Sint op bezoek bij schooljeugd VAL DA STADSVENSTER Sportdemonstraties in Markthal Willem J. van Dam exposeert in X AG.-Huis Padvinders werken samen met St Nicolaas „Ali Ben Hassaneen boeiend sprookje Groot succes voor ABvLO 2 Maandag 3 December 1951 (Van een onzer verslaggevers) Sinterklaas, die vanmorgen in het Grand Theater aanwezig was by het feest van de openbare lagere scholen, was ditmaal heel tevreden over de Amersfoortsc jeugd. Dat hebben wc met genoegen vernomen. Zó tevreden was de Sint, dat hij ditmaal het grote boek maar had thuisgelaten. Er hoefden dus ook geen ondeugende kinderen op het matje te komen. De grote zaal van Grand, die door de directie voor deze gele genheid was afgestaan, was al om half negen vanmorgen tot in alle hoeken door de schooljeugd ge vuld Morgenochtend zal dat weer zo zijn. omdat niet alle scholen voor G.L.O.. VG.L.O. en de Pallas Athene school in één keer aan de beurt konden komen. Behalve schoolkinderen waren er ook enkele officiële gasten aan wezig: Burgemeester H. Molendijk cn zijn echtgenote, wethouder A. J. Spiekerman en mr J. C. Graaf van Randwijk, oud-burgemeester \an Amersfoort. De heer M. A. Vogelsang bracht aan het begin van dc morgen dank aan het college van B. en W. en de inspecteur voor de medewerking, die de St. Nico- laascommissies van hen hadden on dervonden bij de voorbereidingen van het feest. Voor de aankomst van de goede Sint werd de tijd wat gekort met het zingen van Sinterklaasliedjes. De heer A. Bakker leidde deze zang, bijgestaan door een orkestje van onderwijzers. Dat het niet lang meer zou du ren voor de eregast van deze mor gen zou verschijnen werd duide lijk, toen Zwarte Piet zijn hoofd onder het toneelgordijn doorstak. En werkelijk: kort daarna arri veerde dc grote kindervriend. Wij vertelden het al: hij was erg te vreden over de Amersfoortse jeugd. In zijn toespraak vroeg hij de kin deren om toch vooral goed voor dieren te zijn. In het bijzonder in de komende winter. Apeldoorn benoemt Amersfoorters (Van onze correspondent) APELDOORN Met ingang van 1 Januari hebben B. en W. van Apeldoorn de bestaande regeling met de Gelderse schoonheidscom missie opgezegd, met het oog op de ingebrachte bezwaren, zodat van dc diensten dezer commissie geen ge bruik meer zal worden gemaakt. Voor haar in de eerste plaats zal komen een commissie alleen voor de gemeente Apeldoorn, bestaande uit dc heer J. Wiedijk. architect te Wageningen en secretaris van de Gelderse commissie en verder de architecten ir. J. H, Oosterhuis cn H. A. Pothoven beiden te Amers foort, cn twee deskundige ambte naren van de Dienst van gemeente werken te Apeldoorn. Dc Apel- doornse raad heeft genoemde sa- •menstelling met negentien tegen ze ventien stemmen aangenomen. Het is dc bedoeling alleen de belang rijke bouwplannen te doen beoor delen door de volledige commissie; de beoordeling van plannen van minder betekenis kan geschieden door de voorzitter en de leden- ambtenaren, dus zonder de Amers foortse architecten. De volledige commissie zal naar schatting een maal per maand moeten vergaderen. De kleine commissie zal wekelijks bijeenkomen. Met textiel op pad In verband met diefstal van textlelgoe- deren heeft de Amersfoortse politie, samenwerking met de politie uit Zwaag, waar de diefstallen zijn gepleegd, hier ter stede aangehouden een zekere mevrouw B.-K. tilt Zwaag. Op het adres, waar zij logeerde, werden textlelgoedercn. die van diefstal afkomstig bleken te zijn ln beslag genomen. LEIDEN. Geslaagd voor het doctoraal examen geneeskunde de heer L. H. Schcnkcnberg van Microp, Amersfoort. Noteert U even Weck vaa 30 Nov. t/m 6 Dee. GRAND THEATRE t/m 3 Dee. ..Bright Victory" (..Het licht dat verdween"). 