Nederland dit 365 jaar geteisterd door het water... en door vernielend vuur Meer loon, minder koop kracht WIE, WAT, HOE EN WAAR? Zij die ons ontvielen Bromfietsperikelen en natuurschoon Moet U eens hóren! clagen in woorden Industrialisatie Véél regen toch nog te weinig SSM&rVtKr1 B S WSaö-JS! .85. MS! HET, OUDE JAAR 1951 Maandag 31 December 1951 NIET alleen in de provincie Groningen, maar ook in Friesland West Brabant, Overijsel en langs de grote rivieren o.a. ondervond men het afgelopen jaar veel last van het hoge water. Deze foto werd gemaakt in de buurt van Amerongen, waar de Rijn buiten de oevers trad en zover het oog reikte de uiterwaarden overstroomde. OOK in het afgelopen jaar is ons weer een aantal bekende en minder bekende landgeno ten door de dood ontvallen. Een van de meest vooraan staanden was ongetwijfeld mr. J. H. van Maarseveen, in leven minister van Binnen landse Zaken, die in zijn Utrechtse woning door een hartaanval werd getroffen. Eten belangrijk verlies ook leed ons land door het overlijden van dr. A F. Philips, voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris van de N.V. Philips' Gloeilampenfabriek. Diepe indruk NEDERLAND Sn 1951- 10.286.250 inwo ners, 15 milliard voor defensie, een handelsbalans, die nog altijd passief is en een werkloosheidscijfer dat tot 131.825 steeg Een kabinetscrisis ln het begin van het jaar duurt 69 dagen en kost ons 20 milllocn. Aan afvalstoffen verspillen wij aldus de Nationale Huisnoudraad de lieve som van drie ton. Maar de Limburgse mijnwerkers zorgen voor een besparing van 2.5 mil- hoen dollar door in tien Zaterdagmid dagen 124.000 ton kolen extra te delven. En Prins Bernhard weet in Zuld-Ame- rika een Argentijnse order van I 200 milllocn voor Werkspoor te bespoedigen. Het leven wordt ook dit jaar weer aanmerkelijk duurder. Desondanks flo- ïcren speelholen en voetbalpools. Justi- tla onderneemt een offensief tegen deze instellingen. Voor de Rotterdamse kan tonrechter blijkt, dat de pools in ons land jaarlijks voor een bedrag van l1* mlllioen omzetten. Het aantal brom fietsberijders stijgt tot ongeveer 225.000. Hun aantal ovgrtrcft dat van .de bezit ters \an luxe auto's en hun vervoermid del gaat een probleem vormen, dat het hele jaar door de aandacht trekt van de verkcersbondcn en van de overheid. De bromfiets trekt óók de aandacht van de zwijntjesjagers: een 20-jarige Gou wenaar steelt er in vier weken tijds niet minder dan negentien Een verkcers- examen door de Vereniging voor Veilig Verkeer voor de eerste maal voor deze categorie weggebruikers gehouden, heeft een verbijsterend resultaat alle candi- daten zakken. Foei! En foei ook voor de hoofdcommissaris van politic tc Eindhoven die zich in drift schuldig maakte aan opzettelijke mishandeling en voor de predikant van Doornspijk, die zijn gemeentenaren aanried geen ge bruik te maken van het massale bevol kingsonderzoek op tbc. Hulde daaren tegen aan de jubilerende Phllipsfabrle- ken. aan Leeuwarden, Amsterdam. Schiedam en Vlaardingen. die leningen voor de woningbouw in korte tijd tot een succes maakten, en aan dokter Sas. die zijn gezondheid waagde in de strijd tegen de pokken. Tot een paniek heeft deze ziekte niet geleld. Men toonde zich bevreesder voor het toezicht op het crc- dietwezen, dat een sensatie verwekte, die niet onder deed voor die teweegge bracht door Pletcr Jan Bruin en Mantis Oly. Sensatie ook verwekte de spion- nagestunt. die echter niet minder critick uitlokte Een slechte beurt voor de BVD Wat echter bést was in 1951 was het bier. Nederland voerde een record aantal hectoliters uit en werd de groot ste bierexporteur. NEDERLAND heeft in 1951 te lijden gehad van een over vloedige hoeveelheid regen. Zó overvloedig, dat in het