SPORTUITSLAGEN Amersfoort-teams lijden gevoelige nederlagen D.O.V.O. heeft weer geen geluk en verliest van JNunspeet moet in Leidend PVW KUS meerdere erkennen NHC neemt de leiding over 6 Maandag 21 November 1949 Een zeer slecht spelend Amers foort heeft maar liefst met 16 van AHC verloren en deze neder laag was zeker niet onverdiend en zelfs niet geflatteerd. Voor de rust was 't alleen het oude zorgenkind, de voorhoede, dat faalde, maar in de tweede helft bleek plotseling ook de defensie volkomen uit vorm. De Amsterdammers maakten van deze off-day dankbaar gebruik en de behaalde twee punten stellen haar in staat, om in te lopen op de medegegadigden voor de onderste plaats. Amersfoort zal in de ko mende wedstrijden ander spel moe ten ontplooien om in deze competi tie zich te handhaven. AHC speelde met tien man, maar was hierdoor niet ontmoe- voelige en onverwachte nederlaag leed. Ook het dames-team kon 't niet tot 'n overwinning brengen en het was ook hier. dat in de tweede helft het elftal minder ging spelen. Met 52 moesten onze stadgeno ten in BHC hun meerdere erken nen. Het begin van de strijd zag er voor Amersfoort echter nogal gun stig uit, want na 1 minuut spelen gaf A. Boogaard de groen-witte dames al de leiding. De vreugde was echter van korte duur, want spoedig was de stand weer gelijk gebracht en zelfs nam BHC de lei ding 21. In de Amersfoortse voorhoede liep 't nu niet meer zo gesmeerd; er werd te individueel gespeeld en dit verzwakte de digd. Direct begonnen de Amster- stootkracht. 'Toch zag E. Roos dammers met snelle aanvallen het Amersfoort-doel te belagen reeds na 5 minuten kon de mid- voor de score openen. Langzaam en 'n beetje stroef werkte Amers foort zich los, maar het aanvals- quintet kon 't meestal niet verder brengen dan de backs. En werd er dan nog eens geschoten, dan was 't onzuiver of van te grote afstand. J. Huslage was zo ongelukkig, om bij een der aanvallen z'n pink te toreken en moest z'n plaats afgeven aan K. v. Essen. Het begin van de tweede helft bracht 't zelfde spel- beeld van voor de rust, totdat na 6 minuten spelen rechtshalf J. Budding 'n soloren door de Am sterdamse verdediging maakte en de keeper met een hard schot, on houdbaar passeerde 11. Wie ge dacht had, dat dit de grocn-witten tot beter spel zou inspireren kwam bedrogen uit, want het was na dit doelpunt AHC dat ging domineren en de defensie van Amersfoort uit z'n verband speelde. Keer op keer kregen de Amsterdammers goede kansen en ze maakten daarvan dankbaar gebruik. Nog vijf maal moest keeper Sehuin de bal uit het net halen, zodat Amersfoort 'n 'ge- AAV I sterker dan Amersfoort II Het heeft „Amersfoort II" in de handbalwedstrijd tegen de stadge noot AAV 1 niet meegezeten. Met 6-4 werd de club van de Bokke- duinen verslagen. „Amersfoort" liet in de eerste helft goed vleugel spel zien, maar de kansen, die soms groot varen, bleven cor het grootste gedeelte onbenut. Meteen na c» aanvang nam AAV het .heft in handen, maar toch mocht na 5 minuten spelen Amers foort een vrije worp nemen. Jan maat liet deze kans onbenut. Hoekman die een mooie kans van Kaspers kreeg, benutte deze ook (1-0). Hierna ging het spel over en weer. De aanvallen van AAV werden echter beter afge werkt, dan die van Amersfoort. In de vijftiende minuut vergrootte Pieters de voorsprong na goed solospel (2-0j. Amersfoort kwam toen sterk opzetten en K. de Goe de bracht de stand met een mooie boogbal op 2-1. Twee minuten voor de rust scoorde Kaspers met een mooi strak schot het derde doel punt voor AAV (3-1). Na rust kwam Amersfoort even opzetten en binnen twee minuten werd het door Van Basten 3-2. Kaspers kreeg hierna een prachtkans, die hij niet onbenut liet f4-2). Amersfoort scoorde vervolgens tweemaal door C. van Essen (4-3) en F. Janmaat (4-4) maar toen was het met het tijdelijke overwicht van de Amersfoorters gedaan. Aanval na aanval werd door de uitstekende AAV-voorhoede onder nomen. Twee werden er beloond, zodat de eindstand 6-4 werd. Koppelwedstrijden in fraaie strijd verreden Als le rit van de Wintercompeti tie werden voor de A-, B- en C- klasse koppeltijdraces gehouden over resp. 30. 