14 jaar. Zondag: 2. 4 15. 6.45 en 9 uur. Ov. dagen: 2.30, 6.45 en 0 uur. ..Donderdagcyclus". 6 Dec., 2.30, 6 45 cn 9 uur: „Mannen" („The Men"), 14 jaar. CITY THEATER: „Abbott cn Costello ontmoeten de onzichtbare man". 14 Jaar. Zondag: 2. 4.15. 0.45 en 9 uur. Ov. dagen: 2.30, 6.45 en 9 uur. REMBRAND-T THEATER: Van Vrijdag t/m Maandag: „Kerels der vlakten". 14 Jaar. Van Dinsdag t/m Donderdag: „Hye na's van de weg". 18 Jaar. Zondag: 2. 4.15. 6.45 en 9 uur. Ov. dagen: 2.30, 6.45 en 9 uur. CITY THEATER SOESTDIJK t/m 5 Dec. „Vier ln een jeep". 14 Jaar. Vr(jd.: 8 uur. Zat.: 2.30, 6.45 cn 9 xiur. Zondag: 2, 4 15, 6 45 en 9 uur. Ov. dagen 2 30. 8 uur. „Donderdagcyclus". 6 Dcc. 230. 6.45, 9 uur: „Achter de wolken". 14 Jaar. TERRAS AMICITIA: Tentoonstelling „Van Juliana tot Juliana". 30 No vember tot 5 December. Zondag ge. sloten. Geopend van 9 uur v.m. tot 4.30 uur n.m. cn van 6 tot 10 uur n.m, 3 December. Maandag Inst. v. Volks ontwikkeling: Rutger Schoute spreekt over muziek. Geb. Vrijz. Herv.. 20 u. 3 December, Maandag St. Nlcolaas- fcest Openbare Lagere Scholen. Grand ThèAtre, 8.30 uur v.m. 4 December. Dinsdag St Nicolaas feest Openbare Lagere Scholen. Grand Theatre, 8.30 uur v.m. 4 December. Dinsdag vergadering Algemene Nederlandse Invaliden Bond. A.G.-huls, 19.30 uur. 5 December. Woensdag „De Hanze": St. Nicolaasfeest voor de kinderen. K.A.B.-gebouw 14.30 uur. MUSEUM FLEH1TE. Weststngei. Dage lijks geopend, behalve Zondags, werkdagen van 10—12 en l4 uur. Zaterdag 10—12 en 1.303 uur. OPENBARE LEESZAAL. Uitlening vol wassenen 26 en Dinsdag- cn Vrij dagavond van 7—9 uur. Voor kin deren Woensdag- cd Zaterdagmid dag 2304.30 uur OPENBARE LEESZAAL filiaal Soes- tcrkwartler (Zonneblocmstraat 67) Uitlening Dinsdag- en Vrijdagavond van 7—8 uur. RJC OPENBARE LEESZAAL: Uit lening 11—12.30 en 2.30—5.45: Maan dag- en Vrijdagavond 7—9 uur. Voor kinderen Woensdag 35 en Vrijdag 45 uur. AVONDDIENST APOTHEKEN: Haan, Julianaplcin 3. telefoon 4609. Socs- ter Apotheek. Noordewierweg 92. te lefoon 5474. Dat de Sint niet met lege han den was gekomen bleek na afloop van het feest. Toen was hij zelf al weer vertrokken met zijn knecht, maar hij had een grote zak achter gelaten. waaruit alle schoolkinde ren getracteerd werden. Het groot ste deel van de feestmorgen werd gevuld door de Amersfoortse On- derwijzerstoneelvercniging. die on der leiding van de heer Ch. Berger het alleraardigste sprookje ..Ali Ben Hassan" opvoerde. Intens hebben kinderen meegeleefd met de spannende avonturen van de Oos terse Sprookjeskoning en zijn hof houding, die het aan de stok kre gen met een groep rovers, zoals gewoonlijk huizend in een groot donker bos. Uitstekend kindertoneel was dit. Het verhaal sprak buitengewoon tot de fantasie en het spel was kostelijk. Voeg daarbij een décor een costumering, die in één woord voortreffelijk waren en het is duidelijk dat voor deze kinder morgen niets beters tc wensen ge weest zou zijn. Amerikaanse poppen verloot op paleis Soestdijk SOESTDIJK. De tweehonderd poppen, die de vrouwen van Oregon iV.S.) aan H.M. de Koningin hebben gesch. iken, zullen dezer dagen aan nieuwe eigenaren worden toegezon den. De koningin besloot namelijk destijds, dat de poppen zouden wor den gebruikt voor het jeugdwerk onder geestelijk en lichamelijk mis deelde kinderen. Er werden voor dit doel een groot aantal loten gedrukt, waarvan er niet minder dan 250.000 zijn verkocht met een totale op brengst van ongeveer 60 mille. De trekking van deze loterij geschiedde Zaterdag op Paleis Soestdijk ten overstaan van notaris B. E. Koen- derink uit Baarn. Prinses Marijke zou het eerste lot trekken, maar bij hr r greep ln de bus kwamen er niet minder dan vijf te voorschijn, waarvan de nummers zeer dicht bij elkaar bleken te lig gen. te weten: 84101, 84100, 84098. 