DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Churchill in Januari naar president Truman Nog weinig kans op gesprek met Stalin Opneming Nw-Guinea in Grondwet onjuist Turkije wordt hoeksteen van Oriënt-pact Regen en storm teisteren deel van Europa Ook Russisch atoomplan op VN-agenda Optreden der politie kon niet door de beugel Peron leidt met 2 tegen 1 Stap nader tot vrede in Korea Mossadeq krijgt het moeilijk Djakarta eist voorrang voor oplossing van het geschil Weer schepen in nood lie Jaargang, no. 266 Maandag 12 November 1951 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330 Bank. Rotterdamschc Bank Postbus 9 Abonnemcnts- prijs -50 cent p. w. of 5.15 p. kw. Losse nummers 9 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snoückacrtlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291 Telefoon administratie 6235 HOOFDREDACTEUR: TJ. DE BOORDER WASHINGTON. Het Witte Huis heeft bekend gemaakt, het been stijf houdt) zal vermoede lijk de vraag, hoe een vorm te vin den voor verdere economische hulp van de Verenigde Staten aan En geland in het centrum der bespre kingen komen te staan. Beide din gen zijn overigens van een zeker punt af twee kanten van dezelfde zaak. Het Engelse ministerie van Financiën heeft immers al reeds een claim ingediend op een aandeel in het milliard dollar, dat onder de wederzijdse veiligheidswet voor eco dat Winston Churchill waarschijnlijk in Januari te Washington j nomische hulp beschikbaar komt. en een ontmoeting met president Truman zal hebben. Een defini tieve datum is nog niet bekend. Autoriteiten in Washington verwachten dat dc besprekingen zullen gaan over de nauwere samenwerking van Engeland met Amerika, over een eventuele grotere financiële steun van Amerika en over de verbetering van de betrekkingen tussen Rusland en het Westen. Onze correspondent te Londen seint: Het tijdstip van Churchill's voorgenomen bezoek aan de Ver enigde Staten is nog te ver af, dan dat in de pers reeds een uitgespro ken reactie op de reis zou zijn te constateren. Het plan ligt ook te zeer in de rede en in ae alge mene verwachting, dan dat het be kend worden er van een grote ver rassing kon zijn. Bovendien lijkt Washington reeds bij voorbaat dui delijk te verstaan te hebben gege ven. dat Churchill's bezoek stellig niet als een eerste stap tot een bij eenkomst der Grote Drie moet wor den opgevat Desalniettemin blijft het natuurlijk voor de Engels-Ame rikaanse verhoudingen en voor de gehele wereld van zeer groot be lang. wat voor persoonlijke relaties Churchill in staat zal zijn met Tru- mans regering te kunnen vestigen. Gaat Japan rubber winnen in Indonesië? TOKIO Japanse en Ameri kaanse deskundigen op het gebied van; de rubber verwachten, dat men binnenkort overeenstemming zal bereiken ten aanzien van de oprichting van een maatschappij ter [exploitatie van tot dusverre nog niet benutte bronnen voor winning van rubber in de binnen landen van Indonesië. Een verte genwoordiger van de Shin Nomura Company, die vóór de oorlog grote raffmagebedrijven in Borneo en Sumatra had, is nu in de Verenig de Staten ter bespreking van de wijze van samenwerking met de rubber-importeurs uit New York. De Shin Nomura Company zegt. dat zij zich in de afgelegen gebie den van Indonesië bezig zal hou den^ met de exploitatie \an ..natte rubber", een minderwaardige ruwe kwaliteit rubber, die vroeger niet werd gebruikt. dc vraag schijnt momenteel niet zo zeer meer te zijn ..of' maar „hoe' Engeland