Eenvoudig timmerman kan duizenden verdienen Sport jaarboek 1950-51 Yan der Leek vraagt „ijver en daverende geestdrift r Huwelijksaanzoek was handige oplichterij Close up van June Haver MAN,DIE NOOIT WANHOOPTE Rotterdammer verrast alle technici ter wereld KLAAS PEEREBOOM ST. NICOLAAS GESCHENK? LAATSTE TRAINING NED. ELFTAL m Belgisch elftal voor Zondag „HEER ZOEKT KENNISMAKING... Trouwlustige dame gaf f 1200.- VJ \Eén meisje en vele mannen] Journaals voor de televisie? Radioprogramma Voensdaz 21 November 1951 5 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Een jaar geleden was er maar een handjevol mensen In ons land. misschien alleen maar in Rotterdam, dat de naam kende van de. thans 55-Jarige, scheepstimmerman A. P. Kornet. Nu houden Ameri kaanse, Engelse. Duitse, Franse, Belgische en Nederlandse industriëlen, technici, fabrikanten en ingenieurs zich zeer belangstellend met hem bezig. Omdat h|j v(jf en twintig jaar lang uitvindingen heeft gedaan, die stuk voor stuk In vergeten kasten en bureauladen verdwenen en ze opeens In één gulle gooi heeft gepresenteerd, zo verbluffend bruikbaar en zo vol met mogeiykheden, dat iedereen, die er mee te maken kreeg zich meteen de vraag stelde: Wat heeft die man bezield om hier niet eerder geld, veel geld mee te gaan verdienen? Het antwoord op deze vraag gaf ons de heer G. van Welzenis, be- drijfs-econoom en vertrouwde van de raadselachtige uitvinder. „Een goed jaar geleden", vertelde hij ons, waarschuwde mijn broer me. dat de timmerman van het schip waarop hij voer een typisch mens was. Je moet eens met hem gaan praten, schreef hij, ik geloof, dat je verbaasd zult zijn. De heer Kornet heeft me zijn ver trouwen geschonken. Met een paar halen grabbelde hij uit alle laden en kasten van het huis tekeningen en schoof ze me toe. Ik mocht het uit zoeken en proberen of er in de we reld belangstelling voor was. Onge veer vijf en twintig jaar lang had hij niemand inzage van die paperassen gegeven, omdat men tot driemaal toe zijn gemis aan zakelijkhei inzicht misbruikte en profiteerde van zijn fantastische ideeën zonder hem er beter van te laten worden. Deze maal kwam hij uit zijn iso lement. Ik kreeg meer dan dertig uit vindingen in handen, waarvan er negen gepatenteerd zijn in het afge lopen jaar en zes klaar liggen om octrooi op aan te vragen." Troefkaart De grot/troefkaart van het ogen blik, waarmee men de financiën hoopt te verkrijgen om de kostbare ontwikkeling van de andere uitvin dingen te stimuleren is een in wezen zeer simpele, maar hoogst interes sante dim-installatie voor lampen, die de mogelijkheid biedt de licht straal te spreiden en te bundelen en de scherpte te verzwakken door een verschuifbaar dimkapje. Toen de heer Van Welzenis, na eerst aan alle kanten de markt te hebben afgezocht, voorzichtig en se cuur. zoals het een Hollander be taamt, zijn eenvoudig model-lampje, werkend op een batterijtje en binnen twee dagen in elkaar geknutseld, op de enorme Frankfurter Motor und Fahrradausstellung liet zien, was het alsof een bom barstte. Hoofd-inge- nicurs en directeuren van de groot ste concerns bemoeiden zich er per soonlijk mee en de grote baas van de Melas Werke, een Duits wereld merk op lampengebied. liet binnen twintig minuten een ontwerp-con- tract opstellen voor de wereld-li- centierechten. Waarschijnlijk zal het doorgaan en vissen Lucas (Enge land), Bosch (Duitsland) en G.M.C. (VS) achter het net, terwijl Philips, dat gelijke kansen kreeg om met de ze vinding kennis te maken, jammer genoeg geen enkele reactie gaf. Ook de Nederlandse militaire sec tor heeft blijken van belangstelling Het val-patcnt, dat hoogstwaar schijnlijk veel ongelukken in de toekomst zal