Amersfoorts Raad houdt grote lijn in het oog .Woningnood blijft nog voortduren Forse greep uit tal van jubilea Aantal branden nam ook in 1951 af Stedebouwkundige plannen liggen gereed 5 Hecli te sam en werking leidt tot grote besluiten Alom heerst verblijdende bou w-activiteit Onze doden in 1951 Grootse herdenking van 575 jaar Latijnse School Pensionncring en vei trek Maandag 31 December 1951 HET OUDE JAAR 1951 Dc heer en mevrouw PotBlaek- stone vormden dc eregasten tij dens de tocht van dc Atncrs- foortse ouden van dagen naar de Julïanatoren bij Apeldoorn. Het echtpaar vierde ziin diamanten bruiloft. Hier rijden ze een ere rondje. (Van een onzer verslaggevers) Als een raadsvergadering zo tot het middernachtelijk uur duurt, moppe ren we wel eens. De volgende dag zijn we 't alweer vergeten. Dan leeft sterker in ons de gedachte, dat we in wezen heel blij moeten ziin met een democratische instelling als de Raad is. Daar komt liet politieke leven in al zijn schakeringen tot uiting. Daar leert men onderkennen, dat eeri ogen schijnlijk onbelangrijke zaak toch tegen dc achtergrond van de democra tie haar betekenis heeft. (Van een onzer verslaggevers) Amersfoort teil nog altijd 1200 woningzoekenden. Onnoemelijk leed gaat ach ter dit simpele cijfer schuil. Dc samenwoning is dc grootste plaag van de na-oorlogsc jaren. Veel uitzicht op ccn snelle aflossing van dit probleem is er niet. Dc wil om woningen te bouwen is er wel. maar de middelen ontbreken. En toch slaat Amersfoort in de rfj der Nederlandse gemeenten geen slecht figuur. Het gemeentebestuur heeft ook dit jaar met een niet genoeg te prijzen activiteit aan dc oplossing van 't woningproblccm ge werkt. Nu komt het vooral Dit is een van dc nieuwe flat woningen. die dit- jaar aan de Dollardstraat verrezen. Op de Je, 2e en 3e verdieping bevinden zich normale woningen en op de 4e verdieping vrijgezellenflats. Tentoonstellingen druk bezocht "N Dc boekhandel in Amersfoort moest in 1951 twee belangrijke fi guren missen. In Januari overleed te Utrecht de heer G. J. Slothouwer, die vele jaren boekhandelaar en uitgever in onze stad was. Écn andere bekende persoonlijk heid op het gebied van dc bockhan del. de heer G G. Vccncndaal, over leed op 17 Juli. Hij bekleedde jaren lang een bestuursfunctie in de Ver eniging van Amcrsfoortse Boekhan delaren. De heer Tcunis van Schalk, hij velen beter bekend als „Ome Teus", die café Royal" op de Hof dreef, overleed op 17 Februari. 16 jaar oud. Op 15 Januari overleed na een langdurige ziekte op 69-Jarige leef tijd luitenant-kolonel V Baan. die zich in Amersfoort o.m. bekendheid verwierf door zijn werken op maat schappelijk gebied. De heer W. van der Eist, die zich na zijn pensionncring bij het nij verheidsonderwijs tc Amersfoort \ostigde, overleed In het begin van Maart. Hij was een pionier op het gebied van beroepskeuze. „Volksonderwijs" verloor een be kwame kracht in dc persoon van dc beer A. van Wijngaarden, die sinds 1916 algemeen secretaris van dc \cr- eniging was. llij overleed in Maart te Amsterdam. Dc heer Van Wijn gaarden was in Amersfoort hoofd onderwijzer aan verschillende scho len en daarnaast o.a. voorzitter van de plaatselijke afdeling der S D.A.P. In de nach,'. van 3 op 4 April o\er- lecd ccn bekwaam machlncfabrikant, de heer J. D. Goedhals. De Examencommissie voor Politie- diploma's verloor op 8 April haar secretaris, dc heer G Wisman, die een autoriteit was op het gebied van politieopleiding. Tragisch was dc dood op 13 Juli van a.o.o. A. W Schoenmaker, tij dens een congres v.