30 en 15 km. De koppels startten met tussen pozen van 2 min. De tijd van bin nenkomst van de 2e man van het koppel was beslissend. Doordat zowel in de A-, als in de B-klasse een oneven aantal ren ners aan de start verscheen, werd in beide klassen één „koppel" van 3 renners geformeerd, waarvoor ook de tijd van de tweede binnen komende renner werd aangehou den. Aangezien de samenstelling van de koppels zodanig was, dat zij vrijwel allen van gelijke kracht waren, ontstond er een spannende strijd. Na 15 km blijken in de A-klasse HartsuikerVeenvliet en in de B- klasse Lemv. d. Brug aan kop te gaan. De B-klassers KathagenH. v. d. Glas hebben pech en verliezen daarmede ruim 1% min. In de laatste helft van de race werpen in de A-klasse de meer ge routineerde renners hun laatste krachten in de strijd, waardoor HartsuikerVeenvliet verdrongen worden. Ook het koppel Lemv.d. Brug in de B-klasse blijkt te hard van stapel te zijn gelopen. Vooral het koppel Jonkmanv. d. Heuvel komt krachtig opzetten, terwijl ook Veldmanv. Eldert in een constant, hard tempo de laatste 15 km afleggen. In de C-klasse is het jammer, dat D. v. Wijk, van het koppel gebr. v. Wijk, pech had en daar door een achterstand boekte, die achteraf beslissend bleek te zijn. De uitslagen werden: A-KLASSE: 1. De Gansv. WalsumBouwman in 47 min: 14 sec.; 2. v. d. PanneVeldman Sr in 48 min. 34 sec.; 3 Polv. d. Riet in 49 min. 07 sec.; 4. Hartsuiker Veenvliet in 49 min. 40 sec. B-KLASSE- 1. Jonkmanv. d. Heuvel in 50 min. 33 sec.; 2. Veld man Jrv. Eldert In 51 min. 42 sec.; 3. Lemv. d. Brug(Ouwer- kerk) in 52 min 18 sec.; 4. H. v. d. GlasKathagen (pech) in 53 min. 37 sec. C-KLASSE: 1 v. d. Berg—Val kenburg in 28 min. 40 sec.; 2. Gebr. v. Wyk (pech) in 30 min. 40 sec. Na afloop van de wedstrijd wer den de prijzen aan de prijswinnaars van de Najaarscompetitie uitge reikt. kans. om door 'n zuiver schot de rust weer met gelijke stand te doen ingaan. Na de thee begon de BHC-machine pas op volle kracht te lopen en de Amersfoort-defensie werd door de open aanvallen voor moeilijke problemen gezet. Nog drie maal wisten de Bussumse da mes 't net te vinden, waar tegen over de Amersfoortse-ploeg geen enkel doelpunt meer kon stellen. District Utrecht K.N.A.U. is ontevreden In een dér zalen van het Gebouw voor K. en W. kwamen Zaterdag de Districts Technische Commissie Utrecht met de technische vereni gingsbestuurderen bijeen om het afgelopen seizoen eens onder de ogen te zien. Groot bleek de ontstemming over het feit dat. terwijl het District Utrecht een datum had toegewezen gekregen voor de organisatie van nationale wedstrijden tegeliikertiid in een andere plaats wedstrijden werden gehouden, waardoor de voor Utrecht vastgestelde wedstrijd moest vervallen. Ook het overgaan van athletcn van de ene naar de andere vereni ging. vormde een punt van bespre king. Hoewel men overleg tussen de beide verenigingen in dergelijke gevallen het beste achtte zal het bestuur overwegen de overschrij vingsbepalingen te verscherpen, resp. een wachttijd vast te stellen. Aangedrongen werd op het orga niseren van meer jeugdwedstrijden en het beperken van straatlopen enz. Bij de bespreking van de kwestie SlijkhuisUtr. Singelloop kwam wel vast te staan dat het Utr. Districtsbestuur in deze kwes tie geheel vrijuit gaat. Nadat ook nog het euvel van te late inschrij vingen was besproken werd de bij eenkomst besloten met de verto ning van een door de heer Tissot vervaardigde film over de horden- loop-training. Uitslagen Z.M.-competitie 3e klasse D: Stroe—Wit Rood~0—43; T.S.V.— V.H.V. 111; Posthoorn 1Val- kenheide 1—1: S.O.V.A.—V.V.V.H. 0—2. Res. 3e klasse D: D.O.S.33 4—C. J. V.V. 3 3—1; Post hoorn 2De Merinos 3 42; Cobu Boys 3—V.V.O.P. 2 6—3. 