STABSVENSTER Amersfoorts binnenstad nauw maar niet zo gevaarlijk Langestraat en Zuidsingel moeten ontlast worden Mondaccordeonisten gaan goed vooruit Ir Worp nam afscheid van N.V. Bronswerk Hartelijk afscheid van ir De Bruyn-Kops Beleid van de Ged. Staten vindt instemming Noteert U even Gaat U eens kijken bij Nel v. d. Chijs 2 Maandag 31 December 1951 Langzaam cn bedachtzaam perst het verkeer zich in de binnenstad van Amersfoort door dc veel te nauwe straten. Snel rijden en inhalen is vrywel uitgesloten en men zeult genoeglijk achter elkaar aan cn slaakt een zucht van verlichting als men de stad gepasseerd is en op de buitenwegeji iets beter uit de weg kan. Want al zyn die buitenwegen dan ook lang niet ideaal van breedte, bet zijn toch autostrada's vergeleken by de straten van de binnenstad. langs het Noorden gereed gekomen is, belangrijk zal verminderen doch deze vermindering zal slechts tijde lijk zijn, omdat door toeneming van het plaatselijk verkeer tenslotte toch weer vrijwel de oude intensiteit of nog een dichtere zal worden be reikt. De ervaring in andere steden leert trouwens, dat dergelijke rond wegen wel even een leegte schep pen, doch dat deze leegte maar al te snel weer wordt opgevuld. Men zal er dus goed aan doen zich alvast met de Idee te verzoenen, dat Weijersstraat en Laantje de langste tijd in deze vorm bestaan hebben, omdat Amersfoort juist op deze plek een prachtige „uitlaat"-klep heeft voor het te drukke stadsverkeer. Rest tenslotte de vraag in hoe verre er reeds thans in de bestaande toestand verbetering gebracht zou kunnen worden, omdat de verwezen lijking van dc rondwegplannen he laas nog vrij veel tijd en ook geld zal vergen. „Een richting" Jammer genoeg moet het antwoord op deze vraag zijn, dat er hoege naamd niets verricht kan worden. Aan de ene kant stemt dit tot te leurstelling, maar aan de andere kan moeten wij ons toch verheugen, omdat dc Amersfoortse overheid reeds vroegtijdig éénrichting verkeer heeft ingevoerd in de Langestraat en op de Zuidsingel. Uitbreiding van wacht- en stopverbod langs dc oost west-route is op dit moment dc eni ge uitweg om tot een vlotter ver keer te geraken, vooral ook. omdat de wielrijders dan permanent in een eigen baan kunnen blijven. Wij we ten, dat de winkeliers over zulke verboden niet al te enthousiast den ken, doch laat men wel inzien, dat de regeling in Amersfoort op dit punt uitermate soepel is in verge lijking tot andere steden. Ook het feit, dat mèn de Langestraat nog steeds van beide zijden per fiets mag berijden getuigt van die soepel heid, want verkeerstechnisch zou het oneindig veel juister zijn. indien ook hierin verandering gebracht werd, Tal van moeilijke vraagstukken „Smalle straten", dus „gevaarlij ke straten", concludeert men vaak al bij voorbaat, maar niets is min der waar, want de smalle straten van Amersfoort zijn helemaal geen slagvelden, waar iedere dag doden cn gewonden vallen'. Verreweg de meeste ongevallen in deze gemeen te vinden plaats op de buitenwe gen, die te groot voor servet cn te klein voor tafellaken zijn. Ook in de andere steden in binnen- en buitenland doet men trouwens de ervaring op dat. hoe verkeersstag- nercnd een smalle straat ook mag zijn, zulk een verkeersweg zeker niet tot de gevaarlijkste behoort. Juist doordat men gedwongen is kalm achter elkaar te blijven en men niet in de gelegenheid gesteld wordt het gaspedaal ver in te drukken vallen de gevaren, die ontstaan door snel rijden en veel vuldig inhalen, geheel weg. Troost U dus, als U met een snelheid van rond 15 km per uur door de Lan gestraat rijdt, dat het wèl érg langzaam, maar óók erg veilig