vleeswaren Lot van Europees leger hangt draad jden aan zi GELEZEN—. Schep en in nood N0RMAC0L Tandheelkundige hulp wordt duurder Raad van Cassatie heeft 3306 zaken behandeld De Gaulle dient eigen plan in Tillen Opzienbarende diefstal in Brusselse kerk „Verenigd Europa móét er komen!" Accoord over gemeenschappelijk budget blijkt zeer moeilijk Plan voor Arabische vluchtelingen „IJzeren Man" blijft natuurreservaat Heen en weer 25.000 keer Vroedvrouwen krijgen hoger honorarium Clir. onderwijzers willen praten over pacificatie Sigaret oorzaak van mijnramp? WEK DE GAL IN UW LEVER OP Adviescommissie Wet autovervoer goederen zijn tolmuren Wegdek in Londen vliegt de lucht in I en gewogen 1 Zaterdag 29 December 1951 3 (Van onze reisredacteur) PARIJS. De conferentie van Vrydag over het Europese leger heeft een heel wat spannender en ook minder vlot verloop gehad, dan die van de vorige dag. De ministers van Financiën hebben eerst het denkbeeld van een gemeenschappelijk budget in bespreking genomen en vervolgens de practische consequenties ervan aan de hand van concrete cüfcrs met elkaar bepraat. Deze werkwijze heeft veel tot verduidelijking bijgedragen, maar, zoals minister Mayer (Frankrijk) zei. minder tot overeenstemming. De omvang der meningsverschillen staat thans ieder duidelijk voor ogen. Bij afwezigheid van meer grijp bare aanknopingspunten vermeide incn zich in de wandelgangen in het formuleren van stemmingsbeelden. Minister Stikker leverde een stimu lerende bijdrage tot deze specula- t.es. door eerst te verklaren dat hij met weinig optimisme gekomen, in ieder geval niet pessimistischer ge worden was. 's Middags echter dorst hij al. zij het terloops, te voorspellen, dat men het over het gemeenschap- Adverlenlie (I M Wie bij iedere hap eten al bij voorbaat dat zuurbranden op de maag voelt. moet nodig Kennies nemen. Digestif Rennie pastilles blussen brandend maag zuur binnen enkele minuten. Vandaar, dat gij. met een paar Kennies op zak. eigenlijk overal altijd alles eten kunt. waar U lust in hebt en wat de omstan digheden bieden. Rennies kunt U zon der bezwaar onopgemerkt overal inne men. want water of iets anders komt er niet aan te pas. Simpelweg Uw Ren nies laten smelten op de tong dat is alles. En Rennies zijn nog lekker ook... Vervolg van fjag. T) Van het Panamese stoomschip „Wear" werd bericht ontvangen, dat dit schip onklaar is geraakt op 70 mijl ten Noorden van Kaap Ortegal <Spanje). Het schip maakt ernstige slagzij en de woeste zee slaat de deklading uiteen. Vanmorgen meld de het schip radiotelefonisch. dat men bezig was zoveel mogelijk dek lading over boord te werpen om te proberen de slagzij te doen minde ren. Via het schijnlicht dringt veel water de machinekamer binnen, doch de pompen kunnen het bijhou- den. De ..Wear" is een 51 jaar oud schip, dat 1307 ton bruto meet. Vol gens latere berichten is de toestand voor de ..Wear" kritiek geworden, toen de machinekamer half vol wa ter stond en vermoedelijk een voor luik was ingeslagen. Het schip kwam .daardoor zeer; diep in zee te liggen Om kwart over zes vanmorgen ech ter begon de storm te minderen en was men erin geslaagd het schip met de kop op de wind te krijgen. Het Panamese stoomschip „Pana- mante" seint, dat het op 200 mijl ten Zuid-Westen van Ouessant door zwaar stormweer stuurloos gewor den is. Het Amerikaanse' stoomschip Henry Stevenson" seinde aan Land's End-radio, dat het met een Neder lands schip in aanvaring is geweest. „Kom