m Gratie aan Lages laat Kamer nog niet los Kou Elke hap grond, die de zee van Walcheren neemt, kost méér GELEZEN- Europese politieke jeugd aanvaardt ontwerpresolutie „Pure kennisoverdracht een onmogelijkheid Marine redt „gezonken duikboot Zwaardvis „Overheidsbemoeiing ga uit van rechtvaardigheid Voorts... en gewogen Verschoningsrecht voor journalisten citizen Vijf millioen Britse ponden voor Egypte HOOFD vicks VATRO NOL Nieuwe beveiliging eist bijna drie millioen Vier maanden voor mannequin Egypte protesteert tegen herstelbeta lingen aan Israel iVrijdag 31 October 1952 3 „Onbehoorlijke campagnein de Duitse pers scherp gehekeld DEN* HAAG. De gratie, verleend aan de Duitse oorlogsmisdadiger Willy Lages. houdt de Tweede Kamerleden ondanks het uitvoerige debat, dat kortgeleden daarover Is gevoerd nog steeds bezig. Hoewel zij er, in het voorlopig verslag over de begroting van Justitie, niet uitvoerig op terug willen komen, spreken toch enkele leden als hun oordeel uit, dat ernstige tekortkomingen bü de beoordeling van gratie-verzoeken zijn gebleken. Hierbij aansluitend kan men zien de opmerkingen over de he- handehng van Duitse oorlogsmisda digers in het gesticht Norgerhaven (Drente). De vraag is gesteld, of de Duitse regering hierover klach ten heeft geuit. Als dit niet het geval is, heeft de Nederlandse re gering aan de Duitse gewezen op de onbehoorlijke campagne, die een deel van de Duitse pers hierover tegen ons land heeft gevoerd, is een der vragen, die de minister ziin gesteld. Een Duitse krant schreef zelfs, dat men ..onze met bloed bedekte bloembollen niet meer wilde kopen". Wat heeft dp Duitse regering gedaan om de be volking van haar land op juiste wijze voor te lichten? ZAAK-VOSVELD Ook in ander opzicht houdt de Kamer zich nog steeds bezig met de naslepen van de oorlog. Het is vooral de zaak tegen Vosveld die een groep illegaal werkende communisten verried waarop zij de minister wijst. Het heeft n 1. de aandacht van een aantal leden ge trokken, dat de belangrijkste per sonen, die Vosveld had aange bracht. niet als getuige in deze rechtszaak zijn gehoord. De vraag: „Waarom is oit niet geschied" zal de minister moeten beantwoorden. VELSER-AFFAIRE En weer klinken de vragen: „Wanneer komt de z g. Velser- affaire in openbare behandeling?" en hoe staat het met de andere duistere zaken Menten en Schal- lenberg? En wat denkt de minister te doen tegen geheime organisaties van ex-NSB-ers? RAAD-RECHTSHERSTEL Vrij algemeen is men er over teleurgesteld, dat er voor 1953 nog ruim 8.5 millioen is uitgetrokken voor de Raad van het Rechtsher stel. waaronder het Beheers-insti- tuut ressorteert. Men wil van de minister weten wanneer nu ein delijk deze instanties kunnen zijn geliquideerd. CRITIEK OP POLITIE Over het optreden van de politie zijn verscheidene Kamerleden lang niet tevreden Zij vinden, dat de agenten dikwijls te ruw optreden o.a. bij arrestaties en dan vaak onnodig gebruik maken van hun vuurwapens. VROUWELIJKE RECHTERS Artikel 7 der Beroepswet ver meldt nog steeds, dat leden van de rechterlijke macht van het manne lijk geslacht moeten zijn. Toch zijn er de laatste jaren enkele vrou wen benoemd. „Moet die wet nu met worden veranderd?" vraagt men, omdat het toch nog schijnt te zijn voorgekomen dat sollicitaties van vrouwen, op grond van deze bepaling, ter zijde zijn g<negd. Ondanks de vloed van vragen, die men stelt en de ernstige op merkingen. die zijn gemaakt, spre ken de meeste Kamerleden toch hun vertrouwen uit in het optreden van de nieuwe minister van Jus