DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Australië ziet Indonesië liever niet in Nw.-Guinea Mr Van Maarseveen overleden Zwaar Brits-Egyptisch treffen in Ismailia Drie gezinnen dakloos in Friesland Rovigo - spookstad in overstromingsgebied Talrijke schepen geraakten in moeilijkheden Voorrang voor Westelijk ontwapeningsvoorstel Minister Ccisey: Samenwerking op basis, dat Nederland souvereiniteit houdt A rede in Korea meer nabij Minister in zijn woning door hartaanval getroffen Engeland heeft atoom-primeur Italiaanse politie schiet plunderaars neer r~ Texas lacht om vier pelikanen k._ lie Jaargang, no. 272 Maandag 19 November 1951 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330 Bank: Rotterdamsche Bank Postbus 9 Abonncraents- 1 prijs 40 cent p. w. of 5.15 p. lew. Losse nummers 9 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291 Telefoon administratie 6235 HOOFDREDACTEUR: T]. DE BOORDER (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. De vorige Australische mi- i de besprekingen, welke met Indonesië geopend nister van Buitenlandse Zaken, de heer Spen-» zouden worden. Op Schiphol heeft Zaterdag dt der, heeft in Augustus 1950 Den Haag bezocht tegenwoordige Australische minister van Bui en volgens de New York Times van Zondag aan de Nederlandse regering duidelijk gemaakt, dat, indien Nederland Westelijk Nieuw-Guinea zou verlaten, Australië de plaats van Nederland tenlandse Zaken, Casey, op weg naar Den Haag, o.a. om met de ministers Drees en Stikker te spreken, laten doorschemeren, dat de voorstel len van minister Spender samenwerking op al- zou innemen. Hij hood voorts steun aan voor de lerlei gebied inhielden en gebaseerd waren op economische ontwikkeling van dit gebied. Ne- het principe, dat Nederland de souvereiniteit derland kon hierop niet ingaan, in verband met van West-Nicuw-Guinea zou behouden. MR VAN MAARSEVEEN TOKIO. Op verzoek van de communistische afgevaardigden is Maandag op de hijeenkomst te Pan- inorndjon besloten, de besprekingen twee da pen (tot Woensdag 21 No vember) uit te stellen. Dit zou de Noordelijken in de gelegenheid stel len. de nieuwe voorstellen van de geallieerden, volgens welke dc oor log in Korea tegen h3lf December beëindigd zou kunnen worden, diep gaander te bestuderen. De algemene indruk is dat de voorstellen waarvan wij reeds mel ding maakten, voor Peking en Pjongjang aanvaardbaar zullen zijn. I? dit zo. dan zou nog voor Kerst- vmis het vuren gestaakt kunnen wor gden. Pleegouders oordelen: Wettelijke adoptie moet mogelijk zijn Voorstellen aan minister en Staten-Generaal (Van onze correspondent) ARNHEM Er ztjn in Nederland vele duizenden pleegouders. De meesten leven in voortdurende on- rust. Zij zijn er nooit zeker van dat hun pleegkind niet eens door een der natuurlijke ouders wordt opge- _/eist De Nederlandse Vereniging van pleegouders, waarin deze mensen zijn georganiseerd, uil zo spoedig mogelijk een adoptie-wet tot stand brengen. Zaterdagmiddag hebben de voor zitter. mr A, Stempels en de secre taris. de heer J. Ruwhof een voor lopig ontwerp adoptie-wet toege licht. Het behelst als voornaamste punten: alleen de rechter kan adop tie bekrachtigen, de natuurlijke ou ders moeten hun toestemming daar- voor verlenen. Het geadopteerde kind wordt, in- - dien mei anders is bepaald, het wet- ■tige kind der adoptantes. Het krijgt -in het algemeen ook hun naam. Een kind van vreemde of zonder natio naliteit. verkrijgt bij adoptie door Ne derlanders het Nederlanderschap. 