2e Klasse A: D.D.S.Cobu Boys 11. Res. 2e Klasse B: Bloemenkwartier 3Cobu Boys 2 3—4. (Ingez. Med.) Dat chagrijnig gedrein van Rheumatische Pijn door al Uw lijf en leden, maakt U niet alleen humeurig en ziek. maar het ondermint allengs Uw hele gestel ende goede verstandhouding in Uw gezin. Laat het zo ver niet ko men. Begin bij de geringste aanwijzing van Rheumatische Pijnen een bloedzui verende kuur. Met Kruschen Salts Niets minder dan een wonder, die wel dadige Invloed van Kruschen. Dat doen de zes minerale zouten waaruit Kru schen is samengesteld. De aansporende werking op de bloedzuiverende organen doen Uw bloed weer krachtig circuleren en onzuiverheden, die Uw pijnen ver oorzaken worden regelmatig en op natuurlijke wijze afgevoerd. Stel het niet uit. Begin liever vandaag dan mor gen Uw Kruschen-kuur. tot heil van Uw hele gestel. Kruschen is verkrijg baar bi) alle Apothekers en Drogisten. Nol Klein weer in de ring AMSTERDAM Promotor Ter- meulen organiseert op 28 Novem ber in Krasnapolsky de halve fina les om het professional vederge- wichtkampioenschap van Neder land. Bij deze wedstrijden zal de Am sterdamse bokser Nol Klein uit de school van Nelis Bisschop zijn come back in de ring vieren. Klein, die met Wim te Nuyll gedurende enige jaren tot de populairste Am sterdamse professionals behoorde, nam ruim een jaar geleden af scheid van de ring. Toen echter een competitie werd ingesteld voor het vedergewichtkampioenschap kwam de oude liefde weer boven en nu zal hij tegen de felle Rotter dammer Jan Maas om een plaats in de finale boksen. Harthoorn-beker nu voor het „IJ" AMSTERDAM. In het Sport- fondsenbad Oost te Amsterdam or ganiseerde het Y haar jaarlijkse waterpolotournooi om de Hart- hoornbeker. De beker was vorig jaar definitief gewonnen door ZIAN, maar er werd een nieuwe beker be schikbaar gesteld, die thans na een zeer spannende finale door het Y werd gewonnen. De Amsterdam mers behaalden nog een succes, door in de wedstrijd tegen de Kon. Antwerpse zwemclub met 32 te winnen en zodoende voor een jaar in het bezit te komen van de Ge rard Blitzbeker. In de voorwedstrij den won ZIAN ternauwernood met 5—4 van HZ en PC. Kees Kievit slaagde er niet in, zijn Nederlands record op de 100 meter rugcrawl te verbeteren. De tijdwaarnemers noteerden 1.8.2, 1.8.2 en 1.8.3, zodat hij met 1-8.2 zijn Ne derlandse record op deze afstand egaliseerde. JSV—SEC 2—2 De laatste wedstrijd van de eer ste helft in deze competitiei heeft voor SEC wederom een gelijk spel opgeleverd. Dit is nu de derde in successie. De strijd moest Zondag middag aangehouden worden te gen JSV te Jutphaas. SEC verscheen in het veld met één invaller, voor Joop de Mink. JSV was volledig. Direct nam SEC het offensief in handen en de vlugge linksbuiten O. Maassen gaf een schitterende voorzet, die door midvoor Klompenhouwer ineens werd ingeschoten Vreugde bij de talrijke SEC aanhang. 01. De vreugde was maar van korte duur, want in de 7e minuut miste back Koster en de snelle linksbuiten van JSV van Straten plaatste de bal langs Van Zoghel. (11). Na de hervatting was SEC ter stond weer in de meerderheid, al hoewel goed voetbal onmogelijk was. Linkshalf Kareisen plaatste hoog voor het JSV-doel en Klom penhouwer loste een hard, doch zuiver gericht schot, dat de JSV doelman te machtig was. SEC leid de opnieuw 12 in de 22e mi nuut. Na- een half uur spelen, kreeg JSV een vrije schop toegewezen, op ongeveer 30 meter van doel. Spil le Nobele schoot hoog over de muur van SEC-spelers en verraste Van Zoghel. (22) Driebandenstrijd Broer kampioen der tweede klassers AMSTERDAM. De Amster dammer Broer heeft In café Dubois, waar de biljartclub Victoria het kampioenschap 2e klasse gro£. bil jart drie-banden organiseerde, dank z(j een beter algemeen moyenne de titel voor de neus van zijn stadge noot De Werker weg gekaapt. Bel den behaalden 10 punten, maar al leen de kampioen promoveert naar de eerste klasse, omdat h(j precies het daartoe vereiste gemiddelde van 0.501 behaalde. De uitslagen van de 7e en laat ste ronde luiden: Car. brt hs gem. Thyssen 40 88 3 0.454 Van Dillen 32 88 2 0.363 Swaalep 40 93 5 0.430 Waalboer 39 93 8 0.419 De Werker 40 77 4 0.519 Schut 17 77 2 0.233 Broer 40 76 3 0.526 De Jong 35 76 3 0.460 De eindstand is als volgt: pnt hs. alg. gem. Broer, A'dam 10 5 0.501 De Werker, A'dam 10 6 0.488 Thyssen, Breda 8 4 0.394 De Jong, Tilb. 6 6 0.452 Van Dillen, Utr. 6 5 0.424 Swaalep, A'dam 6 5 0.368 Schut, A'dam 6 4 0.367 Waalboer, R'dam 4 6 0.452 BDCVoorwaarts In een spel van kat en muis heeft BDC Zondagmiddag de strijd tegen het bezoekende Voorwaarts uit Rhenen met klinkende cijfers gewonnen. Reeds in de 2e minuut gaf invaller H. van Asch, BDC de leiding 10. KPS—„Syrnes" 61 „K.P.S." speelde Zaterdagmiddag een vriendschappelijke wedstrijd tegen een elftal van de N.V. Che mische Industrie „Synres" uit Hoek van Holland. De Paleismensen wa ren over alle linies de meerdere over de Hoeksen. Het einde kwam Twee Bondridders in Twente ENSCHEDE. