STADSVENSTER Raad bespreekt woningbouw in Kruiskampkw artier J „De Terp 99 koopt grond voor nieuwe flat B. en W. tonen spijt over de gang van zaken Mr Eenhorst overhandigt zeven stucadoors diploma 18! Fraaie zege van ACDI 2 Vrijdag 31 October 1952 (Van een onzer verslaggevers) Met veel voortvarendheid heeft Amersfoorts raad gisteravond de agenda punten behandeld, die twee dagen tevoren niet meer aan bod waren ge komen. Burgemeester Molendijk hanteerde de hamer als een veiling meester. Slechts enkele voorstellen ontlokten enige discussie, waarbij de sprekers echter een loffelijke beknoptheid betrachtten. Punten van be spreking vormden o.a. de bouw van 206 woningen In het Krulskamp- kwartier, verkoop van grond voor een flat tussen het verlengde van de Heemskerklaan en de Daam Fockemalaan. en tenslotte als een „toetje", zoals de voorzitter het uitdrukte, het rapport betreffende de torenver- lichting. Onderhandse gunning becritiseerd De heer C o o 1 e n (KVP) begon met B. en W. een compliment te maken over het plan tot de bouw van 206 woningen in het Kruis- kampkwartier. Bezwaar maakte de heer Coolen echter tegen de voor genomen onderhandse gunning van dit werk. Alleen als er een normale aanbesteding zou plaats vinden, wilde hij zijn stem aan het voorstel geven. De heer De F eb er (VVD) maakte een derge lijk bezwaar. Hij vroeg zich af, of het college, dat volgens hem al va ker tot onderhand se gunning is over gegaan. wel vol doende rekening houdt met de cori- currentiefactor. De VVD-fractie zag de handelwijze van 't college tot dusver re als zijnde in 't belang van de ge meente, maar zou toch haar steun aan een onderhand se gunning moeten onthouden. Öp ongeveer dezelfde wijze lieten zich de heren Van Hamers- v e 1 d (KVP)D o u m a AR) en A 1 (PvdA) uit. Wethouder Koopman toonde zich erkentelijk voor de lof, die het college was toegezwaaid. Hij was het echter niet eens met de heer De Feber, dat men veelvuldig tot onderhandse gunning was overge gaan Toen het voorstel tenslotte (zon der stemming! werd aangenomen, werd de heer Coolen geacht te hebben tegengestemd De heer Coolen kwam opnieuw aan het woord bij behandeling van het voorstel tot het bouwen van 155 nieuwe schuurtjes, voor de wo ningbouwvereniging ..Goed Wonen". Ditmaal echter alleen om te verkla ren. dat hij zijn vroeger standpunt had gewijzigd en nu volledig ac- coord ging met de plannen De heer V i s (PvdA) maakte geen be zwaar tegen het verstrekken van het crediet, maar betreurde het, dat vroeger uit „bezuinigingsover wegingen" houten schuurtjes waren neergezet, die nu vervangen moes ten worden. Wethouder Koopman was het met hem eens: lering zal worden getrokken uit wat in het verleden is gebeurd. Dankbaar was de wet houder voor de steun van dc heren Coolen en De Febcr Hij maakte echter de opmerking, dat de uitvoering van de plannen niet toi de competentie van de raad be hoort. De heer De Feber kwam nog even terug op het vorige punt en somde enkele werken op, die on derhands gegund zouden zijn. De heer Koopman dankte hem voor zijn „serieuze poging", maar was toch van mening, dat hij in zijn op somming niet bijster geslaagd was. Op het industrieterrein aan de Havenweg zal een opslagplaats voor lompen en oude metalen worden ge vestigd. De heer Hermans (KVP) vroeg zich af of een dergelijke op slagplaats hier wel paste. „Hij kan niet gemijt worden in een stad", antwoordde de wethouder. ..en o.i. is dit de beste plaats ervoor". Te duur? Hierna kwam een voorstel aan bod