-ii de ondcroffi- eiersvereniging „Ons Belang", waar van bij hoofdbestuurslid was. De heer C. A. van der Sar. die in Juli door een ongeval oui het leven kwam, was oud-bedrijfslcider van het Grand- en het City-theater. Op 19 Juli overleed op 86-jarige leeftijd de gep gencraal-inajoor til. J. L. van der Moer. Met verslagenheid vernam men In industriële kringen op 9 Augustus het bericht \an dc dood van de heer H. van Nlcuwkerk. door een verkeersongesal in Soest. Dc heer Van Nieuwkcrk was eigenaar san een meubelfabriek In onze slad. Bijzonder tragisch svas het over lijden van de heer J. Wijnen, heter bekend als „Jozef van het zieken huis". op II Augustus. IIIJ was slechts enkele weken tevoren gc- pensionneerd als portier van bet St. Elisabcthzickenhuiv Al deze doden, en ook degenen, die hier niet genoemd werden, ge denken wc aan het eind van het Jaar eerbiedig. V. op burgerzin aan In 't Soesterkwartier is aan de Dollardstraat een nieuwe wijk ver- j rezen. Acht kapitale flats vormen een fraai sluitstuk van deze wijk. i welke nu bijna is volgebouwd. El ders in de stad. aan de Arnhemse- weg, bouwde men met voortvarend- heid w.onmgblok na wonmgolok. Ook op de Berg heerste bouwactivi teit. waarin vooral de particuliere t bouwers een aandeel hadden. Kort om, waar 't in Amersfoort maar even mogelijk was, bouwde men huizen. Door dc toepassing van een goed 1 systeem is het in onze stad moge- luk gebleken deze bouw-activiteit te doen voortduren. Nog steekt de troffel niet doelloos in het cement, i nog draait de betonmolen, nog j spuit de zandzuiger grond over de velden, die bouwrijp worden ge maakt. Ook in de omgeving van de Mon- i tage-wijk Jeruzalem vinden dc plan- nen tot het bouwen van 128 \vo- i ningen en 2 winkels voortgang. Hel plan Kruiskamp krijgt aster vorm cn ook daar is men aan het bouw- 1 rijp maken van de grond toe. Een gevaar Een groot gevaar dreigt. Het geld raakt op. Het gemeentebestuur wendt alle middelen aan om aan geld te komen. Eenvoudig is deze taak niet. Maar Amersfoort, dat financieel gezond is. weet gelukkig hier en daar geld los te krijgen. En wat doet de burgerij? Zal de door het gemeentebestuur uitgeschreven obligatielening slagen? Nu is er een I kans Uw burgerzin te tonen. Slaat i de handen ineen. Met vereende krachten moeten wij de woning- nood uit onze samenlevin® stoten Voor 1952 is de toestand nie' roos kleurig. De gemeente gaal 532 wo- 1 ningen bouwen; misschien komen j daar nog 43 bij. Particulieren en I Rijk nemen Cr ongeveer 48 voor I hun rekening. Moge liet samenwoning-percon- i tage. dat nu nog hoog is, eind 1952 j belangrijk lager liggen. Er zijn in het afgelopen jaar j enkele tentoonstellingen in Amcrs- I foort geweest, die door duizenden i bezocht zijn. In Augustus werd de Markthal in beslag genomen door de „Floralia" en korte tijd daarop J door de „Avera", welke 12000 bc- zoekers trok. Dc middenstand zat zeker niet stil. Zestienduizend bezoekers kon dc WAS-beurs in een van de i nieuwe Polynorm-hallen boeken, en negenduizend de Sperwer- i proefparade in de Markthal. Bijzonder veel viel er voor licf- hebbers tc genieten op dc tentoon, stelling. die de Amcrsfoortse Klein veefokkers Vereniging m No- 1 vember in dc Markthal hield. College stuwende kracht Amersfoorts Raad bijt zich wel- cens vast in kleine zaken. Toch wordt de grote lijn niet uit het oog verloren. In die Raad is