begin van het jaar sommige streken overlast ondervonden van het hoge water, acht maanden later de oogst werd bedreigd en in November de hoeveelheid neerslag bijna dubbel zo groot was als normaal. Midden Augustus lagen de gewassen platgeslagen op de akkers. In Amsterdam viel in niet meer dan één etmaal niet minder dan 9 milliard liter water. Tal van straten kwanjen blank te staan. Daardoor bood de hoofdstad toen hetzelfde beeld als in Januari de provincie Groningen, die door een over stroming werd geteisterd. dr. A. F. Philips Toen een duiker van het Munten- dammerdiep doorbrak baande een kolkende watermassa zich met on weerstaanbaar geweld een weg door de Zuidbroekpolder. Bewoners cn vee moesten worden geëvacueerd. Dagenlang streden te hulp geroepen militairen een vergeefse strijd tegen klotsende golven onder een hemel, die bewolkt bleef, óók toen de ge staag neersiepelcnde regen eindelijk ophield. Zoals het dit jaar begonnen was. 2.0 ging het verder. Droog weer be hoorde tot de uitzonderingen. Lente én zomer waren koud en vochtig. De hondsdagen waren bitter slecht. De zonneschijn, waar duizenden va- cariicgangers toen van dag tot dag op hoopten, kwam pas in October. Toen beleefden wij een herfst, waar op de zomer jaloers kon zijn. In November was de lucht opnieuw bewolkt, Maar daardoor was het toen tenminste zacht. Zó zacht, dat het warmer was dan in April. Doch in die maand vielen dan ook de Maartse buien, die de voorafgaande weken waren uitgebleven. Dienten- I gevolgen kende men juist bij het I aanbreken van het voorjaar ab- 1 normaal lage waterstanden, die een belemmering vormden voor de scheepvaart. De bewoners van Ameland weten er van mee te praten. De Wadden werden droog geblazen. Een brui loft in Nes kon niet op de vastge stelde tijd doorgaan, omdat de gas maakte ook de dood van lt.-kolonel M. P. A. den Ouden, commandant an het Nederlandse detachement op ten het eiland niet wisten te bcrei- Korea. die in Februari j.l. sneuvelde bij gevechten om Hoengson. Van de vele andere Nederlanders die dit jaar zijn heengegaan noe men wij: legerpredikant ds Herbert Timens die eveneens bij Hoengson viel; lt.-kolonel b.d. J. Malhnckrodt. Luitenant-kol. den Ouden Lt.-gn. v. Frljtag Drabbe die in de Mei-dagen van 1940 het vliegveld Valkenburg terugverover- de op de Duitsers; mr J. Thomassen, voormalig secretaris van Z K H. Prins Bernhard; Carry Pothuis- Smit. bekend strijdster uit de ar beidersbeweging; lt.-generaal b.d. F. J M. A. von Frijtag Drabbe; prof. dr. J. H. Gunning bekend paeda- goog; dr. J. H Holwerda, archeao- loog; lt -generaal H. A. Cramer, mr. G. H. M Delprat. oud-directeur van de Nederlandse Bank; C Tabak, oud-algemeen-secretaris van de C.J.M.V.; L. G. C. A. van der Hoek, oud-gouverneur van West-Java; dr. ir. J. H. F Deckers, lid van de Eerste Kamer voor de KVP en F. E H. Ebels, oud-Kamerlid voor de VDB NEDERLAND houdt ook in som bere tijden het oog gericht op de toekomst. Het weet, dat het in ko mende tijden zijn sterk groeiende bevolking alleen dan een bestaans mogelijkheid zal kunnen bieden, wanneer de werkgelegenheid in ons land op grote schaal wordt uitgebreid. Dit is de reden, dat de regering in de loop van dit jaar een wetsontwerp heeft voorbereid en ingediend, waarbij enorme crc- dieten worden gevraagd voor de industrialisatie ken. Het was trouwens niet het enige huwelijk, dat in 1951 moest worden uitgesteld. De Benelux-ver- bintenis kwam nog maar steeds niet tot stand, al kregen de betrokken landen een gezamenlijke vlag. En nu we het toch over huwelijksmoei lijkheden hebben: de jonge echtver eniging tussen Nederland en de Re publiek Indonesië werd vertroebeld door wat prof. Supomo „politieke sentimenten" noemde, welke naar hij zeide ..het