„Weg naar Vrijheid": ieder burger deel aan de cultuur Actie carillon voor FS begint in Februari Acheson: 1952 wellicht historisch keerpunt Franse Kamer aanvaardt militair budget .Russen vriendelijk, doch zeer nieuwsgierig' Buitenlandse politiek der Labourpartij GELEZEN- Atoomenergie voor export in dozen verpakt Amsterdam-Londen 25.000 keer heen en weer Aankomst „Fra ns Ha Isdoor BBC opgenomen voor televisie „DE EEUW VAN DE GEWONE MAN" Kunst moet eigen functie in maatschappij hebben Drie Israëliërs bij grensincidenten gedood Pontecorvo zou in China werken Den Bosch heeft nu 60.000 inwoners NOV voelt weinig voor officiële ontvangsten Onderwijzers tegen classifieatie Misschien zal H.M. in April één klok kunnen aanbieden en gewogen op 7 Januari Varkensmoeder krijgt 24-ling Dagen, dagen... Jongen gedood door oude granaat Maandag 31 December 1931 3 JERUZALEM. In de afgelopen dagen zijn drie Israëliërs om het leven gekomen in twee grensinci- dcnlen. AMSTERDAM. die"v^daga"^nd rQverYachternaga-' °P hcLco"gT." van de,Par,ij Tan dt Arbeid, ecwijd aan bet plan De wet - naar Vrijheid voor het geven van een eigen plaats en functie in de maatschappij aan de kunst. Zo alleen kan dc „gewone man" in de toe komst deel hebben aan dc cultuur, die tot voor kort uitsluitend voor de elite was bestemd. Wellicht zal men dan later nog eens gaan spreken van de eeuw van de gewone man. (Van onze correspondent) Een krachtig pleidooi hield Zaterdag dr P. Idcnburg ten, die fruit uit hun boomgaarden stalen, zwaar beschoten. Een hunner I kwam om het leven. Volgens dc Israëliërs vuurden Sy- j rische soldaten, die het stoffelijk overschot van de gedode boer Za terdag uitgeleverd hebben. Donderdag liep een jeep van het Israëlische leger op de weg naar So- dom in een hinderlaag. Hierbij kwa- men een officier en een soldaat om J het leven. Een andere soldaat werd gewond. De gewonde verklaarde, dat dc aanvallers Arabieren dachten dat hij dood was. Zij beroofden hem en zijn dode metgezellen van hun laarzen, uniformen en horloges. Tegen drie facetten van een lijkheidstype dan het individualis- voorbije cultuurperiode liet dr. tisch liberale. Dit nieuwe type op Idenburg een krachtig ..neen" te kweken is een van de grote horen, tegen het rationalisme, dat taken die wij ons moeten stellen I Daarom is een essentieel deel DEN HAAG. Zondag is de nieu we ambassadeur van India in Ne derland, de heer B. N. Csakravarty. uit Engeland in Hoek van Holland gearriveerd. het besef voor het wezenlijk men selijke verloren deed gaan. tegen het kapitalisme, dat cultuurop drachten als winstobject beschouwt, en tegen het individualisme, dat de mensen van elkaar vervreemdde. Dc ontplooiing van een hoger cultu reel leven eist een sterk econo misch fundament. Doch omgekeerd zijn culturele grondslagen onmis baar voor de ontwikkeling van de economische opbouw. De socialistische maatschappij vooronderstelt een ander persoon- Geen concessies in Korea, die agressie zouden belonen NEW YORK. „De taak in Korea is nog lang niet verricht. Dc onder handelingen over een wapenstilstand gaan nog steeds door. Onze vertegen woordigers hebben schitterend werk gedaan. Ze zijn geduldig en standvastig gebleven. Wij weten nog niet, of en wanneer er een eind zal komen aan de gevechten in Korea, maar een ding is zeker: Wjj zullen niet rusten, vóór onze mannen, die gevangen worden gehouden, zijn vrijgelaten. En wij zullen ons krachtig verzetten tegen elke regeling, die agressie zou be lonen of de veiligheid van de-republiek van Korea in gevaar zou brengen. En ook als een wapenstilstand getekend is. zullen wjj waakzaam