verdere Amerikaanse steun zal krijgen. Het lijkt voorts onvermijdelijk, dat onder Churchill zie bijvoorbeeld zijn uitlating over de Amerikaanse atoombases in Engeland in zijn re de in de Guildhall op Vrijdag dc Engelse regering een groter mede zeggenschap in het vaststellen dei- centrale strategische beginselen en richtlijnen van de Westerse defensie zal opeisen dan onder Attlee wel eens haar deel was. Men kan even eens aannemen, dat Churchill voor een goed deel op zijn persoonlijk prestige en overredingskracht zal vertrouwen om dit resultaat te be reiken. BUENOS AIRES. De belang rijkste tegenstander van Peron btf de presidentsverkiezingen dc ra dical Balbin heeft vanmorgen toe gegeven, dat hü verloren heeft, daar volgens de onofficiële uitslagen Peron met twee tegen een leidt. Het blad „Pcmocracia". de sprcek- buis van dc Peron-regcring, schreel, dat na het tellen van een derde deel van de stemmen Peron 1.503.161 - stemmen had behaald en dr. Bal- MOENSAN. Zowel de onderhan- bin 71.253. delaars van de V.N. als de Nnnrde- Er werd ongewoon druk gestemd lijke algevaardigden hebben Zater- ]n Buenos Aires, waar 92 To van de Een zo intiem contact als met wij- j dag nieuwe voorstellen gedaan om lot mannen en meer dan 90 Sb van de len president Roosevelt bestond, lijkt een wapenstilstand op Korea tc vrouwen hun stem uitbrachteh. De Missie naar F5 mislukt? TEHERAN. Dc missie van pre mier Mossadeq naar Washington is, naar uit betrouwbare bron wordt vernomen, blijkbaar mislukt. Zijn politieke tegenstanders, hoewel ge ring in aantal, zullen gezamcnlük trachten hem uit het zadel te lich ten. Mossadeq wordt aanstaande Za terdag in Teheran terug verwacht. Het is waarschijnlijk, dat dan een motie van vertrouwen in de Majlis zal worden ingediend De oppositie beweert, dat Mossadeq het land naar de chaos leidt en wil hem door een minder fanatiek leider vervangen. Mossadeq verklaarde om uitstel van de verkiezingen (die 21 Novem ber zouden worden gehouden) te zullen vragen als dc olie-kwestie niet voordien geregeld was. uitgesloten, al was het alleen maar komen. Hoewel na de besprekingen om het feit, dat de tegenwoordige van Zondag officieel gemeld wordt president bij het opmaken van zijn oordeel veel meer van raadgevers afhankelijk moet zijn dan zijn uit zonderlijke voorganger. Naast de kwesties van de Europe se en van de Atlantische defensie de benoeming van een Amerikaan tot het Atlantisch opperbevel van de NATO is nog altijd niet hele maal in kannen en kruiken en men krijgt de indruk, dat Churchill hier Aangesloten staten zullen baas in eigen huis blijven PARIJS. Met goedkeuring van de leden van het Atlantisch Pact heb ben Frankrijk, Engeland, Amerika en Turkije Zaterdag een gemeenschap pelijke verklaring uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat zij ondanks de bezwaren van de Arabische staten een geallieerd commando voor bet Midden-Oosten in bet leven zullen roepen. Turkije, dat de hoeksteen van het commando wordt, zal waarschijnlijk de opperbevelhebber benoemen. Een van de functies van het commando zal zijn. dc staten die bereid zijn zich cr bij aan te sluiten te steunen en elke capaciteit om zijn taak in het commando te vervullen, tc ontw ikkelen. Het „Middle East Command" (MEC) zal niet ingrijpen in pro blemen en geschillen die binnen het gebied zelf bestaan of zullen ont staan. Men neemt aan dat hiermee bedoeld wordt, dat het MEC zich niet zal bemoeien met het geschil tussen Engeland en Egypte en