31 Wereldspaardag! 30% korting Beter bij ffattenbuvg _Y£Ttv,§vwK»€,r vmm RECLAME-VERKOOP UITENBERG s Herenhorloge f» RIJKSPOSTSPAARBANK Vrijdag 31 October 1952 Fijne porseleinen dames kop en schotels Ook in de kleinere modellen 1.952.95 enz. Chroom J met staalbodem J het kwaliteit! horloge Vanaf f 45.- TJTRECHTSKSTR. 13 Juist NU adverteren 30% KORTING 30% KORTING 30% KORTING O InederlandL Lange Viestraat 3 VERKRIJGBAAR BIJ: Boekhandel J. H. ITTMANN, UTRECHTSESTRAAT 46 TEL. 6608 QSMIA evenals alle andere bekende merken, vindt U bij LORJE's Boekhandel, UTRECHTSEWEG 60 TEL. 3515 Boekhandel G. JOH. VAN MUNSTER, MOLENSTRAAT 76 TEL. 6831 Boekhandel NOVA, LEUSDERWEG 184 TEL. 4935 Boekhandel G. A. DE WEILLE ZN., ARNHEMSE WEG 5 TEL. 3464 Boekhandel G. G. VEENENDAAL, ANGESTRAAT 33 TEL. 3232 Een belangrijke dag voor het sparen in de gehele wereld. Sparen gaat iedereen aan, of hij jong of oud is. Er móet nu eenmaal gespaard worden. Door de enkeling, omdat hij de grote uitgaven, waarvoor hij in de toe komst komt te staan, niet uit de lopende inkomsten kan betalen. Maar ook voor allen te samen is sparen noodzakelijk, omdat met die gespaarde gelden allerlei werken van algemeen belang gefinancierd worden. En er wórdt gespaard, ook in Nederland, op duizenden scholen, in millioenen gezinnen. Wereldspaardag, een dag om allemaal nog eens hardop tegen onszelf te zeggen: Sparen maakt van centen guldens en met guldens kan je wat doenl 2076. „Haha", zei de directeur, die nog steeds niet in zijn lege schatkamer gekeken had: „Ziet U wel, dat alles in orde is, commissaris. Geen vlieg kan in deze kluis doordringenl" Voordebijl haalde diep adem en hij klom door de opening naar binnen. Ik volgde hem. De directeur schrok eerst van onze grim mige toeten, maar die schrik was nog niets vergeleken bij de schok, die hij kreeg toen hii ook naar binnen klom en de volkomen leae geldzakken en kisten zagl Hij gaf een diepe zucht en viel van zichzelvenl Voordebijl en ik merkten het niet eens, de commis saris stond te vertellen dat hier een prima vakman bezig geweest moest zijn, want hij zag nergens vin gerafdrukken en ik zocht wat tussen de rommel en deed een vreemde ontdekking. Ik raapte een voor werp op en toonde het de politieman. „Kijk eens", zei ik: „Een scherf van een gebloemd ontbijtbordje. Hoe komt die nu hier?" „Hoogst verdacht", bromde Voor debijl: .Maar kom mee, we moeten ons haasten. Er is nog één grote bank in de stad, we moeten de da ders voor zijn, want ze zullen het daar ook wel gaan proberen." Het werd al avond buiten toen we weer in de auto stapten en in topsnelheid naar de Grote Staatsbank reden ZATERDAG 1 NOVEMBER 9 UUR begint onze geweldige van HEREN CONFECTIE-COSTUUMS EN HEREN WINTERJASSEN Op al deze le KLAS confectiecostuums en winterjassen, geven wi| VOORBEELD: Een costuum geprijsd voor 125,— U be,ooit 125,- 30% 87.50 Ma* kMsimakei UTRECHTS ESTR. 26 TELEFOON 332.5. et O a O m O z I— tc O sé tS O <vj O Z h* ee O tS o <n O Z O ut 30% KORTING 30% KORTING 30% KORTING Er zijn bladen, waarmee U zien bepaald in Uw studeerkamer (indien aanwezig) zou moeten terugtrekken om ze te lezen. Bladen met het ene artikel na het andere waarvan U zegt: ..Hoe interessant, dat moet ik beslist lezen als ik er eens rustig de tijd voor heb"En dan komt U er niet meer aan toe! Er zijn andere bladen, die U thuis, in de tram. aan het strand overal even kunt doorkijken, en dan vouwt U ze op of laat ze liggen: nu „weet U het wel". Er is echter een blad, zo degelijk van inhoud, dat het de moeite loont U er eens rustig in te verdiepen als U daar tijd en gelegenheid voor hebt. en tegelijk zo boeiend en veelzijdig, dat U er staande in de bus moeilijk van af kunt blijven en dat U 's zomers op het sirand de lectuur ervan niet als een geestelijke belasting hebt gevoeld. Een blad. dat een verregend weekend op gelukkige wijze vult en op Uw gezegendste vacantiedag Uw gewaardeerde metgezel kan zajn. D.t Mad i. VRIJ NIDERJAND Neem de proef, vergelijk zo U wilt, en U blijft lezer. Maak gebruik van onderstaande bon. PROEFABONNEMENT tegen Tg&fe, gereduceerde prijs Aan de Administratie van „Vrij Nederland". Raamgracht 4. Amsterdam-C. Ondergetekende verzoekt ter kennismaking ais PROEFABONNEMENT 10 achtereenvolgende nummers van „Vru Nederland" te ontvangen tegen de gereduceerde prijs van 1,90. Dit bedrag wordt U hierbij ln postzegels/per post wissel/per giro (Postgiro nr 135176) gezonden. Naam: 4 Straat: Plaats: Datum:

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 4