1 Dit «wetsontwerp zal nader worden ^uitgewerkt door een commissie van «deskundigen en voorgelegd aan de minister van Justitie en de Staten- - .Generaal. Over zijn eigen missie liet minister Casey zich in uiterst voorzichtige termen uit, waaruit echter te concluderen viel, dat ook hij over een Nederlands- Australische samenwerking op Nieuw Guinea kwam spreken. Vol gens de New York Times zou deze samenwerking tot uiting moeten komen in economische overeen komsten, welke het eiland veilig zouden stellen tegen Indonesische agitatie en infiltratie van Japanse vissers. Volgens het bericht in de New York Times, dat afkomstig is uit Den Haag, is Australië beslist ge kant tegen concessies ten aanzien van de Indonesische eis inzake Nederlands Nieuw Guinea. Minis ter Casey wenste verzekeringen, dat Nederland bii zijn standpunt zou blijven en hij was bereid tot het aanbiedpn van hulp om de po sitie van Nederland te versterken Bij zijn vertrek uit Nederland heeft minister Casey zich over de publicatie in de New York Times zeer ontstemd getoond. Hij verklaar de. dat zijn woorden nog nooit zo slecht waren weergegeven. .Ik heb slechts gezegd, dat de houding van Australië ten opzichte van westehik Nieuw Guinea ongewijzigd was De rest is ronduit een verzinsel." zo zeidp hij Hij tTeelde voorts mee. dat de Nederlandse ministers Drees. Stikker en Peters, met wie hij be sprekingen heeft gevoerd, niet om een nadere uitleg van het Australi sche standpunt hebben gevraagd Minister Casey ziet de toekomst van westelijk N. Guinea als een pro bleem tussen Nederland en Indone sië. waarbij Australië weliswaar zeer is geïnteresseerd, doch waarin de Australische regering zich niet zal mengen Australië zal dan ook geen besprekingen voeren met een der partijen. Aldus minister Casey Egyptische politie trekt zich terug na felle vuurgevechten CAIRO. Ismailia. een belangrijke stad in de Suezkanaal-zone. is op bevel van de regering tc Cairo door dc Egyptische politie ontruimd Dit geschiedde na botsingen tussen de Britse troepen en de inheemse politie, die Zaterdagavond begonnen, de gehele Zondag voortduurden en waarbij, volgens dc Egyptische lezing, tien Egyptenarcn en vier Britse militairen. I onder wie een officier, zouden zijn gedood De Britten geven de dood van slechts twee man aan hun zijde, beiden officier, toe. UTRECHT. Zijne Excellentie mr. Johannes Henricus van Maarseveen, de minister van Binnenlandse. Zaken, is gis-1 streets warmte betrekt van dc ex- teravond kort voor het middernachtelijk uur onverwacht over-perimenteic atoomzuii. leden aan de gevolgen van een hartaanval, die hem enkele Dc afscl°Pch ucc. ..zVn gcs aaR e ogenblikken tevoren had getroffen. De bewindsman, die 57 jaar oud was, bevond zich op dat ogenblik in zijn woning aan de Koningslaan te Utrecht. In Den Haag, waar het bericht van het overlijden van de minister bekend werd kort na het begin van de departementale werkzaamheden, heeft zijn plotseling heengaan een zeer diepe indruk gemaakt Op de overheidsge bouwen werden omstreeks half tien de vlaggen halfstok ge hesen. Minister-president Drees heeft vanmorgen een bezoek aan het sterfhuis gebracht om de familie namens de regering zijn deelneming te betuigen. O Groot gebouw verwarmd door atoom-energie LONDEN. Engeland is het eer ste land in dc wereld, dat een in richting voor centrale verwarming uit atoomenergie heeft. Dit is Zater dag to Londen bekend gemaakt. De installatie bevindt zich in het insti tuut voor atoomonderzoek te Har well. waar met Ingang van heden een gebouw van 80 vertrekken recht- Over de gevolgen van ministerde begroting van Binnenlandse Van Maarseveen's verscheiden is Zaken. Aangenomen