JAPONNEN wollen jersey 49.75 Spanning in kopgroep kan een hoogtepunt bereiken Huzaren houden ouderdag met tankdemonstratie Zenuwen beheersen strijd in finale tweede klasse Een avond naar Bibelonië met Wim Kan ▼▼▼▼▼TV CJVV kan leiderspositie sterk verbeteren, evenals Posthoorn .Vrijdag 31 October 1952 11 ACHTERVELD Burgemeester Kwint lost eerste schot De nog maar pas opgerichte schiet- vereniging te Achterveld, die tot nog toe I alleen maar administratief bestond. Is dezer dagen begonnen met haar prac- tische oefeningen. De heer M. J. E. Kwint, burgemeester der gemeente Stoutenburg opende op officiële wijze de nieuwe schietbaan en wijdde deze baan in door zelf het eerste schot te lossen. Burgemeester Kwint sprak bij deze gelegenheid zijn belangstelling uit voor het groeiende verenigingsleven te Ach terveld en twijfelde er dan ook niet aan of de schietvereniging zal haar recht van bestaan wel weten te handhaven, gezien het resultaat van deze niet min der dan 34 leden tellende vereniging. Aanvankelijk had dc burgervader ang stig tegenover de beveiligingsmaatrege len van de nieuwe schietbaan gestaan, maar nu hij in persoon de prachtige gelegenheid aanschouwde, bleek zijn vrees ongegrond tc zijn en achtte hij ongelukken uitgesloten. De vereniging oefent voortaan elke week op Woensdagavond van 810 uur op deze baan. die ls gelegen achter de boerderij van de heer Wijngen aan de Hessenweg. .Hoewel het aBrital leden zeer bevredigend is. houdt het bestuur der vereniging zich aanbevolen voor opname van nieuwe leden. Deze kunnen zich laten inschrijven bjj de heer A van Daatselaar aan dc Hessenweg te Achter veld doch ook bij de overige leden van het bestuur. Tweede peloton van Prins Alexander kree: g erevaan Het was gisteren feest in Het Boskamp en de naaste omgeving. Enkele pelotons van het Regiment Huzaren van Prins Alexander hiel den er als afsluiting van een drie maandelijkse opleiding een ouder dag Van heinde en ver waren de familieleden van de manschappen gekomen om te zien wat hun jon gens in die drie maanden nu eigen lijk hadden geleerd. In het kampement ..Amsvorde" werd 's morgens model geëxerceerd. Tevens werd toen- bekend gemaakt welk peloton de afgelopen maan den de beste prestaties had gele verd. Dat was dan hel tweede peloton van de Huzaren, dat een herinne- Ledenvergadering Soester Turnclub In de Gouden Ploeg werd een druk bezochte ledenvergadering van óe Soester Turnclub gehouden, on der voorzitterschap van de heer J J. v. d Linde. Een minuut stilte werd in acht genomen voor hel te vroeg ontslapen bestuurslid, wijlen ae heer P. Ekel Sr. Het voornaamste punt van de agenda was de bespreking over het a.s 25-jarig bestaan van de Soester Turnclub Daar voor een herden king financiële offers nodig zijn, werd besloten een bazar te houden op 13. 14 en 15 November a s. in de zaal van Eemland. Ondpr de leuze: ..Heel Soest leeft mee met de S.T C werd een voorlopig pro gramma opgesteld Een kringparade \an de Stichtse Turnkring en gym- nastiekuitvoeringen staari op dit programma, zodat de gewenste feestviering naar wens zal slagen. Aanrijding Op de Beukenlaan had een aan rijding plaats tussen de motorrijder K. uit Soest en een jeugdige wiel- rijdster v. K. uit Soest Dit meisje had geen rood achterlicht aan haar rijwiel en werd van achteren dooi de motorrijder aangereden. toen juist een tegenligger was gecas seerd. Beiden konden naar hun resp. woningen worden vervoerd ringsvaantje kreeg aangeboden. 's Middags was er op de Leusder- heide een tankdemonstratie Ron kend en kreunend wurmden de zware monsters zich door de natte zachte heidegrond. Vervolgens was er een wedstrijd hardlopen over drie kilometer. Ge spannen volgden de ouders (en de verloofden!) de in blauwe short ge hulde jongens, die hijgend de "er- schillende heuvels „namen". Iets kalmer aan ging het toen naar de cantine van Het Boskamp. De jon- Huzaren tonen hun „bezoek" het gevaarte, waar zij dagelijks mee omgaan. (DvA-Archifoto) gons lieten zich de thee best sma ken. Het Trompettercorps van de Huzaren van Boreel verleende na tuurlijk weer muzikale medewer king. Pas laat in de middag ver trokken de belangstellenden. Menig vader en moeder was blij, dat zij nu zelf precies hadden kunnen zien waar hun zoon gelegerd was. Het is hen best meegevallen. En ook de ritmeester, waar zoonlief over ge schreven had. was een beste leer meester gebleken Tevreden ging men naar huis En dc manschappen? Die dachten alweer aan Zaterdag a.s. Gingen zij dan niet naar huis. en zagen zij dan Annie, Maryke of hoe zij heten mogen niet weer? Amsterdamsche Effectenbeurs Vctieve obligaties txatslenlngcn 29/10 30/10 ïrootb Obl 3% 92% 92% lederl 1951 3'/» 96 96!» Tederl '48 (3%) 90% llto 1937 ,3%) 3 42»; '2yi Ito 1937 3 92% 92% loll.