met de wrijvingspunten van de staten onderling. Het daadwerkelijk ter beschik king stellen van troepen aan het MEC in vredestijd „is geen voor waarde voor het zich aansluiten bij de defensie van het Midden-Oos ten," zegt de verklaring. Indien in het kader van het MEC troepen naar het Midden-Oosten worden gestuurd zullen zij geen grenzen passeren, zonder toestem ming van de betrokken staat. De grote mogendheden wensen, dat de verdediging van het Midden- Oosten tenslotte in handen van de aangesloten staten zelf komt. Tot die tijd dragen de geallieerden zelf de verantwoordelijkheid. Zuid-Afrika. Nieuw-Zeeland en Australië hebben hun instemming met de verklaring betuigd. Meisje van 16 jaar neergeslagen; dader rooft f 50.- (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Een onbekende jongeman heeft Zaterdagavond in een sigarenwinkel te Amsterdam 'n roofoverval gepleegd op de zestien jarige dochter van de winkelier. Het meisje had voor de „klant" zoals de dader zich aandiende, om even over tien een gulden voor de automaat gewisseld. In de winkelin gang liet de overvaller een kwartje vallen, waarop het meisje zich bukte om het op le rapen Op dat moment kreeg zij een harde slag op het hoofd. Zij viel en kroop gillende naar de achter de winkel gelegen woning, waar haar vader ziek in bed lag. In die tijd snelde de jon geman naar de toonbank, waar hij een sigarenkistje met geld wegnam, dat 50 bevatte. Onmiddellijk daarna belde men de politie, doch toen was de dader reeds gevlogen. Tot nu toe is hij onvindbaar. Wct Canadese Prince Edward Is land heeft prinses Elizabeth ran Engeland, die de hoofdstad. Charlottetown met een bezoek vereerde, het schoonste gege ven. dat het voortbrengt: een cape vervaardigd van het bont van de parelplatina-vos. De vier pelzen, waaruit de cape bestaat, werden speciaal geselecteerd. De kleur varieert van donkerblauw tot hemelsblauw. Op de foto wordt de cape gedragen door een mannequin. KLAPROOSDAG Gevallenen uit twee oorlogen herdacht (Van onze correspondent) AMSTERDAM Ter gelegenheid van Klaproosdag 11 November werden Zaterdag en Zondagmiddag te Amsterdam in de Nieuwe Kerk en op de Nieuwe Oosterbegraaf plaats de gevallenen herdacht uit de eerste en tweede wereldoorlog. In de Nieuwe Kerk sprak prof. dr. F. Th. Visser een herdenkings rede uit; gedeeltelijk in het Neder lands. Engels en Frans. „Wanneer de doden uit hun graven zouden opstaan." aldus prof. Visser, „zou den zij de jeugd kunnen waar schuwen tegen de afschuwelijkheden van een nieuwe oorlog". Vele hoge autoriteiten legden kransen aan de voet van de kata falk. waaromheen zich een ere wacht van de Koninklijke Land macht had opgesteld. Ook op vele plaatsen elders m het land is Klap roosdag gevierd. dat geen vorderingen zijn gemaakt, deelt het Franse persbureau AFP mede. dat de subcommissie die de vrouwen stemden voor de eerste maal. De regeringsgezinde pers heeft de overwinning van Peron toegejuicht menr. nai ae --.uncommisMe ate ue wapenstilstandslinie moet vastleggen I als bewijs van vertrouwen van het ^.i IL- unnranum rlc.9 Pprnn v tot een overeenkomst Is gekomen. De commissie zou het standpunt van de V.N. aanvaard hebben. De verbondenen stelden voor een linie gebaseerd op de werkelijke toe- stana op het moment van onder tekening van de wapenstilstand. Do Noordelijken wilden een onmiddel lijke vaststelling van de linie, maar mogelijkheid van wijziging van Je linie in overeenstemming met de werkelijke toestand op het