Kabinet op brede basis sluit homoseen kabinet uit Niet krabben Oostduits5 voorstel is „nutteloos55 Problemen van de vrede DËBRAIINE WRIJFWAS „GUM' zou niet zijn voorzien in regeringsprogram Generaal Scholten krijgt de schuld van alles Utreft tbeter! Sjah van Perzië roept dr Mossadeq terug GELEZEN Tot nu toe gemeenschappelijk beleid gevoerd Anglo-Amerikaans meningsverschil over Perzië Critiek van CHU en Welter Toezicht op credietwezen Ontwapenings voorstel ingediend Regering wijst op slechte invloed van de Crams Premier van Irak naar Londen Plan tot coördinatie van industriële capaciteit Toezicht van vier bezetters betekent stap achteruit Waarom eerst een waarnemer naar Parijse conferentie? r~ Iets wat U bijzonder welkom is! Ingeschakeld Financiële crisis neemt steeds dreigender vorm aan Wettelijke regeling partijwezen? en gewogen Donderdag 8 November 1951 3 ALGEMENE BESCHOUWINGEN STAATSBEGROTING iMin imBi i saiar.T rr.g j.ücp (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. In haar memorie van antwoord aan de Twee de Kamer over de staatsbegroting voor 1952 (Algemene Be schouwingen) merkt de Regering op, dat men niet tegelijkertijd kan verlangen een homogeen kabinet en een kabinet op brede basis. Bij een gemengde samenstelling menen aanhangers van bepaalde beginselen om beurt, dat aan hun gevoelens niet vol doende recht is gedaan. Het komt er echter op aan, of een gemeenschappelijk beleid kan worden gevoerd. Dit is naar de mening der Regering tot nu toe het geval geweest, al zal ieder lid van het kabinet op sommige punten andere wensen hebben gehad. Wat het overleg met Indonesië over de R.T.C.-overeenkomsten be treft, hebben de besprekingen met prof. Supomo nog niet geleid tot een zodanige concrete opstelling van verlangens, dat hieromtrent reeds mededelingen kunnen worden gedaan. Raadpleging van de Sta- ten-Generaal ontmoet bij de Re gering bezwaar. Zij acht regelma tig overleg met de betrokken Ka mer-commissie voldoende om In zicht te krijgen in de verlangens, welke in de Kamer leven. Voor de kwestie Nieuw Guinea ziet zij, in verband met de tegen gestelde standpunten niet aan stonds een oplossing. Het gaat hier echter om meer dan een menings verschil met Indonesië: ook ae vraag, hoe Nieuw Guinea het bes te tot ontwikkeling kan worden gebracht is van groot belang. Zeer binnenkort kan een inte rim rapport tegemoet worden ge zien van de commissie-bezitsprel- ding over het vraagstuk der winst deling. Wat de middenstand be treft acht dc Regering het niet raadzaam om het initiatief te ne men tot vergaande saneringsmaat regelen. Zij hoopt, dat de midden stand op zo kort mogelijke termijn gebruik zal maken van dc moge lijkheden welke de wet op de be drijfsorganisatie biedt voor het tov stand brengen van geordende toe standen in midden- en klein be drijf. De verwezenlijking van de Eco nomische Unie kan met groter op- Advertentie LM.) Lalt ran zenuwen? Mijn hard t's Zenuwtabletten helpen U er overheen. WANNEER wij nu echter ook de kansen van dit nieuwe plan niet hoog aanslaan, ge schiedt dat niet, omdat wij twijfelen aan de voordelen, die het voor beide partijen en dus voor de gehele mens heid zou meebrengen of aan zijn uit voerbaarheid, hoe moeilijk de uit werking der détails ook zou blijken. Wat men echter niet mag vergeten: de bewapeningswedloop, waarin de wereld is gestort, is in hoofdzaak een gevolg, niet de oorzaak van de hui dige internationale spanning. De ware oorzaak van de spanning is. dat de Sowjet-Unie, gebruik