Mode-ontwerper kunstenaar op zijn gebied Particulier in Arnhem heeft collectie van 30.000 kevers Noors tankschip in tweeën gebouwd Het oudejaar is verouderd \Eén meisje en vele mannen^ ACHTERKAMER BERGT EEN KOSTBARE VERZAMELING Urker vissers in Brazilië Westduitsland met nieuwe schepen in de vrachtvaart Samenstelling van bedrijfsautopark Electrische kracht uit atoomenergie Ouden van dagen in kerk gehuisvest B-52 gereed voor proefvlucht T ele visie-programma Stunt-motorrijder gestorven Wie, wat, hoe en waar? 4 Maandag 31 December 1951 Vrije uren van vele jaren gingen er mee heen (Van onze correspondent) ARNHEM. Weet U wat van kevers? Misschien hebt ge als jongen wel eens een mei kever gevangen en gehuisvest in een lucifersdoosje, waarin een paar gaatjes geprikt waren om het diertje lucht te geven en ge kent natuurlijk de ge vaarlijke belager van onze goe de aardappel: de coloradoke ver. Niet onmogelijk, dat met deze twee soorten uw kennis over de kevers ophoudt. Het zal u dan ook wel verbazen te horen, dat er geen twee, maar vele duizenden soorten kevers bestaan, waarvan er in Neder land alleen al 3800 voorkomen. „Wel en wat zou dat?", vraagt ge misschien. Wie houdt zich met zulke griezelige kriebeligheden be zig? Wel. één hunner is de heer A. van R o o n in Arnhem, eige naar van een echt kevermuseum. In een klein vertrek achter zijn woonkamer heeft de heer Van Roon een compleet kevermuseum ingericht, dat op zijn minst zo in teressant is als de Dierentuin Het museum van de heer Van Roon is eigenlijk een soort „keverologisch" instituut, wetenschappelijk toege rust met een microscoop, die 800 maal vergroot, loupen. instrumen ten, flesjes chemicaliën, kortom met alles wat nodig is om de dier tjes te determineren, té prepare ren cn te rubriceren. In een om vangrijk kaartsysteem worden alle uitkomsten van een wetenschappe lijk onderzoek geregistreerd. Er is zelfs een kleine biblotheek met dikke Nederlandse en Duitse stand aardwerken uitsluitend over ke ertjes. En keurig aanecngcrijd staan daar de rode banden met gouden opdruk: de jaargangen van het orgaan der Nederlandse Ento mologische Vereniging. In tientallen laden, met glas luchtledig afgedekt, vindt ge in dit particuliere museum niet min der dan 30.000 geprepareerde, op geprikte kevers, alle voorzien van minuscule kaartjes, waarop soort, ondersoort, naam. datum, vinder, plaats van vangst en andere bij zonderheden staan vermeld. KEVER VAN FIJNSTE GOUD Ge vindt er een kevertje van het fijnste goud. waarvan ge nau welijks zoudt geloven, dat het een maal 'n levend diertje is geweest; nog geen 6 millimeter lang en van een soort, waarvan er op de gehe le wereld slechts drie exemplaren bekend zijn. Ge ziet er (voor de leek akeli ge) torren met geweldige wrede grijpkaken, griezelige dieren naast sierlijke, dofgouden kevertjes met warmgekleurde ondergrond en ragfijne vleugeltjes; ware kunst stukjes der natuur. Andere weer zijn bedekt met zware pantscrpla- ten. Er zijn diertjes bij, iets groter dan een speldeknop en andere ter grootte van een luciferdoosje. De heer Van Roon heeft deze diertjes van overal in Nederland: uit de mergelgroeven van Lim burg, de bossen, het water, het koren, van gevelde dennen, een zandpaadje door de hei, bloemen, rottend hout en riet; alledaagse exemplaren en zeer zeldzame, oor spronkelijk afkomstig van de Mid- Werf