voortbestaan van de Unie onmogelijk hebben ge maakt". Deze enkele feiten zijn vol doende om U tc doen herinneren, dat ook de politieke hemel in ons land in 1951 bijna altijd bewolkt is geweest. Wij beleefden de naweeën van de Indonesische crisis cn kregen cr enige nieuwe crises bij. Crisis in dc leger leiding. crisis ln het kabinet, crisis bij ..Door dc Eeuwen Trouw", crisis bij het Bureau Zuid Molukken en crisis in de Ambonezenkampen Wij kregen niet voldoende woningen, al kwamen cr ge middeld iedere maand méér hulzen ge reed dan in het voorafgaand jaar. Wij kregen echter wél loodzware defensie- lasten tc dragen, die een ernstige be dreiging gingen vormen voor onze so ciale zekerheden cn onze economie. Het jaar 1951 is in zijn geheel geno men even somber geweest als het weer, dat het, te zien gaf. Somber was ook dc regeringsverklaring van het nieuwe, in Maart gevormde kabinet. Maar tege lijkertijd herinnerde zij er aan. dat ook achter de zwartste wolken tóch altijd dc zon schijnt. Oude wijsheid, in het voorbije jaar opnieuw beproefd. Die zon hebben wij wel degelijk af cn toe te zien gekregen. In dezelfde Novem- bermaand. dat er een temperatuurccord gebroken werd. bereikte onze buiten landse handel een hoogtepunt en was voor het eerst sinds lange tijd Neder lands export groter dan zijn import. Resultaat van Nederlands ongebroken ondernemingsgeest, o.a. óók tot uiting komend ln de gestage voortgang van zijn waterstaatswerken, de opening van Hoeveel regen er ook in 1051 is gevallen, één man in Neder land was er, die de hoeveelheid neerslag toch nog te gering vond. Althans op een bepaalde dag, waarvoor hij een regenverzeke ring had afgesloten. Dat was de inwoner van Bergen op Zoom die zich nu eens niet .vroom" hield. Hij ging naar het weer station van het KNMI in Vlis- singen en trachtte de dienst doende ambtenaar te bewegen, water in de regenmeter te gie ten. Wat gelukte. Maar de op lichting der verzekeringsmaat schappij gelukte niet. omdat men in De Bilt op zijn quivive ivas. Trots de vele onverwachte regenbuien die er in 1951 vie lenwas men daar toch zeer wel in staat precies te constate ren, dat op die bewuste dag Vlissingen méér neerslag had gemeld dan er te meten viel. de nieuwe luchtlijnen naar Tokio en Sydney, de geboorte van de Neder landse televisie. En in diezelfde zonnige herfst, waarin zich een strak blauwe hemel boven onze lage landen welfde, was cr óók door mensentoedoen een dag van koesterende warmte: Nanne Sjoerd Meinders kwam te Assen te rug in zijn ouderlijk huis en werd met gejuich begroet. Ook ln het afgelopen jaar Is deze rubriek een staalkaart van meningen geweest. Meningen van lezers, die in de gebeurtenissen van de dag vaak aanleiding von den om naar de pen te grijpen. Op deze laatste dag van 1951 brengen wij u een staalkaart uit deze staalkaart. Dc stof er \oor vonden wij door na tc gaan. welke reacties op vraagstukken, die in het brandpunt der belangstelling stonden, als het meest karakteristiek dienden te worden beschouwd. Natuurschoon en de defensie Dat grote delen van de Veluwe tot militair oefenterrein zijn aan gewezen, moet voor ons land niet minder dan een ramp worden ge noemd. Onze sterk toenemende be volking. industrialisatie en arbeids- rhythme doen een groeiende be hoefte aan recreatiegebied ontstaan. Als zodanig echter komt onze mooie Veluwe eens vacontie- oord bij uitstek steeds minder in aanmerking, nu tanks enorme vernielingen aanrichten en op di verse plaatsen ehorme kazernes worden gebouwd. Dit alles ge schiedt ter versterking van onze militaire weerstandskracht. Onze morele weerstandskracht echter moet er noodzakelijk door ver slappen, omdat zij ondenkbaar is zonder behoorlijke gelegenheid tot ontspanning. Wat men