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de onderafdeling Twente van de KNVB ls Zaterdag in Enschede een druk bezochte receptie gehouden. De vice-voorzitter van de KNVB, ir Hopster, benoemde de heer W. Ave rink Jr, voorzitter van de onderaf- deliftg Twente, tot bondsridder. De zelfde onderséheiding viel ten deel aan de heer J. H. Ascherman, die gedurende 25 jaar bestuurslid is ge weest en zitting heeft gehad in tal van commissies. Voorts werd o.a, gesproken door vertegenwoordi gers van de gemeentebesturen van Enschede, Hengelo en Almelo. De jubilerende afdeling ontving talloze geschenken. Hongarije klopt verzwakt Zweeds elftal (50) BOEDAPEST. Hongarije heeft Zondag met 50 van het Zweedse voetbalelftal gewonnen. Ruststand 20. Er waren 50.000 toeschouwers. Het stadion was al een week gele den uitverkocht. De Hongaren speelden een uitstekende wedstrijd en hun teamwerk was het beste dat hier in vele jaren gezien ls. Zij waren vrijwel voortdurend in de aanval, en wanneer de Zweedse verdediging in de eerste helft niet zo goed op dreef was geweest, zou de achterstand met rust niet tot 0—2 beperkt zijn gebleven. Na de hervat ting kon de achterhoede der gasten het niet langer bolwerken tegen de bliksemsnelle aanvalsstoten van de Hongaarse voorwaartsen. Na afloop opperde het officiële Boedapest-radio de veronderstelling, dat de Zweden, winnaars van het Olympisch tournooi in Londen, „ver zwakt waren door het op winst be rekende sportsysteem in het kapita listische landen", aangezien zij „ver scheidene van hun vooraaanstaande Olympische spelers aan andere clubs hadden verkocht". Belgische ere-divisie BRUSSEL. Uitslagen Belgische ere divisie: Leuven—Charleroi S.C. 2—2; Standard—Racing Brussel 3—3: OlynriDic met een overwinning van 6—1 voor K.Jr.o. TurkseSyrië 70 ANKARA. In een wedstrijd voor de voorronde van het wereld kampioenschap won het Turkse elf tal met 70 voo^ Syrië. derlecht—Tllleur F.C 2—2; Beerschot— F.C. Luik 41; Antwerpen—Gent 30; F.C. Mechelen—Berchem 0Or Lyra- Racing Mechelen 04. De drie koplopers. Anderlccht. Ber chem Sport en F C. Mechelen speelden allen gelijk, zodat de stand In de eerste gelederen ongewijzigd Is gebleven, waarbij genoemde clubs resp 17. 15 en 14 punten hebben. ZATERDAGVOETBAL Veenendaal heeft goede kansen Voor West I ls er Zaterdag niet gespeeld, de enige wedstrijd die was vastgesteld, ZCFC tegen Spaken burg werd afgelast wegens onbe- speel baarheid van het Zaandamse terrein. In het Oosten heeft DOVO weer een nederlaag geleden; het vlot niet meer In de Veenendaalse ploeg, die tot voor enkele weken onverslaan baar leek. Tegen Nunspect werd geen revanche genomen, Integen deel: reeds dadelijk was Nunspeet sterker en na enkele minuten werd de DOVO-doelman met een houd bare bal gepasseerd: 10. Door de middenvoor werd het vervolgens 20 doch toen kwam de voorhoe de van DOVO meer in actie. Middenvoor Kroesbergen kwam enkele malen in goede positie maar zijn schot was te slecht gericht en bovendien had hij geen geluk. Nadat Nunspeet de stand had opgevoerd tot 30 kwam de rust. In de twee de helft begon DOVO goed. uitste kende aanvallen werden opgezet, maar de afwerking daarvan liet te wensen over. Nunspeet verdedigde succesvol, bij een hard schot van Kroesbergen redde de linksback fraai en later stopte de rechtsback een ingeschoten bal op de doellijn toen de keeper reeds was gepasseerd. Het bleef bij een verdiende overwin ning voor Nunspeet en de derde ne derlaag van DOVO, zodat de Vee- nendalers hun kansen op het kam pioenschap niet meer in eigen hand hebben. WHC dat met 20 van Apeldoorn won heeft nu de leiding overgeno men. Verder won Be Quick met 51 van SKV uit Wageningen. Alles bij een is de strijd om de promotie naar de in te voeren derde klasse zeer toegenomen. AFDELING UTRECHT Het programma