moet worden, het moeilijk zich op dit ogenblik dat deze vergadering niet zal een beeld te vormen. Verwacht j doorgaan en dat de behandeling w ordt, zo vernemen wij, dat althans j van deze begroting naar een later voor de eerste tijd een oplossing tijdstip moet worden verschoven, zal worden gevonden door een 1 onze parlementaire redacteur tekent interim-beheer van de portefeuille hicrbu aan van Binnenlandse Zaken door de J Het plotselinge overlijden van mr. J. H vice-minister-presideilt de heer y Maarseveen treft ons parlementaire Teulines die in het vorige kabinet diep Na zijn wethouderschap van leuiines, me in nei 0"*e.( financiën in Utrecht, trad hij in 1937 dit departement reeds heeft geleid. voor de R K S P dc Tvveedc Kamcr bjn_ Onmiddellijke gevolgen heeft dc onverwachte dood van minister Van Maarseveen op het terrein van de parlementaire werkzaam heid Morgenavond zouden in de Tweede Kamcr de algemene poli tieke beschouwingen beginnen over Over de oorzaak van de ongere geldheden worden verschillende ver klaringen gegeven Dc Britten bewe ren. dat de Egyptische politie de wannrdclnkheden uitlokte. Daaren tegen heeft dc Egyptische minister van Bmnenlandsche Zaken. Serag el Din. medegedeeld, dat een grote groep Engelse mili'aircn zich over geheel Ismaili, in het bijzonder rond het gouvernementsgebouw en de bu reaux van de Egyptische politie hadden verspreid en maar raak be gonnen te vuren Hij noemde de En gelsen de aanvallers bij deze „bar baarse" gebeurtenis. De minister verklaarde verder dat de Engelsen in de straatgevechten gebruik maakten van tanks en pant serwagens en niet van infanterie. De terugtrekking der Egyptische politie uit Ismailia schijnt het ge volg te zijn van een desbetreffende Britse eis De Britten hebben te kennen gegeven zelf de orde en rust in de stad te zullen handhaven. Vele branden tijdens weekeind RUSSISCHE KOT.4 Westen schendt het vredesverdrag met Italië MOSKOU Rusland heeft een nota gestuurd aan Amerika. Enge land en Frankryk. In de nota worden de drie landen ervan be schuldigd het vrije gebied van p'wl tussen Italië cn Joegoslavië te willen verdelen. Volgens de nota „schenden de drie landen het vredesverdrag met Italië voort durend." Verder wordt gezegd, dat de Brits-Amerikaanse en Joegoslavi sche militaire autoriteiten een i.terreurbewind'' in hun bezettings zones uitoefenen en dat het Wes ten het gebied van Triest hebben herschapen in een militaire en vlootbasis. De Sowjet-Unie stelt voor dat de Veiligheidsraad onverwijld maatregelen neemt voor de benoe ming van een gouverneur van Triest, zoals in het vredesverdrag is voorgesteld. De nota eist ten slotte een terugtrekking van alle buitenlandse troepen. ROME. Vijftig kinderen zitten ingesloten in een klooster van de Ita liaanse stad Argus. De muren worden ondermijnd door bet kolkende wa ter. Voor de stad Adria bestaat thans de grootste vrees. De stad is geheel van dc buitenwereld afgesloten en het water stijgt. Een vliegtuig heeft levensmiddelen uitgeworpen. In Marzana schoot de politie vier plunde raars neer. President Einaudi en premier dc Gasperi hebben Zondag een bezoek gebracht aan het getroffen gebied. Twee ton schade in verfstof fabriek (Van onze correspondenten) BOLSWARD. In Hartwerd zijn Zondagavond drie rezinncn dakloos geworden door een brand, die drie woningen en een pakhuis In de as legde De brand is waarschijnlijk ontstaan op de zolder van de wo ning der familie Kool. die niet thuis was. Via de zolder sloeg het vuur over naar de woning van het echt paar S. Jansma en bereikte spoedig ook de woning van de landarbeider