DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ned. s.s.Gemma met man en muis vergaan Geen accoord bereikt over Europees Leger in Egypte? Weer onrust in Zeeuws Ambonezenwoonoord Queen Mary defect - reis van Churchill vertraagd Mountbatten bemiddelaar V V Ziekenfondsen geAcn geen geld meer voor brillen V ORKAAN RAAST IN GOLF 5 VAN RISC AYE opkocht Pausins willen prinsesjes schaatswalsjes leren N oorse tanker breekt door m id den, opvarenden gered Verkiezing in Perzië; 4 doden, meer dan 100 geA\ ouden Canadese wapenen naar ons land Acrobaat stort uit nok van circus Tsjechen en Polen laten Duitsers ATij ONDANKS TOESPRAAK VAN EISENHOWER Benelux wil financiering niet uit handen geven Minister Rutten houdt zich in de ruimte Jachtopziener lost dodelijk seliot op aanvaller lie Jaafgang, no. 306 Maandag 31 December 1951 nr c,irLKnn r p3„_i" Ci\rr\ 510330 tt>-TT -V- t~\ Redactie cn Administratie: SnouckacrÜaan 7. Amersfoort Opgcncht door Ide Stichting ..Het LltgaVCI IS .V De NlÊUWe PeTS Telefoon redacric 4291 - Telefoon administratie 6235 prt«n. P"of® 5.15~P v" llL HOOFDREDACTEUR: TI. DE BOORDER Neutrale bufferzone op de weg van Cairo naar Suez ingesteld CAIRO. Het Britse kabinet zal beraadslagen over een voorstel om X graaf Mountbattcn te benoemen tot bemiddelaar in het EgyptischEngelse geschil, aldus het blad „Al Zaman" in een telegram uit Londen. Officiële kringen in Londen, zo zegt het blad. geloven, dat Mountbattcn de meest wilden de assistent-kampleider te lijf gaan. omdat hij een Amboncse kok leiders kent; 2. succes heeft gehad als bemiddelaar in India; 3. een van de weinige Britse persoonlijkheden is, die echte sympathie hebben voor de j nationale aspiraties van de Oosterse volken. Inmiddels heeft generaal Saased- din Sabboer. verbindingsofficier van het Egyptische legér, ver klaard. dat tussen de Egyptische cn de Britse strijdkrachten op de weg CairoSuez een neutrale buffer zone van 10 km breedte is inge steld. De overeenkomst is gefloten met het Britse opperbevel en heeft ten doel. botsingen tussen de beide legers te voorkomen. In deze neu trale zone zullen zich geen Britse en geen Egyptische patrouilles mo gen bevinden. Anderzijds heeft het Egyptische kabinet een wetsontwerp goedge keurd, waarbij medewerking met ..vreemde troepen, die onwettig op Egyptisch territorium zijn gesta- tionneerd". strafbaar wordt gesteld, met drie jaren gevangenisstraf. Onder medewerking verstaat het ontwerp: het verstrekken van on derdak kléren, voedsel, transport middelen Toenemende bewolking f Weersverwachting geldig tot Maandagavond: g Aanvankelijk opklaringen, la- I 5 ter echter weer toenemende t-j -X béwolking met 'n de middag X i U kans op regen. Meest matige i X wind tussen Zuidwest en West. later op de dag echter toene- S mend tot krachtig en draaiend X naar Zuid. Ongeveer dezelfde .T |- temperaturen. 1 Jan. Zon op 8 u 43 m onder 16 u 38 in; Maan op 11 u 17 m on- X der 22 u 14 m. S 2 Jan. Zon op 8 u 48 in onder f 16 u 39 nv. Maan op 11 u 29 m on- - der 23 u 38 m. m AMSTERDAM. Met inganjc van 1 Januari vervallen de bij dragen van de algemene zieken fondsen voor kleine kunstmidde len, oj. brillcglazcn. De bijdrage voor zeer kostbare contactglazen blijft gehandhaafd. Tot dusverre verleenden de fondsen geen bijdrage voor chi rurgische kaak- en aangezichts prothesen. Voortaan is zo'n bij drage wel mogelijk. Gehandhaafd blijven de bijdra gen der fondsen voor in het al gemeen kostbare kunstmiddelen zoals orthopaedisch schoeisel voor sterke misvormingen, orthopae- dische corsettcn, beugels