k STADSVENSTER Voor 1953 bedrag van f 403.190 (f 13.010 meer dan begroting) G. J. Prins 40 jaar bij Amsterdamse bank Wat in de Raad aan de orde komt Gemeente verkoopt grond voor bouw van flat 2 SUBSIDIE-RAPPORT STELT VOOR: Wenselijkheid betoogd van algemeen subsidieplan Burgerij moet mede oordelen DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Mffl g» JW W Studiezin en wil tot vooruitkomen schiepen zijn carrière Donderdag 23 October 1952 Verschenen is het bü de indiening der gemeentebegroting voor 1953 reeds aangekondigde subsidie-rapport 19521956, waarin een aantal voorstellen wordt gedaan met betrekking tot de voor subsidie beschikbare bedragen. Indien de ra3d de subsidies vast stelt volgens de in het rapport vervatte voorstellen, dan zal de gewone dienst der begroting 1953 in totaal met 13.010.meer worden belast dan bij de opzet dier begroting is geraamd. Dit bedrag dient in dat geval in mindering te worden gebracht op de post „onvoorziene uitgaven", waarvoor naar men weet op de begroting 163.695,64 is uitgetrokken. In totaal zal volgens het rapport voor 1953 voor subsidies moeten worden uitgetrokken een bedrag van 403.190. (begroting was 390.180.voor 1952 was de raming 378,842.voor 1954, 1955 en 1956 zullen de totaal-bedragen volgens het rapport respectievelijk 380.942.—, 392.133.— cn 398.739.moeten belopen. de medisch-opvoedkundige bureaux vermeldt de begroting 13.500. en het subsidie-rapport f 17.000. B. en W. stellen voor deze post dienovereenkomstig te verhogen. Voor subsidie aan het consultatie bureau voor alcoholisme wordt voorgesteld f 1.000.op de be groting te zetten. Onderwijs en opvoeding Voor subsidiën aan kleuterscho len vermeldt de begroting f 173.500,- en het subsidie-rapport 152.500, Het verschil tussen beide ramingen is hieruit te verklaren, dat bij de samenstelling van het subsidie-rap port uitgegaan is van de begro tingscijfers voor 1952 waarbij, ge zien de beperkte huisvestings- er bouwmogelijkheden van kleuter scholen, geen verdere uitbreiding van het aantal leerlingen werd verwacht. Inmiddels is ondanks deze moeilijkheden nog steeds een uitbreiding van het aantal kleu terklassen gaande, terwijl wellicht ook de in aanbouw zijnde en op korte termijn te bouwen scholen voor g.l.o. enige ruimte zullen bieden voor de huisvesting van kleuterklassen. In verband hier mede moet het op de begroting geraamde bedrag van f 173.500,- meer in overeenstemming geacht worden met de realiteit, dan het in het subsidie-rapport opgenomen bedrag van f 152.500,zodat B en W. in overweging geven het op de begroting uitgetrokken bedrag te handhaven. Voor subsidie aan speeltuinver enigingen vermeldt de begroting f 6.500,en het subsidie-rapport f 5 624,Dat in de ontwerp-begro ting 1953 een hoger bedrag is op genomen vindt zijn oorzaak in het feit, dat daarbij rekening is ge houden met een te verwachten on evenredig stijgende uitgaaf, als ge volg van de oprichting van een nieuwe speeltuinvereniging in één der nieuwe woonwijken. Het lijkt B. en W. dan ook juist het in de ontwerp-begroting geraamde be drag ad f 6.500,te handhaven. Voor subsidie aan instellingen, werkzaam ten behoeve van ont wikkeling en ontspanning van werkende meisjes vermeldt de be groting f 2 400,en het subsidie rapport f 1.636.per jaar. Voorgesteld wordt het in de ontwerp-begroting 1953 opgenomen bedrag ad f 2.400,te handhaven. Muziek en toneel Voor subsidie Toonkunst (afd. muziekschool te Amersfoort) ver meldt de begroting f 3.500,en het subsidie-rapport f 6.000.B. en W stellen wij voor ten behoeve van het aan de Amersfoortse mu ziekschool over 1953 toe te kennen subsidie in de begroting 1953 een bedrag van f 6.000,te reserve ren, in afwachting van nadere voorstellen tot vaststelling van het uiteindelijk toe te kennen subsidie. Voor subsidie concerten U.S.O. vermeldt de begroting f 3.000,en het subsidie-rapport een post Pro Memorie. In verband met het feit, dat de subsidies voor de U.S.O.