Amerika nog besluiteloos aan vooravond der verkiezingen Boven de 6000 meter verloor De Booy zijn evenwicht 7 Moet U eens hóren! Griffie van rechtbank gaf onjuiste acten af GEOLOOG EGELER VERTELT: Nederlandse Andes-expeditie volledig geslaagd Kamer heeft op ft ogenblik geen tweede voorzitter POffiOT SPEELT BRIDGE V Felle eindstrijd om gunst der onafhankelijke kiezers Delft heeft huizen verloot Radioprogramma Verdachte in hoger beroep had van beroep afstand gedaan Ac*Uitt "aa, Ac*e o p AGATHA CHRISTIE trekken, t Seen tomer meer. Toe. nad(?:;!,a"f rjf'Jme» te vinde" ga er een In I Anne [Vrijdag 31 October 1952 (Van ccn medewerker) NEW YORK. Slechts luttele dagen schelden ons nog van de presi dentsverkiezing, welke over Amerika's toekomst en wellicht ook over de Westelijke beschaving zal beslissen. De strijd tussen de beide candldaten, Eisenhower en Stevenson, heeft zijn hoogtepunt bereikt en hun standpunt en methoden zijn thans algemeen bekend. Desondanks komen alle enquetes van instituten, tijdschriften en dagbladen tot de conclusie, dat een aan zienlijk deel van de kiezersmassa nog geen beslissing heeft genomen. Het doel van de ononderbroken reeks redevoeringen en reizen, zowel van Eisenhower als van Stevenson en Truman, is dan ook genoemd deel van de kiezers te winnen. Wanneer men de situatie in grote lijnen wil analyseren, dient het vol gende te worden opgemerkt: Eisenhower is erin geslaagd, dank zij zijn verzoening met Taft en zijn blijven vasthouden aan Nixon, de veelomstreden fanatieke candidaat voor het vice-presidentschap even als aan de fascistisch georienteerde McCarthy en dergelijke figuren, dc gespleten republikeinse partij na de Conventie te Chicago bijeen te hou den en zich bovendien te verzeke ren van de steun van de felste reactie en van de isolationisten. Daarmee heeft hij echter tevens de liberaal-republikeinse elementen, evenals vele democraten, welke in hem de man van „de middenweg" begroetten, van zich afgestoten Ver der heeft hij door een wijziging van zijn standpunt met betrekking tot belangrijke kwesties al naar gelang het kiesdistrict en door zijn al te eenvoudige beloften een onrust te voorschijn geroepen, welke het Tru man wel zeer gemakkelijk maakte, het prestige van de generaal te on dermijnen. Stevenson, die bij zijn verkiezing tot candidaat der democratische partij een nog vrijwel onbekend man was, heeft sindsdien door zijn hoge mate van geestigheid en zijn ongewoon volgen van één politieke lijn aan aanzien en bewondering gewonnen. Zijn promotors, die nog maar enkele dagen geleden gedepri meerd zeiden, dat de datum van 4 November veel te vroeg kwam en dat hun candidaat, om zich van de overwinning te verzekeren, nog een maand lang zijn campagne zou moe ten kunnen voortzetten, stellen van daag vol vertrouwen de aanwas van zijn aanhangers vast en worden aan gemoedigd door de overgang van liberale republikeinen, zoals senator Morse, naar het democratische kamp- Maar terwijl de vakbonden aan eengesloten achter de democraten slaan, evenals de meerderheid van de negerbevolking, die Stevenson en Truman in Harlem «de New Yorkse neger-wijk) een geestdriftige ont vangst bereidde, in tegenstelling tot de koele ontvangst van Eisenho wer. kan de democratische partij nauwelijks rekenen op een aaneen gesloten steun der landbouwers, zo als in 1948. En ondanks haar ver standig tegemoetkomen aan katho lieke gevoelens vervullen de Ierse en Italiaanse bevolkingsgroepen haar met grote zorg. Verder zijn tal van de democratische kiezers van 1948 dit keer ten zeerste in beroe ring gebracht door de principiële kwesties, welke deze verkiezing be heersen. Dit geldt zelfs nog in ho ger mate voor de traditioneel tussen de partijen heen en weer schom melende besluitloze massa. Zes principiële kwesties treden op de voorgrond en drie schijnen in het voordeel van Eisenhower te zijn. 1. De oorlog in Korea, die het de mocratisch bewind noch een over winning noch vrede opleverde. 