-len 47 3% 93% 93% ivest.certtf 3 93 93',, fed 1962-64 z b 93 93 led 1962-64 mb 93 93 led NWS C 2% 76»; 76% ndië 1937 A 3 92% 92'. ;rootboek '46 3 92% 92% Vctieve aandelen Bank- cd credtcttn&telllngen Botsing door een verkeerde manoevre Donderdagmiddag omstreeks 13 uur kwamen twee personenauto's op de Hes senweg te Achterveld met elkaar in botsing, waarbij alleen lichte materiële schade ontstond. De heer Van G. uit Hilversum die met zijn luxe auto, die gevolgd werd door een éénasslge aan hangwagen. uit de richting Barneveld kwam. wilde op de Hessenweg keren Hij hield geen rekening met het hem achteropkomende verkeer, reed dwars de weg op en werd op dat moment aan gereden door de tweede luxe auto be stuurd door de heer B uit Santpoort. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor doch de stuurstang van de auto van de heer B bleek gebroken te zijn. De verkeerspolitie stelde een technisch onderzoek in. waarbij bleek dat het materiaal in orde was. doch dat de heer Van G een verkeersfout had gemaakt, zodat tegen hem proces-verbaal zal wor den opgemaakt. Schuuring na twee ronden aan kop Reeds op de eerste avond van de finale voor het kampioenschap van de derde klasse libre van het dis trict „Eemland" heerste in café .Neuf" aan de Leusderweg een pret tige biljartsfeer De zeer vele bil- jailliefhebbers. die de moeite had den genomen de eerste ronden bij te wonen, hebben verrassend goede, maar ook bepaald slechte partijen te zien gekregen De finalisten wer den in hun spel kennelijk belem merd door zenuwen, hetgeen veelal op de eerste avond, die voor het verdere verloop van veel belang is, het geval is. Een bijzonder goede partij speel de H. van Schaik (VVV', die dc Soesterkwartierspeler Korlaar in 22 beurten versloeg. Ook J. Schuuring (Vr'schaar) was in de eerste par tij tegen J. van Empelen (VW) goed op dreef en èockte hel mooie moyenne van 5. In de tweede ronde gaf de Leusderkwartierspeler P. Mehrengs de toon aan. Hij produ ceerde een keurige serie van 44 ca ramboles en won van R. Veldman, die zijn eerste partij had gewonnen. Na de eerste avond, waarin twee van de zeven ronden werden ver speeld. staan J. Schuuring en J. van de Brug (Leusderlcwartier) aan de kop met vier winstpunten. Van Schaik. die zo veelbelovend begon en vermoedelijk nog wel met meer prettige verrassingen voor de dag zal komen, was er tegen Van Em pelen volkomen uit en verloor zijn partij in liefst 49 beurten Het staat wel vast dat deze finale ons altijd meer bekoren in gevoe lige sketches.» waarin zij altijd de juiste maat weet le houden, dan in haar straatjongens-creaties. Ook nu had ze ontroerende momenten als een oude schooljuffrouw, zoals ze destijds ook had als de bejaarde verpleegster. De anderen, Henk Scholten. Lucie Mol, Guusje Hoek. Joop Visscher, Piet v. d. Meulen en Rijk de Gooyer pasten zich goed bij de anderen aan. maar ze be hoorden nu eenmaal in het Bibele- bontse staatsbestel tot de minder op de voorgrond tredende persona ges. Dat men daar in Bibelonië be langstelling voor politiek heeft en trouw de kranten leest, hebben we tijdens ons kort verblijf wel kun- Goed cabaret in het Grand Theater Stampvol was het Grand Theater gisteravond toen Wim Kan en de zij nen van het ABC-cabarct er aantra den om ons enige uren mee te nemen naar „Bibelonië". het fantasieland, waarin zij hun sketches en liedjes lieten spelen. Wij kregen allemaal een paspoort mee. getrouwelijk na gebootst en levens geschikt om in Bibelonië als reisgids oftewel pro grammaboekje dienst te doen. Zo zijn we dan een avond in Bibelonië ge weest en we moeten zeggen: hel was er amusant toeven, hoewel er - zoals tijdens de meeste reizen wel ogenblikken waren, dat het land- nc-n