- concerten tot dusverre uitdruk kelijk steeds voor één seizoen zijn verleend, heeft de commissie geen aanleiding kunnen vinden voor dit doel voor 1953 een bepaald bedrag uit te trekken. Daar het hier in de eerste plaats gaat om het mogelijk maken van activiteiten en niet direct om de subsidiëring van een vereniging of instelling, zouden B. en W. het op de begroting uitgetrokken bedrag van f 3 000.wel willen hand haven. evenwel met dien verstan de. dat dit bedrag niet noodzakelij kerwijze behoeft te worden aange wend voor de subsidiëring van U S O.-concerten. Indien mocht blijken, dat aan op andere wijze georganiseerde concerten meer behoefte bestaat, zou het bedrag van f 3 000,op andere wijze aangewend moeten kunnen worden. B. en W. geven daarom in over weging dit bedrag op de begroting te handhaven, doch de omschrij- Het rapport is samengesteld door een kleine ambtelijke commissie, bestaande uit de heren A. Nijzink. chef der afdeling Algemeen Be stuursbeleid, W. G. Hagens, ambte naar afdeling onderwijs en open bare gezondheid en J. Knegt. amb tenaar afdeling Financiën. De be doeling van het rapport, ontstaan naar aanleiding van opmerkingen in de raad, was o m. een overzich telijk geheel te ontwerpen van de te verlenen subsidies, die in de be grotingen tot nog toe een enigs zins chaotisch beeld vertoonden. De commissie spreekt als haar me ning uit, dat na dit rapport een subsidie-plan opgesteld moet wor den, dat een wijdere strekking dan het rapport moet hebben en dat als aanvulling kan dienen op het (gisteren door ons besproken) in vesteringsrapport. De commissie definieert subsidies als: „geldelijke bijdragen van de gemeente aan particuliere instellin gen ter financiering van lopende uitgaven ten bate van bepaalde activiteiten, welke bijdragen niet door de wet of wettelijke voor schriften worden voorgeschreven. Het rapport geeft vervolgens een classificatie der subsidies en geeft daarna haar mening over de voor het jaar 1953 aangevraagde subsi dies. In een slotparagraaf wordt de vermoedelijke omvang der toe gekende en thans aangevraagde subsidies over de jaren 1953'56 bepaald. Commentaar B. en W. B. en W. geven op dit rapport een uitvoerig commentaar waarin een aantal voorstellen is vervat Wij nemen uit dit commentaar in het onderstaande iets over. waar door men tegelijkertijd iets meer inzicht krijgt in het rapport zelf. B en W. schrijven dan o.m.: De door de subsidie-commissie in de aanvang van haar rapport uitgesproken wens om voor de samenstelling van een subsidie plan, dat een wijdere strekking zal moeten hebben dan het thans uitgebrachte subsidie-rapport, de medewerking in te roepen van verschillende organen, welke op het terrein van de volksgezond heid, de culturele en sociale zorg werkzaam zijn, verdient, mede ge zien in het licht van de wenselijk heid om de burgerij in meerdere mate dan tot dusverre veelal ge beurde te betrekken in de „publie ke zaak", alle aandacht. B. en W. zouden het op prijs stellen indien bij de eventuele na dere bestudering van het vraag stuk tevens aandacht zou kunnen worden besteed aan de wijze, waar op en de voorwaarden, waaronder de subsidies moeten worden toe gekend. Wellicht zou dat onder zoek nog kunnen leiden tot de op stelling van algemene subsidie voorwaarden. Bij vergelijking van de in het subsidie-rapport opgenomen be dragen voor de aan de verschillen de instellingen in 1953 te verlenen subsidies met de in de ontwerp- gemeentebegroting 1953 voor het zelfde doel geraamde bedragen, blijkt ten aanzien van verschillen de subsidies geen overeenstemming te bestaan Deze verschillen zijn veroorzaakt door de omstandig heid. dat tijdens het opstellen van de begroting voor 1953 het subsi- die-rapport nog niet gereed was, zodat daarmede dus geen rekening kon worden gehouden. B. en