kunnen voorkomen, In het midden van de boot ziet men de stang, die op de as ge monteerd is en waarmee voor en achter met ccn beweging de boot van de davids los gemaakt kan worden De ogen aan de onderste blokken worden tijdens het neer laten door een knijptang-achtige constructie, gemonteerd op de voor en achterdoft vast gehouden. DE door de heer Kornet gecon strueerde lamp, die, overal waar ingenieurs en fabrikanten hem on der ogen kregen, de grootsteop- Winding en belangstelling veroor zaakte. Het dimkapje is op de foto tot vlak bij de lamp geschoven en een groot deel van de reflector wordt nu in de schaduw gesteld. Met de verstelbare reflector kan de spreiding van de lichtbundel worden geregeld. A. P. KORNET zelf portret, gesigneerd met zijn schrijverspséudoniem. VELE VOORAANSTAANDE FIGUREN IN DE SPORTWERELD hebben hun waardering uitgesproken over het onder redactie van KAREL LOTSY zei oa „...Met zeer veel genoegen heb ik dit boekje doorgelezen ■en ik aarzel dan ook geen ogenblik om het bij een ieder, die -belang stelt in de Nederlandse sport en die gaarne in zijn boe kenkast een serie wil verzamelen, waaruit hij steeds gegevens kan putten, aan te bevelen." ZOEKT U EEN WAARDEVOL EN GOEDKOOP Koop dan dit door velen zo warm aanbevolen Sportboek. U kunt Uw bestelling opgeven bij onze bezorger (ster) en ook bij dé bóékhandel Reeds 15.000 lezers deden het vóór U DE PRIJS BEDRAAGT SLECHTS 2.45 gegeven. De heer Kornet heeft over deze lamp een brief geschreven aan Prins Bernhard en kreeg kort daar na bezoek van een officier, die nauw keurig de mogelijkheden voor leger- gebruik onderzocht en er buitenge woon enthousiast over was. Om de funeste gevolgen van ccn lek kende radiator te vermijden, bedacht de heer Kornet een systeem van twee of meer aparte kleine radiatoren naast el kaar, die elk door een kraan kunnen worden afgesloten. Komt in een secUe een gat en loopt het water weg. dan is er nog geen man over boord, want ccn lichtje op het dashboard waarschuwt, dat er lets loos Is. Een uitvinding, die mogelijk een ge heel ander karakter kan geven aan het uitzetten van scheepsrcddingbotcn is zo belachelijk ongecompliceerd en tegelij kertijd dermate efficient, dat ook met een model hiervan de reis langs Rotter dams scheepvaartmaatschappijen en hoge pleten an werven en rederijen een zegetocht werd. die binnen afzien bare tijd belangrijke gevolgen zal heb ben. Logisch denken Een idee om het klapperen van deuren, vooral aan boord van sche pen. tegen te gaan is een even groot succes, alweer een kwestie van eenvoudig en logisch denken, doch tevens een oplossing, die nog niemand had gezien. Een voorlopig marktonderzoek stelde vast, dat alleen al in ons land ongeveer 8000 deuren elk jaar met het apparaatje kunnen worden voorzien. Directeuren van wereldbedrijven. officieren van het leger, scheeps- ingenieurs en bekende reders wre ven hun ogen uit cn begrijpen niet, dat een eenvoudig timmer man. die op zijn tiende jaar van school werd genomen om al te gaan verdienen dit allemaal be dacht. Er wordt met contracten Botwinnik heeft nog concurrentie MOSKOU Enkele hangpartijen uit de 4e en 5e ronde van het kam pioenschap van Rusland, zijn thans uitgespeeld. Botwinnik, die bij het afbreken beter stond, speelde na de hervat ting zeer accuraat en voerde zijn partij tegen Bronstein spoedig tot winst. Zijn gewezen pupil Taima- nov, kampioen van Leningrad, ver sloeg na hardnekkige strijd Kopy- lov. De partijen Smyslov-Moyseyev, Kotov-Simagin en Simagin-Auer- bach werden remise. Petrosyan leverde een prachtige prestatie door Bondarevsky in weerwil van diens vertwijfelde tegenstand in 82 zetten tot opgeven te dwingen. Aronm won zijn afgebroken partij tegen Kopylov. Na'vij' ronden is de stand: 1/2 Botwinnik en Taimanov 4 p 3 Kcres 3 V, p. 4. Kotov 3 p en 1 afgebr. 