bljjven". Aldus minister Acheson in een overzicht over de Amerikaanse buitenlandse politiek in 1951. dit plan aan de volksopvoeding ge wijd, aan de hervorming, dc ver nieuwing van het onderwijs. De discussie over de inleiding van dr. Idenburg was zeer leven dig. Drs. Mulder van het Prins Bemhard-fonds wees erop. dat de materiële basis van onze cultuur bijzonder wankel is. Er moet in dit opzicht in Nederland direct iets gedaan worden, hoe belangrijk perspectieven op lange termijn ook mogen zijn. Dc VARA was het met de para graaf over de radio in het plan niet eens. Hij zal zijn mening hier omtrent in eigen blad bekend ma- ken. In 53 minuten van Londen naar Amsterdam DEN HAAG. De K.L.M.-Con- vair „Adriaan van Ostade" met gezagvoerder Motshagen is van middag in recordtijd van Londen naar Amsterdam gevlogen. Hij leg de deze afstand af, geholpen door een sterke staartwind, in 53 mi nuten. De hertogin van Windsor (geheel rechts) is wederom tot de best ge klede vrouw verklaard door't Nev) Yorkse Kleding Instituut. De an dere uitverkorenen zijn (van links naar rechts) de actrice Irene Dun ne, de Engelse prinses Margaret en de actrice Mariene Dietrich. Over 1952 sprekend, zeide Ache son, dat hij dat als een „kritiek jaar" beschouwde, waarin Ameri kaanse activiteit „een beslissend effect zal hebben op dc zaak van de vrede". In het Atlantische ge bied hebben de Ver. Staten en hun Europese geallieerden een or ganisatie en een geest geschapen, die in staat zal zijn dat gebied te verdedigen, aldus Acheson. Maar drie grote beslissingen moeten in \erband met de noodzaak, zich te wapenen, nog genomen worden: 1. over de hoeveelheid en kwa liteit van de strijdkrachten, die de Europese volken aan de NATO en generaal Eisenhower ter be schikking zullen stellen, overeen komstig een door de -speciale com missie van de Noord-Atlantische raad opgesteld plan; 2. over het toekennen van gelijk heid in de wereldgemeenschap aan West-Duitsland; 3. over de schepping van een Europese defensie-gemeenschap en een Europees leger met inbegrip van Duitse deelneming en Duitse herbewapening. „Worden deze beslissingen snel genomen," zo besloot Acheson: "aan kan 1952 een historisch keer punt worden, waarop de wereld een nieuw tijdperk ingaat". ïiSEfl TAIPEH (Formosa). De sinds October 1950 verdwenen Britse atoomgeleerde Bruno Pontecorvo heeft volgens een bericht ven de nationalistische Chinese pers rijke uraniumvelden ontdekt in de provin cie Sinkiang. Volgens het bericht zou Pontecorvo op 25 October van Lantsjow, de hoofdstad van Sin kiang, bij de Russische grens, gevlo gen zijn. Hij werd vergezeld door de meest bekwame geoloog van China, dr Wong Wen How. Pontecorvo zou reeds enkele maanden gezocht heb ben naar uranium in Centraal- en West-China. DEN BOSCH Zaterdag heeft Den Bosch de 60.000ste inwoner (i.e. inwoonster) in de burgerlijke stand opgenomen. De vader van Johanna Hendrika Emilie Maria van Goch werd ter stond na de officiële aangifte ten stadhuize ontvangen. Burgemees ter mr H J. M. Locff reikte hem een spaarbankboekje over. De burgemeester en diens echt genote zijn peter en meter van de kleine Johanna. Versoberingsprogram: gevaar voor leven van kabinet-Pleven PARIJS. De Franse Nationale tischc politiek van de socialisten cn Vergadering heeft Zondag met 251 de deflationistische politiek der ra- tegen 100 (communistische) stemmen dicalen en conservatieven weet tc haar goedkeuring gehecht aan voor- bereiken. lopige militaire credieten voor dc strijdkrachten van het Franse moe derland over de maanden Januari en Ji rjr Februari. De definitieve militaire be- JöllZldll