DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Amerika blijft rekenen op Europees Leger In Oostenrijk dreigt regeringscrisis Kwestie Nw.-Guinea voor Y.N. gebracht Engelse minister van Koloniën naar Kenia Schuman eist uitspraak van regering Bonn wenst spoedige ratificatie Fabrikant verdiende f 5000 extra aan uniformorder Schuman wil Spanje in Europees leger opnemen Bondskanselier van bezoek aan ons land teruggeroepen Dr Figl vertrok spijtig Indonesië protesteerde tegen Nederlands rapport Deviezenreserve bereikt record Expres Parijs-Bazel ontspoordéén dode Leven werd iets duurder Attlee-aanhang mijdt vergadering van Bevanianen HERRIOT S REDE 12e Jaargang, no. 249 Woensdag 22 October 195i Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330 Bank: Rotterdaccsche Bank - Postbus 9 Abonnements prijs 47 cent p. w. of 6.05 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291 Telefoon administratie 6235 HOOFDREDACTEUR: TJ. DE BOORDER WASHINGTON. Amerika is van plan steun te verlenen aan het Europese Leger door volgend jaar Amerikaanse hulp in geld toe te wijzen aan het centrale defensieorgaan in plaats van aan de landen individueel, die er lid van zijn. Het centrale orgaan moet de Amerikaanse dollars en wapens dan toewijzen aan de Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse, Italiaanse en Luxemburgse eenheden, die deel uitmaken van het voor gestelde leger. Deze plannen worden ontworpen in de ver wachting, dat alle zes landen het verdrag voor de Europese Defensie Gemeenschap zullen ratificeren. De Amerikaanse autoriteiten zijn enigermate verstoord over de krachtige tegen stand van sommige Franse leiders in het huidige debat, maar zij rekenen er op, dat de Franse regering, mede door deze maat regel, de strijd om de goedkeuring zal winnen. het bewijs te kunnen leveren tegen over de overige partners in de Westelijke gemeenschap, dat al thans Duitsland een bondgenoot is. waarvan men zeker kan zijn. Overigens blijft men hier in poli tieke kringen met grote belang stelling en niet zonder enige zorg de ontwikkeling in Frankrijk vol gen. Bondskanselier Adenauer zelf blijft, zoals hij tot nu toe in alle phasen van de ontwikkeling der Frans-Duitse verhoudingen deed. op timist. (Van onze correspondent) PARIJS „Ik hoop. dat de ministerraad duidelijk zijn bedoe lingen (omtrent de indiening van het ontwerp-verdrag van de Euro pese Defensie Gemeenschap in de Nationale Vergadering) kenbaar zal maken." Dit zei Schuman. mi nister van Buitenlandse Zaken, gisteren aan de lunch van de bui tenlandse persvereniging in Parijs, waar hij aanzat en vragen omtrent de E.D.G. beantwoordde. Uit deze woorden bleek, dat men vandaag inderdaad een rege ringsverklaring te dezen aanzien tegemoet kan zien, waarom de fracteileider der katholieke partij, de MRP, had gevraagd. Deze partij wil namelijk een duidelijke uit spraak van de regering-Pinay, dat zij inzake de Europese politiek so lidair is met haar minister van Buitenlandse Zaken. Wanneer dit niet het geval mocht zijn, in tegen stelling tot vroegere door de mi nister-president gedane uitspraken, zouden alle MRP-ministers zich terugtrekken. In politieke kringen schrijft men de regering-Pinay toe, de indiening van het ontwerpverdrag zodanig te vertragen, dat in de eerste plaats de verkiezingen in de Verenigde Staten achter de rug zijn en dat tegen de tijd van discussies in de Nationale Vergadering? de voorbe reidingen voor de instelling van een politieke autoriteit in een ge vorderd stadium zullen zijn. Minister Schuman heeft op een vraag aan de hem aangeboden lunch geantwoord, dat het niet