titie, mr Donker. (Advertentie 1. M.) Dickens lezen vraagt tijd en tijd is nu juist iets wat de mens van de tweede helft der twintigste eeuw te kort komt. Des te meer verdient de uitgeverij ..Het Spectrum" te Utrecht lof. dat zij heeft durven besluiten tot een nieuwe uitgave van Dickens „Vol ledige werken" togen een zeer lage priis. Zij werden met de oorspronkelijke illustraties verlucht. (Prijs 1.40 bij in tekening). Dickens ging met. open ogen door Londen, waar hij veel ellende zag. maar hij legde over dit alles een milde flans. De lotgevallen van Olivier Twist vert. C. J. Kelk) geeft een beeld van het leven in de werkhuizen. Moeilijke Tijden (vert. G J Werumeus Buning- En&ink) heeft het industriële kapitalisme en de klassenstrijd en de sociale mis standen tot onderwerp en in de Kleine Dorrit laat de schrijver zijn licht vallen op het gevangeniswezen, waarbij hl] zich op satirieke wijze uitlaat over de En gelse regering van die tijd Van Martin Chuzzlcwit (Ned. van W G. van Maanen). het boek dat een vrucht is van zijri bezoek aan de Ver. Staten, verscheen het eerste deel. Behalve Dombey Zoon (vert. Emmy van Lokhorst), het verhaal van de trots van de onbewogen koopman, en Grote Verwachtingen (Ned var Hein de Bruin) verscheen tot nu toe nog ,.A Tale of two cities", door Hans van Haa- ren. vertaald onder de titel „In Londen rn Parijs". Dickens schreef dit laatste boek in 1858 toen hij van zijn eerste reis naar Amerika was teiuggekecrd De schrijver had een moeilijke periode achter de rug en hij zocht rust in dc studie van een historisch tijdvak In het voorwoord van zijn boek schreef hu..Zozeer heb ik mij verdiept in al wat in deze blad zijden gedaan en geleden wordt dat ik het als het ware zélf doorleefd en door leden heb". JOURNAAL Bij de uitgeverij „Hollandia" te Baarn is een tweede druk verschenen van Martine Wittop Koning's ..In de keu ken". Dat binnen een jaar deze 2e druk nodig was. wekt geen verbazing, in aan merking genomen dat dit boek veel meer is dan een (uitvoerig) kookboek Het bevat daarenboven tal van gegevens over de voedingsleer. De plastic-band van het boek is een ander voordeel. Prijs 1 6.90. Het was de bedoeling dat de 25ste druk van de roman „Duikelaartje" door mevrouw G. E. van NesUilkens zou verschijnen als uitgave ter ere van de 75ste verjaardag van deze schrijfster Nu dit door haar overlijden op 8 Juli jl. niet zo heeft mogen zijn. zie men deze druk als een posthume hulde Het is een uitgave van Van Holkema Warcn- dorf, Amsterdam. (Prijs 5.90). (Advertentie 1. M.) Wro IP; i Verschil van mening bij Kamerleden DEN HAAG. In dc afdelin gen der Tweede Kamer is bii de behandeling der Justitie-begroting van gedachten gewisseld over het verschoningsrecht voor journalis ten, dat bijzonder actueel is ge- worden door dc gijzeling, enige I maanden geleden, van de Zaansc journalist Hommcrson. Is de minister voornemens, vra gen vele leden in het voorlopig verslag, om de totstandkoming van een wettelijke geheimhou dingsplicht voor journalisten te bevorderen? De leden, die het beroepsgeheim voor journalisten afwijzen, menen dat men van een journalist mag eisen, dat hij gegevens, waarvan hij weet of moet begrijpen, dat ze hem alleen kunnen worden ver schaft. omdat een ander zijn plicht tot geheimhouding geschonden heeft, niet publiceert. Doet hij dit toch. dan zou het in strijd zijn met het algemeen belang om hem het recht tot geheimhouding te geven ja zelfs de plicht daartoe op te leggen. Daardoor zou men hem verplichten om het onder zoek te bemoeilijken. Jongetje overreden door aanhangwagen van auto (Van onze correspondent) HOORN. Donderdagmiddag is in Grotebroek het 2Vz-jarig zoontje van de familie Snut tussen een vrachtauto en de aanhangwagen ge klommen. De chauffeur van de auto bemerkte de kleine niet en reed weg Het kind viel van de aanhangwagen en werd op slag gedood. de fantastisch goede ballpoint met het lange leven en het soepele schrift 990 Compleet C. Losse vulling t.'