5. Aronin 3 p 6/11 Smys- lov, Bondarevsky, Gelier, Kopylov. Auerbach ën Moyseyev 1% p. 12/15 Flohr. Lypnitsky, Bronstein en Simagin 2 p. 16. Petrosyan 1^ p. en 1 afgebr. 17/18 Terpugov en Novotelnov 1 p. Britse 01. ploeg krijgt ook geen subsidie LONDEN. De Britse regering heeft een voorstel verworpen, dat James Johnson van de Labour- partij in het Lagerhuis had inge diend. om in de kosten bij te dra gen voor de uitzending van een Britse ploeg naar de Olympische Spelen. „r'V* gewapperd en er wordt gedacht in getallen met vier nullen over pro ductie cn kapitaal. Terwijl de heer Van Welzenis zich de laatste twaalf maanden zo goed mogelijk inwerkt om. naast zijn accountantsbaan, dc belangen van Kornes naar beste kunnen en weten te behartigen, wacht de uitvinder zelf kalm af Reeds geruime tijd is hij niet meer bij de maatschappij waar hij zoveel jaren in dienst was; hij is zonder cent op straat gezet en niet geheel gezond meer Tot de heer Van Welzenis heeft hij eens gezegd: ..Mijn lijfspreuk is steeds geweest Nil Desperandum: Wanhoop nooit!'' Fanny en Slijkhuis naar Z.-Afrika? DEN HAAG Fanny Blankers- Koen cn Slijkhuis zijn uitgenodigd om deel te nemen aan athletiek-- wedstrijden in Zuid-Afrika ter ge legenheid van de Van Riebeeck-her- denking in April 1952 Of zij de in vitatie aanvaarden zal mede afhan gen van de data. dit in verband met de Olympische spelen. Belgisch jeugdelftal BRUSSEL. Het Belgische jeugd elftal voor de voetbalwedstrijd tegen de Nederlandse jongeren, Zaterdag 24 No vember te Breda, ziet er als volgt uit: Doel. Gebruers (Herenthals) Achter Culot (Charleroi SC) cn Gettemans Anderlecht). Midden: Renard (Rac. Bergen). Gyde (FC Brugge) en Cornelis (RC Mechelen) Voor: Schlttecatte (Oudenaarde). Houf (Standard CL) Hauben i Ukkel SP). Longfils (Daring Brussel) eb Orlans (La Gantoix), Reserves zijn- Demol (Racing Brus sel), D'Herde (Dartng Brussel). Dodet (FC Luik) en Faas iBerchem Sport). Belgie B elftal tegen Luxemburg BRUSSEL Het Belgische B-elftal voor de wedstrijd tegen Luxemburg op Zondag 25 November te Brugge is als volgt samengesteld: Doel: Seghers (La Gantolse). Achter: Saercn (FC Luik) en Van Brandt (Llerse SK). Midden: Valet (Anderlecht). v. Dormael (Charleroi) en Maertens (Antwerp FC). Voor: Reynlers (Mechelen). Bensch (Be- ringen FC). Dries (Berchem Sport). De Corte (Anderlecht) en Masyn (FC Brugge). Zoals bekend zal deze wedstrijd door onze landgenoot L. Horn Jr worden geleid. BRUSSEL. Het Belgische voetbalelftal voor de landenwed- strijd tegen Nederland. Zondag 25 November in het Feyenoord Sta dion te Rotterdam, is als volgt samengesteld: Doel: Boogaerts (Standard CL). Achter: Matthys (Anderlecht) en Vaillant (Anderlecht). Midden: Van der Auwera (Ra cing Mechelen), Carré (FC Luik) cn Mees (Antwerp FC). Voor: Van Steen (Anderlecht), Verbruggen (Antwerp FC). Mer- nians (Anderlecht), Anoul (FC Luik) en Moes (FC Luik). Reserves: Meert (Anderlecht), Dirickx (Union St. Gilloise), van Kerkhoven (Daring Brussel) en A. de Hert (Berchem Sport). Dit Belgische elftal is dus even eens flink veranderd in vergelij king met hetgeen Nederland op 15 April jl. in Amsterdam be streed. Op niet minder dan vijf plaatsen zien wij nieuwe gezich ten hetgeen betekent dat men in België ook niet meer zo in rim- peloos water vaart. Dat is trou wens op die 15de April reeds ge bleken: Nederland nam onver wachts revanche met 54 cn de Belgen moesten nadien in het nieuwe seizoen nog een zeer zware nederlaag incasseren van Oostenrijk Boogaerts is ccn nieuw gezicht in het doel. hij heeft de plaats van Daenen