nodig is. dat de politieke autoriteit is ingesteld als het debat over de ratificatie van de EDG plaats vindt, want dat men de ratificatie hiermee naar een zeer ver verwij derd tijdstip zou verschuiven Wel acht hij het nuttig, dat het debat over de politieke Europese autori teit dan serieus op gang is, opdat blijkt hoe ernstig Frankrijk streeft naar de instelling daarvan. Minister Schuman weersprak de woorden van de Kamervoorzitter. Edouard Herriot in Bordeaux, dat er geheime clausules zouden zijn in het ontwerpverdrag van de EDG. Hij ontkende dit ten stellig ste. PARIJS Voor de buitenlandse persvereniging verklaarde minister Schuman Dinsdag, „dat hij hoopte, in de niet te verre toekomst de kwestie van Spanje's opneming in het Europese leger te regelen. Hij achtte dit noodzakelijk in verband met de eenwording van Europa.'" ,VS-torpedobootjager in Koreaanse wateren getroffen: 7 doden WASHINGTON. De Ameri- kaanse marine heeft Dinsdag mee gedeeld, dat de torpedoboot jager „Lewis" op 14 October in de Ko reaanse wateren bij Wonsan be schoten is. Zeven leden van de bemanning werden gedood en één gewond. De „Lewis" werd door twee granaten van 75 mm getrof fen, toen hij twee Zuid-Koreaan- se mijnenvegers, welke beschoten werden, te hulp kwam. WAT VOOR WEER? Minder koud DE BILT Het KNMI deelt mede: Gedurende de laatste paar dagen begonnen zich veranderingen in de algemene luchtdrukverdeling te voltrekken. Het zwaartepunt van een hogedrukgebied boven Scandi navië, dat zijn invloed geruime tijd tot over onze omgeving uitstrekte, begon namelijk naar het Noorden te bewtgen, terwijl de depressie activiteit op de Oceaan belangrijk toenabi. Dit had tot gevolg, dat gis teren in de loop van de dag de aan voer van koude continentale lucht naar onze omgeving vrijwel tot stilstand kwam. Verwacht mag wor den, dat de invloed van de oceaan depressies zich komende dagen ver der over West-Europa zal uitbrei den. Dit zal een einde maken aan de periode van zeer koud iveer in onze omgeving De temperaturen, die de laatste tien pagen gemiddeld ongeveer 4.5 graad beneden nor maal waren, zullen ongeveer de nor male waarde van de tijd van het jaar die nu omstreeks vegen gra den gemiddeld over het hele etmaal bedraagt gaan aannemen. De kans op regen wordt daarbij groter ter wijl de winden uit zuidelijke rich tingen gaan waaien en daarbij tij' delijk flink kunnen aanwakkeren. (Van onze correspondent) BONN. Gisteren hield de bondsregering zich bezig met de aarzelingen, die klaarblijkelijk op het ogenblik in Frankrijk bestaan ten aanzien van de ratificatie van het verdrag over de Europese De fensie Gemeenschap en van de zo genaamde Bonner Conventies. In de Westduitse regering heerste een stemmigheid over de noodzakelijk heid, juist in deze omstandigheden in de bondsrepubliek tot zo spoedig mogelijk ratificatie over te gaan. In de eerste plaats hoopt men daar door ertoe mee te werken de Franse aarzelingen te overwinnen en in de tweede plaats meent men daardoor Kamper gezin met 4 kleine kinderen op straat gezet Vordering was onmogelijk, er was geen commissie (Van onze correspondent) KAMPEN. De gemeente heeft verzuimd een nieuwe vorderings commissie inzake de woonruimte- wet te benoemen, nadat de oude per 1 October automatisch was afgetre den. De onplezierige gevolgen van dit verzuim bleken Dinsdag, toen het gezin van de chauffeur J. J. de Vries (vader, moeder en vier kleine kinderen) op last van de Zwolse kantonrechter uit een woning wer den gezet, die zij zonder toestem ming van de eigenaar hadden be trokken. De huisvestingscommissie had een vergunning tot