ivas te klein voor schip van 23.000 ton SUNDERLAND. Het 23.000 ton metende Noorse tankschip „Rondefjell", het eerste schip dat in twee delen te water is gelaten, is uit Sunderland vertrokken voor haar eerste reis naar Curacao. Het achterschip werd in April te water gelaten, waarna het voorschip in October volgde. Beide helften wer den in een droogdok samenge voegd. Het schip werd op deze wijze te water gelaten, omdat het te groot was voor de scheepswer ven in Sunderland om ineens te worden afgebouwd. Twaalf KLM-toestellen krijgen nieuw interieur DEN HAAG. In September 1952 zullen vier van de twaalf „Convair"-verkecrstoestellen van de KLM hun economische afschrij- vingstijd hebben voleindigd. De acht andere zullen begin 1953 die tijd achter de rug hebben. Het ligt in de bedoeling het interieur van alle twaalf tweemotorigc „Con- vairs" in de loop van 1952 te ver nieuwen. dcllandse Zee en verdwaald naar ons land. Veruit de meeste heeft de heer Van Roon zelf gevangen; in de vacantics, die hij cr al vele jaren geheel aan besteedt en ln de wei nige vrije uren, die zijn werk als boekhouder hem laat. Hij heeft zich in de loop der ja ren een gedegen entomologische kennis eigen gemaakt. De beoefe ning van het onderdeel kevers in deze wetenschap is zijn hobby. Van jongs af voelde hij er zich toe aangetrokken. Zijn oom, nu wij len de heer G. van Roon te Rot terdam had een speciale verzame ling tropische kevers. Deze collec tie bevindt zich thans in het Rijks museum voor Natuurlijke Historie te Leiden. Deze oom heeft hem wegwijs gemaakt in de entomolo gie. Door hem maakte hij kennis met de geestdriftige entimoloog jhr. dr Ed. Everts, leraar aan de Rijks-H.B.S. in Den Haag. die bij zijn leerlingen in de jaren dertig grote belangstelling voor de kevers wist te wekken. En het zijn de amateurs, die het gespecialiseerde werk in de wetenschap verrichten. Niet de professor of de leraar plant- en dierkunde, maar de ge meentesecretaris, de dokter, de kantoorman hebben de entomolo gie groot gemaakt door speciali satie op het detail. T T kent ticli het traditionele plaatje van de grijsaard en het kind. Elk jaar kan het weer te voorschijn worden gehaald. Alleen de cijfers moeten even worden bijgewerkt, zoals we dat 's morgens op kantoor met de datum-stempel even doen Voor het verdere geen nieuws. Dit keer is 1951 de grijsaard met ge bogen rug en lange baard. Een jaar geleden nog baby. Het is meer dan voorspoedig, zulk een snelle groei. Misschien wat on waarschijnlijk. Maar erger nog is. dat de 'ach tergrond. van waaruit deze cn soortgelijke beelden opkomen, de onze niet. meer is. De tijd, waar in de jaarwisseling een gebeurte nis was, ligt feitelijk ver achter ons. Het oude jaar met z'n wee moed s-stemming hoort thuis in een tijd, waarin de hoge huizen statig om het marktplein ston den, waar kerk en raadhuis de uiterste begrenzing vormden van dit wereldje, en waar in het mid den de pomp stond, bron van al le lafenis, dus ook van het laat ste nieuws. De strijd, die zich op dit toneel afspeelde, was die tegen het gras en mos. dat tus sen de straatstenen altijd weer te voorschijn kwam. In die we reld was de wisseling van het jaar een zaak, die de mensen tot in het diepst van hun ziel ontroerde, een steen in een stil le vijver. Daar werden dichters lyrisch van en burgermensen weemoedig. jTD hier en daar is dank