gaat! Meer snelheid Dit alles neemt niet weg, dat een klein beetje meer snelheid door de weggebruiker wel op prijs gesteld zou worden, zodat wij uit het bovenstaande niet dc conclusie mogen trekken van „laten wij alles dan maar bij het oude laten cn laten wij bijvoorbeeld dc Barch- man Wuytierslaan één van de allergevaarlijkste wegen van Amers foort op de helft van de breedte brengen cn de rest gebruiken ter vergroting van de voortuintjes". Voorts mogen wij niet uit het oog verliezen, dat ons verkeer onge twijfeld nog sterk zal toenemen, zodat Langestraat en Zuidsingel cr de oorzaak van zouden kunnen worden, dat de snelheid waarmede een voertuig zich verplaatst zou dalen tot bijvoorbeeld een kilome ter of drie per uur. En nu moet U helemaal niet denken, dat zulke lacc snelheden tot dc onmogelijk heden behoren, want heden ten dage komt het in Parijs voor. dat in het spitsuur een rit van de ene zijde van de Place de l'Opéra die heus niet tot dc allerkleinste pleinen ter wereld behoort -—naar de andere zijde een afstand van een honderd meter, een minuut of vier duurt! Men rijdt daar dus niet sneller dan anderhalve kilometer per uur! Wij moéten voor de naaste toe komst dus naar een oplossing zoeken om Langestraat en Zuidsingel te ontlasten. De oplossing zou gevonden kunnen worden in Src-°tsch?fpf® verbredingen en doorbraken, óf n demping van de buitengracht, in ieder geval in het aanleggen vaneen voldoend brede rondweg. Voor het behoud van Amersfoort s stede- schoon is ongetwijfeld het rondweg plan verre te prefereren boven een verbreding van de binnenstad-route. Langestraat Nu kan men wel aanvoeren, dat het verkeer door de Langestraat medio 1952, als de nieuwe Rijksweg GRAND THEATRE t.m. Donderdasmid- dag 3 Jan. 1952 2J0 uur: ..Vader plukt de vruchten" 14 Jaar. Zondag cn Nieuwjaarsdag: 2. 4.15. 6 45 en 9 uur. Oudejaarsdag: 2 30 en 6.45 uur. Overige dagen. 2.30. 6.45 en 9 uur Donderdag, 3 Jan. 1952 aanvang 8 uur: Concert door U.S.O.. o.l.v. Paul Hupperts. CITY THEATER ..Silver River' 14 Jaar. Zondag en Nieuwjaarsdag: 2. 4.15. 6 45 en 9 uur. Oudejaarsdag: 2.30 en 6 45 uur. Overige dagen: 2.30. 6.45 en 9 uur. Zaterdagmiddag Maandag middag en Woensdagmiddag, aan vang 2 uur: speciale kinderfilm voorstelling. REMBRANDT THEATER. Van_Vrljdag t.m Maandag: „Broederstrijd 14 Jr. vooraf- ..De zoon der Apachen 14 Jaar. Van Dinsdag t.m. Donderdag: Deel II van de serie-film „Duivels eiland" 14 Jaar. Zondag en Nieuw jaarsdag; 2. 4 15. 6.45 cn 9 uur. Ou dejaarsdag: 2.30 en 6 45 uur. Overi ge dagen: 2 30. 6.45 cn 9 uur. CITY THEATER SOESTDIJK. Van Vrij dag tm. Maandag: „De charge van de lichte brigade" 14 jaar. Van Dinsdag t.m. Donderdag „De doch ter van Rosy O' Grady' 14 Jaar. Vrijdag: 8 uur. Zaterdag: 2 30. 6.45 en 9 uur. Oudejaarsdag. 2 30 en 6.45 uur. Zondag en Nieuwjaarsdag: 2. 4 15. 6.45 en 9 uur. Overige dagen. 2 30 en 8 uur, A.G.-HUIS: t.m. 13 Januari. Kerstten- toonstelling Iconenverzameling van het Museum voor Rellgleuse cn Ker kelijke Kunst te Utrecht. Geopend 1012 en 1417 uur. Zondag 1417 u. J31 DECEMBER, Maandag. Humanis tisch Verbond - oudcjaarsbljeenkomst de heer P. Schut over Dona nobis pacem1". Muziekschool Rcgentesse- laan, 19 uur. 3 JANUARI. Donderdag. R.K. Volks universiteit: cursus ..Het ontstaan der aarde, van Nederland en Amersfoort". AG.-Huis. 20 uur. '4 JANUARI. Vrijdag Volksuniversi teit: prof. dr. M. A. Beek over „Drie verzo. ken en herrezen steden". Openbare Leeszaal. 20 uur. 5 JANUARI. Zaterdag. Sociëteit Aml- tta. feestavond 20 uur. 7 JANUARI. Maandag. Inst. voor Volksontw.