ogenblik dat de wapenstilstand tot onderteke ning gereed zou zijn. Volgens het Franse persbureau zouden de communisten hun stand punt hebben prijsgegeven. Zij zouden zich tevreden hebben gesteld met een verzekering van de geallieerden, dat geen grote offensieven zullen worden uitgevoerd. Aan de andere kant zou den de Noordelijken Kaesong mogen behouden, aldus AFP. volk en voorspeld, dat Peron s meerderheid nu groler zal zijn dan in 1948, toen hij 55 rb behaalde- Volgens de radicale leiders heb ben de vrouwen vooral voor Pe- ron's overwinning gezorgd. De ra dicalen zeggen, dat er bij het stem men onregelmatigheden hebben plaats gevonden. Tijdens de verkiezingen vielen zware regens, waardoor de verbin Indonesische regering antwoordt: DJAKARTA. Naar aanleiding van dc door dc Nederlandse Hoge Commissaris te Djakarta afgelegde verklaring van Nederlandse zijde over het voornemen tot wijziging van de Nederlandse Grondwet, heeft heden de Indonesische regering aan dc Nederlandse liogc Commissaris een pre sidentieel memorandum doen toekomen, waarin wordt gezegd, dat het streven van Nederland tol opneming van Nieuw Guinea in dc Nederlandse Grondwet niet juist is. In het memorandum wordt tegen dit voornemen een protest voorgebracht bij de Nederlandse regering, waarbij nadrukkelijk wordt gesteld, dat de oplossing van het geschil omtrent het Westelijke deel van Nieuw Guinea voorrang moet hebben boven de behandeling van de grondwetswijziging in Nederland. DEZE fraaie Deense dog. Karin von Miinchhausen gehtcn. moest het in schoonheid nog afleggen tegen tientallen andere van dc 940 viervoeters, die op een honden tentoonstelling in Utrecht werden geëxposeerd. De kleine Alex van Slooten. die op de expositie rond wandelde, vond het maar wat spij tig voor Karin en kwam het dier, waarmee hij beste maatjes was, een beetje troosten. De Indonesische regering zegt, tc verwachten, dat op de agenda van de in November te houden Unie- conferentie tevens de belangrijke kwestie over Nieuw Guinea zal worden opgenomen. De Indonesische regering, aldus het memorandum, vertrouwt ten volste op de instem ming hiermede vpn Nederlandse zijde en verzoekt aan Nederland, op dc genoemde punten ten spoe digste van antwoord te willen die nen. Zodra dit antwoord zal zijn ontvangen, zal de Indonesische dele gatie zich naar Nederland begeven ter bespreking van vorengenoemde agenda. Volgens Ass. Press noemden poli- Dorpen in N.-ltalie geïsoleerd MILAAN. Door de zware regenval van dc afgelopen dagen j w orden Noord-Italiè. Zuid-Frank- j rijk. Zwitserland en Oostenrijk ge teisterd door overstromingen. Dc Po cn de rivier Sesia zijn buiten I hun oevers getreden. Een groot I gebied tussen Milaan en Vercelli staat onder water. In de Noorde- zal het tellen der verdere men opgeschort worden tot derdag stem- Don- DEN HAAG De Poolse" jour nalisten-organisatie te Londen heeft aan de Nederlandse ambassade al daar verzocht aan Koningin Julia na de dankbaarheid harer leden over te brengen voor haar brief vluchtelingenprobleem. reddingsploegen bezig geïsoleerde gebieden van voorraden te voor zien. Sommige wegen staan bijna twee meter onder water. Vier en twintig uur onafgebroken regen heeft het meer van Varrsc doen overlopen. Zondagmorgen om tien uur werd het eindelijk droog. Het gebied om het Garda-meer in Italië wordt door aardverschui vingen" bedreigd Biene is ont ruimd omdat een aardverschuiving van 500 meter lengte zich in de richting van het stadje beweegt. Ook