makend van zijn machtige positie aan het einde van de wereldoorlog, er toe over ging rond het zwaar geteisterde Russische rijk een veiligheidsring te vestigen en daarbij de grenzen van het toelaatbare en redelijk verre overschreed en Amerika daarop ant- woordde met het leggen van een gor del van ongetwijfeld offensieve bases om het uitgebreide Moscovischc im perium. die een bedreiging vormt voor elk vitaal punt in de Sowjet- Unic. Het is de worsteling om de beste positie van de beide grote mo gendheden, die ieder in wezen, zij het ook op geheel verschillende wij zen, imperialistisch zijn, welke ver antwoordelijk is voor de huidige rampzalige situatie, waarin de we reld verkeert. En zolang zij er niet in slagen, voor hun belangensferen 'een bevredigende begrenzing te vin den, zal de ontwapening wel een hersenschim blijven. In feite zijn daarom de debatten over Duitsland belangrijker dan die over het ontwapeningsvoor stel Moskou wenst een „geneutrali seerd", dat wil zeggen ontwapend en weerloos Duitsland. Het Westen wil een volkomen vrij Duitsland, waar van het hoopt en verwacht, dat het politiek en economisch het kamp der vrije naties zal kiezen. Het kan niet anders: door de Russische an nexaties in Oost-Europa is het even wicht in dit werelddeel reeds al te zeer naar de zijde van Moskou ver schoven. Maar kan Rusland op dit punt concessies doen? Het weet dat de vrijmaking van Duitsland niet zonder invloed kan blijven op de onderdrukte bevolkingen der satel lietstaten en de veilighcidsgordel in Oost-Europa zou ondermijnen. Even moeilijk oplosbaar schijnen de problemen in het Verre Oosten. De Sowjet-Unie en haar bondgenoot, het communistische China, zullen er zich nooit bij neerleggen, dat ook maar een deel van Korea, de tradi tionele invalspoort naar Mandsjoe- rije, een bastion in Westerse han den is en nog minder, dat Formosa fungeert als een op de borst van het Chinese continent gericht pistool. Aan de andere kant kunnen Ame rikanen en Britten zich maar lastig bij het verlies van hun eens zo machtige economische posities in het Verre Oosten neerleggen. Slechts wanneer al deze proble men en nog enkele andere van min der groot belang uit de wereld zou den worden geholpen, krijgen ont wapening en vrede hun kans. Maar daartoe zou niet slechts een maxi mum aan staatsmanschap der poli tieke leiders, maar bovendien ook een maximum aan vertrouwen en goede wil bij alle partijen moeten bestaan. Het valt voorlopig nog moeilijk, deze te ontdekken. timisme worden tegemoet gezien, nu de betalingsbalans de laatste maanden een gunstige ontwikke ling heeft vertoond. Het deficit op de betalingsbalans was in het ver leden de voornaamste hinderpaal voor de verwezenlijking. Advertentie (l M.) ai« Uw huid jeukt. Dat maakt i Hp hel erger en het veroorzaakt infecties. Neem vandaag nog het beroemde huidgeneesmiddel -== TTTlTHIill Hl HM lil NEW YORK. Volgens een be richt uit Washington in de „New York Times" heeft dc Britse minis ter van Buitenlandse Zaken. Eden. een voorgestelde oplossing van het Brits-Pcrzischc olicgeschil. dat in Washington door dc Perzische pre mier, dr. Mossadcq. en de Ameri kaanse assistent-minister van Bui tenlandse Zaken, McGhce was uit gewerkt, verworpen. Volgens dc New York Times was het voorstel door Acheson te Parijs aan Eden voor gelegd. In diplomatieke kringen in Washington zou zijn gezegd, dat Eden „een opvallend gebrek aan belangstelling" toonde en Acheson meedeelde, dat hij tegen zou stem men als ooit over dit voorstel