om grond te verkopen aan de coöperatie „De Terp", die tussen het verlengde van de Heemskerk laan en de Daam Fockemalaan een flat wil bouwen. De heer Her mans (KVPi was van mening, dat de prijs, die de gemeente voor deze grond vroeg (f 53 00Q), wat aan de lage kant was. Zijn er voor de ge meente in de toekomst door deze verkoop nog andere financiële con sequenties te verwachten?, vroeg hij zióh af. reikte. We hebben echter wel een kleine bespreking gehouden, waar uit is gebleken, dat de coöperatie een lening heeft verkregen bij de NV. Bouw kas voor Noord-Neder landse Gemeenten. De gemeente heeft zich daarbij onlangs aange sloten en toen in principe beslo ten, dat aan allen, die bij de Bouw- kas een lening sluiten, een garantie kan worden gegeven. Over elke le ning moet echter een afzonderlijk overleg worden gepleegd", aldus de wethouder. De heer Fruin bleef bij zijn standpunt, dat er geen enkele reden zou zijn om de grond „te goedkoop" te leveren, en stelde voor de prijs met 5000 te verhogen. Een desbe treffend amendement werd in stem ming gebracht, maar verworpen met 16 tegen 12 stemmen. De grondver- koop gaat dus door voor de onge wijzigde prijs. B. en W stellen zich voor twee noodsportvelden aan te leggen aan de Gasthuislaan en in de v m. Plant soengordel De heer Waterloo (KVP) betuigde hiermee zijn in stemming. mede namens de heer Bartels (PvdA) Verder infor meerde hij of de vereniging, wier kleedlokaal staat aan de Kapelweg, waar woningen gebouwd zullen worden, niet gedupeerd wordt Graag zou hij zien. dat de ver plaatsingskosten van het kleedhuis je voor rekening van de Gemeente zouden komen. Wethouder Koopman antwoord de. dat in een sportief tempo zal worden voortgegaan met het aan leggen van sportvelden. Hij zei toe uil te zullen zien naar een middel om tegemoet te komen aan de ver eniging. voor wat betreft de ver plaatsingskosten. De agenda was hiermede afge handeld Alle andere punten wer den zonder discussie goedgekeurd. Dit is de hoofdingang van de flat. die de coöperatieve woon- vereniging „De Terp" van plan is te bouwen tussen het verlengde van de Heemskerklaan en de Daam Fockemalaan. Gisteravond besloot de Amersfoortse raad de grond voor deze bouw aan „De Terp" te verkopen. In het ontworpen complex van zes paviljoens, waarvan de stich- tingskosten ongeveer Imil- lioen gulden bedragen, zullen 165 personen kunnen worden ge huisvest. Gedacht is in de eerste plaats aan gepensionneerden. Op de schets zien v)e het dienst gebouw, de lift en de kopgevel van het eerste paviljoen. Ook heer Mr FRUIN Fruin (PvdA) vond de koopspnjs laag „Het gaat hier niet om flats voor ouden van dagen of iets dergelijks". zei hij. „zodat het nuttige doel wei nig ter zake doet. De bewo ners van de nieu we woningen staan er finan cieel niet zo slecht voor. Waarom zouden we 2e een cadeautje geven op kosten van de gemeente?" Tenslotte informeer de de heer Fruin of de gemeente- garant is voor een lening, die door „De Terp" wordt aangegaan. In z.im antwoord zei wethouder Koopman dat de verkoopsprijs van de grond overeenkomt met de kostprijs van dit ogenblik. Er is rekening gehouden met het feit. dat nog wegen moeten worden aangelegd. „Wat de maximale prijs is, die we voor de grond zou den kunnen krij gen is niet con creet vast te stel len". aldus de wet houder. „Aanvan kelijk was aan „De Terp" een ander terrein in optie ge geven. Daarom zyn we wat soepel geweest. Van een morele verplichting kan echter niet gesproken worden." Garantie „Garantie is