snel te hulp. want wij kun nen het niet houden." aldus besloot het telegram. Drie sleepboten zijn ter assistentie vertrokken. Het Panamese stoomschip „Buc caneer" meldt, dat het op 100 mijl Zuid-West van de Scilly-eilanden de schroef heeft verloren. De sleepboot „Zwarte Zee" is ter assistentie naar het schip vertrokken Ook de Franse sleepboot Abeille-25 is er heen en wordt vandaag bij de „Buccaneer" verwacht. LONDEN. Een plan ten be drage van 89 millioen pond om een millioen Arabische vluchte lingen in het Midden-Oosten te huisvesten en te werk te stellen zal volgende maand aan de Alge mene Vergadering van dc V.N. worden voorgelegd. Syrië en Irak bieden waar schijnlijk de beste kansen voor een permanente hervestiging van de vluchtelingen Advertentie I M.) VUGHT. In de gemeenteraad van Vught kwam Vrijdag het be kende natuurreservaat ,,De IJzeren Man" ter sprake naar aanleiding van een voorstel van B. en W. om de kooikers uit de omgeving in de gelegenheid te stellen hun wegge vlogen stalecndcn van de IJzeren Man naar de eendenkooien terug te drijven. Een der leden betoogde o.a. dat in 1938 een verordening was aangenomen, waarbij de jacht op de IJzeren Man verboden werd. Wat de natuur daar brengt moet men niet wegjagen. Het voorstel van B. en W. werd verworpen met !1 tegen 4 stemmen, zodat de IJzeren Man een ongerept natuur reservaat blijft. Doelmatiger regeling van vragenreclit in de Kamer DEN HAAG. De voorzitters van de vijf grootste fracties uit de Tweede Kamer hebben een voor stel ingediend tot wijziging van het Reglement van Orde ten einde het mondelinge vragenrecht van de Kamerleden beter tot zijn recht ren gekomen door de verderfelijke te doen komen. invloed van derden. Dat dit moge lijke budget wel eens zou worden. Hij had toen zelf een rede achter de rug. waarin hij voorgesteld had. ee.: gemeenschappelijk budget te ma ken, dat alleen de administratieve posten van de Europese gemeen schap zou verzorgen. Wij wachten dan ook maar op duidelijker verkla ringen, vóór wij aan die overeen- stemming geloven. Want niemand ontveinst zich de enorme betekenis, van een gemeenschappelijk budget. De Franse pers begint nu zijn cri- tiek meer en meer op minister Van Zeeland te richtten. Blijkbaar heelt men de indruk gekregen, dat de grootste bezwaren van zijn kant ko men. In het Nederlandse kamp toont men zich bereid tot zekere conces sies. Men voelt er niet veel voor. dt- oorzaak van een eventuele misluk king te zijn. Wij zijn overigens nog niet zo ver. Men kan altijd tot een niéuwe conferentie besluiten en de bijeenkomst van Lissabon eventueel uitstellen. De besprekingen over de techni sche militaire kwesties zijn inmid dels begonnen. Een van de proble men is onder nifeer, wie dc opper bevelhebber zal kiezen en uit wie de keuze gedaan moet worden Daarmee hangt dan weer samen, hoe set Europese leger in het At lantisch verband zal geplaatst wor den. Zou het in zijn geheel lid van de N.A.T.O. worden zoals sommi gen aannemen dat Frankrijk wil clan vervalt het lidmaatschap van ctc N.A.T.O. voor alle deelnemende landen. Dus ook voor Nederland Het is wel de eenvoudigste wijze om Duitsland met de andere Europese landen op gelijk niveau te brengen, maar het is zeker sommigen te radicaal. AMSTERDAM-LONDEN DEN HAAG. Gezagvoerder Rijkhof zal vanmiddag met een KLM-„Convair Liner" van Schip hol naar Londen Airport vertrek ken voor 't maken van de 25.000ste retourvlucht sinds 17 Mei 1920 op het, tra ieet Amsterdam-Londen. Gedurende de periode van 17 Mei 1920 tot heden weiden door de KLM, met een onderbreking in de oorlogsjaren, op deze lijn vervoerd 537 000 passagiers. 