door het Engelse kabinet zou worden gestemd. Grondslag van de Amerikaanse bemiddelingspoging was de mening, dat de regering-Mossadeq de ko mende verkiezing niet zou overle ven. als Mossadcq niet met een bruikbare regeling om de genatio naliseerde olie-industrie te drijven, naar Perzië terugkeerde, aldus het blad. Amerikaanse functionarissen zou den vrezen, dat als de regering van Mossadeq zou vallen, het slechts een kwestie van tijd zal zijn voor dc het bewind zou komen. Advertentie (l. M.) -yviet (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De tweede dag in het Tweede Kamerdebat over het toezicht op het credietwezen verliep emotioneler dan de voorafgaande. Na de meer technische uiteenzettingen van dc eerste dag, brachten dc tegenstanders de strjjd thans over naar het politieke vlak. Dat in hun rUen de liberalen cn staatskundig gereformeerden zouden opereren, even als de katholieke dissident Weiter, viel tc verwachten, dat zich daaronder echter ook alle christclUk-historischen zouden scharen, was een kleine verrassing, welke de heer v. d. Wetering zielsvergenoegd onthulde. Dat bleek een gevolg van hun afwijzing reeds in 1948 van de Bankwet, welke de minister van Financiën, naar hun oordcel een tc grote machts ophoping bezorgde. Tegenover dit front van tegen standers stelde zich de P. v. d. A.- fractie op, welke dc heer H o f - stra liet meedelen, dat zij zou voorstemmen. Hoewel zij van oor dcel bleek, dat het gewijzigd ont werp eigenlijk slechter was dan het oorspronkelijke, had zij daar tegen toch geen overwegende be zwaren. Daarmee was over'het lot van het wetsontwerp eigenlijk al in gunstige zin beslist. Intussen hebben de tegenstanders allerlei pogingen ondernomen om de KVP-fractie alsnog te bewegen van voorstemmen af te zien. Zo menen wij tenminste wel hun stre ven om het wetsontwerp als toch maar vooral „staatssocialistisch" te bestempelen, te mogen verklaren. Want de P.v.d A. bleek van dit etiket in het geheel met gediend. Zo kon de heer Hofstra er im mers aan herinneren, dat zijn frac tie aan physieke investeringscon- tróle verre de voorkeur zou heb ben gegeven, doch dat op verlan gen van de andere partijen in de regeringsverklaring de nadruk was gelegd op indirect toezicht, waarin dt P.v.d.A. slechts beperkt ver trouwen heeft. „Wie geen physieke invcsteringscontróle en ook geen financiële en economische débacle wenst, zo zei hij. heeft geen andere keus dan credietbeperking." Hij liet er ook geen twijfel over be staan, dat wie in dit opzicht een negatief standpunt innam z.i. zo wel de nationale opbouw schaad de alsook het regeringsprogram afviel. En bovendien het stukje sociale rechtvaardigheid, dat ineen gelijke verdeling van de, in ver band met de defensie te brengen offers is gelegen, losliet. Daarom stelde hjj dan ook de vraag wat de deelneming van de CHU en VVD in de regering dan nog te betekenen had. De heer v. d. Wetering ontken de echter een binding met het re geringsprogram op dit punt en de heer Weiter (KNP) verklaarde zelfs, dat er in de regeringsverkla- i'u.