Voetbal bezorgde een gunstig sportjaar mineur-toon HVC zorgde in 1951 voor enorme spanning „Veel HEIL en ZEGEN Cel 558, Flur D in vt Paarden, fietsen, motoren in 1951 Met zomersporten ging het best dit jaar Wim v. d. Voort en Wim v. Est kwamen tot grote prestaties Goed jaar voor handbal en korfbal door Alex de Haas HET OUDE JAAR 1951 Maandag 31 December 1951 (Van onze sportredacteur) Met goede verwachtingen hebben officials van de KNVB, bondstrainers en spelers die werden uitverkoren om deel te nemen aan de centrale training van het Nederlandse elftal bij de aanvang van dit sportjaar de „wondertent" gewisseld voor „kuil en sauna" van het Olympisch Stadion. Wijze woorden sprak bondscoach Jaap v. d. Leek tijdens de eerste bijeenkomst, zij luidden: „Er zullen natuurlijk moeilijkheden zijn, maar die zijn er om te overwinnen. Hoe groter echter de moeilijkheden. hoe groter én mooier de prestatie zal zijn als ze overwonnen worden". Geen van de aanwezige lieden zal met de gedachte hebben gespeeld dat van af het moment, dat men aan een nieu- we methode van training begon, de achterstand die het Neder landse voetbal vooral in de na-oorlogse jaren had opgelopen zoy kunnen worden weggewerkt. Dat die achterstand echter zover zou uitgroeien en de KNVB noodzaakte de Franse Voet bal Bond te berichten dat voorlopig afgezien moest worden van een wedstrijd tussen de vertegenwoordigende elftallen van Frankrijk en Nederland, zal ook niet vermoed zijn. Een beetje pijnlijk was de beslissing van de KNVB. Zij was toch wel juist en gaf een goed beeld van het niveau waarop een van onze belangrijkste sporten zich het afgelopen jaar bewoog. De resul taten waren zeer matig, het spelpeil pover. en diende Zich op die dag weer eens met succes aan als eerste turner van Nederland. Fanny (5 titels) nog op eenzame hoogte Weinig kon ook Kees Broekman vermoeden dat zijn glorie, die op de streep van het Oude Jaar 1950 nog eens werd bevestigd, door de soepele en vlotte wijze yvaarop hy zijn eer ste kampioenschap van Nederland in Zutphen by'eenreed, zo spoedig zou verbleken door het lióht van een andere' ster die met fantast!- i sche snelheid naar de schaatsenry- ders-hemel schoot: Wim van der' Voort. Bewogen waren de gemoe deren en de verslagen over zijn prestaties by de Europese kam pioenschappen, waarin h\j zich na het veel besproken en beschreven „blitz-incldent" tweede plaatste achter de Noor Andersen. Traag en mat was de start van de competitie, die enige tyd had stilgestaan om schaatsenrijdend Nederland gelegenheid te geven zich in diverse meren-, molen- en dor- pentochten uit te leven. In Waalwijk teisterde Plet v. d. Pol op 15 Janu ari danig de zenuwen van Van Has- sel. Zelfs zo erg dat de Belg in de beslissende party niet tot tegen stand kon komen en onze landge noot het Europese kampioenschap biljarten 47/2 moest laten. De schaatsenrijders bleven de aandacht vragen. Natuurlijk waren de ver wachtingen voor de wereldkam pioenschappen te Davos hoog ge stemd. 10 Februari 's morgens half elf klonk het startschot. Van de Voort maakte toptijden op de 500 en 1500 meter. Ruw heeft een föhn een einde gemaakt aan iedere ver wachting. De 10.000 meter moest worden gereden op venvoest ijs. Het werd een slachting. De Noor An dersen kwam wederom als eerste te voorschijn. Toch zullen de Neder landse deelnemers met veel genoe gen terugdenken aan deze hoogte punten. In ieder geval met meer ge noegen dan onze kampioen mid dengewicht Luc van Dam aan zijn derde poging om de Europese titel te grypen zal terugdenken. Turpin gunde hem slechts 48 seconden. In Maart behaalde Keiler voor de elfde keer