zij monumentenzorg het décor nog intact. Ge kunt als tourist dit alles nog aanwezig vinden in een stil provincie-stadje. Maar vergis u niet: dat pleintje onder de statig hoge linden is autobus- station, de bakker dar op de hoek kijkt met verre blik. over zijn étalage heen: voor hem wordt het verleden niet begrensd door een jaar nering, maar door de beelden van twee jaar Da chau, die hij niet kwijt kan. De smid een paar huizen vtrder is nog een jonge kerel. Hij heeft er een paar jaar tropendienst opzitten. En de weduwe „in ga lanterieën" ziet geen eind aan de tijd, voordat haar jongen uit Korea thuis zal zijn. Maar maakt, dat u aan de kant komt, de autobus draait gierend om de hoek. en het stadsleven wordt over dit stille pleintje uitgeschud. Neen, dat décor is attractief voor de tourist, voor de bewoner is het verkeers-obstakel Open lucht-museum, waarachter alleen voor de zter oppervlakkige toe schouwer het moderne leven schuil gaat. In dat leven is Oudejaar beslist geen gebeurtenis meer. De steen mag nog even groot zijn als voorheen, de stille vijver is een een stormachtige baai gewor den waarinde plons niet eens meer wordt opgemerkt. Niet al leen, dat we moeite hebben bij het bewenen van het oudejaar, en_ dat we niet zo naïef de baby 1952 meer kunnen begroeten, een baby met een pantser onder z'n hemdje, maar ons hele tijdsbe grip in anders geworden. Voor ons heeft de tijd amper nog de waarde van het ruitjes-papier, waarop wc de gebeurtenissen zich kunnen laten aftekenen. En in het geheel van deze tekening zijn de jaar-insnijdingen alleen maar hulplijnen, die straks worden wpggeomd. Y ULLEN we treuren om de verloren weemoed? Is het een verlies, dat we niet meer in edele burgerzin ome nieuwjaars dag opvullen met goede voorne mens? Neen, het is louter winst, wanneer we er dc leegheid aan ontdekken van de tijd zelf. Dat is de nuchterheid, waartoe ons de eerste Petrus-brief vermaant: het einde aller dingen is nabü gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden! Mensen, die niet van het ver leden af leven, maar naar de toekomst toe! Voor wie de in zichzelf lege tijd vervuld wordt door de komst èn de weder komst van Christus. Daar komt oudejaar te liggen in de scha duw van de stal van Bethlehem: er is een toekomst, er is een kind, met het schijnkind van het nieuwe jaar, maar het enig en eeuwig Kind van God.' Daar werd in oude tijden de nieuwsjaars- dag gestempeld tot Zijn Naam dag. Daar was het geen wan- hoops-vloek, maar geloof-sbelij- den, wanneerm en, gaande over de jaargrens, zeidc: In Gods Naam! door EDWARD HOPE ..Móédergeef me die stoel daar in de hoek touw vlug, vlug wel allemenscn een knaap met een revolver... wat ben ik nou begonnen Curly zette de stoel naast de so fa. waarop Mugg Schnitzel nog steeds buiten westen lag. „Ik zal je het touw geven waarmee Stan ley vast zit", zei ze. „Niks!", brulde Broughton ver schrikt „niks touw van Stanley.... die blijft vast... je kan zijn stoel overeind zetten „Maar het is een vriend van me uit Vermont", zei Curly verbaasd. „Kan me niet bommengeen fluit. Dat verbergen van jou is de zaak van Buzz Jones en Paul Law- ton. Buï7. is er niet dus moet Paul maar zeggen wie los mag en wie niet. Ik heb de bibbers van al die vriendjes van jou". Hij voelde langs Mugg Schnit zel's kleien. Hij sprong plotseling achteruit. „Kijk n.i eens even!", riep