ervaren. Want de politieke op- schap en de mensen ons er minder merkingen, aanmerkingen en ver- boeiden, dat er een nevelsluier viel voor de bergen, dat we door de glim lach der landslieden heen keken en de maaltijden minder pittig waren toebereid. En om nu eerst even van de beeldspraak af te stappen Wim Kan is een gr^ot conférencier, gro ter dan ik er oo.t een in Nederland op de planken heb gezien. Hij is in zijn genre de evenknie van Buziau, die ook meer dan een half uur achtereen op het toneel kon staan en maar praten, praten on van de ene woordspeling op de andere val len, -van de ene steek-onder-water naar de andere glijden, zodat men de tijd vergat, geboeid luisterende, schaterlachte, soms inwendig even stil werd en heel vaak dacht: „Daar zit wat in" Wim Kan draagt het programma, met'zijn babbeltjes, zijn gekheden en grimassen, met zijn ..Zeg u nou zelf" en zijn kwasi verontwaardigd schouderophalen, met de tintelende humor van zijn onstelpbare woor denvloed. zijn wisselend stemtimbre zijn" oneindig gevarieerde en ge nuanceerde mimische plastiek. De andere sterren verbleken bij het schijnsel van deze grote ster. Van de talenten als cabaretière van een Pam Henning wordt te weinig gebruik gemaakt en ook een Teddy Scholten komt te weinig aan haar trek. Ze huppelen en snappen wel allerbekoorlijkst door het program ma heen en men wordt gestreeld door hun tharme. maar ze zijn tot meer in staat. Corrie Vonk kan wijzingen varen niet van de lucht en er werden zonder aanzien van partij of richting, confessie of kleur, heel wat m humor verpakte en met een glimlach bestreken op stoppers uitgedeeld. Gekruid was dit programma genoeg en dat ver levendigde in hoge mate de be langstelling. die keer op keer op activiteit oversloeg in bijvalsbetui gingen, als het een of ander weer eens „lekker" was gezegd Niet al leen politieke personen of richtin gen moesten het verduren maar zelfs een bekend schrijver van sen timentele reportages kreeg een veeg uit de pan. een spannend verloop zal hebben. Van de uitslag is bepaald niets te zeggen, omdat alle acht finalisten, ook die de laatste plaats innemen, tot goede prestaties in staat zijn. Deze tweede klasse libre wordt over het algemeen beschouwd als de klasse, waarin de meeste promoties worden verwacht. Vanavond worden de wedstrijden voortgezet met de partijen Korlaar Mehrengs, Van SchaikVan de Brug, VeldmanSchuuring. De Bak kerVan Empelen Na deze partij en. die de derde ronde uitmaken, wordt de vierde ronde vastgesteld. Het zal vanavond in „Neuf" onge twijfeld weer druk worden. De stand na de eerste twee ron den is thans: Schuuring Van de Brug Mehrengs Van Schaik Veldman Van Empelen De Bakker Korlaar Algemeen gemiddelde 3.63. 4 300 70 27 428 4 300 74 28 4 05 2 232 67 44 4.20 2 281 71 27 3 95 2 248 72 20 3 44 2 251 79 26 3.17 0 255 79 27 3 22 0 177 62 14 2.85 SCHEEPSTIJDINGEN Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam ALHENA v. Buenos Aires 30 tc Antwer pen 1 Nov. verw.: ARENDSKERK v. Ja pan 30 v.m te Antwerpen 31 verw.; AL- CHIBA v. Montevideo vla Antwerpen pass. 29 nam Fernando Noronha, 18 Nov. verw,: AALSUM v. Calcutta 30 v Port Said 16 Nov. verw.; AARDIJK v. New Orleans 18 Nov. verw ALBLASSERDIJK v. New Orleans 2 Nov verw ALDERA- MIN v. Khorramshar ca 25 Nov, verw.: ALGEN1B v. Montevideo 6 Nov verw.; ALIOTH v. Porto Alegrc pass. 29 dwars van Bahia 13 Nov. verw ALMDIJK van Havana 4 Nov. verw.; ALNATJ van Bue nos Aires 22 Nov verw.. ALSTERDAM (nieuwbouw) v. Hamburg 8 Nov. verw. (Koudijsi. ARKELDIJK v. Havana 18 No vember verwacht. ALBLASSERDIJK v. New Orleans 29 te Havre. BARENDSZ v Ekenes 30 verw. (Ver maan, BETA v Fecamp binnenkort ver wacht (Vuicaan); BORCULO v. Grange mouth 29 nam. bij de ingang \an Flrth of Forth: BLOMMERSDIJK v New York pass. 29 nam Noordelijk van Flores (Azo- ren i 6 Nov. verw. carpo v. a'dam 31 verw ceram van Calcutta ca. 2i Nov verw.: corona 30 v. Sunderland 31 verw DINKEL v. Grimsby binnenkort verw. (Nod. Zwlt DELFSHAVEN v. Necochca via Las Palmas 30 nam. bij Kaap Frio; DItACO v. A'dam 31 vérw. FRIESLAND (SSM) v Huclva pass. 30 Lissabon: FIDUCIA v. Grangemouth pass. 29 nam. de Tyne, FREDERIK v. Nykjo- "uit H ind Bk 44% 13» lat. Handelsb 94% 94' led. Hand mij 142 141? odostrlële ondrmeminscn *.K.U 148% 149' Bergh Jurgcns 250 250 Berkei's Pat 92 91 'alvê-Delft 112% 112? >ntr Suiker 158% 159 'okkcr 107% 108' ïcldcr Zonen 141% 141 loogovens 147% 147 led. Ford 177 177! led. Kabelfabr 192 'hlllps Gem. B 146% 148' Jto Cum Pref 131!; 131! Inllever C.v-A 170% 169' Vilt Feyenoord 156!