J. Bulthuis. Alleen het huisraad van de heer Bulthuis werd gered. Zaterdagavond brandde een graan- opslagplaats aan de Coenenspark- straat te Zutfen uit. Een groot deel van de voorraad graanzaad, granen, melkpoeder en lijnkoeken daarin opgeslagen, ging verloren, De verfmalerij \an de N.V. Verf- stoffenfabriek „Holland" te Apel- De verwarring in Noord-Italië is zo algemeen dat men zelfs geen poging meer doet het aantal doden te schatten. Niemand weet precies hoeveel mensen omgekomen zijn. Het zijn er minstens tweehonderd. Rovigo lijkt een spookstad waaruit de meeste bewoners zijn gevlucht Uit Treviso is men van plan een luchtvloot te zenden met mogelijk Amerikaanse en Britse toestellen om voedsel, te laten vallen in de ge- isoleerde gebieden. De mist en het dichte wolkendek bemoeilijken het vliegen. Op verscheidene plaatsen zijn gro te kampen voor de tienduizenden vluchtelingen ingericht. Van alle kanten wordt hulp ge boden aan het zwaar getroffen ge bied. Etna werkt weer CATANIA Zondag is de Etna tot uitbarsting gekomen. De vlam men kleurden de hemel rood. Over een groot gebied viel roodachtige as neer. De grootste krater is niet tot uitbarsting gekomen. Bewoonde ge bieden worden nog niet door de eruptie bedreigd. Britse vice-consul in Djedda vermoord LONDEN. De Britse vice-con sul in Djedda (Saoedi-Arabië). Cy ril Ousman. is Vrijdag in zijn huis vermoord, aldus heeft het Foreign Office medegedeeld. De dader is ont vlucht. Van Arabische zijde is in middels verklaard, dat er geen aan wijzingen zijn. dat de moord poli tieke redenen zou hebben gehad. President Truman op een perscon ferentie in het ,,Kleinc Witte Huis" te Key West in Florida, waar het Amerikaanse staatshoofd op het ogenblik een „i'acantie met werk" doorbrengt. Het hemd. dat hij draagt, wordt beschreven als een „sea shore sea gull sport shirt" een zeemeenwen-strandhemd. Het hemd is wit, de er op gedrukte meeuwen zijn lichtblauw. Geen mensenlevens Dit is de heer James Carter, uit bood de gouverneur de Britse re- Calveston (Texas), ambassadeur gering twee van de beroemde b\j het Park van St. James, belast Louissiana witte Pelikanen aan met pelikaan-zaken", terwijl hij f?l,f Gebeurde lanps de gebruike- in Londen een van de vier grijs- zeeI '07,p,e' diPlo~ vr„ino j- Tnatieke weg. Daar kwamen die bruïne Texaanse pelikanen, die van Texaj achter en 2(j haalden voor het St. James Park bestemd een stuntje uit. Zij boden Chur- zijn, uitlaadt. De geschiedenis be- chill telegrafisch hun grijsbruine gon zo: Piet en Paul, twee peli- pelikanen aan en het presentje kanen en de trots van het St. werd aanvaard, vóór nog de Britse James Park, verwisselden onlangs regering enig idee had uan het het tijdelijke met het eeuwige, door Louisiana genomen initiatief. Daar kreeg de Amerikaanse staat Nu is men boos is Louisiana en in Louisiana de lucht van en prompt Texas lacht men... te betreuren RADIO-SCHEVENINGEN Zon dag is op de Noordzee de Nederland se kustvaarder „Pinguïn", groot 197 ton. lek geslagen, vermoedelijk door liet werken van de lading kolen. De kapitein, die slccpboothulp vroeg, is met zijn bemanning van vijf koppen, ten slotte in dc redding sloep van boord gegaan omdat het schip slagzij maakte. Het Zweedse schip „Staella", dat in de buurt van de „Pinguin'' was gebleven, heeft de bemanning oj gepikt. Dc sleepboot „Holland" van de firma Doeksen te Terschelling is op weg naar de „Staella" om de beman ning over te nemen. Volgens nog onbevestigde berichten is de „Pin guin" gezonken. Zes Nederlandse zeelieden zijn in het Kanaal opgepikt door een reddingboot