2.317 000 kg. post en 11.695.000 kg. vracht. In 1920 werd de dienst op deze oudste luchtlijn ter we reld zes maal per week onderhou den. thans ongeveer veertig keer per week. De KLM vervoert thans wekelijks ongeveer 2500 passagiers op deze lijn. Zonnevlekken storen telegraaf verkeer LONDEN. D^or een zonne vlek werden Vrijdag de trans atlantische draadloze verbindingen gestoord. Men verwacht, dat de storingen tot 3 Januari zullen voortduren en haar hoogtepunt zul len bereiken op 31 December. ZIEKENFONDSRAAD BESL UIT: AMSTERDAM. Verplicht en vrijwillig verzekerden gaan niet ingang van 1 Januari meer bijbetalen voor tandheelkundige hulp. Ook liet zieken- vervoer vau fondspatiënten zal duurder worden. Dc Ziekenfondsraad, die tot deze maatregelen heeft besloten, heeft tevens bepaald, dat met ingang van dezelfde datum het honorarium van vroedvrouwen voor verloskundige hulp aan verplicht en vrijwillig verzekerden voor het gehele land op 30.per verlossing wordt gebracht. bestaande regeling, dat een mini mum-bedrag van 0 50 per rit al tijd vohr rekening van de zieken fondsen komt, is vervallen. DUIZEND LEDEN van het Indo nesische bataljon-426 kwamen begin December in opstand. Fel le gevechten zijn er gevoerd Om deze opstand te onderdrukken. Na bloedige gevechten die vele tientallen doden vergden gelukte het de Indonesische troe pen de opstandelingen te over meesteren Bewaakt door hun vroegere kameraden worden en kele van hen. gekleed in in landse kleding, in gevangen schap weggevoerd. (Advertentie LM.) BALANS VAN ZES JAAR BIJZONDER RECHT Van 103 bekrachtigde doodvonnissen zijn er 38 uitgevoerd Eerst staten gedeeltelijk versmelten dan militaire samenwerking (Van onze reisredacteur) PARIJS. Terwijl de ministers van zes landen worstelen met het plan- Pleven voor een Europees leger heeft generaal De Guullc bij monde van generaal Billotte een eigen voorstel ingediend. Het plan, toegelicht in een document van acht dicht getypte bladen, bevat menig behartenswaardig woord van critiek op het plan-Plcvcn. Het eigen voorstel komt, heel kort gezegd, daarop neer, dat er allereerst een Europese confederatie van poli tieke aard wordt gesloten, waarvoor de staten, die hun eigen zelfstandig heid behouden, een deel van hun souvereiniteit afstaan. Die supranalionale souvereiniteit zou dan de leiding geven aan de gemeenschappelijke taken, die het Verenigd Europa op zich neemt, waaronder vallen de verbeterde pool voor kolen en staal, alsmede een agrarische pool. De legers worden r.iet tot een geheel gesmolten, zij worden in een alliantie verenigd. Ze worden wel op dezelfde voet bewa pend en volgens het zelfde systeem geoefend. Duitsland krijgt een plaats in die Europese organisatie. Europa wordt lid van het Atlantische Pact. Duitsland wordt dus slechts indirect lid van de Atlantische gemeen schap. De andere partners van-de Europese gemeenschap blijven leden van dc NATO Het systeem van Billotte is dus geheel omgekeerd aan dat van Pleven: niet de legers, maar de sta ten versmelten (gedeeltelijk). Dc Europese gemeenschap groeit niet uit de practische. functionele sa menwerking op het militaire ter rein. zij gaat aan die militaire samenwerking vooraf. Wat er voor sommige elementen van dit plan ook te zeggen valt. het eist. dat alle internationale onder handelingen, die