cn kunst ledematen. J De nieuwe maatregel, die nood- zakelijk is als gevolg van de fi- nanciëlc noodtoestand der zie- kenfondsverzekering, levert een j besparing op welke voor de afde ling verplichte verzekering op I bijna ƒ2.180.000 kan worden ge- I raamd. De ministers die in Parijs over het Europese leger hebben be raadslaagd. Van links naar rechtsprof. Hallstein, Duits land; Bech, de Luxemburgse minister van Buitcnl. Zaken; Van Zeeland, de Belgische mi nister van Buitenlandse Zaken; dr Adenauer, de Westduitse Bondskanselier: De Gasperi, de Italiaanse premier; Schuman, de Franse minister van Buitenland se Zaken; mr. Stikker; Pacciardi, de Italiaanse minister van Oor log: de Italiaan Lombardo: ir Staf; kolonel De Greef. dc Bel gische minister van Oorlog; Bi- datlit, de Franse minister van Oorlog. Fraude bij ..Duin en Bos" Slager aangehouden die gestolen vlees CASTRICUM. In het begin van December zijn vier personeelsleden van het provinciaal ziekenhuis „Duin en Bos" aangehouden en in gesloten, omdat zij zich levensmid delen van deze inrichting hadden toegeëigend. Dc rijkspolitie heeft nu Zaterdagavond een slager aangehou den, wie ton laste wordt gelegd, dat hij rundvlees en vet van ge noemde personeelsleden heeft ge kocht, wetende, dat het gestolen goed betrof. De slager, die blijft ontke? ien. is. met een vijfde Perso neelslid. dat Zondag gearresteerd is. op transport gesteld naar Alkmaar. Prins Bernhard niet tevreden over zijn eigen ski-prestaties SANKT ANTON. Het heeft heel weinig gescheeld of dc prinses jes Beatrix en Irene hadden in Sankt Anton onderricht gehad in kunstrijden op de schaats van een der beroemdste rijporen ter wereld. De Pausins uit Wenen bevinden zich nl. op het ogenblik onder de wintersportgastcn in Sankt Anton. Toen zij hoorden, dat de prinsesjes hier ook waren boden ze onmiddellijk aan haar enkele walsjes op de gladde ijzers te leren. Helaas hadden de prinsesjes haar schaatsuit- rustlng niet bii zichzodat van dit spontane aanbod geen gebruik kon worden gemaakt. De prins heeft ook de tweede dag van zijn verblijf zijn kamer moeten houden en vertoonde zich Zaterdag slechts tijdens een korte wandeling met de Koningin. Zondag echter heeft hij voorliet eerst ook dc latten ondergebonden, maar na dc eerste tocht was prins Bernhard geenszins tevreden over zijn eigen prestaties. Koningin Juliana voelt zich hier tussen de watersportliefhebbers volkomen op haar gemak, temeer omdat niemand bijzondere aan dacht aan haar schenkt. Het ko- Dc orkaan, die Vrijdag Ierland, Schotland cn Engeland met tomeloos geweld besprong, heeft niet alleen dc zeelieden met dood cn verderf be dreigd maar ook dc mensen, die vaste grond onder de voeten hadden. Duizenden bomen zijn ontworteld, rivieren buiten hun oevers getreden cn in dc Engelse Kanaal-badplaatsen zijn wandclpiercn als lucifershoutjes gekraakt. Er zijn tientallen mensen om het leven gekomen, getroffen door bomen cn delen van huizen of overvallen door het ver boven normaal Avinterpcil opgejaagde water. Terwijl dc orkaan hier de sporen van zfjn tomeloze kracht achterliet, heeft hij zijn meedogenloze aanvallen daarna gericht op dc Franse kust cn de golf van Biscayc. Dit heeft het lot beslisi van de Nederlandse teertanker Gemma", die reeds dagen lang machte loos Avas overgeleverd aan het geweld van de golven, fcrwUl de in de nabfjheid AAakende Spaanse trailers door dc hoge zee niet konden vast maken. Ze hebben lüncn over het geteisterde schip geschoten, maar de uitgeputte bemanning was niet meer btf machte om te