WOl Ql i O Jddl groting wordt aangehouden tot na Vrijgelaten Amerikaanse piloten vertellen over hun ervaringen in Hongarije ERDING. De vier vrijgelaten Amerikaanse vliegers zijn op hun lucht basis F.rding in Beieren teruggekeerd. Daar hielden zij Zaterdagavond, na eerst urenlang met Amerikaanse autoriteiten te hebben gesproken, een persconferentie, waarop zij verklaarden, dat zij in Hongarije bijna zonder onderbreking door Russische en Hongaarse officieren waren ondervraagd. Tijdens deze verhoren had men hen „zeer vriendelijk" behandeld. Ook waren zij goed gevoed. de besprekingen te Lissabon over het plan voor een Europees leger. Zaterdag had de vergadering haar goedkeuring gehecht aan de uitgave van een bedrag van 331 milliard franks voor de oorlog in Indo-China. Gisteren gaf zij haar fiat aan de uit gave van 130 milliard francs voor het thuisleger in de twee komende maanden. Frankrijk zegt tot deze handel wijze het maand voor maand toe kennen van dc gelden voor de strijd krachten gedwongen te zullen zijn, tot men het er over eens ge worden is, hoeveel het land op grond van het Atlantische verdrag voor zijn verdediging zal moeten uittrek ken. De debatten over de belastingen en bezuinigingen voor 1952. die Za terdag zouden beginnen, zijn als ge volg van de oppositie onder rege ringsaanhangers uitgesteld. Een nieu we datum voor de debatten is niet vastgesteld. Waarnemers vrezen, dat begin Januari een nieuwe kabinetscrisis zal ontstaan, tenzij premier Pleven een verzoening tussen de inflationis- dervraging chutes, die ROTTERDAM. Op de jaar vergadering van de Nederlandse Onderwijzers Vereniging werd een motie-Rotterdam behandeld, waar in het hoofdbestuur werd verzocht zijn mening te wijzigen ten aan zien van officiële ontvangsten door gemeentebesturen. De voorzitter zei hierop, dat het hoofdbestuur geen aangevraagde ontvangsten zoals gebruikelijk is op prijs stelt. Dit zou van het gemeente bestuur moeten uitgaan en dan wel worden aanvaard, aldus spr., die het beter vond, dat het be treffende gemeentebestuur op de jaarvergadering aanwezig zou zijn. Ook om practische redenen vond het hoofdbestuur een officiële ont vangst niet gewenst. De vergade ring sloot zich bij dit oordeel aan. ROTTERDAM. Bij de bespre king van het rapport-Kruyt over de classificatie van gemeenten heeft het hoofdbestuurslid van de NOV, de heer Roorda, betoogd, dat de tijd rijp is voor het af schaffen van de classificatie. De verschillen in de classificatie voor onderwijzers en voor ambtenaren moeten niet vermeerderd worden, zoals volgens spr. het rapport aan geeft, maar verminderd. Volgens de voorzitter was afschaffing der classificatie het rechtvaardigst. De vergadering betuigde hiermede door applaus haar instemming. Franse onderscheiding voor Nederlands verzetsman DEN BOSCH. Dc heer C. Moerings is door de Franse re gering onderscheiden met het ..Diplome de Passeur" als erken ning van de belangrijke diensten, gedurende de laatste oorlog bewe zen aan Franse gevangenen, gede porteerden, vluchtelingen én strij ders in de geallieerde legers. Het begeleidend schrijven is o.a. onder tekend door generaal De Gaulle. Laatste deur van sluis te Tiel wordt ingehangen DEN HAAG. Op Donderdag 3 Januari a.s. zal begonnen wor den met het inhangen van de laatste deur van de gi-ote sluis in het AmsterdamRijnkanaal te Tiel. Het is een hefdeur, die on geveer 190 ton weegt. Het inhan gen van het gevaarte zal twee da gen duren. Zij waren, zo vertelde de eerste piloot, kapitein Dave Henderson, nooit van spionnage beschuldigd. Desondanks concentreerde de on- zich op de extra-para de