hij oogewonden. Hij hield een automa tische revolver in zijn hand die in een holster onder Mugg's arm zat. ..Zeg. zei iii niet dat die knapen er altijd twee hebben?" „Ik zei: misschien!" Hink Broughton zocht verder cn vond zowaar nog een tweede wapen: een grote, zwarte revolver die in oen hcupzak zatBroughton gooi de ze beide in een la. Toen de gangster even later bijkwam vond hij zich terug in een ongemakke lijke stoel, nog ongemakkelijker vastgebonden. Toen werd er geklopt. Vrolijk: boem. boem-bcr-de-boem. Gus McNeal stapte binnen. Hij bleef in de ingang staan en wilde wat zeggen. Hij kreeg de kans niet. Als een kanonskogel kwam Hink Broughton door de lucht vliegen. Hij landde op Gus McNeal en er v-as een zware boem toen de twee op de «rond vielen. Gus kreunde. „Hou je bek". Broughton hield hem aan de grond genageld. „Touw, Curly!" „Nee. zeg hoor nou Curly zag haar filmcarrière al in lucht ver dwijnen. „Tou nou. zegdat is meneer McNeal. Hij..." „Ik heb tabak van die vrienden van jou. Touw!" ..Curlyhijgde Gus McNeal. Hink Broughton plantte zijn knie in Gus' maag. „Hou je bek jij", zei hij krachtig. „Als je nog wat zegt draai ik je een poot uit". „MaarDe knie porde har der. Curly bracht het touw. Ze huil de haast „Hóór nou eens „Als hij stevig vast zit mag jc alles vertellenals we op de volgende patiënt wachten.... geef me nog een stuk overhemd om een prop in zijn mond te doen". Curly bracht hem een stuk over hemd: ze was verdoofd door deze vreemde gang van zaken. „Zie zo", zei Hink Broughton vergenoegd. Hij keek het rijtje ge vangenen af „Dat is een knap stuk werk al zeg ik het zelf. Meer kun nen we er niet hebben want we hebben geen stoelen meer". „Meneer Broughton. alsublieft. zei Curly wanhopig. „Niks alsjeblieft ik ga Paul zoekenik verbied je om een van deze knapen los te laten voor dat ik terug ben. Paul weet over al van. Die zal wel zeggen wat er moet gebeuren. Pas op die kleine daarmisschien heeft hij OOSTENDE. De Belgische vissersvloot, met aan boord Ne derlandse (Urkcr) en Belgische landverhuizers, die zich in Argen tinië gaan vestigen, is te Recife (Brazilië) aangekomen. Verwacht wordt dat tegen de jaarwisseling het doel van de tocht, Mar Del Plata in Argentinië, zal worden bereikt. Het vijf maanden oude dochter tje van de Belgische visser Firmin Devey is tijdens de overtocht van Madeira naar Brazilië overleden. Het stoffelijk overschot werd met de gebruikelijke plechtigheden aan de golven toevertrouwd. FRANKFORT. De Hamburg- Amerika-Linie en de Norddeutsche Lloyd hebben medegedeeld, dat zij medio Februari een nieuwe, re gelmatige snelle vrachtdienst op de Noord-Atlantische Oceaan zul len openen. Men zal met tussen pozen van 12 dagen de havens New York, Baltimore, Norfolk en bij voldoende aanbod van lading ook Philadelphia aandoen. De Ha- pag zal de beide nieuwe in 1951 gebouwde schepen „Odenwald" en „Spreewald" van elk 7800 brt en de Lloyd de nieuwe 6700 brt me tende schepen „Traunstein" en Adolf Vinnen" op deze dienst in gebruik nemen. DEN HAAG Het Nederlandse bedrijfsautopark was per 1 Augus tus 1951als volgt samengesteld: 3-wielige bestelauto's cn motorcarricrs 5.825 4.452) vrachtauto's 77.550 (71.416) autobussen 6.160 5.973) speciale voertuigen 3.173 2.636) trekvoertuigen 5.018 3.949) opleggers 3 514 3.387) aanhangwagens 12.753 (11.436) De cijfers tussen haakjes