DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Brit stelt dramatische vragen aan Wisjinsky Mexicaanse bladen vol van ons land Onbehagelijk bestand Attlee-Bevan Felle critiek van Bonn op Saarregering „De Ommelanden eist van ANAB f 1.500.000 Halve maatregel Westerling is Nederlander Russen houden tanks voor Berlijn tegen Mogen Korea-gevangen en met bajonet worden teruggedreven Kwestie Triest voor Haagse Hof Boerderij afgebrand door gebrek aan bluswater Kranten prijzen om het hardst Nederlan dse expositie Overgavevan Labour-rebellen in tartende bewoordingen Benzine wordt duurder Bonn vraagt lening voor aankoop vliegtuigen Verkoop (na 8 November) nodig door verlies van export fi fi 12e Jaargang, no. 257 Vrijdag 31 October 1' Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330 Bank: Rotterdamsche Bank - Postbus 9 Abonnements prijs 47 cent p. w. of 6.05 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfor Telefoon redactie 4291 Telefoon administratie 625 HOOFDREDACTEUR: TJ. DE BOORDLl Hoge Raad concludeert: DEN HAAG. Dc Hoge Raad heeft geconcludeerd, dat de voor malige kapitein van hel K.N.I.L., K. Westerling, de Nederlandse na tionaliteit bezit. Westerling zal dus niet aan In donesië kunnen worden uitgeleverd. BERLIJN De Russen hebben Donderdag acht Patton-tanks, wel ke per spoor door de Sowjet-zone naar Berlijn vervoerd werden, te gengehouden. Deze tanks van het laatste model waren bestemd ter vervanging van oude Pershing- tanks bn de enige Amerikaanse tankcompagnie in Berlijn. Zes van de Pershing-tanks van deze com pagnie konden de vorige week vervangen worden. Deze zes tanks zijn toen zonder incidenten per spoor naar Berlijn gezonden. Op het Amerikaanse hoofdkwartier werd gezegd, dat de Russen ge klaagd hadden, dat de tanks te breed waren voor het vervoer per spoor. (Van een medewerker) NEW YORK. Tegenover de Russische poging, de wapen stilstands-onderhandelingen in Korea te vervangen door een I uitzichtloze politieke conferentie, hebben de Westelijke mo gendheden Donderdag het vaste besluit kenbaar gemaakt, deze manoeuvre voorhands te negeren en een oplossing van de kwestie der krijgsgevangenen alsmede de beëindiging der vijandelijkheden tot het voornaamste punt van het debat te maken. Van de woordvoerders der Weste lijke landen, de Britse minister van Staat Selwyn Lloyd, de Franse am bassadeur Hoppenot en dc gedele geerde van Columbia, dr Soürdis, spraken de beide laatsten in het geheel zelfs niet over Wisjinsky's voorstel tot oprichting van een com missie ter regeling van alle kwes ties Korea betreffende, terwijl Sel wyn Lloyd er slechts met een korte opmerking over de overbodigneid van zo n orgaan vluchtig over heen liep. Alle drie deden uitvoerig hun best, het Wisjinsky, die evenals Gromyko door afwezigheid schitterde en door de Sowjetgezant tc Washington, Za- roebin, werd vertegenwoordigd, dui delijk te maken, 'dat zijn opvatting over een onvoorwaardelijke terug zending der krijgsgevangenen juri disch noch moreel houdbaar is. Hel was zonder twijfel een van de meest dramatische momenten in het bestaan van de V N. toen Sel- Wésl-Diiitsland zal de op 30 November te kiezen Landdag niet erkennen (Van onze correspondent) BONN. Dc bondsregering, de regeringspartijen en de socialistische oppositie hebben gisteren ernstig het besluit van de Landdag van het Saar- gebied en van de Saarregering om verkiezingen voor een nieuwe Saarland- dag op 30 November te houden, gecritiseerd. Van de zjjdc der regering werd verklaard, dat dc beslissing bijzonder veel lijkt op een uitdaging aan de bondsrepubliek. wyn Lloyd, die op zeer verzoenen de toon sprak, een serie diepgaande vragen tot de afwezige Wisjinsky richtte, welke als volgt kunnen wor den samengevat: 1. Erkent u, dat de kwestie der krijgsgevangenen de enige nog niet opgeloste kwestie is? 2 Zijt gij waarlijk van mening, dat krijgsgevangenen, die sidderen voor hun leven, met de bajonet naar hun vaderland teruggedreven moeten worden? 