AP WC en Zeist geven matige partij voetbal weg .Boys stuit bij „Barneveld op sterke tegenstand Verlies voor APWC, winst voor Boys Amersfoortse zege even in gevaar Barneveldverkeert in degradatiegevaar Verlies voor „Amersfoort ondanks beter spel Standen na eerste helft van tafeltenniscompetitie Amersfoorters laten eer aan tegenstanders „Soesterkwartier'-twaalftallen staan er goed voor Maandag 31 December 1951 15 Sportverbroedering op Birkhoven Liefhebbers van voetballen en handballen kunnen, in één ontmoe ting, op Nieuwjaarsdag hun hart ophalen. Dan zal namelijk een elf tal van de Handbalvereniging Amersfoort" en een elftal van APWC op het terrein van laatstge noemde vereniging (Birkhoven) een gecombineerde hand- en voet balwedstrijd spelen. Voor twee jaar terug, eveneens op Nieuwjaarsdag heeft een derge lijke ontmoeting vele sportliefheb bers een genotvolle middag be zorgd. Het ligt in de bedoeling hiervan ben traditionele Nieuw jaarsontmoeting te maken. In elk geval wordt het jaar 1952 op de sportvelden in sportverbroe dering ingezet, want ongetwijfeld kunnen dergelijke ontmoetingen de onderlinge verstandhouding ten goede komen. Duinsbergen zijn hakken had la ten zien. plaatste bij een aanval de bal laag voor doel. De midden voor stapte erover heen, waardoor linksbinnen Ruitenberg een prach tige kans kreeg die hij niet on benut liet. Hard en hoog suisde de bal onhoudbaar voor IJzen- óoorn in het net. 01. Paars-geel ging beseffen dat het paars-wit menens werd en begon een hevig offensief, dat kort voor rust in een doelpunt resulteerde. Een goede Vonno-Snijders-v d Flier combinatie bracht de bal bij laatstgenoemde die een hard schot recht op de doelman loste. Deze kon de gladde bal niet voldoende stoppen en via een Zeister back ging het leder tussen de palen, 1—1. EEN' LIEVE LUST Na de hervatting stelde APWC (Van een onzer verslaggevers) Het was gisteren niet bepaald prettig toeven op „Birkhoven" en de tal rijke toeschouwers die voetbal in storm en regen prefereerden boven een kopje thee by de warme kachel zgn met koude voeten, een nat „pak" en teleurgesteld naar huis gegaan. APWC demonstreerde maar een matig partytje. De vertegenwoordigers van het Gero-dorp deden het iets beter, doch het was by he enook lang niet alles zilver wat er blonk. Dat de balans tenslotte in het voordcel der paars-witten oversloeg was meer geluk dan voetbal wijsheid. Spanning aan eind van strijd APWC probeerde het weer eens met een andere opstelling. Keeper Sngders stond geblesseerd langs de lijn. IJzendoorn verving hem en deed zulks goed S v. d. Flier bezette de stopperspilplaats en werd geassisteerd door J. v. Em- pelen en J. v. Duinsbergen. Vonno was weer van de partij en deed als linkshalf verdedigend en aan vallend goed werk. Het tere punt was als steeds de voorhoede, die ook nu weer mank ging aan goede schutters en een doorzetter. Zeist telde drie invallers het geen misschien een excuus kan zgn voor het teleurstellende spel. Het had na 5 minuten al 10 voor Zeist kunnen zijn, ware het niet dat keeper IJzendoorn met een fraaie duik een hard schot van een der voorwaartsen uit zijn doel stompte. Onmiddellijk