° \\\\U|||||III(„H////^ -nel wereld ier,,ce Parlementsontbinding moet op wettige wijze geschieden Masjóemi en PNI hebben hun standpunt bepaald DJAKARTA Tweegrote Indo nesische partijen, de Masjoemi cn de Partai Nasional Indonesia, hebben verklaard, dat ontbinding van het parlement slechts zou kunnen ge schieden op een wijze, die niet in strijd is met dc Grondwet. De Masjoemi zal bij de regering aandringen op het zo snel mogelijk houden van verkiezingen. Van de zijde van de P N.I. is evenwel mee gedeeld. dat de partij zich niet kan verenigen met het voornemen deze verkiezingen bij noodwet te regelen. CAIRO. Engeland heeft mach tiging verleend voor bet onmid dellijk vrijgeven voor Egypte van 5 millioen pond sterling, welke krachtens dc Brits-Egyptisrhc stcr- lingovereenkomst van 1951 eerst in 1953 zouden vrijkomen. De Egyptische regering zal de beschikbare ponden gebruiken voor hoog nodige aankopen in het bui tenland Tien dagen geleden had Engeland Egypte laten weten dat het van plan was de bevroren gel- oen gedeeltelijk vrij te geven. Jongeren vragen eigen verantwoordelijkheid in nationale politieke partijen DEN HAAG. Het Euro- pees forum der politieke jon geren heeft Donderdag tijdens haar bijeenkomst in de Rid derzaal een uit vier delen be staande ontwerp-resolutie met algemene stemmen aange nomen. In het eerste deel van de resolutie verklaren de Europese politieke jon geren, dat zij partijen en bewegin gen vertegenwoordigen, die in haar programma hebben dc verdediging (Advertentie LM.) ve etiket op de blauwe c kam bananen zelf co U de echte FYFFES Alleen echt met blauw etiket op iedere kam IS CHRISTELIJK SCHOOLCONCRES: (Van onze onderwijsredacteur) Het zevende Nationale Christelijke Schoolcongres. dat Donderdag te Amsterdam een aanvang nam en tot en met Zaterdag duurt, had 500 deel nemers naar de hoofdstad gebracht, onder wie zeventig buitenlanders. De minister van O.. K en W. mr. J. Th. L M. Cals. woonde de opening bij. zo ook prof. dr R. H. Woltjer. voorzitter van de Onderwijsraad, mr A de Roos, Amsterdams wethouder van Onderwijs, verschillende Kamerleden en andere autoriteiten. Het eerste congres van deze aard vond in 1913 plaats, het vorige in 1949 Drie en twintig verenigingen, die zich op het ge bied van het christelijk onderwijs bewegen, staan achter de organisatie In de rede waarmee de voorzit ter. prof. dr. K. Dijk. het congres opende karakteriseerde hij het doel van deze bijeenkomst als be zinning óp en beantwoording van de vraag naar het eigen karakter van de christelijke school. Minister Cals zei in zijn begroe tingsrede o m.. dat een pas be noemde minister van Onderwijs zich eigenlijk tot luisteren en kij ken zoii moeten bepalen, in deze omgeving, waar zó veel leerkrach ten, van onderwijzers tot hoog leraren. bijeen zijn. Maar spr. had ook, zij het vluchtig, in de refe raten gelezen en daarin de grond gedachte gevonden, dat het de op dit gebied bestaande vrijheid ts. die het christelijke onderwijs mo gelijk maakt Prof. dr J. Waterink betoogde o.a Het is een fout geweest van het westers intellectualisme, dat men (Advertentie