het kampioenschap dammen van Nederland. De schaakmeesters Botwinnik en Bronsteln openden 15 Maart het gevecht om het wereld kampioenschap schaken In dezelf de maand overleed de bekende wiel renner Van Beek uit de Zaan aan de gevolgen van een val gemaakt in de zesdaagse te Berlijn. Klaas Boat overtuigde de-turners dat niet alle gebeurtenissen op 1 April 'als een grap beschouwd moeten worden Vrolijke start De start van het Nederlajods elf tal was een en al vrolijkheid. De Rode Duivels werden met 54 in Amsterdam geslagen. Lang was de reis die Piet v. d~ Pol moest maken om in het bezit te komen van het ar op eenzame hoogte Europese kampioenschap 71/2. Hij vond die op de biljardtafels van Huelva In Spanje. Pinksteren bracht vier nieuwe eerste alassers: Elinkwijk. Oostcr- Parkers. DHC en Theole. Had Wim v. Est geweten, toen hij de monster rit BordeauxParlj6 reed, dat Gau- thier voor hem ,,zat", waarschijn lijk had hij er dan nog wat meer ,,aan getrokken" en als eerste deze rit kunnen beeindigeu. Hij werd verkeerd voorgelicht cn Werd twee de. Botwinnik behield na felle strijd z^jn titel van wereldkampioen der schakers De korfballers zorgden voor de toon in mineur door met 98 van de Belgen te verliezen. Be gin Juni was ook niet hoopvol. Het Nederlands elftal werd in een bar slechte wedstrijd met 32 door Noorwegen de volle winst ontno men. Een dag tevoren waren vele wielrenners gestart voor de Ronde van Nederland. Gerrit Schulte ex plodeerde in enige etappes en won deze met grote voorsprong. Toch kon hij niét verhinderen dat deze ronde alleen de Belgen eind-triom fen bracht. Bogaerts werd winnaar. De Olympische Dag bracht een gro te verrassing. Harting zorgde daar voor door Wim Slijkhuis op de 1500 meter te slaan. Toen P.S.V. met succes naar het landskampioen schap voetbal had gegrepen werd het voetbal-seizoen uitgeluid en kwamen de zomersporten in het vol le licht te staan. Het werd een ware opeenhoping van gebeurtenissen. Tragisch hoogtepunt De Col d'Anbisque werd hef tra gische hoogtepunt. Een golf van enthousiasme was de 16de Juli door de Nederlandse sportwereld gegaan. Wijn van Est was in de 12c étappe van de Tour de France tot een pres tatie gekomen, die zolang Neder landse wielrenners aan. deze tour deelnamen, nog door gfeen landge noot werd bereikt. Door de grote voorsprong waarmede hij deze étappe wist te winnen werd hU eer ste in het algemeen klassement en kon de 13de etappe geel betruid be ginnen. Met goede moed begon hij aan de beklimming van de Col d'Aubisque. Hij liep daarbij enige achterstand op en probeerde deze weg te werken door een geforceerde afdaling. Die afdaling verliep snel, maar niet op de wyze die Van Est zich had voorgesteld. Hy schoot uit de bocht en stortte in een diep ra vijn. Over de hoeveelheid meters liepen de menigen nogal uiteen, la ten w\j het houden op 60. Gelukkig kwam Van Est er zonder ernstige verwondingen af. Natuurlijk ging hy niet verder. De gehele Neder landse ploeg stortte na deze teleur stelling ineen. Koblct werd tenslot te winnaar van de Tour de France. Fanny BlankersKoen bewoog zich ook deze zomer weer op een zame hoogte. Bij de nationale kam pioenschappen nam zij 5 titels. Even daarvoor mislukte haar poging om het wereldrecord op de 100 yards te verbeteren. Wim Slijkhuis revan cheerde zich voor de bijde kam pioenschappen voor de Olympische dag geleden nederlaag tegen Har ting; het bezorgde hem tevens de .titel op de 1500 meter. Voor handbal is 1951 een uitste kend jaar geweest Weliswaar heeft de handbal vereniging .Amersfoort" Het jaar 1951 is voor Amersfoort rijk geweest aan goede sport-evene- vmenten. Natuurlijk