trapte J. van Empelen de bal hoog naar voren. Door snel te reageren op een terugspeelbal zag middenvoor v. d. Flier kans deze te bemach tigen en de keeper te omspelen. Ten onrechte vlagde de grens rechter voor outbal waai door een mooie kans voor APWC teloor ging. Een tweede save van IJzen doorn bracht even later de han den op elkaar. HOOG OVER Ten koste van een corner be hoedde de APWC-doelman de paars-gelcn opnieuw voor een achterstand. Hieruit kwam de bal voor de vrystaande rechts binnen die van drie meter hoog overschoot, hetgeen ons moeilijker leek dan te doelpunten. Geschrok ken door zoveel Zeister vuurwerk ging APWC wat feller spelen. Kansen schiepen de aanvallers zich wel doch als het op schieten aan kwam faalden zg hopeloos. Na een half uur spelen nam Zeist onver wachts de leiding. De snelle rechts buiten. die al enige malen van alle pogingen in het werk om de leiding te veroveren. Linksbuiten Brandsen spurtte langs de lijn dat het een lieve lust was en vuurde eenmaal een kogel af die beter lot had verdiend. De middenlinie stuwde de voor hoede steeds weer op, die echter maar niet op toeren kon komen. Van de vele kapsen werd geen gebruik gemaakt en het was niet APWC doch Zeist dat na een kwar tier een voofsprbng nam. Het verre opdringen werd onze stad genoten noodlottig. De rechtsbui ten ondernam vanuit het midden veld een run. passeerde de gehele verdediging en gaf keeper IJzen doorn geen schijn van kans, 12. Nog geen minuut later werd het 13 door linksbinnen Ruitenberg, een doelpunt waarbij de verdedi ging niet geheel vrijuit ging. AP WC gaf zich nog niet gewonnen. Jan van Empelen wisselde met Braak van plaats en joeg de voor hoede op. Een prachtige pass van zijn voet stelde Henk Snüders in staat de achterstand tot 2—3 te verkleinen. APWC rook een puntje en drong Zeist geheel in de ver dediging Spannende momenten speelden zich voor het doel der gasten af doch het zat onze stad genoten niet mee. Een doelpunt kwam er wel doch aan de verkeer de kant. Een uitval der Zeistena- ren bracht de bal bij de linksbui ten. die APWC de genadeslag gaf. 2—4. (Van een onzer verslaggevers) Amersfoortse Boys heeft de moeiiyke uitwedstryd tegen Barneveld tot een goed einde weten te brengen. Dat het niet eenvoudig is om Barneveld op eigen terrein te slaan is Zondagmiddag weer eens gebleken. Beide ploegen hadden een Invaller en hebben hard voor de punten gestreden, waarbg aangemerkt dient te worden, dat de ploeg welke het meest recht op de overwinning fcad de punten ook heeft weten te bemachtigen. Toen beide ploegen aantraden viel er een Uzige druilregen, waardoor het lang niet effen terrein sjckglad was geworden. Aanvoerder Peters won de toss en koos de zeer sterke wind In de rug. Van deze wind hebben de Amersfoorters profy? getrokken, waardoor zy by de rust reeds een 30 voorsprong hadden. Df deze stand geheel verdiend was kunnen w-y niet zonder meer bevestigend beantwoorden, doch wel verdienden de Boys een voorsprong en de eindstand 2—4 geeft de verhouding toch wel goed weer. en van tyd tot tijd deed men een uitval, welke niet van gevaar ont bloot was. Vooral midvoor G. v. d. Beek was