LM.) ■n HÉfy-r* Haalt weer onbelemmerd ademEen paar van deze bizondere druppels In elk neusgat verzachten dc prik keling. maken het slijm los en verminderen dc zwelling der slijmvliezen. Probeert't NEUSDRUPPELS meende. onderwijs en opvoeding te kunnen scheiden. De Schrift onderscheidt tussen die twee zó weinig, dat voor deze beide be grippen meermalen een zelfde woord wordt gebruikt. Zijn in dc school opvoeden en onderwijzen organisch in elkaar vervlochten, dan is de vraag hoe wij datgene, wat de school aan het kind heeft te brengen moeten zien Pure kennisoverdracht is on mogelijk en dat dit hier of daar zonder meer zou geschieden is een fictie. van de democratische beginselen, zoals deze in de verklaring over dc rechten van de mens zijn vervat. Zij hebben die beginselen gemeen, die de hoeksteen vormen van de fede ratie van Europese staten. In het tweede deel wordt dc onver schilligheid van de jeugd voor dc poli tiek.' een algemeen verschijnsel ge noemd. Als oorzaken worden o.m. ge noemd het verlangen naar directe actie hij de jeugd het langzame tempo van heï democratische apparaat, de onmacht welke sommige nationale politieke par tijen tonen bij het oplossen van vraag stukken en de onverschilligheid van die partijen met betrekking tot de aspira ties van de jeugd Gevraagd wordt aan de partijen, zo mogelijk haar politiek aan dc neiging tot actie van de jeugd aan te passen en haar een werkelijke verantwoordelijk heid in eigen kring te geven Het vierde deel der resolutie heoft in het bijzonder op Europa betrekking. Gevraagd wordt aan de nationale poli tieke partijen een wezenlijke plaats in te ruimen voor de vraagstukken van de eenwording van Europa Verder waren er nog een aantal aan vullende amendementen Zo was men het eens over een voorstel om in de de. mocratische landen een campagnp te gen dc stcmonthouding in te zetten. Het amendement waarin wordt ge vraagd. dat door alle leden dc verkla ring van de rechten van de mens wordt geratificeerd, werd met algemene stem men aangenomen. Bij de eindstemming bracht de Anglo-Scandinavische groep van conservatieve jongeren de poppen aan het dansen door te verklaren, niet mee te kunnen gaan mei het eerste deel der resolutie, dc federa tie van Europese staten. Toen men tenslotte tot dc ontdekking kwam. dat het alleen maar om een woord en vertalingen ging en men het eens werd over de betiteling ..European community kon de resolutie met algemene stemmen worden goed gekeurd. Noors vrachtschip wordt 'sinds Zondag vermist ST JOHNS (Newfoundland) De Noorse vrachtboot ..Dux" op weg van Rotterdam naar Montreal, heeft sinds Zondag niets van zich laten horen Het was later 400 mijl beoosten Bolle Isle. Newfoundland er heeft in dit gebied een der ergste stormen van bet seizoen gewoed. De ,Dux" meet 2500 ton. (Advertentie LM.) Een gek wil vaak antwoord op vragen Waar wijzen geen kans zelfs toe zagen Maar stelt men hun de vraag Een glaasje Tip vandaag? Is t antwoord Nou. helst alle dagen 1" 'n TIP VAN BOOTZ Inz Hr M 1 fi. Tip B R'dam, ontvangt 1 tl. Bootz" Cherry Brandy „Evertsen was de eerste die oliesporen van het „wrak ontdekte (tan onze correspondent) MIDDELBURG. Met een grootscheepse oefening In de Zeeuwse wate ren. waarbij een smaldeel werd ingeschakeld, heeft de Koninklijke Marine gisteren voor het eerst gedemonstreerd, dat zy. indien een onderzeeboot bij het duiken onverhoopt in moeilijkheden zou geraken, in staat is snel en efficient hulp te bieden. Gistermorgen om 8 uur werd het alarmsein Maboo 2 gegeven, hetgeen wilde