enerzijds v int gaat anderzijds verloren De vernieling van ons natuurschoon valt daarom dubbel tc betreuren. NATUURLIEFHEBBERS Ongewoon veelvuldig en uitzonderlijk fel hebben het afgelopen jaar branden in ons land gewoed. Zij hebben diverse mensenlevens geëist. Zij hebben tezamen een mate riële schade aangericht, die in de vele, vele tientallen millioe- nen guldens loopt. De oorzaken waaraan zij waren te wijten liepen sterk uiteen. Onachtzaamheid, ontploffingen en onweer hebben in de achter ons lig gende maanden méér dan eens een laaiende vuurgloed teweeg gebracht. Nog groter echter was het aantal ernstige branden, waarvan de oor zaak onbekend is gebleven. En op merkelijk vaak is in 1951 brand ge sticht: hetzij door spelende kinde ren. hetzij door iemand die zijn wraak wilde koelen, hetzij door een pyromaan. In Maart keert het m.s. „Johan van Oldenbarneveldt", dat met emi granten op weg is naar Australië, vanuit het Engelse Kanaal naar de haven van IJmuiden terug, omdat een ziekelijk individu tot zesmaal toe brand veroorzaakt in kasten, verborgen hoeken en de machine kamer. In Juli ontstaat tot driemaal toe brand door een Twentenaar, die onder invloed van een pfromaan verkeert. En een pyromaan ook heeft op zijn geweten, dat in Augus- tus driie grote boerderijen te Leuth bij Nijmegen een prooi der vlam j men werden en héél het land tussen i Maas en Waal in paniek raakt. Zondagavond 12 Augustus begint j het. Achter elkaar werden de hof- j steden van Antoon Jeuken. Willem Jeuken en Jan Damen in de as ge- I legd. Men denkt eerst aan het over- I waaien van vonken. Dan geeft men zich rekenschap van de windrich- j ting en begrijpt, dat zulks onmoge lijk is geweest. Van dat ogenblik af sluipt de angst Ooypolder en Duf felt binnen. Fel laait zij op als Dins dagavond om klokslag negen uur zich opnieuw een rosse gloed ver spreidt en een hooimijt in lichter laaie staat. Het verschil tussen dag en nacht wordt uitgewist. Als het werk op de velden is volbracht be trekken de boeren de wacht bij schelven en schuren. Na het vallen van de schemering hangt er rond Ubbergen en Millingcn een vreem de lugubere sfeer. Overal lijkt het of men een feestverlichting heeft ontstoken. Grote schijnwerpers staan gericht op de landerijen. Over de smalle wegen patrouilleren rijkspo litie, grensbewakers en marechaus see. De radeloze boerenbevolking doet geen oog meer dicht Desondanks sl^at Donderdag 16 Au gustus om 9 uur 's avonds precies het vuur uit twee grote hool-oppers. Op nieuw heeft dc brandstichter zijn kans gekregen. Ditmaal onder het wakena oog van héél de Ooypolder. Maar het is tevens het laatste onheil dat hij sticht Vrijdagavond turen de vrouwen cn meisjes tevergeefs over de velden. I Als "de torenklok van Leuth tegen ne- genen wijst stijgt de spanning schier i tot het ondraaglijke. Maar er gebeurt 1 niets. Politiemannen noch brandwecr- 1 lieden behoeven in actie te komen. Als I de Zaterdagavond en de Zondagavond evem rustig verstrijken, begint de groot- 1 ste angst weg te ebben. En sinds drie dagen zit een 17-jarige I boerenzoon uit Leuth te Nijmegen in i arrest, „Hij kan het niet zijn", zeggen de Alarm in de Ooypolder boeren. „Iemand uit ons Leuth doet dat niet". „Wij verdenken hem", zegt de rijks politie. Maandag 20 Augustus legt hij een volledige bekentenis af. Pyromanie „Niet geheel toerekeningsvatbaar", zegt de officier van justitie. En Leuth is Leuth weer. Voor het eerst na acht dagen kruipen de boeren rustig onder de wol. Maar elders in het land zet het vuur zijn vernielende werking voort Op 1 Augustus werden acht boerde rijen vernield door het hemelvuur. Op 2 Augustus brak brand uit in de graan silo „De Vrede" in Zaandam. Schade meer dan een miiliocn. Op 14 Augustus