uit Selsbey (Sussex) toen zij Zondagochtend het vracht schip ..Swift" (164 ton) dat onder Costaricaanse vlag voer moesten prijsgeven ingevolge motordefect. In Noord-Zweden is de vijf kop pen tellende bemanning van de aan de grond gelopen Nederlandse kustvaarder ..Erkalin'" door middel van een reddinglijn aan wal ge bracht Dp posi'ie van het schip is nog hachelijk. De sleepboot „Rode Zee", die het s.s „Katwijk" (1 589 ton), dat een gebroken stuurinrichting heeft, te hulp is gesneld, bivindt zich thans in de onmiddéilijke nabijheid van het hulpeloze schip. Opklaringen Weersverwachting geldig van j Maandagavond tot Dinsdag- g avond 1 Wisselend bewolkt met enke- j le verspreid optredende buien 2 en ook flinke opklaringen. 2 Overwegend matige Zuid-Wes- telijke wind. Iets lagere tem- g peraturen vooral *s nachts. g 20 Nov. Zon op 8 u 7 m onder 16 u 44 m: Maan op 22 u 34 m on- g der 13 u 32 m. Zaterdagnacht geheel door brand verwoest De schaae bedraagt ongeveer 200.000. Nauwelijks was de kerkdienst in de Gereformeerde Kerk te Zijldi.ik Zondagmorgen begonnen toen de kerkgangers het gebouw weer moes ten verlaten, omdat een begin van brand werd geconstateerd. Onmiddellijk haalden enkele be zoekers. die in de omgeving wonen, schuimblussers. Met enige goed ge richte stralen wist men uitbreiding van het vuur te voorkomen. Australië heeft lof voor Nederlandse emigranten AMSTERDAM. Toen de Aus- tralische minister van Buitenlandse Zaken Zaterdag op Schiphol aan kwam. werd hem natuurlijk ge vraagd, hoe Australië denkt over de Nederlandse emigranten. De heer Casey antwoordde. „Uw mensen zijn eeist'c klas emigranten. Dit zeg ik u niet om iets plezierigs te zeggen, maar omdat ik het meen.. Wij ver wachten 25000 Nederlanders per jaar te kunnen gebruiken, zowel ge schoolden als ongeschoolden. De Ne derlanders passen zich bijzonder goed aan cn worden gemakkelijk in dc Australische bevolking opgeno men". Rovers overvallen winkelierster 'Alle daders in arrest ncn Na dc bevrijding keerde hij op zijn parlementaire post terug, doch niet voor iang. In 1946 werd hij in het kabinet Reel geroepen als minister van Justitie. Vooral sindsdien heeft hij zijn onuit wisbare sporen in ons politieke leven gezet. Geen der ministers die met hem het regeringsbeleid schraagden, heeft ln zo korte tijd zo veel verschillende func ties bekleed. Van Justitie ging hij in '43 over naar Binnenlandse Zaken, vandnnr in begin '49. na het veel besproken aftreden van zijn geestverwant mr. Sas sen. naar de. op dat tijdstip zo ont zettend moeilijke post van minister voor Uniezaken en Overzeese rijksdelen om na de Jongse kabinetsrcformntic zich weer met het ministerschap voor Bin nenlandse Zaken te belasten. In al die functies heeft hfj parlemen taire stormen tegen zich zien opkomen Op Justitie geschiedde dit. naar aan leiding van het probleem der politieke delinquenten. Op Binnenlandse Zaken kreeg vooral hfj de last te torsen van het menings verschil. dat tussen regering en Kamer lang bestond cn dat tot voor kort bleef bestaarw— over de verbetering van de pensioenen voor het burgerlijk rijks personeel. Maar de meest bedreigde post. welke hem in het brandpunt van do Neder landse na-oorlogse politiek bracht, en tot onderwerp van veel. ook persoon lijke. aanvallen, zelfs haat, maakte, was die voor Uniezaken en Overzeese Rijks delen. Hier nam hij een post van een geestverwant over, na een politionele actie op Java. die hem sterker dan de partij, waaruit hij afkomstig was dui delijk maakte, dat een radicaal andere politiek diende gevolgd te worden. Hij voer die andere koers