zeggen, dat dc duikboot Zwaardvis reeds twee uur te lang op de bodem van de Roompot lag. Onmiddellijk werden alle in de huurt verblijvende schepen, naar de plaats van de „ramp" ge dirigeerd. Terwijl de bemanning van het pa trouillevaartuig Queen Wilhelmina vruchteloos de Westelijke hoek af zocht. zag men van dc Evertsen af aan de Oostzijde een oliespoor. Met het asdic-apparaat werden echo-pei lingen uitgevoerd. Inmiddels scheerde een Sca Otter laag over het water om naar olie. luchtbellen cn drenkelingen te speu ren. Op de O 21 slaagde men er weldra in met de onderwater sein installaties contact met de Zwaard vis te verkrijgen en toen ook nog het echolood van het opnemings- vaartuig Luymes zijn goede diensten (Advertentie LM.) Een vlaggetje geeft de plaats aan waar de duikboot „Dc Zwaardvis" is „vergaan". Enige honderden marinemensen cn een aantal schepen moesten het verganeschip zien tc redden. Deze oefening van de Marine werd gehouden in de Ooster- schelde tussen Schouwen en Noord-Beveland. Denen antwoorden op Russische nola KOPENHAGEN. Dr Sovjet- Unie heeft in October bij de Deense regering geprotesteerd tegen de mo gelijkheid van het legeren van Wes telijke geallieerde strijdkrachten op Deens grondgebied Dit protest is Woensdag door Denemarken beant woord. In dit antwoord verklaart de Deense regering dat haar buiten landse politiek is gegrondvest op de krachtige overtuiging dat het Noord- Atlantische verdrag een uitsluitend verdedigend karakter draagt en dat het noch tegen de Sowjet-Unie. noch tegen enige ander land is gericht. Denemarken kan er dus niet mede instemmen dat in verband met het Atlantische Pact genomen maatre gelen een bedreiging zouden kunnen vormen van Sow jet-Rusland of van enig ander land. Indien dit wel zo zou zijn. zou Denemarken daaraan nooit medewerken, aldus een verkla ring van de Deense minister van Buitenlandse Zaken Kraft in de volksvertegenwoordiging. West-Duitsland verwerpt invoering doodstraf BONN De West-Duitse Bonds dag heeft zich Donderdag in een tweetal stemmingen tegen weder invoering van de doodstraf uitge sproken Een wetsontwerp van de „Duitse Partij", dat de wederinvoe ring van de doodstraf beoogde, werd met 216 stemmen tegen 103 en 10 onthoudingen verworpen. Ook een motie, waarin om wederinvoering van de doodstraf voor de zwaarste misdrijven werd verzocht, werd verworpen: 175 afgevaardigden stemden tegen, 134 vóór en 14 ont hielden zich Weer vuurgevecht met gevangenen in Korea POESAN. Vier Koreanen wer den gedood en drie gewond toen vandaag een massale uitbreekpoging werd gedaan uit een gevangenen kamp voor guerillastnjders in Kwamgjoe, ten Westen van Poesan. Honderdveertien gevangenen pro beerden de wapenopslagplaats bin nen te dringen. De bewakers open den het vuur en wisten de opstand te dempen na een gevecht van 45 minuten. (Van onze correspondent) MIDELBURG. „Levensgevaarlijk!" Badgasten, die deze zomer hun vacantieweken aan dc Walcherse kust doorbrachten hebben dit alarmerende woord met koeien van letters op een reus van een bunker aan de "voet van de duinen te Oostkapelle geschreven en zij deden dat niet voor de grap. Deze erfenis van de bezetters is namelijk door de zee zó ondermijnd, dat het voorste deel angstwekkend in de lucht is komen te hangen. Andere bunkers liggen reeds verbrokkeld op het strand als een somber symbool van het nieuwe, grote gevaar, dat Walcheren en wel met name het duin- en recreatie gebied bij Oostkapelle bedreigt: de duinafslag. Jaarlijks vreet 'de zee hier namelijk v.es meter van de