2. Het binnenlandse communisti sche gevaar, de angst voor spionna- ge en de blijkbare onmacht van het landsbestuur, om beslissend in te grijpen. 3. De hoewel in de laatste tijd door de beide andere punten over schaduwde „corruptie" in Washington, gecombineerd met cen tralisatie en hoge belastingen. Alle drie voornoemde kwesties veroorzaakten de roep naar een nieuwe sterke hand. naar nieuwe methoden en de slagzin, dat de tijd rjjp was voor een verandering van het bewind. Drie andere kwesties zijn daaren tegen ongetwijfeld in het voordeel van Stevenson. 1. De gunstige toestand van 'g lands huishouding, in tegenstel ling tot de depressie onder het re publikeinse bestuur van twintig jaar geleden. 2. De angst voor een militair aan het hoofd van het land, die mil- lioenen Amerikanen in het bloed zit. die ondanks Eisenhowers be loften inzake vrede in Korea het dreigende spook van een derde wereldoorlog bij velen levendig houdt. 3. De kwestie van de persoonlnke practische geschiktheid van de can didaat. waarbij ook in niet-intellec- tuele kringen het etiket, dat Eisen hower lang heeft gedragen als dat van een in de internationale diplo matie doorknede man. die tevens dc binnenlandse politieke tegenstellin gen zou kunnen opheffen, langza merhand meer aan dc persoon van Stevenson wordt gehecht. De vraag, hoe kiezers, die nog geen beslissing namen, deze kern problemen beoordelen, leidt tot de tweede vraag, wat op de twee mil- lioen vrouwelijke kiezers meer in druk maakt: de oorlog in Korea, waarvan Eisenhower het einde be looft, of de herinnering aan de repu blikeinse economische depressie? Wat is de mening van de zeven en een half millióen nieuwe kie zers, die de depressie niet hebben beleefd, maar de oorlog in Korea vrezen. Maar zelfs enquêteurs, die het antwoord op deze concrete vra gen menen te kunnen geven, moe ten toegeven, dat alleen daarmee het geheim van de vierde Novem ber nog niets is onthuld Want dat zovele kiezers het nog niet met zichzelf eens zijn, ligt aan het feit dat zij zich dit keer geplaatst zien voor een beslissing, die oneindig in grijpender is in het leven van de enkeling dan vroegere. Beide candldaten hebben gewezen op de moeilijke problemen in bin nen- en buitenland. De toegejuichte generaal schijnt ze geheel zelf. door middel van zijn wereldberoemde persoonlijkheid te willen oplossen en maakt meer indruk met zijn stra lend lachen en zijn vreugdevolle in de lucht zwaaiende armen dan met zijn woorden. Gouverneur Stevenson, die be dachtzaam en uiterst voorzichtig spreekt, belooft geen wonderen, be looft in het geheel niets. Hij zegt. dat hij geen wonder-oplossingen kent en dat de taak van het volk ligt op de lange doornenrijke weg van Trumans bewind. Het werkelij ke doel daarbij is de verdediging van de vrijheid in Amerika en de gehele wereld. Weinig landen zien zich heden ten dage, zoals Amerika, geplaatst voor de vraag, zelf door een ver kiezing van een