- prof. dr G. Th. Kempe over „Psychologie van de misdadi ger". MUSEUM FLEHITE. Westsingel. Dage lijks geopend, behalve Zondags, werkdagen van 1Ó—12 en 1—4 uur. Zaterdag 10—12 en 1.30—3 uur OFENBARE LEESZAAL Uitlening vol wassenen 25 en Dinsdag- en Vrij dagavond van 7—9 uur. Voor kin deren Woensdag- en Zaterdagmid dag 2.304.30 uur OPENBARE LEESZAAL filiaal Soes- terkwartier iZonneDloemstraat 67) Uitlening Dinsdag- en Vrijdagavond van 7—8 um RJC. OPENBARE LEESZAAL: Uit lening 11—12.30 en 2.301—5.45; Maan dag- en Vrijdagavond 7—9 uur. Voor kinderen Woensdag 33 en Vrlldaa 43 uur AVONDDIENST APOTHEKEN: (met uitzondering van Nieuwjaarsdag) Jansen. Langestraat 74. tel 3677. Ja va Apotheek, Lcusderweg 212, tel. 4887. vooral ook, omdat dan een volledig éénrichtingverkeer onder de Kam perbinnenpoort ingevoerd zou kun nen worden. Aangezien de omweg langs de Zuidsingel nogal belangrijk is moet het Invoeren van een derge lijk verbod zo lang mogelijk uitge steld worden, ook al. omdat men langs Wecshuisgang en Schouten- steeg. zelfs met een fiets, nu niet bepaald gemakkelijk de binnenstad kan bereiken. Druk zijstraatverkeer in de Langestraat zou van een der gelijke maatregel het gevolg zijn en juist het vrijwel afwezig zijn van dit soort verkeer vormt één van de lichtpuntjes in het Langestraat-pro- bleem. Men ziet dus wel, dat het -vraag stuk verre van eenvoudig is en dc oplossing ervan zonder veel moeite, niet mogelijk is. Varkensmarkt Ook een snellere doorstroming door opheffing van de verkeers lichten bij de Varkenmarkt is uit gesloten. want dan zou men al daar een zeer grote rotonde aan moeten brengen, waaromheen het verkeer rustig kan circuleren. Zulk een rotonde zou zeker zo groot moeten zijn, als het hele Stations plein en zo groot is de Varken markt nu eenmaal niet, terwijl de driehoekige vorm van het plein ook niet bepaald een gemakkelijk verkeer in de hand werkt. De klei ne rotonde, welke er nu ligt is het resultaat van veel proberen. Men zal zich nog wel herinneren, dat er eerst een langwerpig iets ge legen heeft, later gevolgd door een rondje, dat geleidelijk verkleind is en meer naar de Langestraat ge bracht werd. De reden hiervan is, dat men niet alleen het verkeer oost-west de drukste route zo weinig mogelijk op de markt wil hinderen, maar ook. omdat de agent, die de lichten regelt in alle straten moet kunen kijken cn dat is juist op dat ene punt mogelijk. Een andere moeilijkheid op de Varkenmarkt is. dat men te allen tijde rekening moet houden met de beide bushaltes, die op geen enkele andere plaats in de buurt zijn aan te brengen, omdat het daar overal veel te nauw is! Al met al zullen wij er wel op voorbereid moeten zijn, dat de snelheid van het verkeer in de Langestraat in de toekomst nog wel zeer bedenkelijk zal zakken' J. H. E. REESKAMP In de dagen van de paardentram, toen er nog slechts weinig ver keer was, had de Langestraat de zelfde breedte als thans. (Van een onzer verslaggevers) De Amersfoortse Mondharmonica Vereniging „Het Soesterkwartier" heeft Zaterdagavond in de Markthal een feestavond gegeven, waarvoor wel veel belangstelling bestond, doch, waarschUnlyk tengevolge van de weersom standigheden, toch nog wel wat plaatsen overbleven. Het programma voor de pauze was voornamelijk aan mondaccordeonmuziek gewijd, dat, te oor delen naar het enthousiaste applaus, goed in de smaak viel. Prettig feest in de Markthal De Mondaccordeonvereniging was de eerste die voor het voetlicht kwam en na een opgewekte ope ningsmars werd de „Lustspiel"- ouverture van Keler Bela uitge voerd. Behoudens een paar kleine oneffenheden, werd deze ouverture goed vertolkt en vooral de jeugdige solist komt een woord van lof toe. De dirigent Rien Veerman