het meer van Lugano in Zwitserland is buiten zijn oevers getreden. In het dal van de Mag- giore hebben overstromingen aard verschuivingen veroorzaakt, waar door de wegen zijn versperd. In Zuid-Frankrijk stijgt het peil van de rivieren onrustbarend. In één dag steeg de Rhóne drie me ter. „Pleizierrijden" niet gestolen auto eist slachtoffer ALMELO Twee jongemannen uit Almelo hebben in de nacht van Zaterdag op Zondag een ern stig ongeluk gehad, toen ze met een gestolen auto op weg waren naar Zutphen. Zij reden in volle vaart tegen een boom, waarbij dc 19-jarige L. N zo zwaar gewond werd. dat hij kort na het ongeval overleed. De bestuurder de 18-jari- ge G. R., die volgens de politie on der de invloed van sterke drank verkeerde, kwam er met lichte verwondingen af. Hij verklaarde in totaal acht borrels en glazen bier te hebben gedronken. De auto was uit een garage in Almelo ont vreemd. R. heeft reeds drie ver oordelingen voor dit „plezicrrijden" achter de rug. tieke leiders in het Indonesisch» parlement Zaterdag de toestand „ge spannen" en achtten de Nederlandse Grondwetswijziging, waarin van Nieuw Guinea gesproken wordt als van Nederlands territoir, „een pro vocatieve daad". Een leider van de P.NJ., de twee de grote, nationalistische partij, ver klaarde. dnt het Indonesische volk „zo vertoornd was, dat het mis schien niet in toom te houden zou zijn". President Soekarno heeft een radiorede gehouden, waarin hij o a. zeide gaarne tc zien. dat op het stuk van de verhouding tussen Indonesië en Nederland alles rozengeur cn maneschijn zou zijn. Deze toestand, aldus de president, is echter onbe staanbaar. zolang de Nederlanders het bewind voeren in Westelijk Nieuw Guinea, zolang de Neder lands-Indonesische Unie niet zal zijn vervangen door normale internatio nale betrekkingen tussen de twee kinden en zolang in Indonesië ge wapende benden worden aange voerd, door Nederlanders, of Neder landers daar deel van uitmaken. DEN HAAG In het afgelopen weekeind zijn uit verschillende hemelstreken berichten binnenge komen van schepen, die in nood verkeerden. Zaterdag dreef het Griekse s.s, „Georgios"' (4289 ton) hulpeloos in de Atlantische Oceaan ongeveer 50 km ten Noorden van Casablanca. Het Nederlandse s.s. „Noordwijk" cn het Argentijnse s.s. „Juan de Garay'* ^poeddon zich naa de opgegeven plaats, doch de Deense sleepboot „Gnrm" heeft vastgemaakt cn is met de .Geor gios". die machineschade heeft, op weg naar Casablanca. Op drie mijl afstand van de Deense kust is een onbekend mo torschip ter grootte van ongeveer 700 ton gezonken Ier hoogte van de vuurtoren Stevns. Er zijn maatre gelen genomen om te trachten, on danks de ruwe zee, de bemanning van vermoedelijk twintig koppen te redden. Ter h.ogte van de Zuid-Zweedse kust zond een klein Nederlands of Duits schip noodseinen uit. Het is in de haven van Sunrlshamn bin nengebracht. Nadere bijzonderhe den ontbreken nog. Radio Lands End (Engeland) waarschuwde Zondagavond bijna 200 schepen, die uit de V.S. en de Middellandse Zee de Golf van Bis- caye binnenvoeren, voor zware storm. eer 50 vrijwilligers naar Korea AMSTERDAM Met de „Soe- rabaja". een gecharterd KLM-toe- stel is Zondagavond om 8 uur pre cies een 50-taJ Nederlandse vrij willigers van Schiphol naar Korea vertrokken als aanvulling voor het Nederlandse detachement Verenig de Naties. VERRASSING IN PARIJS (Van onze correspondent) PARIJS. Het weekeinde heeft slechts een kleine, hoewel niet geheel onbetekenende verrassing