woedt het vuur in het atelier van Char ley Toorop in Bergen. Schade ongeveer 40 000,Oorzaak vermoedelijk kort sluiting. Dc 28ste September wordt Thomsons Havenbedrijf in Rotterdam door brand geteisterd Schade 1'2 mil llocn Oorzaak onbekend Een aard appelmeelfabriek te Mussclkanaal wordt 3 October een prooi der vlammen. Schade, een mlllioen. Op 4 October brandt in de Maasstad de houtloods van een meubelfabriek uit. Schade: l'; mll lioen. Oorzaak onbekend De 10c Octo ber wordt dc chocoladefabriek „De Ba ronie" te Schiedam in de as gelegd Zeshonderd man worden werkloos Schade: enige millioencn. ongerekend de bedrijfsschade. Oorzaak onbekend En alleen in de maand October gaan 22 boerderijen in vlammen op Daarbij vallen drie doden te betreuren. De schade bedraagt acht milllocn. Dat zijn enkele grepen uit een trieste lijst, die hoogst, hoogst on volledig is en nict-s vermeldt om trent de vele branden, die in het begin van het jaar woedden er. waarbij diverse slachtoffers te be treuren vielen, o.a. in Rotterdam en in Amsterdam. Geen offer te groot De vraag of wij door het opoffe ren van dierbaar landschapsschoon aan onze defensiebelangen ook een te hoge prijs betalen, is niet moei lijk te beantwoorden. Hoe zwaar het ongerept behoud van natuur monumenten ook moge wegen, nóg belangrijker is het behoud van onze vrijheid, die ons hoogste cul tuurgoed vormt. Als wij tussen de- zo cn de mogelijkheid tot ontspan ning moeten kiezen zal iedereen een eventuele vernieling van de Veluwe of andere terreinen als hel kleinste kwaad beschouwen. VRIJHEIDSMINNAARS Wat verdedigen wij? Vrijheid is ons hoogste cultuur goed zegt men. Dat kan moeilijk betwist worden, wanneer men on der vrijheid verstaat: vrijheid van vereniging cn vergadering, vrijheid van meningsvorming vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vrees, vrijheid van gebrek, vrije ontwik kelingsmogelijkheden en vrije ont plooiing van kunst en wetenschap. Wat echter blijft er van deze vrij heid over. wanneer de verdediging er van zoveel geld verslindt, dat kunsten en wetenschappen, ondcr- wij's en sociale zekerheden en dien tengevolge elke kans op ccn wer kelijk democratische ontwikkeling op tragische wijze in het gedrang komen? Verdedigen wij werkelijk de cultuur of vermoorden wij haar tcrwille van haar verdediging? CULTUURMINNAARS Vrijheidsbelagers en de vrijheid Hoe wil men ons volk er van doordringen, dat vrijheid ons kost baarste goed is en dat het zich tegen toekomstige belagers daar van tot het uiterste teweer moet stéllen, wanneer men- tegelijkertijd hen. die deze vrijheid in het ver leden belaagd hebben, met flu welen handschoentjes aanpakt0 Waarom krijgt Christiansen zijn vrijheid terug? Waarom krijgt Ko- talla gratie? Barmhartigheid siert dc Christen, mildheid de demo craat. Te veel barmhartigheid en te veel mildheid echter vormer een gevaar voor de rechtvaardig heid. Dit is de reden dat veler die voor de rechtvaardige zaai van onze vrijheid goed en bioe- wisten te offeren het gratiebelei van de regering op zijn zachtst g«. zegd hóógst ongelukkig vinden. VRIJHEIDSSTRIJDERS Op het fietspad of op de iceg? De A.N.W B. wil de bromfietsen naar de rijwielpaden verwijzen. Daar echter vergallen zij voor an deren het genoegen en vormen zij bovendien een gevaar. Op dc hoofdweg doen zij veel minder kwaad. Bovendien: met welk recht zou men hun die hoofdweg willen ontzeggen? Betalen zij geen wegen- belasting? WIELRIJDERS Een ..plof" is een fiets! Het verschil tussen een brom fiets en een fiets is véél kleiner dan het verschil tussen een brom fiets en alle andere motorvoer tuigen. Een bromfiets is een fiets met een motor(tje). Daarmee is zij nog geen motorfiets. Zij blijft een fiets en hoort als zodanig op