zijn cr tegenvallers geweest, maar over 't algemeen zich slechts op het nippertje welen mag 1951 een goed sportjaar worden genoemd. te handhaven, doch, wat minstens zo belangrijk is, er werd prachtige propaganda gemaakt. Immers, de j elite uit de Nederlandse handbal wereld kwam Zondag 27 Mei naar de „Bokkeduinen" voor het spelen van oefenwedstrijden cn voor trai ning. Een groot aantal toeschou- j nieuwe ster Ons polo-team maakte een ge slaagde tournee door Engeland. De cyfers 90, 82 en 74, waarme de de Engelse tegenstand werd neergehaald, zeggen voldoende. Toch een wereldtitel Er viel In deze tijd ook een we reldkampioenschap te noteren voor een Nederlander. Jan Pronk greep met succes naar de titel bij de stayers. Langzaam ebde de zomersport weg en werd in begin van Septem ber geheel verdrukt door de dit keer vroege start van de voetbal competitie. De bokser Sugar Ray Robinson nam zijn deel van de be langstelling. Op 12 September maakte hy Turpin duidelijk, dat de wereldtitel die de Engelse kleurling hem in Juli had ontnomen, slechts als geleend moest worden be schouwd. Hij eiste hem In de tiende ronde na een knock down van Tur pin met succes terug. Gunstige afsluiting De twee Interland wedstrijden die het Nederlands elftal ln Rotterdam speelde, n.l. tegen Finland 44 en België 67, zouden we kunnen be schouwen als een afronding van het sportjaar 1951, dat voor wat het voetbal betreft misschien een wei nig ln mineur was, maar door schaatsenrijders, wielrenners, biljar ters, athleten, e.a., toch tot een gun stige afsluiting kwam. Ook Boys telde best mee Vooral de voetbalsport heeft hoog- wers, waaronder mensen, die nooit tepunten gekend als nooit tevoren eerder handbal hebben gezien, ge- Het spreekt vanzelf, dat wy in de noot van het levendige en mooie eerste plaats denken aan de span- spel der internationals. nende weken, toen H.V.C.na een Wij geloven zeer zeker dat men uitstekend seizoen, ongeslagen kam in de Amersfoortse handbalkringen i pioen werd van de tweede klasse A tevreden zal zijn geweest over deze We herinneren ons nog als de dag bondsdag. Wij hopen nu maar dat van gisteren hoe de elf roodwitten het met by deze ene gebeurtenis op Zondag 12 Maart in landauers zal blijven, maar dat de Bokkedui- I hun tnomfanteluke tocht door «°ad «e.n°"„zaI worden bcXon" Amersfoort maakten met onze net d^" °"V L ™ec,r. ?'an. ?7e daarvoor verschenen extra editie in evenementen te doen plaats vinden. j. woironiono l i Een hooetepunt in het korfbalsei- I A b ,"d'( H S, zoen was het op Zondag 12 Augus-Ameisfoort in spanning of H V.C. tus op „Birkhoven" gehouden mon- ee?te kla5i" ,z.°,u «'o^en. stértournooi waaraan niet minder Toen eindelijk ook de kam- dan 65 twaalftallen deelnamen Het Pioen van de tweede klasse B be. was bepaald jammer dat de regen kend werd juichten velen, omdat dit prachtige, door de korfbalver- het Elinkwijk was. Immers, Volen- eniging „Het Soesterkwartier'* ge- j dam was zo geweldig op schot, dat organiseerde tournooi. een voet men een beetje angstig was. Het dwars zette. Desondanks genoten eerste treffen tussen de kampioenen velen van goede sport. 