1951: Jaar van verminderd oorlogsgevaar f zij gingen heen WAT WEET U NOG UIT 1951? Weer een dak boven het hoofd Marshall-dollars maakten liet vrije Europa opnieuw bewoonbaar ..Iaandag 31 December 1931 HET Ot'DE JAAR 1951 1 I I IZT3E MOEILIJKHEDEN TUSSEN SCANDINAVIË EN SOWJET U. OVER TERRIT WATEREN OEFENSIE PACT USA-DENEMARKEN BETR GROENLAND VERDRAG MET USA OVER DE BURGERLIJKE VEROEDIGING PROTEST VAN SOWJET UNIE TEGEN TURKS LIDMAATSCHAP VAN DE NATO. NIEUWE NATO-LEOEN [NIEUW KABINETI ICHURCHILL Chin. Volks- I I I I republiek NATIONALISATIE IRAANSE OLIE PLANNEN TOT VORMING VAN EUROPLEGER TIBET ERKENT SOUVEREINITEIT VAN CHINA UITBREIDING OVERZEESE MILIT BASES ONDERTEKENING VREDESVEBORAG MET JAPAN Grieken L VASTSTELLING BESTANDSLIJN OP KOREA [BEHANDELING [PLAN SCHUMAN Lcommun TROEBELEN Libye ARAB LIGA TEGEN GEALL DEFENSIE COMMANDO PROEVEN MET ATOOMBOMMEN [LIBYE ONAFHANKELIJK vVletnarQj BESPREKING IN PARUS OVER MOGELIJKE BE PERKING DER BtWAPE- NING EISEN VAN REP INDON INZAKE NW GUINEA COLOMBOPLAN BETR VOEDSEL- VOORZ VAN ZO AZIE DIPLOMATIEKE BEZWAREN TEGEN FAROEK ALS KONING VAN DE SOEDAN PLAN TOT BOUW VAN ATOOMSTAD GEALL CONF OVER DEFENSIE VAN Z O AZIE [COMMUN OPSTAND [ONDERORUKT [ONTDEKKING VAN [URANIUMLAGEN zuid- afrik a contra uno inzake z w afrl KORTSTONDIGE REVOLUTIE Zuid Afrika Noto landen Sowjet blok ArobifCht Liga Moltitt landen Carl Gustav Mannerheim. Overleden 29 Ja nuari, 83 jaar oud. Mannerheim was sinds Wereldoor log nr I verschil lende malen pre sident van Fin land. Ook als Fins legeraan voerder hij was maarschalk ge noot hij grote be kendheid. Prins Karei van Zweden. Overleden 24 Oc tober, 90 jaar oud. Oud-voorzitter van het Intern. Rode Kruis. Be kend wegens zijn veelzijdig huma nitair werk. Henri Philippe Pétain. Overleden 23 Juli, 95 jaar oud. Eens maarschalk en held van Frank rijk. Later, we gens zijn leider schap van het Vi- chy-bewind in de nazitijd, ter dood veroordeeld, welk vonnis in levens lange vestingstraf werd veranderd Koning Ab- docllah van Jordanië. Vermoord 20 Juli, 69 jaar oud. Een Westers georiën teerde Arabische vorst, groot vriend van Engeland. Zijn moordenaar was een Moham medaanse fanati cus. Ernest Bevin. Overleden 14 April, 70 jaar oud. Een van de grote leiders der Brit se Labour-party. Lid van Chur chill's oorlogska binet. Minister van Buitenlandse Zaken in het ka- binet-Attlee. Louis dc Brouckèxe. Overleden 4 Juli, 81 jaar oud. Bel gisch minister van Staat. Een der pioniers van de socialistische be- tveging in Eu ropa. Mllliarden dollars ongeveer 12, waarvan bijna een voor Nederland pompte de E.C.A. in haar vier jarig bestaan naar Europa. Enor me projecten werden uitgevoerd van de Noordkaap tot Ankara: liele huizenblokken verrezen scheepswerven, fabrieken voor al lerlei doeleinden schoten uit de grondmoerassen werden tot vruchtdragend land gemaakt: nieu we mijnen kwamen in ontginning; spoor- en autowegen werden aan gelegd. Op het ogenblik is het door dc oorlog zo gehavende Europese fnoductieapparaat niet slechts vol- edig hersteld, maar bovendien nog 41 procent groter dan in 1938! Enige staaltjes van de wijze, waarop de E.CA. te werk ging: Plaat nr 1: In het kader van het. projectde provincie Drente door industrialisatie een betere toe komst te bieden, wordt een jonge Drent in een ambachtsschool opge leid tot een bekwaam vakman. Plaat nr 2: Ook de Turkse boe ren, of ten minste velen van hen zaaien nu zo hun graan, nadat de E.C.A. het land moderne land bouwmachines heeft geschonken. Plaat nr 3: Huizenbouw, gefi nancierd met Marshall-dollars, op het Griekse eiland Rhodos. Plaat nr 4: Een enorme Ameri kaanse transformator voor een Franse electrische centrale wordt uitgeladen. c. maarschalk Tlto 5. Het vredesverdrag met Japan werd gesloten in a. San Francisco, b. Tokio, c. Parijs. 