van de afdeling Utrecht bevatte verschillende be langrijke wedstrijden. In de eerste klasse A heeft Bloe menkwartier aan de hekkensluiter 's-Graveland geen kans gegeven enig succes te boeken. Voor de rust heeft 's-Graveland goed partij gegeven maar door Barneveld nam Bloemen kwartier de leiding, 10. Een kwar tier was er gespeeld toen Vial de stand op 20 bracht. Maar het uit stekende volhouden van de gasten werd beloond met een doelpunt van Rootert, zodat met 21 de rust is in gegaan. Na een kwartier in de twee de helft werd het door Vial 31 en was het pleit eigenlijk beslecht. Bar neveld en de Heus voerden de stand op tot 61. DESTO UITGESCHAKELD Desto is uitgeschakeld voor de lei dende plaats; tegen Montfoort werd met slechts 10 man gespeeld. Voor de rust deed dit tiental het heel goed, spoedig werd-de leiding-geno men, 10 en uit een vrije schop werd de stand tot 20 opgevoerd. Uit een penalty verkleinde Mont foort de achterstand tot 21. En uit een corner werd met een kopbal de stand 22 gelijk. Na de rust bleek al gauw dat Des to het tempo niet kon volhouden en Montfoort nam de leiding, 23. Des to drong te ver op met als gevolg dat de voorhoede van Montfoort met uitvallen succes kon boeken en met 26 won. PVHU speelde een pover spelletje tegen Altius uit Hilversum. De stand werd voor de rust opgevoerd tot 04 Na de rust was PVHU sterker, goed verdedigen van .de Altius-ach- terhoede voorkwam tegenpunten en tegen de verhouding in maakte v. d. Bor een kwartier voor het einde er nog 05 van. In afdeling B heeft NVV te Vee nendaal aan de hekkensluiter PUEM een 30 nederlaag toegebracht. Hier door staat NVV voorlopig geheel vrij voor de laatste plaats Voor PUEM zal het heel wat moeilijkheden op leveren om aan degradatie naar de tweede klas te ontkomen. VEENENDAAL HERSTELT ZICH Veenendaal heeft zich op overtui gende wijze hersteld van de neder laag tegen Sparta. Het was tegen EDO(U> een vrij goede wedstrijd. Veenendaal benutte twee kansen en In de tweede helft heeft EDO ook uitstekend partij gegeven en tot het einde gewerkt voor een tegenpunt. Het mocht niet baten, Veenendaal voerde de stand op tot 40 en won verdiend. WOG staat met een verliespunt minder momenteel aan de kop. In de tweede klasse A blijft de strijd tus sen TOV (Baarn) en Eemncs voort duren TOV bracht het ditmaal tot een 101 overwinning op PTT uit Hilversum en Eemnes deed het be scheidener, tegen P en S werd het een verdiende 50 overwinning. DDS bleef op het goede pad voort gaan, ditmaal werd 11 gelijk ge speeld tegen de Cobu Boys, die nog steeds kampioenskansen hebben. Dat is een mooi resultaat voor DDS dat de voorlaatste plaats inneemt voor PTT. CSW te Wilms kon het tegen Chefana niet bolwerken, er werd met 24 verloren. AFDELING B In afdeling B staat Matjan te Vee nendaal ongeslagen bovenaan de lijst. GWV bleef tweede, de ploeg had het niet moeilijk tegen Eton. De rust kwam met 10 voor GWV. Na de hervatting wist GWV al gauw de stand op te voeren tot 20 en het gevolg hiervan was dat de Eton-ach- terhoede ineenzakte. GWV won met 6—0. In Doorn was het tussen DEV en OMS een spannende wedstrijd die met 32 voor DEV eindigde. De Doornse club staat vierde op de lijst. AFDELING C In afdeling C heeft CDN te Drie bergen uitstekend partij gegeven aan het leidende UPTTS. Met 0—1 wonnen de Utrechtenaren. Hercules tegen Alcyon was een wedstrijd vol spanning met als resultaat een 2—2 gelijk spel. In de derde klasse B gaat de strijd om de leiding tussen DOSC en Neer- landia* Kampong won de plaatselijke wedstrijd tegen BPG met 1—3 na een wedstrijd waarin niet zoveel krachts verschil is ge\v*eest. In afdeling D speelde De Post hoorn uit teapn Valkenheide. Het is een wedstrijd vol spanning geweest bleef het bij een verdeling vanX punten. ae STROE VERLIEST Stroe een nieuweling in dere^m geving verloor op eigen terrein met dubbele cijfers van Wit-Rood. te werd een V—13 overwinning voor de Amersfoorters. Ook bij TSV teren VMV waren de doelpunten goed. koop, VMV won met 0—11 en bluft ook nog een klein kansje op de eer ste plaats houden. Voor de voorronde van het beker tournooi werd nog gespeeld de wed* strijd tussen tussen Terre Neuve en