Amerikanen aan boord hadden, de lakens en een „Gibson-girl-iadio", die normaal gebruikt wordt voor het geven van S.O.S.seinen. als een vliegtuig moet landen. Ook hadden de communis tische officieren getracht, militaire inlichtingen van hen los te krij gen. Toen Henderson daar nader op in wilde gaan, greep een offi cier van de inlichtingendienst van de Amerikaanse luchtmacht, die met een ambtenaar van het Ame rikaanse ministerie van Buiten landse Zaken dc persconferentie bijwoonde, in en verzocht de pilo ten daarover te zwijgen. De vliegers bevestigden ten slot te. dat zij het Hongaarse luchtruim geheel onopzettelijk hadden ge schonden. Toen hun vliegtuig op dracht tot landen kreeg, meenden zij dit op Jocgoslavisch gebied te zullen doen. Eerst op dc begane grond bemerkten zij, toen zij wer den gearresteerd, hun vergissing. TILBURG. Niet minder dan drie jubilea werden Zaterdag door de gemeente Goirle bij Tilburg gevierd. Burgemeester H. van Gin- neken vierde zijn zilveren ambts jubileum, tegelijk met de gemeen- tesecretaris, de heer F. Smits en de gemeente-ontvanger, de heer I F. van Aken. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Vanavond zal de Kamervoorzitter, mr. L. G. Kortcnhorst, als voorzitter van het werkcomité voor de carillon-actie, over beide zen ders aan het Nederlandse volk het plan voorleggen om aan het volk der Verenigde Staten een carillon te schenken. De eerste reactie in de Ver. Staten op het plan is zeer gunstig, al is daar het interdepartementaal overleg over dc aanvaarding nog niet geëindigd. IN zijn boek „Engeland, dc Labour partij cn Europa" (Uitgeverij Paul Brand N.V., Bussum 1951. 10,90). houdt dr. 1.. van Egcraat zich op ob jectieve wijze bezig met de buitenlandse politiek van Groot-Brittanniê in dc ja ren tussen 1945 en 1951. de jaren dus waarin dc Arbeiderspartij in het Ver enigd Koninkrijk aan de regering was. Op objectieve wijze, dat wil zeggen: met een zo ruim mogelijk gebruik van de gegevens, die tot op dit ogenblik de wetenschappelijke onderzoeker ter beschikking staan, met een eerlijke poging ook tot begrip van de moeilijke obstakels, de voetangels en klemmen die zij te omzeilen hadden, die in «deze periode voor het Britse buitenlandse be leid verantwoordelijk waren. Objectiviteit betekent echter voor dr. Van Egcraat gelukkig niet ccn kritiek loos neutralisme, een weergeven van de feiten met onthouding van commen taar. Integendeel. Zijn interessante studie, die zich in hoofdzaak bepaalt tot de verhouding van Groot-Brlttannië tot Europa, wemelt van critlsche opmer kingen en een van de (niet verzwegen) conclusies uit zijn betoog is deze. dat het Engeland in de na-oorlogse jaren heeft ontbroken aan een vaste politieke lijn cn dat het node daardoor vele kan sen gemist heeft om leiding te geven aan een continentale politiek zoals o.m. bewust door Frankrijk is nagestreefd. Bij deze vaststelling blijft het niet. In het eerste deel van zijn boek. dat aan de Britse politiek en haar eigenaardig heden in het algemeen is gewijd, laat de auteur zien, uitgaande van het Britse volkskarakter cn Groot-Brittannië's po sitie in de wereld, hoe het ontbreken van een vaste lijn juist altijd een van de vele kenmerken van Engclands politiek is. Hij demonstreert het even eens aan de buitenlandse politieke op vattingen. die van haar oprichting af tot in 1945 toe in de schoot van de Arbeiderspartij hebben geleefd Hij laat het tevens zien aan dc hand van een analyse van dc buitenlandse politiek van Tories en Liberalen. Dat Eden of een Liberaal het beter zouden hebben gedaanjdan Ernst Bevin wordt door dr, Britse