-t geen woord over was gesproken, waarop prof. R o m m e (KVP) zich bij interruptie bereid verklaarde om dit verband alsnog aan te tonen. Dc liberale fractieleider Oud begon de minister uitbundig lof toe te zwaaien voor zijn fenomenaal arbeidsvermogen en zijn prestatie ten tijde van de geld- zuivcring En ook bracht hij hem hulde voor dit wetsontwerp, met dien verstan de. dat hij daarin zijn socialistische denkbeelden had weten te verwerke lijken. Op zich zelf was hij het daarmee natuurlijk niet eens Hij vond bijv. dat prof. Lieftinck verkeerd deed met te menen van overheidswege allerlei din gen tc kunnen beheersen, die principieel echter niet te beheersen zijn. Na met zijn goedkope rentepolitick te zijn vast gelopen. probeert hij het nu te redden door verder in te grijpen, terwijl de heer Oud het nu liever eens met de vrijheid had willen proberen. Lukt dat niet. dan is er altijd nog ruimte voor een wetsontwerp afgestemd op de acute nood. Ouderdomsvoorziening SER zal mening geven over plan der Vakcentralen DEN HAAG Het advies van de Sociaal-Economische Raad inzake een plan voor de definitieve ouder domsvoorziening zal niet worden gevraagd in de vorm van een voor ontwerp van wet doch in die van een uitvoerige nota. Deze procedure heeft het voordeel, dat hierdoor be ter aandacht kan worden geschon ken aan het plan van de Raad van Vakcentralen. De Regering is n.L van mening, dat het gewenst is. dat de S.E.R. zijn mening omtrent dit plan uitspreekt. Principieel bezwaar tegen het bedrijfs economische toezicht had hij overigens niet. Maar een noodzaak daarvoor achtte hij niet bewezen. Ten aanzien van het sociaal-economisch toezicht gold z.i. het zelfde. Natuurlijk mogen de banken het monetaire beleid der regering niet door kruisen. Maar het verleden heeft niet aangetoond, dat dit gevaar bestaat. Het wetsontwerp beschouwde de heer Oud dus als een eerste stap op de verkeerde weg. Advertentie (1. M.) (Vervolg van pag. 1) In ieder gevai zal men goed doen de sensationele ontwapeningsvoor stellen der Westerse Drie met niet al te veel optimisme tegemoet te treden. De Assemblee heeft Woensdag middag de voorzitters der zes vaste commissies en de zeven vice-pre- sidenten gekozen. Minister Stikker zal als tweede (na Brazilië) heden morgen het woord voeren. In de middag zullen de vertegenwoor digers der Ver. Staten cn van Rus land spreken. Tot voorzitter van de eerste com missie. de politieke, is het Noorse parlementslid Finn Moe gekozen. Van de tweede, financieel-economi- sche commissi is dc vorst Wan Waithayakon uit Thailand president. Voor de sociaal-humanitaire en cul turele commissie is een vrouw als voorzitster gekozer nl. de Chileense mevrouw Ana Figueroa. Voorzitter van de vierde commissie (voogdij schap) werd de Dominicaan Max Hcnriquez Urene: van de vijfde, administratieve, de Canadees Tho mas Archibald Stone en van de zesde, juridische commissie, de Pool prof. Manfred Lachs De vice-presidenten der Assem- blée werden, zonder eandidaatsstel- ling. benoemd. Frankrijk behaalde de grootste meerderheid met 54 van de 60 geldige stemmen. Amerika had er 51. Engeland 50. Sowjet-Rusland 45. China 42. Verder werd Joego slavië benoemd met 39 en Irak met 36 stemmen. Dat Nederland in geen enkele de zer organen een plaats heeft ge kregen. mag waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit. dat ons land in de Veiligheidsraad is ver tegenwoordigd. Voorzitter dr. Nervo heeft het lid der Franse delegatie. Léon Jouhaux. de gelukwensen der Assemblée aan geboden met de toekenning van de Nobelprijs. Geslaagde proefvaart van „Gadjah Mada" DJAKARTA. Het vlagge- schip van de Indonesische marine de „Gadjah Mada". de vroegere Tjerk Hiddes, die in het begin van dit jaar ten oosten van Ma- doera aan de grond is gelopen en ernstig beschadigd werd, heeft na reparatie in Soerabaja een ge slaagde proeftocht gemaakt. Het herstel heeft ruim 4 maanden ge duurd en bijna 1 millioen Roe- piahs