UVB. Ondanks dat UVB bij de rust een 1—3 voorsprong had werd het m de tweede helft door het benutten van de kansen een verdiende 7—} overwinning voor Terre Neuve da' nu in de volgende ronde mag uit komen. KNVB Oost 4e klasse A. WHC 9 15 Apeldoorn 9 DOVO 9 12 Go Ahead 8 e, Nunspeet 9 12 SKV 9 4 Be Quick 9 11 CJV'ers 8 2 DVS '33 8 8 AFDELING UTRECHT le klasse A. Bl.kwartier 9 17 Maarssen 7 5 Desto 9 12 UHSV 9 Altius 8 11 WJ 6 2 PVHU 7 8 's-Graveland 8 2 Montfoort 7 8 le klasse B. WOG 8 13 Levu Veenendaal 8 12 Jonathan Sparta (N) 8 12 EDO(U) 86 8 6 CJW NVV TOV Eemnes Chefana Cobu Boys Matjan GWV DEV SNA UPTTS UVB Entre Nous RW Boys Alcyon PUEM 8 7 2e klasse A. 9 16 P. en S. 9 15 CSW 9 11 DDS 8 10 PTT 2de klasse B. 7 13 Barneveld 7 12 OMS 8 8 Ons Gen. 6 7 Eton 2de klasse C. 8 16 7 10 CDN IJFC Hercules URVA 7 3 7 6 2 Afdeling Utrecht Minerva delft voor eerste maal onderspit tegen Stormvogels Aan verrassende uitslagen Is er Zondag geen gebrek geweest, het aantal clubs dat nog steeds ongeslagen was ls al weer verminderd. Voor de eerste klasse A heeft KDS de kans benut door in de plaatse lijke ivedstryd tegen het leidende PVW een verdiende overwinning te behalen. Er is door KDS zeer goed gespeeld, vóór de rust werd de leiding genomen en bij de rust was het nog steeds 10 voor KDS. Na de rust ging het b(j KDS nog beter, de stand werd opgevoerd tot 03 en zonder dat PVW de eer 1st te redden kwam het einde. Minerva heeft het- in--de uitwed»- strijd tegen de R K. Stormvogels niet I Bcsyidiiiieii. had bij de rust een 2—0 voorsprong. I HDS nam de leiding maar Oranje tot succes gebracht. Minerva speel de met een invaller doelman en de Stormvogels waren dadelijk sterk aanvallend. In het tweede kwartier gelukte het aan de Stormvogels twee goals te maken en zo kwam dan ook de rust met 20. In de tweede helft kwam Minerva opzetten en* al spoe dig werd het verdiend 21. Minerva bleef sterker maar was met schieten niet gelukkig, bovendien verdedigde de thuisclub stug en wist na 20 mi nuten spelen de stand tot 3—1 op te voeren, waarmee ook het einde is gekomen. Minerva verspeelde daar- ddor haar ongeslagen record. Naar- den dat zelf met 3—0 van Actif won, bij de rust was het al 2—0. heeft nu dezelfde kansen gekregen. Vier ploe gen staan nu met dezelfde kansen bovenaan de lijst. De hekkensluiter RKBW bracht het tegen Sperwer niet tot succes, er werd met 12 ver loren hetgeen de 8e achtereenvolgen de nederlaag van het seizoen bete kende. In Vleuten was het tussen PVCV en de Utrechtse Boys een I dan ook 40 voor de thuisclub. In vlotte wedstrijd, waarin geen van beide ploegen het tot een doelpunt wist te brengen. Aan spanning is er ook onder aan de lijst geen gebrek. In afdeling B heeft het in Eist waar onder veel belangstelling de ontmoeting tussen Oranje Wit en HDS werd gespeeld, zeer gespannen. Wit maakte 'gëlijk', "lT'Weer was het HDS die succes had maar nog maals maakte de thuisclub gelijk, 22. Nog voor de rust is het 2—3 geworden. In de tweede helft werd het tenslotte 45, waarmee HDS misschien iets meer kreeg dan ver diend was. De Toekomst heeft tegen FAK succes gehad. Voor rust werd een 20 voorsprong verkregen, maar in de tweede helft lukte het bij FAK ook beter, De Toekomst won even wel verdiend met 63. In Soest was het een stevig spel letje tussen BDC en Voorwaarts uit Rhenen. Bij de rust was het al reeds 30 voor BDC. Toch bleef Voor waarts goed partij geven en maakte eerst nog 31 BDC won met 7—1. Verder verspeelde En Avant een punt door de uitwedstrijd tegen Woudenberg met 11 gelijk te spe len. In Cothen was het tussen Fortissi mo en EMS voor rust een goede wedstrijd waarbij Fortissimo schot- vaardiger bleek. Bij de rust was het Voetbal WEST I 2e klasse A AFC— Volcndam DWV—Rapid! tas Zaandijk—De Spart. 2e klasse B ZFC—TOG - WFCOSV Hercules—Velox 3e klasse D Zandv m.