staatshoofd, dat ge lijktijdig regeermacht heeft, te be slissen of het al zijn nationale en voor alles internationale zorgen in blind vertrouwen op de schouders van één man wil afwentelen of een man wil volgen, die zonder enig voorbehoud nieuwe offers, en dc strengste persoonlijke verantwoor delijkheid verlangt. Wanneer men zich dit drama tisehe geen besluit namen, voor ogen houdt, kan men slechts de volgen de prognose voor de verkiezings dag stellen: Als het de democraten in de en kele dagen, welke nog resten, ge lukt de zwerende massa over te ha len tot het 'ationele idealisme van Stevenson, din is hij. zoals ztjn vol gelingen vol vertrouwen in de rap heid van het volk vandaag verkon digden.^ de neuwe president der V S Kunner de psychologische voorwaarden hiervoor niet meer worden verkngen. dan zal de suc cesvolle pa; dan succesvolle generaal voor.de zwaarste verant woordelijkheid van zijn loopbaan worden geplaajt en een last moe ten dragen, zoas nimmer een niei- politiek man eiiin ieder geval nim mer een repilUikein in onheils zwangere dagert heeft getorst. Beloning propagandisten W oningbouulening 1952 DELFT Het gemeentebestuur heeft onder bijna tweehonderd pro pagandisten voor de Nationale Wo ningbouwlening 1952 tien huizen ver deeld. Een ervan werd zonder meer toegewezen aan de kampioen-pro pagandist de heer C. Th van Rave- steyn, die kans had gezien 189 posten af te sluiten met een totaal-bedrag van 48.050.—. De andere negen wo ningen werden onder de propagan disten verloot onder toezicht van de commissaris van politie. De loco-burgemeester, de heer J A. Lausberg, deelde mee. dat Delft zich uitstekend heeft gehouden. De Nat. Woningbouwlening heeft in to taal ruim 127 millioen opgebracht. In Delft was de opbrengst 1 184 465. hetgeen neerkomt op 17.50 per in woner Het landelijk gemiddelde be droeg j 10.50 per inwoner. ZATERDAG 1 NOVEMBER HILVERSUM I. 402 m. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Gram.muziek. 7.45 Morgengebed en liturgisch® kalen der. 8.00 Nieuws. 8.15 Gram.muziek. 9.10 Plechtige Hoogmis. 10.30 Waterstan den. 10.35 Voor de kleuters. 10.50 Gra- mofoonmuziek. 11.00 Voor dc zieken. 11.45 Gram.muziek. 12.00 Angelus. 12.03 Promenade orkest en soliste. (12.30 12.33 Land- en tuinbouwmededelingen). 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws en Ka tholiek nieuws. 13.20 Amusements muziek. 13 50 Gram.muziek. 14.00 Boek bespreking. 14.10 Gram.muziek. 14.20 Engelse les. 14.40 Zang en piano. 15.00 Kroniek van letteren en kunsten. 15.40 Koorzang. (Intermezzo: Gram.muziek). 18.05 Militair orkest. 16.30 De schoon heid van het Gregoriaans. 17.00 Voor de jeugd. 18.00 Gevarieerde muziek. 18.15 Journalistiek weekoverzicht .18.25 In strumentaal septet. 18.40 Regerlngsuit- zending: ..Zoeklicht op de Westers® De fensie". 19.00 Nieuws 19.10 Z K.H. Prins Bernhard in Midden- en Zuid-Amerika. 19.15 Gram.muziek. 19.20 Parlements- overzicht. 19.30 Gram.muziek. 20.25 De gewone man zegt er 't zijne van. 20.30 „Lichtbaken" causerie 20.50 Thuisfront- Tombola. 21.35 Actualiteiten 21.45 „De spiegel der zaligheid van Elckerlyc", moraliteit. 22.37 Wij luiden de Zondag in! 23.00 Nieuws. 23 15 Nieuws in Espe ranto. 23.22—24.00 Gram.muziek. HILVERSUM II. 298 m. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10Gram.muziek. 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.33 Gramo- foonmuzlek. 8.00 Nieuws. 8.18 Gramo- foonmuziek. 8.55 Voor de huisvrouw. 