W. stellen zi<;h voor om ook hier, evenals met betrekking tot het in- vesterings-rapport, te streven naar het zoveel doenlijk verwerken van de uitkomsten van het subsidie rapport in de ontwerp-begroting. (Dit betekent dus dat de begro tingsbedragen op de aangegeven wijze zullen worden gewijzigd, het geen de in de aanhef genoemde stijging van het totale subsidiebe drag met f 13.010.teweeg brengt. Red.) Schoolmelkcoraité Begroting f 5.500, Subsidie-rapport f 4.601. In het subsidie-rapport is voor het plaatselijk schoolmelkcomité uitgegaan van het voor 1952 ge raamde bedrag, vermeerderd met 2V4%. Inmiddels is gebleken, dat thans enkele bijzondere scholen voor g.l.o. opnieuw belangstelling, vertonen om aan de melkverstrek- king deel te nemen, in verband waarmede op de ontwerp-begroting voor 1953 voor dit doel f 5.500,is uitgetrokken. B. en W. geven in overweging het op de ontwerp begroting voor 1953 geraamde be drag van f 5.500,te handhaven. Wat betreft de bijdragen in kos ten uitzending en verpleging van kinderen in gezondheids- en vacan- tiekolonies vermeldt de begroting f 5 500.en het subsidie-rapport f 5 113,Veiligheidshalve wil het B. en W. voorkomen, dat het in de begroting geraamde bedrag kan worden gehandhaafd. Voor subsidie aan de stichting „A V A K." (Actie voor het Asthma- tische kind) vermeldt de begroting geen bedrag en het subsidie-rap port f 1.500,B. en W. stellen voor alsnog aan de begroting 1952 en die voor 1953 een post toe te voegen ad f 1.500,voor het ver lenen van een subsidie aan de stichting „A.VA.K" op de basis van f 2.— per verpleegdag per uit Amersfoort afkomstige verpleegde. Voor subsidie aan het tot nog toe door Amersfoort niet gesubsidieerde „Koningin Wilhelmina Fonds" wordt voorgesteld een bedrag van f 310— uit te trekl-en. De ge meente wordt dan lid van het fonds. Voor subsidie ten behoeve van ving van deze post ruimer te stel len en wel door de volgende re dactie: Post 802 A. Bijdragen in de kos ten van volksconcerten f 3.000. Voor garantie-subsidie Amicitia (toneelvoorstellingen) vermeldt de begroting geen bedrag maar het subsidie-rapport f 600. Aangezien het naar de mening van B. en W. in de lijn der ver wachtingen ligt dat ook in 1953 op enigerlei wijze financiële steun zal behoren te worden gegeven ten behoeve van culturele activi teiten als hier bedoeld, lijkt het B. en W. wenselijk daarvoor in de begroting een bedrag te reserve ren in afwachting van nadere voor stellen op dit punt. In navolging van de subsidiëring der volkscon certen. ware ook hier de post als volgt te omschrijven: „Garantie-subsidie toneelvoor stellingen". Voor subsidie Toonkunst en Oratoriumvereniging vermeldt de begroting geen bedrag doch het subsidie-rapport f 750 Het wil B. en W. voorkomen, dat althans voor de toekomst het in het subsidie-rapport opgenomen voorstel tot subsidiëring van de stichting Toonkunst Oratoriumver eniging tot het bedrag van het financieel tekort van de jaarlijkse uitvoering van een Passion onder de gebruikelijke en eventueel nog nader te stellen voorwaarden alles zins aanvaardbaar en verantwoord is te achten. Voorhands stellen B. en W. voor om de begroting 1953 alsnog aan te vullen met een post ..subsidie Toonkunst Oratoriumvereniging" ad f 1.000,—. Een nieuwe post van f 200. wordt voorgesteld voor het verle nen van een subsidie aan de Amersfoortse Klokkenspelvereni ging. Sociale zorg Voor subsidie ten behoeve van de plaatselijke afdeling algemene bond van ouden van dagen en al gemene Nederlandse invaliden bond vermeldt de begroting f 187,50 en het subsidie-rapport f 150—. Onder dit hoofd is in de raming der begroting tevens begrepen een subsidie ad f 37.50 voor de plaat selijke afdeling van de algemene Nederlandse invaliden bond. waar mede in het subsidie-rapport geen rekening werd gehouden. Het in de ontwerp-begroting 1953 opgenomen bedrag ad f 187.50, omvattende