* 154 fljn bouwondernemingen Jllllton le lito 2e 180 11 'etroleumonderneralngcn lordtsche Potr .'87', 287% Pref. Aand. C Petr M llto Onder-A. docara En lm 294' 307', 3081, 308'j 309 492493 Rubberondernemingen Vdam Rubber tandar Rubber 3eli-Batavla <end Lemboe D.-Java Rubb. Jostk Cult Mij .SerbacUadJ" 72*. 74% 75 78'/, 78 58 58 27 27 71 70 34 33 Vs (Advertentie l.M.) w Scheepvaart-maatschappijen LAL. 142', 142 ava-C.-P.-UJn 115',. {.N.S.M, 134 134»; f P.M 98% 99% *ott. Lloyd 119% 120 Ved. Sch Unie 121 121»; r. Ommeren 168 169 .Nederland" 135% 136»/, Suikerondernemingen H.V.A. 83»/. 83 Jav. Cult Mil 37!, 36% N.-l. Suiker U 80 82 Vtr Vorst C.M. 15 15 Tabaksondernemincen Dell Bat Mil 8484 Dell Mil 63% 62 3en em bah Mij Diversen Muller 4: Co 169»; 169 Itockdivldenden Con. Petr. '50-3161 62 Niet-actieve oblig. Staatsleningen 29/10 30/10 Denemarken "38 4 Engeland F L 4 98 Prov en Gem leningen A'dam '47 (3%) 3 93% -3». A'dam '48 (3%) 3 93*. 93'. Apeldoorn '47 3 100!. Arnhem 1938 3 Bandoene 1938 4 55 Nt Batavia 1937 A 4 61% 06 Gelderl 1938 3 dito 20 1 1947 's-Race 1938 3% dito le 1 1937 dito 1938 13%) 3 01 .»ron 52 I—11 4' 101% 101!. llto '38 3% 93% dito 1938 3 Haarlem 1938 3 92% 02', Haarlem 1947 3 93 92%. s-Bosch 1938 3 Leeuw 1938 3 95'. Lelden 1947 3 93% N -H '47 (3%i 3 dito le 1 1938 3 dito '20 J 1947 3 94 Nijm 2e l. '37 3% R'dam le cn 3e 1 95% dito 1c 1 1938 3% 95%. 95'. dito 1938 3 97% 97», Z-Holl 3e 1 '37 3 dito 2e 1 1938 3 03 dito 1946 3 ëOJfc :03'. Bank. cn eredietinstelllngcn Bk N Gem '37 3*.& dito '38 3 Bk Onr Z '37 4 46»; 47 Gem Cr. 40-1 3 91 Ned Bankfnst 4 64», 64! 9ypoth. banken (pandbr.) Alg. Hyp XY 3 - - Am Hyp NY 3% Arn Hyo <3'.'a) 3 Bat Hyp. (31!,) 3 Dordr N.P 3 li Fr G.s DE-VE 3% dito DA (31!,) 3 s-Gr Hyp <3'/:3 3 Gron H.b F 3'.!, Holl Hyp. K. Hyp Nedl. Q 3 Mil H.Cr (3'5> 3 Nat H. ser E 3% dito Gec (3«V) 3 dito serie B 3 Ned Hvp.K (3ti) 3 N.W Hvn B 3% Ov H B iG.3%) Rott Hyo.B 3% Utr H scr KL3'.i dito Gec f3%) 3 West]. N.O 3% dito (3%) 3 dito 3 Zeeuw Hvo.B 3% Zulder-KL (3%) 3 Z.-H H B 3% Hol) Bank 4% le Ned Sch v 3 Roti Sch HB 3'/, 88% 1 1 84% 84% 89% 91 87 87% 87 38 88 87"; 87 85% 86 88!; 88'; 86 86% 86% - 86 90% 90% 89 88?. 86 z 92 I 82% 83' Industriële obligatie» A.K.U. 3% 98 Bergh'g Jure 315 96% Philips S 1. '51-4 102 Philips 8 1 49-3'/, 100% Stokvis 3?', 97'i Unil Conv. '49 3'a 97', Werkspoor 3V» Cockeril 4 29/10 50/10 Bataafsche 3% 98% 98 V; Kon Petr 50 3% 110». 110", Waeon L,lts 4 96 96 Dell Spoorw 3'/i 73 N -1 SDOOT "37 315 38% Sam Joana 4 18 Premielcningen Amst Olymo 3 111 A'dam oremiel '51 100 100 Haag '52—2", 99». 100% Rotterd "52 1—2% 101». 101 ld 52 11—2% 100', 100% Utr ld 52 t 100/2'/, 90'. 09% Voorl Genot Obligaties Bk Ned. Gcm.4% 100% 100»/, Idem 0 '5'10 105 Niet-actieve aand. Bank. en credietinstelllngen Amstera Bank 157 EscomotobanK 60% Holl Bnnk Unie 204', Mil Nat HerfstB 78 N Bank v Z Afr 157 Nea Credletb B 97% 97' Rotterd Bank 158», 159 Slavenb Bank 108 108' Twentsche Bank 159 158 Oepötfracttebew(Jren etc. Rott. Bel Cons 201 202 Nw.Ned Am.Hyp 93% Nth W Pac. H b - Industriële ondernemingen Alb Superfosf Ale Norit Allan Co Alw R v Aand B Amst Ballast Mil Bcrgh Pap fabr Breda Mach fabr Buhrmann's Pao Dikkers DRU Emball en Houth Grutlter 8% oref Hizcmcycr A. Heemaf N V Helneken Hero Conserven Holl Stoommee) Hollandla Kat Holl Beton H Draad en Kab H Kunstz Ind Hol) Melksuiker Int Gew Betonb Int Kunststoffen Intern Viscose Klinker Tsollet Kondor Gist en Solr fabr Kon N Grofsm Kon Ned Zout K Pharm Broc Kon Ver TaDilt Lvemof Ltlm en Gelat Fr Smulders Ned Bakkerll Naard Ch aand. Autob Vredcstlln Ned Am Flttlne Nedao .Nleaf" Ned SchecDsb N.-Ind Vezelv Ntjma Pad Porti Ccm Rott Droocd Mil Rouddc v d Voort Rubb Vredesteln ..Schelde" Schokbeton Scholt Aard M.t Stokvis Stork Se Co Unie van iJsfabr. Unil. 6% c.pr A id. 4% all. c.p. 130% 130 248». 248% 93 93 54% 53% 94 92% 151 152 110", 110% 98!, 99% 1461', 146!, 78% 99 99 170 170% 160 159'. 