SIMON DE WIT Na vele jaren weer eens „De koopman van Venetië" Stefan Askenase: wonder van technisch kunnen Jeugd weert zich goed op kampioenschappen Rookworst op z'n best 79 MYRA HESS BRANDPUNTEN Militairen brengen projectiel tot ontploffing Duitse communisten veroordeeld wegens ordeverstoring SPERWER PROEFPARADE 40 ct. ELKE 25e BEZOEKER EEN VERRASSING U KUNT NOG 2 WEKEN ^.PROFITEREN Gelderse Gelderse hamzT<&rzg™rd 50 Knakworst ,27 Goed en Goedkoop AM ERSFOORT D. v. A. ALTIJD ACTUEEL 4 Dinsdag 21 October 1952 Treffende voorstelling met imposante Shylock van Gobau Nadat het stuk om begrijpelijke redenen een reeks van jaren niet meer ten tonele is gebracht, heeft de Ned. Comedle „De Koopman van Venetië" dit seizoen weer op ha3r repertoire genomen en het is, kort na zijn Am sterdamse première, Zaterdag- en Zondagavond in de Utrechtse Stads schouwburg opgevoerd, beide keren voor volle zalen en met een doorslaand succes. Ondanks zwakke plekken en een enkele discutabele opvatting, mag men spreken van een boelende, vaak treffende voorstelling in een werke lijk écletante aankleding. De Koopman van Venetië behoort tot Shakespeare's meest gespeeldê maar ook meest aangevochten stuk ken. 't Meest gespeeld vanwege de Shylock-figuur, gezocht object voor romantische acteurs van grote allure als Kean, Schildkraut, Possart, Louis Bouwmeester; 't meest aangevochten eveneens vanwege diezelfde Shylock. Het feit. dat deze vertegenwoordiger van het Joodse ras er zacht gezegd niet al te mooi afkomt, heeft iedere regisseur met enige piëteit in 't hart er van afgehouden het stuk te enta meren in de recente tijd van de bloe dige Jodenvervolgingen. Toch zal men verstandig doen deze schepping van de Engelse dichter los te zien van wat men tegenwoor dig verstaat onder „anti-semitisme". Helaas kan men dat. schijnt 't, niet laten. Zaterdagavond hoorde ik nog in de „Artistieke Staalkaart" een ver wijt aan Shakespeare gericht over zijn houding tegenover het Joodse ras. De Christenheid in die periode had eigenlijk maar één opinie over de Jood. getuige de Ghetto's. Shakes peare was geen schrijver, die, op welk g-ïbied dan ook, in positief ver zet kwam tegen de heersende opinie. In Engeland was daartoe trouwens, wat de zonen van het Oude Volk be treft, minder reden dan elders, daar de Joden in die tijd in Engeland practisch niet voorkwamen. Des te verbaasder mag men zijn over de wijze, waarop Shakespeare deze Shylock heeft getekend, niet als een caricaturale toneel-barbaar (zo als zijn voorganger Marlowe dit had gedaan), maar als een mens, een tra gisch mens. tot op 't ónmenselijke vervuld van haat en wraakgevoel, doch niet zonder reden! Niemand minder dan Heine, zelf Jood, heeft het stuk. zij 't ongewild, de recht vaardiging genoemd van een onge lukkige secte. En Gustav Landaller heeft als de diepste zin van dit uit zoveel heterogene elementen samen gestelde stuk de gedachte aangewe zen, dat deze „duivel" geworden is, wat hij is, door de schuld van allen. Regie De grote moeilijkheid voor de regisseur blijft, om de tegenstrijdige factoren tot een eenheid te verbin den, het tragische niet te verdoezelen en toch het blijspelig karakter te be waren. Hoe meer wij het leven van de Jood in 't algemeen als tragisch hebben leren zien, hoe moeilijker dit is geworden en vandaag, zo kort na de gruwelen aan millioenen rasge noten gepleegd, is 't zaak de mens Shylock in al zijn licht en donker zo objectief mogelijk