het college een stuwende kracht. De leden vinden een open oor bij dit college. Het is graag bereid, zover de financiële mogelijkheden dat toelaten suggesties uit dc- Raad te onderzoeken om zo nodig met een voorstel tc komen. Groot is ook de activiteit van cic verschillende fracties. Iedere fi actie heeft zo haar stokpaardjes. Die worden dan ook flink bereden. Politieke schermutselingen blijven daarbij niet uit en de grenzen van het debat hebben soms een reik- Dc Gemeente gaat ook over tot een bevolkingsonderzoek op t.b.c. Monument De kleuterschool in 't Soester kwartier is een monument, ge wrocht door krachtige samenwer king. En zo zijn er meer zaken, die verder reiken dan 't voor de gemeente financieel zo moeilijke jaar 1951. In alle fracties leeft dc overtuiging, dat de woningnood snel uit de stedelijke samenleving moet worden gebannen. Besluiten daartoe vooral op financieel ge bied (leningen) werden genomen. Er wordt zo langs de neus weg wel eens beweerd, dat al die leningen niet wijzen op een gezon de financiële positie van Amers foort Men vergeet daarbij, dat vooral de woningbouw grote som men vergt. Dat geld moet Amers foort ergens vandaan halen. Dit wijdte \an Wladiwostok tot Wash- j houdt echter niet in, dat onze gc ington. Zo'n slippertje maken kan geen kwaad als men de te voeren gemeentepolitiek maar niet uit het oog verliest. In 1951 is dat zeker niet 't ge val geweest College en Raad heb ben in nauwe samenwerking veel tot stand gebracht. Mogen wij her inneren aan de voorbereidingen tot cte stichting van een schoolpsycho logische dienst. Op I Januari van her jaar, dat straks wordt inge luid. gaat deze dienst werken. Verscheidene onderdelen van 't uitbreidingsplan, zoals plan Ran denbroek, Kruiskamp, De Koppel, enz. passeerden de revue. meente er maar zo'n beetje op los leeft. De begroting 1952 sluit zon der manipulaties. Trouwens als 't werkelijk zo slecht was, dan zou den de hogere organen wel de vinger leggen op deze vermeende wond. Dit even terzijde. Installatie Er zou nog veel meer over de activiteit van college en Raad te zeggen zijn. We bepalen ons echter tot en kele bijzondere gebeurtenissen. In dc Fcbruari-vergadering vond dc installatie van de nieuwe gemeen- tesecretaris, mr. R. Streng plaats. Zijn werkzaamheid in Amersfoort zal ongetwijfeld vruchten afwer pen. Algemeen betreurde men het vertrek uit dc Raad van de heer G. Wielinga. Indrukwekkend was dc herdenking van honderd jaar gemeentewet op 5 Juli van dit jaar. Zo mag het gemeentebestuur te rugzien op een vruchtbaar jaar. Voor 1952 wensen wij College en Raad veel kracht toe om aan de moeilijkheden op 't gebied der ge meente-huishouding het hoofd te bieden. Yog- eenmaal zestigduizendste! (Van een onzer verslaggevers) Weet U nog hoe we in spanning hebben gezeten, toen het aantal in woners van Amersfoort langzaam naar dc zestigduizend liep? Wanneer zou het gebeuren, wie zou het zijn? Eindelijk, op 8 November, kwam aan het v. achten een eind, toen bekend I werd. dat Sophia Willemina Har- togsveld Amersfoorts zestigduizend- 1 stc was. Half Amersfoort was op de been, toen dc F.A.M. een week later ging feliciteren, cn geschenken aan- bood. Om aan 't cijfer 60.000 te komen, moest Amersfoort nog een flinke I groei doormaken. Op 1 Januari 1951 telde onze stad 59.277 zielen. Op 8 November waren er dus al 723 inwoners bijgekomen. Goud en diamant (Van een onzer verslaggevers) Er zullen er waarschijnlijk wel meer geweest