het betrekken van de woning afgegeven, doch de eige naar wenste niet mee te werken. Na een proces in kort geding som meerde de kantonrechter net gezin De Vries de onrechtmatig betrokken woning te verlaten. Het sloeg op het bevel geen acht en werd Dins dag door de deurwaarder met meu bels en al op straat gezet. De gemeente had, na de uitspraak in het proces, de woning voor het gezin kunnen (en willen) vorderen, doch bezat geen vorderingscommis sie... DEN HAAG. De Oostenrijkse bondskanselier dr Figl heeft onverwacht zijn staatsbezoek aan ons land afgebroken. Van morgen is hij nadat hij gisteravond in Den Haag arriveerde per vliegtuig naar Wenen teruggekeerd. Onmiddellijk na aankomst in Den Haag werd hem vanuit Wenen medegedeeld, dat een meningsverschil over de begroting tussen de conser vatieven en de socialisten tot een crisis heeft geleid, welke wellicht een aftreden van de regering in Oostenrijk tengevolge zal hebben. Vice-kanselier Schaerf is inmid dels uit Milaan, waar hij de confe rentie van de socialistische interna tionale bijwoonde, teruggeroepen. Ook de minister van Buitenlandse Zaken, die te Parijs voor een bij eenkomst van de OEES vertoefde, keerde zo snel mogelijk naar Wenen terug. Vanmorgen zijn de besprekingen tussen de twee coalitiepartijen, de conservatieve volkspartij en de so cialisten, hervat. Waarnemers in de omgeving van de volkspartij zijn van mening, dat deze groep vermoe delijk niet tot een compromis bereid zal zijn. De socialisten willen on danks de vermindering van de hulp der Ver. Staten een politiek van in vestering in de genationaliseerde zware industrie voortzetten teneinde (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL. Het speet de Oostenrijkse bondskanselier dr. Leopold Figl kennelijk, dat de toestand in zijn land hem er toe dwingt, zijn staatsbezoek aan Ne derland ontijdig af te breken. Bij zijn vertrek, vanmorgen om kwart over negen met de K.L.M.- Convair „Johannes Vermeer" zei de bondskanselier tot de aanwe zige journalisten, dat hij zich er zo op had verheugd Nederland weer te zien na zijn laatste be zoek in 1936 ter gelegenheid van een landbouwcongres. „Hoezeer het mij ook spijt," zo vervolgde hij. „mijn persoonlijke aanwezigheid in mijn land, is ab soluut noodzakelijk, mijn verant woordelijkheid tegenover het Oos tenrijkse volk vereist dit." En de heer Figl vervolgde: „Zulke pro blemen zijn bij ons veel moeilij ker op te lossen dan in een land dat vrij wordt bestuurd. Vergeet niet dat wij vier bezettingsmo- gendheden hebben." werkloosheid te voorkomen. De con servatieve volkspartij wil daarente gen de uitgaven op de begroting niet verhogen, omdat dit naar hun me ning gevaar voor inflatie inhoudt. Wanneer de beide partijen van morgen niet tot overeenstemming zijn gekomen zal dr Figl niet an ders kunnen doen dan het ontslag van zijn regering aan president Koerner aanbieden. (Van onze correspondent) NEW YORK. Wat reeds lang dreigde is gisteren geschied: Indonesië greep de eerste de beste gelegenheid aan om de kwestie-Nieuw Guinea in de assemblée der V N. aan de orde te stellen. De ambassadeur van Indonesië in Washington, dr Ali Sastroamidjojo bracht deze zaak voor de commissie, die belast is met beheerschapszaken en protesteerde tegen het feit, dat Nederland een rapport heeft uitgebracht inzake dit gebied en zich daarover souverein beschouwt. DIT is Jomo Kenjata. genaamd ..Brandende Speer", leider van de Keniase Afrikaanse Unie, die in Nairobi gearresteerd is tijdens een razzia, waarbij 86 personen wer den aangehouden. Volgens een po litic-autoriteit zou Kenjata reeds enige lijd