uit te beelden. Hetwelk betekent, dat het blijspel zo nu en dan tot drama moet worden. Onder Bouwmeester, die de blijspe- lige elementen voor een deel cou peerde, werd het volledig melodrama, eerst later, onder Verkade. is het blijspel, zij 't althans theoretisch, hersteld. Voortbouwend op Verkade's opvat ting. maar met stralender scenische middelen, heeft Johan de Meester een Koopman geënsceneerd van werkelijk weidse allure, ook al blijft er bedenking tegen bepaalde détails. Shylock Tegen het gebrek aan tempo, dat men Gobau's Shylock heeft verweten, heb ik geen bezwaar; het voordeel was, dat men hem woord voor woord kon verstaan en zijn plastiek vulde de stilten aan. Hij gaf bedaarder, strakker spel dan Bouwmeester, ook in de dramatische passages, maar liet de rol aan menselijkheid niets tekort komen. Ik was 't eens met het publiek, dat zijn creatie warm heeft toegejuicht. (Aan de reacties vooral in de gerechtsscène werd het duide lijk, dat er velen waren, die het stuk voor de eerste maal zagen). Han Bentz v. d. Berg was een weemoe dige. verstilde Antonio, die al in de aanvang preludieerde op het gelaten einde. Men kon echter moeilijk van deze Antonio veronderstellen, dat hij eens de Jood had uitgescholden en gespuwd' Hoewel geen ideale min naar gaf Ton Lutz toch relief aan de rol van Bassanio en vooral de nobele vriendschapsverhouding met Antonio kwam tot haar recht. Fons Radema kers was een al te schelle Gratiano, de andere vrienden kwamen weinig uit de verf. Allard van der Scheer was ook geen erg gelukkig minnaar en schoot vooral in de prachtige lyriek van V tekort, waar Wijnberg voor zo'n rijke omlijsting had ge zorgd. De Lancelot Gobbo van v. Ulsen viel tegen evenals zijn Prins van Arragon. Ook de Doge van Phi lippe la Chapelle bleef schablone. Johan Violet gaf een uitstekende Prins van Marokko. Ank van der Moer excuus dat ik de dames zo laat vermeld voeg de een bevallige en geestige Portia toe aan de creaties, die reeds op haar naam staan. Wat té weemoedig inge zet gaf zij later aan de stralende facetten van deze figuur alle glans en hoewel te vrouwelijk als de rech ter was zij toch ook hier indruk wekkend. Ellen Vogel als de dartele kamenier en Lous Hensen (Jessica) completeerden de vrouwelijke gratie. Bert Voeten's kramge vertaling voldeed op het toneel uitnemend en de muziek van Robert de Roos zette aan enkele détails extra luister bij. C. A. S. HOEVELAKEN BURGERLIJKE STAND Geboren: Johanna Hendrtka Adrians, d. van A. van Ravesteln en W. J. A. Laseur (Ie Amersfoort); Maa9, z. van E. S Beitler en J. van Putten; Ernst Slgmund, z. van H. Beitler en M. van den Ham. Ondertrouwd: Evert Jan van Tamelen. 23 Jaar en Adrlana Albertha van Mid dendorp. 25 jaar (Ede Gld). Overleden: Jan Hendriks. 90 Jaar. (wedn. van G. Brienissen, te Amers foort), SPREEKBEURT Voor de Ned Herv. Kerk te Hoeve laken hoopt Woensdagavond voor te gaan ds H. A Leenmans. em predikant te Driebergen, WOUDENBERG Druk bezochte K.I. vergadering Maandagavond hield de vereni ging voor K. I„ afdeling Wouden berg en Omstreken in de zaal van de heer M Schimmel een druk be zochte ledenvergadering. De voor zitter, de heer D. Lokhorst, heette alle aanwezigen welkom, inzonder heid de heren Joling, directeur van de Prov. Veegezondheidsdienst en Paradijs, hoofdcontroleur van de melkcontróledienst. Het bestuur wenst de oude stier de vereni ging beschikt over 2 stieren nog een jaar aan te houden, omdat deze