tot nu toe gevoerd zijn en die al tot zovele wijzigin gen in het plan-Pleven geleid heb ben, ongedaan worden gemaakt. Het plan-Billotte plaatst Duitsland ook in een veel ongunstiger positie dan het plan-Pleven doet. Daarmee wordt aan de samenwerking, zoals die tot nu toe door Schuman en Adenauer tot stand gebracht is. de bodem ingeslagen. Tot nu toe werd aan vroedvrou wen in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag Utrecht en Haarlem 27,50 per verlossing betaald, in dc overige gemeenten 22.50. Wat dc tandheelkundige hulp aan fondspatiënten betreft, blijft het onderscheid tussen gesaneer- den (d.wz. zij die hun gebit in orde hebben laten maken en het elk half jaar laten controleren) en niet-gesaneerden bestaan. Gesa- neerden krijgen gratis vullingen. Niot-gesaneerdcn betalen 1.50 bij. Voor dc eerste groep zijn ook zenuw- behandelingen gratis Dc anderen heb ben daar geen recht op. maar in be paalde gevallen hoeven zij niet nieei te betalen dan l 4.50 per zcnuwbchandc- llng vermeerderd met f 3.60.per vulling- Bijbetaling voor prothesen wordt van 55 tot 60 gulden verhoogd, een onder- of bovenprothese van 30 tot f 32 50. Ook het ziekenvervoer van fonds patiënten wordt met ingang van 1 Januari duurder. De bijbetaling i? thans bepaald op: 1.50 voor een enkele rit per huurauto, 3. voor vervoer heen en terug per huurauto, 2.50 voor een enkele rit per ambulance-auto en 5 UTRECHT In de vergadering van de Unie voor Christelijkc*On- tierwijzers en Onderwijzeressen heeft de voorzitter, de heer T C. Bos. de vraag gesteld, of de op vatting van de christelijke onder wijzers ten opzichte van het open baar onderwijs wel altijd juist is geweest Aan weèrskanten is onte vredenheid en het zal dienen tc ko men tot een gesprek. Hij meende echter, dat de voorzitter van de stoaf te kloppen lTen zenuwachtig telefoontje In dc morgenstond. „En dat ik U zeggen moet me- veer. dot Uw oom Frans in het gasthuis ligt. Hij heb zich ver- tild." i Waar tilt iemand van tachtig mi eigenlijk nog aan, zou je zeggen. Maar bij dit magistrale familielid ben ik allang opgehouden mc ergens over te verbazen want h\j is uit het oude, taaie hout gesneden en zal zich waarschijnlijk per fiets naar mijn begrafenis begeven. Elke dag rent hij door de stad of er een prijs mee kan worden gewonnen, zijn tuintje spit hij te nas en tc on- i pas om en lezen doet hij nog zonder j bril. „Maar als-ie 'n boek uit heeft, kun je 'l hem gerust de volgende dag wéér geven dat merkt hij niet meer", zegt zijn huishoudster. I Waarom ook niet? 't Gaat hem om I lezen-sêe, denk ik. In het ziekenhuis vond ik hem des anderen daags op één kamer met een cielig ventje, dat als cc a vis naar adem lag te happen. „Ja. let maar niet op hem", kras- I te oom Frans. „Die kan de hoge C I niet tncer halen. Ga ritte, neef. Heb je een sigaar bij je?" I „U mag hier vast niet roken", I aarzelde ik. maar hij riep dat hij I rich toch zeker niet aan zijn mond. vertild had en stak z\jn hand uit met die definitieve heersersbllk, waaraan ik nog nóóit ontkomen ben. „En oom hoe kwam 't nou?" 1 vroeg ik. toen hij pafte. „Ach 't is allemaal de schuld van die vlerk van ccn buurman", I begon hij. „Je weet toch van mijn I schuurtje in de tuin?" i „Dat zo schééf staat?" I „Ja en door zijn schuld, want h ij heeft aan de achterkant ccn drooglijn vastgemaakt, waarop dat wijf van 'm de hele dag matten voor vervoer heen en terug per ambulance-auto. Het voorschrift volgens dc