichte ver zekering tegen dc gevolgen van on vrijwillige werkloosheid, werd de totstandkoming van de werKloos- heidswet een belanrijke stap voor waarts geacht op de weg naar socia le zekerheid. De tijd is nu gunsuj om de rtodige reserves te vormen voor tijden van grote werkloosheid Een tweede reden voor de ingeno menheid, waarmede het wetsont werp werd begroet, was voor een groot aantal leden gelegen in het feit, dat de Stichting van de Arbeid zulk een belangrijk aandeel heeft ge had in de totstandkoming. Ten slotte verheugde men er zich over, dat bij df- uitvoering in belangrijke mate vrij baan werd gegeven aan uit het be drijfsleven zelf voortgekomen orga nen, de bedrijfsverenigingegn, waar bij ook de gedachte van bedrijfsge- meenschap tot haar recht komt. Nog belangrijker dan werkloosheidsver zekering achtten sommige Eerste Kamerleden echter het scheppen van werkgelegenheid. Alle krachten zul len huns inziens tot het uiterste moeten worden ingespannen om te voorkomen, dat ons volk stukje voor stukje toch weer in een toestand van massale werkloosheid gaat wegzak ken. Verscheiden leden scheen de split sing in wachtgeld- en werkloosheids verzekering wat gezocht toe. Nu zij evenwel tot stand is gebracht, moet de vra^g worden gesteld of het ra tioneel is om de premie voor wacht geldverzekering. in afwijking van verleden en heden, mede te doen dragen door de werknemers. Niet al leen betekent dit een nieuwe en aan zienlijke last voor de werknemers, maar zij is ook niet in overeenstem ming met de grondgedachte der wachtgeldverzekering Weliswaar wordt daardoor de bestaanszekerheid der arbeiders vergroot, maar boven al is het een belang voor de onder neming of bedrijfstak om perioden van slapte te kunnen overbruggen, zonder het risico te lopen, dat ge schoold personeel voor de onderne ming verloren gaat. Aantal midinettes nog steeds in staking PARIJS. De stakende Parijse ateliermeisjes (beter bekend als midinettes) hebben de haar door het stakingscomité gegeven op dracht om het werk heden, te twaalf uur, te hervatten, niet op gevolgd. De stakende meisjes heb ben Donderdag een vergadering gehouden ter bespreking van de te volgen gedragslijn. Vertegenwoordigsters van sta kende atelier-meisjes van twee Pa rijse modehuizen deelden mede, dat, haar mede-arbeidsters het werk zouden hervatten, in de verwach ting dat de betrokken werkgevers haar eisen zullen inwilligen. De atelier-meisjes van een ander Pa rijs modehuis besloten de staking voort te zetten. loopt kneuzingen op Ingrid Bergman heeft Zaterdag bij een valpartij op het eiland Stromboli kneuzingen opgelopen aan het linkerbeen en de linker arm. Nadat de verwondingen wa ren verbonden en zij met penicil line was behandeld ging de film ster door met haar werk en stond twaalf uur achtereen voor de ca mera's. De geruchten over een a.s huwelijk van Ingrid met de Itali aanse regisseur Rossellini (nadat zij beiden van hun huidige echtge noten gescheiden zullen zijn) blij ven aanhouden. NIEUWE FILM OVER WALCHEREN Dezer dagen is bij Polygoon- Profilti een begin gemaakt met de opnamen van een nieuwe Neder landse film. die de voorlopige titel draagt: „De dijk is dicht". Het ge geven vap deze film is gebaseerd op de overstroming, de droogleg ging en de wederopbouw van Wal cheren, als symbool van het herstel i.i Nederland. Het is een speelfilm. Het gegeven en het scenario zijn van A. Koolhaas, die behalve „Moader des Lands" en de demo bilicatie „Thuis" al verscheidene andere kortere films heeft gemaakl in samenwerking met Polygoon- Profilti en die van deze nieuwe film ook de regie zal voeren. De eerste cameraman is Piet Buis, wiens werk in de filmpjes over West-Indie sterk de aandacht heeft getrokken en die voor deze film het draaiboek heeft samengesteld Aangezien de speelscènes moe ten aansluiten op de documentaire gedeelten wordt zoveel