de beide subsidiën. dient derhalve te worden aangehouden. Voor subsidie C.A.W A. vermeldt de begroting f 3.600.en het sub sidie-rapport f 5.000, Gezien het feit. dat de door de stichting C.A.W.A. geëxploiteerde werkplaats voor minder validen na een enigszins moeilijke eerste ont wikkeling thans, mede door het beschikbaar stellen van het nood zakelijke bedrijfskapitaal door de gemeente, tot volledige ontplooiing kan komen, moet rekening wor den gehouden met de toekenning van ccn belangrijk hoger subsidie op basis van het raadsbesluit van 27 Maart 1951. Verhoging van het daarvoor te bestemmen bedrag van f 3 600,tot f 5.000.— geven B en W. dan ook in overweging. Voor subsidie consultatiebureau(x) levens- en gezinsmoeilijkheden ver meldt de begroting geen bedrag en het subsidie-rapport f 5.000. Daar de met betrekking tot de eventuele oprichting van genoemde bureaux getroffen voorbereidende maatregelen nog slechts van alge meen oriënterende aard zijn en het B en W. in dit stadium niet mo gelijk is met enige waarschijnlijk heid te voorspellen of in deze ge meente tot de oprichting van (een) dergelijk(e) bureau (x) kan wor den overgegaan, lijkt het B. en W niet nodig voor het jaar 1953 daar mede reeds in de begroting reke ning te houden. Voor subsidie afdeling Amers foort van de Nederlandse vereni ging tot bescherming van dieren vermeldt de begroting geen bedrag en het subsidie-rapport f 1.000. B. en W. kunnen zich met het voorstel in het subsidie-rapport ten aan zien van het ver lenen van een bijdrage aan op- gemelde vereniging in de kosten van de in het asyl dier vereniging opgenomen zwerfdieren, zeer wel verenigen. Zij stellen voor een sub sidie van f 1.000.te verlenen echter tot een maximum van het tekort op de exploitatie van het dierenasyl. 2030. Rob heeft onder tussen rustig zijn weg vervolgd. Die straalja gers blijven nu ten min- i ste weg, het weer is prachtig cn hij is in de beste stemming. Maar dan merkt hij. dat op eens de zee rondom de „Vrijheid" verward be gint te lopen en tot zijn grote schrik voelt hij s even later, dat de kiej van zijn schip op iets stoot. Dat is toch onmo- I gelijk?! Er zijn hier in i de buurt immers geen I klippen Maar wéér stoot de „Vrijheid"; en nóg eens, nu zo hard. dat het schip een eind uit het water omhoog wordt getild. Rob be grijpt er niets meer van en begint haastig zijn I zeilen te bergen. Nu lijkt het warempel wel, of 'X. IHaEIraüwR het water rondom het schip snel wegvloeit. Rob totaal verbijsterd. Welke vreemde machten zijn heeft in al de jaren van zijn zeemansloopbaan hier aan het werk? veel rare dingen meegemaakt, maar nu is hij I Banken voor Amersfoortse schoolvereniging Met betrekking tot het aan de raad gerichte adres van het bestuur der Amersfoortse Schoolvereniging om de nodige gelden beschikbaar te stellen voor de aanschaffing van schoolbanken voor de van deze ver eniging uitgaande school voor ge woon lager onderwijs aan de Joh. van Oldenbarneveltlaan in verband met de uitbreiding van het aantal leerlingen van 340 tot 358, delen B en W. het volgende mede. Genoemde school is wat betreft schoolbanken voor 340 leerlingen ingericht. Daar het aantal leerlin gen thans bijna 360 bedraagt, is de aanschaffing van de 12 aangevraag de schoolbanken redelijk. Door de inwilliging der aanvrage zullen derhalve de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stel len, niet worden overschreden. Daar de aanvrage overigens vol doet aan de vereisten, omschreven in artikel 73 der lager-onderwijs- wet 1920. kan volgens B. en W. de gevraagde medewerking worden verleend. Doortrekking Daltonstraat Het ligt in het voornemen van B. en W. om als eerste gedeelte van de verbindingsweg tussen de Ueus- derweg en de Everard Meijster- weg zo spoedig mogelijk over te gaan tot het aanleggen van het ge deelte tussen de Leusderweg en de Daltonstraat. Als gevolg van deze aanleg zul len enige terreinen ontsloten wor den. welke geschikt zijn voor par ticuliere bouw. De kosten van deze werkzaamhe den worden geraamd op 38.000.