kan te vreden zijn. Er wordt vooruitgang geboekt. De musici spelen niet meer. zoals tot dusver, uit het hoofd doch van muziek. Dit maakt het hun in het begin natuurlijk moeilijker, doch het biedt voor dc toekomst veel meer perspectieven. Een uit de ver eniging gevormd quintet gaf ook een paar nummers ten beste die goed in de smaak vielen. Nadat een Bussums mondaccordeonkwartet wat populai re muziek had gebracht, kwam Coen van Orsouw, de bekende Nederland se accordeonist, op de planken. Na een feilloos uitgevoerd concertstuk- je ontlokte deze virtuoos bekende klanken aan zijn accordeon. Het pu bliek zong enthousiast mee. De toe hoorders dwongen Van Orsouw een toegift af. Een eveneens bijzonder attractief nummer was het optreden van de jeugdige Jan Trompé. de pas ont dekte kunstfluiter. Het publiek ge noot kennelijk van de prestaties van deze jongeman, die zowel melodieën als vogelzang, op attractieve wijze brengt. Hij kreeg na afloop ook een stormachtig applaus. Het programma van voor de pau ze werd besloten met een nieuw, door Rien Veerman samengesteld mondharmonica-trio, dat swingnum mers ten gehore bracht die vooral door de jongeren enthousiast wer den ontvangen. Na de pauze kwam Cabaret-Minia tuur op de planken. Evenals altijd oogstten Gerrit Kommer c.s. weer lauweren met het opgewekte pro gramma dat wij reeds eerder hebben gerecenseerd. Tot besluit van deze feestavond werd een „groot oudejaarsbal" ge houden. Een band onder de naam van „The Excellent Six" zorgde voor het rhythme en Bert Kamperman toonde zich weer de goede balleider. Al met al een goede feestavond met grote propagandistische waarde voor „Het Soesterkwartier". 1780. Hoewel de reis vlot is verlopen, heeft Van Noort weinig suc ces met de handel in de Philippijnen. De inland se vorsten zijn moeilijk te bewegen met Hollan ders tot overeenstem ming te komen Vrezen zij moeilijkheden met de Spanjolen? De „For- tuyn" zeilt van het ene eiland naar het andere, de tijd verstrijkt, maar de ruimen blijven leeg Dan stoot Van Noort op zekere dag op twee Spaanse schepen. De oorlog tussen de Neder landen en Spanje is af gelopen. maar deson danks gaan de Spaanse schepen tot de aanval over. Van Noort verdedigt zich echter met DE A VONTUREN VA V KAPITEIN ROB succes en met enkele welgemikte schoten weet hij reeds na enkele minuten één der scheper in de grond te boren. Maar nu komt het an dere schip opzetten. Bloemen, geschenken en veel belangstelling tijdens receptie (Van een onzer verslaggevers) In het hoofdgebouw aan de Nijverheidsstraat heeft het personeel van de N.V. Bronswerk Zaterdagmorgen afscheid genomen van de oudste direc teur, ir. L. Worp, aldus deelden wy U Zaterdag reeds mede. Vertegen woordigers van alle afdelingen waren in dc directiekamer aanwezig, toen daar het woord werd gevoerd door dc heer J. A. Langclaan, een der direc teuren, en door ir. P. J. van der Valk. De heer Langelaan gaf een kort overzicht van ae loopbaan van ir. Worp, wiens activiteit zich niet zo zeer naar buiten richtte, maar die vooral op het gebied van warmte- techniek een zeer belangrijke figuur is. Dat hij nu het bedrijf verlaat, betekent niet, dat men zijn gewaardeerde adviezen voor taan geheel zal moeten missen. Ir. Worp blijft als technisch advi seur aan de N.V. Bronswerk ver bonden. Ir. P. J. Valk, die het woord voerde namens het geza menlijke personeel, memoreerde de prettige samenwerking, die er steeds is geweest. „Wanneer we met een moeilijkheid zaten, kon den we steeds bij ir. Worp aan kloppen. Veel hebben we van hem kunnen leren op het gebied van de verwarmingstechniek," aldus ir. Van der Valk. Spreker bood namens alle per soneelsleden een bloemenhulde aan en bovendien een bedrag, dat bestemd is voor aankoop van een kast voor ir. Worps gramofoonpla- tencollectie. Een register met hand tekeningen vergezelde deze ge schenken. Na het afscheid van het perso neel volgde een drukbezochte re ceptie. waarbij we. behalve talrij ke relaties van de N.V Bronswerk, ook ir J. G. Bijdendiik als verte genwoordiger van „Nijverheid en Handel" opmerkten. Talrijke bloem- Afscheid in de nacht van N.S.