thans NOV. de sfeer voor zo'n gesprek niet heeft verbeterd, door te zeg gen. dat de N O.V niet zal mede werken aan verdere pacificatie, voordat dc pacificatie van het la- i ger onderwijs volkomen gerculi- seerd is. DEN HAAG Het werk van dc Bijzondere Raad van Cassatie is beëindigd en daarmee in feite te vens vrijwel de gehele bijzondere rechtpleging. In de ruim zes jaar van zijn bestaan heeft de Raad niet minder dan 3306 zaken behandeld. Mannen als Rauter en Van der Waals. SD-Führer Willy Lages en Karl Berg (de commandant van het concentratiekamp-Amersfoort) verscheidene leden van de Kolon- nen-Heinnecke die verantwoor delijk was voor het wegvoeren van ruim 129.000 Joodse Nederlanders naar Polen vliegveldbouwers, collaborateurs en Nederlanders, die dienst hebben gedaan in het Duitse leger, hebben zich voor de Raad moeten verantwoorden. Hij heeft in 1192 gevallen de door de Bijzondere Rechtbanken opgelegde straffen ge handhaafd, in 298 gevallen de straf verhoogd en 1156 straffen verlaagd. Van de 103 uitgesproken dood straffen zijn er 38 geexecuteerd. Vandaag heeft dc president, mr. H. Haga. in een laatste.^ bijzondere zitting dc arbeid van de Raad be licht. Onder „politiek delinquent" verstond hij iemand. ..die in botsing komt met de Nederlandse rechts orde omdat hij zijn overtuiging be treffende z.i. gewenste levensver houdingen der mensen tracht te verwezenlijken op een wijze, wel ke door die rechtsorde niet kan worden geduld." „Een enkele meende, dat hij daar door de maatschappelijke vei houdin gen kon verbeteren. Ziin strafbare daad was dat hij zijn ideeën tracht te te verwezenlijken met behulp van een vijandelijk machtsapparaat. Die vijand stond slechts dc vernie tiging van onze zelfstandige Neder landse staat voor ogen", zei mr. Ha- ga- Een gevaarlijker groep, gevaar lijker zeker voor het persoonlijke leven en de veiligheid der Neder landers. achtte mr. Haga kennelijk de groep lieden het overgrote deel der gevonnisten! die door het wegvallen van recht en orde hun lagere hartstochten konden bot vieren, die niet terugdeinsden voor mishandeling en doodslag. Ook zij. die. hopend op materiële winst, er niet tegen op zagen de hand op te heffen tegen het eigen volk. Mr. Haga liet duidelijk uitkomend- dat vele jonge politieke delinquen ten tot hun verfoeilijke daden wa- lijk was weet hij aan een gebrek aan nationaal gevoel. „Ik vrees, dat de ontwikkeling in deze geest in school en gezin hierin tekort is ge schoten", zei hij. WASHINGTON. Het Ameri- kaanse Mijnbureau heeft bekend gemaakt dat ofwel electriciteit of een brandendë sigaret de oorzaak kan zijn geweest van de ontplof fing, tengevolge waarvan de vo rige week te West Frankfort in Illinois 119 mijnwerkers de dood hebben gevonden. De onderzoekers voegden hier aan toe, dat zich veel kolenstof had opgehoopt en dat niet vol doende steenstof (dat gewoon lijk wordt gebruikt om het ont plofbare kolenstof laag te houden) is gebruikt om de uitbreiding van de ontploffing te voorkomen. Advertentie (l.M.) U «uit 's morgens „kiplekker" nit bed springen. Elke dag moet uw lever een Uter gaJ in uw ingewanden doen stromen, .vnders verteert uw voedsel niet. bet bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om dlo liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijk® wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onover troffen om de gal te doen atromen. Eist Carter's LeverpllJetjes. DEN HAAG. Ingesteld is een commissie van voorbereiding