politiek behandelen, zonder te vens genoodzaakt te zijn internationale problemen In het algemeen te behande len. „Engeland, de Labourpartij en Europa" is daarom een bijdrage tot de kennis van onze tijd. Het beantwoordt niet alleen de vraag waarom Bevin do politiek der Conservatieven heeft voort gezet. maar toont ook waarom de be sprekingen der Grote Vier zijn vastge lopen en waarom Labour zo gereser veerd is komen te Staan tegenover dingen als het plan-Schuman of het Europese federalisme. Twee dingen slechts betreuren wij bij deze uitgave- dat de prijs vrij hoog ts en dat de Engelse citaten onvertaald zijn. Beide feiten maken het werk he laas minder toegankelijk voor de grote massa. DEN HAAG. Op 7 Januari wordt Johannes Franciscus Buziau 75 jaar. Buziau begon zijn loop baan in .Victoria" in de Amster damse Nes. Daarna trad hij op in variété's, onder meer bij Frits van Haarlem. Vervolgens ging hij naar het buitenland en werd na zijn terugkeer in 1914 opgenomen in de Ter Hall revue. In 1928 werd hij verbonden aan de Bouwmees terrevue. TER AAR Zaterdag teas een emotievolle dag voor boer C. Hen- drikse uit Ter Aar. Maar voor zijn drachtige zeug niet minder, want zij werd moeder van liefst 24 roze big getjes.' (Tussen haakjes voor de men sen die dat niet wisten: een var kensmoeder krijgt gewoonlijk maar zes tot twaalf kinderen tegelijk). Boer Hendrikse wiste zich het zweet van het voorhoofd en raakte bijna de tel kwijt bij die overvloe dige geboorte. En het varken was ook in de war, want ze kan maar veertien biggen zelf voeden. Voor de andere tien (allemaal flinke, gezon de biggen) moest een ander onder komen worden gezocht. Dc radio bracht uitkomst. Uit alle delen van her land meldden zich boeren en varkenshouders, die bereid bleken een aantal biggetjes over te nemen. Er was zelfs een landbouwer die graag twee biggetjes met de fles wilde groot brengenMaar dat zal niet nodig zijn, omdat andere fp EN bevriende arts vertelde mij a-/ eens over een van zijn ge sticht spatiëntcn. Als hij deze, reeds j hoogbejaarde persoon des ochtends j op zijn ronde, in 't zonnetje vond, i kon hij hem vragen ..Zeg eens, wat heb je op 3 Juni 1912, 's mor gens om elf uur gedaan!" cn zon der aarzelen antwoordde de oude: „Ik ben langs de vaart gaan wan delen, tot bij dc brug en toen weer terug." Lezers die ongaarne tn dc boot genomen worden, denken nu dat de man dit loopje al vijftig jaar élke morgen maakte, doch de vraag die ik koos is maar één voorbeeld uit duizenden en de wa re verklaring ligt alleen in het fa- buleuze geheugen van deze. overi gens tot niets bekwame patiënt dat hem had opgescheept met een j eindeloze microfilm van beuzel achtige feitjes, waaraan hij elke dag geduldig een paar meter ver der leefde. Nu de oliebollen onafwendbaar als een suikeren lawine van het hellende jaar afrollen, om ons straks, op het wcgslikmoment, te vullen met dc onvermijdelijke sei zoensontroering heb ik deze man even uit mijn. veel minder riant geoutilleerd geheugen getild, ten einde u te kunnen waarschuwen. Anders gaat u, net als ik. die fout maken. Dc oudejaarsavond werd, door zijn bedenker, immers voornamelijk opgetrokken uit zit- werk. Er is geen pakje om uit te pakken, geen boom om aan te steken, geen „boe" om te roepen en geen rijmpje om voor te lezen maar er zijn wel stoelen om in te zitten en uren die dienen te ver strijken, net als in de sperstunde- tijd. Nu weet ieder dat conversa tie over substantiëler onderwerpen dan het weer. in deze charmante tijd alleen uitloopt op het trekken van repeteergeweren of het aan heffen van 'n klaaglijk gejammer. Op oudejaar