ingenomen. In de ach terhoede is Valet vervangen door Matthys De middenlinie bleef in haar geheel gehandhaafd en dat was te verwachten, want dit trio vormt nog altijd een zeer hechte en gevaarlijke linie In de s oor- hoede is. op dc rcchtsbuitenplaats Van Gestel vervangen door Van Steen, zodat niet de kleine Torke Lomberechts hier is teruggekeerd, die in April geblesseerd was. Chaves heeft plaats moeten ma ken voor Verbruggen en linksbui ten Sermon voor Moes De twee grote krachten Mermans en Anoul zijn in deze voorhoede gebleven. UTRECHT. In een van de grote dagbladen verscheen begin Augustus een huwelijksadverten tie. welke buitengewoon aanlok kelijk was: een heer van 37 Jaar, verzocht kennismaking met een dame, in bezit van enig kapitaal, leeftijd geen bezwaar, om samen zaken te doen en gelukkig te leven. t Een 36-jarige chauffeur uit Am sterdam, die de annonce had ge plaatst. ontving slechts twee brie ven. één van een huwelijksbureau welke hij onmiddellijk terzijde legde en één van een Utrechtse dame, naar wie hij terstond reisde. De kennismaking was zó vlot en voortvarend, dat er reeds direct over trouwen werd gesproken, doch natuurlijk was er enig geld nodig. De adsptrant-bruidegom, die zich voordeed als een hande laar in radio-artikelen, had reeds een huis in Amsterdam gehuurd, waarvoor hij nog 1 500.nodig had. Voorts moest hij een auto nog gedeeltelijk afbetalen, waar voor 700.was vereist. De trouwlustige dame verschafte hem in totaal 1200.—, waarmee de chauffeur naar Scheveningen toog. Op één avond wist hij in diverse gelegenheden duizend gulden stuk te slaan. Dc man, die al verscheidene ke ren met de Justitie in aanraking was geweest, stond gistermorgen opnieuw terecht. Het bleek, dat hij eind Juni uit de gevangenis was ontslagen. Hij had en passant kans gezien een „Solex" te ver duisteren. „De wereld wil bedrogen wor- "N Ook Harry Bos verliest van „Stierke" Mino DEN HAAG. In de Haagse Dierentuin zijn de kwartfinales van de internationale Welter-compcti- tie gebokst De uitslagen waren: Kraus (Ned.) verliest op punten van Julien (Frankr.); Teun Brom mer (Ned.) verliest van Ussin (Fr door opgeven in de vierde ronde wegens een verrekte schouderspier; Nico Schoenmaker (N.) won op punten van Si Brahim (Marokko); Harry Bos (N.) verliest van „Stier ke" Mino (België) door op medisch advies staken van de wedstrijd in de vierde ronde wegens een oog blessure. FLENSBURG De Noorse voet balbond is bereid tot herstel van de betrekkingen met Duitsland. Op 't toneeltje van 'n klein café in Rock Is- MIÊM land stond een acht- jarig meisje, dat ver- ffiW bazend grappig Mae West, Greta Garbo en Katherine Hepburn imiteerde. Het kind had een enorm succes en er waren direct enkele lieden, die haar in hun reizende va riété-groep wilden op nemen. Gelukkig had het meisje June Han sen Stevenour was haar naam) verstandi ge ouders, die er heel anders over dachten. June moest evenals andere kinderen een normal^ opvoeding hebben. Dus ging de kleine June naar school. Op haar vrije middagen mocht zij zang- en pianoles ne men. Junè bleek zo'n goed muzikaal gevoel te hebben, dat zij al op haar negende jaar de piano-solopartij speelr als croonette aan een tin. Toen ook dit con- de in de symphonic uilvoering meetewer- tract afliep, maakte ze „Surprise" van Jos. ken. Voor het eerst met Ted Fio Rlto's Haydn met een or- zong June moderne Jazz Band een grote kest, dat onder leiding amusementssongs. Dit tournee, die eindigde stond van de beroem- beviel haar zo goed, in Hollywood. Daar de dirigent Eugene dat z(j op haar beurt werd zij al heel spoe- Goossens. Een jaar la- bij Dick soebatte, re- dig door „scouts" van ter zong z\j enkele freinzangeres