gekost. NIET WIJ, MAAR HIJZEGGEN AMBONEZEN DEN HAAG. Na de uiteenzet tingen van generaal Scholten over de commissie rechtspositie Ambo- nese militairen en schepelingen (Crams) en haar agitatie in de woonoorden verklaart deze com missie in een communiqué, dat de BAGDAD De premier van Irak. Noeri al Said, is naar Londen ver trokken, waar hij twee weken zal büjven. Volgens welingelichte zegslieden zal hij waarschijnlijk een herziening van de betrekkingen tussen Enge land en Irak bespreken alsmede de vraagstukken, waartegenover zijn regering zich gesteld ziet door het plan betreffende een verdedigings pact voor het Midden-Oosten, waar drie Iraakse partijen bezwaren tegen hebben. DEN HAAG. Terwijl in ver schillende sectoren van het be drijfsleven de industriële capaci teit tijdelijk overbelast is, wordt elders de beschikbare capaciteit slechts ten dele gebruikt. Er zou hier een uitwisseling kunnen plaats vinden, indien daarvoor een organisatie bestond. Een Eind- hovens ingenieur heeft thans een plan ontworpen tot coördinatie van industriële capaciteit, waar aan diverse industrieën hun me dewerking reeds hebben toege zegd. De taak van coördinator zal worden verricht door een (in op richting zijnd) coöperatief tech- nisch-economisch bureau. Naar de mening van de initiatiefnemer zal het bureau, dat in 1952 met de werkzaamheden denkt te begin nen, grote besparingen kunnen be werkstelligen. G O"8- HEUSS ANTWOORDT PIECK: BONN. De Westduitse president Heuss heeft vandaag het voorstel van het Oostduitse staatshoofd Pieck, als „nutteloos" van de hand gewezen. Pieck stelde een bespreking over de hereniging van Duitsland in BerlUn voor. Een zegsman van de president verklaarde dat het antwoord op het schriftelijk gedane voorstel van Pieck per speciale koerier verzonden was. De Westduitse president verklaarde dat Pieck in zijn brief polemiseerde tegen de federale regering cn het parlement. „Op deze basis is een be spreking van elementaire kwesties nutteloos en zou slechts tot teleurstel lingen leiden," aldus president Heuss In zijn brief. 80 CENT Heuss wees erop dat de Oostduit se president het Westduitse voorstel geweigerd heeft, om een commissie door de Verenigde Naties te laten benoemen, die zou moeten onder- Nederland moet bij NATO aandringen op evenredige verdeling militaire lasten DEN HAAG. In het voorlopig verslag der Tweede Kamer over de Oorlogsbegroting 1952 spreken vele leden hun bevreemding uit over het feit, dat Nederland aanvankelijk naar de Parijse conferentie over een Europees leger slechts een „waarnemer" had gezonden. Zjj vrezen, dat de officiële vertegenwoordiging nu minder invloed zal hebben dan by tijdige inschakeling mogelijk zou* zijn geweest. Vele andere landen prijzen echter iet regeringsbeleid als wijs. Vele leden hebben uit de bro chure van het departement van Financiën „Waar blijft ons belas tinggeld'' geleerd, dat na Engeland Nederland de zwaarste offers brengt voor de defensie, n.l. 28.2 pet van het totaal der begrotings uitgaven en 9.7 pet van het natio naal inkomen. Zij dringen er op aan. dat Nederland in de Nato- organen aandringt op een evenre dige verdeling der lasten. Zij zou den gaarne vernemen, hoe hoog de kosten der defensieinspanning per hoofd der bevolking zijn in de verschillende Nato-landen. Vele leden treft het pijnlijk, nog altijd klachten te moeten verne men. dat bij buitenlandse indus trieën wordt uitbesteed, wat Neder landse industrieën even deugdelijk en zeker zo goedkoop kunnen leve ren. waarbij