en advies, welke tot taak zal hebben de minister van advies tc dienen bij dc voorbereiding van de uitvoe ring van dc Wet Autovervoer Goederen en van dc Wet Goede ren vervoei Binnenscheepvaart. Tot lid van dezo commissie zijn be noemd: mr J van Andci Gzn commis- grilfier van de Eerste Kamer, voorzit ter; j. Schilthuis. lid van dc Tweede Kamer; Ir Th. M. B. van Marlc. oud- inspcctcur generaal van het verkeer, mr J. F Franken, ouö-algomeen-sccre- taris van dc bedrijfsgroep wegvervoer. F. J H Gcraets-. administrateur bij liet ministerie van Verkeer en Waterstaat. Elke treek zo hoorde ik hel de de aldus beproefde schuur een eindje verder die buurtuin I» en de dag brak aan. waarop oom effe naar hiernaast" ging, om tim- niermans-ingrijpen-op-gezamcnlijke- kosten voor te stellen H\j zal dat wel op Zijn gebruikelijke kolonels- toon naar voren hebben gebracht, \nni-wp(ri>n vpi-hr»r»o+ '1'°'" ri,? buurmo" - jo-jarige ilUUl W VvlllUU^l h nes trouwens zei „nee en nam vervolgens geanimeerd deel aan een woordenwisseling, die ik U onmoge lijk verbaal kun weergeven. „Nou mag ik Uien. dat die schuur vandaag of morgen in jouw bloeme tjes dondert" had oom Frans, bij wijze van slotvervlocking uitgeroe pen. Ik denk dat dtt spontane denk beeld hem thuis is gaan intrigeren, trant nog geen half uur na zijn kor zelige terugkeer, heeft hij zo heftig aan z\jn eigen schuur staan tillen, dat-ie van de sokken ping en be wusteloos moest worden weggedra gen. „Allemaal nonsens", verklaarde hij nu. „Ik voel me best. En ik had 'm bijna om neef. Hij wierp de as van zijn sigaar sierlijk in het bloemenvaasje. Zijn oogjes glinsterden conspiraticf toen hij zich r.aar mij overboog en fluis- terde: „Straks, als ik er uit kom help je dan effe méé douwen?" Ik heb het maar toegezegd. KRONKEL. T V.X (Van onze Scandinavische correspondent) KOPENHAGEN. Dc Noorse legering is voornemens terstond na Nieuwjaar een drastische ver hoging van de Noorse douanetarie ven in te voeren. Deze verhoging zal gemiddeld honderd procent be dragen, doch voor een reeks arti kelen zal zij nog hoger zijn. Dat de Noorse regering het thans noodzakelijk vindt tot ver hoging der douanetarieven over tc gaan houdt verband met het feit. oat Noorwegen een land is met /eer lage douanetarieven en deze niet in gelijke mate als de andere landen heeft verhoogd. Dientenge volge is de Noorse industrie bloot gesteld aan dc concurrentie uit 't buitenland en verkeert zij in een veel ongunstiger positie dan dc buitenlandse industrie. Advmenttr I M i Positie KLM-vliegtuigen AMSTERDAMIndoncsiëroute: Thuisreis: PH-TFF (Vcnlo) werd vandaag te Amsterdam ver wacht: PH-TEP (Pontianak) van nacht uil Bangkok: PH-TDI (En schede) Vrijdagmiddag op Schip hol; PH-TFÈ (Utrecht) (Tokio Amsterdam) uit Tokio Zondag te 07.15 uur. Uitreis: PH-TDP (Rotterdam) te middernacht uit Eangkok: PH- UTRECHT. De burgerchefs i TFG (Friesland) werd vanmorgen der PTT te 's-Gravenhage (hoofd, in Ba.ngkok verwacht; PH-TDN bestuur) K. Zand Scholten en A Vlaardingen) moest vanmorgen J. van Loon zijn benoemd tot re- in Bagdad landen, ferendans 2e klasse te Utrecht. I Sydnevcharter; PH-TLW (Over- resp. postkantoor en post- en tele- loon) werd vandaag in Sydney graafkantoor. verwacht. LONDEN. Brand in een onder grondse eiectrische transformator heeft in hei hart van Londen een reeks oorverdovende gasontplof fingen veroorzaakt. Twee personen liepen verwon dingen op toen een stuk plaveisel ter lengte van acht meter