-functionaris Ofschoon het afscheid nemen van personeel bij de Ned. Spoorwegen de laatste dagen nog al eens voor gekomen is, zal het maar zelden gebeuren dat dit in de nacht ge schiedt. Toch gebeurde dit in de nacht van Zaterdag op Zondag j.l. met dc Onderladingmeester Th. Vrind, die per 1 Januari a.s. de N.S. met pen sioen gaat verlaten. Ongeveer 0.30 uur toen er hiertoe gelegenheid be stond, kwam het personeel van rangeerpost 1 en 4 in het rangeer- dersverblijf nabij rangeerpost 1 bijeen, om van deze geziene amb tenaar afscheid te nemen. Allereerst werd het woord ge voerd door opzichter Pruis, die de prettige wijze van omgang met het overige personeel en de scheidende functionaris schetste, en hem ver schillende cadeaux aanbood, daar toe in de gelegenheid gesteld door een spontaan bijeengebracht be drag. Treindienstleider De Groot dankte voor de grote steun, welke hij van Vrind gedurende zes jaren had mogen ondervinden, daar Vrind zijn werkzaamheden steeds nauwgezet volbracht. Ofschoon altijd opgewekt, kwam Vrind toch zichtbaar onder de in druk, daar hij een dergelijk af scheid niet had verwacht, en zeker niet op een dergelijk uur. Bewo gen dankte hij voor het hem zo spontaan gebrachte afscheid, waar na aan allen de gelegenheid werd gegeven, van een prettig en hu maan mens en collega afscheid te nemen. stukken werden in de loop van de morgen aangedragen. In het middaguur gebruikten directie, commissarissen cn be drijfsleiders de lunch in het Berg- hotel. Ir. E. J. Langelaan bood hierbij namens directie en commis sarissen symbolisch een handge knoopt tapijt aan. Ir G. F. H. Houben overleden (Van een onzer verslaggevers) AMERSFOORT. Ir G. F. H. Houben te Baarn, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de N.V. Bronswerk is Zaterdag te Amersfoort plotseling overleden. De heer Houben werd even na dat hij een rede had uitgesproken, tijdens de lunch ter gelegenheid van het afscheid van ir L. Worp, oudste directeur van genoemde N.V., onwel. Even later bleek de heer Houben te zijn overleden. De overledene, die de leeftijd van ruim 69 jaar bereikte, was of ficier in de Orde van Oranje Nas sau. Hij was tijdens zijn leven o.m. commissaris van de Nederlandse Fabriek van Bronswerken v.h. Becht en Dyserinck te Amsterdam en directeur van de Vuilafvoer maatschappij (V.A.M.). (Van een onzer verslaggevers) Het afscheid van ir. De Bruyn Kops, chef van de Centrale Werk plaats van dc Nederlandse Spoor wegen, waarvan wij in onze editie van Zaterdag reeds een groot ge deelte weergaven, heeft Zaterdag morgen geruime tijd geduurd, om dat zeer veel spoorwegmensen, van hoog tot laag, getuigenis hebben afgelegd van hun waardering voor 't werk van de scheidende func tionaris. De voorzitter van de Personeels vereniging, de heer Van Beek, me moreerde het vele goede, dat de heer De Bruyn-Kops voor het per- soneelsfonds heeft gedaan. Namens de plaatselijke Unie van de drie vakverenigingen sprak de heer De Beaufort. „U heeft het vertrouwen, dat wij U hebben, geschonken toen i U uw functie in Amersfoort aan vaardde, nimmer beschaamd. Er was altijd een goed onderling over leg tussen U en ons", aldus sprak de