3. Wilt gij ons helpen voor de vastgelopen besprekingen in Pan- moendjon een uitweg te vinden? Het op methodische wijze terug brengen van het debat naar de kwestie der krijgsgevangenen en de uitvoerige appèls van Engeland en Fiankrijk. waren natuurlijk niet slechts tot Wisjinsky gericht, doch wellicht nog veel meer tot de Azia tische en Arabische delegaties, die na Wisjinsky's rede van Woensdag weer volkomen in het vaarwater van de politieke Korea-kwestie wa ren geraakt. Vooral de Franse am bassadeur Hoopenot toonde dit dui delijk. toen hij de Aziaten uitnodig de, hun kennis van de Chinese en Koreaanse ziel in dienst te stellen van een snelle regeling van de laat ste nog resterende kwestie. UlkKLiiiüiC.fc.'.iüS'jL'Cl': Italië stelt voor: ROME. De Italiaanse regering heeft Donderdag dc Jocgo-Slavi- Bclie regering uitgenodigd de maat regelen in te trekken, die bet Joego-SIavische militaire comman do in de zóne „B" van liet vrije gebied van Triest „in strijd met het vredesverdrag" beeft genomen. De Italiaanse regering stelde de Joego-SIavische voor de menings verschillen die met betrekking tot deze kwestie zijn gerezen, even tueel voor te leggen aan het inter nationale gerechtshof te Den Haag. Een woordvoerder van de Ita liaanse regering heeft verklaard, dal deze stap bij het Hof niet de definitieve oplossing van de kwes tie-Triest zelf zou beogen. Het Ita liaanse voorstel is de jongste po ging om aan een .weloverwogen politiek van opneming der Joego- SIavische zóne in Joego-Slavié" een einde te maken. Het volgt op een mededeling, dat er in de zóne ver kiezingen zullen worden gehouden tegelijk met de algemene verkie zingen in Joego-Slavië de EINDHOVEN. Doordat schoorsteenafvoer defect was vonken op de zolder terecht kwa men is Donderdag in dc boerderij van J. N. aan de Oirschotsedijk brand ontstaan. Een voorbijganger ontdekte de brand en waarschuw de dc vrouw van de eigenaar De Eindhovenss brandweer, geassis teerd door de brandweer der L S K kon wegens gebrek aan bluswater niet veel uitrichten, zodat de boer- dei ij in vlammen opging. Een klein deel van de inboedel kon nog in veiligheid worden ge bracht. Verzekering dekt slechts gedeeltelijk de schade. Het gezin, bestaande uit elf personen, heeft voorlopig bij buren onderdak ge vonden De bondsregering zal de nieuw te kiezen Landdag net zo min als legi tieme vertegenwoordiging van de bevolking van het Saargcbied er kennen als de huidige Landdag. Volgens de mening van regerings personen betekent het niet toelaten van de pro-Duitse partijen tot de verkiezingen niet alleen een maat regel. die in strijd is met de demo cratische grondrechten, maar boven dien wijzen zij er op. dat de Saar regering probeert een sfeer van het „fait accompli" te scheppen en daar door aan een werkelijke Frans- Duitse toenadering over het Saar- probleem in de weg te staan. De socialistische oppositie ver klaart, dat zij altijd reeds heeft ge waarschuwd tegen de politiek van Adenauer inzake hel Saargebied en meent in de ontwikkeling der laat ste weken het bewijs van de juist heid harer critiek te zien. Te<:en ,,Vlam"-redacteur wegens belediging vier weken geëist AMSTERDAM Vier weken ge vangenis eiste Donderdag dc offi cier van Justitie, wegens belediging, tegen de heer F K., ex-redacteur van het voormalige links-socialisti sche weekblad ..De Vlam". De heer K. was ten laste gelegd, dat hij de heer f. Fabius. een Haag- I se journalist, zou hebben beledigd in een artikel, getiteld ..Westerling, de reactie blaast verzamelen'Het lid van de Raad van State J. W. Meijer Ranneft voelde zich beledigd door een artikel, dat tot kop had .Wcsterlings arrestatie, een justi tiële komedie0" De Verdedigster, mr Mazirel, vroeg dc rechtbank te worden toegelaten tot het bewijs van de waarheid der beweringen, in die artikelen ge daan. Uitspraak 13 November Komt