klemt dit bezwaar echter niet omdat, wat de Oberon van deze sprookjesavond ook voor ogen zweefde, zijn Puck er sinds het begin der jaartelling, een gril lig behagen in heeft gevonden juist dan alle huiskamers op deze planeet te vullen met personen die zó melodie-arm van elkaar gewor den zijn, dat hun gesprek alleen nog maar uit stof bestaat. Daar er dus met zoveel gespro ken kan worden en de tongen tóch bezig moeten blijven, gaan dc ver snaperingen telkens rond, zodat zoet. zuur, bitter en tabak allengs in de mondholte samenspannen tot een smaak, die nét als de euvele wereld daarbuiten, om een verlos send tonicum schijnt tc roepen. Daar ruw dc straat op lopen ert het op een zuipen zetten een han deling is. die in de werken van aanvaarde schrijvers wordt ge schilderd als ren voorbeeld van wangedrag, probeer ik nu al jaren lang wat afwisseling in 't avondje te brengen, door tegen elven uit te roepen: „Kóm, ik ga de nieuwe blaadjes eens in mijn agenda doen." Op zichzelf is dit een oppassend en levensgretig initiatief, maar toch moet ik er ieder tegen waar schuwen. Want hoe u is weet ik niet, maar als ik dc oude blaadjes in mijn handen heb, ga ik ze le zen en nauwelijks ben ik daaraan begonnen, of ik voel me precies als die man uit het gesticht. Bij elk krabbeltje zie ik namelijk alles weer voor me: het gesprek, de ontmoeting, dat plicht je en de kleur van die héle dag. De nette lettertjes herinnerent met gewichtige gezichtjes, aan de ferme dagen, toen het zo serieus toeging en de ordeloze krabbels hossen in haddekidéé-stemming voorbij en weten nog hoe weinig het er toen op aankwam. Een op tocht van liliputters met ongewas- varkensmoeders de biggetjes nu de voeding zullen geven, die zij nodig sen gezichtjes, sommigen in car- hebben. Werknemers gaan 1.9 pet. ziekenfondspremie betalen AMSTERDAM. Zoals bekend, is voor 1952 het percentage van de van 3 mede moet van 1 Januari af op het loon van dc werknemer 1.9 pet tot ten hoogste ƒ0,26 per dag. ƒ1.59 per weck of ƒ6,93 per maand als ziekenfondspremie worden inge houden. navalsdracht cn anderen met dui delijke adenoide vegetaties, schui felt door mijn geest en achteraan, loopt er een met een grote trom die zingt: „Bom bom bom, straks komt de volgende stoet, bom bom bom „Kom je bij de radio?" roepen ze dan uit de andere kamer, het 99' Prof. Richter voorspelt Argentinië „milliarden-verdiensten" ziekenfondspremie verhoogd zf dan uit de a 3.6 tot 3.8. In verband hier- a'. twaalf O vrienden, laat uw zakagenda toch dicht. Gooi de oude het raam uit en de nieuwe cr achteraan. En laten wc dan nóóit meer iets af spreken en ons nergens meer aan houden, doch er één grote, stra lende. tijdloze, paradijselijke chaos van maken, met vriendelijke berk jes op dc beurs, goedige olifanten ten stadhuize en, in lijn vier, de éne conservatieve giraffe, aan wie verzuimd is te vertellen dat de trams allang nergens meer heen rijden. Of om het kort samen te vatten: .ik wens, in dit laatste stukje van het jaar. al mijn H.H. clientele en begunstigers een zalig uiteinde en een recht voorspoedig 1952." KRONKEL BUENOS AIRES. In plaats van grondstoffen voor energiewinning, zoals steenkool en olie, te moeten invoeren, zal Argentinië binnen af- zienbare tijd mogelijk atoomenergie, ..verpakt in keurige dozen splijt- ----- Van Egcraat dan ook baQr materiaal", uitvoeren, aldus Renter's correspondent. Deze beroept aEKTde °r«Sr™ïWLto?g"iijn :'ch daarbij op dc mtleg die Argentijnse geleerden geven eau een typisch Britse fouten. In Europa wordt recente verklaring van professor Richter, directeur van het Argcntijn- i. $e station