heer De Beaufort. Verder voer den nog het woord de heer Hiddin- ga, namens de Commissie Lief en Leed en het damescomité ter be strijding der TBC, de heer Uitzin- ger namens de TBC vereniging van de N.S. en de heer Schut namens de Ontspanningsvereniging „Zon der Naam." Ook de opvolger van de heer De BruynKops, ir. P. Scheper, voer de het woord. De nieuwe chef van de Centrale Werkplaats begon met te zeggen „De mens is in het ar beidsproces de belangrijkste fac tor". „Ik neem de werkplaats", al dus ging spreker verder, „vol ver trouwen over en zal trachten even als mijn voorganger, mijn bemoei ingen niet alleen op ambtelijk ter rein te houden." Spreker hield een pleidooi voor eenheid in het bedrijf en stelde voor het zgn. „Vreem denlegioen". d.w.z. de arbeiders die niet in Amersfoort wonen, ook in het verenigingsverband op te nemen. Ir De BruynKops, die als laat ste het woord voerde, en met een daverend applaus en hoerageroep werd begroet, begon met de op merking: „Met een variant op een bekend Koninklijk gezegde zou ik U willen vragen: „Wie ben ik, dat dit alles voor mij gedaan is?" Ik deed slechts mijn plicht!" De scheidende chef bracht in dc eerste plaats dank aan al het per soneel voor de bijzonder prettige samenwerking en zeide, dat dit af scheid hem zwaar viel. Aan het slot maakten velen nog gebruik van dc gelegenheid om van de heer De BruynKops per soonlijk afscheid te nemen. (Van een onzer verslaggevers) Als u toch aan de wandel is. moet u even bij Nel van der Chijs aan de Utrechtseweg langs lopen. U weet nu al wel, dat zij in Het Baken een aardige expositieruimte bezit, waar zij haar mooie beroep van edelsmid uitoefent. Er komen prachtige sieraden onder haar handen vandaan. En weet u wat zo leuk is. zy stelt ook andere kunstenaars in de gelegenheid werk te exposeren. Ditmaal is er een aantrekkelijke tentoonstelling van Deens weef werk. schilderijen, tekeningen cn ceramiek. U moet-es gaan kijken naar de prettige inzending van Jo KruyderBouman; het altijd im ponerende werk van Pater Ph. Pieck; de sterke tekeningen van Joop Traarbach: het sfeervolle werk van Tom Kurvers, de boei ende schilderijen van Court C. Veldkamp en de smaakvolle kera mische producten van Ben Weber. Zo. nu weet u wat u bij Nel van der Chijs kunt zien. En als u gaat, vergeet dan niet naar haar werk te vragen. Het is de moeite waard. En ten slotte zeggen wij u nog: 't is een verkoo p-tentoonstellmg. Reeds veel aanvragen voor Indonesisch staatsburgerschap DJAKARTA Uit de eerste cij- fers over de aanvaarding van het Indonesische staatsburgerschap blijkt, dat te Surabaja van de 30.000 Euro peanen ongeveer 16 ró de Indonesi sche nationaliteit verlangt. Ongeveer 34 van dc 110.000 Chinezen aldaar heeft het Indonesische staatsburger schap afgewezen. Te Djakarta registreerde 't Land- gerecht tot in dc nacht van Don derdag op Vrijdag ongeveer 19.000 Chinese verwerpingen en 3115 aan vragen van Indo-Europeanen. Te Bandoeng hadden Donderdag bijna 1200 Europese gezinshoofden voor het Indonesische staatsburger schap geopteerd en bijna 12.000 Chi nese gezinshoofden verwierpen het. Te Medan verkozen 254 gezinnen het Indonesische staatsburgerschap en te Semarang ongeveer 1500 van de 4000 Nederlanders. Waardering voor politiek waardoor de belasting constant blijft HOEVELAKEN BURGERLIJKE STAND Geboren: Gerrltje Maria, d. van A. Tlggelaven en G. M. Verhoef. BENOEMING In de vacature ontsttaan door het be danken van de heer T. van Ruitenbeek als ouderling van de Ned. Herv. Kerk. is met Ingang van 1 Januari a-s. be noemd de heer A. van Veluw. Blijkens het verslag van dc com missie van rapporteurs der