regering aan Friese wensen tegemoet? BOLSWARD. Dc regering zal waarschijnlijk aan vele Friese wen sen tegemoet komen. Dr. Vroom, chef afdeling Kun sten van het ministerie van O. K. en W„ zei Donderdag bij de uit reiking van Friese literaire prijzen dat het rapport over de houding der regering ten aanzien van de Friese kwestie gereed is gekomen. De minister heeft het met welwil lendheid bestudeerd. Dr. Vroom bleek niet gemachtigd concrete mededelingen over de inhoud van het rapport te doen. maar hij meen de wel te mogen verklappen, dat het zeker tot grote tevredenheid zal stemmen. De Gijsbert Japicxprijs (voor li teratuur» werd uitgereikt aap do essayist Anne Wadman uit Sneek, de dr Joost Halbertsmaprijs (voor heemkunde) kreeg H Sanes uit Giekerk. (Van onze New Yorkse correspondent) MEXICO CITY. Wat het bezoek van Prins Bernhard en tentoonstelling „Zo is Nederland" betekenen voor de naam van Nederland in Mexico, be wijzen alleen al de gisteren in Mexico verschenen kranten. Het grootste dagblad, de „Excelsior" geeft onder het hoofd „Bernardinas" een serie aneedolische stukjes over de prins cn zijn gevolg, over zyn bagage, zijn hotclbehuizing, zijn bewaking, enz. Evenals de belangrijke „Universal" wijdt de „Excelsior" verscheidene pagina's aan de expositie en het prinse lijke bezoek. Het regeringsblad „El Nacional" opende zjjn verslag op dc voorpagina met dc over de volle breedte gezette kop: „Nauw aanhalen van de ^'ederzydsc banden is de bedoeling van Mexico en Nederland". Het blad roemt de expositie om j op de tweede dag van zijn ver blijf in deze stad bracht Bij de eeuwig brandende lamp ter her denking van de gevallenen in de Mexicaanse vrijheidsstrijd legde hij, geholpen door de Nederlandse ge zant. een omvangrijke krans neer. terwijl een afdeling van de presi dentiele garde een militair eerbe toon bracht. Samen met president Aleman heeft de prins zich 's middags naai de tentoonstelling begeven, waar zij ruim anderhalf uur hebben rondgewandeld en waar alle ver tegenwoordigers der deelnemende ondernemingen aan de prins wer den voorgesteld. De eerste stand, die bezocht werd was die van de KLM, waar dr A. Plesman aan pre sident Aleman een kistje van Mexi caans zilver aanbood met zilveren munten uit alle 62 landen, die in het luchtnet dezer onderneming zijn opgenomen. Bijzondere belangstelling werd ook aan de dag gelegd voor de stands van Fokker, Philips, de Hol landAmerika-Lijn, Hecmaf cn Werkspoor Ook voor de maquette van de Zuiderzeewerken toonde president Aleman zeer veel inte resse. Hot officiële gedeelte van de tweede bezoekdag werd besloten met een receptie van de Nederland se kolonie op het gezantschap en een balletvoorstelling in de opera haar harmonieuze en oorspronke lijke aanleg, haar omvang, haar kwaliteit en haar doelmatigheid. Deze tentoonstelling, zo heet het, toont aan, wat een klem maar ar beidzaam. progressief en gediscipli neerd volk voor zichzelf cn voor de vooruitgang van dc mensheid kan bereiken en bewijst dat de Ne derlandse industrie met de oplossing van sommige problemen verder ge komen schijnt dan meilig ander land Het onafhankelijkheidsmonument, dat op een der vele pleinen staat die de grootste Boulevard de la Refor ms in de Mexicaanse hoofdstad on derbreken, was het doel van het eerste bezoek, dat Prins Bernhard Een Curagaose handelaar in sou venirs hadeen slim idee. Hij liet zijn snuisterijen verkopen door vier Curagaose schonen in een soort fantasie-V olendams costuum onder de slagzin: lrEen klein stukje Holland in de Ca- raibische Zee" De Amerikanen die dezer dagen met de „Nieuw Amsterdam" aankwamen vonden het prachtig. Opstandige gevangenen in Chester blijven hun gijzelaars vast houden CHESTER De ruim 300 mui- tende gevangenen in de staatsge vangenis bij Chester in Illinois heb ben Donderdag geweigerd de zeven gijzelaars, die zij vasthouden, vrij te laten totdat de waarnemende gouverneur van