onder verdenking heb ben gestaan Sastroamidjojo argumenteerde zijn protest met een uiteenzetting van de bekende Indonesische bezwaien tegen de Nederlandse uitlegging van artikel twee der Rondetafel-Confe rentie en noemde de Nederlandse houding weinig geschikt om verbe tering in de Indonesisch-Neder- landse betrekkingen te brengen. Ter staving van zijn beschuldiging, dat Nederland overeenkomsten op eenzijdige wijze pleegt uit te leg gen. bracht hg het feit in het ge ding, dat Nederland besloot niet Nieuwe razzia's tegen Maoe Maoe-beweging leverden ruim honderd arrestanten op LONDEN. Met de bajonet op het geweer hebben Dinsdagavond politiekolonnes de inheemse dorpjes in Kenia uitgekamd in een poging, de geheimzinnige Maoe Maoe-beweging de ruggegraat te breken. Er werden ruim 100 arrestaties verricht. De Britse minister van Koloniën, Lyttelton, verklaarde Dinsdag in het parlement, dat hij de volgende week naar Ke nia zal vliegen om „met de gouverneur plannen voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied te bezien". Verder bestaan er plannerr in Britse kringen om een koninklijke commissie een onderzoek te laten in stellen naar de economische, politieke en sociale structuur, welke tot deze terreurgolf in Kenia heeft geleid. meer aan de V N rapport uit te brengen inzake de Antillen en Su riname. terwijl de R.T.C., die zulks zou regelen, mislukt is Voorzitter Munoz achtte de kwes- tic-Antillcn terecht buiten de orde. De Nederlandse woordvoerder Spits noemde het gehele door Indonesië aangeroerde punt „legaliteit Neder landse rapportuitbrenging betref fende Nieuw Guinea" buiten de orde der agenda-commissie. De commissie behandelt thans name lijk het agendapunt „Information non- selfgoverning territories transmitted sub article 73". Deze inlichtingen be- j treffen uitsluitend onderwerpen van j economische, sociale en opvoedkundi ge aard. Het geven van politieke in formaties staat de beherende landen I vrij maar is niet verplicht, Nederland I gaf ze doch neemt het standpunt in, dat zulke informaties uitsluitend be stemd zijn als background en niet in aanmerking komen voor discussie. In antwoord op de aanval van Indonesië zette de heer Spits ech ter het Nederlandse standpunt uit een. dat de souverciniteit van Nieuw Guinea gehandhaafd blijft zolang inzake dit gebied geen over eenstemming is bereikt. In de straten van Nairobi rijden gevechtswagens rond. Grote trans portvliegtuigen voeren nog steeds Britse militaire versterkingen aan. De kruiser „Kenya" met een be manning, die in de Koreaanse wa teren de kruitdamp geroken heeft nadert Mombassa. de havenstad der kolonie. De razzia's van Dinsdagavond waren volgens een politiefunctio naris bedoeld om de stad van leeg lopers te zuiveren. De meeste gear resteerden werden op politiebureaux builen de stad verhoord en later weer vrij gelaten Tevens probeert de politie 30 verdachten in handen te krijgen, die bij de razzia van Maandagavond niet waren aange houden. Onder de personen, welke Dinsdagavond werden gearresteerd, bevindt zich ook Kenjata. leider van de Keniase Afrikaanse Unie. die plaatselijk bekend staat onder de naam „brandende speer" en de secretaris van deze unie. De Britse minister van Koloniën verklaarde echter, dat Kenjata alleen opge pakt was, omdat hij als individu „bij het terrorisme van de Maoe Meer wind Van Woensdagavond tot Donderdagavond: Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan regen of motre gen. Matige tot krach tige cn aan de kust later wellicht harde Z.