tot nu toe door B. en W. niet toegezegd", aldus de heer Koopman. „De reden is. dat ons nog geen verzoek hiertoe be- NKB'ers houden hun clubtentoonstelling De Konijnenfokkers Vereniging „Amersfoort en Omstreken", aan gesloten bij de N.K.B., houdt 14 en 15 November een clubtentoon- stclling in het gebouwtje van de speeltuinvereniging „Irene" aan de Parallelweg. Het bestuur venvacht ruim honderd inzendingen van alle ras sen konijnen. „Amersfoort en Omstreken" is in 1950 opgericht, door de schei ding, die toen,der tijd tussen de Raad van Beheer en de N.K.B. plaats heeft gehad. Dit is de eer ste tentoonstelling van deze jonge vereniging, die alle zeilen bijzet om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Er worden fraaie in zendingen verwacht, want onder de leden bevinden zich ras-fok kers. die al vele jaren hun die ren naar de tentoonstellingen heb ben gezonden en daarbij dikwijls prachtige resultaten bereikten. Vrfjdag 14 November zal in de morgenuren de keuring plaats vinden door Anton Dicker, keur- ver" j meester uit Rotterdam 's Avonds te Wordt de tentoonstelling voor het publiek opengesteld. Dierenverzorgers De volgende personen in onze stad zijn ln het bezit van een diploma dierenver- z.orging en EHBO (zij dienen dus bij eventuele ongevallen gewaarschuwd tc worden), mevr. M. F J. van Aehtcr- bergh, Da Costaplein 3 me'v H de Gans Tietoma. Vreeland 51A, mej. M. A Knoppe, Vondellaan 2A. mevr E R M Langelaan Schutte. Anna PaulownoJaan 25. J Pot, Bisschopsweg 208. C. M. Rasch, Utrechtsewcg 291. A.V.O. G.-wedstrijden De personeelsvereniging AVOG heeft nedcrlaagwcdstrijden biljarten georga niseerd. waarvoor dc volgende instanties werden uitgenodigd: Gemeentehuis. CciStrale Boekhouding, Gemeentewer ken. Gemeentelijk Reiniging*- en Ont- smettingspèrsonecl. Slachthuis. Brand weer. GG en GD r-n de Stichting Cen trale Woningzorg Dc- wedstrijden zullen worden gehóuden ln de eantinc van het gasbedrijf ep achtereenvolgende Zater dagen tussen 14 en 17 uur. 2037. De vreemde on derzeeboot wendt on middellijk de steven, wanneer de duiker is gevangen De arme man is in een soort caisson terecht gekomen, tie nu snel wordt leeggepompt. Dan gaat er een luik open en een kleine, ge drongen gestalte kruipt naar oinnen. Het ,s Yoto. de assistent van Lupardi! Hij betast het zware duikerpak en oe- gint de zware oouien los te schroeven, «vasi- mee de helm op iet pak is bevestigd „Schiet op, Yoto." zegt Lupardi. die in de commandoloren staat, „de man moet zo gauw mogelijk vertel- I len, wat ze aan boord van dat andere schip van 1 DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB plan zijn en vooral, waar kapitein Rob is ge bleven." Yoto zwoegt zo hard als hij kan. Er ls haast bij. zegt de baas en Yoto heeft in de loop der jaren leren te gehoorzamen. „TORENVERLICHTING" IN DE RAAD (Van een onzer verslaggevers) Bij monde van burgemeester Molendijk heeft het college van B. en W. gisteravond openlijk zijn spijt betuigd over bepaalde gebeurtenissen, die we zouden kunnen samenvatten als de „kwestie der torenvcrlichtlng". Zoals men weet heeft een speciale raadscommissie een uitvoerig rapport over deze zaak uitgebracht. Veron tsch u/digihg aan de heer Kok Aan het slot van de raadszitting sprak de heer De Gans (A.R.) zijn erkentelijkheid uit over het werk van deze commissie. Hij meende ech ter. dat ze op één punt te soepel was geweest in haar uitlatingen. Fel le critick leverde de heer De Gans op een ambtenaar, die een vertrou welijk schrijven