9.00 Gram.muziek. VPRO: 10.00 „Tijde lijk uitgeschakeld", causerie. 10.05 Mor genwijding. VARA: 10.20 Voor de ar beiders In de continubedrijven 11.40 Pianorecital. 12.00 Gram.muziek. 1230 Land- en tuinbouwmededelingen. 12.33 Orgelspel. 13.00 Nieuws. 13.15 Commen taar. 13.20 Dansmuziek. 14.00 Radio- week journaal. 1435 Gram.muziek. 14.45 Boekbespreking. 15.00 Dansmuziek 15.30 „Van de wieg tot het graf". 15.45 Gra- mofoonmuziek. 16.15 Sportpraatje. 16.30 Radio Philharmonisch orkest en solist. 17.15 Voor de Jeugd 18.00 Nieuws. 18.15 VARA-Varia 18.20 Vrouwenkoor 18.35 Harmonie-Orkest. 19.00 Artistieke staal kaart. VPRO" 13 30 ..Passepartout" eau serie 19 40 „Het oude testament tn deze tijd", causerie. 19.55 ..Dez® week" cau serie. VARA- 20.00 Nieuws 20.05 Geva rieerd programma. 22.00 Socialistisch commentaar 22.15 Lichte muziek. 22 40 Onder de pannen", hoorspel. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Verzoekprogramma. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. len onregelmatigheid bij het appèl van een 24-jarlge verdachte was Dondrdag oorzaak van een reeks ontdekkingen, die de president van het Araierdam.se Gerechtshof, mr Nepperus, er toe brachten op te merken: „Dit is een buitengewoon ongewenste gang van zaken bjj de griffie". Het betrof hier de taak van de Amsterdamse stationSgnbtenaar B K., die twee maandem jeleden door de rechtbank was veroordeeld tot een jaar waarvan \»i-r maanden voorwaardelijk wegens verduiste ring van zeshonderd spoorkaartjes. Donderdag kwam hij li hoger be roep. In het dossier lag echter een door de verdichte gettkende ver klaring, dat hfo afstanc deed van hoger beroep tn op groid daarvan meende de piocureur-geieraal, mr Bakhoven, dat de zaak niet kon worden behancgld. De presideni liet de betrokken ambtenaar ter griffie koten om te onderzoeken hce het mokelijk was, dat er in deze saak zowql een acte van afstand alsjen aantekening van hoger beroep in het dossie; lag. Het werd niet duidlijk of K, niet be grepen had wat bij deed tóen hij de acte van afstanc tekende, fcf dat hij zich later bcdaat had. Wel echter bleek dat. tervfll er in|dc acte van afstand storj, dat de verdachte voor de griffier 'erschenen was. dit in werkelijkheid niet was jebeurd, wat m kon houen dat de acte on geldig was. Ternyn verstreken De zaak kon iu echter nog niet worden behandcH, omdat tjeen de acte waarbij de vjrdachte hqier be roep had aangetekend, dezeljde be zwaren konden virden aangevoerd, zodat het mogelik is dat de ver dachte nu niet inhoger bcrqep kan komen, omdat d<l zaak ter'griffie niet volgef.s de ngels is bclnndeld en de termijn btinen welks men hoger beroep kaf aantekenèn. in middels i: versteken. Ook bleek dat deze formeel onjuiste behande ling van :aken coor de grifte va- (Advertentie l.M.) 4*3» ju eeo» P a* "'Hp A^anneer een wasmachine is toegerust met een ACME wringer, kunt U er zeker van zijn dat de fabrikant Uw belangen volmaakt behartigt. Hij weet— en meer dan 5 millioen vrouwen weten het dat een ACME wringer de beste is, dat ACME al meer dan 70 jaar de beste ACME WRINGERS LIMITED, QAVIO ST., GLASGOW S.E., SCOTLAND wringers maakt. Uw was-resul- laten hangen uiteindelijk af van de wringer die U gebruikt dus welke wasmachine U ook kiest, overtuig U dat er een ACME-wringer op zit. L<?r 'rrt (Av °P de nn '£er ker word: toegepist. Een en t ander ontlokte (Ice presicent zijn af keuren- dilemma van hen. die nog de opmerkingen. Mr Joekes iverd lid