84099 en 84097. De 60.000 zullen worden ver deeld onder de navolgende instel lingen: „De stichting Het Vierde Prinsenkind". „Het Nederlandsche Padvindstersgilde", „De Nederland se Gidscnbeweging". „De Neder landsche Padvinders" en de ver kenners der Katholieke jeugdbewe ging. Burgerlijke Stand 1 December 1951 Geboren: Hcndrika Helena, d. v. L. Nicuwland cn F Slob. Marijke, d. v. J. J. v. d. Veer en A E. Jansen; Pieter Cor nells. z. v. W. A. Geluk en C. E. Klaassen; Gcertrudls Karei Geertruida, z. v. W. Schievelt en J. H. Stoekcnbrock Overleden: Jan van Logtcnstijn. 46 jr., geh. m. G. Herder; Tcunls van den Brink, 55 jr.. geh. m. L. Knevel. Een scène uit het Oosterse spel, dat vanmorgen in het Grand Théatre voor tal van kinderen werd opgevoerd. (Van ccn onzer verslaggevers) Wc hebben onze ogen eens uitgewreven, Zaterdagavond in dc Markthal, toen we daar by aanvang van dc sportdemonstraties maar liefst vijf a zes honderd sportliefhebbers cn belangstellenden ontwaarden. Een dergciyke opkomst had het bestuur van de Amersfoortse Bond voor Lichamciykc Opvoeding zeker niet verwacht. Na een kort welkomstwoord van de voor zitter der AB v. LO, dc heer G. J. Nicuborg, speciaal tot de heren W. C. Oosterman (Erelid) cn B. Verschuur namens het Gemeentebestuur cn dc Amersf. Sportstichting, noemde spr. een der doelstellingen van dc Bond: het propageren van de lichameiykc opvoeding. Met deze avond kwam deze doelstelling uitstekend tot haar recht. In de loop van dit winterseizoen zullen meer van deze propaganda-sportavonden gehouden worden. Als eersten traden aan dc heren van de kcurploeg der Stichtse Turn kring, onder leiding van de heer v. Asselt, met grondgymnastiek. Het achttal beschikte over een prima lichamsbeheersing. Vooral bij dc min of meer acrobatische sprongen oogstten zij geweldig applaus. Het werk aan de brug voor dc dames van deze Kcurploeg, o.l.v. de heer De Boer, mocht er eveneens zijn hoewel enkele dames wat boven hun krachten werkten. Sportschool Boersma demonstreerde jiu jitsu en judo. De heer Boersma liet enkele grondbeginselen zien. Men begint gewoonlijk met „valbreken" waar bij met de hand of onderarm een val van het lichaam wordt gebro ken. Basketbal vormde o.i. wel de hoofdschotel van het programma. In Amersfoort wordt deze (Amerikaan se) sport niet beoefend en daarom waren twee Amsterdamse ploegen uitgenodigd basketbal tc demon streren. In deze ploegen spelen en kele Amerikanen. Het waren de teams van U.S. (Amsterdamse stu denten) en „Amsterdam". De leider van de ploegen gaf een korte uit eenzetting van deze sport en zeide om. dat Basketbal vrijwel over dc gehele wereld gespeeld wordt. Op de Olympische Spelen is het Bas- ketbal-tournooi het grootste van alle tournooien. Basketbal heeft veel weg van hand- doch ook van korf bal. We hebben het score-verloop bijgehouden en het bleek dat „Am- Automobilist krijgt gratis logies De 32-jarlge Van K. uit Don Bosch hield er een liefhebberij op na. die door de po litie niet erg werd gewaradeerd. Van K huurde namelijk ln Amsterdam een Ford. toerde cr mee naar Amersfoort en huurde daar een mooie Taunus. waarvoor hij de Ford in onderpand gaf. Met do Taunus ging hij opgewekt naar Wasse naar en vond daar een garagehouder be reid dc wagen in te ruilen voor een Re nault, waarbil Van K. nog 150 gulden toe- kreeg. Van Wassenaar naar Rotterdam Is maar ccn „rukje", doch dit leverde de automaniak wel wat op. want hij