van de wethouder van gemeentewerken aan een derde ter inzage heeft gegeven. Spreker vroeg een ernstige berisping van de betrokken ambtenaar. Mocht de heer Kok door deze gang van zaken financieel nadeel hebben ondervon den. dan zou de heer De Gans deze schade graag vergoed zien De heer Fruin (PvdA) sloot zich bij de heer De Gans aan Boven dien vroeg hij het college, of de kwestie der torenverlichting toch nog niet tot een oplossing gebracht zou kunnen worden. Ook de heer Hermans (KVP) sprak ongeveer in dezelfde termen als de heer De Gans Hij betreurde het, dat van de zijde van het college geen enkel woord van spijt was ge komen, omdat men in de „strijd" te gen de heer Kok te ver gegaan was. De heer De Feber (WD), de rap porteur. antwoordde de heer De Gans. dat de commissie gemeend had duidelijk genoeg te zijn geweest in haar bewoordingen. Ook de heer De Feber zou nog graag een verklaring Begroting komt op 15 December in de raad Eerste zitting duurt de gehele dag Op Maandag 15 December zal de raad beginnen met de behandeling van de gemeentebegroting voor 1953. Dit jaar zal men gedurende de ge hele Maandag vergaderen en op de volgende dagen steeds in de avond uren. Na afloop van de gisteren gehou den raadszitting deed burgemeester Molendijk het voorstel om, in na volging van Enschede, de gehele Maandag te besteden aan de be handeling der begroting, en op de volgende dagen des middags en des avonds bijeen te komen. In vorige jaren besteedde men steeds alleen middagen en avonden aan de be- grolingszitting. Het plan van de heer Molendijk ontmoette bezwaren bij de heer Al. die naar voren bracht, dat sommige leden van de raad door hun dage lijks werk niet overdag kunnen ver gaderen. Hij noemde met name on derwijspersoneel en functionarissen van typografische bedrijven, die het speciaal in December bijzonder druk hebben. Op voorstel van de heer Hermans werd daarop besloten tot de rege ling, die we in het begin noemden. De burgemeester merkte nog op. 1 dat getracht zal worden de begro- ting volgend jaar een maand eerder in de raad te brengen. van achter de collegetafel horen, ter genoegdoening van de heer Kok. Die verklaring kwam. Openlijk kwam de burgemeester er voor uit, dat B en W de gang van zaken be treuren. „De ambtenaar, die een ernstige fout heeft gemaakt, zal daar zeker nog van horen," aldus de heer Molendijk, die er op wees hoe be langrijk het is. dat een burger die recht zoekt, dit recht ook vindt. „B. en W. moeten kunnen vertrou wen op de mededeling van een amb tenaar." zei de burgemeester Hij wilde zich echter niet achter deze ambtenaar verschuilen. Aan cle heer Kok bood burgemees ter Molendijk namens het college verontschuldigingen aan De kwestie van de schadevergoeding zal nog nader worden bezien. Propaganda-avond van NVBHS De Nederlandse vereniging tot bevordering van het hardrijden op de schaats, hield gisteravond een propaganda-avond in het A. G. Huis Aan de hand van lichtbeelden sprak de heer J. L Smit uit Am sterdam. landelijk propagandist dei vereniging, over het schaatsen als wedstrijd-sport. Oude. bekende fi guren als Jaap Eden verschenen op het witte doek Men kreeg techni sche aanwijzingen over de juiste slag. de goede zit. hoe men wel en niet bochten neemt en start, en wat er al zo meer bij het hardrij den op de schaats komt kijken. Plaatjes van oefeningen op de kunstijsbaan te Amsteraam demon streerden een onderdeel van het werk der N.V.B.HS Enige Amersfoortse leden gaven vervolgens onder leiding van hun