opgeleverd. Dat was toen de Amerikaanse ge delegeerde. Warren Austin, Zaterdagmiddag in de commissie, die dc Alge mene Vergadering aanbevelingen doet voor dc agenda, gans onverwacht stemde vóór het op de agenda plaatsen van dc door Wisjinsky ingediende Russische vredesvoorstellen. agenda te zetten, niet aan de alge mene vergadering aan te bevelen. De Joegoslavische klacht betref fende vijandelijke activiteiten van de Sowjet-Unie. Roemenië. Honga rije. Bulgarije. Albanië en Polen le gen Joego Slavië werd na een grove scheldkanonnade van Malik tegen de „Tito-kliek" (dit woord kwam der tien maal voor in een paar minuten) aan de Algemene Vergadering aan bevolen ter bespreking. In de zitting van de Veiligheids raad Zaterdagmorgen werd een re solutie aangenomen om dr Graham zijn bemiddelingsarbeid inzake de kwestie-Kasjmir te doen voortzet ten. Opmerkelijk was daarbij de milde toon, aie de Nederlandse ver tegenwoordiger. de heer D. J von Balluseck gebruikte ten opzichte van deze bemiddelaar, die verleden jaar bij zijn benoeming geen Nederland se stem mocht verwerven op grond van zijn bemiddeling in Indonesië. Zonder enige Russische tegenkan ting waren eerst de vredesvoorstel len der Westerse Drie er door ge gaan. Maar Malik had de nodige onvriendelijkheden aan het adres van het Westen en aan Amerika in het bijzonder gebezigd ter bestrij ding van een opmerking van de Do minicaanse republiek, dat de Russi sche voorstellen overbodig waren, nu die van de Westerse mogendhe den al voor de agenda in aanmer king kwamen. Malik hamerde weer op het ver bod van de atoombom, dat in de voorstellen van Frankrijk. Enge land en Amerika zou ontbreken en toen iedereen al dacht, dat -de sfeer grondig bedorven was. verklaarde Warren Austin zich plotseling er voor. onder andere, zo zei hij, om de verkeerde indruk weg te nemen, dat het Westen niet voor een ver bod van atoomwapens zou zijn. Hij beriep zich op de letterlijke tekst van de verklaring der drie Wester se mogendheden en op de rede van president Truman. Zien de Verenig de Staten in dit punt een mogelijke basis tot overeenkomst tussen Oost en West? In dezelfde vergadering werd op initiatief van Thailand besloten het Russische voorstel om de toelating van communistisch China op de De Britten in de Suezkanaalzone nemen geen enkel risico: elke Egyptenaar, die de zone betre den wil, wordt terdege gefouil leerd op het bezit van wapens en explosieve stoffen. De Britse veiligheidsmaatregelen zijn nog verscherpt, nadat de Egyptische nationalisten een terreuractie te gen hun landgenoten, die voor de Engelsen zijn blijven werken, hebben aangekondigd. ROME Dezer dagen is hier het uitvoerend comité van de Libe rale Internationale bijeen geweest. Besloten werd. dat het volgende congres voor het eerst in Amster dam zal worden gehouden van 4 tot 10 Augustus 1952. Toestand in Egypte blijft gespannen CAIRO. Egyptische scherpschut ters hebben een Brits militair hospi taal in Ballah in de Kanaalzone be schoten. Niemand werd gewond. In Ismailia werden drie Britse soldaten door een menigte Egyptenaren „aan gevallen, gestoken en afgeranseld", aldus verklaarde een Brits militair woordvoerder. De soldaten liggen in het hospitaal. De hele haven van Alexandrië ligt stil door een staking van de haven arbeiders. De eerste arbeiders uit Cyprus 7 n aangekomen ter vervan ging van de stakende Egyptenaren. Mei de evacuatie van gezinnen van personeel van de R.A.F uit Egypte is een begin gemaakt Dagelijks