duinvoet weg. met het resultaat, dat aan het kustgedeelte. waar geen borstwering van paalhoof den bescherming biedt, reeds een inham is ont staan van 200 meter diep te en vele honderden me ters lengte. Steeds verder dringt de zee op en nadert angstig dicht het water wingebied van de gemeen, te Middelburg, waarvan het waterleidingkanaal ernstig wordt bedreigd. In Oostkapelle en niet alleen waar. vraagt men zich bezorgd af. wat er zal gebeuren, indien er nog eens zo n stormvloed komt, zoals in Maart '49, toen op één dag vijftien meter van het duin werd weggeslagen, indien het zoute water bij elke storm het land invloeit en de zeewind steeds meer vat krijgt op de beplantingen Wat zal er dan uiteindelijk overblijven van het prach tige recreatiegebied achter en in de duinen, waar 170 ha bos zich uitstrekt en waar men geen bordjes „Verboden toegang" aan- treft"> Snel en doeltreffend in grijpen is dringend gebo den en dat kan. wanneer men zestien nieuwe paal hoofden voor het strand aanbrengt Dat vergt ech ter een uitgave van 2.8 millioen en het gaat er nu maar om. wie dat zal betalen. Het duingebied is unicum in den lande' particulier bezit, namelijk van twee instellingen, die opgericht werden met het doel de bossen als recrea tiegebied voor Walcheren te behouden en van een stichting ten bate van het zwakke kind. Het spieekt vanzelf, dat het gold daar niet vandaan kan komen. Evenmin rijn de gemeen ten Oostkapelle en Dom burg en de Polder Wal cheren bij machte het enorme bedrag te voteren. De Polder heeft al genoeg zorgen over de zeewerin gen tussen Westkapelle en Zoutelande Alle hoop is nu geves tigd op de regering, maar ook van die zijde kwamen nog geen definitieve toe zeggingen. Langer uitstel zal het werk echter alleen maar duurder maken: de zee vreet onweerstaanbaar door en de schade dreigt daardoor steeds aanzienlij ker te worden. In de jaren dertig, toen de afslag zich voor het eerst demon streerde. heeft men zijn kansen voorbij laten gaan: toen had men de zestien paalhoofden voor een half millioen gulden kunnen plaatsen Ook na de diik- dichtingen, toen al het no dige materiaal, tot het smaLspoor toe. op Walche ren was, heeft men ver zuimd aandacht aan het probleem van Oostkapel le te schenken. Tweemaal dus heeft dc zuinigheid de wijsheid reeds bedrogen; de bewoners van Walche ren hopen niet, dat ook in dit geval driemaal scheeps recht is. want de zee is onverbiddelijk en men zou dan wel eens te laat kun nen zijn. had bewezen, kon de positie van het „wrak" gemarkeerd worden. Met twaalf handgranaten werd 't sein gegeven dat de opvarenden van de onderzeeër een poging konden ondernemen om via het ontsnap pingsluik de vrijheid te bereiken. Een luchtbel was het teken, dat men dit op de bodem van de Room pot had begrepen Het was echter te koud om ook dit onderdeel van de reddingsoperaties op realistische wijze uit te voeren. De duikers Wout van Fessem cn Lou van der Pluym gingen ver volgens van het bergingsvaartuig en van een duikerswerkschip af te wa ter en laatstgenoemde wist inder daad het achter ontsnappingshnk van de Zwaardvis te bereiken. Een uurtje later kwam de Zwaardvis ook weer boven het wateropper vlak uitkijken en dit betekende het einde van deze geslaagde oefening. Thee Advies Bureau wordt opgeheven (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Het Thee Advies Bureau, dat tot taak had het maken van propaganda voor thee in Neder land. zal Maandag 3 November wor den gesloten. Dit komt doordat het budget, dat voor dit Thee-Centrum beschikbaar was. enorm