in de lucht vloog in een zijstraat van de drukke hoofdstraat van Aldwych. Een van hen was een taxichauf feur wiens taxi van de ene kant van dc straat naar de andere werd geslingerd. Putdeksels vlo gen hoog in de lucht en vlammen schoten uit de ondergrondse lei dingen. WASHINGTON. Oorlogssche pen van de Amerikaanse zesde vloot zullen van 9 tot 15 Januari een bezoek brengen aan acht Spaanse havens waaronder Bar celona en Malaga. Christuskop van Albert Bouts verdween op klaarlichte dag (Van onze correspondent) BRUSSEL. doet sinds lang niet meer dienst r L- -ik t- I voor religieuze doeleinden, maar ~aix «n 2- herbergt o.a de Militaire Topogra- AInert Rn;iLs. do I Hogcr tuut voor Sierkunsten. Alleen de kapel is na een restauratie in 1927 weer voor kerkdiensten ingericht Uit deze kapel, die voor een ie der toegankelijk is. is het schilde rij van Albert Bouts, dat door twee staatsies van een Kruisweg werd geflankeerd, op nog onver klaarbare wijze verdwenen. Het heet, dat de politie wel reeds on middellijk een spoor heeft kunnen volgen. Enig profijt zal de dief moeilijk van zijn daad kunnen hebben, want behalve dat van het doek twee copieën bestaan, een te Brus sel en een te Burgos in Spanje, zal cr onmogelijk een „markt" voor te vinden zijn. Overigens herinnert dit voorval aan de even geheimzinnige en nooit op gehelderde diefstal in 1934 van een paneel, dat behoorde tot het zich in de Gentse St Baafskathe- draal bevindend altaarstuk het Lam PvdA-CONGRES ..DE WEG NAAR VRIJHEID" Plan beoogt alteen doeltreffend ingrijpen waar vrije economie duidelijk faalt AMSTERDAM. ..Bijna alle werkelijke beslissingen op politiek, militair cn economisch terrein waarbij vragen van oorlog cn vre de. welvaart en sociale zekerheid direct in het geding zijn vallen tegenwoordig op internationaal vlak Daarom moet in het politieke het internationale voorrang hebben boven het nationale Daarom ook is het P.v d A -plan „De weg naar Vrijheid" alleen te verwerkelijken, als men het plaatst in de interna tionale verhoudingen, midden in de wordende nieuwe wereld." Met deze woorden begon de heer G Ruygers vandaag zijfi rede over „Naar een internationale gemeen schap", die hij hield op het P.v.d.A - congres over het plan „De weg naar Vrijheid". Vele belangrijke problemen, die zich hierbij voor doen belichtte hij van verscheidene kanten waarbij hij met vurige aandrang uitriep: Laten wij niet oe hekkensluiters zijn van een Ver enigd Europa' Wanneer er ccn mogelijkheid is voor Europa om zijn geslonken betekenis in de we reld terug te winnen, dan moet het zich weten te verheffen boven de machteloosheid en verdeeldheid van volkomen verouderde natio nale grenzen." Vrijdagmiddag heeft het Tweede Ka merlid J. G. Suurholf gesproken over „de weg naar bestaanszekerheid „Wie bestaanszekerheid zegt. zegt te- Of hij zegt In het geheel niets" Dit was eigenlijk het thema van deze ntlci- ding; dc heer Suurhoff betreurde het dat men In dc politiek wel vaak poogt elkaar sociale vliegjes af te vangen, maar dat men dc consequrntie geen be staanszekerheid zonder geleide econo mie niet aandurft. .Men moet de vraag van dc PvdA om geleide economie niet zien als ccn po ging om dc Stalinistische duivel uit te drijven door dc staats-soclallstische Beelzebub Hein Vos; ordening Is inper king van de vrijheid van weinigen ten behoeve van de vrijheid van velen". De heer Suurhoff keerde zich in dit verband tegen het argument dat het technisch onmogelijk is ordenend