gevende aantallen per 1 Augustus 1950. CHICAGO. De Commissie voor Atoomenergie heeft bekend gemaakt dat Amerikaanse geleerden voor het eerst electrische kracht door middel van atoomenergie hebben geprodu ceerd. De hitte en de energie werden uit de reactor weggevoerd door middel van vloeibaar metaal op een tempe ratuur, hoog genoeg om stoom te genereren voor het in werking stel len van een turbine. Bij dc proef nemingen was met de kostenfactor geen rekening gehouden. Grote hoeveelheden electrische kracht kunnen volgens de commissie door een reactor niet worden op gewekt. ZAANDAM. De kerkeraad van de Doopsgezinde gemeente te Zaandam wil in de nabije toekomst de Doopsgezinde kerk aan de Oost zijde, beter bekend als „De Doof pot". als tehuis voor ouden van dagen inrichten. Men stelt zich voor de kerk in drie woonlagen te verdelen en als vierde verdieping een veranda te bouwen. In het hart van de kerk zal een zaal blijven, waarin kerk diensten gehouden kunnen worden. Een commissie zal pogen de no dige gelden bijeen te krijgen. WASHINGTON. De Ameri kaanse luchtmacht heeft Zaterdag de eerste foto van de reusachtige ..B-52" bommenwerper, uitgerust met acht straalmotoren, voor pu blicatie vrij gegeven. Dit ..Vliegen de Fort van de Stratosfeer" is thans gereed voor het maken van een proefvlucht. Het toestel weegt ongeveer 160000 kilogram. (Van onze moderedactrice) EEN jaar lang hebben wij voor u uit de mode dat uitgezocht, wat draagbaar en bereikbaar is voor een gewone vrouw. Wij zijn aan dc excentriciteiten voorbijgegaan, of hebben ze ten hoogste vermeld met ironische commentaar. Maar één maal per jaar. tussen Kerstmis en Oudejaar, zetten wij alle practischc overwegingen opzij, en tonen u een paar weelderige avondjaponnen en ook een cocktailtoilet dat misschien meer zal kosten dan uw man per jaar verdient, alleen maar om het plezier u iets moois te tonen. Om u te laten zien. dat ook het mode- ontwerpen een kunst is. Weliswaar een toegepas'e kunst, en een ver- commercialiseerde. maar toch een kunst. Waarbij een schijnbare een voud een groot kunnen verbergt. De creaties want dit is inder daad de enige term die voor deze modellen past zijn afkomstig van Jacques Fath en Jacques Griffe. Jacques Fath ontwierp de avond japon bovenaan, een werkelijk ko ninklijke japon, waarvan een af beelding in een krant helaas maar een uiterst onvolledige indruk kan geven. Als materiaal werd gebruikt witte tule. geheel met gouddraad geborduurd. Jacques Fath is eveneens debet aan de cocktailjapon eronder. Op een ondergrond van rose tule spreid de hij zwarte kant uit. Het model lijkt kinderlijk eenvoudig, maar let u eens op. hoe flatteus de lage halslijn is. en hoe fijn de wijde mouwen uitwaaieren. In een geheel ander genre is de derde japon, in de rechter beneden hoek. Het is een variatie op het aloude thema van de draperie. Op pervlakkig gezien, lijkt het niets dan een rechte witte lap, door een ceintuur bijeengehouden. Maar u kunt cr van overtuigd zijp. dat hierbij hogere drapeerkunst te pas is gekomen anders zou zelfs deze bevallige mannequin er in haar klassiek gewaad (oud testamentisch noemde de ontwerper het) minder mooi uitzien dan zij het nu doet. De cape van diep glan zend zwart fluweel is wel een uiterst geraffineerde omlijsting, niet alleen van het toilet, maar van de draagster zelf wel in dc allereerste