1 dat Zondag 6 Mei op „Birkhoven" De Amersfoortse Motor- cn Automobielclub „A.M.A.C." heelt het afgelopen jaar een grote acti viteit ten toon gespreid. Vooral door de goedgeslaagde sportwisse- Üng met Rotherham hebben dui zenden mensen op De Treek kun nen genieten van spannende mo- torterremwedstrijden, die wij en kele jaren node hebben moeten missen. De traditionele nachtrit ten. waarvan de A.M.A.C. er elk voor- en najaar één houdt, mogen zich verheugen in een stijgende belangstelling. Jammer was. dat dc spectaculaire Bosbadraces om het kampioenschap van Amers foort van de wedstrijdkalender moesten worden afgevoerd. Voor de Amersfoortse Ren- en Touristen Club ,,De Pedaalridders" is 1951 een belangrijk en histo risch jaar geworden. Deze club kreeg, na bijna een kwart eeuw bij gratie van alles wat politie heet clandestien te hebben ge fietst, een eigen circuit en werd daardoor officieel door de Amers foortse autoriteiten erkend. Deze erkenning kwam ook tot uiting tij dens de receptie van het zilveren jubileum, waar het college van B. en W. zich liet vertegenwoordi gen door de waarnemend wethou der. de heer Kalkman Het heeft Amersfoort dit jaar ook niet aan spannende wielerwedstrijden ont broken. Vooral de op 7 Mei ge houden „Ronde van Amersfoort", trok veel bezoekers. De hippische sport heeft ook nog a] eens de aandacht gevraagd en gekregen. Op de Leusderhei werden cross-countries gehouden, waarvoor uit het gehele land be langstelling bestond. De Konink lijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen heeft zijn zilveren jubileum opgeluisterd met een prachtige landelijke esta fette Amersfoort was een knoop punt voor de estafetterijders, die door de burgemeester officieel werden ontvangen. Stil en druk Voor de Amersfoortse athletiek is 1951 een stil jaar geweest. Het meest belangrijke sportevenement, namelijk dn Natioiiale Veldloop kampioenschappen, ging niet door. De Amersfoortse Athletiek Vereni ging durfde het risico van een nieuw tekort niet aan cn moest daarom dc eer aan een andere stad laten. Jammer, maar mis schien zal in de toekomst de be langstelling voor de athletieksport dermate toenemen dat de AAV zich weer verheugd op de belang rijke taak. het organiseren van deze kampioenschappen, zal kun nen werpen. Voor de sport in onze stad is de Federatie van Amersfoortse Per soneels Verenigingen langzamer hand ook een begrip geworden. Vele hoofd- en handarbeiders vin den hun ontspanning bij de, vele takken van sport omvattende, jaarlijkse sportweek, die steeds in belangrijkheid toeneemt. Het is mogelijk gebleken steeds nieuwe takken van sport in deze ,,week", die zo langzamerhand maanden be gint te worden, op te nemen. WANNEER we straks de grens van oud en nieuw overschrijden, zal ik mij even stil terugtrekken uit de kring van mijn huisgenoten en denken aan hén met wie ik het Oudejaar „vierde"precies tien jaar ge leden. Want het is vandaag een jubileumdag voor me. Artisten plegen immers overal een jubileum van te ma ken? Maar dit jubileum zal ik alléén en in alle stilte vieren Moeizaam klauterde Wim van Est tegen de steile rotswand omhoog, nadat hij bij de afda ling van de Aubisqüe in een ra- vijn was gestort. Nederlandse helpers wierpen een ketting van rijwielbanden naar beneden en met behulp van deze geïmprovi seerde reddlngslijn werd Van Est omhoog gehesen. 31 December 1941, 's nachts twaalf uur: Op de stenen vloer ligt een harde strozak, op die strozak lig ik en op mij weer liggen wat grauwe dekens, met daaroverheen de dikke overjas, die ik bij me heb mogen houden voor het luchten overdag op het koude binnenplein. Ik word uit een onrustige slaap gewekt door een kreet die echoénd de eindeloos-lij kende gangen overschalt en schril door onze dunne muren dringt: „Alle mannen van de Oranje garde, veel heil en zegen in het Nieuwe jaar! Leve de Koningin!!!!"' een kreet die duizendvoudig beant woord wordt met de roepen „Vrij heid!!" en „Lang leve Nederland!!" Meteen ben ik klaar wakker en dringt het weer tot me door: het is Oudejaarsavond en ik lig op de grond in Cel 558 aan Flur D. als gevangene van het Oranje-Hotel. Ik