zijn, maar zes bij» zondere zovecl-jarige echtvereni gingen zijn ons bijgebleven uit het afgelopen jaar. Herinnert U zich nog liet groot se feest, dat er in dc Aldcgondc- straat is gevierd, toen Gijsjo Blackstonc en Jan Pol zestig jaar getrouwd waren' En later die tocht van dc ouden van dagen naai Apeldoorn, waar zij de ere gasten waren? Dat was in Mei. Een ander diamanten huwe lijksfeest werd in Juli 'gevierd door het echtpaar TommclVan dc Velde in de Lecnaert Nicasius- straat. De beide oudjes (86 en 77 jaar) hebben daar een hele nacht doorgcfcest, en, alsof dat nog niet voldoende was om haar vitaliteit te bewijzen, deed „Grootje" de volgende morgen, toen de hele fa milie naar de kerk was, in haar centje de afwas. Minder uitbun dig. maar zeker niet minder har telijk heeft Amersfoort meegeleefd met het 55-jarig huwelijksfeest van het echtpaar KrijnenCollet, in de Eemstraat, Dat was in Sep tember. De drie andere bruiloften, die we ons herinneren, waren alledrie gouden huwelijksfeesten. In Augustus dat van het echtpaar A. PijpersNiekerk, in September het echtpaar H. v. d. HoogenDe Jong. cn in October het echtpaar K. VerhaarHooft. Oldenbarnevell- gymnasium jubileerde j Minister Rutten houdt een toe- I spraak tijdens de herdenking van het 575-jarig bestaan van i het Oldenbarnevelt Gymnasium, in de Joriskcrk. Felle brand aan de lloge weg Een korte maar hevige brand woedde in April v>an dit jaar in een woning aan de Hogeweg, die voor een groot deel werd ver nield. Het was een zware slag voor de familie Vaneveld, die hier woonclc. Gelukkig kon het huisraad gered worden. Twee onvoorzichtige rokers richtten voor f50.000 schade aan (Van een onzer verslaggevers) We mogen natuurlijk niet „IIci" roepen voor we over de brug zijn; het jaar is nog niet helemaal voorbij terwijl we dit schrijven, maar lot op dit ogenblik zijn er in het afgelopen jaar nog geen grote branden geweest in Amersfoort. Dc hulp van dc brandweer werd, in vergelijking met vorige jaren, niet zo dikwijls ingeroepen, ongeveer vijftig maal. maar wel is dc door het vuur aangerichte schade aanzienlijk. Ze bedroeg tot half December ruim zestigduizend gulden. In 1950 werd de bulp van de brandweer 82 maal ingeroepen, en bedroeg de schade 17.080. Een derde van alle meldingen had i hinderen, dat woonhuis cn inboedel betrekking op schoorsteenbran- schade opliepen door een construc- dcn. De oorzaak bleek dan steeds j tiefout san de schoorsteen. Een ge- een foutieve constructie of een vuile j deelte van c?n huis is verloren gc- sehoorsteen. Vijfmaal heeft de brand- gaan. door een te late melding. Hoe weer door snel ingrijpen kunnen ver- J gevaarlijk het is wanneer kinderen j met vuur spelen bleek ook in het af gelopen jaar weer. Twee hooibergen I gingen daardoor gedeeltelijk verlo ren. Twee onvoorzichtige rokers za- I gen kans een schade aan te richten van ongeveer vijftigduizend gulden. I De preventieve controle is in de laatste jaren steeds intensiever ge- worden Daarnaast wordt meer me- dewerking van de burgerij gekregen wat be'reft uitvoering van dc advie- j zen waardoor het repressief optre- den van de brandweer beperkt werd. De Amcrsfoortse brandweer nam 1 oen stand in op de zo drukbezochte W.A.S.-beurs, en gaf daar de burge- rij voorlichting ten aanzic-n van de i constructie van schoorstenen, veilige opstelling van haarden, enz. Dat dc- J zc voorlichting zeer nuttig is. blijkt j uit onderstaande cijfers. Duidelijk is j te zien hoe m dc afgelopen jaren het aantal branden en de grootte van de brandschade is teruggelopen. He- laas steekt daarbij het schadebedrag van 1951 ongunstig af. Het aantal malen, dat werd uitge- I rukt en de totale jaarlijkse schade. 