-Oostelijke tot Zui delijke wind. Zachter 23 Oct. Zon op 7 u 19 m onder 17 u 29 m. Maan op 13 u 2 m onder 19 u 44 m. HET WEER VAN VANMORGEN 7 UUR Maxtemp Neersl. Weer Wind m/s Gisteren in 24 u. Oslo Geh bew. N.NO-3 oc 0.2 mm Stockholm Geh bew N.N.O. 2 4 0.5 KopenhagenZw. bew. NO —8 4 0 Londen Regen O—4 8 Amsterdam Motregen ZO.-2 5 0,1 Brussel Nevel Z.W 1 6 02 Parijs Zw. bew. O.Z O. 1 9 0 Bordeaux Zw. bew. W Z.W 5 11 0 Nice Zw bew. N W 3 14 0 Warschau Regen O.2 4 8 Berlijn Motregen Windstil 4 12 Frankfort Nevel Windstil 7 7 München Zw. bew. N. 2 9 1 Zurich Zw. bew. N.W. 2 Wenen VOOR een kort bezoek aan ons land, dat door de in Oostenrijk uitgebroken regeringscrisis nóg korter is geworden dan iemand kon vermoeden, arriveerde Dins dagavond de Oostenrijkse kanse lier dr ir Leopold Figl in ons land. B\j zijn aankomst, in Den Haag werden hij en zijn echtge note begroet door minister Beel. Mr Stikker naar Londen DEN HAAG Mr D U. Stikker, oud-minister van Buitenlandse Za ken en sinds 15 September ambassa deur van Nederland in Londen, wordt Donderdag met zijn echtge note in de Britse hoofdstad verwacht om aldaar zijn nieuwe functie te aanvaarden. Maoe betrokken was". Kenjata heeft een blanke vrouw en een ne genjarige zoon in Loncien. De Ke niase Afrikaanse Unie is door de Engelse regering niet verboden. Lyttelton zei verder in het parle ment: „toen de arrestaties werden verricht was alles rustig in Nai robi en tot dusver is het dat nog steeds". Potje van 31/2 milliard AMSTERDAM De gestage verbetering van onze deviezen- positie is in October tot nu toe ononderbroken voortgezet. Volgens de verkorte balans van de NedcrlandscheBank per 20 Octo ber bedroeg de aanwas deze week f 35 milliocn, waarmede de devie zenreserve gestegen is tot f 2.267 millioen. Goud- cn deviezenreserve tezamen bereikten hiermede een nieuw record van ruim f 3,5 mil liard. Zaligverklaring van prof. Titus Brandsma is in voorbereiding (Van onze correspondent) DEN BOSCH. Mgr Mutsaerts, bisschop van 's-Hertogcnbosch, heeft verlof gegeven het proces in voor bereiding te nemen tot zaligverkla ring van prof. dr Titus Brandsma. O Carm. die om zijn heldhaftig geestelijk verzet tegen de nazi's ruim tien jaar geleden in het con centratiekamp Dachau is omgeko men. PARIJS. De sneltrein Parüs Bazel is Dinsdagavond een paar hon derd meter buiten het station van Nogent-le-Pcrrcux uit de rails gere den. De bestuurder van de trein is na aankomst in het ziekenhuis over leden. Zeven personen ztfn gewond. De slachtoffers zijn allen spoorweg- employc's. De trein PargsMulhou se, die achter de ontspoorde sneltrein reed werd tot stilstand gebracht. De Franse spoorwegen schrijven de oorzaak van het ongeluk toe aan het feit, dat de sneltrein naar een ander spoor werd geleid waarvoor een maximumsnelheid van 50 km per uur is vastgesteld. De bestuur der van de trejn, wist dit blgkbaar niet en reed met een snelheid van 130 km per uur het zijspoor op. DEN HAAG Langzaam voort gaande prijsstijgingen hebben de neiging het leven op het ogenblik weer iets duurder tc maken. Fruit en groenten zijn in prijs gestegen en voorts deden zich prijsstijgingen voor bij roomboter, kaas en eieren Weliswaar trad een lichte prijs daling op bij woninginrichting en huisraad, maar de prijzen van eierkolen en cokes, en, in geringe mate, van schoeisel liepen daaren tegen op. Volgens mededelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg het prijsindexcijfer van het gezinsverbruik (op basis 1949 is 100) van 15 Augustus tot 15 Sep tember met één punt. n.l. van 119 tot 120. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen bij de voedingsmiddelen Het index cijfer voor deze groep steeg met drie punten. DOORDAT SNIJDERS ZUINIG WAREN Officier: „Flinke straf zij waarschuwing aan anderen" (Van onze correspondent) DEN BOSCH. De officier van justitie eiste Dinsdag vgf maanden gevangenisstraf tegen de confectie- fabrikant J. H. M. V. uit Budcl (N. Br.). die hoeveelheden textiel, die hg van de Nederlandse staat kreeg ter verwerking tot uniformen voor het leger, ten eigen bate heeft verkocht. De koper, de vertegenwoordiger M. de L. uit Weert een zwager van V. hoorde 300.boete tegen zich eisen. De zaak kwam aan het licht toen de confectiefabrikant ruzie kreeg met mej De V., die hem daarop aan gaf V. sloot m totaal vijftien con tracten af met de staat. De achterge houden goederen zouden, volgens verdachte, alleen betrekking hebben op het laatste contract. Aan de voorwaarden van de an dere contracten zou hij steeds heb ben voldaan. De lappen stof, die hij overhield, evenals de knipsels moest hij terug sturen. V bleek zeer zuinige snijders te hebben, zodat hij van de orders op het laatste contract stof overhield en deze voor 5000.aan zijn zwa ger van de hand deed. V.. die Belg is. werkte ook nog in onder-aanne ming voor een Belgische firma, die hem orders deed uitvoeren voor het Engelse leger. Ofschoon hij ook in dit geval de overgehouden* stoffen 747 meter ter waarde van 1195 voor zichzelf hield, kwam niet vast te staan, dat hij verplicht zou zijn geweest deze goederen terug te sturen. Sinds 1948 heeft V voor een be drag van 850.000orders voor ons leger uitgevoerd. Daar nog zeer vele militaire opdrachten aan burgers worden verstrekt meende de officier een flinke straf te moeten eisen om daardoor de fabrikanten duidelijk op hun plichten te wijzen. (Van onze correspondent) LONDEN De Bevanianen heb ben dan gistermiddag hun eerste „openbare" (voor andere leden der Labourpartij wel te verstaan» bij eenkomst gehouden, doch gelijk men verwachtte was de aantrek kingskracht om nu de „samenzweer ders" van dichtbij gade te slaan, toch niet groot genoeg om de ge trouwe Attlee-aanhangers nieuws gierig te doen worden Onder het dertigtal leden, dat de vergadering bijwoonde, waren slechts drie tot vier niet-Bevanianen. Meer en meer wordt verwacht, dat Attlee Donderdag, mits hij voet bij stuk houdt, een grote meerder heid zal behalen. ZAL de Europese Dcfensiegemeen- schap, deze vrucht van Franse vindingrijkheid, nu op dc onwil van Frankrijk zelf afstuiten? Men zou het haast denken, als men leest, wat Herriot er over heeft gezegd op het congres van de radicale partij te Bor deaux. Zonder de radicalen is cr na melijk geen meerderheid in dc Franse Nationale Vergadering voor do rati» ficatie van het verdrag, dat deze ma terie regelt. Nu is er echter goede reden om aan te nemen, dat de toe stand ernstiger lijkt dan hij is. Zo dit al niet blijkt uit dc motie, met aan neming waarvan de discussie is ge sloten cn die geenszins als een afwij zing van de Defensiegemeenschap kan worden uitgelegd, dan kan het haast worden opgemaakt uit de rede van Herriot zelf. Uit die rede blijken wel vrees, ressentiment cn gekrenkte trots; maar men zoekt er vergeefs in naar een duidelijke opvatting omtrent de wijze waarop de dingen anders en beter zouden kunnen worden aange pakt. Herriot is geletterd man en een spreker uit dc oude' school. Hij heeft vele vorige-eeuwse politici en kunstenaars nog gekend; hij weet nog van do tijd dat Frankrijk en Engeland vijandig tegenover elkaar stonden. Later heeft hij de Entente Cordiale zien groeien, onbewust waarschijnlijk van het feit hoezeer deze een funda mentele verandering van de politiek der Egropesc grote mogendheden in