nog zeer productief is. Aldus besloten. De heer Joling gaf een overzicht van de resultaten van de K. I. in de provincie Utrecht. Voor Woudenberg bedroeg dit 63.3 Met grafieken toonde spreker aan, dat deze resultaten liggen tussen 60 en 70 De rectale K. I. geeft in de regel betere uitkomsten, dan de gewone. De beste tijd om de koeien volgens de K.I. te behande len is voor 10 uur des morgens. De heer Paradijs deelde mee. dat met 1 Juli 1953 alle boeren met meer dan 4 koeien en die lid zijn van de vereniging voor K. I. in de melkcontróle moeten worden opge nomen. Ged. Staten geven daarvoor een subsidie van f 3,50 per koe. De vereniging telt thans ruim 100 le den. doch tot heden waren vele van hen van bovengenoemd subsidie uitgesloten. RECITAL IN ZEIST Uniek fenomeendat toch niet steeds bevredigt Stefan Askenase behoort tot die pia nisten. die een publiek verbijsteren met hun enorme techniek Wat de ene generatie zich moeizaam verwerft, wordt vertrekpunt van de volgende Men ziet dit niet slechts in de spovtrccords. welke geleidelijk aan naar het ongeloofwaardige neigen, maar ook in de muzikale uitvoeringstechnieken. Liszt was ln zijn tijd een groot klavler- vJrtuoos, een eenmalige verschijning. Paganini publiceerde zijn vioolcomposi ties niet. teneinde zijn fabelachtige prestaties niet te laten ontraadselen Hun technieken zijn inmiddels reeds lang overtroffen. Liszt en Paganini behoren niet slechts tot het ideaal van de grootste uitvoerende kunstenaars, maar ook tot het studiemateriaal reeds van middelmatige leerlingen onzer da gen. Iemand als Askenase heeft do hoogste sport van het in onze tijd tech nisch denkbare bereikt. Met het enor me kunnen benadert hij als typisch moderne mens het oeuvre van Chopln, uitvinder van een in zijn artistiek mi lieu totaal nieuwe pianistlek. Een pla- nistlek, welke voor Askenase geen ge heim voor zich heeft weten te behou den. Dat fascineert een ieder: óók de criticus, die na veelvuldig contact met deze speciale aspecten van onze tech nocratische samenleving reeds eerder ophield zich daarover te verbazen. Zo gaat een leder telkens weer luisteren naar deze Askenase. die gevraagd en nogmaals gevraagd zijn leven door brengt met een rusteloos wereldreizen en concerteren en dit laatste met een gevaarlijke eenzijdigheid der program ma's. Is het aan de hieruit voortvloeiende nood van een zich nimmer bezinnen kunnende mens, welke er zo duidelijk toe leidde, dat de critlsche luisteraar in de kwantiteiten van Askenase's tech nische voordracht de kwallteiton der muzikale beleving soms wel wat ver waarloosd acht? Of toont Askenase's spel een symptoom van de instelling in onze eeuw, welke op het altaar der vor men offert en het wezen minder zoekt of niet weet te vinden? De beroemde spreuk van Laotse zegt immers hoe de inhoud der dingen slechts aan de vor men zin verleent. In deze Chopin-vcr- tolking wringt het tussen uiterlijkheid ('s kunstenaars poses inbegrepen) en de zin der dingen. Wellicht daarom keer ik van AskenaseSs recitals, hoewel vervuld van respect voor een goed deel zijner praestaties, dikwijls niet geheel bevre digd naar huis terug, ook al begrijp ik het enorme applaus, dat men hem ook ditmaal in de zaal van Figi te Zeist tegemoet bracht, geïmponeerd als men was, gepakt als men werd door de „onvergetelijke melodieën" van Cho pin's Polonaise In C. Nocturnes. Scher- zi. Etudes en Walsen. Terzijde, de scheve opstelling van de vleugel, zo