bij zijn de 20th Century Fox klassieke werken voor orkest te mogen blij- Film ontdekt. In no de plaatselijke radio ven. Dick had geen gen films speelde zij van Rock Island, Een bezwaar en nadat ook een hoofdrol Voor zo- rijke industrieel had June's moeder, onder ver het drukke 1ilm- zoveel plezier in het voorwaarde, dat z\j werk het toelaat com- muzikale meisje, dat haar dochter op elke poneert (de nu 25-ja- hij haar vroeg, de lei- tournee mocht verge- rige) June moderne ding op zich te nemen zeilen. toestemming songs of zü speelt pia- t:nn een jongenskoor- gaf, was dit hel begin no in een sympho- tje. Dat vond June van de snelle succes- nisch jazz-orkest. Maar prachtig. Spoedig trad volle carrière van de, ook stenografie en ook het koortje op zich vanaf dit moment machineschr\jven voor de radio. noemende, June Ha- houdt zij bij, „want," June was dertien ver. zo redeneert June, ..er jaar, toen zij Dick Na haar engagement is niets vergankelijker Jurgens ontmoette, die bij Dick Jurgens was dan roem en wellicht net zo lang bij haar zij geruime lijd ver- moet ik later als ste- soebatte, tot zij toe- bonden aan het or- no-typiste nog eens stemde op een avond kest van Freddie Mar- m'n brood verdienen 55 AMSTERDAM. De spelers van de Nederlandse elftal club waren Dinsdagavond In het Olympisch Stadion wederom b(j elkaar g< ko men als laatste voorbereiding voor de belangrykc wedstryd, die Zon dag te Rotterdam tegen België wordt gespeeld. Alle spelers en reserves waren present en namen aan de veld- tralning deel met uitzondering van Bennaars en Van der Weerd. die ,~tn wet lichte keelpijn zich niet op het winderige veld waag den. maar wel de tactische be spreking bijwoonden. Van de technische cn keuze- commissie waren B W Verlegh. H. Mommers en C. van der Meu- len aanwezig en vanzelfsprekend behoorde ook de medische advi seur dr Jan Thomee tot het ze- lelschap De samenstelling van het Belgi- »che elftal was Juist bekend ge wórden cn dit fêit greep dc co.ich Jaap van der Leek aan om met de spelers de tactiek te bespre ken, die zondag tegen Mermans, Anoul en de andere Bel£cn zou moeten worden toegepast om kans op succes te hebben. Want de mo- I gelijkheid zo zei Van der Leek. op een goed resultaat zit er in. als het elftal maar twee maal drie i kwartier met daverende geestdrift en ijver speelt Er bestaat niet de minste aanleiding om na de ont moeting tegen Finland teleurge- j steld te zijn. Het vorig seizoen, zei Van der Leek. zijn wij 14 keer bij elkaar gekomen, dit seizoen 12 maal. In een jaar tijd betekent dit. dat er 26 maal een centrale training is geweést We weten, dat we tijd, geduld en werkelijkheidszin moe ten hebben om het doel te berei ken, dat wij ons met deze training hebben gesteld: een bewuste po ging om de kwaliteit van de top- spelers nog te verbeteren en een homogeen team te vormen. Voor pessimisme is geen reden, we moe ten echter ook nuchter blijven en het Nederlands elftal is zeker in staat ten minste hetzelfde resul taat van de laatste wedstrijd te gen de Belgen te behalen, toen wij met 54 wonnen. door EDWARD HOPE „Ik wil niets met de politie tc ma ken hebben En bovendien stoppen ze een kroonge'uige altijd In de ge vangenis of hij moet borg storten. Dus. „Zei je niet dat je uit Philadel phia komt''" Paul zei maar wat om dat er weer tranen in haar ogen blonken. „Ik kom niet uit Philadelphia. Ik werkte daar. Ik kom uit Vermont Ik had een baan in een nachtclub. In het variété-programma. Ik was revue-danseres en had juist einde lijk een solo gekregen. Een liedje en een tap-dancc. En tijdens mijn nummer schoten ze die man over hoop. Ik bedoel: schoten ze hem dood. 