voor atoomonderzoek op het eiland Huelmul. APELDOORN. Het zoeken naar oud metaal in de Soerense bossen, waar tijdens de bezetting de Duitsers een grote munitie- slagplaats hadden, is Zaterdagmid dag de 17-jarige G. Mulder uit Apeldoorn noodlottig geworden. De jongen, die cr met een 15-jarig vriendje op uit was getrokken, vond twee granaten. Toen hij van enige afstand er met een hard Het initiatief tot dit plan is ge nomen door de heer G. L. Ver heul, ambtenaar bij de persdienst van het ministerie van Economi sche Zaken. Hij heeft zich onmid dellijk uit de voorbereidingswerk- zaamheden teruggetrokken. toen bleek, dat mr. Kortenhorst deze voor ten minste één klok zullen zorgen: studenten, arbeidersorgani saties. werkgeversorganisaties, mid denstanders, boeren, kunstenaars, verzetsbeweging, de Nederlandse vrouwen, de elf provinciën. Marine, Leger en Luchtmacht, ambtenaren (een zuinig klokje, zei mr. Korten voor zijn rekening wilde nemen i horst schertsend, kerken, humanis- Verwacht wordt, dat de actie tot ten, wetenschappen, sportbeoefena- inzameling in de maand Februari kan beginnen cn dat zij ongeveer een maand zal duren. Misschien zal het mogelijk blijken, dat dc Koningin tijdens haar bezoek in April reeds een enkele klok zal kunnen aanbieden Het carillon zal een product zijn van de gezamen lijke Nederlandse klokkengieterijen die daarvoor in aanmerking komen. In ieder geval zullen opdrachten worden gegeven aan de grote drie onder de klokkengieters te weten Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel. maar al te vaak niet begrepen, waaruit deze ..fouten" of waaruit dc typisch Britse houding voortspruit. Dit bloot te leggen is de voornaamste verdienste van dit boek. Het is een poging, die door anderen eerder werd ondernomen. Ech ter niet aan dc hand van materiaal uit een zó recent verleden. Niet in een zo belangrijk tijdsgewricht als het onze. Zijn arbeid verdient daarom brede be langstelling, Temeer daar dc critlsche zin van dr. Van Egcraat niet alleen aan de dag treedt als hij het over dc Britse politiek heeft, maar ook wanneer hij over het beleid van de Verenigde Staten, de Sowjetunie of Frankrijk schrijft Uiteraard kan men niet de na-oorlogse Heimans- en Thijsseprijs ingesteld AMSTERDAM. Het Thijsse- fonds en de Heimansstichting heb- MILAAN Dr A M. Hamma- cher. directeur van het Kröller- Müller-muscum. Hoge Veluwe, Ot- terloo, heeft bekend gemaakt, dat in Februari tc Milaan een tentoonstel ling zal worden gehouden van onge- i teer 100 schilderijen en 50 tekenin- J gen van Vincent van Gogh, uit I Frankrijk. Zwitserland. Duitsland, I Nederland en de Ver. Staten. oorwerp naar gooide, ontplofte j Eysb°u'.s As<™ an Van Bergen een der projectielen, waardoor de jongen vrijwel op slag werd ge dood. Zijn vriendje werd door de in Heiligerlee. Mr. Kortenhorst deelde mede. dat vele groepen van de bevolking ieder een klok zullen geven. Zo enorme luchtdruk van zijn fiets ge- j 7ai er een ki0k van de schooigaan- slingerd, doch kwam er verder de ^Wder hoopt hij, goed af. dat de volgende groeperingen ieder kend. dat een comité van aanbe veling in oprichting is. waarvan I Wf haargoudco feest a.afccs,ga- ren. scheepvaart en zo meer. Mr. Kortenhorst_maakte nog be- ben de 50-jarigc Nederl. Natuur- kundige Vereniging, die het prae- I dicaat Koninklijke heeft gekregen haar gouden feest, als feestga- aangeboden de instelling van een Heimans- en Thijsseprijs. Deze prijs, groot 300, wordt jaarlijks verleend voor enig werk door le ken verricht in de geest van de grote pioniers, naar wie de prijs is genoemd (bijv. een boek of tijd- Tien maanden