ver naar achteren in de toneeldoeken voldeed mij niet bepaald. HENK STAM Een beeld van de dramatische gerechtsscène uit de Koopman van VenetiëAnk v. d. Moer als Por tia, in de metamorphose van rechter. (Foto NUD-Hofland.) SOEST Met auto er op uit om benzine te stelen In de nacht van Zondag op Maandag (om half drie), trof sur veillerende politie op de Van Weedestraat een manspersoon aan, die bij een aldaar geparkeerde auto stond, welke het eigendom was van een Soester ingezetene. Op de vraag wat hij daar uitvoei- de, werd een twijfelachtig ant woord gegeven. Op enige afstand stond een andere personenauto en toen de politie in bijzijn van eerst genoemde in deze wagen een on derzoek instelde, bevonden zich behalve een tweede onbekend manspersoon, ook twee ledige benzineblikken en een gummi slang in de auto. Nadat het twee tal op het bureau behoorlijk aan de tand was gevoeld, bekenden zij tenslotte, dat het in hun bedoe ling had gelegen, de benzine uit de geparkeerde wagen te tappen en aeze zich wederrechtelijk toe te willen eigenen. Het nachtelijke tweetal (Hilversummers) was sa men 38 jaar oud! Fraaie kalender van Nutsspaarbank Het begint tot de goede gewoon ten te geraken, dat telken jare ter gelegenheid van de Wereldspaar- week de Spaarbank aan haar in leggers een kalender aan biedt. In de week van 2431 October geeft de Nutsspaarbank wederom een in fraaie kleuren uitgevoerde kalen der uit. Jan Voerman schilderde hiervoor een 4-tal kleurige tafere len uit de bloemen- en plantenwe reld, terwijl op de achterzijde van elk blad een spaar-commentaar is afgedrukt. Zoals langzamerhand be kend verondersteld mag worden is de Wereldspaarweek ingesteld over de gehele wereld, om in die week nog eens speciaal het nut en de noodzaak van het sparen aan de mensheid bij te brengen. Oplichting Een 28-jarie Soester inwoner, die zich in Amsterdam, Baarn, Bussum, Halfweg, Soest en Den Bosch aan oplichting heeft schul dig gemaakt, werd in laatstge noemde plaats aangehouden en naar Soest overgebracht. Nadat hij door de politie uit de verschillen de plaatsen was gehoord, is hij ter beschikking gesteld van de Offi cier van Justitie te Utrecht. Overtreding van de winkelsluitingswet Tegen een winkelier in rook artikelen, twee visventers. waar van één uit Spakenburg, een groentenventer en een bakker die z'n automaat na gezette tijd bij vulde. is terzake overtreding van de Winkelsluitingswet (na 7 uur 's avonds aan publiek verkopen) procesverbaal opgemaakt. Opsporing verzocht De Hoofdinspecteur van politie te Soest verzoekt namens de familie te worden bekend gemaakt met de verblijfplaats van Everdina Heine van Essen, geboren te Driebergen 21 Februari 1918, wonende te Soest, die Maandagmorgen te ongeveer drie uur in overspannen toestand met haar twee zoontjes, resp. 11 jaar en drie maanden oud haar woning heeft verlaten en daar tot op heden niet in is teruggekeerd Men vreest dat een ongeluk is gebeurd. Mishandeling gestraft Conform de eis van de Officier van Justitie veroordeelde de Utrecht se Politierechter een 27-jarige fa brieksarbeider uit Amersfoort we gens mishandeling tot 40 boete subs, twintig dagen hechtenis. Op een kwade dag in Juli jl raakte de verdachte slaags met zijn mede-inwoner omdat deze volgens zijn zeggen zijn vrouw had lastig gevallen. Van woorden kwam het lot klappen en stompen en bii dit duel liep de hoofdinwoner een da nig pak slaag op. Althans, blijkens de stukken en de