van laad van State, mr Terpstra door zieite afwezig (Van onze parlementaire tdacteur) DEN HAAG Door de benoeming van oü-minister Joekes (PvdA» tot lid van de Raad van State is een probleem rerezen ten aanzien van het presidium der Tweede Kamer. In Septembr werd mr Joekes n.l. als tweede geplaatst op de voordracht voor het vorzitterschap. Dit betekende, dat hij bij afwezigheid van mr Kortenhorst(KVP> de eerste geroepene zou zijn voor de leiding van openbare veradenngen. Nu hij ophoudt Kamerlid te zijn, zal hij uiteraard ook de fnctie van tweede voorzitter niet kunnen waarnemen. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. „Onze expeditie is volkomen geslaagd, ondanks enkele hachelijke belevenissen Wij hebben het plan om in 1955 op nieuw een expeditie te ondernemen naar Zuid-Peru, waar een berg keten is met toppen, die alle boven de zes duizend meter uit komen. Het is ook mogelijk, dat wij tn dit jaar naar Zuid-Bolivia qaan. De Boog, die achtergebleven is en pas in December terugkomt, zal intus sen deze laatste mogelijkheid verder onderzoeken", aldus dr C. G. Egeler, de leider van de Nederlandse Andes-expeditie. die Vrijdag op Schiphol arriveerde na ruim een half jaar te zijn weggeweest. „Onze expeditie had een tweeledig doel. de geologische onderzoekin gen vormden uiteraard het belang rijkste gedeelte en deze namen on geveer vier maanden in beslag. Het alpinistische gedeelte was als een soort vacantie voor ons te beschou wen. Maar daarbij beleefden we natuurlijk de meeste avonturen. En die waren niet steeds van prettige aard", zo vertelde de 35-jarige geo loog. „Wat we op wetenschappelijk ge bied hebben bereikt, heeft de ver wachtingen verre overtroffen", was het oordeel van dr Egeler. ..De beklimmingen waren natuur lijk meer spectaculair. Voor zover we kunnen nagaan, is onze expedi tie dc eerste geweest die de Ne- vado Huantsan (6395 meter) heeft beklommen. Deze berg behoort tot de hoogste van geheel Zuid- Amerika. „Na 'het inrichten van enkele kampen, die steeds ho ger lagen, kwam in dc nacht van 20 op 21 Juni het ongeluk met De Booy. Toen we al beven de zesdui zend meter zaten viel om zes uur de avond. We wilden terug naar ons laatste vierde kamp. Onze gids sloeg de pennen in het ijs en zakte als eer ste langs het touw van 60 meter. Ik volgde hem en De Booy moest als laatste komen, wat alUjd al net riskantste is. De gids en ik zagen hem tegen het ;aotsle daglicht om laag komen. Op het moment dat hij zijn voeten tegen het steen zet te. dat niet een hoek van zestig graden helde, verloor hij z'n even wicht. Hij tu.nicldc omlaag Het enige wat wij nog zagen en hoor den waren ac vonken, d'e uit de Advertentie l.M.) ijzers van zijn schoenen schoten et. dc angstaanjagende geluiden van zijn val. Tot onze grote verbazing en vreugde zagen wij enkele minu ten later, zeker wel negentig meter lager een lichtje. De Booy had zijn lamp aangestoken en maakte ons duidelijk, dat hij niets mankeerde Later bleek, dat hij op dc steile helling enkele salto's had gemankt en verder op zijn rug in pijlsnelle vaart omlaag was gevlogen, totdat hij op een gletscher terecht kwam We hebben anderhalf uur nodig gehad om hem te bereiken Zonder tent en zonder slaapzakken hebben we de nacht bij twintig graden vorst moeten doorbrengen. We moesten elkaar voortdurend wrg- ven om bevriezing te voorkomen." Begin Juli ondernamen zij hun tweede poging, die met succes werd bekroond. Dr. Egeler hield aan die