plaats! Borduurwerk langs de hals vormt de enige vrolijke toets in deze sym- phonie in zwart en wit, die zelfs door geen enkel sieraad wordt verbroken. Bij de twee andere 'toiletten worden dik ke strengen parels glad om de hals ge dragen. Bent u niet zo paarlachtig of hebt u er zo langzamerhand genoeg van gekregen, weet dan dat u uiterst modieus bent. wan neer u antieke bijoux draagt. Bij voorkeur moeten die vrij groot van omvang zijn en wat model betreft af wijken van het ge ijkte en al te beken de. Zo schrijft de mo de het althans voor in de onwezenlijke wereld, waar avond toiletten, die duizen den kosten, slechts een enkele maal wor den gedragen... DINSDAG 1 JANUARI 1952 HILVERSUM I, 402 m AVRO: 8 00 Nieuws. 8-15 Gramofoon muziek. 8 45 Orgelconcert. 9.00 Morgen wijding. 9.40 Voordracht met muziek. 10.00 Kamerorkest. 10 45 „Vandaag be gint het leven opnieuw causerie. 11 00 Gevarieerde muziek. 12.00 Polltiekapel. 12 30 Groeten van zeevarenden en gra- mofoonmuziek. 13.00 Nieuws en weerbe richten. 13 05 Mededelingen of gramo- foonmuziek. 13.10 Metropolc-orkest. 13 45 Buitenlands overzicht. 14 00 Om roeporkest en solisten. 15.05 „Wat ge beurde er met de smeden?", klankbeeld. 15.30 Gramofoonmuziek. 16.00 Reportage van Amsterdam op Nlcuwjaarsmlddag. 17.00 Dansmuziek. 17 30 Sportrevue. 17.45 Groeten van zeevarenden en gramo foonmuziek. 18 00 Nieuws. 18.15 Dans muziek. 18.55 Voor de kinderen. 19.00 Pianospel. 19.15 „Paris vous parle". 19.20 Fanfare-orkest. 19 45 Nieuwiairswcnsen. 20.00 Nieuws. 20.05 Actualiteiten. 20.15 Gevarieerde muziek. 21-15 „De ring", hoorspel. 22 15 Amusementsmuziek. 22.45 nog handgranaten achter zijn kie zen Weg was hij. Curly keek naar Stanley. Die keek recht naar de muur. Gus McNeal probeerde de aandacht te trekken. Hij zat er bij of hij zou barsten. Alleen Mugg Schnitzel berustte. Zijn hoofd hing omlaag en zijn blonde haar hing voor zijn ogen. Curyl zuchtte en ging op de sofa zitten HOOFDSTUK VIJFTIEN Ze houdt niet van me 1 Haley ging voor, de kamer van de rector binnen. Ma en dochter kwa men vlak achter hem aan: ze gniffel den en keken rond alsof ze als toe risten rondgeleid werden in donker Parijs. Paul kwam heel achteraan, traag. Wat idioot, dacht hij, dat hij nou voor Frances hier binnen moest komen, terwijl Curly niet was ont dekt. En Midgc! Stel je nou voordat Mike Halev was binnengekomen ter wijl hij alleen met Midge in de ka mer was! Boch! Maar toch was het een geluk bij een ongeluk. Alles zou gemakkelijk uit te leggen zijn en Mike zou daarna wel niet meer te rugkomen. Het gezelschap was niet erg geani meerd. Moeder en dochter bleven minachtend rondkijken. En zwegen. Mike Haley keek nog steeds als de beledigde onschuld. En zweeg. Paul stond vlak bij de deur en daarom hoorde hij duidelijk de hoge hakjes van Midge door de hall gaan „Neem me niet kwalijk." zei hij tegen niemand speciaal en glipte de hall in. Midge stond onder aan de trap. Ze bleef abrupt stilstaan toen ze hem zag „Zo." zei ze koel. „Ben jij daar. Ik verwachtte je niet." „Nee, maar je vader wel." „Nou. Hou je maar taai dan!" Ze liep twee treden op. Paul sprong naar voren. „Midge!" Zijn stem was smekend. Ze hield stil. „Wat is er?", vroeg ze. „Midge. ik moet met je praten Ik, ik moet mijn excuses maken. Ik...." „Ja," zei ze peinzend, „dat zou je wel eens kunnen doen, ja!" „Ik heb het haar