181?i 181!, 110 110 67% 67 77?; 77% 155% 155 96 96% 170 169 72 70? 91% 92 29% 29»; 167 169 177% 176% 267 z 167% 169»; 125 150»; 150% 193 194 131?; 131% 137', 138 97'/* 97% 197 195% 148 149 128 37% 38% 94 95 115»; 116 134Y, 135% 74% 74 154 155 41 41% 303 304 92% 92% 144 143 94 94 80 119 119 120 119% 113% 113 121% 121»4 87% 87% 29/10 30/10 Ver Bllkfabr 134% Zwitsal 90% 90 Wcrksooor Ser A 120% 120% Welters Ina. Ss H 134 Zwanenb Ora 154% 154% eiectr.- en gasmaatschappijeo Auiera 54% 53% Overz Gas Mtt 73 74 Handelsondernemingen Born Sum H.mu V7% 97 Curac Hnndelmü 194%. 194 Guntzel Schum. Houth Pont Internatlo f Linde Teves Moluksche H ver Tels Co 100'4 100% 133 129 132 155 155 86% 102% 101 60 59?; 8% 8», 34% 8% 98% 99 Mljnb Onr G PetroL Alg Exploi ratte 103% 103 Oost Borneo 50 51 Gem Eigendom US 119 Perlak 25% 24% Suikcr-en tabakaond. TJ. C. M Aand 12% 12% Arcndabura 49!, Besoeki 100 Thee-ondcrneralngen Sedcp 51 4S Telaga Patengan 20% 20% Dlv. CuKuurondernemlngcn Ngombezi Diversen Al bert Hcyn Ned Walvlscb Schev ExdI Mil. Thoms Hav.bedr Kolst Sabang Montgom Ward Wilson Corp. Spoor- cn Tramwegen L)eli Spoorweg 34% Ned.-Ind Sooorw 8% Haagscho B.sp. Semoranc Joanna Somarang Cberlb Amerikaanse Spoorwegen Atchison Topeka 92% 90% Saltiniorc '20% Mlas K T. New York Centr. Pennsylvania Canadian Pacific Amerikaanse fondsen Am Beraoera - Amer Radiator Am. Smelting Anaconda Bethlehem Stee) Chrysler Ford Canada General Motora Hudson Motor Intern Nickel Kennecott Rcd. Steel Standard Brands U.S. Steel North American Cities Service Cont. OU Mldcont Phlllos Sbel Union Standard OU NJ Tide Water Prolongatie 3 3 axp-cbs-gemiddelden 18% 18 20% 20 33?% 33% 16% 14?. 38% 38% 47% 81 60% 60!» 39% 38% 16% 44% 71% 38 V, Ml'4 16 X, 44% 70 38 Xi 25% 23% 37»% 37',* 22*0 21 u 92% 92 61i 61% 53?» 54 70 40 70% 74 73'. X9Vt 19?. 61% 28/10 Petroleum 141.95 Industrie 191.19 SchecDvaart 156.44 Banken 123.41 Ind. fondsen 41.09 Algemeen 134.56' 29/10 30/10 141.91 191.93 154.70 122.95 41.06 134.31 blng 1 Nov. verw. (James). GAASTERKERK v. Antwerpen 31 ver wacht; GLORY v. Kjoge 1 Nov. verw. (James): GOOTE v Casablanca ca. 3 No vember verwacht. HEEMSKERK v Australië 30 nam. bij Kaap Guardaful 26 Nov. verw.; HECTOR 29 's avonds v Lissabon te R'dam; HEN- RIETTE v. Naestvod 4 Nov. verw.» (Van Es); HERCULES v. Midd. Zee 11 Nov. verwacht IMPORT v. Portugal 8 Nov. verw, JULIA MARY v. Antwerpen 31 verw. (Ruys). KIELDRECHT v. Japan pass. 30 Sa- bang n. Aden LEERSUM 29 v. Savannah vla Havre 13 Nov. verw.; LEOPOLDSKERK van Ka rachi via Hamburg pass 30 Nordcrncy ca. 5 Nov verw.; LÖPPERSUM v. Mclilla pass. 30 Oporto; LUTTERKERK v. Bah rein pass. 30 Ras Fartak n. Suez ca. 21 No vember verw.: LYDIA v. Garston 31 ver wacht (Invotra); LEKKERKERK v. Bah rein pass. 30 Aden n. Port Soedan ca. 20 Nov. verw. MARTINI v. Vllssingen 30 verw. (Erh Dekkers); MAAS 30 A dam te R'dom; 'on AMOR 30 In baai van Izmir 22 MIDSLAND v Grangemouth pass. 29 Nov. s avonds Whitby. MARKEN v Java ca. j ALAMAK 30 to Bahrein. AMSTEL- 24 Nov verw.. MEERKERK v. Calcutta 1 KROON pass 29 s ovonds Aden n. Be- ca. 30 Nov, verw.: MAASDAM 29 v. New lawan cn Java AGAMEMNON 7 Nov York vla Cobh (Ierland! 7 Nov vcrw. J?« a .m venv 0.AI5" NETTA v Grangemouth 4 Nov verw KRUMDIJK 29 le Antwerpen 31 tc (James). NOORDAM v. New York 2 nm A d®m oV" Bflhla 11 uur verw NIOBE v. Finland 6 Nov I n. New York. ALUDRA 30 y. Suez naar 30 Gibraltar 6 Nov. verw. STAD ARN HEM v Klrkenes pass. 19 nam. Utsire 31 verw STAD MAASSLUIS v. Klrke nes pass. 30 de Lofoten ca 4 Nov. verw. STAD MAASTRICHT van Lulca 4 Nov. verw. TARA 30 v. Antwerpen tc R'dom TOSAR1 v. Java ca 26 Nov. verw. TROMPENBERG v. Houston «a 23 Nov. verw. V1NDICAT ATQUE POLIT v. Nykjo- bing 2/3 Nov verw. (Invotra). VROU- WEPOLDER v. Oporto 5 Nov. verw VEENDAM v. New York 30 te South ampton 31 verw. WAAL 30 v. A'dam tc R'dam. WEL TEVREDEN v. Java 4 Nov. vcrw. WELTEVREDEN v. Java 30 vm van Genua. Grote Vaart ARNEDIJK 30 te Now York. AAGTE- KERK 28 te Kobe. AARDIJK 28 te New Orleans. AMPENAN 27 te Galveston. AMSTELLAND n. A'dam 26 to Monte video. ARIADNE 27 v. Cap Haitlcn n. New York. ARKELDIJK 28 tc Galvc- Kingslynn 30 nam. verw. NIJENBURGH vcrw OOTMARSUM 29 v R'dam