—. Op 1 November is het veertig jaar geleden, dat de beer G. J. Prins op het Hoofdkantoor te Am sterdam zyn werkzaamheden be gon by de Amsterdamse Bank N.V., de Bank die hij gedurende al deze jaren met de grootst mogelijke nauwgezetheid en plichtsbetrach ting heeft gediend. De jubilaris zal in de kantoor uren op 1 November door directie en personeel van het bijkantoor Amersfoort aan de Korte Gracht worden gehuldigd; des middags van 2 tot 4 uur zal te zijnen huize aan de Marnixlaan een receptie worden gehouden voor vrienden, bekenden en intieme kennissen De heer Prins. Amsterdammer van geboorte, doorliep in de hoofd stad de HBS. Hierna kwam hij in opleiding als jongste personeelslid. 17 jaar oud, op het Hoofdkantoor van de Amsterdamse Bank. Het studeren en het „vooruitkomen" in en bij het Bankwezen zat de heer Prins in het bloed. Door intensieve zelfstudie wist hij na een zestal jaren in 1918 overplaatsing te ver krijgen naar Amersfoort, waar de jubilaris na een klein half jaar een min of meer leidende functie te hebben vervuld, werd benoemd tot Bijzonder Procuratiehouder. In 1944 werd de heer Prins aangesteld als algemeen procuratiehouder. Het gebouw aan de Korte Gracht heeft de heer Prins kort voor de oorlog een radicale verandering zien ondergaan. In de eerste we reldoorlog was het bijkantoor Amersfoort nog bescheiden van op zet. Het personeel bestond uit niet meer dan zeven of acht man. Thans is de personeelsbezetting uitge groeid tot meer dan twintig vrou welijke en manlijke kantoorbe dienden. Momenteel is de heer Prins de nestor van het bedrijf, zowel in leeftijd als in dienstjaren. Al die jaren heeft hij zich doen kennen als een zeer bekwaam en ijverig werker, en mede door zijn gede gen kennis van zaken heeft hij zich zeer veel vrienden onder de clientèle verworven. Het zal de heer Prins op de dag van zijn jubileum zeker niet aan belangstelling ont breken. Zijn hulpvaardigheid is spreekwoordelijk geworden onder de uitgebreide kring van cliënten van de Amsterdamse Bank. en al die relaties zullen de procuratie houder zeker niet vergeten. De heer G. J. PRINS Geldlening van f 502.000,- Op 6 October j 1 ontvingen B. en W. van de NV. Bank voor Neder landse gemeenten een aanbieding van een geldlening ad 502.000. voor de gebouw van 45 woning wetwoningen. De rente der geldlening bedraagt 4Tc. terwijl de aflossing annuïteits- gewijze in 25 jaar zal plaats heb ben. De kosten van de bank bedra gen 753.— terwijl de zegel- en re gistratiekosten 3.766.bedragen. Het bedrag van deze lening vormt het eerste gedeelte van een door het ministerie van wederop bouw en volkshuisvesting in April/ Mei 1952 toegezegde lening van maximum 1.330.000, B. en W stellen voor door vast stelling van bijgaand ontwerpbesluit tot het aangaan der overeenkomst van geldlening te besluiten. Dc raad der gemeente Amersfoort komt op Dinsdag 28 October in open bare vergadering bijeen. De agenda ziet er als volgt uit: Beëdiging van het raadslid W. H. Van der Waals Notulen van de op 30 September 1952 gehouden vergadering. Ingekomen stukken en mededelingen. Voorstel tot wijziging van de veror dening, regelende de samenstelling cn dc werkkring van de vaste commis- siën van bijstand. Voorstel tot verhoging van het voor het toekennen van premicn voor het verbeteren en splitsen van woningen verleende crediet. Voorstel tot verhoging van hot voor het in D.U.W.