—Schoten JOSAalsmeer De Meer—A W 3e klasse E Holland—Zeist Baarn—EMM '15 Patria—BVC DWSV—Fortltudo 4e klasse K Maarssen—Kampong JSVSEC Am. Boys—WOG 4e klasse L Brederodes— Utrecht GW—Amsvorde Vreeswijk—Barnev. WIJ—NUcnrodes SaestumRUC Res. le - klasse DOS 2—DWV 2 Res. 2e klasse A Hilversum 2Velox 2 Res. 2e klasse C UW 2—KFC 2 1—3 Res 3e klasse I Utrecht 2V'schaar 2 00 WEST II 2e klasse A CW—Unitas DFC-EBOH 2e klasse B HWFortuna Quick—Coal OOST 2e klasse B LaborSallandia PEC—Be Quick A ZC—Doesburg 2e klasse C Esca—Arnh Boys SCH-Vitesse AFD UTRECHT KNVB te klasse A 1—2 5-1 1—1 3—0 0—2 2—1 3—0 6—2 3—2 2—0 2—2 0—1 2—3 2—2 2—2 0—1 2—1 1—2 U—<J 2—1 3—3 5—1 2—2 RKBW—Sperwer PVW—KDS PVCV—Utr Boys Naarden—Actif 1—2 0-3 0—0 3—0 RK Storm.—Minerva le klasse B Fortissimo—EMS De Toekomst—FAK BDC—Voorw. (R.) Odln—IJFC Woudenb.—En Avant Oranje-Wit—HDS 2e klasse A Celerltudo—Hertha Houten—DWSM Bunnlk—Mijdrecht 2e klasse B DVSUDVSA NSC—Renswoude Soesterbcrg—VSK Scherpenzeel—DSO Meeuwen—W.-Boys 2e klasse C Veense Boys—VBO 3e klasse A De Meern—Schalkw, Bensch. Boys—DOV KSW—Aurora Cabauw—Lokvogels 3e klasse B ADH-WH Res. 2e klasse A KDS 2—Vreeswijk 2 Res. 2e klasse C Quick 3—Hercules 4 Veenendaal 3DOS 5 Res 3e klasse C UW 6—Kampong 3 DOS 6—DEV 3 Res 3e klasse D Hercules 6—HMS 4 Utrecht 4—Zeist 4 Patria 3—Holland 4 Res. 3e klasse E KDS 3—UW 5 Res 3e klasse F Vrecsw. 3—Breder. 3 02 PVCV 2—Mijdrecht 2 3—1 Res 3e klasse G BDC 2—Quick 4 Res. 4e klasse C Naarden 3—AW 4 Res. 4e klasse E Holland 5—Hercul. 7 DOS 7—Minerva 4 HMS 5—Ehnkwjjk 5 Res 4e klasse F Ellnkwljk 6—UW 7 PVC 4—Hercules 8 Rcs 4e klasse H De Meern 2—SCH 2 Res 4e klasse 1 VSK 2DVSU 2 ADH 2—Meeuwen 2 3—1 4-0 6—3 7—1 4—0 l—l 4—5 2—0 3—1 4—2 6—1 1—1 1—1 2—4 1—0 3-1 2—1 1—2 3—5 8-0 4—2 0—1 2—3 3—4 4—1 1—1 0—3 1—1 0—2 2—2 0—6 0—3 2—2 2-6 5-0 Res. 4e klasse J SDT 2—Odin 2 0—13 Ares 3—Sterrenw. 2 2—2 Res 4e klasse K EMS 3—KDS 4 1—0 Res. 4e klasse L PVC 3—Odln 3 2—1 DVSU 3—De Meern 3 6—0 Res. 4e klasse M HDS 2—Or. Wit 3 5—3 Res. 4e klasse N Houten 2—CDN 3 2—1 W(jk b. D. 3—Aust. 2 5—1 Res 4e klasse Q Amf. Boys 5—BDC 4 6—4 Res 4e klasse R Minerva 5—Nljenr. 4 22 Res. 4e klasse S Meerv 4—DVSU 4 2—4 AP WC 5—Elinkw 7 6—2 ZATERDAG. VOETBAL KNVB OOST 4e klasse A WHC—Apeldoorn Be Quick '28—SKV NunspeetDOVO AFD UTRECHT Bekertournool Terre Neuve—UVB le klasse A Desto—Montfoort PVHU—Altlus Bloem kw - 's-Grav. le klasse B Veenendaal—EDO NVV—PUEM 2e klasse A DDSCobu Boys TOVPTT EemnesP en S CSW—Chefana 2e klasse B GVWEton DEV—OMS 2e klasse C CDN—UPTTS Hercules—Alcyon 3e klasse B BPGKampong 3e klasse D Stroe—Wit-Rood 0—13 2—0 5—1 3—0 7—4 2—6 0—5 6—1 3—0 1—1 10—1 5—0 2—1 6—0 3—2 1—3 Valkcnh.—Posthoorn 1—1 TSV—VMV 0—11 Res. le klasse B EDO 2Veenendaal 2 22 Sparta 2—Desto 2 36 Res. 2e klasse A Desto 3—WJ 2 0—8 Res. 2e klasse B Spakenb 3—Hulzen 4 5—2 Res. 3e klasse A Entre N 3—Kamer. 2 11 Res. 3e klasse B Hercu. 2—Entre N. 2 1—5 Ncerl. 2—Maarssen 2 71 Rcs 3e klasse D Merino's 3—Posth. 2 24 DVS 4—CJW 3 Hockey Heren le klasse Be Fair—BMHC 3—1 0-3 0—1 HDM—TOGO Gooi—Amsterdam LarenHilversum 31 HOC-HHYC 0—2 Promotieklasse C Amsterdam 3—SCHC 09 Strawb.—Ijsvogels 10 Alkmaar— Adclb. 1—2 PlnokéHBS 00 Promotieklasse D Hilvei*. 2—Kampong 03 SCHC 2Amersfoort 41 Amsterdam 2Gooi 2 5—0 VVV-AMVJ 0—0 2e klasse E Kameleon—Gooi 3 40 Hilvers. 3—Be Fair 2 Hurley 2—AMVJ 2 SCHC 3—Amsterd. 4 2e klasse F FIT—Schaerweyde Amsterd 5—Kamp. 2 Pinoké 2—Voordaan Be Fair 3—Hilvers. 4 3e klasse F Voord. 2Amersf. 2 Kamp. 4Kamp. 3 SCHC 4Kameleon 2 Schaerw. 3—Sch.w 2 5—2 l—0 3—1 0—6 1—1 0—2 2—0 4e klasse F Amersf 3—Kamp. 5 Schaerw. 4Voord. 3 Laren 4SCHC 5 3—0 2—0 3—1 1—5 0-0 3—0 3—2 Dames le klasse Be Fair—HHYC 1—O 2—0 6—1 O—l Rood Wit—Gooi BDHCHilversum Kieviten—Amsterd. Promotieklasse A AeolusKampong 13 AmersfoortMRHC 21 Amsterdam 2—HOC 8—0 Amsterdam 3—TOGO 02 2e klasse D Hilversum 2Voord. 23 KamelonBe Fair 2 22 Kamp. 2Schaerw. 14 SCHC—Laren 43 3e klasse F Schaerw. 2Kamp. 3 32 SCHC 2—Schaerw. 3 70 4e klasse F Be Fair 3—Voord. 2 32 Kamp. 4Kamp. 5 01 Korfbal KNKB West I N.-H. Rohda—Oosterkw. 63 Westerkw.—KZ 8—2 Blauw-WitSVK 8—4 Archipel—DTV 5—4 West HA Swtft—Vogel 17—0 Victoria—DVD 1611 ZKV—Olympla 33 Excelsior Allen W. 65 West IIB DED—Zwaluwen 41 Samos—Sport Ver. 5—1 West IIIB OBZB—KVD 6—6 West IHC Altlus—Bep 5—4 DDV—Soesterkwart. 7—3 Res. 3e klasse A Blauw W 5—Samos 2 4—2 Vogel 2—Allen W. 2 4—3 Zwaluw. 