zeer actief en linksback Ruitenberg moest alle zeilen bg- zetten om zich de handige Ambo- nese speler Robijn van het lijf te houden Dit lukte hem niet altijd, doch Do Braber kwam zijn clubge noot steeds op tijd te hulp om verder onheil te voorkomen. Ge steund door de zeer sterke wind werden dc aanvallen van de Boys echter veelvuldiger en gevaarlijker. De Barneveldse achterhoede kwam dan ook onder grote druk te staan. Rechtsback Turuay verde digde zeer goed, maar kon niet ge heel het gevaar bezweren, daar zijn partner v. d. Koekelt nog al eens een steekje liet vallen. Na het afslaan van een aanval door Turuay kwam Kraak in het bezit van de bal en loste van grote af stand een zeer hard schot, dat van de onderkant van de lat ln het veld terugsprong. Hoek kopte op nieuw in en doelman Vossegat kon het leder slechts ten halve keren. Konstapel kon door snel terug lopen ten koste van een corner Doelman Peters keert een penalty Barneveld trok drect na de af trap ten aanval en joordat het trio Peters, De Braber Ruitenberg niet geheel ingesteld bltpk op de vette bal werd er nog al even half ge mist en raar geschitterd. De ach terhoede wist zich ichter direct te herstellen en na (twee minuten zagen wij de eerse Boys-aanval. Een door Rijn opgepikte bal werd doorgegeven aan K'aak en deze zette meteen middenvoor Hoek voor de eerste maal aan het werk. Hoek ving het lede* goed op en draaide handig om de linksback heen om daarna e*n hard schot te lossen, dat doel \rof. Tot grote ontsteltenis van doelinan Vossegat zag hij het leder in de rechter bovenhoek verdwijneti (01). Dit doelpunt gaf de Eoys-ploeg de nodige rust en steeds weer werd Barneveld op eigen helft terugge drongen. Geheel stil zat men ech ter in het Barneveldse kamp niet Ma Braun... bij het uitspreken van deze naam nemen de ge dachten een ge weldige sprong ln de historie van onze zwem- sport en vinden pas bodem wan neer zij stuiten op de data die aangeven dat enige lieden zijn begonnen aan de serieuze op bouw va, i de naam van ons land in de zwem- wereld Kam pioen schappen, wereldrecords en gouden me dailles dringen zich in een lan ge nauw aan eengesloten rij vaar voren. De namen van de zwem sters die destijds meewerkten aan het tot stand komen van een zwem- hegemon ie hebben inmiddels veel van hun klank verloren. Niet dat we die vergeten zijno, nee want te luid hebben deze namen geklon ken. Eén naam bleef c>* voert nop steeds de boventoonMa Braun Vrijdag werd zij zeventig jaar. Onze fotograaf is er op uit getrokken om u een onmiskenbaar beteijs te leveren dat Ma Braun niets heeft Ver loren van haar enthousiasme, vuur en overga ve. Weer zijn er meisjes die on der haar leiding tot grote presta ties komen of zullen komen. Ma wilde haar verjaardag niet zien als een mijl paal en voelde niets voor een receptie. Dat heeft haar vele vrienden en be wonderaars er echter niet van kunnen weer houden om haar ln grote stromen gelukwensen te doen laten toe kom-en. Zij heb ben evenals wij, deze verjaardag wel willen zien als een mijlpaal, die een periode van veel roem en glorie af sloot. maar tegelijkertijd voor de toe komst schone beloften inhoudt. Moge