ORION v Levant 17 Nov, vorw OISE 29 v Aberdeen 31 verw. ORION v. Levant 29 v Thessaloniki n. Gibral tar. PATRIA v Fecamp binnenkort vcrw POORTVLIET v. Grangemouth 31 vm 8 uur vcrw. RKC)PRINS JOHAN WIL LEM FRISO v Montreal 8 Nov. verw PARKHAVEN v Buenos Ayres 31 te Las Palmas verw PRINS WILLEM II v. Montreal pass 30 Wight 31 vcrw PRINS ALEXANDER v Port Alfred 30 te Hamburg PRINS MAURITS van Chicago 27 te Montreal. R.PS v. Swansea pass 30 Beachy Head 31 vm 6 uur vcrw RANSEL van Londen 30 nam verw (Lijnzaad). SPICA v. Hamburg 1 Nov verw. (KoudlJs) STAD BREDA v. New Orle ans pass. 29 dwars van Kaap Hatteras ca 10 Nov te R'dam of A'dam verw STAD DORDRECHT v. Sagunto pass I Aden en Calcutta. ARUNDO 29 v. Sorel ZATERDAGVOETBAL De Zaterdagmiddagcompetitie levert een maximum aan spanning op, die tot dusver, met elke ronde is toegenomen. Vanzelfsprekend zal er een keer tekening in de strijd gaan komen en de koplopers, zowel als dc hekken sluiters, zich aanmelden. Voor dat dit echter zover is, zal er nog heel wat gaan gebeuren. Ook het programma, dat voor Zaterdagmiddag is samen gesteld. zal aan de grote spanning in de afdelingen nog geen einde maken nu Toe hélcmaai niet" lukken en als en het ziet er zelfs naar uit dat deze nog zal worden vergroot. wedstrijd spannend genoeg kan wor den. In de tweede klasse B heeft Post hoorn een prachtige kans zijn mooie positie le handhaven, want wij ach ten de Amersfoortse postmensen wel in staat het bezoekende Merino's mei lege handen huiswaarts te zenden Na de teleurstellende nederlaag van vorige week Zaterdag zal Cobu Boys bii Triangel Boys ongetwijfeld trach ten de opgelopen achterstand in fe halen. Het zou ons werkelijk ver wonderen als de Cobuanen opnieuw een steek zouden laten vallen Wij verwachten voor hen tenminste do volle winst. Met SOVA wil het tot Herstel verwacht van Cobu lioys de thuiswedstrüd tegen GVVV \u4er geen winst zou opleveren, dan ziel waarschijnlijk wel een overwinning het er voor de Amersfoortse spoor voor de thuisclub. Ook voor de onderafdeling Utrecht van de Zaterdagmiddagcompetitie willen verspelen Vooral in dc derde klasse West I der K.N.V.B. staan bijzonder Interes- SOVA ook op een iware wedstrijd der K.N.V.B staan wedstrijden op santé wedstrijden op het program- rekenen. Uit dit alles hebt u wel begrepen. het programma, die de spanning ma Het Amersfoortse CJVV, dat. na mensen slecht uit Wij verwachten beslist, dat GVW zijn kans niet zal en daarom kan CJW, hetgeen wij verwachten, te huizers, die deze ook hard nodig Sombrero Eiianrj n cumcao winnen, dan wordt de voorsprong hebben om Veluwse Boys nog wat ,i"^ SS oh»»-.-...-e, Voor de kleine derde klasse A nat het n et allemaal komisch 01 uitermate kunnen \erhogen Eén zeven wedstrijden, nog geen enkel staat alleen de wedstrijd WOP enn- komiek was wat we in Bibelonië daar van is ongetwijfeld de wedstrijd punt heeft afgestaan, krijgt de con- tra Stroe op het programma Wij meemaakten. Het was even vaak IJsselmeervogols contra de leider current Altius op bezoek. Lukt het houden het op winst voor de Voort satynsch en soms navrant, het laat- - ste o a als ondertoon in dc komisch opgez.ette cn vaak kostelijke uit beelding, die Wim Kan van een bedelaar gaf. Juist daardoor kwa men wij dank zij de teksten van Annie Schmidt. Viruly. Rekers en Carmiggelt herhaaldelijk in dc echte cabaret-sfeer terecht, die het sterkst aanwezig was als het 't minst uitbundig toeging. Van de reis terug moeten we zeg gen, dat het ons best bevallen is, dat avondje in Bibelonië. Het was er geen aaneenschakeling van hoog tepunten. maar tenslotte. naar Utopia had men niet beloofd ons te zullen voeren. Tj. DE B BINNENHAVEN 29 nam. tc Rounon New Orleans tc 1 BENNEKOM 30 tc Balboa. BINTANG 30 tc Seattle. BOREAS 3 Nov v. Gdy nia te A'dam verw. BOSKOOP 1 Nov v. Antwerpen te A'dam vcrw. BLOEM FONTEIN 30 v Tcnorlffc n. Kaapstod BAARN 30 te Hamburg, BOSCHFON- TEIN pass. 30 Knap Guardaful n Mom. basso BREDA 30 v. Curacao 1 Nov te Cristobal verw CONGOSTROOM 29 nam to Abidjan 12 Nov te A'dam verw. CALLISTO 30 vm 10.20 uur uit de Waterweg n Nor folk. DRACO 29 v. Hamburg to A'dnm. DIDO 2 Nov v. Midd. Zee te A'dam verw DELFT 29 's avonds v Tfllca- huano n. Caldera, DANAE 29 v Barl n