uitlatingen van de Officier van Justitie waren de slagen van de verdachte nogal flink aangekomen. Dat sprak de fabrieksarbeider inmiddels niet tegen, hoewel hij te zijner verontschuldiging aanvoerde, dat hij min of meer uit zelfverde diging had gehandeld. Maar dat verweer wezen de heren achter de groene tafel van de hand met de opmerking, dat de verdachte de perken van het toelaatbare verre was te buitengegaan. Militairen op „gympjes'' er tussen uit! Zoals gewoonlijk passeren hon derden militairen Zaterdagsmid dags onze gemeente, om een lift naar Amsterdam te krijgen. Om streeks twee uur passeerden twee militairen, die gymnastiekschoen- tjes droegen. Dit ongewone schoei sel voor een militair trok de aan dacht van de politie, die het twee tal aanhield. -Zij bekenden, dat zij even te voren waren ontvlucht uit de Willem Frederik-kazerne te Amersfoort. Zij hadden hiervoor bij het z.g. „luchten", gelegenheid gekregen en wilden nu proberen naar Amsterdam te liften. De marechaussee heeft het tweetal opgehaald en overgebracht naar Amersfoort. Varkens op de spoorlijn Een treinbestuurder op 't baan vak AmersfoortBaarn, maakte melding, dat op bedoeld baanvak enige varkens liepen, die gevaar voor de trein konden opleveren. Na een ingesteld onderzoek ble ken de varkens het eigendom te zijn van veehouder Hwonertde aan de Birkstraat alhier. Gevonden voorwerpen Grijs katertje; kinderportemon- naie; regenjas ceintuur; een grijze want; blauwe kinderjas; bruine wollen want; dameshorloge; hark; rubber zadeldek; bruine wollen ceintuur; blauwe baret; pr blauwe kinderwanten; doos met messen; portemonnaie met inhoud; 3 zil- mat penning 0019/52; twee huis veren harpjes aan ring; halsband sleutels; wit-bruin hondje; voet steun en ruitenwisser; groene re genjas: zwart hondje; pr. gebreide wanten; geruite sjaal. Inlichtingen aan het politiebureau. Overschrijving Wij lezen in de „Sportkroniek" dat L. van Klooster overschrijving heeft aangevraagd van Soester Boys naar S.E.C. RKTTV „Soestdijk" Zaterdagmiddag zette de R K.T.T.V. „Soe6tdlJk" de competitie In met een gelijk spel, 55, tegen MHU 2 uit Utrecht. B. Borgst en J. Verwoerd met ieder 1 overwinning en B. Dahlberg met 2 overwinningen zorgden voor de vyf punten van „Soestdijk". Soestdijk 2 wist het tegen PVN 1 uit Utrecht ook niet tot een overwinning te brengen, alhoewel de uitslag, 0—10, ge flatteerd te noemen Is en de Soesters stellig enige tegenpunten verdiend had den. DERDE KLASSE KLEIN BILJART Voor de strijd om de titel Kampioen van Nederland derde klasse klein cadre hebben zich ongeveer negentjg gegadigden opgegeven, die overal in ons land in poules zijn ingedeeld. Uit deze poules zullen tenslotte de acht finalisten te voorschijn komen. In de grote biljartzaal van hotel „Noord- Brabant" te Utrecht zijn Maandagavond ook de voorwedstrijden gehouden, waaraan ook drie biljarters uit het district „Eemland" deelnamen, met name G. Robbersen (V.V.V. Amersfoort), H. Steffen (Verg. Wagen, Amers foort) en H. Voskuilen (Viersprong, Soest). Gebrek aan routine wreekt zich Door de nieuwe bepaling van de K.N.B B. is ook de Biljart Vereni ging „Noord Brabant" er toe over gegaan de zgn compositie-ballen te gebruiken, hetgeen voor de Utrecht se spelers een handicap is. Het heeft reeds de eerste avono niet aan spanning en vooral ook niet aan goed spel ontbroken. Het is duidelijk waarneembaar dat de jeugd zo langzamerhand de plaats gaat innemen van de