reageren Ten slotte is het schip op de rotsachtige kust gelopen cn door de golven omgekeerd, zodat het met dc kiel naar boven ligt. Daar dc „Gcmma" reeds eerder gemeld had. dat de boten Avaren stukgeslagen, moet aangenomen worden, dat de bemanning van zeven koppen baar graf In de kokende golven heeft gevonden. Personeel van de 'douane cn dc zccpolitie van San Sebastian, dat het Avrak zo dicht mogelijk gena derd is, heeft geen enkel teken van leven waargenomen. Inmiddels is het nog niet geïdentificeerde lijk \ran een man op het strand aange spoeld. Men acht het mogelijk, dat dit een der opvarenden van de „Gcmma" is. In de Golf van Biscaye is even eens het Noorse tankschip „Ost- havn" (8525 ton) ondergegaan in het geweld van Avind cn golven. Het schip is in tweeën gebroken, zodat A'oorschip en achterschip een speelbal van dc elementen waren. Het gelukte aan dc bemanning van het Zweedse s.s. „Gunny" om 34 personen A'an het achterschip te ha len. Op het voorschip bevinden zich nog acht man en een vrouw. Twee schepen zijn op Aveg om hulp le verlenen. De positie van het Amerikaanse schip „Flying Enterprise", dat be- Avesten Ierland met zware slagzij ronddrijft is zeer kritiek gcAvorden. Bemanning en passagiers zijn over genomen door het Amerikaanse s.s. „Southland" en het Amerikaanse transportschip „General Grcely". Ook het Britse schip „Sherborne" was in dc nabijheid. De kapitein is aan boord gebleven van het schip, dat over bakboord 60 tot 80 graden ninklijk gezin staat temidden van de andere ski-ers in de volgeprop te kabelbaan, gaat vroeg naar bed en is weer tijdig op de been om zoveel mogelijk van licht, zon cn sneeuw te kunnen genieten. Oudejaarsavond zullen de Ko ningin, dc prins en dc prinsesjes, evenals vorig jaar, weer in Oosten rijk doorbrengen, doch reeds thans hebben zij zich voorgenomen om het ook op deze laatste avond van het jaar niet te laat te maken. De prins heeft grote bewondering voor een jonge Noor, Erik Tandberg, die zonder ski-stokken de steile af daling A'an de Galzig maakt. Zon dagmiddag presteerde Erik het op cén ski naar beneden te komen, omdat de tweede tijdens de afda ling gebroken was. TEHERAN. Bij ongeregeldhe den tijdens de Perzische algemene verkiezingen zijn vier personen om het leven gekomen cn 106 personen gewond. In het district Daragaz in Noord-Oost-Pcrzie is de stembus door betogers gestolen Avaardoóï op nieuw gestemd moet worden. Betogers hebben de woning van de voorzitter >ran het comité belast met het toezicht op de verkiezingen in het distriot Teheran in brand ge stoken. slagzij maakt. Hij Avacht op sleep boothulp. De sleepboot „Zwarte Zee" \'an L. Smit en Qo. heeft Zondagmiddag medegedeeld, dat zij in aanvaring is geweest met het Deense schip „Björn Clausen" (1586 ton), waar door de Zwarte Zee aan bakboord water maakt. Als positie is opge geven 45.58 gr. N.B. cn 8.02 gr. WL. (in de buurt van dc Golf van Biscaye). Later Averd gemeld, dat de „Zwar te Zee". Avaarvan het gat voorlopig gedicht is, in dc buurt van het Deen se schip blijft, Avaarvan de schade onbekend is. Vanmorgen zou ook cie „Oceaan", eveneens van L. Smit, ter plaatse zijn. De 500 ton metende Nederlandse kustvaarder „Lcendert B" heeft Zondagochtend vroeg radiografisch om bijstand verzocht. De „Lcendert B" bevond zich - 120 mijl ten N.O. van Barcelona, toen het schip dit verzoek deed. Zijn roer is gebro ken. In de haven van Falmouth, waai* het 7240 ton metende Amerikaanse s.s. „Henry Stevenson" en het 2612 ton metende s.s. „Eendracht" een Avijkplaats voor dc storm hadden