Prov. Staten van Utrecht naar aanleiding van het ontwcrp-bcgroting voor 1952 werd in het algemeen instem ming betuigd met het beleid van zonder op prijs stelden, dat Ged. Staten hun aandacht besteden aan de quartaire wegen. Enige leden informeerden naar de onrendabele gebieden in verband met de watervoorziening en vroegen Ged. Staten. In grote lijnen bezien, wat Ged. Staten in deze menen te moeten doen. Een van hen stelde Vele leden waren van mening, dat verhoging van de opcenten niet gewenst is en spraken hun voldoe ning er over uit. dat een politiek wordt gevoerd, waardoor de belas ting constant blijft. Vele leden merkten op. dat zij het onjuist achten, dat vermeerdering van belastingopbrengst ten ge volge van bevolkingsuitbreiding niet volledig ten goede van de Provincie komt doch van het Rijk, terwijl ver meerdering van de bevolking ook voor de Provincie meer uitgaven medebrengt. Toegejuicht werd dat Ged. Staten zich t.a.v. deze vermeer dering van belastingopbrengst tot de Regering zullen wenden. Voldoening werd uitgesproken over het feit. dat tertiaire wegen door de Provincie worden overge nomen, terwijl vele leden het bij- nige voorbijganger werd aangeklampt met de vraag „of hij soms nog over los se centen beschikte." Ja. die kaartjes tegen het einde van het jaar weten wat! Niet iedereen doet dat, tot grote hilariteit van maar de bevestiging en het ven moment een zijscherm mechaniek van dit doek was omviel. zeer primitief. Men hield z'n Nogmaals zouden wij de hart vast als de man aan de betreffende instanties in touwen zijn werk deed en overweging willen geveqhet het was heus geen wonder toneel van de Markthal van 't Allerbeste! TA/ AN NEER U m het ach- ter ons liggende week einde geen postzegels uit 'n automaat heeft gedraaid, be hoort U waarschijnlijk tot de uitzonderingen Want druk dat het b\j die appa raten was...! Het publiek stond gewoon in de rij; iedereen moest zegels van twee cent hebben. Natuur lijk voor de nieuwjaars- kaartjes. Bronzen centen deden op geld; de wachtenden voor de automaat, die nog niet accordeonvereniging „Soes- aan de beurt waren kort- terkwarticr", die Zaterdag- ten de tijd met in de uiter- avond een feestavond in de ste hoekjes van hun porte- Markthal had. overigens nog aan deze de bezoekers, op een gege- sport" mee. De tijd, dat o.a'. elke directeur of chef op Nieuwjaarsdag met visite kaartjes van z{jn onderge schikten overstelpt werd, behoort tot het verleden: Meer en meer hoort men zeggen: „Ik doe er dit jaar maar 'ns niet meer aan." Stadsvensterkijker heeft 't makkelijk. Die hoeft geen kaartjes te versturen en ook geen advertentie in de krant te plaatsen. Want hij maakt van dit Oudejaars-stadsven- ster gebruik om iedereen toe te roepen: 't Allerbeste in 1952!" Een verzoek Wij hebben, nu al weer bijna een jaar geleden, een beroep gedaan op de auto riteiten om het toneel van de, voor allerhande soort uitvoeringen veel gebruikte Markthal, van een vast voor doek te voorzien. Sindsdien werken de ver enigingen op het toneel met een doek. Zo ook de Mond- doek te voorzien goede bevestiging monnaxes naar de goede muntjes te zoeken, en me Er was een doek, met ge- improviseerde zijschermen, KIJK, dit Zijn nu de heren Evertsen (links) en Siraal (rechts). Stuurt U ze met Nieuwjaar maar geen kaartje, want daar hebben ze net zo dik genoeg van als de bakker van oliebollen. Vandaag de dag puilen de rode busjes van tante Pos uit van allerhande kaartjes met p.f's, g.n's en wat de mensen elkaar alzo toewensen bij een jaarwisseling. In de sorteerafdeling is het extra druk. Misschien zit uw kaartje er ook bij. Nu, U kunt gerust zijn, de PTT