ruilde de Renault daar weer voor een Ford en kreeg op de koop toe nog zeshonderd gul den. Toen hij weer naar Amersfoort trok viel hij in handen van de Amersfoortse recherche, die dc Ford van hem overnam en hem daarenboven gratis logies ver strekte. Van K. zal zich hebben te verantwoor den voor oplichting cn verduistering in Amersfoort gepleegd, verduistering ln Wassenaar cn verduistering in Rotter dam. Van autorijden zal voor hem voor lopig weinig meer komen. sterdam" 38 pnt. verzamelde tegen de ploeg van U.S. 26. Eerstgenoemd team schoot veel beter cn maakte minder straf punten, want daar wordt streng op gelet. We twijfelen er niet aan of Basketbal zal naast Volleybal ook in onze stad een plaats gaan innemen. Dc dames van de Stichtse Keur- plocg werkten hierna perfect aan de evcnwichtsbalk en dc heren aan het hoogrek. Na ringzwaaicn (da mes) werd besloten met een boks- demonstratic door leden van de Amersfoortse Sportschool. Een vol daan publiek verliet vrij laat de Markthal. 1753. Aangetrokken door de heerlijke geuren van gebraden vlees kunnen de wilden toch hun nieuwsgierigheid niet langer bedwingen. Zij naderen Jacob Claesz., die opstaat en ten teken van vrede zijn arm om hoog steekt. De wilden kijken angstig naar net vuur. Misschien kennen zij dat natuurverschijnsel nog niet eens Stapje voor stapje naderen zij. De mannen zien cr hon gerig uit en„ ofschoon Jacob Claesz. zelf ook wel trek heeft in een hapje, wil hij de vogel, die hij juist heeft gebra den. gaarne opofferen om het vertrouwen van deze twee te winnen. Hij steekt hun de vogel I DE A VONTVREN VA V KAPITEIN ROB toe, die de mannen, na enige aarzeling, gretig grijpen cn in een oogwenk verslinden. (Van een onzer verslaggevers) De kunstenaar Willem J. van Dam neemt een belangrijke plaats in onze stcdeiyke samenleving in. HU mint de schoonheid van de stad, waarin hy zich op het gebied der beeldende kUDSt een naam verwierf, die ver over dc grenzen reikt. Amersfoort kent Van Dam en Van Dam kent Amers foort. Daarvan getuigt zün werk, waarvan een deel in dc expositiezaal van 't A.G. Huis is bijeengebracht. Dr J. Nieweg leidt 't werk in Zaterdag is deze tentoonstelling door zijn andere kunstbroeder dr. J. Nieweg geopend. Het was geen gelegenheidspraatje, dat dr. Nieweg afstak. Hij bracht zijn zeer talrijk gehoor nader tot het werk van Willem J. van Dam, dat ogenschijnlijk zo zonder veel moeite valt te genieten. Van Dam, zo zeide de heer Nie weg, heeft betrekkelijk weinig tijd en daarom is het verwonderlijk, dat cr toch zoveel goede kunstuitingen uit zijn handen komen. Er is een grote verscheidenheid en spreker noemde Van Dams glasschilderin gen en muurschilderingen, die zo veel tijd vergen. Wij moeten respect hebben voor zoveel energie. Er zijn tweeërlei soort mensen, zo vervolgde dr. Nieweg. Er zijn mensen, die het werk van Van Dam verouderd vinden. Dat is de groep, die heel iets anders wil. Spr. kan deze opvatting niet delen. Kunst werken verouderen niet. De geest van de kunstenaar leeft er in. Men moet zich niet vastbijten in een systeem, want dat maakt de mens blind. Een naturalistisch schilderij is nog niet altijd een kunstwerk en evenmin is een abstract werk, kunst omdat 't abstract is. Dc tweede categorie zegt: dit is mooi en begrijpelijk werk. Spr. vond. dat men niet te gauw moet oordelen Hij is met de grote kunst kenner Bremmer eens. dat de ob stakels voor het beschouwen van kunst moeten worden weggenomen. Het voornaamste obstakel is, dat van de voorstelling. Wij vergeten te veel 't a b c, aldus dr. Nieweg. Terugkomende op 't werk van de exposant, meende spr. te mogen opmerken, dat Van Dam zich geen