Ma Braun daar 'n grote rol in spelen. een zeker schijnend doelpunt voor komen. Kreikamp plaatste de cor ner echter achter. Doelman Vossegat nam de uit trap zeer slecht en Hoek was er als de kippen by om de bal in het lege doel te knallen 02. INGESPEELD Barneveld gaf de moed nog niet op. maar thans was de achterhoe de geheel ingespeeld en was er practisch geen doorkomen aan Bij een poging van de rechtsbuiten om Ruitenberg te passeren, kwamen beide spelers in botsing waardoor laatstgenoemde gewond raakte en vervangen moest worden. De Graaf kwam de ploeg completeren, het geen tot gevolg had dat er enige wijzigingen aangebracht moesten worden, o.a. ging Kraak de spil- plaats bezetten. Dit verzwakte de aanval wel enigszins, maar het verdedigingsblok bleef hecht. Na ruim een half uur plaatst Bakker de bal prachtig hoog in de doel- mond en de goed doorgelopen Van Doorn, was er eerder als de doel man en kopte fraai in 03. Met deze stand ging men rusten. Toen Barneveld na de rust wind mee kreeg, bleek dat men vastbe sloten was de achterstand spoedig weg te werken en het leek er weldra op dat dit zou gelukken. Na 6 minuten ving midvoor v. d. Beek de bal goed op. De verdedi ging meende aat het buitenspel was en bleef staan. V. d. Beek profi teerde hier handig van en gaf doelman Peters met een harde schuiver geen kans 13. Even daarna dachten wij weer een doelpunt van dezelfde speler te zien, maar zijn harde kogel kwam van de onderkant van de lat in het veld terug Barneveld bleef aanvallen, waarbij opviel dat alles over links werd gespeeld en de handige en gevaarlijke Robijn totaal werd verwaarloosd. Hoe ge vaarlijk hij was bleek weldra want toen doelman Peters een bal van de grond wilde oprapen en misgreep, was hg er als de kippen bij om dit af te straffen 23 Het ging er voor Amersfoortse Boys benauwd uitzien. Plotseling APWC—ZEIST 2—4. Een Zeis- ter schutter neemt de Amers foortse keeper onder vuur. maar die slaat zich cr hier letterlijk goed doorheen. kwam er echter weer meer vuur in de ploeg en dé juiste tactiek tegen de wind in werd gevolgd, nl bal laaghouden. Langs de grond bouwde men van tijd tot tijd ge vaarlijke aanvallen op en toen Turuay even treuzelde, was het Van Doorn, die hem het leder snel afnam, doorbrak en met een schot in de benedenhoek zgn ploeg weer wat veiliger stelde. Barneveld kwam echter weder om terug en bij een snelle aanval maakte een der Amersfoortse ach- tcrspelers zich schuldig aan een overtreding. Strafschop! Spil Kon stapel kwam naar voren. Rustig plaatste hij het leder in de bene denhoek. echter te rustig. want doelman Peters zag kans vallende de bal corner te stompen Hierme de maakte hU zijn tevoren ge maakte fout weer goed en hij zou het nog beter doen. De druk op de Amersfoortse veste werd groter, doch doelman Peters toonde weer eens wat hij waard was. want op fraaie wgze wist hij enkele harde en gevaarlijke schoten te stoppen, waarmede hij een bclangrgk aan deel kreeg in de verdiende Amers foortse zege. YOETBALOVERZICHT De regen heeft het toch al magere voetbalprogram van gisteren nog meer gedund, want er moesten enkele terreinen worden afgekeurd. Zo