denk, als alle gevangenon. aan huis. Daar zullen ze waarschijnlijk bij el kaar zitten en doen alsof ze geloven dat het wel los zal lopen met me. Misschien zullen 7.e sterk genoeg zijn om wat vrolijkheid te sugge reren. Tenslotte zit ik niet voor moord op een Duitser of een NSB- er. mijn „délict" is geen halsmis daad, dus zó lang zal het toch niet duren eer die celdeur weer voor me open gaat. Hoewel... niets is onberekenbaarder dan de S.D Het *was zó gegaan: ik trad veer tien dagen tevoren op in het Haag se City-Theater on zong een liedje over de malle zucht van Nederlan ders om altiid buitenlandse liedjes te zingen. Ik irok vergelijkingen tussen wenen (het Weense lied was toen kunstmatig in de mode ge bracht, want we moesten wèl be grijpen hoe gemütlich de s'ad was waar de goede Seyss vandaan kwam!) on Den Haag, cn ik con stateerde in het laatste couplet dat Nederlandse meisjes al dronken ze dan Voorburgjes inplaats van wijn. nét zo lief waren als die „am Rhein. am Rhein, am Rhein"! Op die bewuste avond zakte het doek en werd ik tussen de coulibsen opgewacht door mijn hevig-onthutst kijkende directeur, in gezelschap van een zeer bleke jonge man in burger, die tot me zei: „Wo sind die Lieder die Sie gesungen ha- ben?" Ik gaf hem mijn repertoire-boek dat ik nog onder de arm had. waar op hij met ie's van „ziezo" in zyn stem verklaarde: „Die sind be- schlagnahmt und Sie sind festgenom- mon". Hij nam me mee naar het thea terkantoortje, waar hy opbelde en iemand vertelde dat hij een uurtje later zou komen, want hij had nog „eine Festnahme zu besorgen". Direct daarop moest ik hem volgen naar ren gereed staande auto. waarbij zijn Hollandse chauffeur nog ge legenheid kreeg me met bedenkelijk gezicht toe te fluisteren „Dat zit niét best!" Daar ging het, langs een weg. die ik in de Decem- bemacht niet herkende (la ter heb ik begrepen dat het de Van Alkemadelaan was), tot we voor een laag deurtje in een hoge muur stonden, waar mijn ge leider, op een vraag van binnen, antwoordde dat hij Untersturmfuhrer Hahn was en een arrestant kwam af leveren. Toen pas drong het tot me door dat we voor de Polizei-Gefangnis in Scheveningen stonden. Binnen aangeland vroeg Herr Hahn of ik soms illegale liedjes bij me had. Wanneer ik ze thuis had kon ik beter meteen zeggen v aar ze lagen, want er zou huis zoeking worden gedaan Ik kon met ecu gerust geweten „Nein" zeggen, want ik heb nooit het heldendom begrepen dat er stak in het door geven van de vele zouteloze scheid- liedjes welke in die dagen clan destien circuleerden. Maar toen Ik eenmaal in mijn cel zat sprong de doodsschrik me naar de keel: nee. Illegale liedjes had ik niet. maar voorin mijn boekenkast s'ond het beruchte boek van Kurt Tucholsky (de super-communist!) „Deutsch- land, Deutschland liber alles" en vlak daarbij lag een met scherp geladen revolver. Als ze die twee dingen zouden vinden, kon ik rustig aannemen dat Ik voor de haaien was. C :lukkig heeft die huiszoeking nooit plaats gehad, maar daór heb ik dat nooit geweten. Ik zou me er aanmerkelijk meer op mijn ge mak gevoeld hebben, als ik het wèl geweten had! Ik werd dus afgeleverd en ge administreerd. Mijn koffer werd ge ïnspecteerd. waarbij de dienstdoen de wachtcommandant met een ge baar vol verachting op een grote doos toneelpoeder neerbllktcen toen werd een Flurwart ontboden (een Hollandse gevangene die dienst deed als corvéeër) die me naar mijn cel bracht. Ï.Z* UNT U voor onze lezers jjl*- een herinnering ophalen aan een merkwaardige Oude jaarsavond uit uw loopbaan als conferencier?" vroegen wü Alex de Haas. Nu kan De Haas zich veel herinneren, veel