problemen stelt. Men kan deze kun stenaar in elke streek van ons land brengen en altijd zal hij daar de schoonheid vinden. Sint bij kinderen van „Fauna" St. Nicolaas heeft de kinderen, die in dc nieuwe wijken bij de Arn- hemscweg wonen, niet vergeten, zo schrijft men ons. Hij kwam op de kindermiddag, welke door de buurt en speeltuinvereniging „Fauna" Za terdagmiddag in De Oranjeboom werd georganiseerd. Voordat dc Sint arriveerde werd door de jcugdto- neelvcreniging DIO een sprookje opgevoerd. Het hoogtepunt was na tuurlijk het gezellige praatje van de Sint tot de kinderen. Hij bleek veel af te weten, van het gedrag van de jongens en meisjes. Erg boos be hoefden de vier zwarte knechten echter niet te worden. De Sint was verrast over dc zang van het koor tje. bestaande uit kleuters. Ook de oudere jongens en meisjes kunnen aardig zingen, vond de Sint. De goedheiligman deelde rijkelijk lek kernijen uit. Muzikale medewerking werd verleend door de Gangmakers o.l.v. Dick Hazevcld. Ten slotte bepaalde dr. Nieweg zich tot het geven van enige toe lichting op werken van de heer Van Dam en toonde aan, dat lijnen en kleuren niet willekeurig zijn neergezet, maar hun functie hebben in 't geheel. Probeer eens tot dit werk door te dringen, zo besloot spr., die hoopte dat er gekocht zou worden en dat de toeloop groot zou zijn. De vele aanwezigen, w.o. burge meester en mevrouw Molendijk, de gemeentesecretaris mr. R. Streng en zijn vrouw, bleven nog geruime tijd bijeen om 't werk te bezichtigen. (Advertentie 1. M.) Neem een doos echte PASTJLLES VOORKOMINGVAN GRIEP Vertraging op baanvak A'dam-Amersfoort (Van onze correspondent) HILVERSUM. De trein, die gisteravond om 7.03 uit Amsterdam naar Amersfoort vertrok kreeg even voor het station Amersfoort een de fect aan de clectrische installatie en moest met een stoomlocomotief ver der naar Amersfoort gesleept wor den. Het defect bleek hier in korte tijd niet te herstellen, waardoor de trein uit de dienst genomen werd en de eerstvolgende trein terug van Amersfoort naar Amsterdam moest komen te vervallen. (Advertentie LM.) M'N VROUW ZEGT dat het een blamage is. Bijna alle vriendinnen hebben een mo derne radio en wij zitten maar met dat oude toestel. Alsof ook ik niet graag zo'n Philips Klankkleur-toestel zou willen heb ben. Ik vind het evenwel, en zeker nu, zonde om dit oude apparaat weg te doen. Maar Meneer, daarvoor hebben wij een prachtige oplossing. U koopt bij ons een nieuwe Philips Radio en levert Uw oude toe stel in tegen de vastgestelde inruilpremie, U heeft Uw zin en Uw vrouwKom maar eens bij ons praten. RADIO LUX - Langestraat 17 - Amersfoort Amersfoortse jeugd geniet (Van een onzer verslaggevers) Wat hebben die Amersfoortse jongens cn meisjes Zaterdagmid dag genoten van het Sint Nicolaas feest van de Voortrekkers! De moeders, die ze na afloop bü het Rcmbrandt-theater opwachtten, hoefden niet tc vragen, of ze een plezierige middag hadden gehad; de verhalen kwamen van zelf wel. En vol trots werden de cadeautjes getoond, die Sinterklaas had mee gebracht. en die later door de Pad vinders waren uitgedeeld. Zo'n volle zaal met allemaal vriendjes en vriendinnetjes brengt al direct een goede stemming, en zeker wanneer er dan nog een or kestje allerlei bekende Sinter klaasliedjes speelt. Natuurlijk werden die allemaal uit volle borst meegezongen. Punt een op het programma maakte de zaal al direct enthou siast: een grappige tekenfilm, en een filmpje over rolschaatsensport in Amerika. Maar wat daarna kwam was misschien nóg leuker. Een dame met een sprekende pop. Stel je voor! Ja, die twee kwa men de zaal in. om zo maar een praatje met