luidde. Historisch gezien kan de toe nadering tussen Frankrijk cn Enge land, die aan het begin van deze eeuw begon, gelden als een eerste stap naar een Europees verbond, rustend op andere grondslagen dan uitslui tend militaire. DE groei naar een verenigd Euro pa is door de oorlogen in hoge mate bevorderd. Hoezeer is do wereld veranderd, vergeleken bij do tijd toen Herriot, jong cn fris, zijn politieke loopbaan begon. Wat is er overgebleven van de macht cn heer lijkheid van de Europese grote mo gendheden? Hun rijkdom is wegge smolten, hun zelfvertrouwen geknakt. Het middelpunt van dc wereld heeft zich verplaatst. Het bevindt zich niet meer tc Parijs of Londen, het bevindt zich tc Washington. Britten en Fran sen zijn opgehouden, dc leidende vol ken te zijn. Herriot, die de grootheid nog heeft gekend, heeft later do .smaad van vernieling en ontbinding ervaren en de smart van de neder laag. Dc enige redding van Europa ligt in de federale eenwording. Her riot weet het. en zegt, dat hij daarvan een fervent voorstander is. Maar wio zijn rede leest, vraagt zich af of deze tachtigjarige er zich in zijn hart mee heeft verzoend. Fraaie stukken Franse welsprekend heid zijn dikwijls bedoeld niet enkel om het publiek te overtuigen maar ook de sprekers zelf. Zij zijn de tegenpool van de logica en dc klaar heid van gedachten, die dc Fransen ook zozeer eigen zijn. Zij zijn de vei ligheidsklep en ook het correctief voor een al te verstandelijke opvat ting van de dingen. Dc vrees voor Duitsland leeft diep in Herriots hart, en hij moet cr van kunnen getuigen, ook al zegt zijn verstand dat in een Defcnsicgcmecnschap Duitsland min der gevaarlijk is dan daar buiten. Federale aaneensluiting is onvermij delijk; maar het kwetst Herriot dat Engeland zich daar nog buiten weet te houden terwijl Frankrijk, dat óók een imperium heeft, blijkbaar ge doemd is, in de massa op te gaan. Frankrijk heeft veel aan Amerika te danken, hetgeen Herriot zeer goed bekend is; doch hot zit hem dwars, dat Washington blijkbaar niet bereid is, zijn land een voorkeursbehande ling te geven. HERRIOT voelt wel voor een ver enigd Europa, maar het zou toch eigenlijk een meer op Frankrijk georiënteerd en meer van Frankrijk afhankelijk verenigd Europa moeten zijn. Het feit, dat de ontwikkeling niet in die richting gaat, is de sleutel tot begrip van zijn rede. Natuurlijk is hem beter dan wie ook bekend, hoe moeilijk het Frankrijk valt, zijn stand als grote mogendheid op te houden. Afgezien van het feit, dat de federale idee onverenigbaar is met elke vorm van hegemonie, kan terecht de vraag gesteld worden hoe een land, dat zo zeer is gedeemoedigd en zozeer zijn zelfbewustzijn heeft verloren, nog fier aaii het hoofd zou kunnen gaan bij de opmars naar een nieuwe tijd. De rede van Herriot was schoon en meeslependmaar de waarheid kan zij niet verbloemen. Deze waarheid is, dar de tijd dat Frankrijk kon vertrou wen op eigen kracht en eigen geest drift en eigen hulpbronnen, voorbij is. De toekomst van Frankrijk ligt in een verenigd Europa; en een ver enigd Europa zonder Duitsland is evenmin denkbaar als een, waarin alle stalen behalve Duitsland er een eigen leger op na houden. Vandaar de op lossing in de vorm van de Defensie- gemeenschap, in Frankrijk gevonden cn stellig met pijnlijke kanten voor een land met zo grote tradities, maar minder gevaarlijk dan elke andere. Wij kunnen moeilijk aannemen dat, als de Franse rhetoriek is verklonken, de Franse logica niet een zich neer leggen bij het onvermijdelijke zal weten te bewerkstelligen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 1