weet wel weg met die stroom van gelukwensen. En mocht er één blijven steken en over twintig jaar voor de dag komen, dan hebben we weer een verhaaltje over tante ros, die we allemaal graag mogen. en mechaniek. Dit zal uit voeringen etc. zeker ten goede komen. Muziektent De voorzitter van de ac cordeonvereniging „Het Soesterkwartier", de heer De Jongh, deelde Zaterdagavond mede, dat zijn vereniging contact zal opnemen met andere verenigingen om tot een inzameling te komen voor het aanschaffen van een verplaatsbare muziek tent. Mocht deze actie sla gen, dan is het dus niet uit gesloten dat Amersfoort, e%renals vele andere steden, de beschikking krijgt over een muziektent, die overal in de stad kan worden neer gezet en weggehaald. Voetbalmenu Voor de eerste Zondag in het nieuwe jaar dus op 6 Januari staat al direct een goed voetbalmenu op het programma, dat er voor de Amersfoortse clubs als volgt uitziet; AFC—HVC AP WCHMS SEC—DVSU LarenAmsvorde JSVAmf. Boys Oliebol-vol ,,Ik zit al vol oliebol, nog één appelflap en ik ver wacht een klap", zuchtte 't manneke vanmorgen. de vraag wat ten deze in 1951 is ver richt. Ook t a.v. de onrendabele ge bieden op het terrein der electrici- teitsvoorziening zouden verschil lende leden gaarne worden inge licht omtrent hetgeen ten deze wordt gedaan. Enkele leden drongen aan op een verhoging van de post. waarbij 1000.was uitgetrokken voor het verstrekken van opdrachten aan in de Provincie wonende kunstenaars. Klop even aan t Stadsven- •ter. Tel 4291: Iedere morgen van tien tot twaalf aar. SOEST Predikbeurten Ned. Herv. Kerk. Oude Kerk Oudejaarsavond 19 uur: ds D. van Krugten. Nieuwjaarsdag. 10.15 uur: ds D. van Krugten. Emmakerk: Oudejaarsavond, 19 uur: ds W. R. Ambroslus. Nieuwjaarsdag, 10 uur: ds W. R. Am broslus. Heeskapel: Oudejaarsavond, 19 uurt eerw. heer S. van Gorkum. Nieuwjaarsdag: geen dienst. Zonnegloren: Oudejaarsavond, 20 uurt prof. De Vrijer. Evangelisatiesamcnkomstcn Woensdag 2 Jan., 20 uur: HeeskapeL Spr. eerw. heer S. van Gorkum. Herv. (Ger.) Evangelisatie. Chr. ULO- school Prins Bernhardlaan. Oudejaarsavond, 19.30 uur: ds Vroeg- Inde we ij. van Hulzen. Nieuwjaarsdag, 10 uur: ds v. <L Pol, van Veenendaal. Ger. Kerken: Julianakerk: Oudejaarsavond. 19.30 uur: ds H. J. Lambers Heerspink. Nieuwjaarsdag, 10 uur: ds H. J. Lam bers Heerspink. Wilhelminakerk: Oudejaarsavond, 20 uur: ds A. A. Leenhouts. Nieuwjaarsdag, 10 uur: ds A. A. Leen houts. Gebouw „Rehoboth". Buntweg. Oudejaarsavond. 6.15 uur: ds J. A. Vink, van Amersfoort. Nieuwjaarsdag. 9 uur: ds J. A. Vink. Chr. Ger. Kerk. Oudejaarsavond, 18 uur: prof. J. Hovius, van Apeldoorn. Nieuwjaarsdag. 10 uur: stud. A. W. Drechsler, van Apeldoorn. Ger. Gemeente. Kleine Rcmbrandtxaal. Geen dienst. Ver. van Vrijz. Godsd. (N.P.B.). Ge bouw „Religie en Kunst". Oudejaarsavond. 19.30 uur: mej. C. E. Jolles. EXAMENS Bij de te Den Haag gehouden examens voor Radiotechnicus en Radiomonteur slaagden de navolgende candidaten: Voor radiotechnicus: J. van Schuppen. J. O- E van Kestcren, D. van Eugen, O. Broekhuysen, J. A. Oostlng, J. D. Kraay, A. Koops, W. Bos, H. Griffioen, A. C. J. Berg, J. B. Molenaar. J. de Ligt, J. G. Faay. M. Relyveld. H. C. Toxopeus, B. L. Goedhart, A. F. P. Ore mus. H. Volkers en J. Hament. Voor radiomonteur: W. A. Huyscrt, G. H. v. d. Fliert, L. A Beumer. P. M. I Wijsman. L J. Swart. W. Bectstra. J- Nijhoff, H. W. van Dicst, M. van Iwa.ir- den. H. Verhoeven, H. K. Nlehaus, D E Colenbrandcr, B. Mastenbroek. D L. Eleveld, P L. van Andel. B. Meyer. C J van Marie, L. Leertouwer, J. J. S M. Entc cn J. J. de Wolf.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 2