Messina 18 Nov te A'dam verw ENGGANO pass 29 nam. Flnlstcrre n. Antwerpen 5 Nov te A'dam verw EOS 29 v. A'dam n. Hamburg 31 Nov. tc A'dam terug ELISA 29 te Soffl FARMSUM 30 tc Narvik FLEVO 5 Nov, v. Spanje to A'dam verw. GAaSTERLAND 30 's avonds v. Bue nos Aires tc A'dnm GOOILAND 31 te Recife verw GRAVELAND n. A'dam 30 te ParanBRua GROOTE BEER n. Hall fax 29 op 700 mill Oost van Kaap Race HELDER 5 Nov v. West Indlë tc Atn. iterdam vcrw HATHOR 29 nam. van Lissabon n. Algiers HELICON 29 des avonds v Maracalbo n. Cartagena. HAULERWIJK 29 nam v. Genua naar Perzische Golf INDRAPOERA 30 te Maknssar. JA PARA pass 29 30 's nachts Straat Mes sina n. Beirut en Calcutta JAGERS FONTEIN 30 tc East London. KOT A CEDE. 30 te Socrabaja. LAERTES 30 tc Aden 25 Nov. te Am sterdam verw LIMBURG, n Halifax 30 le Suez. LOOSDRECHT. pass. 30 het eiland Masiroh n Dubai. LAAGKERK. pass 30 Dover n Sydney vla Havre LU- NA. 29 nam van Calamota n Horakllon LEKHAVEN. 29 nam. van Hamburg. 31 v.m tc Antwerpen en 4 Nov te A'dam verwacht MARTHA VINKE (jager) 30 te Kaap stad MARIEKERK, 30 te Kaapstad MA- NOERAN. pass 30 de Burllngs n A'dnm MODJOKERTO. n Java. 31 te DJeddah verw MAASKERK. 29 "s avonds van Port Amboin n Novoredondo MENTOR, 30 te Patras MOLENKERK. 29 v A'dam n Oost-Afrika NIEUW-HOLLAND. 30 te Makassar. NIEUW-AMSTERDAM. 30 tc New York, vertrekt 31 n R'dam, alwaar 8 Nov ver wacht NESTOR n A'dam. 30 nam bU de Azoren ORANJEFONTEIN, 30 van Kaapstad le A'dam ORANJE, n Java 30 te Snulh- amnton PHRONTIS 30 te Soerabaja PLATO 0 Nov van Spanje te A'dam verw PRINS WILLEM VAN ORANJE naar Montreal pass 30 Noordelijk van Azo ren PYGMALION'30 nam te Maracal- POSEIDON pass 29-30 's nachts AMSTERDAM. 30/10. Over het ge heel genomen ls de stemming vandaag niet tegengevallen De memorie van antwoord op dc ingediende begroting bevatte voor de beurs enkele belang rijke aspecten, zoals dc tegemoetko ming op fiscaal gebied en do catego rische ontkenning van dc souvereim- teltsoverdracht over Nieuw Guinea. Wat dit laatste betreft is men ter beur. ze enigszins beducht voor een reactie van Indonesische zijde. Do koersen werden vanmiddag dan ook met de no dige omzichtigheid vastgesteld en ble ven voor de cultures iets benedon gis teren. Het tegenovergestelde was het geval mot de Indonesische gemeentele ningen, Er zijn n.L berichten over on derhandelingen inzako de hervatting van dc dienst dezer leningen. Nu viel er de laatsto dagen wol enige bewe ging ln deze obligaties te bespeuren, hetgeen waarschijnlijk een vooruitlopen was op deze berichten. Toen tegen half drie dc noteringen werden opgemaakt, waren deze vrijwel alle twee tot vier punten hoger. In Kon. Olie zijn vandaag uitsluitend locale invloeden aan het werk geweest. Dc arbitrage speelde geen enkele rol. Na een lets lagere opening werd de slotnotcrlng van gisteren echter ge makkelijk gehandhaafd. Unilever goed prijshoudend. Philips daarentegen een fractie luier. Ook dc incourante Indus- triemarkt bleef behoorlijk op peil. De scheepvaartsector kenmerkte zich door ene vaste ondertoon, waarbij vrij wel alle papieren een punt of meer avanceerden. Peruvians werden de ge hele middag weer ln open hoek ver handeld, waarbij zowel de gewone als de preferente nandelon wederom lager kwamen Guldcnnbelegglngen tenslotte rond de noteringen van gisteren. Pro longatie 3 pet. bar n Colombo RMNKERK 39 nam te en 11 No- Zuidvogels. Dit is voor de Spaken kans-om gelijk teVHHHPB komen. Wij verwachten een goed re- van de Amersfoorters reeds zo be- te kunnen ..bijbenen" sultaat voor de thuisclub, dat dan langriik, dat er in deze afdeling van De beide koplopers in de derde £.ar tevens voor „Spakenburg" gunstig spanning niet zo veel sprake meer klasse B zullen het Zaterdag moei- ^Tua zou zijn, dat naar Huizen moet. Aan- zal zijn Dit althans wat de kop be- liik krijgen. Beiden hebben een uit gezien ook Huizen een kanshebber treft, want in de staartgroep van de wedstrijd. OG moet namelijk naar is. zal het deze tweede Spakenburgse eerste klasse B zal nog genoeg zijn Musketiers en Spel. Rhenen naar club niet makkelijk worden gemaakt te beleven. Chefana, dat de rode Valkenhelde. Het zou ons geenszins te Havre RAKI pass In elk geval is winstkans aanwezig, lantaarn draagt, krijgt TOV op be- verwonderen als de koplopers één 1 RUYS 29 v Manilla 31 te Hongkong verw RiOUW pa?