en verdedigde de latere ..deviaties" op krachtige wijze tegen de aanval van zijn vroegere frac tieleider Romme in. Het standpunt van de bewindsman zegevierde. Het meest kenmerkende van mr. Van Maarseveen al& minister in het parle ment was wel zijn onovertroffen slag vaardigheid In de parlementaire tactiek vond hij slechts weinig meerderen. En het bezwaar van zijn tegenstanders was wellicht juist dat zij hem tc handig vonden. Met, de souverelnitclts-overdracht werd de last niet van hem afgenomen De actie-Westerling cn de kwestie van 't zelfbeschikkingsrecht vormden nieu we hinderpalen voor zijn politiek. Dc oppositie, waaronder zich ook een rege ringspartij" schaarde, wilde hem „weg" hebben. Na de kabinetsformatie kwam mr. Van Maarseveen terug, zij het op een andere post. CHICAGO Bij een hotelbrand in Chicago zijn drie personen omge komen cn negen gewond. De per soonlijke ongelukken gebeurden voor het merendeel bij mensen, die uit de ramen sprongen. De portier bleef zolang aan het schakelbord tot dc rook hem verdreef. Hij belde alle 150 kamers van het hoteL proeven met dc installatie genomen. Wanneer de ..atoomradiatoren" in nog twee of drie gebouwen te Har well zullen zijn aangebracht, zal het stecnkoolverbruik aldaar met 1000 ton per jaar verminderd worden. De ..atoomradiatoren" in het eerste ge bouw geven dezelfde warmte als 200 cleetrische kachels van grote capa citeit De atoominstallatic voorziet het gebouw ook van heet water. Het gevaar van radio-activiteit wordt niet aanwezig geacht. Ook het water kan zonder gevaar gebruikt worden. Geen krant vandaag in Frankrijk PARIJS Frankrijk zit vandaag bijna zonder kranten als gevolg van een staking van 24 uur. van de em ploye's van de krantendrukkerijen. De staking is uitgeroepen uit solida riteit met de stakers in de drukke rijen in Marseille Slechts kleine plaatselijke bladen zullen verschij nen. Patrimonium's voorzitter C. Smeenk geliuldiptl ARNHEM. De heer C. Smeenk. voorzitter van het Chr. werklieden verbond „Patrimonium" is Zaterdag gehuldigd, omdat hij veertig jaar re dacteur is van het bondsblad „Pa trimonium". ;7 Geen spiegelbeeld, maar een acro batisch hoogstandje dat vertoond wordt op het toneel van Radio City Hall te New York. Albert Diagora (onder) vindt het moeilijk zijn haar onberispelijk te houden als zijn broer Alain het in zyn hoofd haalt met zijn hoofd op zijn hoofd te gaan staan Het stel werd in Frankrijk, ontdekt door een Amerikaan, die de gebroeders in Amerika lanceerde. achterna gezet cn gevat. Later bleek, dat de twee jongens nog een medeplichtige hadden die 's middags ook is gearresteerd De drie daders waren met een taxi naar de winkel gereden, een van hen bleef in de wagen wachten tot zijn vrienden met de buit kwamen. Vlissingen heeft nu ook vleesoorlog VLISSINGEN Er was hier reeds enige tijd overleg gaande over de vleesprijzen tussen de plaatselijke slagerspatroonsvereniging en de Raad van Vakcentrales. Hangende dit overleg heeft een der slagers de knoop doorgehakt en de vleesprijzen met 1 0 60 per kg verlaagd Toen zijn collega's nog twintig cent lager gingen, was de vleesoorïog een feit Slagschip „Sao Paulo" schijnt verloren LONDEN Amerikaanse, Britse en Portugese vliegtuigen hebben de hoop opgegeven het 19.000 meten de vroegere Braziliaanse slagschip „Sao Paulo" terug te vinden. Het schip was door een Britse firma voor de sloop gekocht. In een storm sloeg het op 4 November los van de sleep. Aan boord be vonden zich acht man. Russisch plan krijgt plaats achter op de VN-agenda (Van onze reisrcdactcui) PARIJS. Zaterdag vergaderde de