tweede poging een paar bevroren grote tenen over. „Maar in 1955 gaan we weer. We hopen dan nog een vierde man te vinden", zei hij enthousiast De bergen in Peru en Bolivia hebben hem en zijn metgezellen blijkbaar voorgoed in hun greep. In 1925 en 1929 heeft zich een soortgelijke situatie voorgedaan en toen heeft men zich met de tweede ondervoorzitter geholpen. Als derde komt nu op de voordracht voor mr Terpstra (AR). Deze zou deze taak van mr Joekes kunnen over nemen, ware het niet, dat mr Terp etra door ziekte voorlopig verhin derd zal zijn aan de arbeid der Ka mer deel te nemen. Juist in de ko mende maanden, waarin de begro ting voor 1953 zal worden behan deld, zal het echter wel gewenst blijken, dat de voorzitter een ver vanger ter beschikking heeft, die bijv. de leiding van een aantal avondvergaderingen kan overnemen. Het reglement van orde doet voor een situatie, als boven geschetst, wel enkele oplossingen aan de hand doch deze zijn ook niet zonder bezwaar Het maakt 't mogelijk, dat een lid der Kamer, die vroe ger het voorzitterschap der Kamer heeft bekleed, als waarnemer optreedt. Zulk een persoon is echter in de huidige Ka mer niet aanwezig, waardoor van deze bepaling geen gebruik kan worden ge maakt. Vervolgens wijst het reglement van orde het oudste lid in jaren aan om als tijdelijk voorzitter op te treden. Met deze bepaling kan men zich altijd uiteraard redden, doch op dit moment zijn de heren Zandt SGP» en Weiter iKNPj de oudste leden (72 jaar», die beiden echter deel uitmaken van een tweemansfractie. Het is duidelijk, dat zij. door met het tijdelijk voorzitterschap te worden belast, voor een zware opgave zouden kunnen wor den geplaatst. Immers een tijdelijk voor zitter kan op de momenten, dat hij voor zit. niet zelf aan de debatten deelnemen. Nu zou men wel ccn uitweg kunnen vinden dooi incidentcel telkens een ander oudste lid als tijdelijk voorzitter te laten optreden de zeventigers Schijthuis (P.v.d.A.) en v d. Feltz (CHU), volgen in de rij doch het behoeft geen betoog, dat dit de continuïteit niet ten goede zou komen. Wellicht dat men zich dus in de Kamer nog zal beraden over de vraag hoe men eventueel in af wijking van het reglement van or de tot een bevredigende oplos sing van de moeilijkheden zal kun nen komen. iiiiiiluimiiiiiiiiiimiiiiiiiuiaiiiiiiiuuiiimiiiiiiiiiiinnimiMmig door het pad deed haar het hoofd om- Na Despard's antwoord ontstona draaien. „Wel. als je van de duivel een gedwongen stilte Mrs. Oliver spreektzei ze verbaasd. voelde, dat ze te veel was. Toen van het huis omgekomen, en kv/am nu over het grasveld naar hen toe. DERTIENDE HOOFDSTUK De tweede bezoeker Bij het zien van Mrs. Oliver keek Despard onaangenaam verrast. On der het brons werd zijn huid bloed rood. Van pure verlegenheid deed hij onhandig. Zonder het kleine ge- hij zo geen dozijnen mensen heeft zeischap en bloc te groeten stapte hij op Anne af. Majoor Despard was juist de hoek Rhoda met de thee binnenkwam. muiuiuiiiiiiuiiJiULUuiiuiuuiiuuüiiiiijJiiiiüuiiiuiiuiiuiuiiiiimjiumuiuiiiiio stond ze daarom op, en zei, dat ze beslist weg moest Nee, het was heel vriendelijk vaD hen, maar ze kon on-mo-ge-lijk blijven thee drinken. „Ik zal mijn adres achter laten", zei ze. „Alsjeblieft, mijn kaartje Als je in de stad bent, kom me dan opzoeken, dan bepraten we alles nog eens op ons gemak, en als het ons met ons drieën dan niet gelukt vermoord." hij op Anne af. ?m iets origineels te vinden b «noia. ^jet ecn üchte blos 2cj Anne: „Neem me niet kwalijk, miss Me- iets. waardoor we beslist achter de is wel de beste „Een dokter, die zijn patiënten bij redith," zei hij. „Ik heb een paar waarheid komenwel. dan zou het me lelijk tegenvallen." „Ik zal u even naar het hek bren- hoe het er gen", zei Rhoda. Toen ze het pad naar het tuinhek afliepen, hoorden ze vlugge voet- u j-,» „ucu uuftii'i, uic udiiciueil uij icuiiii, li ij „xiw lieu cell paai gesteld, dat caiUna het een of an- dozjjnen vermoordt.... Zou dat maal gebeld, maar kreeg geen ge- geen verkeerde uitwerking op zijn hoor. Kwam toevallig voorbij. Roberts h« 8e*eten. M,sschien ,s frakt.rrhcbben-11"'1^'"8 °P het iesSH,pgSen' Ue.Vf "Ze zouden natuurlijk met zon- maar ShaiUz heeft aan tafel iets der reden vermoord zijn," zei Mrs. heel eigenaidigs gezegdeven Oliver vaag vóór diecltfaartige stilte...." nIk vind '.t een idioot idee viel toevallig Dacht: „even kijken, mee gaat." ,,'t Spijt me, dat u heeft staan bellen," zei Anne. „We hebben geen stappen achter zich. Ze keken om, RAla^hpiiitf dienstmeisjealleen een werk- en zagen Anne, die hen, hard lo- ,,£><-ictiueujK. - .„ar*" nend. achterna kwam Anne buk zich om een rups Anne plotseling uit. met de toj van haar wijsvinger melodramatisch als u het over de rugiartjcs te strijken. „Ik vraagt!" herinner t h nie," zei ze dan. ,o, Anne!" zei Rhoda met een - ..Wat hee hu cezeed? wilde kleur van schaamte om haar vrien- thee te Kaan zetten, 't Begint kil te „Wat hee hij gezegd?" Rhoda wetei „Iets over. loe was het ook weerie' over een ongeluk en vergif. Herlisr je 't je heus niet?" Anne's liBtrhand omklemde de rieten leunü van haar stoel, „Ja, er staat me>ts vin voor," zei ze dan kalm. Rhoda zolpeeru bezorgd: „An- steren die is twee uur weg." Ze stelde hem aan Rhoda voor. Rhoda zei energiek: „Tijd om Anne schuie het hoofd. „Ik heb het helemaaliet toud." Maar terw ze ïprak, huiverde ze even. „Dat heeftne m het idee ge bracht," ginGlrs. Pliver door. „Als je de>raktjk van Roberts na zou kunlb gaj|n, zou je vin den. dat één n zij) patiënten zich bij ongeluk li vecqftigd. Natuur lijk was het it bij ongelukDe din. Ze keek Mrs. Oiiver aan. Haar worden. We moesten maar naar ogen. ogen als die van een intel- binnen gaan." ligente spaniel, keken of ze wilden Ze Kingen naar binnen. Rhoda zeggen: „Probeer 't te begrijpen! verdween naar de keuken. Mrs. gewoon vriendelijk van Probeer 't te begrijpen!" Oliver zei: „Wat een grappige sa- Oliver, dat u 7irh -rnve „Ik vind 't idee juist verbazend menloop van omstandigheden zo'n ontmoeting." „Ja." zei Despard langzaam. Zijn ogen bleven nadenkend op haar rustenhet was. of hij haar gedachten trachtte te lezen „Ik zit juist tegen miss Meredith te beweren," zei Mrs. Oliver, die goed gevonden, Mrs. Oliver," zei Rhoda dan nadrukkelijk: „en daar- bij kan een dokter iets nemen, dat De andere twee keerden zich naar haar. „Ik heb me opeens iets herin- zich om de situatie buitengewoon nerd," zei ze. „Mr Shaitana heeft vermaakte, „dat we een plan de ook nog iets anders gezegddat campagne moeten ontwerpen. Wat een dokter geweldige mogelijkhe- die moord betreft, bedoel ik. Na den in het werk van de labora- tuurlijk heeft die dr Roberts het toria bezat Daar moet hij ook iets gedaan. Denkt u ook niet?" mee bedoeld hebben." „Weet ik niet. Te weinig gege- „Dat heeft Shaitana niet gezegd." vens." zei Mrs. Oliver hoofdschuddend. Mrs. Oliver antwoordde met een dokter zal