< 30 vm Great Nico- l n wan Dell. SrBAJAK n Wellington 29 op 540 mill N O. van East Cape. TAL1SSE 30 te Balik Papan. TJI- KAMPEK 30 te Blntang TOMORI pass. 30 Kaap de Gata n. Marseille en Java. TRITON 30 te Puerto Plata. TERO p 30 tc Abrolho9 Eilanden n. Trinidad. TAMO pass 30 Macelo n Buenos Ay res TEIRESIAS 29 nam. v. Genua n. Londen 6 Nov. to A'dam verw. TTTUS pass 29 Flnlstcrre 2 Nov. tc A'dam verw. TIBERIUS 30 nam. te Guanta. TABIAN pass. 30 Andcrhalvcgrandska- naal (Maladlven) n. Spcrabaja TAWA- LI pass, 30 Sabang n. Belawan Dell. TJIMENTENG 29 v. Dar es Salaam n. Lorënzo Marques. TJIPANAS 30 to Singapore. TJITJALENKA 31 vm te Kaapstad verw TEUCER 30 v. Gdynia n. Kopenhagen WESTLAND n Buenos Aires 31 te Lob Palmas verw WONOSARI pass 30 Pcrlm n. Damman WINTERSWIJK 30 nam. v. New York n. Baltimore. IJSSEL 29 nam v Latakla n Izmir. ZUIDERKRUIS pass. 30 Ouessant naar Kaapstad. Tankvaart ALDEGONDA pass, 2.9 nam. Kota Ba- roe n. Plarljoc; ADINDA 29 's avonds te Pladjoe: AGATHA 29 v. Saigon n. Singa pore ARMILLA pass 29/30 's nachts Kaap Varclla n. Lienchleu BARENDRECHT 3 Nov. tc Curacao verwacht CORYDA 30 te Mirl; CALTEX DELFT pass 30 Knap Bougaronl n. Pernis; CAL TEX LEIDEN pass 29/30 's nachts Flnls tcrre 1 Nov. tc Pernis verw.; CALTEX PERNIS pass 30 Malta n. Pernis: CAL TEX UTRECHT pass 29 nam. Ouessant n. Sldon: CORILLA pass 30 Mangalore 31 nam te Bombay verw.: CALTEX NE DERLAND pass 30 Knap Bon n. Pernis: CALTEX THE HAGUE po-s 30 Kann Sao Vlncenté n Sldon: CLAVELLA n. Mom- bassa pass 29 nam Kreta 31 te Port Said verwacht DILIGENT1A n Rouaan 30 In Golf van Blscayc: DUIVENDRECHT 30 nam bij dc Congo Rivier naar Matadl. DUIVENDRECHT 31 nam. tc Matadl verwacht ENA 30 te Singapore: ESSO ROTTER DAM n. Aruba 30 nam. bij de Azoren: ESSO DEN HAAG 1 Nov. v.m. 10 uur v. Aruba te Pcrnls verw ELIZABETH B. n. Londen 29 's avonds op dc Elbe ten anker: ETREMA n Reykjavik 29 op 400 mijl Z Z.O van Kaap Race. FEL1PES 30 te Pladjoe FRISIA pass 30 Gibraltar n. Sete. GADILA pass 29 Dungcness n Stan- low LEENDFRT B 29 nam v. Nynashamn ,1v v* hk n W MATTHEW 30 tc Bllllngham: MACUBA Ve A^dam vcrw ROE 30 <e Pladioc MITRA 29 v Gladstone n. PAT n Java p,,i óür. V.d i JSÏ/'Knïï'OTOm?1 Nov te Belawan verw RONDO naar u 11 el,rnJn. FIIiln Marseille er Java pass 39 Zuldclllk v D*ss MTR7A 30 v Sable EU RIJNDAM n New York 30 MARCELLA 30 te Ambe». MIBZA 30 v. Zouden dit twee Spakenburgse over- zoek en heeft een kleine kans een of meer punten verliezen, dan wd 1 siSore SUMATRA mm 30 Minlkov NAM v Beirut n Curacao winningen worden, dan wordt een puntje binnen te halen. Daarenboven dat één van hen alleen aan kop n TdS én A-ÏÏAi sfAD AI.KMAAF 1 topspanning bereikt. Wij hopen dat gaan Eemnes en Bloemenkwartier komt. Winst zit er voor Scherpen- 30 nm tc Narvik STRAAT MAKASSAR dit zo zal zijn. IJmuiden zal zijn uitmaken, wie zich wat uit de ge- zeel in de uitwedstrijd naar Vallei- 2?_y Singapore n kans om de staartpositie kwijt te ra- varenzone zal kunnen opheffen. Mo- vogels ogenschijnlijk niet in. Moge de Azoren naar I Melbourne n Soerabaja I NOORD 30 te Shellhaven. OMALA 31 te Singapore verw.: ONDI- A 29 v Beirut n Curacao OLEUM 29 v Plymouth n. Bllllngham. PAPENDRECHT pass 30 Ouessant 31 to Mauritius SAPA- H"*r,e v*™- .lft SLIEDRECHT 29 te Puerto la Cruz; ken moeten grijpen door van het gelijk dat in deze wedstrijd het ter- lijk bezoekende Kennemerland te win nen SSVU zal hiertoe bij De Geu- ROEA oass 30 Lissabon 5 Nov te Rot- echter da, dc Scherpen-,evc «I.AWAh (MS fSSÜ remvnordeel beslissend ral zijn. Het voor een verrassing inrgcn. Eder- „tw" sa'maRINDA ti N^n» Soenre. Cerong n Saigon Nijkerkse Sparta zal het op eigen veen zal in Utrecht teeen Voor- SINOKEP par-- 21» nam Malta n Java TANKHAVEN I 29 v Belawan n. Soengel zen vermoedelijk geen kans zien De terrein tegen DOSC wel tot punten- waarts moeten proberen zijn slechte j STAD SCHIEDAM 'jo nam te Lulca Gerong wedstrijd KMVZ contra SNL wordt winst kunnen brengen, hoewel de positie wat te verbeteren. verw STRAAT SOENDA 30 te Bcla- WIELDRECHT 30 tc Ducos.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 11