ouderen, die tot dusverre de toon aangaven. Wel doet zich het gebrek aan wedstrijd routine bij deze jongeren gelden, waardoor zij soms bij gebrek aan finishing touch de eer aan de ouderen moeten laten. Een interessante partij was de ontmoeting tussen Steffen en Vos kuilen. die de jonge Soester in 21 beurten in zijn voordeel beëindig de. Steffen kwam slechts elf ca ramboles té kort. De Vergulde Wa gen-speler is goed op dreef, doch kon het niet tot winstpunten bren gen, want ook tegen de jeugdige Tielse speler Vink moest hij. met dertien caramboles verschil, de vlag strijken. Voskuilen had ken nelijk in zijn tweede partij tegen de Utrechter Weber last van de spanning, want hij gaf Weber kans in 33 beurten zijn partij in winst te beëindigen. De V.V.V.-speler Robbersen kon in het geheel niet op toeren komen. Hij verloor beide partijen met aan merkelijk verschil. De partijen van de drie spelers uit het district Eemland eindigden als volgt: Steffen Vink Robbersen Mulders Vink Robbersen Weber Voskuilen Steffen Voskuilen 237 19 33 1257 250 19 43 13.15 158 30 19 4.60 250 30 61 8.33 250 12 61 20 83 78 12 18 6.50 250 33 33 7.35 205 33 34 6.21 239 21 57 1138 250 21 39 11.90 Schutjasconcours in Spanera-cantine De uitslagen van de derde ronde van het schutjasconcours om de Spanera- wlsselbeker luiden als volgt- Wascholine 2—Hapam 2 50—70, Spa- nera 1—Smlnk 2 60—60 (na verl gew. door Smlnk 2), Noack 3—Amersfortla 1 90—30. Erdal 2—Gasfabriek 30—90. Noack I was vrijgeloot. Hedenavond komen uit-Noack 3Gas fabriek, Smlnk 1—Noack 1. Hapam vrij geloot. Woensdagavond 7.30 3e ronde bridgen Vrijdagavond finale zowel voor schut jas als bridge. Tentoonstelling van postduiven De postduivenvereniging „De Zwaluw" organiseert op 13 en 14 December a s. ln de grote zaal van De Gouden Ploeg, de jaarlijkse postdulvententoonstelllng. De Nederlandse dulvenkamploenhouder, de heer Copple de Groot, zal als keur meester fungeren. Binnenkort zal een belangrijke hok- keurlng worden georganiseerd, waarbij de bekende duivenkenner, de heer P. de Weert uit Breda, als keurmeester zal optreden. De gezamenlijke postduivenverenigin gen uit Baarn en Soest, zullen de jaar lijkse afdelings-exposltie houden op 22 en 23 November a.s., die te Baarn zal worden gehouden. Geslaagd Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het candidaatsexamen rechten de heer A. A. Jongerius en voor het semi-artsexamen de heer F. H. V. Meijer. Autoriteiten staan voor een raadsel HAREN (Gr.). Op de Ooster- weg in de buurtschap Essen stapten Maandagavond een vaandrig, een sergeant en een soldaat uit een militaire jeep en brachten een pro jectiel tot ontploffing ln een weU land. Verschrikt kwamen mensen uit hun huizen rennen. De land bouwer Hendriks, wiens koeien en paarden onrustig door het weiland holden, vroeg de drie militairen tekst en uitleg. „Och." zei een van hen, „wij moesten een projectiel tot ontplof fing brengen om trillingen te con stateren." De boer. die dit wel vreemd vond, wilde nog vragen waarom dit noodzakelijk was, maar de militairen gaven hem geen tijd. Zenuwachtig en gehaast stapten zij weer in de jeep en reden in snelle vaart weg Zowel de politie als de militaire autoriteiten staan vooreen raadsel Er wordt een gemeen schappelijk onderzoek ingesteld. DORTMUND. Elf leden van de verboden communistische „Vrije Duitse Jeugdbeweging" (de„FDJ") zijn Maandag tot gevangenisstraf fen van vier tot vijftien maanden veroordeeld