mogelijk met mensen uit de bevolking ge werkt. Voor de belangrijkste rollen zijn echter beroepsaeteurs en actrices geengageerd. Na een uitgebreide serie van proefopnemingen is voor de hoofdrol Kees Brusse gekozen Het ligt in de bedoeling de film nog dit jaar uit te brengen. Beweging voor christen dom over de vrede BAARN. In het Donderdag te Baarn voortgezette internationale jeugdcongres van de „Beweging voor Christendom en Vrede" sprak pasteur P. Poulain uit Frankrijk over het onderwerp „Was kann ich für den Frieden tun". Aan de hand van publicaties in een Frans blad, waarin de vraag besproken werd wat de enkeling voor de vrede kan doen. gaf spr. een beeld van de verschillende opvattingen hieromtrent. De esperantisten ijve ren voor de vrede door een uni forme taal, andere voor internatio nale sportverbroedering en inter nationale confer-.nties, ter- ijl som migen zeggen, dat er niets gedaan moet worden. Spr. kwam tot de slotsom dat de ware vredesarbeid slechts uit Christus kan zijn. Aansluitend aan deze rede werd een gedachtenwisseling gehouden. In de middaguren maakten de congressisten een rondvaart door de Amsterdamse grachten en ha vens, 's avonds 'erd een studio concert van de NCRV bijgewoond. Heden sprak de heer F. P. Fuyk- schot, secretaris van het Chr. Nat. Vakverbond over het onderwerp „Wat doe ik voor de sociale recht vaardigheid?" Oorlog in Korea op drie punten ontbrand SEOEL. Het hoofdkwartier van het Zuidkoreaanse leger meldt vandaag, dat zware gevechten zijn uitgebroken tussen Noordkoreaan- se strijdkrachten en Zuidkoreaanse grenswachten. De strijd is ontbrand op drie punten. Op het schiereiland Ongjin, 150 km ten Noordwesten van Seoel. Uit onvolledige berichten blijkt, dat om vijf uur vanmorgen naar schatting 5000 a 6000 manschappen van het geregelde Noordkoreaanse communistische leger een drievou dige aanval op de Zuidkoreaanse grens hebben ondernomen en daar op verzet zijn gestuit. De aanval had plaats op de 38e breedtegraad, die de grens vormt tussen Noord- Korea en Zuid-Korea. BUITENLAND Amerika heeft voorgesteld de herstel betalingen uit Wcst-Duitsland aan Rus land voorlopig stop te zetten. Op het ogenblik wordt tussen Washington en Londen over dit voorstel van gedachten gewisseld. Baron Beorges Moens de Fernig is afgetreden als minister van Buitenlandse Handel van België. In af wachting van de formatie van een nieu we regering, heeft premier Spaak zijn portefeuille ad interim overgenomen. De Parijse midinettes zijn vanmiddag weer aan het werk gegaan. De grote herfst-shows zijn gisteren ondanks de slaking begonnen De Italianen en Zuid-Slaven hebben een accoord onder tekend, waarbij voorzien wordt in een uitwisseling van goederen,, ten bedrage van Jaarlijks 90 millioen dollar. De Ita- liaans-Zuidslavischc betrekkingen zijn in dc laatste tijd aanzienlijk verbeterd, e De „Hamburger Freie Presse" is be gonnen met de publicatie van een serie artikelen, waaruit zou moeten blijken, dat de jongste dochter van de laatste Russisiche tsaar, Nlcolaas II. nog in leven is. Finse economie bedreigd door stakingen HELSINKI. De door commu nisten beheerste Finse unie van transportarbeiders heeft gedreigd met ingang van 18 Augustus een staking te zullen uitroepen, waar door alle scheepvaartverkeer in de Finse havens en het gehele trein verkeer zouden worden verlamd, terwijl ook geen enkel warenhuis meer open zou kunnen blijven. De unie eist tien procent loonsverho ging voor haar leden. Ook andere, onder communisti sche leiding staande vakbonden, hebben voor deze maand stakingen uitgeschreven. Dames-atbletiekploeg toch naar Londen DEN HAAG. Het verschil van mening, dat tussen de Engelse da mes athletiekbond en de K.N.A.U. was gerezen, is uit de weggeruimd. Van Engelse zijde is thans bericht ingekomen, dat het aantal deel neemsters kan worden verhoogd tot 9 en dat men zelf ook reeds een team van 9 dames heeft aangewe zen, evenals Frankrijk. De Nederlandse ploeg, die op 20 Augustus in het White City Stadion zal aantreden, is nu als volgt sa mengesteld: 100 meter: Foukje Dillema en Nel Karelse (De Zeeuwen, Middel burg). 