je te maken. Wat sneller begonnen de hart jes te kloppen, toen een van de Voortrekkers de mededeling deed, dat Sint Nicolaas in aantocht was. Zijn bezoek vormde natuurlijk het hoogtepunt van deze middag. De Grote Kindervriend was ditmaal vergezeld van twee van zijn Zwar te Pieten, die vervaarlijk met hun garden zwaaiden naar jongens, die wel eens ondeugend geweest waren. Gelukkig hoefde er nie mand in de zak, al moest Sint Ni colaas wel enkele standjes uitde len. Hij had echter ook een paar namen in zijn grote boek staan van kinderen, die goed hadden op gepast. Omdat de Sint het op deze mid dag erg druk had kon hij niet zo heel lang blijven. Hij vertrok weer per auto. nadat hem nog enkele liedjes waren toegezongen. Voor de jeugd volgde toen nog een tractatie, en ook werd er nog een filmpje gedraaid. En tenslotte ging ieder naar huis met een fijn cadeautje: een pop, een bal of ander speelgoed. Dat de Amersfoortse Voortrek kers deze Sinterklaasmiddag kon den organiseren dankten ze aan dc medewerking van een groot aan tal mensen. De zaal was belange loos voor het goede doel afge staan. Kiop Vergissing (~\VER vreemde verha- len gesproken," zei de man, die naast ons in een cafétje op de bus naar Bilthoven zat te wachten. „Moet u horen wat een vriend van mij laatst over kwam. Die had op straat zijn auto gestald tussen een hele rij andere wagens en was daarna een van de kantoren vlakbij binnen gestapt voor een zakenbe- zoek. Maar toen hij terug kwam, schrok 'ie zich een aap, want er bleek wat met het sleuteltje van z'n auto aan de hand te zijn. Of misschien, dacht ie. zijn kwajongens met een stukje ijzer m het slot van het portier aan 't wurmen geweest. Afijn, hij kon in ieder geval niet in zijn eigen wagen komen. Weet je wat, dacht 'ie. Als ik nou 's de klep van de kof fer open kan krijgen dan duik ik daardoor naar bin nen. Nou, de klep was open: dat trof 'ie! Meteen beetje wringen werkt 'ie zich in de koffer en drukt van binnen uit de zitting van de achterbank weg. Zo is dat b{j sommige'wa gens, weet u wel? Net zal 'ie helemaal naar bin nen kruipen, of hij voelt dat iemand zijn benen vast grijpt. En of hij nou wilde of niet, hij werd achter waarts weer naar buiten getrokken, waar hij van aangezicht tot aangezicht met een politie-agent en een heer in burger kwam te staan, die uit de hoogte vroeg, wat of mijn vriend dan wel in z ij n wagen te m-aken had." „Uw wagen," zegt die vriend van me. „Kom nou," En hij begon de agent uit te leggen, dat z'n sleuteltje was verbogen of dat 't slot' niet deugde en dat'ie daar om Afijn, een hoop poespasscrij weer met de burger, en veel 's-nietesen en 's wellcsen, maar ten slotte vraagt die agent: „Maar wat is uw nummer dan meneer?" M'n num mer?" zegt mijn vriend peinzend. U moet weten, dat'ie voor ccn grote firma reist en zowat iedere dag een andere wagen heeft. „M'n nummer?" zegt'ie nog's. Maar daar komt me die andere gast al met z'n nummerbewijs, dat 'ie vlak naast de nummerplaat houdt, 't Klopte als een bus en mijn vriend bloosde tot aan zijn tenen. Laat z'n eigen wagen nou tien meter verderop staan. Dat komt er van als er zoveel eendere auto's over 's he ren wegen rijden. Die bur ger draaide overigens gauw bij en over en weer wer den sigaretten aangeboden. Ze rookten 't zelfde merk.'' December Zo leven we al weer in de laatste maand van het jaar. Nog 28 dagen en dan gaan we 1951 uit. Decem ber vaak een echte wintermaand, vaak een maand met narigheid, maar gelukkig ook vaak- een gezellige maand met z'n Sint Nicolaas, Kerst cn Oudejaarsavond. We gaan met de pas gevulde porte- monnaie in de zak, dc stad in om inkopen te doen: wat