merkwaar digs oolc, maar aan Oudejaars avonden valt eigenlijk weinig te verhalen. Hoe ging dat vroeger? De mensen vierden Oud en Nieuw, meer nog dan tegenwoordig, thuis. Bioscopen en theaters waren tot eert uur of negen open; het publiek gaf de voorkeur aan de oliebollen, de slemp en de punch in dc familiekring. „Maar wat denkt u van een Oudejaarsavond in het Oran- jeliotei, tien jaar geleden?" Veel is er over het Oranje hotel geschreven. Moeten wc er onze lezers opnieuw aai herinneren? We hebben Alex de Haas toch maar gevraagd, dit arti kel te schrijven. De dankbaar heid om dc vrijheid, die wij nu hebben, kan er des te gro ter door worden, ook dc dank baarheid aan hen, die deze Oudejaarsavond niet meer be leven. OUDEJAARSAVOND in het Oranjehotel lange magere man overeind, die achierin dit kleine celletje op een krib lag. zich correct voorstelde en meteen de onverwachte vraag stel de: „U komt net van buiten, was er nog nieuws van de Engelse Radio?" V/as er nog'nieuws van de En gelse Radio?" Hoe bestaat het! Alsof ik. wild-vreemd ren Duitse gevanrenis binnentredend aan de eexste de beste onbekende zou gaan vertellen dat ik naar de Engelse Radio luisterde! Nee. hier rapte ik niet in' Ik had al zóveel gehoord over verraders die zich in cellen lieten -luiten om mede-gevangenen aan het pralen te krijgen, dat ik mij wel wachtte voor een onvoor zichtig woord. „Daar luister ik nooit naar", merkte ik hooghartig op: „die liegen nét zo hard als de rest!" Ziezo, dacht Ik daar kun je het mee doen. Maar toen r" '.ijn verhaal los en tot mijn stc erbazing kreeg ik alles te horen at diezelfde dag nog vanuit Londen was doorgege ven. Wat overigens mijn wantrou wen alleen maar vergrootte. Miin celgenoot praatte maar en praatte maar. Want het bleek dat Bij mijn binnenkomst sprong een' hij drie weken eenzaam had geze ten en dat zijn opgekropte zenuwen zich ontspannen moesten in deze dichte woordenstroom. Binnen een uur wist ik evenveel van de men sen, de gewoonten en het leven in het Oranjehotcl ais liedan die daar een jaai gezeten hadden. Ik wist dat we weinige meters van de Dodencel afzaten; dat Willy Der by kort tevoren aan deze zelfde gang gezeten had en ik wist dat de eregast van ons onvrijwillige hotel Plesman van de KLM was. die hier als gijzelaar zat. Ik vernam dat hij vele vrijheden cenoot die andere gevangenen strikt ontzegd waren (omdat hy als enige gijzelaar hier woonde), maar dat. bij de eerste de beste vliegenier die het land ont vluchtte, de kogel hem wachtte Ik begon me klein te voelen Wat dééd ik hier. Wie was ik? Een lied jeszanger die de benepenheid van zijn tegenstanders had onderschat en moest boeten vol een overmoe- digh- 'jo... temidden van mensen die alles hadden gewaagd en nóg al les waagden! In de cel naast ons zat „Keesje". Kees was twintig en had op Schip hol papieren verduisterd en door gegeven aan een sabotage-groep Als hij namen wilde noemen zou hij vrijgelaten worden Soms werd hij bont en blauw geslagen. Maar hij zweeg. „Waarom zou ik vrij komen ten koste van anderen? Ik kom hier immers tóch weer te recht? Want het werk moet door gaan. Dat ben je als Nederlander verplicht!" „Dat ben je als Nederlander ver plicht!" V/oorden gesproken door Scheveningen. Wat is er van hem geworden, deze dappere jongen uit Badhoevedorp? Het vuurpeleton? De marteldood van Bergen-Bclsen? Ik verlies mij in détails. Er valt ook zo ontzettend veel te vertel len van die kleine maatschappij in zo'n politieke gevangenis. Doch het verhaal is "O vaak verteld I en we moeten vergeten, zeggen wijze mannen Ook ik moet ver- j geten. Ik moet bijvoorbeeld verge ten