kon de wedstryd O.S.V.A.F.C. ln de tweede klasse A geen doorgang vinden. V.V.A. behield zijn kansen door H.F.C. in Haarlem een fikse nederlaag te bezorgen. De Amsterdammers biyven dus nog steeds een niet te onder schatten concurrent van II.V.C. Het Haarlemse H.F.C. staat er nu vrü on gunstig voor. Zeist heeft op Birkhoven A P.W C. geen kans gegeven De Zeistcrs be hielden. door een overwinning, hun kansen in de derde klasse D. For- titudo kreeg een zware nederlaag in Bussum van Allen Weerbaar. De Culemborgcrs moeten gaan oppas sen. want het gedrang in de onder ste regionen wordt r.teeds groter. Stichtse Boys contra B.V.C. werd af gelast. D.WS.V. verbeterde zgn kansen in de vierde klasse G belangryk door een, zü het dan ook magere overwinning op B F C dat hierdoor in de strb'd om de leidende positie achterop raakte. Voorwaarts ver hief zich iets uit de gevarenzone door het bezoekende A.D.E. een kleine nederlaag toe te brengen De Weespenaren zgn nog lang niet bui ten degradatiegevaar. Amersfoortse Boys zorgde voor een verrassing door Barneveld in de eierenstad te verslaan. De Barnevel ders verkeren nu in direct degrn- datiegevaar. Saestum kreeg bij Stichtse flink de kous op de kop en ook de Zeisters nomen een zeer on gunstige plaats in de vierde klasse H. in. Naarden won zowaar de uit wedstrijd tegen Nijenrodes. hetgeen een lehjkc streep door dc rekening van de Breukelenarcn betekent, die daardoor alweer verder achterop zijn geraakt. De wedstrijd K.D.S. tegen D E V werd afgelast. Cor Braasem spreekt voor poloscheidsrechters Donderdag 3 Januari zal de bekende aanvoerder van ons nationaal watcrpolo- r.evental de heer mr Cor Braasem, ln de bovenzalen van Hotel Rlchc ccn cause rie houden over „Internationale scheids rechters ln de laatst gehouden grote wa- terpolo-tournoolcn" voor de Utrechtse watcrpolo-schcidsrechters Op deze avond zullen tevens door het bestuur van dc Utrechtse Scheidsrech- tersvcrcniging belangrijke mededelingen over het komende zwemseizocn worden gedaan. Dc heer C. Minnes zal ln het begin van Januorl een aanvang maken met een scheldsrechterscursus voor adsp. waterpolo-schcldsrechters. Deze cursus zal ongeveer 6 A 7 weken duren. Na 12 Januari zal de wlnter-water- polocompctitic worden voortgezet. De Zaalhandbalwedstrijden van gisteren, in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam, hebben voor onze stadgenoten wederom geen succes opgeleverd. Zowel de dames als de heren verloren beide wedstrij den. Toch speelden de Amersfoor ters beter dan in voorgaande wed strijden. Dit kwam vooral bij dc lieren lot uiting, getuige de twintig doelpunten, welke zij Misten tc scoren in belde wedstrgden. Het herenelftal van „Amers foort" was gisteren voor beide wedstrijden gewijzigd. Doelman v. d. Hoef had zijn plaats afgestaan aan H. Fijnenbcrg en zelf speelde hij een aardige partij in dc voor hoede. L. Luikel was bij „Amers foort" toch van de partij en hy Amersfoorters in Utrechts team In het Utrechtse tafeItennlsteara. dat op 12 Januari tegen het Gelderse team zal spelen, zijn weer een aantal Amers foortse spelers opgesteld. De Over 't Net-spelers Merkus en Jelllnek maken deel uit van resp. het eerste en derde klasse team; het vierde klasse team bestaat zelfs geheel uit spelers uit Amersfoort en omgeving, nl. Van Ede en Peeters, belden van Vlug en Vaardig, en B. van Haarlem (Shot). Hieronder geven wij den nog de com petitiestanden na de eerste helft van de Amersfoortse vierde klassers en reserve- klasse teams. Klasse 4 D Reserve klasse 4 G Vlug en Vaard. 