trainer de heer H. Bredewold een indruk van het „droogschaatsen" een voorwedstrijdrijders zeer be langrijke oefening. Tevens lieten deze vier jongelui zien. dat een se> rieuze beoefening van de gymna stiek noodzakelijk is. om op' de schaats wat te bereiken. Vooral de heer Dick Vervloet bleek tot op vallende „elastieke" prestaties in staat. Met het vertonen van enige films die wedstrijden in Nederland en Noorwegen (de N V.B H.S "helpt ook veelbelovende rijders bij hun training in Hamar) tot onderwerp hadden, werd de avond besloten. Torenklok toch binnenkort verlicht Nieuwe vinding brengt minder hosten mee Het uurwerk van dc O.L. Vrou wetoren wordt binnenkort verlicht. Een nieuwe vinding maakt het mo gelijk deze verlichting aan te bren gen met aanmerkelijk minder kos ten dan tot dusverre geraamd wa ren. Deze verrassende mededeling deed burgemeester Molendijk gister avond in de raadsvergadering bij de behandeling van de „torenkwes tie". Dc nieuwe vinding komt er op neer. dat vóór de wijzerplaten wel ke overdag zichtbaar zijn, andere, doorzichtige, aangebracht zullen worden. Deze laatste worden dan 's avonds verlicht. Een raadsvoor stel. dat een en ander regelt, kan binnenkort worden verwacht. Burgemeester Molendijk herbenoemd In de raadsvergadering van gister avond las de gemeentesecretaris, mr. Streng, een Koninklijk Besluit voor. waarin burgemeester H. Molendijk voor de tijd van zes jaar werd herbenoemd. De heer Waterloo ver tolkte de gevoelens van de gehele raad. toen hy de burgemeester met deze herbenoeming geluk wenste. Hij hoopte, dat de samenwerking tussen voorzitter en leden even prettig zou blijven, als ze in ae af gelopen zes jaar is geweest. Rechtszekerheid Meneer de Redacteur. Naar aan leiding van het behandelde in het slot van Uw huidig raadsverslag verzoek ik U enige ruimte voor het navolgende: de behandeling van het door mij aan de Raad aangeboden adres heeft m.i. onomstotelijk be wezen, dat bij alle partijen de hand having van het recht en de zuiver heid der maatschappelijke verhou ding basis van een staatkundig streven is. Waar er mede naar aan leiding van het door mij geuite, twijfel geboren mocht zijn aan de handhaving der rechtszekerheid in onze stad. stel ik er prijs op te ver klaren. dat m i dit zijn oorzaak gevonden moet hebben in de we derzijdse gevoeligheden, welke bij een wat langere duur ener contro verse moeilijk te voorkomen zijn. Tenslotte is twee jaar verbeten vechten echter altijd nog beter dan twee dagen concentratiekamp. Het is een grote voldoening proefonder vindelijk te mogen ervaren, dat bij de bestuursorganen onzer gemeente de rechtszekerheid is gewaarborgd. De democratie versterken en ver diepen. ieder in zijn partij, en te alle tiide. is daarom een eis van maatschappelijkheid Democratie, zij werkt wraakloos en dit is een van haar schoonste zijden. B. H. KOK Utrechtseweg 8 I (Van een onzer verslaggevers) Aan een zevental leerlingslucadoors werd gisteravond in het K.A.B.- gebouw door de wethouder van onderwijs, de heer mr F. C. A. Eenhorst, een diploma van vakbekwaamheid overhandigd. „Gaarne verliet ik de raadsvergadering om dit grote moment te mogen meemaken." zo zei de heer Eenhorst. Vervolgens wees hy op de vervlakking van het eerlijke ambacht. „Niet alleen met belangstelling maar ook met waardering volgde het gemeentebestuur de activiteiten van de leerlingencommissle". De heer Van der Linden, voorzit- I richting uit de apathische toestand ter van de leerlingencommissie, het ontbreken van belangstelling wees op het enorme stuk werk, d§.t voor het eigen vak voortkwam- Activiteit van het Leger des Heils In het kader van de Veldtocht, die het Leger des Heils gedurende dit Jaar over de gehele wereld houdt onder de titel „de Middernachtroep". komen het as week-end een twintigtal kadetten van de William Booth-kwcekschool uit Am stelveen naar Amersfoort. Onder commando van hun kweek- scjioolleider, majoor Ph. van Dalen en Sr.