1947 178 maal f 37 882 1948 130 maal f 44.475.— 1949 117 maal 22.535 I 1950 82 maal 17 080. (Van een onzer verslaggevers) Uw verslaggever, die de opdracht heeft gekregen om in een pak weg honderd regels een overzicht te geven van wat er zo al in het afgelopen jaar is gejubileerd en gejubeld, staat voor een zware taak. Er zijn zoveel feesten gevierd, er is zoveel herdacht en er zijn zoveel mensen in de bloe metjes gezet, dat het onmogelijk Is een opsomming tc geven van alles. Ij- zal een greep gedaan moeten worden. Van Peter Voskuilen tot 'Sr,? Kees van de Biezenbos L^eeCthteelTgranciioos zangconcours i Toen het jaar 1951 nauwelijks vierde „Soli Deo Gloria" eind Juli j een week oud was begon het fees- i haar veertigjarig bestaan. Dirigent ten al. Heel wat hartelijke woor- Otto Rooke werd daarbij konink- den w erden er gesproken tijdens jij^ onderscheiden. Ook veertig jaar een receptie van de gouden N VV - bestond de afdeling Amersfoort j bestuurdersbond in Amicitia. Veer- Van de Nederlandse Natuurhisto- tig jaar bestond de Amersfoortse i rische Vereniging Die vierde dit afdeling van het Rode Kruis, cn jubileum met een tentoonstelling l ook het bestuur daarvan recipieer- jn de Academie, cie. Prettige herinneringen bewa- Nog vers in het geheugen liggen ren we aan een maaltijd in het dan tenslotte dc jubilea van dc Berghotel. die het besluit vormde I sint Vinccntiusvereniging (100 van het vijftig-jarig jubileum van j jaar) cn van dc RK Middcn- Handel en Nijverheid". Wat daar 1 stands vereniging ..De Hanze" <40 gespeecht is jaar», beide in het begin van No- Peler Voskuilen werd m t zon- vember. netje gezet, maar dat zonnetje be- stond in dit geval uit toneel-schijn- Activiteit in particuliere sector en die der overheid (Van een onzer verslaggevers) Een levende gemeenschap houdt het oog gericht op de toekomst, Amers foort Is zo'n gemeenschap. Zowel in de particuliere sector als in die der overheid liggen plannen op stedebouwkundig gebied gereed. Alleen de slechte financiële positie van ons land remt dc uitwerking ervan. Voor Amersfoort is b.v. dc goedkeuring van 't kernplan door de Kroon van grote betekenis. Dit goede nieuws laat nog op zich wachten. Misschien komt het in 1952 nog eens zo ver. Op de stedebouwkundige afdeling van de dienst Gemeentewerken zit men inmiddels niet stil. Van de uitbreidingsplannen die daar liggen, van bijkomstige statistieken en maquettes zou ccn gocdo tentoonstelling ingericht kunen worden. Amersfoort zou aan de buiten wacht kunnen tonen wat 't wil. In 1952 gaat dc plaatselijke overheid in die richting wel Iets ondernemen. loop van 1951 ccn tunnel zou ko men. Ja. cr zou ook nog een ilat voor ouden van dagen worden ge bouwd. Het is altijd hachelijk zich in zulk© zaken aan voorspellingen te wagen; zeker in deze onzekere tijd. We wachten maar af. zonder al teveel te mopperen. We kijken eens rond en zien dan. dat er zo hier ca daar toch nog wel iets is bereikt. De plaatselijke overheid doet wat 1 nen schenken. Wij denken b.v. aan mogelij-, is en particuliere instellin- dc enorme fabriekshallen aan de I gen zoeken al even zeer naar moge- Mcrwedcstraat, aan de flatbouw liikheden. vooral financiële, om Dollardstraat. aan de fraaie kleuter- plannen