het fietspad. AUTOMOBILISTEN TOT de vele branden, die in 1951 in ons land woedden be hoorde o.a. die. welke op 4 Oc tober uilbrak in een meubelfa briek aan de Nassauhaven in Rotterdam. Met niet minder dan 40 stralen moest de brandweer de strijd tegen de vlammen aan binden. A AN het eind van dit jaar zijn I 1 er groepen in ons land, die bitter gestemd zijn door de steeds 1 grotere economische nood, waarin I zij zijn komen te verkeren. „Ik oTfc Ml voor de loontrek- wcgcus invaliditeit, vit het ar- kenden zal zij gepaard gaan met beidsproces gestoten. Door mijn gering aantal dienstjaren kreeg ik slechts een pensioentje van f 411.- 's jaars. In 1948 werd dit ver hoogd tot f 514.Hoe hoopvol was ik gestemd, toen werd aange kondigd, dat ik een toeslag zou krijgen van f 250.per jaar. Hoe teleurgesteld werd ik later, toen die toeslag inschrompe Ide tot f 135.zodat ik nu een pensioen tje heb van f 649.Gelukkig ge niet ik ook nog een lijfrente van f 600.Maar zelfs van f 1249. kan men in deze tijd niet leven en aan elke prijsstijging het hoofd bicden." „Dezer da gen", aldus on ze briefschrij ver, „verklaar de minister Beel dat een uitkering in eens zelfs voort een compensatie, maar voor de niet meer werkenden niet. En die moeten toch ook huur betalen, ook dure brandstof kopen en óók ge kleed gaan?" Commentaar op deze hartekreet is overbodig. Maar hoe is het ge steld met de loontrekkenden. die naar terecht in deze brief v.-ordt opgemerkt er ongetwij feld een stuk beter aan toe ziin dan de gepensionneerden? Ook hun positie geeft allerminst re den tot juichen. Prijsstijgingen heb ATUURLIJK gaan wij er van uit, dat u, als getrouw lezer ran onze krant op dc a nm hem te bewegen een ar- 1 V hoogte bent (en blijft!) van alles, wat er op deze grote wereld gebeurt. Maar een jaar is lang en u kunt onmogelijk alles onthouden. Bovendien is het niet waarschijnlijk, dat u zich voor alle onderwerpen, die dagelijks in de krant worden aangesneden in dezelfde mate interesseert. Als u weinig belang stelt in bijvoorbeeld sport, zult u waar- schijnlijk niet meer weten, dat zekere Bogaeris uit Belg ie in de afgelopen zomer de Ronde van Nederland ivon. En als u gewend bent het buitenlands nieuws maar vluchtig te lezen, zal de naam Razmara u wellicht niet veel zeggen; dat is géén stad in Brazilië, ook niet de naam van de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij, maar wel de naam van de premier van Iran, die dit jaar werd vermoordEn zo zouden wij honderden feiten, namen, plaatsen, enzkunnen opnoemen, waarvan alleen degene, die elke avond de krant spélt en bovendien alles onthoudt óók nog, na verloop van enkele maanden nog zou kunnen weten, waarop zij betrekking hebben. van 5% is onvoldoende als men tot een versobering van meer dan I 5% wil geraken." En toch willen wij u vanavond eens in de gelegenheid „De sterkste schouders moeten de stellen uw eigen geheugen, uw eigen kennis, aan een oordeel zwaarste lasten dragen" Zo formuleer- te onderwerpen. Wij laten hieronder 60 vragen volgen en ?anrfnnntdarm?. tfrr I gcven u biJ' elke vraag drie mogelijke antwoorden, waarvan standpunt. Enige maanden later noem- de zij „de houding der nlet-loontrck- C1" "nter uiteraard slechts een het juiste is. Probeert u eens kenden een uitdaging aan de arbeiders- na ie gaan. of u die antwoorden weet te vinden. Op een stukje papier vult U dan voor de rubriek Binnenland in (bij wijze van voorbeeld): la, 2c. 3b. enz. Daarna-doet V hetzelfde voor Buitenland en de andere rubrieken. klasse" Dat was, toen de ondernemers die zich aanvankelijk bereid hadden verklaard een offer in 's lands belang te brengen, een rechtstreekse investe- ringscontróle wisten te torpederen cn vervolgens alle mogelijke moeite de den