6. De directe aanleiding tot dc Brits - Egyptische strubbelingen aan het Suez- kanaal was a. de opzegging door Egypte van een in 1936 gesloten verdrag. b. een moordaanslag op de Britse commandant, gene raal Erskine, c. een overval van Britse mi litairen op de harem van een vooraanstaande pasja. 7. Een man, die zich onder andere grote bekendheid verwierf door het huilen van dikke tranen, was. a. de Perzische premier Mos- sadeq. b. de Amerikaanse filmster Franchet Tone. c. de cx-gcncraal van Hitler's pantsertroepen, Gudcrian. 8Generaal MacArthur werd door president Truman ontslagen, omdat a. hij een Japanse prinses wilde huwen. b. Formosa aan Mao Tsc-tocng wilde afstaan. c. over het hoofd van dc pre sident heen een eigen poli tiek wilde doordrijven. 9. De Verenigde Staten versterkten hun bezet tingstroepen in West-Duits- land tot.... a. zes divisies, b. veertien divisies. c. twee en twintig divisies. 10. Algemene verkiezingen in Groot - Brittannië brachten de conservatieven in plaats van Labour aan het bewind. Het grootste stemmenpercentage bij deze verkiezingen kreeg.... a. Labour. b. de conservatieve partij c. dc liberalen. 11. In Abadan verlieten de Britten a. een grote olieraffinaderij. b. een proefveld voor atoom raketten, c. een basis voor vliegtuigen. 12. Twee landen werden op de candidatenlijst van de organisatie van het Atlan tische Pact geplaatst, name lijk.... a. Spanje cn Andorra. b. Zweden en Zwitserland, c Griekenland en Turkije. 13. De afkorting N.A.T.O. geraakte meer en meer in zwang. Dit betekent.... Het Oldenbarnevelt-gymnasium a. North-Atlantic Treaty Or ganisation. b. Nereus' Anti-Tank Octopus. c. Nieuwe Atlantische Toe risten-Overeenkomst. 14. Het hoofdkwartier, dat generaal Eisenhower, als opperbevelhebber der Atlan tische strijdkrachten in Europa betrok, ligt in..., a. Marly-le-Roy. b. Parijs, c. Bonn. 15. Wat was het eerste land, dat zijn definitieve goed keuring aan het plan-Schu- man hechtte?.... a Nederland, b. Frankrijk, c. Luxemburg. Stad 1. Wie volgde in Amers foort de heer J. Haars op als gemeente-secretaris? a. B. Verschuur. b. J. G. van Dreumel, c. mr R. Streng. 2. Wat herdacht de Raad op 5 Juli van het afge lopen jaar? a. dc aanvaarding van het uit breidingsplan. b. het 100-jarig bestaan van de Gemeentewet, c. het zilveren burgemeester schap van dc heer Molendijk. 3. Welke instelling bereikte de respectabele leeftijd van 575 jaar? a. Kmderzorg. b. het Gymnasium. c. het Pieters en Bloklands Gasthuis. 4. Hoeveel inwoners had Amersfoort op 8 Novem ber 1951? a. 60.000. b. 100.000, C. 600.000. 5. Welke wethouder maak te een ernstige ziekte door? a. A. J. Spiekermann, b. J. Koopman, c. C. van Zwol. 6. Naar welk adres ver huisde de Amersfoortse Gemeenschap in het afge lopen jaar? a. Paulus Buyslaan, b. Zuidsingel, c. Westsingel. 7. Welke kerk onderging een belangrijke uitbrei ding? a. Bergkerk. b. Emmakcrk, c. Joriskerk. 8. Wie reikte in Amers foort drie vaandels uit? a. H.M. Koningin Juliana, b. Generaal Eisenhower, c. Generaal Hasselman. 9. Waarheen maakten dit jaar de Amersfoortse ouden van dagen een uit stapje? a. Pyramide van Austerlitz, b. Valkenburg. c. Apeldoorn. 10. Wie organiseerde een winkelbeurs in de nieu we Polynornx-hal? a. de WA.S., b. de F.A M.. c. „De Hanze", Kunst 1 Een der eerste concert meesters van het Residen tie-Orkest verwierf op het internationale violistencon cours te Brussel de vierde prijs. Wie: a. Adolphe Poth; b. Jan Daamcn; c. Theo Olof. 2 Euripides' tragedie „Ifige- neia in Taurië" werd op gevoerd in een circus-arena, omdat a. ae voorstelling dan door meer mensen kon worden bijgewoond dan in een schouwburg: dc regisseur het stuk wilde opvoeren overeenkomstig dc mogelijkheden van een ver toning ln de Griekse oudheid; de vereniging van schouw burgdirecteuren tegen het stuk gekant was en geen gewone theaters voor de op voering beschikbaar wilde stellen. 