80 meter horden: Gerda van der Kade-Koudijs (Victoria, R'dam) en Nel Vos (P.S.V Eindhoven). Verspringen: Gerda van der Ka de-Koudijs en Nel Vos. Speerwerpen: Ans Koning (Go- na Den Haag). Discuswerpen: Ans Panhorst- Niesink (Sagitta, A'dam) en Cor Aafjes (Lycurgus). 4x100 meter estafette: Tiny Quik, Nel Vos, Gerda van der Ka de-Koudijs en Foukje Dillema. Een negende athlete zal nog worden aangewezen voor het hoog springen. In het nummer 800 meter komt Nederland niet uit. Fanny Blankers-Koen heeft de uitnodi ging niet aanvaard, in verband met het feit, dat haar zoontje op de dag van de wedstrijd jarig is. Zierikzee wed strijden zijn mislukt BRUINISSE. De Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereni ging, de Koninklijke Roei- en Zeil vereniging „De Maas" en de Ko ninklijke Dordrechtse Roei- en Zeil vereniging hebben Ier gelegenheid van de viering van het 1100-jarig bestaan van Zierikzee lange afn- standwedstrijden georganiseerd, welke door de slechte weersomstan digheden mislukt zijn, Op 1 Augus tus stond er een wedstrijd van Wil lemsdorp naar Zijpe op het pro gramma, op de volgende dag een wedstrijd van Zijpe naar Veere, en Woensdag zou een groepswedstrijd van Veere naar Zierikzee worden gehouden. Verder dan de tocht Willemsdorp—Zijpe heeft men het evenwel met gebracht. De zee was ruw en de wind was zo hard, dat verscheidene schepên avery oplie pen. Exploitabel aardgas in Drentse bodem DEN HAAG. In 1948, heeft de Nederlandse Aardolie Maatschap pij bij een diepboring in de buurt schap Steenwijksmoer, even ten Westen van Coevorden, aardgas aangetroffen op een diepte van on geveer 2800 m. Aangezien de ge bruikte apparatuur niet geschikt was voor verder onderzoek, werd de put voorlopig afgesloten in af wachting van zwaarder boormate- riaal. Dit materiaal wordt einde van dit jaar verwacht. De aanwezigheid van dit aard gas in de ondergrond van Drenthe heeft sterk de aandacht getrokken. Men vraagt zich af of verwacht mag worden, dat deze vondst van invloed zal zijn op de gasvoorzie- ning van Nederland. Deze moge- lijkheid wordt niet uitgesloten ge- acht. RONDE VAN ZWITSERLAND De 6e etappe van de Ronde van Zwit serland. van Friburg naar Bern over 268 k m. werd gewonnen door de Belg Verschueren in 7 uur 44 min 40 sec. Zijn landgenoot Pccters werd tweede ln 7 uur 54 min 31 sec. met de Italiaan Sanazzl op dc derde plaats en de Zwit ser Lang als vierde, beiden in dezelfde (tijd als Peeters In het algemeen klas sement heeft Weilcnmann nog steeds de leiding met een totaaltijd van 34.18.28 cn Aeschlimann op de tweede plaats in 34.18.37 Brulc (Frankrijk) staat der de met 34 31.43. De stand voor de Bergprijs is als volgt: 1 Metzger 35 punten; 2 Weilen- mann 256 punten: 3. Rossello 22 pun ten; 4 Brule 21 punten. Prins Bcrnhard kwam Donderdag op nieuw uit in een springconcours te Du blin. Hij reed met ..Cool Star" en won de derde prijs De Jaarlijkse Ronde van Den Bosch zal dit jaar worden gehouden op 4 Sep tember. Fnusto Coppi. de winnaar van de Tour de France 1949 cn dc Ronde van Italië alsmede zijn broer Serge, winnaar Parijs—Roubaix 1949 zullen aan de start verschijnen Ook Gerrit Schulte zal van de partij zijn Bruce Woodcock, die bij een auto ongeluk een lichte hersenschudding op liep zal waarschijnlijk morgen het zie kenhuis mogen verlaten ZtJn training voor de match tcccn Savold op 6 Sep tember zal spoedig weer gewoon door kunnen gaan. In een partij over 10 ronden heeft de wereldkampioen lichtgewicht Ike Williams op punten gewonnen Ben ny Walker. De titel stond niet op het spel.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 2