in to grijpen, „dat vooral' zoals hij zei, „door minister Van den Brink met bekwaam heid en hardnekkigheid wordt gehan teerd". Het plan van de PvdA wil alleen doeltreffend ingrijpen, waar de vrije economie duidelijk tekort schiet. tweede zoon van de meer beken de vijftiende eeuwsc meester Dirk Bouts, die te Haarlem werd geboren, maar zich later te Leu ven vestigde, is Donderdag uit een Brusselse katholieke kerk gesto len. Dc diefstal van het doek, dat een waarde zou hebben van on geveer anderhalf millioen francs en dat het met doornen gekroonde hoofd van Christus voorstelt, moet tussen 10 en 12 uur 's morgens hebben plaats gehad. Nadere bij zonderheden over deze opzien barende ontvreemding, die eerst in de loop van Vrijdag bekend werd. ontbreken nog. De kerk waar het schilderij in een nis was opgehangen, behoort tot 'n complex van de Derkameren- abdij. dat zich in de randgemeen te Elsene te midden der moderne woonwijken, als een oase van sier lijke architectuur en bijna-middel- eeuwse rust uitstrekt. Deze uit de twaalfde eeuw stammende en la ter vele malen gerestaureerde en uitgebreide Cistercicnser abdij Eyk cn dat tot op de dag van hc- het volgend jaar een beslissend den zoek is gebleven. I tijdperk tegemoet gaan HET lijkt een beetje paradoxaal in deze tijd van moei lijk I.eden op het terrein van de woningbouw een zo fraai werk uit tc geven over woningen van een omvang la cr maar weinig zullen worden gebouwd, Wij doelen op dc derde, gewijzigde uitgave van Ir J. P. Fokker's werk over Het eigen huis dat bij dc N.V. Uitgevers - I Mij „Kosmos" te Amsterdam verscheen, gelijkertijd beheerste, geleide economie.] (f ie.50». Toch is dat niet zo vreemd. omdat het book alleen al waarde zou hebben als registratie van wat in ccn bepaalde periode werd gebouwd. Maar bovendien in de nabije of in een ver dere toekomst worden er wcor eigen huizen gebouwd, op een bescheidener schaal maar ook daaraan is aandacht besteed en dan heeft het zijn nut als men zich zijn wensen goed heelt ge realiseerd. Terecht wijst dc schrijver cr. op. dat dc voorbereiding van groot be lang is en vaak veel tijd vergt. Welnu hier vindt men voorbeelden te kust cn tc keur. Ir Fokker wijdt eerst enige al gemene beschouwingen aan het eigen hui?, waarin hij een vergelijking treft tussen liet echte, van dc buitenwereld meer afgesloten huis en het eigen huls in dc stad .dat vaak zo zonder eigen karakter is geboftwd. Maar waar ccn huis ook staat, het zal pas echt een „eigen huis", in dc zin van een „eigen thuir.", worden als dc architect zicli verdiept heeft in de verlangens, ge woonten cn opvattingen van zijn op drachtgever cn ook als deze r.Ict zo eigenwijs is geweest de raadgevingen van de architect niet In dc wind te slaan. De schrijver geeft bij een groot aan tal fraaie, op kunstdrukpapier afge drukte foto's en plattegronden instruc tieve en belangwekkende beschouwin gen. Zo werd het een boek, waaraan ook velen, die niet denken aan ccn eigen huls. maar die belangstellen in architectuur, hebben vreugden zullen beleven TRYGVE LIE: VN gaan in 1952 beslissend tijdperk tegemoet PARIJS. De secretaris-gene raal van dc Ver Naties Trygve Lie, heeft Vrijdag een oproep ge richt tot alle volkeren en regerin gen. opnieuw een poging te doen „de vicieuze cirkel van impasses en propaganda te doorbreken In een Oudejaarstoespraak ver- Gods der gebroeders Van klaarde Lie dat de Ver. Naties in

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 3