marsepein, wat surprises enz. Als U deze krant leest, bent u waarschijnlijk ook al aan het winkelen ge weest. Net als wij. Mis schien hebben we naast elkaar gestaan voor de mooie étalages met al die wonderlijke dingen, die er in uitgestald zijn. En mis schien bent u net als wij tot de overtuiging geko men, dat de dingen, die écht, écht mooi zijn, maar al te vaak onbereikbaar voor ons zijn. Jc kunt er dikwijls alleen maar naar kijken. Ze liggen niet voor niets in 'n „glazen kastje". Fluitketel Net toen we bezig waren bovenstaande gedachten op papier te zetten, hoorden we in de verte een ge brom, dat luider klonk en luider en tenslotte aange zwollen was tot een oor verdovend geraas, dat ver anderde in akelig schril gefluit. „Weer zo'n vlie gende fluitketel", betitelde iemand de straaljager, die inmiddels al een stuk of wat slordige kilometers verder op brave mensen liet schrikken. We weten niet, hoe het met u is. Maar met ons is het zo, dat we elke keer, als er zo'n Gloster (of hoe ze he ten mogen) aan komt vlie gen, een akelige kriebel op onze rug voelen en het hoofd iets tussen de schou ders laten zakken om ons kleiner te maken. Dat ge fluit is op zich zelf niet zo erg, maar dat automati sche schrikken, die flitsende herinnering aan toen Zouden we daar nóóit van afkomen? Clubbladen Ook voor December luidt de Cobu Boys Klok weer. Het jaar spoedt zich ten einde. De balans van Cobu Boys is goed. Zowel het eerste als 't tweede elf tal staat drie punten op de leiders achter. Er zijn dus nog kampioenskansen. Met vertrouwen zien de Co- buanen het jaar 1952 tege moet. Ons Clubblad, van de korfbalvereniging Soes- terkwartier bevat slecht nieuws. Met Kerstmis zal voorlopig het laatste num mer verschijnen. Het geld is op en de redactie vraagt aan de leden met voorstel len te komen. Vindt men geen uitweg, dan gaat een belangrijk contactmiddel tussen bestuur en leden en leden onderling verloren. Wij geloven, dat men wel even oaD 't Stadsven- ster. TcL 4291: Iedere morgen van tien tol twaalf uur. een oplossing zal weten te vinden. De SO S-e r meldt dit maal een krachtige maat regel tegen enkele leden, die op de jaarlijkse feest avond de orde hebben ver stoord. Het is uiteraard een interne kwestie, maar wij kunnen ons voorstel len, dat men de naam van SOS hoog wil houden. De contact-avonden blij ken zeer te voldoen. Een groot aantal leden neemt deel aan de verschillende spelen. Een dansje is er ook altijd bij. Cheerio Het nog jonge Amers foortse revue- en toneelge zelschap „Cheerio" komt op Zaterdag 15 December in 't clubgebouw aan de Noordewierweg uit met de revue „met frisse moed". Een avond 4445! Als er Dinsdagavond brand is of er valt een on geval te melden probeert U dan maar niet 4444 (brandweer) cn 4244 (GG en GD) te bellen. Die num mers zijn tengevolge van werkzaamheden aan 't ka belnet gestoord. Bel dus onmiddellijk no 4445 (politie). Daar geeft men 't bericht terstond door. Nutsspaarbank in November Dc Nutsspaarbank tc Amersfoort geeft over November het volgend over zicht: ingelegd werd ln 10736 posten f 1.196.767.40. Terugbetaald werd f 1.028.371.18 in 6206 posten Het spaar- dcrstcgoed bedroeg aan het einde der maand f 16.487.332.43 toebehorende aan 40591 spaarders Er werden 898 nieuwe inleggers inge. schreven: 180 spaarrekeningen werden tengevolge van vertrek, overlijden e.d. opgeheven. Bij 3132 bij de afhaaldlenst aangesloten spaarders werd f 61 927,50 aan huis afgenaaid Op de 26 scholen, waar het sehoolsparcn toepassing vindt, werd door 2865 leerlingen f 5.677,65 ge spaard. In November werd aan 272 leden van de Honderd-Gulden-Club ccn bedrag van f 26.338.