Illinois al nun eisen voor verbeteringen zal heb ben ingewilligd cn deze eisen in de dagbladen van St Louis en Chicago zullen zijn gepubliceerd De muiters, eisen o.m. verzachting •van de voorwaarden voor voorwaar delijke invrijheidstelling. beter voedsel, betere behandeling- door de bewakers en betere geneeskun dige diensten. Gouverneur Adlai Stevenson zal zijn verkiezingscampagne tijdelijk onderbreken en* terugkeren naar Il linois om te trachten een einde te maken aan het gevangenisoproer. (Van onze correspondent). LONDEN. Bevan en zijn aanhangers hebben officieel mee gedeeld, dat zii het bevel, vervat in de resolutie van de parlements- fractie der Labourpartij, om hun politieke groep te ontbinden, heb ben aanvaard. De betreffende verklaring weid gepubliceerd in het blad van de linkervleugel „Tribune". Hierin wordt gezegd, dat Bevan en zijn aanhangers zich loyaal bii de meerderheid van de partij zullen neerleggen. „Ieder van ons", zo heet het. „zal elke ge oorloofde stap nemen om de La- bourfractie er toe te brengen de beslissing te herzien en zo spoedig mogelijk de parlementsleden van Labour hun recht terug te geven vrijelijk groepen te vormen". De eerste reactie op deze ver klaring is dat de „overgave" in zulke tartende bewoordingen is gedaan dat zij slechts een onbe hagelijke wapenstilstand zal zijn in "de strijd tussen Bevan c.s. en Attlee c.s. In het bewuste nummer van de „Tribune" werd tevens aankondi ging gedaan van nieuwe activiteit buiten het parlement. Op 23 Nov. zal in een grote Londense schouw burg een vergadering gehouden worden waarin Bevan en een paar van zijn belangrijkste aanhangers het woord zullen voeren. Truman vertoornd op generaal Van Fleet Korea-bevel hebber steun de stunt van Eisenhower NEW YORK, Een brief van de bevelhebber der VN.-strijdkrachten in Korea, generaal Van Fleet, ge publiceerd door het hoofdkwartier der Republikeinse Partij, heeft in Amerikaanse regeringskringen nog al wat deining gewekt. In die brief I steunt Van Fleet namelijk Eisenho wer's verkiezingsstunt, die bestaat in de eis. Amerikaanse soldaten in Ko rea in toenemende male door Zuid- Koreanen te vervangen Volgens hel Newyorkse blad „Dai ly News" zou president Truman zo boos zijn geworden, dat hij ernstig overweegt Van Fleet uit Korea te rug te roepen en door generaal Max well Taylor te vervangen Een be richt. dal dit reeds zou zijn geschied, is echter officieel tegengésproken. Bij Apeldoornse fabriek in totaal 95 mensen ontslagen APELDOORN. In de gemeente raad van Apeldoorn is medegedeeld, dat de Apeldoornse Neltcnfabnek kort geleden 31 arbeiders heeft ont slagen, terwijl thans aan 64 andere arbeiders per 1 Nov. ontslag is aan gezegd. De directie noch de Gewes telijke Arbeidsbeurs bleken bereid, enigerlei mededeling hieromtrent te verstrekken. Intussen heerst onder de arbeiders grote vrees, dat nog meer ontslagen zullen volgen. De ncttenfabriek heeft zich na de oorlog sterk uitge breid en nam verleden jaar de dui zendste arbeider in dienst, waar mede zij het grootste werd van de te Apeldoorn gevestigde bedrijven. De enorme Queen Mary liep gisteren het droogdok in South ampton binnen om snel te wor den nagekeken. Morgen moet het schip weer varen. (Eigen berichtgeving). DEN HAAG. De benzine prijs zal in het voorjaar van 1953 worden verhoogd. Reeds geruime tijd werden besprekingen gevoerd of in Nederland, evenals bijvoor beeld in Frankrijk en Italië twee soorten benzine moesten worden gebruikt. Één met een hoger en een met een lager octaan-gehalte. Overleg tussen overheidsinstanties en belangrijke particuliere groe peringen, waaronder benzine maatschappijen. heeft er toe ge leid. dat deze weg niet zal wor den gevolgd. Vermoedelijk in het voorjaar van 1953 zal één soort benzine met een hoger octaange halte dan tot nu toe op de markt worden gebracht, hetgeen een lichte prijsverhoging per liter ten gevolge zal hebben. BONN. West-Duitsland