wegens „het verstoren van de openbare orde en het aan zetten tot verzet tegen de regering en haar functionarissen". De elf jeugdige communisten hadden in Mei j.l. aan een verboden, door de communisten gesteunde demon stratie te Essen deelgenomen. De politie had gepoogd de betogers te verstrooien. Hierbij ontstonden ernstige wanordelijkheden, waar door een demonstrant om het le ven kwam. Geknoei bij Luchtmacht staf Drie militairen door Hof veroordeeld DEN HAAG. Het Hoog Mili. tair Gerechtshof heeft uitspraak gedaan in een aantal zaken, welke verband houden met knoeierijen bij de Luchtmachtstaf. Degene, die deze knoeierijen aan 't licht bracht, de eerste luit. H. N. P. uit Den Haag, werd schuldig bevonden aan het verstrekken van gefingeerde kwitanties en veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf., waar van vier maanden voorwaardelijk en een geldboete van 750 subs. 150 dagen hechtenis. Hij werd ont slagen uit de militaire dienst De boete van 200, die de Krijgsraad aan de soldaat Th. J. W. had opgelegd wegens verduiste ring van 600, werd door het Hof bevestigd. De vaandrig H. P. de B. uit Bus sum werd eveneens wegens ver duistering veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk en een boete van 300. BARI Een truck met vrouwen die terugkeerden van een bezoek aan 'n heiligdom bij Carto, is nabij deze plaats van een klip gestort toen de remmen weigerden. Twin tig inzittenden liepen ernstig letsel op. VANAVOND van 7—10.30 uur m.m.v. AART BOENDER van de A.V.R.O. SOUVENIRORKST met z\jn Waïlana Hawaiian en Suid-Afriltaners ENTRÉE met gratis 1 zak toffees WOENSDAGMIDDAG van 2—5.30 uur GEOPEND. EXTRA ATTRACTIES Gezellige muziek - Demonstratie glasblazen - Televisie - Gratis proeven De volgende w extra aanbiedingen verlengd t/m Zaterdag 1 November. Alle vleeswaren dagelijks vers per worst, circa 200 gram per paai CDANn THEATRE DIR. H vanniiu tel. 4632 j. jogchem U KUNT REEDS NU UW PLAATSEN BESPREKEN VOOR HET PIANO-RECITAL op PONDERDAG A.S. 20 UUR Door de vermaarde pianiste Uitgevoerd worden werken van: Beethoven - Haydn - Schumann en Brahms Toegangsprijs: 3 00 (a.r.i.) Kassa geopend dagelijks van 1012, 1.304 00 en 6.00—10.00 (ook Tel. 4632). Te koop qevraaqd Te koop gevr. een jacquet voor lang. smal persoon. Brieven onder No. 5180 bu reau van dit blad. Te koop qqngeb. Voetbalschoenen, Quick, King, Commander, Jongens schoen 11.50. The Sport Shop, Utrechtsestraat 39. Tel. 5325. Heren winterjas m. 50-52, Huiskamerlamp m. glas plaat. Woestijgerweg 168. Te koop: Baby piano, kruissn. 90 cm hoog in pri ma staat. Zwart gepol. Steinbach piano kruissn. 650, 5 jaar garantie. In ruilen. stemmen, repareren. W. Leijsma, Noordewier- weg 159. tel. 7631. Sportprüzenhandel Spijker. Soest, Soesterbergsestr. 26. Bekers, kransen, medailles, voor iedere tak van sport Vraagt keuze-zending of rcizigersbezoek. Prima kleding! Spotprij zen. weinig gedragen! Che misch gereinigd! Emzed. Vij verlaan 7 Zeist Li.inmarkt 28. Utrecht Tevens maat confectie Vraagt stalen Te huur gevraqgd Kleine ongem. etage of kamer, met stookgel. en keukenruimte gevr. door juffr. middelb. leeft Brie ven no. 5176 bur. blad. Personeel qevr. In tandartsgezin per 1 Dec. zelfstandige dienst bode gevraagd voor d. en n van half 8 tot 7 uur met 1 avond oppassen per week, v g g v„ werkster aanwezig. Brieven onder No. 5178 bu reau van dit blad. Gevraagd een flink besch. meisje, met beneden de 18 jaar, voor hele