dc indirect werkende credietcon- tróle een zelfde lot tc doen ondergaan De poging slaagde niet. Maar daarmee werden de lasten, die de doorsnee Ne derlander te drapen kreeg ei niet min der om Prijzenslagen brachten nauwe lijks enige verlichting. Waren veeleer een uiting van afzetmoellljkhcden in bepaalde bedriifstakken, die ook voor cu_ de weikers kwade gevolgen met zich ben het de arbeider en de in- brachtGn- tellectueel in de loop van 1951 T steeds moeilijker gemaakt de eind- I, ,In Jiet k®gin v»n dit jaar ver- jes aan elkaar te knopen. klaarde wylen minister Van Maar- Sedert 31 December 19S0 zijn fwe!\ d?' de PnjsstUBing van de huren, brandstoffen, brood, mar- i brandstoffen door prijsdalingen garine, vet, zeep, nogmaals sommi- 1 dide.rf zou worden gecompenseerd. ge huren, electriciieit. gas, suiker, I." de v°crzomei deelde de Stich- motorrijtuigenbelasting, slaolie en i 'in.s vdn ,de, *Tbeid mee dat er in eretitel Wie veertig tot vijf. - - i nor NpfiPl lantici» nnicntuMii pon Iir» r» 11 r\ t o hohanlt Kooit h/ot Wanneer U met alle :u- ook wel bij. het beter lezen brieken gereed bent co U van de krant, slaat dan op de pagina 4 En voor het overige veel dan zult U daar het door U plezier met deze hersengym bereikte resultaat kunnen nastiek. Succes! vergelijken met de lijst van juiste antwoorden. U kent U zelf voor elke juist beantwoorde vraag één punt toe. Als U alle zestig vragen goed hebt beant Binnenland 1. In het begin van dit jaar heeft het ontslag, ver leend aan generaal mr H J. woord (maar wij betwijfelen Kruis nogal stof doen op- of daartoe wel iemand in waaien. De minister van staat is) bent U een uitmun- Oorlog die hem dit ontslag tend krantenlezer. Naar on- verleende, was... ze mening verdienen echter f.S'. ook zij. die het tot vijftig of c Sch„kk|„g meer punten brengen, deze 2 De u-onierkapper, die zoveel van zich heeft tikel in de verkeerswet te veranderen, b om hem te herinneren aan de belangen van de gewone wielrijders t.o.v. de brom fietsers. c een huldeblijk voor de nieuwe bewindsman van zijn oude studentenvereniging. S. Een ernstige crisis heeft zich het afgelopen jaar voorgedaan bij de Stichting „Door de eeuwen trouw". Dat kwam, omdat deze orga nisatie te nauwe relaties on derhield met.... a mr Enk Hazelhoff Roelfsema b een Belgische ex-SS-er. c dr Nikijuluw van het bureau Zuid Molukken. 9. Weet u nog hoeveel zo merse dagen het jaar 1951 telde? Het waren er Voordat Nederland ein delijk televisie kreeg, werden tegen toepassing van deze uitvinding op ruime gehouden met de gang van zaken in de gemeente Fin- sterwolde, omdat daar a een enorme werkloosheid onder de veenarbleders heerste, b. dc gemeenteraad zijn taak verwaarloosde, c de communisten »en staking organiseerden in de open bare nutsbedrijven. Buitenland 1. De Algemene Vergade ring der Verenigde Na ties brandmerkte in het be gin van dit jaar een land als agressor. Dit was a Noord-Korea, b. Communistisch China, c De Sowjet-Unie. 2. Britten en Duitsers voerden een onbloe dige oorlog om het eiland a Helgoland. b. Rugen. c. Norderney 3. In Februari kwamen een aantal Duitsers in offi- schaal, bepaalde bezwaren ciële functie voor het eerst geuit. Deze kwamen van de sinds de wereldoorlog weer in Parijs, om deel te nemen HET DING kant van J a het Tweede Kamerlid ós Zandt. b. een der omroepverenigingen i.rf c. dc directie van het Philips- CUconcern. 11. De Haak-in-actie, die ongeveer 3 millwen voor de kankerbestrijding op bracht, werd georganiseerd door a Wira Jansen met zijn wed strijd voor verloofde paren, b. Joh. Bodegraven, aan. a. het sluiten van een vredes verdrag, b. een conferentie over een te vormen Europees leger. c. een internationaal feest van de wijn. 4. Het initiatief tot de wa penstilstandsonderhande lingen m Korea ging uit van. a. de Russische V N.