heeft aan de Amerikaanse Ex-port- Importbauk een dollarlening ge vraagd voor dc aankoop van Amerikaanse vliegtuigen voor dc toekomstige luchtvaartdienst. De Duitsers zouden geen En gelse toestellen kopen en een En gels aanbod van de vorige maand voor de aankoop van vijftien De LHavilland Cornets met rcacticmo- j toren en vijftig Vickers Viscount schrocf-turbinetoestellen. waarvan de kosten ongeveer 22 millioer. I pond sterling zouden zijn. zou van I de hand zijn gewezen. Het toestel I voor de diensten op korte af stand. dat de Duitsers het liefst 1 zouden kopen, is de Convair 340 GRONINGEN. Wanneer na 8 November a.s. het conflict b(j de Coöpe ratieve Mclkproduclenfabriek „De Ommelanden" niet geëindigd is, zal „De Ommelanden" definitief verkocht worden. Dit deelde dc directeur van „De Ommelanden", de heer F. de Boer, vannacht inedc. De reden tot deze verkoop ligt in het verliezen van dc totale exportmarkt. Aan de export-relaties in Zuid-Amerlka, Indonesië, Singapore cn Malakka, waar heen „De Ommelanden" jaarlijks voor millioencn guldens exporteert, is medegedeeld, dat men de zaak nog een week wenst aan te zien. Wanneer vóór 8 November a.s. geen oplossing in het conflict is gekomen, waardoor een normale export weer mogelijk is, zullen al deze exportrelatics voor „De Ommelanden" verloren zün. op „De Ommelanden" is gelegd, wel op te heffen is. Wanneer de president van de arrondissementsrechtbank dc eis var? de ANAB toewijst, is „De Om melanden" bereid het gevorderde bedrag aan de ANAB uil te keren, hetgeen inhoudt, dat het conser vatoir beslag op de fabriek. die volgens de directie verkoopswaarde heeft van f 6.500.000— wordt op geheven. De staking bij de melkproduc- tenfabriek is vandaag haar elfde week ingegaan. Vanochtend zal de procureur van „De Ommelanden", mr T. Bout, naar aanleiding van het conservatoir beslag, dat dooi de Algemene Nederlandse Agrari sche Bedrijfsbond (ANAB' op „De Ommelanden" is gelegd, een con clusie van antwoord in conventie en een eis in re-conventie bij de president van de arrondissements rechtbank indienen. In de conclusie van conventie wordt na tal van aanvoeringen, aan de rechtbank gevraagd de vordering van de ANAB af te wijzen met veroordeling van de ANAB in de kosten. In de recon ventie wordt de rechtbank ge vraagd om de ANAB te veroorde len bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, om aan ..De Ommelan den" te vergoeden de schade welke tengevolge van de staking is ge leden. Volgens de directeur van „De Ommelanden" bedraagt deze schade tot nu toe ongeveer f 1 500 000.—. Met betrekl^ng lot een even- tucle verkoopactie van „Dc Om- I melanden" na 8 November deelde J de directie mede, dat het conser vatoir beslag dat door de ANAB DE aanvulling van het Acade misch Statuut met ccn bepa ling, welke voor afgestudeer den, die het leraarsambt willen ver vullen, een pacdagogische aanteke ning op het diploma van het docto raal examen verplicht stelt, is een bewijs van goede wil cn ook weinig meer. Er is geen sprake van, dat op deze wijze een einde wordt gemaakt aan het euvel, dat in de middelbare scholen en gymnasia mensen voor de klas verschijnen, die wel de vereiste kennis bezitten maar niet het vermo gen, van dc opgroeiende jeugd in een uiterst gevoelige leeftijd (de puber teit) het respect cn de aandacht te verkrijgen die nodig zijn voor het tot hun recht komen van de lessen. Deze maatregel is half; cn waar lijk niet alleen omdat hij uitzonderin gen bevat, al lijkt ons ook dat niet verdedigbaar. Wat dit laatste betreft, dc vraag van een inzender, waarom hij niet geldt voor juristen, economen en ingenieurs, lijkt ons volkomen op haar plaats. Het is misschien wel juist, dat de opleiding van deze groe pen veelal gericht is op andere doe len dan het leraarsanihtmaar dat neemt niet weg, dat onder dc leraren juristen, economen en ingenieurs vol strekt niet zeldzaam zijn. Het is onlo