't Was een dranksmokkelaar" Ze maakte krampachtige bewegin gen met haar handen. Haar stem klonk verstikt, als van een kind die bij zijn moeder wordt geroepen om te vertellen hoc die ruit is gebro ken. Ze nam een hap taart. „En heb je het niet zien gebeu ren?" „Nee. Ik draaide net pirouettes op de middenvloer. Je kunt geen pi rouette maken en gelijk kijken wat er eebeurt" „Nee. Dat ls niet de ideale hou ding voor een kroongetuige". „Bovendien was er een schijnwer per op me gericht en de andere lichten waren half gedraaid. Toen het schieten begon werd ik zo bang dat ik uitgleed en languit vieL Toen ik wist wat er aan de hand was was alles voorbij en de mannen, die ge schoten hadden, waren weg. Ik zat op m'nik bedoel: ik zat te hui len. zo bang was ik". „Wat gebeurde er toen''" Ze plukte weer aan haar zakdoek je. „Iedereen begon heen en weer te lopen en ik ging naar de kleedka mer. Daar was een vriendin van me en die zei „Kop op, Curly, laten we maken dat we wegkomen voordat de politie komt. Dus we smeerden hem". Paul keek naar de ramén met de open gordijnen. „Luister eens", zei hij. „wil je misschien'in die stoel gaan zitten' Als jo mij van buiten kon zien, kun nen andere mensen jou nu zien.. Zo, dat is beter met je rug naar het raam als je nu je handen op je schoot houdt zien ze niets van je. Verder met het verhaal. Dus je ging weg voordat de politie kwam." „De kranten maakten er een reu ze lawaai over Die dranksmokke laar was een af ander belangrijke vent En de ochtendbladen dat was dus vanmorgen, denk ik, ik haal alles door elkaar de och tendbladen hadden.... „Dus je bleef niet rondhangen ..Nee. Ik keek naar de personeels advertenties in diezelfde krant. Ik zag er een voor een dienster in een restaurant in Princeton. Ik durfde niet terug te gaan naar die nacht club om het geld te vragen dat ik nog te goed had. maar ik had nog wat Ik betaalde de rekening varj mijn kamer en toen hield ik genoeg kleingeld over voor de bus. Dus pikte ik een bus Een baantje als dienster is per slot een baantje en de agenten zouden er zeker niet aan denken dat ik met uitsmijters en koffie kon lopen sjouwen. Die baan leek me nogal ceschikt". „Reuze geschikt". „TjaZe stak het mes ver strooid in de taart. „Nou. en „Nou, de chefin in dat restaurant keek me eenmaal aan en zei: „Sorry, jij bent niet geschikt. V/e hebben al genoeg last met de studenten hier. Je bent te knap". „Kan je je dèt nu voorstellen'" ..Ja", zei Paul bedachtzaam, „dat kan ik me zeker voorstellen". „Dat bedoel ik niet. Ik bedoel: kan jij je voorstellen dat een mens zo n pech kan hebben? Ik zei haar, dat ik het dan wel zonder lippen stift en hei-gekleurde truitjes zou doen. maar dat hielp niet. Ik kon haar niet uit haar hoofd praten, dat ik niet goed voor studentjes ben" Ze zette de rest taart op de grond naast haar stoel. „Studentjes!", mom pelde ze en ze schudde haar hoofd „Studentjes Nou. nou,...!" Paul stak zijn pijp weer aan. „Hmm", zei hij „ik kan me voor stellen hoe jij dat vindt", „Niet persoonlijk bedoeld, hoor", zei het meisje, „alleen...." „Oh. je hebt gelijk „En bovendien „Ik ben het hélemaal met je eens" ..Te knap! Ik ken meisjes die een week lang niet lunchen om een paar mooie kousen te kunnen kopen in de hoop, dat ze opvallen bij een regisseur". Ze% zakte achterover in de stoel. „Heb je een sigaret voor me?" Paul gaf haar het pakje en een doosje lucifers. „Wat ca je nu doen?", vroeg hij. ..Ik wou dat ik het wist", zei ze vermoeid Vanmorgen had ik nog veertien cent. toen ik ei te duur uit zag voor studentjes. Vanmiddag kocht ik een krant., dus nu heb ik nog elf cent. Daar kan je geen zaak mee beginnen" „Die krant was overbodige luxe" „Nee, hoor. Daar las ik in dat ze me zochten. De politie van