gezegd. Ik heb haar gezegd dat ze zo niet tegen jou kon spreken. Dat het geen manier van doen was „Ze deed het toch maar. Je was wel wat laat met dat vertellen'" „Ja maar. ik was zo stomverbaasd dat ik helemaal in do war was." „Dat dacht ik al Ze zal een goede echtgenoot van je maken als jc haar trouwt." „Ik trouw niet met haar.. Ikke., moet je horen.ik. ze is heel mooien krachtig en zo. Flinke vrouw! O ja: wat wil vader van je?" „Ach nietsomdat zij in mijn kamer was!" „Wie in jouw kamer wasje schijnt zoveel vrouwen op je kamer te krijgen." ..Frances natuurlijk. Het is Ze lachte alleen maar en liep de trap verder op. Ze verdween boven. Hij stond daar met samengevouwen handen naar boven te kijken toen de heer Merces in de hall verscheen. „Ah, Lawton!" Paul schrok en stotterde wat. „Komt U binnen, meneer Lawton". „Na U. meneer" 2 Midge zat op kamer voor de spie gel. goochelde met potjes cn tubes, zoals vrouwen dat plegen te doen. Haar handen deden het werk auto matisch, dus had ze alle tijd om na te denken. Ach, het is een kindeen aar dige sentimentele jongen.... En Ik ben toch zeker niet verliefd ehnee, ik bèn niet verliefd.... het is mijn moederinstinct. Zou ik wel een moederinstinct hebben? Ik vind die pasgeboren babies altijd zo vreselijkje zou ze zo terugstu ren om overgebakken te worden (Wordt vervolgd.) Groeten van zeevarenden cn gramo foonmuziek. 23.00 Nieuws. 23.15—24 00 Gramofoonmuziek. HILVERSUM II, 298 m KRO: 8.00 Nieuws en weerberichten. 8.15 Gewijde muziek. 8.25 Hoogmis. NCRV: 9 30 Nieuws en waterstanden. 9 45 Harmonie orkest. 10.00 Gerefor meerde kerkdienst. 11.30 Gramofoonmu ziek. 12.00 Koorzang. KRO: 12.15 Lunch concert. 12.45 „Een nieuw jaar. een be langrijk Jaar", causerie. 13.00 Nieuws en katholiek nieuws 13.10 Gramofoon muziek. 13.45 Omroepkoor, kamerorkest en solisten. 16.10 Nieuwjaarsviering uit oude tijden. 16.30 Ziekenlof. 17.00 Pia norecital. 17.30 Nieuwjaarsgroeten van zeevarenden en van militairen ln Oost en West. 18.00 Nieuws. 1815 Actualitei ten. 18 20 Gramofoonmuziek. 19.00 Nieuwjaarsgroeten van emigranten. 19.30 Gramofoonmuziek. 19.40 ..Dit ;s leven", causerie. 19.50 Gramofoonmu ziek. 20.00 Nieuws en weerberichten. 20.08 De gewone man zegt er 't zijne van. 20 15 Dc bruiloft van Kloris en Roosje. 21.30 Vlooi, cello en piano. 22.10 Kamerorkest cn solist 22 45 Avondgebed en Liturgische kalender. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Gramofoonmuziek. ENGELAND BBC LIGHT PROGRAMME 150ft - 247 m 12.00 „Mrs. Dale's dagboek". 1215 Va riété orkest. 12.45 Voordracht. 13.00 Dansmuziek 13 30 Orkestconcert. 14 15 Voor de kinderen. 14.45 Voor de kleu ters. 15.00 Voor de vrouw. 16 00 Orkest- concert. 16 30 Voor de soldaten. 16 45 Accordeonorkest. 17.15 ..Mrs. Dale's dagboek". 17.30 Amusementsorkest cn pianoduo. 18.15 Orgelspel. 18-30 Rendez vous. 19.00 These Christmas Times 19 45 Hoorspel. 20 00 Nieuws en radiojournaal. 20.25 Sport. 20.30 Verzoekprogramma. 21.00 Voordracht en zang. 22 00 Geva rieerd programma 22 30 Discussie. 23 00 Nieuw?. 23 15 Actualiteiten. 23.20 Dans- muziek. 24 00 Voordracht. 015 Lichte muziek. 0.561.00 Nieuws. DINSDAG 1 JANUARI 1952 Experimenteel televisieprogramma van de VARA 20.15—21.45 uur: 1. „De bruiloft van Kloris en Roosje", een Larense boeren bruiloft. Pauze 2. Weerkaart. 