3 De Nobelprijs voor littera tuur ging dit jaar naar: n. Simon Vestdijk; b. William Faulkner; c. J. B. Priestley. 4 Een Nederlandse film van Bert Haanstra werd be kroond op het filmfestival te Cannes. De titel luidt: a. „Spiegel van Holland"; b. „De dijk Is dicht"; c. „Zuiderzee". 5 Het tijdschrift Podium ont ving geen rijkssubsidie, omdat: a. staatssecretaris Cals ver stoord is over de publicatie in dat tijdschrift van de door hem immoreel geachte no velle ..Melancholia" van Simon van het Rcve; b. dat er een rechtsprocedure hangende ls wegens een in dat tijdschrift voorgekomen belediging van de r.k. volks groep; c. de redactie naar de smaak van O.K. en W. te links ge oriënteerd is. 8. Met welk orkest speelde Jehudi Menuhin in Amersfoort? a. Utrfechts Stedelijk Orkest, b. Orkest Ver. Amersfoort. c. Kon. A'foortse Muziekver. 7. Welke amateur - toneel speler uit Amersfoort vierde een belangrijk jubi leum in 1951? a. Peter Voskuilen, b. Albert van Dnlsum, c. Henk van Bronswijk. 8. Welke film was vooral bij grote families in trek? o. Voordeliger per dozijn, b. Zo begint het leven, c. Vier in een jeep. 9. Welke Amersf. kunst schilder schonk werken aan de gemeente in het af gelopen jaar? a. Wül 'illcm J. van Dam, b. Jo Traarbach, c. dr J. Nieweg. 10. Welke buitenlandse kun~ stcnaresse bezocht Amers foort in het afgelopen jaar? a. Myra Hess b. Chaja Goldstein, c. Ginette Neveu. Sport 1. Hoeveel doelpunten maakte het Nederlandse Elftal in 1951? a. 22. b. 12. c. 17. 2. Is Piet v. d. Pol Euro pees kampioen? a. 47/2, b. llbrc, c. driebanden. 3. Welke club werd voet balkampioen van Neder land? a. P.S.V.. b. De Robben, c. Willem II. 4. Welke plaats bereikte Wim v. d. Voort in de wereldkampioenschappen schaatsenrijden? a. eerste, b. tweede, c negende. 5. Wie werd dit jaar we reldkampioen bij de wielrenners? a. Arie van Vliet, b. Gerrit Schulte, c. Pronk. 6. Bij welke tak van sport hoort de naam Gonzales? a. tennis. b. waterpolo, c. worstelen. 7. Welke Amersfoortse KN VB-club behaalde dit jaar het kampioenschap? a. Amersfoortse Boys, b. H.V.C., c. Quick. 8. Uit welk land kwamen de buitenlandse zwem mers, die dit jaar Amers foort bezochten? a. Engeland. b. Denemarken, c. Egypte. 9. Tegen ivelke Engelse voetbalclub speelde HVC dit jaar'' a. F.C. Antwerp. b. Rotherham United, c. Coventry City. 10. In welke stad nam Fenny Heemskerk deel aan een belangrijk schaaktournooi? a. Venetië, b. Londen. c. Leningrad. lantische staten bevinden zich in uitvoering. Uit Amerika, waar de overschakeling van vredesproduc- tie op de behoeften van de „kou de oorlog" nu vrijwel voltrokken is, vloeit een snel in omvang toenemende wapenstroom naar Europa. 1 a--| Een jaar van langzame XVDX voortschrijding op de weg naar Europese eenheid met inbegrip van West-Duitsland. Zes regeringen tekenden het plan- Schuman tot samensmelting van de Westcuropese kolen- en staal industrie; twee landen ratificeer den het reeds. Een Westeuropees leger staat op het punt gevormd te worden. Daarmee zijn wij op de drempel gekomen van de Ver enigde Staten van Europa, want alle pessimisme ten spijt: de fede ratie is niet te remmen. Landen met een gemeenschappelijk leger kunnen geen afzonderlijke buiten landse, economische en fiscale po litiek meer voeren. IQ^l Een jaar van een onbe- siist gebleven gelocali- seerde oorlog. In Korea werd de communistische agressie de kop in gedrukt, maar niet afgestraft. In Noord-Korea zijn nog altijd de communisten heer en meester, in het Zuiden de Westelijke verbon den machten. Slechts is de 38ste breedtegraad als grens vervangen door een lijn, die voor een deel iets noordelijker loopt. De gehele bloedige strijd is daarmee geëin digd in een herstel van de oude toestand. Deze situatie is kenmer kend voor de gehele internationale constellatie: beide grote partijen, het Westen en de Sowjet-Unie, houden elkaar