eerste, de politieke, rommiasie onder leiding van de rustige en bekwame Finn Mor, gedelegeerde van Noorwegen. Dc afgevaardigde van Brazilië stelde een agenda voor, die voorrang gaf aan het ontwapeningsvoorstel der Westelijke drie, waarna de andere punten in logische volgorde daarachter geschaard werden. Acheson stemde met dit DEN HAAG. Na een korte, maar spannende jacht z|jn Zaterdag morgen twee negentien-jarige rovers gegrepen. Zij hadden getracht me vrouw Van Dijk. houdster van het hulppostkantoor aan de Zuiderpark- laan. te bestelen. Een van hen sloeg in dc sigarenwinkel waar het hulppostkantoor Is gevestigd de dochter, mej. Van Dijk. met een omwikkelde bajonet in het gezicht, toen zij om hulp riep. De bril van het meisje brak aan splinters. Ook mevrouw Van Dijk schreeuw de om hulp, waardoor de jongens zo schrokken, dat zij dc winkel uit renden. Een telegrambesteller en een viskoopman zetten dadelijk de ach- !fvee0'Z® rs,nteCër,^nlenDceeannd?" hc' ""'«ap.ninssvoor.t.l der Westelijke drie. waarna de andere puntVn werd door andere voorbijgangers ,n '°K|sche volgorde daarachter geschaard werden. Acheson stemde met dit voorstel direct in. maar Malik, zoals men weet een der vaste kemphanen, die de Sowjct-Unic naar de V.N. zendt, wilde het Russische voorstel direct nadat der Westelijke Drie behandeld zien. Maar het Russische voorstel, po lemiseerde Acheson, haalt zonder zichtbare samenhang allerlei on derwerpen door elkaar en bevor dert dus meer een discussie van algemene en propagandistische dan een van zakelijke aard Het kon dus beter naar het eind van de agenda worden geschoven. Inmid dels konden 'dan de punten, die Rusland in zijn voorstel aanhaal de. in logische volgorde behandeld worden. Daarmee was het thema der dis cussie gegeven Het was duidelijk, dat het Westelijke blok zich al voorgenomen had. de discussie volgens het Braziliaanse orde-voor- stel te leiden en niet de minste zin had, zijn plannen door Russische bedoelingen te laten doorkruisen. Jules Moch, die Frankrijk verte genwoordigde. ondersteunde Ache son door op de voor hem karakte- listieke wijze logische en psycholo gische overwegingen naast elkaar in slagorde te stellen. Tsjecho-Slo- wakije. Polen Wit-Rusland onder steunden Malik op de brutale en eigengereide toon. die het bolsje wistische blok nu eenmaal eigen is. Het was overigens vermakelijk te horen, hoeveel ijveriger in dit opzicht de satellieten waren dan de chef Malik. ?elf. In het alge meen viel de toon mee. ten slotte aangenomen. Het Russi sche blok stemde tegen; het Weste lijke. Nederland inbegrepen, vóór. Er waren enkele onthoudingen van het Verre en Midden-Oosten, waar onder die van de heer Palar van Indonesië Hij zat recht tegenover de heer Malik. Herinnerde hij zich r.og. toen hij de hand ophief voor ten votum, dat de heer Malik spaarde, hoezeer deze Malik hem in ditzelfde gebouw tijdens de zit ting van de Veiligheidsraad, die het Nederlands-Indonesische ge schil behandelde in de rug had aangevallen, vlak voor de stem ming in deze raad werd gehouden? Het voorstel van Brazilië werd 1 jaar. Fcdde Schurer gaat in hoger beroep LEEUWARDEN - Naar wij ver nemen zal de heer Fedde Schurer, hoofdredacteur van de „Heerenveen- sc Koerier" te Heerenveen. hoger beroep aantekenen tegen het vonnis van de Leeuwarder politierechter, die hem wegens belediging van mr. S. R Wolthers te Heerenveen (die als kantonrechter geen Fries in de zittingszaal wenste) veroordeelde tot twee weken voorwaardelijke gevan genisstraf met een proeftijd van drie

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 1