-kap. J. Vecncndaal, zullen ze een intensieve actie voeren om ieder met de boodschap van het Evangelie bekend te mé ken. Morgenmiddag en -avond kan men ze aantreffen op straat, terwijl Zondag middag om 3 uur in het gebouw Havik een samenkomst aanvangt, die zonder onderbreking doorgaat tot 'o avonds half tien. aan de examens was voorafgegaan. n „Als \vy niet tijdig genoeg ingrijpen 1 is ons mooie vak ten dode ge doemd." zo zei de heer v d Linden. .Aan de opleiding van -de stuca- doorsleerling wordt in nuttig en menselijk opzicht niet voldoende aandacht besteed. Hierdoor ontstaat revolutie-arbeid en een verkeerde mentaliteit. Men realiseert zich niet. dat de leerlingen daardoor worden kapot gemaakt. Laten wjj aan alle derdernngswrk voor nu en immer paal en p§rk stellen." zo zei spreker. Hij vond het verheugend, dat door de vakorganisaties in samenwer king met ouders, patroons en gezel len een leerlingcncommissie in het leven was geroepen, die de jonge stucadoors onder bekwame leiding leerde werken Over het afgelegde examen (ln een n^cuw gebouwd blok in het Soesterkwartier) waren de exami natoren uiterst tevreden. De cijfers waren naar Den Haag opgestuurd, waarna het Ministerie van Onder wijs de diploma's had opgezonden. Evenals de voorzitter wees ook de heer Eenhorst op de nivellering in het ambacht „Voor de oorlog werd die vervlakking al geconstateerd." zo zei spreker. Hij wees er vervol gens op, dat de jongeren,, die na dc oorlog in het ambacht traden, niet tecug konden zien op een vooraf gaande periode, die zekerheid bood. Hij noemde de samenwerking tussen de „oude vakrotten" en de jongeren een heugelijke, daar hieruit een op- Met de woorden: „Moge dit diploma U stimuleren voort te gaan U ver der te ontwikkelen", overhandigde de heer Eenhorst aan de zeven stu cadoors hun diploma. Dat waren dan: H. Dieters. H. H. Dieters, E J. Kraaikamp, C. van Leeuwen. Vivié, Gerritsen en Hout veen. KOOPMAN Woensdagavond speelde ACD 1 tegen UDG l ln Utrecht Hel is tot nog toe wel de zwaarste wedstrijd geworden voor de ACDers. Het middernachtelijk uur was al verstreken toen nog 2 par tijen uitgespeeld moesten worden en wel aan bord 1 en bord 1CL Toen was dc stand nog 88. maar zowel bord 10 als I bord 1 hebben zich uitstekend gehouden I door de volle winst op te eisen, waar- 1 door dc stand op 128 werd gebracht voor ACD De persoonlijke uitslagen zijn- UDG4—ACD 1 1 Hoenders Sr—M v Aarst 0—2. 2. Vis—G. v. d. Scheer 1—1. 3. v. d Grift—H. Woertcl 0—2, 4 F Wevers—'T Brandsen 1—1. 5. Eimers—H Duits 2—0. 6. Bender—E Eibers 0—2. 7 Hoenders Jr—Th. Dassclaar 2—0. 8 Smits—A. Vetkamp 2—0. 9. J Wevers W. J Hubrcgtse 0—2. 