1 8 8 0 0 16 75— 5 Hapam 1 8 6 0 2 12 51—29 Ehma 1 8 6 0 2 12 46—34 Tavedo 1 8 4 1 3 9 46—34 MHH 1 8 4 1 3 9 39-41 Noack 3 8 2 1 5 5 29—51 SoestdUk 2 8 2 1 5 5 23—57 KTV 1 8 2 0 6 0 34—46 Over 't Net 6 8 0 0 8 0 17-63 Klasse 4 E Shot 1 7 7 0 0 14 52—18 Vriendenkring 1 3 7 0 1 14 55—25 Contimeta 1 8 5 0 3 10 48—32 Barna 9 8 4 1 3 9 52—28 Steeds Hoger 1 8 4 1 3 9 46—34 Fako 7 3 1 3 7 41—29 Jaffa 4 8 2 0 6 4 20—60 TBU 1 8 1 0 7 2 17—63 Smulders 2 8 0 1 7 1 1961 Klasse 4 F Zeist 6 8 8 0 0 16 68—12 Slompert 1 8 8 1 1 13 56-24 UVB 2 8 5 1 11 44—36 Velox 5 3 4 2 2 10 49—21 Barna 7 8 3 1 4 7 44—36 VRA 3 8 2 1 5 5 30-50 Rivendi 8 8 2 0 6 4 29—51 Togido 1 8 1 2 5 4 22—58 Over t Net 5 8 1 0 7 2 14—16 Reserve klasse 4 C Meursing 1 8 7 0 1 14 66—14 Hoevelaken 1 3 5 2 1 12 60—20 Ehma 2 8 3 1 2 11 47—33 Hapam 2 8 4 2 2 10 48—32 Bofa 1 8 4 1 3 9 49—31 Ehma 3 8 4 n 4 8 37—43 Bofa 2 8 2 1 5 5 34—46 Meursing 2 8 1 0 7 2 14—66 Noack 4 8 0 1 7 1 5—75 Nedoptiva 1 8 7 1 0 15 56—24 Stomport 2 8 6 1 1 13 59—21 Tavedo 2 8 5 1 2 11 56—24 Zeist 11 8 4 3 1 11 45—35 Tempo 3 8 4 2 2 10 56—24 KTV 2 8 2 0 6 4 30—50 NBM 2 8 2 0 6 4 23—57 ONI 3 8 1 1 6 3 20—60 Sparappel 3 8 0 1 7 1 15—65 Reserve klasse 4 L Vlug enVaard. 28 8 0 0 16 78— 2 Zeist 8 8 6 1 1 13 58—22 Soestdijk 4 8 5 1 2 11 42—38 Smulders 4 8 3 2 3 8 40—40 PVCW 2 8 3 2 3 8 39—41 Dosc 3 8 3 2 3 8 35—45 Pern. Mob. 7 PVH 4 8 3 0 5 6 30—50 8 1 0 7 2 27—53 Levu 4 8 0 0 8 0 11—69 Reserve klasse 4 P Per Mob. 3 9 8 1 0 17 73—17 Shot 2 9 8 0 1 16 75—15 Vlug en Vaard. 3 9 7 1 1 15 76—14 Pata 7 9 5 1 3 11 48—42 Barna 13 9 3 3 3 9 42—43 TBU 3 9 3 2 4 8 35—55 Dosc 4 9 2 6 5 32-58 Ral ff eisen 5 9 1 3 5 5 31—59 UVB 4 9 1 1 7 3 26—64 Raiffelsen 6 9 0 1 8 1 12—78 Reserve klasse 4 R Tuindorp 5 5 5 0 0 10 38—19 Stompert 3 4 3 0 1 6 26—14 Pnrp. Mob. 11 5 3 0 2 6 28—23 Iduna 3 4 2 0 2 4 25—15 PVCW 4 3 1 0 2 2 13—17 MHU 9 3 1 0 2 2 10—20 Perp. Mob. 13 4 1 0 3 2 9—31 UVB 5 4 0 0 4 0 11—29 verving G. Krabman. Zoals wij al zeiden, de Amersfoorters hebben ondanks hun beide nederlagen niet onverdienstelijk gespeeld. In hun wedstrijd tegen AHC verloren zij met 917 Met dc rust hadden zij al een 510 achterstand, Voor on ze stadgenoten scoorden ln deze wedstrijd J. Brondijk (3 x), H. v. d. Hoef (2 x), J. Huslage (2 x) en J. Budding (2x). De tweede wed strijd was tegen HHC uit Hilver sum. Het werd hier een 119 ne derlaag Elf doelpunten van „Amersfoort", dat vinden wij een behoorlijk resultaat tegen deze sterke Hilversumse ploeg. Voor „Amersfoort" scoorden hier: J. Brondijk (4x), L. Luikel (2x), H. v. d. Hoef (2x). J. Huslage (2x) en J. Budding (lx). De dames verloren, naar wij al hadden verwacht van Sagitta uit Amsterdam met 40, maar dat zg ook van Concordia zouden verlie zen viel ons wel een beetje