na de eerste ver- klaring van Peron aangaande de Argentijnse atoomonderzoekingen, i heeft professor Richter tegenover de pers verklaard, dat de tot nu j I toe bereikte resultaten de verwach- tingen verre overtreffen. Argen tinië, aldus de professor, had geen 1 ^belangstelling in de militaire as- pecten. Daarom had men onderzoe kingen gedaan buiten het uranium- proces om. Daarbij had men ont- I dekt. dat een tweede grote, door I j prof. Richter gebouwde reactor, vijf of zes maal zoveel energie ople verde als men verwacht had. De j energieproductie zou zelfs nog gro ter kunnen worden, indien bepaal schap op zich heeft willen nemen. In het werkcomité, waarvan mr. Kortenhorst voorzitter is. hebben zitting de burgemeester van Am sterdam. de heer d'Ailly, mevr MeihuizenTer Braake, voorzitster van de Huishoudraad. terwijl mr. Fockema Andreae. oud-staatssecre- schriftartikel. 'ook" "eventueel taris van Oorlog, en thans firmant van het bankierskantoor Mees en Zn. te Rotterdam als penningmees ter zal optreden Als secretaris fungeert de onder-luitenant Verwaayen. Het secretariaat het buitenland verschenen). Een commissie van vijf leden, van wie minstens drie gestudeer- C. dc biologen, zal alle gedurende een is i jaar verschijnend werk registreren AMSTERDAM. De eerste KLM-vlucht op dc lün AmsterdamLonden werd op 17 Mei 1920 gemaakt met oen open Dc Ilavilland-tocstel voor twee personen. Het vloog langs de Nederlandse cn Belgische kust en over het vc, nuouc wuiucii. luutcii uciMtfi- Nauw van Ca,a»s naar Londen. Zaterdagmiddag kwart voor drie stak de de precisie-apparaten aangebracht j Convair Liner „Frans Hals" linea recta met 23 passagiers de Noordzee over. werden en gebruik werd gemaakt van zekere wetenschappelijke vin dingen. Dan zou het experimentele program binnen korte tijd afgeslo ten kunnen worden. Dc volgende stap zou bestaan uit het overgaan tot de productie van splijtbaar materiaal door middel van de Argentijnse reactors, in een gezamenlijke onderneming ..met onze partner, een in hoge mate geïndustrialiseerd land." De Argentijnse industriële capa citeit zou slechts een deel van de te produceren energie kunnen ab- van wie enkelen juist het traject JohannesburgAmsterdam achter do rug hadden. Toen de ..Frans Hals" Zaterdagavond omstreeks tien minuten voor half negen zijn passagiers op Schiphol neerzette, was daarmee de vijf cn twintigduizendstc retourvlucht van de KLM. op deze lijn ten einde. Toevalligerwijs speelde de ..Frans Hals" bij de aankomst op Londen Airport een rol in het televisiepro gramma. dat de televisie-afdeling van de B BC. aan de grote Lon- dense luchthaven wijdde. Zodra het sorberen De overblijvende ener- toestel in het zicht van de lucht- gie zou dan in de vorm van splijt- haven kwam werd een der televi- voorlopig gevestigd in het gebouw en bestuderen en de winnaar van van de Tweede Kamer. I de prijs aanwijzen. bare materialen van de hand kun- j siecameras op de landingsbaan ge nen worden gedaan en Argentinië richt die de „Frans Hals" zou ge- „milliarden opleveren". bruiken. Naar schatting twee millioen toestelbezitters hebben zodoende de aankomst van deze Nederlandse Convair kunnen meemaken. Zij konden ook het taxiën volgen en waren ooggetuigen van de regel rechte uitzending van opname en interview van enkele passagiers op deze jubileumvlucht. De landing van dc Nederlandse machine was het slot der televisie-uitzending, die een uur had geduurd Gezag voerder J. F. Rijkhof werd in de cockpit ..genomen", toen de machi ne voor het stationsgebouw tot stilstand was gekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 3