Pennsyl vania. New Jersey cn New York. Dat stond er Mijn naam stond er in Ik ben eek geweest om onder mijn eigen naam te werken". ..Hoe is die eigenlijk? Ik heet Lawton". „Flagg. Curly Flagg. Mijn echte „aam is Emma, maar iedereen noemt me Curly, dus die naam gebruik ik voor de aanplakbiljetten". Ze kwam wat op haar gemak en keek de ka mer rond. „Jullie jongens zijn goed af", zei ze, ,,'t is lekker warm hier". Zc keek naar de ramen. „Buiten is het koud. Sinds vanmorgen heb ik rondgelopen. Ik durfde nergens te gaan zitten uit angst dat iemand me iets zou vragen. Ik heb lang bij jou naar binnen gekeken, voordat ik dc moed had aan te kloppen Het zag er zo warm bij je uit...." „En taartrijk?" Ze veegde de kruimels van haar schoot. „Mijn familie woont in Ver mont". zei ze. „Moeder, vader cn twee broers en een zusje Daarom wil ik niets met de politic te ma ken hebben. Misschien horen ze er thuis niets van. tenzij de agenten me pakken. In de krant stond alleen maar „Nachtclub-danseres vermist" en zc komen nooit op het idee dat ik 't ben Ze weten niet. dat ik in een nachtclub werkte ik wou dat ik er nooit had gewerkt". „Je hebt toch niets verkeerds ge daan!" Ze keek hem aan „Als jij nooit in Stonebridge in de staat Vermont bent geweest, weet jij niét wat „iets verkeerds" is". „Kijk nou eenszei Paul. maar hij ging niet verder Hij klop te zijn pijp uit op zijn hak en mors te as op de grond Het meisje nam nog een sigaret. Paul stond op en keek naar zijn spiegelbeeld in het glas-cn-lood raam, terwijl hij zijn PUP stopte. Hij stak zijn hand in zijn broek zak en voelde het geld. dat daar zat, „Ik kan je drie of vier gulden geven", zei hij. „dat is allés wat ik heb. Mijn toelage komt pas volgende week en ik ben zo platzak als een kameel na dertig dngen droogte. Maar dat kun je krijgen Hij gooi de twee opgevouwen guldens en een berg kleingeld Op het bureau en be gon te tellen. (Wordt vervolgd) den" citeerde de Officier van Justitie in zijn requisitoir, waarin hij zich er over verbaasde, dat telkens opnieuw slachtoffers wor den gemaakt van dergelijke be driegerijen. Wegens oplichting eis te hij tegen verdachte één jaar en zes maanden. Uitspraak 4 December. Air-Ghost zou ze gaan- vervaardigen De Nederlandse televisie stich ting zou. naar wij vernemen bet voornemen hebben zelf journaals voor haar televisie-programma's to gaan vervaardigen. Dit zou in sa menwerking met de Air-Ghost te Den Haag geschieden. Dit ls 'n ge volg van het feit dat dc Neder landse bioscoopbond weigert jour naals ter beschikking tc stellen van de televisie. Zoals bekend heeft in Amerika de televisie het bezoek aan bios cooptheaters sterk doen teruglo pen. Ook in Nederland vreest men een dergelijke gang van zaken. De bioscoopbond heeft nu haar leden opdracht gegeven van de films welke de verhuurkantoren aan kopen. behalve de normaal- en smalfilm-rechten ook de televisie rechten te kopen. Dit geldt ook voor journaals. Het is de televi siestichting hierdoor niet moge lijk de journaals die in de gewo ne bioscopen in Nederland draaien, te vertonen, noch mogen Polygoon of Profilti speciale jour naals voor de televisie gaan ver vaardigen. De televisie stichting zou. om nu toch journaals te gaan brengen aangewezen zijn op film maatschappijen die journaals ver vaardigen buiten de bioscoopbond om. Men zou hiervoor contact hebben gezocht met de Air-Ghost te Den Haag. De cineast Hannes de Boer zou de journaals gaan vervaardigen. Ongelukken in autorace door Mexico MEXICO. In de eerste étappe Tutla-Gutierrez-Oaxaca (530 km) van de Panamerikaanse autorace door Mexico, die door dc Fransman Jean Trevoux met Packard werd gewon nen in 4 uur 11 min. 37 sec is dc auto van de