in een zeker even wicht, maar het evenwicht is nog te labiel om als basis voor een bevredigend vergelijk te kunnen dienen. IQEfl Een jaar van voort- XyOl» gaande emancipatie der geheel en halfkoloniale volken, in het bijzonder de Arabische. Per- zië maakte een einde aan de ex ploitatie van zijn oliebronnen door de Britten. Egypte tracht te vergeefs tot nog toe de Engel sen uit de Suezkanaalzone te ver- S0WJ L" drijven. De Marokkanen verzetten zich tegen de Fransen. Helaas is dit nationalisme dikwijls meer fa natiek dan redelijk. De technische kennis, om de eigen bodemrijk dommen tc exploiteren, 't vermo gen om naar behoren te regeren, ontbreken in deze landen nog te zeer. De Perzische nationalisten hebben slechts bereikt, dat de ge hele olie-industrie nu stil ligt en het land, dat de inkomsten uit deze industrie mist, aan de rand van het bankroet staat. Het com munisme wordt er rechtstreeks door in de hand gewerkt. Slechts een eerlijke samenwerking met 't Westen, waarbij aan alle redelijke nationalistische eisen wordt vol daan, kan de Arabische landen van een betere toekomst verzeke ren. Een groot deel van het Wes telijke staatsmanschap zal in het komende jaar moeten worden be steed aan het scheppen van voor waarden, waaronder deze samen werking mogelijk zal zijn. -in-i Een jaar van geringer X9DX» oorlogsgevaar, maar niet van minder spanning. Ver minderd oorlogsgevaar, omdat het Kremlin door het Westen ervan overtuigd, dat het elke nieuwe coup a la Korea als een oorlogs daad van Moskou zal beschouwen, zich van openlijke agressieve avonturen onthield. Van gebleven spanning, omdat geen der grote problemen, die Oost en West verdeeld houden Duitsland, het I Verre Oosten, ontwapening ook maar iets nader tot een oplossing I zijn gebracht. i nr f Een jaar van groeiende X9DX kracht voor het Westen. Het Atlantisch Pact, eind vorig jaar nog slechts een papieren con structie, kreeg in 1951 zijn eerste tanden een melkgebit welis waar maar 't tandenwisselen is reeds begonnen. Generaal Eisenhower kwam naar Europa en vestigde zijn hoofd kwartier in Marly-le-Roy. De her bewapeningsprogramma's der At- Boven: een overzicht der voor- co gesloten vredesverdrag met naamste gebeurtenissen in 1951. Japan. Rechts: Europees leger in Links: een overzicht van de be- voorbereiding. Links onder: Mo- palingen van het te San Francis- I hammedaanse wereld in verzet. Achttien vrije Europese lan- ien vrij te houden: dat was het doel van de Marshall-hulp. Wanneer nu vanavond de Eco nomie Cooperation Administra tion, de instantie, belast met de verdeling van de Marshall-dol lars, officieel ophoudt te be staan, kunnen haar leiders vaststellen, dat dit gigantische doel tot op grote hoogte is be reikt. Economisch dakloos was Europa in het begin van 1948. De laatste reserves waren opgeteerd. Het pro ductie-apparaat, voor een deel door de oorlog vernietigd, voor een an der deel ouderwets geworden, was in geen enkel opzicht meer in staat, de West-Europeaan een mi nimum welstand tc garanderen. Kortom; West-Europa scheen een gemakkelijke prooi voor het op dringende communisme. Toen, in het begin van dat jaar begon de E.C.A. haar werk en ver schafte in de daarop volgende vier jaren Europa economisch cn in vele opzichten ook letterlijk weer een dak boven het hoofd. En ware Stalin's machtspolitiek er niet, ons werelddeel zou thans waar schijnlijk opnieuw op eigen benen hebben kunnen staan. Nu blijft het, onder druk der defensie-inspanning, nog aangewe zen op Amerikaanse hulp, militaire hulp vooral. Maar tot 1 Juli zal er toch ook nog een milliard dollar aan economische hulp worden ver deeld. Niet meer door de E.C.A. echter, maar door dc M.S Ade Mutual Security Agency, die van morgen af zowel de economische als de militaire hulpverlening aan Europa zal leiden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 7