10 v d. Kraats J Duyst 0—2. Uitslag 12. LEUSDEN Burgerlijke Stand Geboren; Gcrritjê. dochter van W. J Laseur en C. Oudshoorn. Lambertus Pte- ter Jozef, zoon van L M. de Rijk en M. L Oomes Petrus Johannes Alphon- sus, zoon van W. A. van Zandbrink en W J Hilhorst Overleden- Reinerus van den Hengel, oud 82 jaar, ongehuwd. STOUTENBURG Getrouwd Henri Louis Marie Gudde. oud 25 Jaar en Johanna Maria van de Kool, oud 30 jaar Johannes Wilhelmus Eijbergcn. oud 30 jaar en Wllhelmina Geertrulda Anlonia van Laar, oud 26 Jaar. Kan „Wat Kan kan. kan Kan al leen". aan deze wóórden moesten wij aistcrenavond even denken, toen we een onzer beste conferenciers hoorden babbelen. Babbe len is eigenlijk het enige goede woord voor dat ge zellige gepraat. Het lijkt net of hij 20 bij je in de huiskamer zit, op een ge makkelijke stoel. Hij de monstreert een fantastische spraakwaterval. vreselijk veel onzin met zin, zinvolle onzin zou je het kunnen noemen. Heel fijne trekjes, kleine qeestigheidjes weef te h\j zijn gebabbel. Hij is de man, die sommige din gen tienmaal achtereen kan zeggen zonder dat het ver velend wordt, het tegen deel is waar. want wie de historie met de hand heeft meegemaakt, zal. net als wij. met een kaken-pi in doende-lachbui te kampen hebben gehad En htj is zo heerlijk openhartig, want geeft hij zelf niet toe. iede re avond hetzelfde te zeg gen "en ze lachen er nog om ook". Wot een heerlijke, levens echte bedelaar was Kan. toen hij met een jas van jas en een ruitjespet in de zaal kwam om kammetjes (en waarheden) zijn toe hoorders aan te ..smeren". Hij zegt het zo kostelijk ongezouten en toch zo k.wasi-tcrloops en er zal foor iedereen ivel een schoen zijn geweest om ann te passen. Aan duidelijk heid taat hij niets te trea son over hij weet z'in bab- belti^s fel getint te kleuren. Je kunt wat voor en wat tegen Kan hebben, maar hij laat je lachen En is een lach niet heel wat ivaard in deze tijd. Een hele avond een gezonde lach. eigenlijk nog te kort, want 1 vat is het gauw voorbij. Je staat weer bui ten voor je het weet De kilheid van de avond over valt ie ivcer. de lach ver sterft en je komt weer in je gewone ..doen" en dat is niet altijd even vrolijk. Daarom is het maar goed. dat er mensen als Kan zijn. Hu doet het niét voor niets, maar ja, voor niets gaat de zon op Hoofdzaak is: Kan kan het! Gerecht Er hing gistermorgen in het zaait ie van het kan tongerecht een landerige stemming. Op een gegeven ogenblik zaten er achter de groen gedekte tafel drie heren in toga. in do zaal vijf verslaggevers en op de pu blieke tribune twee bak vissen, die vol aandacht de deurwaarder in al zijn be wegingen volgden Het wachten was op een ver dachte He'aas er was er geen Het duurde vijf minuten, zes minuten, toen zijn wij opgestapt De fris se buitenlucht deed ons goed. de koffie die al bruin voor ons klaar stond deed ons nog beter (theoretisch zou dat Hollands moeten zijn!) Het speet ons niet in het minst, dat wij vertrok ken waren Wij hadden één verdachte zijn zaak (slecht) horen verdedigen. Dat was ons meer dan genoeg ge weest. Verdachte Als bedrijfsleider van een kleine fabriek hier in de lande stond een in lederen jas gehulde robuusteling te recht voor het uitlaten van een hond zonder muilkorf. Op 24 September j.l. te elf uur 's avonds (hondentiid) was de hond nog betrapt door een ambtenaar met de opsporing belast (Zo staat dat in een proces-verbaal). De bedrijfsleider had daar voor een bonnetje gekre gen. Hij had namelijk al maanden vóór 24 September een schrijven van B. en W. gekregen waarin tot uit drukking kwam dat de vroede vaderen er bijzon der veel waarde aan zou den hechten, wanneer de bewuste hond voortaan van een muilkorf voorzien door het leven zou willen gaan. Verdachte ontkende ooit zo'n brief ontvangen te hebben. „En ik heb nier zelfs het afschrift!", riep mr Vonkenberg verbaasd uit. „Dat kan wel zijn", was de repliek van