is ingekrom pen door het uittreden van India en Indonesië uit de International Tea Market Expansion Board, die voor de financiering zorg droeg. Aan 21 personeelsleden is ontslag aange zegd. MANDRIL verschijnt begin November met «en SPECIAAL NUMMER over „HET GEVAL LAGES" beschouwingen van Mr FRANcOlS PAUWELS cn JOOST DE KLERK Verder X Lages getekend door: Boom - Bijmoer Doeve - .lordaan - Van Os Samson Uschl Verkrijgbaar in dc boekhandel en alle kiosken PRIJS 85 CENT Netto opbrengst van dit nummer ter beschikking van DE STICHTING 1940—1945 Duitsers willen geen NATO-instructiefilms meer copiëren BONN Duitse autoriteiten heb ben in een filmstudio te Rcmagen de copiëring van instructiefilms stopgezet, die bestemd waren voor de opleiding van strijdkrachten van het Atlantisch Pact aldus heeft de pers dienst der West-Duitse liberale par tij medegedeeld. De liberale afge vaardigde dr Mende had tegen deze films. d:e gevechten van man tegen man in beeld brachten geprotes teerd. omdat zij door „oorlogspro paganda misvormde hetze-films" zouden zijn. De films dateerden na melijk uit de oorlog cn de Duitse tegenstanders der geallieerde solda ten werden naar Duitse opvatting in een kwaad licht gesteld. Rijdend postkantoor „Voor het kind" trekt weer door het land DEN HAAG De stichting ..Voor het kind" zal van 17 Nov tot 31 Dcc. weer met een autobus door Neder land trekken om de verkoop van kinderpostzegels te bevorderen. Dit rijdende postkantoor zal de vol gende plaatsen bezoeken' Eindhoven 17 en IR Nov.; Roosendaal 19 Nov.; Borgen op Zoom 20 Nov.; Vllssingen 21 Nov Middelburg 22 Nov.; Rotterdam 24 en 25 Nov.: Den Haag 26 cn 27 Nov.; Leiden 28 Nov.. Utrrcht 29 Nov.; Maastricht 1 Doe Kcrkradc 2 Dcc Heerlen 3 Dcc Luttcrade-Gclecn I Dec.; Roermond 6 Doe Apeldoorn 8 en 9 Dec Nijmegen 10 Dcc.; Wagcningen 11 Dec.; Arnhem 12 Dcc.; Enschede 13 Doe.; Zwolle 15 Dcc Meppel 16 Dcc.. Groningen 17 Dec Leeuwarden 18 Dcc.; Hecrcnvcen 19 Doe Alkmaar 20 Dcc.; Haarlem 22 Doe. (tevens Blocmendaal); Overvccn 23 Dec.; Heemstede 24 Dcc Hilversum 29 Dec Amersfoort 30 Dec.; Amsterdam 31 Dcc. OUD-BURGEMEESTEROUD NU HOOGLERAAR ?5 Ambtenaren hebben geen duivelse lust de burgers te kwellen, zei nieuwe prof. ROTTERDAM „Even hub ik geaarzeld toen ik op wat men de pensioengerechtigde leeftijd noemt het aanbod kreeg, de voor mij nieuwe functie van hoogleraai te gaan vervullen Ik heb het aanbod aanvaard om het aantrekkelijke van de opdracht en om het ver frissend contact met de jeugd, dat aeze functie mogelijk maakt al dus zei prof. mr P. J Oud. toen hij Donderdagmiddag het ambt aan vaardde van buitengewoon hoog leraar in het Nederlands staats- en administratief recht aan de econo mische hogeschool. Zijn inaugurele rede over het onderwerp „De verhouding der ver schillende overheidsmachten" be handelde de „in onze tijd voort durend toenemende overheidsbe moeiing". Uitgangspunt daarbij moet zijn, dat er zowel bij het ne men van maatregelen als bij het toepassen ervan rechtvaardigheid zal zijn, prof Oud kwam lot de conclusie dat het er met de vrij heid niet goed voor zou staan wan neer scheiding van wetgevende en uitvoerende macht noodzakelijk zou zijn Ook de rechtspraak heeft in ze kere zin een wetgevend karakter, aldus prof. Oud. Uitspraken van de Hoge Raad b.v. staan vaak gelijk met wetgeving „Ter waarborging van de vrijheid is publiciteit dan ook onontbeerlijk". „In mijn bestuursperiode heb ik Meineed in speelholzaak AMSTERDAM. Het Gerechts hof heeft de 28-jarige mannequin L. F. K. wegens meineed, afgelegd