-verband doen uitvoeren van enige werkobjecten verleende cre diet. Voorstel tot het verlenen van een crediet voor het doortrekken van de Daltonstraat. Voorstel tot het verlenen van een crediet voor het aanbrengen van een windscherm op de vluchtheuvel van de Varkensmarkt. Voorstel tot het verlenen van de voor dc bouw van 108 woningen c.a. aan wijswet 1920 medewerking te verlenen voor de aanschaffing van leermiddelen cn schoolbehoeften Gunstig advies naar aanleiding van het verzoek van het bestuur van de Amersfoortse schoolvereniging om in gevolge artikel 72 der lager-onderwijs- wet 1920 medewerking te verlenen voor de aanschaffing van schoolbanken. Voorstel tot het in bruikleen geven van enige lokalen van het Johan van Oldenbarnevelt-gymnasium aan de schoolvereniging Pallas Athene". Afwijzend advies naar aanleiding van het verzoek van het bestuur der R. K. jongensschool voor uitgebreid lager onderwijs om ingevolge artikel 72 der lager onderwijswet 1920 medewerking „««r. »o.. o».,,—I te verlenen voor de aanschaffing van ningen van die vereniging, behorende een filmprojector ten behoeve van uit- tot het complex IV zendingen van de schoolradio rot nei compie. iv Voorstel om aan A C Hoogland eer- Voorstel tot wijziging van die gedcci. VOJ ontslag te verlenen uit zijn betrek ten van het uitbreidingsplan, weiKe fcjng van onderwijzer aan de Just Ha- van de goedkeuring van het ultbrci- vclaarschool. r-.ort-. voorstel tot vaststelling van een de Kapelweg benodigde credvetcn Voorstel tot het verlenen van dc voor de bouw van 206 woningen c a. in het Kruiskampkwartier benodigde credie- len. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de woningbouwvereni ging „Goed Wonen" ten behoeve van de bouw van 155 schuurtjes bij de wo- i Wilhclminalaan 1 mevrouw J. C Notaris*Keetell heeft de gemeen te verzocht hem of aan zijn nader te noemen principaal (een in op lichting zijnde coöperatieve vereni ging) een perceel bouwterrein, ge legen tussen het verlengde van de Heemskerklaan en de Daam Focke- malaan, ter oppervlakte van 9000 m2 te verkopen voor de bouw van een flat, en heeft zich bereid ver klaard daarvoor een koopsom van 53.000.- te betalen. Ten aanzien van dit verzoek mer ken B. en W. het volgende op: De voorgenomen bebouwing is in strijd met het geldende uitbreidingsplan. Dit uitbreidingsplan, laatstelijk ge wijzigd in 1937/38. moet als ver ouderd worden beschouwd; het voornemen om dit plan te herzien, werd reeds ter openbare kennis ge bracht. Art. 20 der wederopbouwwet opent de mogelijkheid om. met goedkeuring van Gedeputeerde Sta ten van Utrecht een bouwvergun ning te verlenen, afwijkende van het uitbreidingsplan. Stappen om deze goedkeuring te verkrijgen voor de voorgenomen bouw van de flat zijn reeds genomen: B en W achten de bouw van deze flat van groot belang voor de gemeen te, omdat daardoor meer woon ruimte verkregen wordt. In verband met het vorenstaan de is in het besluit tot verkoop de bepaling opgenomen dat de koop overeenkomst als niet gesloten wordt beschouwd indien de ver eiste goedkeuring ingevolge arti kel 20 der wederopbouwwet niet wordt verkregen of indien gemelde coöperatieve vereniging niet wordt opgericht. Voorts heeft de koper de o.i. re delijke eis gesteld, dat de wegen om het te verkopen terrein door en op kosten van de gemeente wor den aangelegd en geheel gereed zullen zijn. zodra het te stichten gebouw kan worden betrokken. Een koopsom van 53.000,voor deze grond komt B. en W. voldoen de voor; bij het bepalen van deze koopsom is met de kosten van weg aanleg, voor zover deze ten laste van dc te verkopen grond dienen te worden gebracht, rekening ge houden. B. en W. stellen de Raad voor tot deze verkoop over te gaan en bieden u daartoe het hierbijgaand ontwerp-besluit ter vaststelling aan. dingsplan ..De Kruiskamp" door Gede puteerde Staten der provincie Utrecht zijn uitgezonderd Voorstel tot overname om niet van ccn strook grond, gelegen vóór het per ceel Teut 26. van M van Sprakelaar. Voorstel tot verkoop van een perceel industrieterrein, gelegen aan de Haven weg. aan H. C. Steenwljk. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein, gelegen tussen het ver lengde van de Heemskerklaan en de Daam Fockemalaan. aan notaris H. F Kectell. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein gelegen aan de Koningin hoek Nolenslaan. aan an der Mark-Sollcveld Voorstel tot verkoop voor afbraak van een boerderij met wagenloods en twee hooibergen, gelegen aan dc Kruis kamp. Voorstel tot goedkeuring van de re kening over het jaar 1951 cn dc be groting voor het jaar 1953 van de com missie ..Wijkzorg" van de Neder] Her vormde diaconie en tot het verlenen van een subsidie over het jaar 1951 aan genoemde commissie Voorstel tot goedkeuring van de ba lans en de verlies- en winstrekening over het jaar 1951 van de stichting „Centrale wonlngzorg". Voorstel tot het aangaan van een geldlening, groot f 502.000.- Voorstel tot goedkeuring van de re kening over het jaar 1951 van het bur gerweeshuis. Voorstel tot het garanderen van een door het bestuur van de „Vereniging tot stichting en instandhouding van Christelijke scholen voor buitengewoon lager onderwijs voor Amersfoort en omstreken" aan te gane geldlening ten ^behoeve van de bouw en inrichting van een school. Voorstel inzake vaststelling van een verordening tot wijziging van de leges- verordening. Gunstig advies naar aanleiding van het verzoek van het bestuur der R.K. jongensschool voor voortgezet gewoon lager onderwijs om ingevolge artikel 72 der lager-onderwijswet 1920 medewer king te verlenen voor de aanschaffing van schoolbanken Voorstel tot aansluiting bij het lande lijk bureau voor examens voor akten voor kleuteronderwijs. Gunstig advies naar aanleiding van verzoeken van het bestuur van dc ..Vereniging tot bevordering van Chris telijk nationaal schoolonderwijs" om ingevolge artikel 72 der lager-onder- „Looncompensatie-verordening". Voorstel tot wijziging van de ge meente-begroting voor het dienstjaar 1952. Aapbeveling ter benoeming van een lid van het bestuur van de Nutsspaar- bank. Voordrachten ter benoeming van twee onde-wijzers aan de Jacob van Carn- penschool. Huzaren voor voetlicht ..WIJ ZIJN HUZAREN VAN BOREEL, trouw aan elkaar en voor ons is niets te veel", zo luidt de aanhef van het lied, dat men de Huzaren dikwijls hoort zin gen als ze op mars zijn. ..Voor ons is niets te veel", daar is inderdaad niets te veel mee gezegd ook, want neem nu bijv. eens het Trompettcrcorps Hoe vaak fleuren de muzikale huza ren met pittige klanken niet allerlei feestelijke ge beurtenissen op. In Amers- foorts stadsbeeld zijn zij al lang geen onbekenden meer. Integendeel, wij praten vaak al van „onze" huzaren. De jongens doen het prima en worden door een ieder graag gehoord Eergisteren was de kleine bezetting" in het Sportfondsenbad aanwezig om luister bij te zetten aan de viering van het vijf tienjarig bestaan van de „Overdekte". Onder leiding van de onderkapelmeester, de heer F. J. v. d. Neut, werd menig vlot nummertje geblazen. Dit kranige corps verdient het eens een pluim op de baret te krijgen en daarom wordt liet hier eens voor het (Stadsvenster)- voetlicht geplaatst. Bravo, Zaterdagavond 25 Octo ber om half acht 's avonds opent gebouw „Immanuel" 't verenigingsgebouw van de Chr. Jeugdvereniging) weer haar deuren voor de z.g. „Instuifavonden". Jon gens en meisjes boven de 16 jaar kunnen op Zater dagavond „Immanuel" ko men binnenstuiven. Er wordt betaling noch lid maatschap voor gevraagd. De jongeren worden bezig gehouden met muziek, to neel, spel, conversatie en verschillende wedstrijden. Iedere Instuifavond wordt besloten met een korte dagsluiting. Men wil zo jongeren, die anders veelal op straat hun vertier moe ten zoeken, gezellige ont spanning bieden. Het adres Instuif van huize „Immanuel"? Tulpstraat 37. N. J. N. „Toen de enkele veeg- wolkjes in 't Oosten zacht rood en violetwazig wer den gekleurd; een nieuwe dag zich ontworstelde aan de nevelen, zijn wij op weg gegaan naar de Horst om de vogeltrek waar te nemenZo schrijft ons