ge zocht, is het eerstgenoemde schip op drift geraakt en in aanvaring gekomen met het Nederlandse vaar tuig, welks voorsteven zwaar werd beschadigd. De Henry Stevenson" liep slechts lichte schade op. Het 722 ton grote Zweede s.s. „Calla" heeft, 400 km westelijk van Landscnd om slcepboothulp ver zocht. Het Deense s.s. „Samos" is in de nabijheid. OTTAWA. Volgende maand wordt een zending luchtdoelartille rie, bestemd voor het Ncdcrlandso leger, verzonden. Het betreft hier zestien stukken geschut, kaliber 3.7 inch, dertien bijbehorende machine geweren, die voorzien zijn van een instrument ter bepaling \ran de hoogte van vijandelijke vliegtuigen, radar-installaties, onderdelen cn een millioen patronen. Morgen zal, in verband met NicuAvjaarsdag, onze krant niet A'crschijnen. Onze kantoren zul len de gehele dag gesloten z'un. DE DIRECTIE HAVANA. De Zweedse circus acrobaat Mever Anton Gunnar Claesson uit Stockholm. 37 jaar. is Zondag in het circus alhier van een stalen perche van 50 voet hoogte neergestort. Hij voerde zijn nummer uit boven op het dak A'an het circus. De perche boog zoals altijd sterk door. toen plotseling ClaesSon viel en op het dak van het circus terecht kwam. Hij brak een arm en een been en werd in hèt gelaat gewond. Zes dui zend toeschouwers zagen hem val len, Politie grijpt in: tien kampbewoners die kantoor wilden bestormen in arrest MIDDELBURG. In het Ambonczemvoonoord op Walcheren hebben zich Zaterdag ongeregeldheden voorgedaan. Een tiental kampbcAvoncrs wilde dc assistent-kampleider tc lijf gaan, omdat hU ccn Amboncse kok een uitbrander bad gegeven. Toen de Ambonezen het kampkantoor wilden bestormen en met stenen en andere voorAverpen begonnen tc gooien, Averd clc politie gCAvaarschuAvd, die in allerijl uitrukte. Nadat tien raddraaiers waren gearresteerd, keerde de rust in het kamp terug. gezel, die luidruchtig en dreigend Reeds enige tijd poogde een aan tal kampbewoners onrust te sto ken. Vrijdag werd de sfeer zeer gespannen, doordal de Ambonese kok van de assistent-kampleider een reprimande had gekregen. De kok probeerde een deel van de kampbevolking tegen de assistènt- kampleidcï op te zetten. De leider van dc Ambonezen kampen in Zeeland, kolonel Brend- gen, kreeg Vrijdagavond de waar schuwing. dat het beter was, dat de assistent die nacht niet in het woonoord zou overnachten. Om de gemoederen van dc kampbevolking wat tot rust te laten komen. Averd besloten eerst Zaterdagmorgen een onderzoek in te stellen. Voorts werd de districtscommissaris A'an de Rijkspolitie ingelicht. Zaterdagmorgen gingen kolonel Brendgen, de inspecteur A'an maat schappelijke zorg, de heer S. J. G. van Leeuwen en de assistent-kamp leider A'oor een nader onderzoek naar het kamp te Grijpskerke. De Ambonese kok zou verhoord worden, doch toen hij het ver trek. waar dit verhoor zou worden afgenomen, betrad, be\rond zich in zijn gezelschap een Ambonese vrij- redeneerde. De man werd buiten de deur gezet, maar op zijn ge schreeuw verschenen een tiental andere Ambonezen die de assis tent-kampleider te lijf wilden gaan. Deze trok zich op verzoek van do kolonel in het kantoor van het kamp terug cn dc kolonel cn de heer Van Leeuwen vatten post A'oor de deur cn de ramen. De on ruststokers probeerden het kan toor te betreden, doch slaagden daar niet in. waarna zij begonnen te gooien Dc politie moest de orde herstellen. GOETTINGEN. Tsjechoslowa- kije en Polen hebben 254 Duitse ge vangenen. onder wie zes vrouwen, die sinds het einde van de oorlog werden gevangen gehouden, vrijge laten. Gemeld