ten uitvoer te leggen. De school in het Soesterkwartier en aan I Emmakerk is al verbouwd cn bc- het nieuwe bedrijf van Pon. j langrijk zelfs! Dc Bergkerk wordt Uit dit respectabele liistje blijkt spoedig aanbesteed. Met de plannen j toch wel, dat er dit jaar, trots alle voor het nieuwe Lichtenberg-zie- j moeilijkheden, nog wel iets is ge- i kenhuis is men vergevorderd. Molc- I wrocht. Waarom zouden we het de naar legt al de fundamenten voor j vreemdeling niet eens tonen? een nieuwe Morrisfabriek en Pon Er staat nog heel wat op 't pro- j volgt spoedig. Dit zijn toch blijde gramma. Laten we daarbij niet te j klanken, die 1951 uitluiden. luid praten over de tunnelplannen. I Dat is een zaak, die de Overheid dagelijks met zorg vervult. Met drie I koloms koppen is meer dan een- maal aangekondigd dat er in de Kernplan-expositie is wenselijk Een bundeling van de krachten, die werken om Amersfoort stcde- bouwkundig een ander minder provinciaal aanzien tc geven zou dan aanbeveling verdienen. 1 Ook aan hetgeen in 1951 tot stand is gebracht zou men aandacht kun- Afscheid van dr Miedema j Dr R. Miedema nam op 24 Sep- tembcr afscheid als predikant van de Remonstrantse Gemeen- i te. Burgemeester H. Molendijk drukt hem hier dc hand namens het gemeentebestuur. wei-pers. Dat de heer Voskuilen een amateur-toneelspeler van groot formaat is. bewees hij nog eens weer in zijn gouden jubileumstuk ..Goud en Antiek dat op 12 April i in Grand werd opgevoerd. Na afloop een warme huldiging. De postduivenvereniging „Do Luchtpost" werd de „Moeder der Duivensport" in Amersfoort ge noemd tijdens de viering van het 1 veertigjarig beslaan in April. Oud maar krachtig De Latijnse School (Qldenbarnc- velt Gymnasium» bestond dit jaar 575 jaar. welk jubileum o.a. werd gevierd met een bijeenkomst in de Sint Jonskerk. een receptie cn I de opvoering van het toneelstuk „Sejanus". Een grootse herdenking! Overheid kerk en burgerij uit ten hun waardering tijdens een re ceptie van de R.K. muziekvereni ging „Wilskracht", ter gelegenheid van haar zesde lustrum, op 21 April. Pioniersarbeid werd verricht door de firma Van de Biezenbos tzeg I (Van een onzer verslaggevers) Amersfoort moest dit jaar weer een aantal bekwame personen mis sen, die een functie hier neerlegden, doordat zij óf een pensioengerech tigde leeftijd bereikten, óf naar el ders vertrokken. Onder hen bevon den zich ook enkele predikanten: dr R. Miedema, die zich uit het open bare leven en ook als predikant van de Remonstrantse Gemeente terug trok, ds Jac. Vermaas, die een be roep naar de Ncd. Herv. Kerk tc Bodegraven aannam cn ds C. G. P. Mackaav, die de Ncd. Herv. Ge meente Rotterdam-Charlois gaat dienen. Dc heer .T. Haars verliet na 32 jaar dc Amersfoortse gemeente dienst. De laatste vijf jaar was hij gemeente-secretaris Met het vertrek van dr B. Keulen als rector van het Gymnasium ver loor deze onderwijsinstelling een do cent met grote gaven. Indrukwek kend was zijn laatste les op 7 Juli. Later keerde dr Keulen tijdelijk als docent naar het Gymnasium te rug. Dan legden verder hun functie neer (we doen weer een greep): bij de politic: brigadier P v. d. Broek en hoofdagent H. Schouten; bij de Belastingen de heren A Ge- men, S. Hageman. F. Jans. W. S. Noordhof en A. G Ganzeman, bij dc Spoorwegen de heren S. P. v. d. Ploeg T. G v. d. Ridder en J. G. J. Biemond en bij de PTT. dc he ren G van rlen Hul en R Pnlhoven.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 5