een enthousiast „NJN- ster". Aan de IJsselmeerkust heeft men verschillende vugels waargenomen, zoals spreeuwen, leeuwerikken, graspiepers, kieviten en vinken. Wijd uit elkaar vliegend kwamen ook Bon te- en Zwarte kraaien over vliegen. Tweemaal zag men een sperwer. Vervolgens is men in de Zuid-Oostelijke hoek van het IJsselmeer naar de honderden tafel en stuifeenden gaan kijken, die in enorme troepen rond vlogen. Ook zaten daar een 400 kleine zwanen, die daar, juist als de eenden, komen overwinteren. De vogeltrek is inderdaad een aangrijpend, fraai schouw spel. Zilvervloot „Mondjesmaat", als wij dat woord mogen gebrui ken, komt het zilverpapier binnen. Dat moet verande ren vrinden! De kinderen Meinten uit Hoevelaken brachten wat van het waardevolle glin- sterpapier. Jan van de Haar uit de dr Nolenslaan 8 Wachten eveneens een doos vol zilverpapier en capsu les. Tonnie, Fempje en Ria van Dijkhuizen, uit de Laurusstraat 29 deden ook hun best. Zilverpapier was wat zij brachten. Reeds 60 deelnemers aan Plantsoenenloop Het bestuur van de A.B.v.L.O. deelt ons mede, dat de inschrijving voor de plantsoenenloop. die Zater dag a.s. gehouden wordt, alle ver wachtingen overtreft: Reeds 60 lo pers hebben zich aangemeld! De prijsuitreiking zal direct na afloop geschieden in de koffieka mer van de Markthal. Het gemeentebestuur heeft een zilveren medaille beschikbaar ge steld: voorts zijn er prijzen van de Amersfoortse Gemeenschap, VVV en de ABvLO. Wielrijders, een verzoek: komt U niet met Uw fiets op het parcours? Dit is buitengewoon hin derlijk voor de lopers! „Vrede in de Wereld" Het commentaar, dat gegeven wordt in de film „Vrede in de We reld" deze rolprent wordt mor genmiddag 4.15 uur vertoond in het Grand Theatre, uitgaande van de plaatselijke afdeling van de WFBN wordt gesproken door de Belgi sche professor H. Brugmans te Gent. De muziek is van de bekende Zwitserse componist Arthur Hon- neger. terwijl het ontwerp van de film van de Fransman Jean Paul Boncour is. Klop even aan 't Stadsven- ster. Tel. 4291: tedere morren van tien tot twaalf uur. A Noteert U even 17 t-tn. 23 October GRAND THEATER: Van 17 l.m. 23 Oct. „De zonen van de Musketiers" Toe gang 14 jaar. Aanv. 2, 4 15. 6.45 en 9 uur Do. 2.30 uur ov. dagen: 2.30, 6.45 en 9 uur. CITY THEATER: Van 17 t.m. 23 Oct. De smokkelpoort van Azic" Toe gang 18 jaar. Aanv.: Zo 2. 4.15. 6.45 en 9 uur. Ov. dagen: 2.30. 6.45 en 9 uur. In de Jeugd-filmcyclus Woensdag 23 Oct Aanv; 2 en 4 uur. „De goud zoekers van Mashomba". REMBRANDT THEATER: Van 17 t m. 20 Oct. „De Duivelsbrigade" Toe gang 14 jaar. Van 21 t.m. 23 Oct. „Gezocht wegens moord" Toegang 14 jaar Aanv.: Zo 2. 4.15, 6 45 en 9 uur. Ov. dagen: 2.30. 6.45 en 9 uur. CITY THEATER Burg. Grothstr. 38 Tel. 2790. Soestdljk Van 17 t.m. 19 Oct Soestdljk. ..Mara Maru". Toe gang 14 jaar. Van 20 t.m. 22 Oct. „Millionalrs gevraagd". Toegang 14 jaar In de Donderdag-Cyclus 23 Oct. „RigolettoToegang 14 jaar. Aanv 2, 4.15. 6.45 cn 9 uur. Vr.: 8 uur Za. en Do. 2.30, 6 45 en 9 uur. Ov. dagen 2 30 en 8.— uur. GRAND THEATRE Donderdag 23 Octo ber Pianorecital door: Myra Hess. Aanv.: 8 uur. AGENDA AMSTERDAM TONEEL VRIJDAG 24 OCTOBER: Stadsschouw burg 8 uur. Het Ned. Volkstoneel met première van Gilbert Asbrow ,'t Is tijd dr Schweitzer". MUZIEK DONDERDAG 23 OCTOBER Stads schouwburg Nederlandse Opera met de première van Mozarts „De brui loft van Figaro". Burgerlijke Stand Geboren: Giem, z. v. J. v Em- pelen en H. Mengerink; Marianne, d. v. D. v. Schaik en J. Reemst; Gerritje M.. d. v. J. de Greef en M. v. Drie: Irene S. d. v. J. Boom en J J. Stevenhagen. Getrouwd: G. v. Oostveen en C. E Reker; J. Schouten en H Geurt - sen; E. E. Huijer en A. E. L. Stem- pher; W. v. Vulpen en A A. v. Ziel; J Havik en M Kuipers. J J. v. Hoeijen en H. v. Buikhuizen; A. L. Jansen en H. v. Empelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 2