Avordt, dat zich nog 5000 Duitsers in genoemde landen in gevangenschap bevinden. PARIJS. Ondanks bijna onafgebroken vergaderen tot Zondagavond toe en een indrukwekkende toespraak van gene raal Eisenhower, zijn de ministers van de zes landen, die aan de uitwerking van het plan-Pleven deelnemen, uit elkaar ge gaan, zonder over het Europese leger tot een accoord te zijn gekomen. Dc kwestie van het gemeenschappelijke budget bleek namelijk nog steeds een hindernis, die slechts ten dele kon worden overwonnen. De militaire cn financiële deskundigen hebben nu opdracht gekregen, het werk voort te zetten en een oplossing voor de moeilijkheden te zoeken. Eind Januari, waar schijnlijk dc 26ste van die maand, zullen de ministers van Bui tenlandse Zaken cn Financiën opnieuw confereren. Men hoopt dan vóór 2 Februari, wanneer te Lissabon de zitting van de Raad van het Atlantische Pact begint, overeenstemming tc hebben bereikt. Nijverheidsschool te Elburg I Het was Zaterdagmiddag 6 uur, toen de Europese ministers hun besprekingen onderbraken om ge neraal Eisenhower het Avoord te I geven. Wat de generaal zeide. is j niet bekend gemaakt, maar de Duitse bondskanselier Adenauer verklaarde later, dat de eenheid v an Europa in het middelpunt van zijn rede had gestaan en dal zijn woorden een buitengewoon grote indruk op alle aanwezigen hadden gemaakt. De Europese ministers zetten daarop aan generaal Eisen hower uiteen, dat een Europees leger niet van vandaag op mor- gen op de been gebracht kon wor- i den en gaven vervolgens een over- l zicht van dc punten, waarop reeds overeenstemming was bereikt en van de punten, die nog geregeld I dienen te worden. Een principieel accoord bleek te zijn verkregen over de instel ling van een Europese volksver tegenwoordiging die zich met de zaken van het Europese leger zal bezig houden en over de bereke ning van de bijdragen van elk der zes landen aan een voor het i Europese leger op te stellen ge meenschappelijke begroting. Nog geen overeenstemming was bereikt o\'er de duur van de over gangsperiode. voorafgaande aan liet volledig opnemen van de strijdkrachten der zes landen in het Europese leger, over de in te stellen Hoge Autoriteit en over de viaag. of in de raad van minis ters die zal moeten beslissen over de besteding van de gemeenschap pelijk gefourneerde gelden (waar in de Amerikaanse hulp begrepen zal zijni eenstemmigheid moet heersen. De eenstemmigheid is een cis van dc Beneluxlanden. die daardoor hopen te verhinderen, dat de groten (Frankrijk. Italië en WesC-Duitsland) het leeuwendeel der Amerikaanse dollars zullen opslokken. Daarentegen achten de groten de eenstemmigheid onaan vaardbaar. omdat daarmede in feite een recht van veto zou wor den geschapen. Hoe men in de komende weken uit deze impasse moet geraken, is nog niet duidelijk, maar in ieder geval, generaal Eisenhower was niet te pessimistisch. Tegenover de pers verklaarde hij namelijk, bui- iëngewoon ingenomen té z.ijn met de gemaakte vorderingen. En mi nister Stikker zeide; „Ik ben er zeker A'an. dat wij onze moeilijk heden zullen kunnen oplossen". DEN HAAG Gelijk békend hééft. de gemeenteraad van Elburg besloten, om na verkregen ministe riële goedkeuring de gemeentelijke nijverheidsschool voor meisjes over te dragen aan de stichting voor christelijk nijverheidsonderwijs voor meisjes te Elburg en omgeving. Het Tweede Kamerlid Van Slcen heeft daaromtrent enige tijd geleden schrif telijke vragen gesteld aan minister Rutten. Deze antwoordt dat nog geen ver zoek om ministeriële goedkeuring is