wordt gedacht o a aan brandblusapparaten en militaire confectie. Verscheiden leden zouden gaarne vernemen, welke motieven er toe hebben geleid, dat blijkens berich ten in de pers. de regering be zwaren had om aanwezig te zijn bij de opening van de nieuwe fa brieksgebouwen bij de N.V. Fok ker Verder worden inlichtingen gevraagd over de gang van zaken bij Fokker en over de achterstand in de aflevering van militaire vliegtuigen. En ook worden nadere inlichtingen gewenst betreffende het douane-onderzoek bij van de oefening Counterthrust" uit Duits land terugkerende Nederlandse mi litairen. Geklaagd wordt, dat humanisti sche soldaten worden achtergesteld, wat de geestelijke zorg betreft. Is het juist, wordt in dit verband ge vraagd. dat in het garnizoen Soes- terberg door de commandant een garnizoensorder is uitgevaardigd, waarbij het bezoek aan rooms-ka- tholicke of protestantse godsdienst oefeningen verplicht wordt gesteld? zoeken of de condities voor algeme ne verkiezingen in geheel Duitsland gunstig waren. In zijn brief stelde Pieck in plaats hiervan voor een Oost-West-Duitse commissie te benoemen, onder con trole van de vier bezettende mo gendheden. In antwoord hierop verklaarde Heuss: „Naar mijn mening is dit voorstel, dat in feite een herstel betekent van de geallieerde contróleraad (van de vier mogendheden) een stap achter waarts op de weg naar de nationale souverciniteit". Hij verklaarde verder, dat de weg naar een vreedzame eenwording van Duitsland niet geopend kan wor den door onderhandelingen „onder onzekere omstandigheden". Dit was slechts mogelijk, wanneer vertegen woordigers. die door het gehele Duitse volk zouden zijn gekozen, bijeenkwamen, aldus Heuss. KONINGIN ELISABETH en prinses Margaret hebben, in het Londense Odeon-theater, de pre mière bijgewoond van de nieu we Engelse film ..Where no vultures fly" („Waar geen gieren vliegen"). De voorstelling werd gegeven ten bate van het lief dadigheidsfonds der Engelse film industrie. Vele filmsterren wer den aan de Koningin voorgesteld. Op onze foto drukt de Koningin Joan Rice de hand. kampraden van de Crams op de mocratische wijze zijn gevormd, maar door de generaal overal bui ten werden gehouden. Hij treedt volgens haar op als een dictator, steunende op het geweld van de door hem ingezette rijkspolitie. Te gen het optreden van de heer Scholten in de woonoorden „De Biezen" cn „De Schaffelaar" te Barneveld heeft de Crams bij de justitie een aanklacht ingediend In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over de Staatsbegroting 1952 zegt de Rege- .ring, dat de oorzaak van de on geregeldheden. welke zich Iq cn kele kampen voor Ambonezen heb- ben voorgedaan, niet ligt in een tekort aan begrip voor de geestes gesteldheid van de Ambonezen en een te geringe aandacht voor de oorzaken en omstandigheden, wel ke tot hun komst naar Nederland hebben geleid, doch veeleer (afge zien van enkele vechtpartijen ten gevolge van onderlinge veten) in onjuiste opvattingen aan de zijde der Ambonezen omtrent hun posi tie hier te lande. Van deze opvat tingen willen velen hunner on danks voorlichting door de kamp leiders bezwaarlijk afstand doen, mede ten gevolge van de activiteit van een Ambonese organisatie, die zich als hun vertegenwoordiger heeft opgeworpen. (Deze organisa tie is de Crams. Red.). Het Tweede Kamerlid Weiter (KNP) heeft over het gebeurde in Barneveld schriftelijke vragen ge steld aan de minister van Justitie. (Advertentie I. M.) - Jutst deze weken vóór Sin- Ierklaas