3. Soirée dansante. WOENSDAG 2 JANUARI 1952 HILVERSUM I 402 m. VARA. 7.00 Nws 7,15 Ochtendgymnas tiek 7.30 Zcnderslulting 9.0o Nws en weerber. 9 12 Gram.muz. (9.309.35 Wa terstanden! VPRO lo 00 Boekbespre king 10.05 Morgenwijding VARA- 10.20 Voor de hulsvrouw 10.30 Gram.muz. 10.45 Voor de vrouw 11.00 Gram.muz. 12. Voordracht 12.15 Dansmuziek (12.30 Land- en tulnbouwmed. 12.3312 38 Voor het platteland) 12.55 Kalender 13.00 Nws 13.15 Pianotrio 13 40 Orgel en bariton 14.00 Gesproken portret 14.15 Promenade-orkest 15 00 Kinderkoor 15 20 Cello en piano 15.30 Voor de jeugd 16.30 Zendersluiting 18.00 Nws 18 15 VARA-Varla 18.20 „Scheppend werk voor mlltalren". reportage 18.30 Act. of gram muz. 18.40 Gram.muz 19 00 „Werkloosheid en werkgelegenheid", causerie 19 15 Pianoduo VPRO: 19 30 Maandkronlck 19 35 „Van alle dag" VARA 20.00 Nws 20.05 Politiek commen- „Sollicitanten", hoorspel 21.40 Volksdan sen 22.10 „Tussen mens en nevelvlek", causerie 22 25 Octet 23.00 Nws 23.15 24.00 Literair-muzikaal programma. HTLVERSUM II 298 m. NCRV- 7 00 Nws 7.15 Een woord voor de dag 7.3o Zondersluiting 9 00 Nws en weerber 9.10 Voor de zieken 9 30 Gram. muz. 10 30 Morgendienst 11.00 Gram. muz. 12.00 Planorecital 12.30 Land- en tuinbouwmed. 12.33 Amusementsmuziek 12.59 Klokgelui 13 00 Nws 13.15 Pro testants Interkerkelijk Thuisfront 13.20 Amusementsmuziek 13.50 Rcg.ultz. Re- gina Zwart- „Wij slaan op de tong tong" 14.00 Marinierskapel 14.45 Voor de meisjes 15 00 Kamermuziek 15 30 Gram. mu-, 15.45 Voor de Jeugd 16.30 Zender- sluiting 18.00 Nvvs 18.15 Pianorecital 18.30 Orgelspel 19.00 Spectrum van het Chr. Organisatie- cn Verenigingsleven 19.15 Boekbespreking 19.30 Gram.muz. 19 40 Radiokrant 20 00 Nvvs en \veerber. 20 10 Commentaar familiecompetitie 20.20 Radio Phllharmonisch orkest, koor en kamerkoor 21 30 „Intern, sa menwerking. Luxe of noodzaak", cau serie 21.50 Pianorecital. 22.05 Amuse mentsmuziek 22.30 Internationaal Evan gelisch commentaar 22.40 Gram.muz. 22 45 Avondoverdenking 23.00 Nws en SOS-berlchten 23.15 Gram.muz. 23.20 „Hoe zit dat met mijn kind?", cause rie 23.35—24.00 Gram.muz. Engeland, BBC Licht Programme 1500 cn 247 m. 12.00 „Mrs. Dale's dagboek" 1215 Dansmuz. 12 45 Voordracht 13.00 Amu sementsmuziek 13 30 Orkestconcert 14 15 Voor de kinderen 14.45 Voor dc kleuters 15 00 Voor de vrouw 16.00 Orgelspel 16 30 Voor de soldaten 16 45 Arbeiders- orkest 17.15 .Mrs. Dale's dagboek" 17.30 Amusementsorkest 18 00 Klassieke mu ziek 19 00 Orgelspel 19 15 Voor dc Jeugd 19 45 Hoorspel 20.0o Nws cn radiojour naal 20.25 Soovt 20 30 Recital 21 00 Hoor spel 22 30 Gevar. programma 23.00 Nws 23.15 Act. 23 20 Amusementsmuziek 24 00 Voordracht 0.15 Lichte muz. 0.561.00 Nws.. LONDEN. Arno Wickbold, de Duitse stuntrijder, die van zijn mo torfiets is gevallen, terwijl hij m een bodemloze stalen kooi in een Londens circus reed, is overleden. Zijn verloofde, de donkere Rose Schrciber, die uit Hannover was aangekomen om aan te bieden hem in het circus tc vervangen, zat aan zijn bed. toen hij stierf. Wickbold is 34 jaar geworden. Kunst: lc, la 9c. 10b. Sport: lc, taar 20.15 Omroeporkest en solist 20.508c, 9c, 10a. Binnenland: lb. 2b, 3a, 4c 5c, 6a, 7a. 8b. 9b. 10b. 11b 12c. 13c, 14b. Buitenland: lb. 2a. 3b. 4a. 5a. 6a. 7a 8c. 9a. 10a. 11a. 12c, 13a, 14a, 15a. Stad: lc. 2b, 3b, 4a. 5c, 6a. 7b, 8a 9c. 10a 2b. 3b. 4a. 5b. 6b. 7a.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 4