dagen. Zr. Ten Bokkel Huinink, Kon. Sophialaan 3. Flinke hulp of noodhulp in de huishouding gevraagd voor de morgenuren of en kele dagen per week. Groen van Prinstererlaan 40 bov. (achterom). Aan melden liefst vóór 6 uur. Woningruil Aangeb huls. Bergkwar- tier, dichtbij station, tegen huis Leusder- of Vermeer kwartier. Br. no. 5175 bur. van dit blad. Lessen Nieuwe lessen voor eerst- beginnenden vangen Zon dag 16 Nov. aan. Inschrij vingen dagelijks Dansschool Snijders. Korte Gracht 20, Tel. 5083. Moderne dansen. Prlvé- lessen dagelijks. Dansstudio Kamperman. Langestraat 113. Tel. 5494. Autorijschool C. Schuur. Utrechtsewee 98. Tel. 3107 Voor cliënten buiten de stad kan de les beginnen eD eindigen bij de bushalte KNAC-diploraa. Vereen, v. Handenarbeid. afd Amersfoort en Omstr. Gelegenheid tot het volgen van een of meer cursussen in Leerbewerking; boetse ren, handvormen en hand- draaien en Metaalarbeid, onder de bekwame leiding van i*esp de H H. Scheer der. Stuurman en Timmers. Het cursusgeld voor een liefhebberij-Cursus óf op leiding tentamen acte M O. handenarbeid, bedraagt voor leden 25.voor niet-led^n 27.50. Spoedige aanmelding, bij voorkeur schriftelijk, bii do Secreta ris: Van Nieuwenhuizen, Fred, v Blankenhevmstr. 4. óf op de bijeenkomst van bestuur, docenten en a s. cursisten op Vrijdagavond 24 October 19 30 uur. in het gebouw v. h. ROG. Utrechtseweg. Amersfoort. Diversen Dames, U krijgt waar voor Uw geld als U Fijn- strijkerij Weber belt. Dol- lardstraat 40. tel. 3348 Fa. L. van Achterbergh. Brandstotfenhandel. Koe- steeg 5, Amersfoort. Sinds 1890. Alle soorten anthra- ciet voorradig. Ogen willen Udlng bril len. Leusderweg 10, Telef. 4519. Radio Lux. Langestraat 17 Voor overtrekken van lam- pekappen en alle fourni turen. zijn wij het enige adres. Overtrekken in één week gereed. Goede schoenreparatie voordeliger bij Van Maanen's leder- en lederwarenhandeL Soesterweg 214. Tel. 6093, Amersfoort. Naaimachines. Het juiste adres voor 1ste klas naai machines en reparaties is en blijft Hekkers. Kromme- straat 28. A'foort. Tel. 3351. Radio van Gcet. Arnhem sestraat 29 Tel 6383 De Ra dio-Specialist Tevens alle merken stofzuigers Voor reparaties kunstge bitten, snel en goed. in plm 1 dag gereed A H. v. An- del, Bankastraat 50 Amers foort Tel 58C5 Muziekinstrumenten gra- mofoonplaten. de grootste sortering. Rien Veermans ..Speciale Muziekhandel", Arnhemseweg 32, Tel. 3027, Amersfoort. Radio Lux. Langestraat 17 Tel. 4917 Speciaal adres voor diverse merken stof zuigers. op huurkoop reeds vanaf 2.p. week. Komt eens informeren. Wees zuinig op Uw ogen. Ga voor een goede bril naar Stots. Arn hemsestraat 26, vlakbij de Kei. Voor een goede pasfoto: Portretspecialist De Smalen Haarden, haardkachels grote sortering in de beste merken Showroom en Sme derij G. L. van Bekkum en Zn.. L Vrouwestraat 1214 bij de Langestraat, Tele foon 5925. Amersfoort. Steeds voorradig: Nieuw cn gebruikt hoek-, beton-, staaf-, plaat- en balkijzer bij Firma B Zwaaf en Zonen, Amersfoort, tel. 5226. Radio Lux, Langestraat 17 meest bekende adres hier ter stede, want wij bestaan al 23 jaar in radio- en elec- trische artikelen. 1III1!!!1UDII!WU!11DIII!IIIIIM!UI011«UIIUI1I Radio Lux. Langestraat 17 verkoopt ook op gemakke lijke betalingsconditie. Komt eens in onze Show room en laten wij U eens vrijblijvend inlichten. lillllOIIHIDDlUDDilllllllVIWDIlllDlllllIl

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 4