— uitbetaald. Door 550 le den werd deze maand gestort f 3.454 waardoor het totaal der stortingen steeg tot f 50.376.—. Een bedrag van f 9.463,96 aan klclno besparingen uit 697 ter lediging aange boden spaarbusjes werd als inleg op de bijbehorende spaarrekeningen inge schreven. Opbrengst collecte De opbrengst van de voor het kinder huis „Beatrix" te Groesbcek gehouden collecte is 1.194.28. Eén dode en een gewonde bij botsing op IJsselbrug DEVENTER. Vanmorgen slipte een personenauto op de af rit van de IJsselbrug tegen een met hout beladen wagen. De dis selboom daarvan drong in de auto en verwondde de chauffeur, do heer Mulder, en zijn passagicre, mevr. v. d. Ven, ernstig. De chau- feur is tijdens hel vervoer naar het St. Jozef-ziekenhuis overleden, de gewonde dame werd er opge nomen. Mijnwerker aangereden en gedood (Van onze correspondent) HEERLEN. De mijnwerker J. Flamand uit "Hulsberg werd op de rijksweg HeerlenValkenburg, toen hij van achter een autobua overstak, aangereden door een personenauto. Met een schedel- basisfractuur werd hij overge bracht naar het ziekenhuis to Heerlen, waar hij is overleden. Lilliputdorp in Avifauna' ALPHEN ad. RIJN De direc tie van „Avifauna" probeert het volgend seizoen een lilliputdorp naar het vogelpark te krijgen, als extra-attractie voor de bezoekers. De lilliputters brengen hun eigen behuizing en inboedel mee. Zij laten hun woningen bezichtigen en voeren een miniatuur circuspro gramma uit. waarin baby-olifantjes en kleine trapezewerkers optreden. Als de plannen slagen komt de troep, die op het ogenblik in Bra zilië werkt, tegen half Juni Alphen aan de Rijn. De directeur van „Avifauna", de heer Van den Brink, overweegt gedurende de maanden dat het vogelpark gesloten zal zijn een reis naar Nieuw-Guinea te maken. Hij zal zich op de hoogte stellen van het vogelleven daar cn indien mogelijk een collectie tropische vogels meebrengen. Compensatietoeslag in de grote metaalnijverheid (Eigen bericht) DEN HAAG. De vakraad voor de grote metaalnijverheid heeft besloten, dat aan allen, die minder dan 4000.verdienen een compensatietoeslag van 6.50 zal worden uitgekeerd en aan hen, die meer verdienen, 8,50. Dit be sluit heeft deze vorm gekregen, omdat het zeer veel tijd zou ver gen na te gaan, hoeveel 11 procent van het weekloon is. vooral in be drijven. waar tarief afrekening plaats vindt. De kleine metaalnij verheid heeft nog geen besluit ge' nomen. N. Bolkestein nu lid van Tweede Kamer? DEN HAAG. De heer G P. Warburg te Groningen, die be noemd was tot lid van de Tweede Kamer in de vacature ontstaan, doordat de heer J. Tuin (Arb ontslag heeft genomen wegens zijn benoeming tot burgemeester van Groningen, heeft zijn benoeming niet aanvaard. Thans is benoemd de heer N. Bolkestein te Middelburg (voor heen te Groningen). Nog vier schrijvers mogen toneelstuk uitwerken DEN HAAG. Nog vier schrij vers hebben opdracht van de mi nister van O.K. en W. tot het uit werken van een toneelstuk, als on derdeel van de prijsvraag. Het zijn: Paul E. Faedts te Den Haag, Her* man Roelvink te Amsterdam, mr. H. A. Keuls te Amsterdam en A. F. Coenen te Leiden. Koning van Thailand in zijn land terug BANGKOK. Terwijl oorlogs vliegtuigen rozeblaadjes uitstrooi den keerden koning Phoempophon Adoelet van Thailand en zijn ge malin Zondag terug in de hoofd stad Bangkok na een langdurig verblijf in Europa. Zij werden be groet door premier Phiboel Song gram, die weer als hoofd van de regering is geïnstalleerd na de militaire coup van enkele dagen geleden Een reusachtige menigte was op de been om het koninklijk paar te verwelkomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 2