tegen. Het werd een 64 zege voor de Haarlemse dames. Voor „Amers foort" wisten de volgende dames nog te scoren. J. Baist (3x) en T. Wiggers. Voor beide ploegen staan er nog twee wedstrijden op het program ma en deze zuilen 13 Januri in het RAI-gebouw te Amsterdam ge speeld worden. Daarna zal weer een aanvang worden gemaakt met de veldhandbalcompetitie. Kerstwandelingen ANWB waren zeer in trek Ieder jaar organiseert de ANWB een viertal wandeltochten voor in- divlduelen, een Paas- en een Pink- stertocht, een in de herfst en een Kerst-wandeltocht. Ditmaal waren start en finish van deze 17 km lange tocht in hotel „De Schouw" te Bilt- hoven en al trof men het Vrijdag al zeer slecht met het weer. toch lieten 270 personen hun kaart afstempelen. Zaterdag waren er 350 liefhebbers en Zondag liefst 1050. De enorme goodwill van de ANWB was oorzaak dat de wandelaars (al len ANWB-leden met introducees) en bloc toestemming kregen om over terreinen tc wandelen waar men an ders niet gemakkelgk kan komen. Het schitterende parcours ging van Bilthoven in dc richting van dc Lage Vuursche. Mr. De Jager, de Utrechtse Kantonrechter, had dit uitgezet. Na hem kwamen ongeveer 1700 dames en heren. Zelfs uit Vlissin-gen, Win schoten en Sittard werden namen ge noteerd: als introducees waren er Engelsen, Fransen en Zondag vele Belgen. De oudste wandelaar, rustig en welgemoed, was wel de 7o-jarige heer Modderman, oud-secretaris van „Zeist". Deze ANWB-wandeltocht is schit terend geslaagd, mede dank zij de perfecte voorbereiding, die reeds in Juli begon. Batavieren winnen na 2-0 achterstand ANTWERPEN, Zatcrdagmid- dag heeft een Zuidelijke hockey- plocg van de Batavieren met 32 gewonnen van het Antwerps elf tal, ondanks een achterstand van 2—0. In de eerste helft ging de strijd gelijk op, en konden dc verdedi gingen de voorhoedes in bedwang houden. De tweede helft begon met een duidelijk overwicht van de gastheren die de score openden door toedoen van hun linksbuiten Van den Hout. De Antwerpse rechtsbuiten De Laet wist de voor sprong zelfs te vergroten tot 20, maar dc Batavieren dienden on middellijk van repliek en nadat linksbinnen Van Gasselt (Vcnlo) binnen een minuut de achterstand verkleind had speelden zy steeds beter. De ploegen hielden elkaar in evenwicht tot in de 30e minuut toen midvoor J. Derckx Venlo) met een zeer scherp schot de Bel gische doelman passeerde. Twee minuten later kon linksback P. Nefkens (Vcnlo) uit een strafbully het winstgevende doelpunt voor onze landgenoten maken. Bevilacqua klopt zijn grote rivaal Kubler BUENOS AIRES De Italiaan- se wereldkampioen Toni Bevilac qua is cr Zaterdagavond op de wielerbaan „President Peron" in geslaagd zyn grootste rivaal, de Zwitser Ferdinand Kubler. in een achtervolgingsrace over vier kilo meter te verslaan. De tijd van de winnaar was 525,5. die van Kubler 5.26,8. KREFELD Het Nederlandse ijshockey-team HHIJC uit Den Haag heeft het Krefelder EV-team verslagen met 42 in een wedstrijd om de West-Europa cup Dc tus senstanden waren: 21, 00, 21. DEN HAAG Als aanpassing aan de gestegen textielprijzen wor den de inhoudingen op salarissen wegens uniformverstrekking aan Rijkspersoneel met ingang van 1 Ja nuari verhoogd met />0 procent. Uitslagen V/EST I 2c klasse A HFC—WA 1—3. 