binnengekomen, zodat hij officieel nog niets weet. al heeft hij wel naai de gang A'an zaken doen informeren Een procedure \-oor dc overdracht van een nijverheidsschool is in de Nijverheidsonderwijswel niet voor geschreven. Ah'orens een zodanige overdracht kan gebeuren zal de Ko ninklijke goedkeuring tot subsidie ring van de stichting of vereniging die het beheer Avil óVernemen. moe ten voorafgaan aan. e q. samengaan met het vervallen van liet subsidie aan do gemeentelijke school Zolang tor zake nog geen verzoek is inge diend of noa geen poging tot overleg is gedaan, kan dc minister zijn standpunt ten aanzien daarvan niet bepalen. Voorstel van Truman: politiek gezags orgaan voor Atlantische gemeenschap LONDEN. Churchill cn Eden, met hun gevolg van 35 adviseurs, die gistermorgen met de Queen Mary naar Amerika zouden A'ertrekken voor hun besprekingen met president Truman en andere Amerikaanse regerings- autoriteiten, bevinden zich nog altijd in Engeland. De Queen Mary, die i reeds met een vertraging van 72 uur A'an de Iaat6tc terugreis Avas thuis- gekomen, bleek door eep defect aan de ankerinstallatic niet te kunnen vertrekken. De Cunard Maatschappij, dc rederij, hoopt, dat het mankement i hedenmiddag verholpen zal zijn cn dat men dan zal kunucn vertrekken. LEERDAM. In de Herwijncn- sc polder onder Leuven Averd Za terdagmiddag de 23-jarige L. van ZandAvük dodelijk in het hoofd ge troffen door een seliot uit het ge weer van dc jachtopziener B. De hond van een broer van Van Zandwijk rende in het veld achter een haas aan Dit zag de jachtop- .ziener. De eigenaar van de hond maakte zich uit de voeten in een griend en B wilde toen diens fiets meenemen. Hij werd daarin ech ter gehinderd door L. van Zand wijk, die de jachtopziener met een mes zou hebben bedreigd. Er ont stond een worsteling tussen beide mannen, waarbij B.'s geweer af ging. Van Z. kreeg de kogel door het hoofd. En inmiddels wacht Churchill. die 'zich gisteravond met zijn ge- vol aan boord begeven heeft, maar rustig af. President Truman is door hem al radio-telegrafisch van het opontljoud op de hoogte ge steld en door zich 30 kilometer van dc Amerikaanse kust door een snelle kotter te laten afhalen en dan verder per vliegtuig naar Was hington 1e reizen, hoopt de Britse premier toch nog op tijd. 4 Jan., zijn ouwachting in de Amerikaan se hoofdstad te kunnen maken. j Volgens gewoonlijk betrouwbare I kringen in Londen zal premier Churchill daar onder andere een Brits plan \roor reorganisatie van j het Atlantische Pact te berde brengen. Men meent, dat dit plan voorstellen omvat om van de mi nisterraad A'an de NATO een poli tiek orgaan A'an de Atlantische ge meenschap te maken, dat in staat is OA'er alle politieke, militaire en economische vraagstukken van groot gemeenschappelijk belang voor de leden besluiten te nemen. Churchill en Eden zullen gedu rende hun bezoek aan de Verenig de Staten geen afstand doen van hun Britse regeringsbevoegdheden. Zij zullen voortdurend met Enge land in verbinding blijven. Dit besluit is zonder precedent. Toen Attlee verleden jaar tijdens zijn premierschap de Verenigde Staten bezocht, stelde hij Morrison als waarnemend premier in Groot- Brittannië aan. Volop gemeten de prinsesjes van zon en sneeuw in het Oostenrijk se Sankt Anton. Evenals koningin Juliana zijn ze al aardig bedreven In de ski-soort. De prins kon we gens een lichte keelpijn enige da gen het hotel niet verlaten. Hij benutte zijn tjd met zich aan zijn Spaanse studie te wijden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 1