gisch en onbillijk tevens, dat deze mensen zonder de paedagogische aan tekening toekunnen, die andere afge studeerden wel nodig hebben. ONS grote bezwaar is echter, dat deze nieuwe bepaling weinig waarborgt en dat dc hele ma terie niet in veel groter slijl wordt aangepakt. Het nut van pacdagogisch- didactischc voorbereiding voor het leraarsaniht zullen wij niet bestrij den; maar toch is deze voorbereiding alleen van waarde voor hen, die van nature do geschiktheid bezitten, met de jeugd om tc gaan. Hier ligt het kernpunt. Ieder, die een middelbare of verwante school heeft bezocht weet wel hoezeer de leraren kunnen wor den verdeeld in goede, minder goede cn slechte. Slechte leraren zijn vaak de braaffile cn kundigstc mensen, die men zich kan voorstellen. Zij beheer sen de leerstof uitstekend cn het ont breekt hun in dc meeste gevallen vol strekt niet aan verantwoordelijkheids gevoel. Het ellendige van het geval is echter, dat zij niet met de jeugd we ten om te gaan. Dat is jammer voor de jeugd, jammer voor hen zelf en jammer voor de 6chool. Tekortschie tend leraarschap was en is een bron van veel ontstemming en veel verdriet. Het moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Natuurlijk is dat wol dc bedoeling van dc aanvulling van het academisch statuut; maar zou men denken, dat men dit er mee bereikt ook? WIJ hebben een man gekend, die op muziektheorie dc hoogste cijfers haalde, maar van muziek zelf niets wist of begreep. Zulke din gen komen voor. Zou men zich niet kunnen voorstellen, dat iemand zich de theoretische opvoedkundo op on navolgbare wijze eigen maakt, maar later in de praclijk volledig faalt? Ook dc bepaling, dat de candidaat- leraar het onderwijs in het vak, waar in hij les zal geven, gedurende een half jaar in dc klas moet hebben hij- gewoond, waarborg! weinig. Wat men kan cn niet kan blijkt pas, als men het zelf gaat doen. Leraren met een M.O.-acte vallen niet onder deze regeling, hetgeen van zelf spreekt aangezien zij niet van de universiteit komen, maar wat eens te meer wijst op de onvoldoendheid en het fragmentarische van de maatre gel. Er wordt omtrent hen gezegd, dat zij grotendeels uit het onderwijs voortkomen en daarom pacdagogisch wel bedreven zijn; maar in de eerste plaats is dit in zijn algemeenheid overdreven, in de tweede plaats zijn het lang niet altijd goede onderwij zers, die middelbare acten halen, en in dc derde plaats zijn degenen, die hij het lager onderwijs er zich wel doorslaan, daardoor nog geenszins ge schikt voor het middelbaar onderwijs. RESUMERENDE: wij zeggen niet, dat het besluit (ccn der laatste van minister Rutten) niets tc betekenen heeft. Het is een stap vooruit, maar het is nog ver ver- i wijderd van ccn omvattend cn slui tend systeem regelende dc opleiding I van onderwijzend personeel voor dc inrichtingen van middelbaar cn voor- 1 bereidend hoger onderwijs. Tragi- I sche mislukkingen blijven mogelijk, tot schade van de maatschappij, waarvan een goed opgeleide jeugd dc hoop cn een verstandige aanwending van talent de kracht uitmaakt. Nu en dan regen Van Vrijdagavond tot Zaterdagavond: Aanvankelijk enkele opklaringen, maar la ter zwaar bewolkt met nu en dan regen. Ma tige en later tot krachtig of hard toe nemende wind hoofd zakelijk tussen West en Zuid-West. Iets zachter. 1 Nov. Zon op 7 u 35 m onder 17 u 11 min.: Maan op 16 u 25 m on der 7 u 5 m. HET WEER VAN VANMORGEN 7 UUR Station Max.temp Nccrsl. Weer Wind m/s Gisteren in 24 u. Oslo zw. bew. Windstil 1 gr 1 mm Stockholm gch. bew W.Z W. 4 6 Kopenhagen zw bew W.Z.W. 4 7 0 Londen licht bew. W. 4 6 0.3 Amsterdam onweer Windstil 23 Parijs licht bew. W 4 6 5 Bordeaux regenbui N.W 10 13 4 Nice zw. bew O. 1 11 0 Warschau nevel Windstil 0 Berlijn regen Z O 2 6 0.3 Frankfort nevel Z.Z.W. 5 7 8 München regen W.Z W. 2 6 0.1 Zürieh regen ZW 5 3 Wenen nevci Windstil 8 0.1

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 1