verdachte. Als altijd had de ambte naar van het O M. hel laat ste woord. Met betaling van vijftien gulden achtte hij het wettig bewezen feit goed betaald. De kanton rechter dacht er net zo over. De bedriifsleider ging meteen maar betalen. Dak Op 1 en 2 November gaan duizenden AJC-ers op stap om envelopjes te be zorgen met het vriendelijke verzoek er een klein be drag ln te stoppen. De AJC heeft een groot kam- -°nbezit. waar jaarlijks duizenden jonge en oudere mensen van profiteren. Dit bezit is namelijk niet al leen voor de leden, maar ook voor andere groepen, die "er wensen te komen. Een goede, verantwoorde outillage van een kampeer terrein en van kamphuizen als de Paasheuvel cn het Munthuis kost veel geld. Ook het onderhoud is duur. En wat is het bezit van een grote hal waard, die moet dienen om beschutting te bieden bij slecht weer als daarvan het dak lek is? Het is om die reden, dat de leden van de AJC aanklop pen bij oud-leden en vrien den van dc AJC om de Zonnehal van de ondergang te redden. Deze redding kan ge bracht worden door de le den van de AJC een heel dak boven het hoofd te geven. Ivlop A even aan ster. Tel morgen twaalf uur. 't Stadsven- 4291: iedere van tlsn tot I Judoërs in actie te Zeist Als vervolg op de eerste serie wedstrijden om het judokampioen schap van de sportschool W. Boersma. die te Nijkerk gehou den werden, is gisteravond te Zeist de tweede serie gehouden. Uit deze tweede serie, waaraan 27 judoka's deelnamen, zijn 16 fina listen overgebleven. Deze zijn: Dasselaar (kampioen vorig jaar), Klompenburg. P. v d. Meyden, B. Th. Meyer, H. Mole naar, Veenendaal, R. Wolfs, P. Zeylmans en H. Zwan (allen blauwe band), Bartolussi, Brink, v. Dam (groene bancl). Wetsteyn, Wilhelm (Apeldoorn), Zweers (oranje band) en Schonerbeek (gele band). Zaterdag 8 November worden de finales gehouden in de Markt hal te Amersfoort en tevens het 5-jarig bestaan van de sportschool gevierd. Noteert U even VRIJDAG 31 OCTOBER AMICITLA 20 uur Feestavond Rijks Kweekschool. MONOPOLE 20 uur R-K. Volks universiteit. Derde lezing cursus Muziek ZATERDAG 1 NOVEMBER AMICITIA 20 uur Feestavond „Kunst en Genoegen" ,St. Aechten" R.K Toneelver. ..Euripides". „En Jacob diendeBlijspel ln 3 be drijven. ZONDAG 2 NOVEMBER HUMANISTISCH VERBOND. Bezin ningsbijeenkomst. Spreker J M. Roelofsen „Humanisme en Chris tendom." AMERSFOORTSE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN Utrechtse straat 53. Aanvang 10 30 u. AGENDA VAN AMSTERDAM TONEEL MUZIEK VRIJDAG 31 OCTOBER Stadsschouw burg 20 uur Nederlandse Opera met „Le nozze dl Figaro". Burgerlijk stand Geboren O Axel Dirk, A. Volker en G E. D Rathmann Johannes Alber- tus. z. v J Meijer en T. J Visser Fran- ciscus Xaverius Johannes Maria, z v. J W Bakkencs en W. v. d. Tweel. Jose- p'hus Albertus Wilhelmus, z v. T. W. Cornclissen cn G. A Kaats Heiltje Jo hanna Catharine, d v. J. v. Kieuwen- huizen cn H. van Ee GetrouwdA C. de Vries en B H. Nierkes .1 Manten en E Schuurman. J. S van Reems cn H W. P Mulder Overleden. Hendrik Jan Wolter, 79 j., geh met P. H v. Hoorn Ondertrouwd: P. ter Heide en G. Spee. C. J. v d Heuvel cn J W. T. van Dort. J G Veerman en J. Versteegh. J J. Meester en C G Veldkamp. L. Doppen- berg en J T var. Elten G. J Water koor! en G Roeien. R Vogtschmidt en H Harwig. A Voorzanger en J. C. v. d. Meulen H J Riethof en R. A de Rid der H E Mol en I Gersten M. R van Gelder en H Vo- G de Mots cn P. Osinga. W. J A Ripken en W. Veen

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 2