dat ik gearresteerd werd voor het zingen van een ongewenst liedje, cn dat mensen die weer rustig op de planken staan, met aanbevelingen van „zekere zijde" in hun zak. binnen luttele dagen gezorgd hadden voor ecu dossier dat zich over 25 jaar uitstrekte. Zo stond er o a. in dat ik in 1919 al bevriend was met een artist die ten eerste Jood en ten tweede rood- aangelopen was. Mijn relaties met de Tuschinski's waren blauw-on- derstreept. En dan werd natuurlijk een dringend onderzoek aanbevo len naar mijn eigen afstamming. Na vijf cn een halve week stond ik buiten op de besneeuwde keien. Dc lange en barre winter van 1942 was begonnen. Het was of het nooit meer lente zou worden. Toch zijn op een goeie dag de crocusjes weer doorgebroken. Maar velen die ln het Oranjehotel mijn medegevan genen waren hebben nooit meer een levende bloem aanschouwd. Fr was echter een bloem die bloeien bleef in hun hart. Onverschillig wat hun politieke of godsdienstige inzichten waren, hadden zU de ont zaglijke moed de consequenties van hun overtuiging te dragen. Tot het vaak aller-bilter.ste einde. Dat heeft hen groot gemaakt. Groot als mens en groot in onze historie. Als op Oudejaarsavond de klok twaalf slaat zal ik aan hen denken. Heel stil en vol eerbied. Moge dc Vrede, waar ze alles voor gaven, hun deelachtig zijn! plaats vond, was het gesprek van de dag. Duizenden en nog eens dui zenden bevolkten de tribunes en staanplaatsen op „Birkhoven"! Edoch. H.V.C. verloor met 10 in een strijd, die evengoed winst had kunnen op leveren. Nog was alles mogelijk en na de teleurstelling van deze eerste ontmoeting tussen de kampioenen begon men spoedig over de kansen van de tweede wedstrijd te praten. Weer waren er duizenden Amers- foorters. die, met ons. van mening waren dat het best tot een beslis singswedstrijd zou kunnen komen, want de H.V.C.'er behoefden heus niet voor de Utrechters onder te doen. Eerst in de zeven en twintigste minuut van de tweede helft van deze in Zuilen gespeelde wedstrijd viel de beslissing. Blom passeerde keeper Brits en de kostbare H.VC. voorsprong van 12 ging verloren. Achttien minuten lang vochten de roodwitten als leeuwen om het win nende doelpunt en achttien minuten lang hield onze microfoonverslag gever duizenden mensen op de Hof in Amersfoort in spanning met zijn opwindend vérslag En inderdaad, er kwam een doelpunt, maar aan de verkeerde kant. Vlak voor hei eindsignaal maakte Vonk voor Elinkwijk een goal en H V.C. ging. gedesillusioneerd naar huis. Dat was gelukkig slechts tijdelijk, want rond deze jaarwisseling hebben de rood witten opnieuw beste kansen. H.V.C. heeft zeker een groot aan deel geleverd in de belangrijke sportgebeurtenissen van dit jaar, doch ook andere voetbalclubs heb ben zich uitstekend geweerd en van zich doen spreken. Amersfoortse Boys heeft zijn duizenden suppor ters wekenlang in spanning gehou den en had goede kampioens kan sen, totdat de blauwwitten naar het Utrechtse Stichtse Boys. hun tegen- candidaat, moesten. „Boys" verloor deze wedstrijd weliswaar met mi niem verschil, 32, doch had eigen lot niet meer in handen. De Sticht se naamgenoten lieten er geen gras over groeien en wonnen de laatste wedstrijd, tegen Kampong, met 40, waardoor de Utrechters de titel voor de neus van onze stadge noten wegkaapten. A-P.W.CAms- vorde en Quick sloegen een alles zins dragelijk figuur en eindigden ongeveer midden op de ranglijst. Behoudens H.V.C., dat nog volop kansen heeft, staan de Amersfoort se clubs er heel wat slechter voor dan precies een jaar geleden. Noch Amersfoortse Boys. noch A P W.C., Amsvorde en Quick spelen een rol van betekenis