-gedele geerde Malik, te spreken, de eed ln het Fries had afgelegd, iemand had beledigd c. het Nederlandsche Roode b. "president Truman, 5. Dit jaar bezocht me- Kruis. vrouw Roosevelt ons 12. Aan Pieter Dourlein is t~' land. Zij vertoefde enige tijd dit jaar de Militaire 1 MIN. v. d BRINK versobering I Mei 1951 komt de grote meerder- stabilisatie was ingetreden. No: hcid van de Nederlandse gezinnen I weer later kwam men tot de slot- I slechter rond dan een jaar daar- ?°m' cr een geringe prijsver- voor. Er is in 1951 een loonronde hoging was ingetreden en stond van 5% toegekend Maar me' dm>r™or een - niet verplichte I meer loon kan de werker in 1951 uitkennf» meens toe. Legt ge uw 1 minder kopen dan voorheen. Hij ioor te I\,,steren bij de huisvrou- moet zün buikriem aanhalen en I wen ,G" 111 de gezinnen, dan leert versoberen. I RG. dat men de situatie daar be- „Dit is", zo heeft de regering f1'"!1 slechter acht dan blijkbaar in de loop van dit jaar gezegd. .het ?eYal 1S °P diverse statistische „het onvermijdelijke gevolg van de laagst ge pensionneerden niet nodig was," omdat die pas 20 a 30 toe slag hadden ontvangen. In mijn géval, dat niet op zich zelf staat, was dat een bedrag yan 45,over een heel jaar internationale situatie, die of- Het zou om te lachen zijn als het fers vraagt van heel ons volk." niet zo treurig was. j zijn", zo heeft de vakbe- Des te treuriger nu men het weging hierop geantwoord, „bereid jaareinde nog komt versomberen ons deel bij te dragen Maar niet door een in het uitzicht gestelde 1 meer dan ons deel. Een loonronde uitstekend afge bracht. De lezer of lezeres, die het brengt to1 dertig a veertig punten, achten wij een zeer goed lezer van het nieuws. meer in Een. Hij is.. a als vrijwilliger naar Korea, b ln Antwerpen, c. naar Nieuw Zeeland geëmigreerd. 3 Herinnert u zich nog „HET DING" in die kisf. Wie tussen twintig en der- die op het strand lag bij men meent) het geslacht kreeg die.... bureau's. En inmiddels valt inderdaad over het jaareinde de dreigende schaduw van een mogelijke huur verhoging. Daarmee eindigt het jaar zoals het begonnen is. In derdaad was 1951 somber! tig punten binnen haalt heeft het er ook nog niet slecht afgebracht. Maar wie het zelfs niet weet te brengen tot twintig punten Nu ja. het is Oudejaars avond. Over een paar uur begint een nieuw jaar waar in U veel kunt goedmaken. Zandvoort aan de zee? Het is. a. bij Zandvoort ln zee gegooid, h op het carnaval te Bergen op Zoom terecht gekomen, c ten geschenke aangeboden aan de voorzitter van de KRO. 4. Fedde Schurer stond in November te Leeuwar- Naar onze bescheiden den terecht, omdat hij mening hoort daar dan toch a. in de rechtszaal Fries wenste Roosevelt afkomstig is Dit is a Roozenveld. b Thorn, c Oud Vossemcer 6. De kabinetscrisis, die Nederland in het begin van dit aar beleefde, werd veroorzaakt door a een motie van mr Oud. b critiek van prof. Romme op sommige PvdA-ministers, c een breuk tussen minister Stikker en de rest van het kabinet. 7. In het begin van dit jaar werd aan minister Wem wegens zijn moedige hou ding op dc Grebbcberg. b zijn dapper gedrag tijdens de slag in dc Javazee, c de houding die hij aannam nadat hij de dupe van het England-spiel was geworden. 13. De naam van de Bra bantse industriestad Til burg is dit jaar herhaalde lijk in de krant voorgeko men, omdat a or klokken werden gegoten, die bestemd waren voor Curasao, b. er een grote staking van de textielarbeiders is geweest, een bepaalde ziekte heerste mers een houten fiets aange- 14. De Tweede Kamer heeft boden. Dat was.... zich dit jaar o.a. bezig ABADAN

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 6