in een strafzaak betreffende ha zardspel, veroordeeld tot vier maan den gevangenisstraf. Dit arrest is conform de eis gewezen en vormt een bevestiging van het vonnis, dat de rechtbank verdachte in eer ste instantie had opgelegd. In de strafzaak betreffende het hazard spel had de mannequin aanvanke lijk als getuige onder ede ver klaard, dat in haar huis aan de Jan Luykenstraat slechts roulette werd gespeeld door haar eigen kennissen en bovendien, dat na af loop iedereen zijn geld weer te rugkreeg. Later moest zij op deze verklaring terugkomen en beken nen een meineed te hebben afge legd. CAIRO. De Egyptische pre mier-generaal, Naguib. heeft Don derdagavond bij de West-Duitse ambassadeur te Cairo, Pawelke. een protestnota ingediend tegen het West-DuitsIsraëlische verdrag in zake de herstelbetalingen Dc Egyptische ministerraad is Donderdag na een onderhoud van eerste minister Naguib met de West-Duitse ambassadeur Pawelke, in spoedzitting bijeengekomen Op deze vergadering werd besloten de politieke commissie van de Ara bische Liga op zeer korte termijn bijeen te roepen om de toestand tc bestuderen, die voortvloeit uit het West-Duitse voornemen zich aan het accoord inzake herstelbetalin gen aan Israel te houden. genoeg van het ambtelijk apparaat gezien om le mogen zeggen, dat ambtenaren er geen duivelse lust in hebben, de burgers te kwellen", zei prof Oud. „Wij beschikken over een toegewijd ambtenarencorps, dat zijn werk in het algemeen belang zo goed mogelijk verricht. Het gaat aaarbij echter om het algemeen be lang zoals de ambtenaren het zien. Wie hier van despotisme zou wil len spreken, zal dit op zijn minst verlicht despotisme moeten noe men." De 36-jarige pianist Freddie Har- rison, die op het ogenblik in het Londe.nse Windmill Theatre op treedt. is eigenlijk meer een kun stenmaker dan een kunstenaar. Een maat rust vindt hij blijkbaar tijdverspilling, want zodra hij de laatste noot voor die maat heeft aangeslagen, springt hij van zijn stoel, maakt een onberispelijke salto mariale en is juist weer op tijd „terug" om zijn stukje zonder onderbreking uit te spelen. Het fort Pampus in de mond van het IJ is opgeheven als vestingwerk Er wordt nog over gepraat wat ze nu gaan doen met het eilandje, waar vroeger de schepen voor Pampus lagen, voor ze in Amsterdam kwamen. Een Sardijnsc schaapherder is ver oordeeld tot twee Jaar en drie maanden, omdat hij drie lippenstiften, con bijen korf. een lam. zeven koeiebcllcn en een mes had gestolen Vraag: wat wilde hij met drie lippenstiften? In Bergen op Zoom is een machtig® bruiloft gevierd. Het echtpaar Tilburg- Van Overvcld was vijftig Jaar getrouwd en de vader van de bruid, de 97-jarige Janus van Overvcld reed mee in de koets, dc hele stad door. Dc Old Bailey in Londen, waar al heel wat misdadigers het doodvonnis hebben horen uitspreken, heeft om meer speelgoed voor dc kinderkamer ge vraagd. De speeltjes zijn nodig om de kinderen zoet te houden van ouders die als getuige worden opgeroepen. Liefst geen trommeltjes cn trompetjes werd er bij gezegd Hobbelpaarden még. Binnenkort draait dc eerste Neder landse gasturbine proef Vijf grote Nederlandse fabrieken hebben er aan gebouwd. In middeleeuws wambuis en kort® broek is Fred T urk. de zwanenhoeder van koningin Elizabeth zijn vijfdaagse tocht langs dc Theems begonnen om de zwanen van Hare Majesteit te tellen en te keuren. Alle nieuwe wilde zwanen krijgen een tekentje op hun snavel om te laten zien dat ze van dc koningin zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 3