en het is zelfs te ver wachten dat Amersfoort een K. N. V: B. club moet gaan missen. We wachten met belangstelling af wat K.V.V. zal doen; dat nog steeds een belangrijke rol in de on derafdeling Utrecht speelt. Kampioenen uit en naar onze stad Wanneer men het over schaken heeft, denkt men aan Fenny Heems kerk. onze stadgenote, die bij grote internationale wedstrijden niet al leen de naam van ons land, maar ook die van onze stad. hooghoudt. Over het algemeen doen de Amers foortse schaakverenigingen het goed. zij houden interessante tour- nooien. waaraan vaak goede scha kers uit andere plaatsen meedoen. Ook de dammers in onze stad zijn actief, alhoewel zij hun activi teit zelden naar buiten ontplooien. De biljartsport beweegt zich nog steeds in stijgende lijn. Dc vereni gingen boeken ledenwinst, de pres taties van de biljarters worden steeds beter en de accommodaties zowel als het spelmateriaal, kunnen zich met andere centra meten. De verenigingen geven allen blijk van grote activiteit en enkele malen werden tournooien georganiseerd, waarbij nationale biljarters (v. d. Pol etc.) ongekend goede prestaties leverden. Het biljartdistrict „Eem- land". waaronder alle Amersfoortse biljartverenigingen - ressorteren, heeft dit jaar zijn eerste lustrum onder zeer grote belangstelling ge vierd. Neen. over de biljarterij be hoeft niemand zich zorgen te ma ken. Dat gaat best. Sportstichting deed goed werk in '51 Over de Amersfoortse Sportstich ting zouden boekdelen te schrijven zijn. Dit semi-overheids-instituut heeft waardevolle diensten aan de sport bewezen en vooral veel zorg aan de sportaccommodaties besteed. Het doel en streven van de Stich ting vindt steeds meer weerklank, hetgeen in de laatst gehouden ver gadering bijzonder tot uiting kwam toen, met algemene stemmen, be sloten werd een vrywillige bijdra ge te geven, omdat er een tekort was. Het is jammer, dat de Sport stichting met dit jaarlijks weerke rend te kort zit. dat dit jaar zo om en nabij de vijfig mille bedroeg. Het werk van de Stichting is daar entegen van enorm belang en voor Amersfoort onmisbaar. Amersfoortse Wandel Comité en de Amersfoortse Sportstichting een jaarlijks evenement belooft te wor den. De Avondvierdaagse had ook dit jaar een groot aantal deelne mers en de intocht op de laatste De, sinds de bevrijding toenemen- avond werd een hoogtepunt door de belangstelling voor de wandel- de muzikale medewerking van de Koninklijke Militaire Kapel. Goed polo van AZ PC sport is nog steeds groot, hetgeen voor een niet onbelangrijk deel te danken is aan de grote activiteit van de vele plaatselijke verenigin gen Daarenboven krijgt ook de overheid steeds meer belangstelling voor deze gezonde sport, hetgeen opnieuw is gebleken uit de subsi die, die voor verzorging van de Amersfoortse deelnemers aan de Nationale Vierdaagse werd ver leend. Behalve de. door de verenigin gen georganiseerde wandeltochten, heeft onze stad opnieuw zijn Natio- nale Tweedaagse gehad, die in har een twintigjarige in een cel op monische samenwerking tussen het ZWEMMEN In de zwemsport neemt Amers foort nog steeds een belangrijke plaats in. Vooral de A Z. «Se P.C. heren-poloploeg kan op een goed jaar bogen, doch deed helaas een. zij het op het nippertje mislukte greep naar het kampioenschap. De beslissende wedstrijd tegen G.Z.C. in Gouda leverde echter een teleur stellende nederlaag op. Neptunus heeft op waterpolo-gebied een klei ne inzinking, handhaafde zich ech ter in de eerste klasse en is in de baanzwemmerij nog steeds nummer één in de provincie Utrecht.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1951 | | pagina 8