Mexicaan Jorcc Estrada Menocal in ccn 150 meter diep ravijn gestort en in brand geraakt. Menocal werd hierbij zo ernstig geblesseerd, dat hij kort daarna is overleden. Ver der werd de wagen van do Peruanen Bradley en Talleds bij een ongeluk totaal vernield Bradley brak een sleutelbeen. Tnllodo kwam er met lichte ontvellingen af. Luis Salvi (Peru) en Resende Cos Santos (Vene zuela) arriveerden met zwaar be schadigde wagens te Oaxacn als ge volg van ongelukken waarbij zij zelf echter ongedeerd waren gebleven. DONDERDAG 22 NOVEMBER 1051 HILVERSUM I 402 ra. KRO- 7 00 Nws 7.15 Morgengebed en liturgische kalender 7.30 Zendersluiting 9 00 Nwi 9 10 Voor dc hulsvrouw 9.30 Waterstanden 9 35 Gram.muz. 9.40 Schoolradio NCRV 10.00 Gram.muz. 10 30 Morgendienst KRO: 11.00 Voor do zieken 11.45 Gram.muz. 12 00 Angelus 12 03 Lunchconcert (12.30—12 33 Land en tuinbouwmededcllngcni 12 55 Zonne wijzer 13.00 Nws cn Katholiek nws 13.20 Gram.muz. 1.3.35 Maastrichts Stedelijk Orkest NCRV. 14.00 Promenade-orkest cn solist 14.45 Voor de vrouw 15 15 Ka mermuziek 16.00 Bijbellezing 16.30 Zen dersluiting 18.00 Nws 18.15 Voor do Jeugd 18.40 „Op dc stelling" 18.50 Gram. mui. 19 05 Levensvragen van allerlei aard en een pastoraal antwoord 19.20 Gram.rnuz. 19 40 Radiokrant 20.00 Nws en weerberichten 20.10 Gcvar. pro gramma 22 15 Buitenlands overzicht 22.35 Gram mui. 22.45 Avondoverdenking 23.00 Nws en SOS-berichten 23.15—24.00 Gram.muz. HILVERSUM II 298 m. AVRO: 7 00 Nws 7.15 Ochtendgymnas tiek 7.30 Zenderflultljing 9.00 Nws 9 10 Morgenwijding 9.25 Gram.muz. 9 20 „De Groenteman" 9.35 Gram.muz. 10.50 Voor de kleuters 11 00 Nederlandse mu ziek 11 30 Gram.muz. 11.45 „Als lk mijn eigen secretaresse wascauserie 12.00 Lichte muziek 12.25 „In 't sPifta- netje" 12.30 I-and- cn tuinbouwmedede- llngen 12.33 Pianospel 12.50 Finan cieel weekoverzicht 13.00 Nws 13.15 Me. dedelingcn of gram.muz. 1320 Dans muziek 13.55 U kunt het geloven of niet 14.00 Interview 14.15 Gram muz. 14.30 Causerie 14.45 Gram.muz. 15.00 Voor do zieken 16.00 Mctropole orkest 16.30 Zen- dersluiting 18.00 Nws 18.15 Voor do Jeugd 18.40 Surinaamse volksmuziek 18.55 Voor de kinderen 19.00 Caurcrle 19.05 AVRO-Allcrlcl en gram muz. 19 15 Spaanse muziek 19.40 Rubriek van kunst en cultuur 20,00 Nws 20 05 Kamer orkest cn solisten 21.05 Ronde Tafel Discussie 21-30 Amusementsmuziek 21-55 „Dit is mijn lievelingsmelodie", enquête 22.25 Gevar. programma 23.00 Nws 23.15 Sportactuallteiten 23.30—24.00 Gram.muz. Engeland, BBC Licht Programme 1500 en 247 m. 12.00 Mrs. Dale's dagboek 12.15 Ge- var. muziek 12 45 Voordrach, 13.00 Par- lementsoverzicht 13.15 Orkestconcert 13 45 Gcvar. muziek 14.45 Voor de klcu. ters 15.00 Voor de vrouw 16 00 Amuse mentsmuziek 16.30 Voor de soldaten 16.45 Lichte muziek 17.15 Mrs. Dale's Dagboek 17.30 Causerie 17.45 Variété orkest 18.15 Echoes from the Past 18.30 Militair orkest 19.15 Voor de Jeugd 19.45 Hoorspel 20.00 Nieuws en radiojournaal 2025 Sport 20.30 Vorzockprogramma 21.00 Gevar. programma 22.00 Vragcn- beantwoording 22 30 Hoorspel met mu ziek 23.00 Nws 23.15 Actualiteiten 23.20 Dansmuziek 24.00 Voordracht 0.15 Or gelspel 0.561.00 Nws. BRUSSEL 324 m. 1145 Gram.muz. 12.30 Weerberichten 1234 Voor de boeren 12.42 Gram.muz. 13.00 Nws 13.15 Gram.muz. 15.00 Engel se les 15.15 Gram.muz. 15 40 Franse les 16 00 Europa treedt aan 16 30 Gram. muz. 170o Nws 17.10 Gram.muz 17.15 Voor de kinderen 18.15 Gram.muz. 18 30 Voor de soldaten 19.00 Nws en pers overzicht 19.30 Omroeporkest 19J0 Cau serie 20.00 Verzoekprogrammj 2) 00 Klankbeeld 21 30 Gram.muz. 21.45 Ac tualiteiten 2200 Nws 22.15 Orem.muz. 23.00 Nws 23.05—24.00 Grarajnuz,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 5