2e klasse B Spartaan—Hercules 2—1. Schoten—ZVV 1—3; KFC—Volendam 0—1. 3d klasje D APWC—Zeist 2—4. ->5 AWFortitude 5—0 4e klasse G-: Voor waarts—ADE 5—4 DWSV—BFC 3—2 4e klasse H: Nuenrodes—Naarden 2—4. Barneveld Amersf Boys 2—4; Stichtse— Saestum b—1. WEST II 2e klasse A DFC—Neptunus 00. HVVEBOH 3—5. 3e klasse B.: Excelsior '20—GDA 5—", WoerdenAlphen 21. 4e klasse E Stolwijk—DSV 3—3. NOORD; 2e klasse A: PEC—Zwaagwesteindc 3—0. Fi Up landMSC 31; Emmen—Nicator 2—3 LSC—Zwartemeer 0—2 Alcides—Houti- ghehage 6—2 OOST. 2e klasse A Tu- I bantiaAchilles '12 10: NEO—Borne 0—2; Sallandia—ZAC 12 (gestaakt! 2e klasse B TEC—Rhcden 2—0 WAW-- SCH 2—2. Robur et Velocitas—Ede 3—0. 3e klasse D; Oosterbeek—SCE 0—0 AWC I Uchta 3—1; Veenendaal—DVE 9—0. 1 Het gure weer was clc oorzaak dat het grootste gedeelte der vastgestel de wedstrgden moest worden afge last. de wedstryrien die toch door gingen waren geen onverdeeld ge noegen. Maken wc nu over 1951 dc balans op dan komen we tot de con clude dat de Soesterkwartier twaalf tallen er over het alcemecn fraai voor staan. De 1 KI G.U.K.B. blt|kt over het algemeen een groot succes te worden, de krachtsverhoudingen zyn zeer klein wat de spanning ten goe de komt. Socsterkwarticr. dat erg wispel turig sneelt heeft geen kans meer on de bovenste plaats doch blijft zgn kans op de tweede plaats be houden, al zijn er veel gegadigden voor deze plaats. S.K.V. zal de bo venste plaats niet meer afstaan Samos 4 daarvoor is haar voorsprong te Excelsior 2 groot geworden. Excelsior 2 bezet - nog steeds de onderste plaats en heeft niet veel kans om hiervan af te komen, of dit moest ten koste van Kamen gaan. relatief staat Ka men er stukken beter voor. doch het moet nog tweemaal tegen de leider S.K.V. uitkomen wat zeker geen winst op zal leveren Soesterkwartier 2 bezet nog steeds de bovenste plaats doch ook Samos 6 zit volop in de running, de ont moeting tussen deze beide ploegen zal de beslissing moeten brengen, die naar de geleverde prestaties zeker in het voordeel der grocn-wltten be slist kan worden. Soesterkwartier 3 leverde tot op heden de beste prestaties en neemt met ongeslagen record een zeer fraaie positie in. Zondag werd met C— 0 van haar grootste concurrent Vogel 5 gewonnen. Het kampioenschap kan deze ploeg dan ook niet mcc-r ontgaan. Soesterkwartier 4 bezet de onderste plaats doch is zich aan het herstellen en zal zeker de onderste plaats aan S.K.V. 3 overlaten. De stand in de le kl G.U.K.B. luidt nu: 7 2 s.k.V. l Vogel 2 Socsterkw. Tover» 2 AUtus Giraffes 9 12 11 10 10 2 4 11 2 3 1 13 37—41 12 50—11 11 45—35 10 40—33 8 33-32 8 41—47 7 32—38 5 34—58 De stand in de 2e klasse G U.K.B. luidt nu; 7 6 4 Socsterkw. 2 Samos 6 Vogel 3 Excelsior 3 S.K.V. 2 Olympta 3 Tovcrs 3 1 14 83—13 12 37—17 8 14—22 6 33—28 6 22—46 4 10—58 2 12- De stand ln de 3e klasse G.U.K.B. luidt nu: Socsterkw 3 7 7 14 Vogel 5 10 5 2 3 13 Excelsior 4 8 4 1 3 9 Samos 7 9 2 5 2 9 Giraffes 2 6 S K V. 3 7 Soesterkwartier 4 7 2 3 62

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 15