moet U ervoor zorgen, dat U bel Snoep/e van dc Week krijgt. U kunt immers best u>at extra snoepgoed gebruiken om de schoentjes tc vullen i'oor weinig geldfcp- En dan nóg wat. er zijn bij hel Snoep/e verpakt aller aardigste kaarten met ver rassend geïllustreerde Sin terklaasliedjes Zo kunt •4 kaarten met a ebt liedjes in Uw bezit krijgen. De Cruyter's Snoepje van de Weck kost ook nu nog slechts 10 cent U krijgt het elke keer als U 4 gul den aan De Gruyter-arti- kelen besteedt. Dat gaat vlug genoeg: bedenk maar eens wat U per week alleen al aan margarine uitgeeft! DE professor had wel toege stemd in het interview, maar hij wilde mijn schrijfsel lezen voor het in de krant kwam. „Kom er morgen maar mee, om zes uur precies, dat treft u mij thuis cn kunt u er op wachten," zei hij. En na een ernstige pauze: „Als er ten minste niet al tc in grijpend in veranderd moet wor den." „Nou professorbegon ik, maar h\j sloot de deur al, mij onder dc vracht van zijn geleerd irantrouwen alleen latend in de koude avond. Nu prikkelt zo'n behandeling je eergevoel, vind ik. Nooit heb ik met inniger toe wijding, pieuzer aandacht en scherpzinniger doorzicht aan eni gerlei stukje gewerkt dan die middag, toen ik zijn woorden op het papier bracht. Precies om zes uur belde ik bij hem aan en vertelde dc dienst bode het doel van mijn verschij nen. Zij verdween zorgelijk en kerrdr even later terug met dc mededeling, dat ik binnenkomen mocht. De professor zat met zijn vrouw en een klein krullig meis je aan de gedekte tafel. „Ik was u warempel helemaal vergeten" riep hij, overeind ko mend. „Maar geef het artikeltje maar hier. dan handel ik het meteen af." Terwijl hij de bril opzette om tot de kern van mijn proza te kunnen doordringen begon zijn vrouween nobele lijdzame ruïne, de soep op te scheppen. „Waar is Henk?" vroeg de ge leerde. ernstig opkijkend „Nog niet thuis." sprak de vrouw neerslachtig. „Wilt u soms een bordje soep?" riep da professor mij eensklaps op levendige toon toe. „Nou. als het u niet ontrieft," antwoordde ik. Het werd een wat wonderlijk lepelen, daar in die fauteuil, met mijn jas aan maar het smaakte goed. „Henk is niet gedoopt." voeg de het kleine meisje mij eens klaps toe. „Hij mag later worden wat hij wil Ik niet. Ik moet naaister worden." „Stil Hesjézet de vrouw. De professor las met overgave. Ik roeide mij als een schooljongen, die toeziet hoe meester z(jn proefwerk corrigeert en nam nog maar een hapje soep. Toen ging de deur open en trad een jongen van een jaar of twaalf he( vertrek binnen. Hij beproefde zijn mimiek een trek van onbevangen rust te geven, maar hef was aanstonds duide lijk. dat hij zich innerlijk op on genoegen had voorbereid. „Zó Henk," zei de professor, op snijdende toon. ..Doe je ons tóch de eer nog aan?" De knaap bleef stilstaan et» keek naar de vloer. „Het is zes uur negentien," vervolgde de geleerde exact en hij stak het gouden horloge, dat hij had geraadpleegd, weer in zijn vest. .Je bent dus veel te laat voor het eten. We dachten, dat je niet meer kwam. Daarom hebben we je soep maar aan die meneer gegeven." De jongen wierp mij een blik vol haat toe. Houdingloos zat ik met het bordje op mijn knie en hoorde dc koude slem van deze patent-vader zeggen: „Jammer. Het is heerlijke soep Nietwaar meneer?" Terwijl dc jongen bitter toe keek. sprak ik transpirerend: „Inderdaad, heel smakelijk..." En ik zette het bord op de vloer, want ik kon geen hap meer door mijn keel krijgen. „Ga maar zitten Henk," zei de vrouw