zul len vier vliegtuigen naar Engeland vertrekken. VERDACHTE WERD VRIJGESPROKEN „Middeleeuws", zei officier van justitie Ere-tentoonstclling voor 65-jaripe Jon Poortenaar AMSTERDAM Ter gelegenheid j van zijn 65e verjaardag is in de zalen van Ar'.i et Amicitiac een ere- 1 tentoonstelling ingericht van wer- ken van de schilder-etser Jan Poortenaar. Deze verjaardag vierde j Poortenaar op 23 Juli j 1. De ten- i toonstelling zal open blijven tot j 2 December. ARNHEM Een 52-jarige vrouw uit Doesburg, die er van beschul digd werd een valse aangifte tc hebben gedaan, is door de Arn hemse politierechter vrijgesproken, nadat deze tot de overtuiging was gekomen, dat de wij zé". waarop de politie te Doesburg haar had ver hoord, allerminst door de beugel kon. Dc vrouw was op 25 Juli j.l. bij de politie gekomen met de aangifte dat een zekere B haar had aange rand. B. werd daarop aangehouden. Hij ontkende echter. Dc politie twijfelde nu aan de waarheidslief de van de vrouw cn dreigde haar ter nadere overpeinzing ln de cel te zetten en daar de hele nacht te laten zitten, indien zij niet met de waarheid voor de dag kwam. Deze middeleeuwse rechtspraak deed de vrouw terugdeinzen. Zij trok haar verklaring in. Prompt maakte de politie toen proces-verbaal op we gens het doen van een valse aan gifte. Toen de vrouw voor de politie rechter deze verklaring aflegde, ontbood de officier, mr. Van IJsendijke, terstond de beide bij deze zaak betrokken Doesburgse wachtmeesters. Uit hun verklann- Veel bewolking f- Weersverwachting geldig van f Maandagavond tot Dinsdag- avond: Zwaar tot half bewolkt met in de oostelijke helft van het land aanvankelijk enige regen Zwakke lot matige wind uit I" noordelijke richtingen. Later g weinig wind. Vannacht iets minder koud. morgen overdag •g ongeveer dezelfde temperatu- ren als vandaag. i 13 Nov. Zon op 7 u 54 m onder -- 16 u 53 m; Maan op 16 u 11 m on- 3; der 8 u. gen kwam vast te staan, dat in derdaad de vrouw korte tijd in de cel had doorgebracht. De officier gaf de wachtmeester een ernstige schrobbering voor hurt ontoelaatbaar optreden. Achttienjarig meisje verloor geheugen (Van onze correspondent) AMSTERDAM In het Belgi sche dorp Trembleur is Vrijdag een achttienjarig meisje aangehouden. De politie vond haar tegen een haag leunend; het scheen alsof zij haar geheugen was kwijtgeraakt. Men on dervroeg haar ln het Frans. Vlaams, en Duits, doch zij gaf geen antwoord en weigerde eten en drinken. Toen. men haar fouilleerde vond men Ne derlands geld Tenslotte bleek het meisje dc acht tienjarige J N uit Amsterdam te zijn. Na een bezoek aan haar vader, die in een Belgisch rusthuis wordt verpleegd. *was zij niet naar Am sterdam leruggekeerd. Nederland en Hongarije werden liet niet eens over compensaties BOEDAPEST Een Nederland se handelsdelegatie onder leiding van de Nederlandse gezant te Boe dapest heeft met de Hongaarse re gering besprekingen gevoerd over compensaties voor genationaliseerde Nederlandse eigendommen cn over een nieuwe Nederlands-Hongaarse ruilovereenkomst, doch na tien dagen onderhandelen niets bereikt. Loden pijpen gestolen; kelder onder water NIJMEGEN Dieven hebben alle loden pijpen gestolen uit het leeg staande hotel ..Pays Bas', ook die van de waterleiding. Daardoor liep de kelder gedeeltelijk onder water. Omdat dergelijke diefstallen de laat ste tijd meer voorkomen worden vooral alle in aanbouw zijnde ge bouwen streng bewaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 1