2—Oosterp 2 1—3 Olympla 2—DVD 2 4—4 GUKB Zaterdagafdeling 2e klasse Thob—Kameo 3 14—0 Proefcompetltle Terre N. 2—DSV 4 4—1 Adsplranten Tovers b—Vogel e 21 Zondagafdeling le klasse SKV—Samos 3 33 Tovers 2—Olympia 3 12 1 Excelsior 3—Vogel 3 1—2 Tovers 3—Zwaluw. 3 43 Proefcompetltle Exc. 4—Soesterkw. 3 3—2 Adsplranten Vogel b—Soesterk. a 11 Handbal 4 DAMES Hoofdklasse DES—VI. en Kr. 1—1 Concordia—Hygjêa 02 Zeeburg—Turnlust 1—1 Dlstr. le kl. ADA—Achilles 140 BHCA'foort Sp. Ver.—BI. Wit 0—2 Dlstr 2e kl. Atilla—Saeitta 2—6 Volew.—Niloc 2—1 HVB—Tonido 2—0 Coubertin—HHC 0—5 Afd lc kl. BHC 2—UD 1—1 HHC l—A'loort 2 3—0 2e kl A: HHC 3—BHC 4 1—2 Attila 2—UHV 0-6 2e kl. B: UHV 2—Sp Ver 2 0—0 HVB 2—HHC 5 1—0 HHC 4—SSVU •o-i HEREN Hoofdklasse Niloc—Hellas 5—2 DES—VI. en Kr. 4—4 BL W.— Olymp. (H) 1—9 Dlstr. le kL Achilles A'meer. 2—10 A'foort—AHC 1—6 Concordia—APGS 9—2 Sp Ver—Atilla \—l Distr 2e kl. HHC—Catchers 5—3 A'meer 2—Rap. 4—5 6—8 3—8 20—1 1—9 Vr.schapTonido ZeeburgWVGV Afd le kl. v SSVU—BHC AAVA'foort 2 HHC 2—UHV UDActief 2e kl. A: Achilles 2Arma Sp Ver. 2—Atilla 2 34 HVB 2—UD 2 4—1 UHV 2Coubertin 2 32 2e kl. B: HHC 3Atilla 3 1—3 SSVU 2—Sp. Ver. 3 5—0 TAFELTENNIS Hoofdklasse Well ShotBatsw. 73 NedlloydQuick 55 Never DownAMVJ 73 Sparta—Wif ra 8—2 Overgangsklasse 't Balletje—Barna 2 64 H'sumVIF 64 AVGA—Quick 2 9—1 Afd. le klasse Barna 3—Zeist 46 Barna 4—PTT 0—10 TuindorpVelox 55 RlvcndiUTTC 2 5—5 O. 't N. 2—O. 't N. 1 0—10 2e klasse A PTT 2—Velox 2 4—6 GMUBarna 5 55 PATSBunnik 64 2e klasse B VRA—Zeist 2 8—2 Rivendi 2Demka 91 v. d. MeldenJaffa 55 3e klasse A Jaffa 2Tuindorp 2 37 UTTC 4—MHS 7—3 PVH—Over t Net 3 3—7 PATS 2—SSVU 4—6 3e klasse B Jaffa 3—Over 't Net 4 4—6 SSVU 2—PTT 3 5—5 UTTC 5—Tuindorp 3 2—8 SOS—Zeist 3 4—6 3c klasse C PVW 2—Levu NoackJongeneol SSVU 3—Barna 7 PATS 3—Tuindorp 4 3e klasse D Jaffa 4Rivendi 3 Bunnik 2Zeist 4 PTT 4—Wilskracht Togido—Alcyon 5—5 10—0 10—0 8—2 3—7 6—1 4—6 7—3 de tweede helft verdedigde Fortissi mo wat meer en kwam er in de stand geen verandering. EMS moet zo zoetjes aan oppassen anders dreigt er gevaar voor de laatste plaatsen Deze worden momenteel ingenomen door IJFC en Woudenberg, twee oud-vierde klassers. In de tweede klasse A heeft Cele- ritudo weer een fraaie overwinning weten te behalen, met 20 werd Hertha geklopt, hetgeen voor Cele- ritudo de 8e overwinning van het seizoen betekende. Kamerik tegen Wijk bij Duurstede werd afgelast. Houten bracht aan DWSM uit Maarssen een 31 neder laag toe nadat de rust met 20 was ingegaan En Bunnik bracht het tot een fraaie 42 overwinning op Mij drecht, een keurig resultaat van de ploeg. In afdeling B heeft DVSU weer eens getoond dat de misstap van de vorige week onverdiend is geweest. Tegen DVSA uit Amerongen was het een stevig doch fair spel. Al gauw nam DVSU de leiding, 10, maar met een goed doelpunt werd het la ter weer gelijk, 11. DVSU zette uitstekende aanvallen op en toen voor de tweede maal de leiding werd genomen, was eigenlijk de beslissing gevallen. DVSU speelde met over tuiging verder doch het bleef bij een 21 ruststand Na de rust werd de stand regelmatig opgevoerd door de DVSU voorhoede en het werd een verdiende 61 overwinning met DV SU nog steeds fraai en ongeslagen bovenaan de lijst Soesterberg tegen VSK was een stug spel waarin de rust met 00 is ingegaan. In de tweede helft nam VSK de leiding, maar uit een penalty scoorde Soes terberg verdiend de gelijkmaker. 11. waarbij het is gebleven. NSC te Nijkerk verspeelde een kostbaar punt tegen Renswoude, het werd een 11 gelijk spel. Een voor deel voor DVSU dat nu weer vier punten op no. twee van de lijst voor staat Scherpenzeel verloor op eigen ter rein met 24 van DSO (U) en de plaatselijke wedstrijd tussen De Meeuwen en W Boys eindigde in een kostbare 10 zege voor eerstge noemde club. In de derde klasse A boekte De Meern 'n fraaie 21 zege op Schalk wijk. Cabauw boekte een 80 over winning op Lekvogels en Aurora bracht aan KSW een 35 nederlaag toe. hetgeen voor Aurora de 7e over winning van het seizoen betekende. Aurora staat fraai bovenaan de bjst gevolgd door Schalkwijk dat vier verliespunten heeft. In afdeling B heeft ADH de mooie kansen op de eerste plaats behouoeri door met 4—2 van VVH te winnen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1949 | | pagina 6