mat. Ook haar oogopslag was niet onverdeeld gunstig voor me. Nog vijf volle minuten heb ik daar. in een nimbus van af keer dc pacdagogischc marqué van die professor zitfen wezen. En toen ik eindcliik weg mocht met mijn gecorrigeerde stukje er» beleefd handjes gaf. drukte da knaap mijn vingers tot moes en keek mij aan met een blik. dia zei „Onthou je dag." KRONKEL, TEHERAN. De Sjah van Perzië heeft minister-president dr. Mossadeq telegrafisch dringend verzocht onmiddellijk naar Pcrzic terug tc keren. In Teheran werd Woensdag vernomen, dat de jonge „koning der koningen*' zich zware zorgen maakt over dc voortdurend verder om zich heen grij pende economische cn politieke crisis. Dc Perzische vice-premier, Fatcmf, heeft intussen bekend gemaakt, dat dr Mossadcq zijn besprekingen to Washington met Amerikaanse persoonlijkheden op zijn minst tot het einde van deze week zal voortzetten. Hij heeft sinds zijn aankomst te Washington bijna dagelijks gecon fereerd met dc assistent van de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, George Mcghee. Hoessein Makki, de secretaris van de Perzische oliecommissie, heeft in Teheran verklaard, dat zijn land in beginsel bereid is een buitenlandse directeur voor dc olie-industrie aan te stellen. Deze zou evenwel geen Amerikaan, En gelsman of Fransman moeten zijn maar „een burger van een werke lijk neutraal land." Intussen wordt de financiële crisis in Perzie steeds ernstiger. Bovendien dreigt een staking van het regeringspersoneel. De Perzische minister van Financiën heeft telegrafisch een verzoek gericht aan het Interna tionale Monetaire Fonds, om direct 700.000 dollar van het Perzische deposito vrij te geven teneinde te- DEN HAAG Dezer dagen kan dc instelling van een Staatscom missie worden verwacht, die onder meer de opdracht heeft na te gaan, of. cn zo ja. in hoeverre behoefte bestaat aan een wettelijke regeling van het partijwezen. Aldus deelt de Regering aan de Tweede Kamer mede in haar memorie van ant woord over de Staatsbegroting 1952. gemoet te komen aan het dollar gebrek. In welingelichte kringen wordt gezegd, dat dc staatsbank voor een waarde van 11.000.000 dollar ont trokken heeft aan 's lands goudre serves, teneinde het loon te kun nen betalen van ongeveer 50.000 oliearbeiders, die vroeger bij da Anglo Iranian werkzaam waren. /WWVVVV/WWVV/VWWV/W H EN uitstekend boekje voor onder- wijzers en hen. die het willen worden, heeft dc heer J. van Mourlk te Den Haan geschreven onder de titel „In de practljk; over dc omgang met en het onderwijs aan de leerlingen der lagere school". Dit bij Woltcrs 3.90) uitgegeven boekje spreekt In dc cersto plaats van dc liefde van dc schrijver voor het kind cn het vak deze kinderen te onderwijzen cn op tc voeden. Het spreekt voor dc Ingewijde ook van de grote ervaring van de schrijver en diens Inzicht in tal van psychologische, pacdagogischc cn didactische proble men Het Is een uitstekende lcldsmaj» vooral voor nog onervaren leerkrachten, ln de dagelijkse practljk van hun vak. Hoe gaat men met kinderen om. op welke wijze moet men les geven, waar uit bestaat de kunst van vertellen, waar liggen dc kernen van conflicten, hoe wekt men enthousiasme, hoe deelt men zijn tijd ln. hoe werkt men zo doel treffend mogelijk. Al deze vragen en fiog veel meer komen aan de orde. tot de sollicitatiebrief toe. Niet ieder zal het in alles met de schrijver eens zijn, maar zeer velen zullen zeer veel \an hem kunnen leren.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 3