w eenjhandje meegc- „Dat is Despard geweest" „echt iets voor een man" gelaats- holpen hebboMijnhoofd eraf, als Een voetstap op het grint van uitdrukking. pend, achterna kwam „Ik heb er nog eens over nage dachtbegon ze. Haar bleek gezichtje stond on gewoon strak. „Ja. kindlief?" „Jaen ik vind het buiten- Mrs. Oliver, dat u zich zoveel moeite heeft getroostmaar toch doe ik liever niet mee. Ik bedoel, dat het toch al zo verschrikkelijk is En dan kun je beter vergeten „Maar, m'n lieve kinddenk je. dat je dat lukken zal, om hei te vergeten?" „O, ik begrijp natuurlijk best, dat de politie de zaak niet blauw- blauw laat Ze zullen een dezer da gen wel hier komen, en me een hoop vragen doen. Daar ben ik op voorbereid. Maar. voor mezelf, be doel ik. wil ik er het liefst zo min mogelijk aan denkenof eraan herinnerd worden. Ik ben misschien een echte Lafaardmaar zo denk ik er nu eenmaal over." (Wordt vervolgd) Nogmaals: Roy-reizen I De critiek, geleverd (op vak kundige wijze) door de heer L. J. Elfferich op het jeugdreisburea\i ,,Roy" heeft waarschijnlijk wel een ieder duidelijk gemaakt, wat voor een „afpersers-organisatie" dit reisbureau is. Het is natuurlijk ondoenlijk de naïeve opmerkingen annex opvattingen des heren Elf ferich punt voor punt onder de loupe te nemen. Het zou verve lend zijn. Slechts één opmerking. Bij een sterk in prijs gereduceerd vervoer moet men niet een super- luxueuze entourage verwachten. Dit betreffende het afwezige buf fet. Het feit. dat er een (kleine) fout bij de (bus)aansluiting was, is natuurlijk niet prettig, maar ook geen reden tot een zó gran dioze afkraking van Roy. Ik kan de heer Elfferich slechts één ad- nes geven „Fly KLM"! HEINZ NEUDECKER Nogmaals: Roy-reizen II Na de afbrekende critiek die L. Elfferich en G. F. Vaags over het jeugdreisbureau Roy in uw blad schreven, wil ik graag mijn me ning hierover meedelen. Zelf maakte ik diverse malen een reis mee. Ik heb niets dan lof over deze prima organisatie. Natuurlijk zullen er fouten gemaakt zijn. Maar wanneer men deze tekort komingen direct in 'n ingezonden stuk in 'n krant signaleert, komt men niet tot het resultaat, dat men gezamenlijk wil bereiken, n.l. dat wij (de jeugd) initiatief nemen. De fouten, die er gemaakt zijn, had men ook naar voren kunnen brengen in een opbouwende cri tiek. Hopelijk zullen de ingezon den stukken er niet toe leiden dat Roy wordt opgeheven. Integen deel: laten ze een aansporing zijn dit prachtige werk voort te zetten. W. CRANENDONK Nogmaals: Roy-reizen III Naar aanleiding van de op Roy uitgebrachte critiek ont vingen wij ook een schrijven van de leider van dit jeugd reisbureau. waaraan wij het volgende ontlenen. De critiek van de heer Elffe rich is niet steekhoudend en ik kan u dit bewijzen met enkele brieven van passagiers van de zelfde reisdatum, die ook klachten hadden, maar hun bewondering voor mijn initiatief tegelijk uit spraken. Ik heb met een schare van ongeveer tien enthousiaste jon gelui, allen om en nabij de twin tig. duizenden jongelui naar Pa rijs gebracht, naar Scandinavië, Oostenrijk en Zwitserland, met bussen, voorzien van sluimerrol- len en bijna zonder uitzondering van het bouwjaar 19511952. Ik heb hen naar Londen gebracht per KLM-vlicgtuig en naar Dover per boot. Onze bussen kwamen met recordtijden in Stockholm en aan Frankrijks zuidkust. Honderden bedankjes van zoons en dochters van burgemeesters, leraren, dok toren, zakenlieden, ambtenaren en fabrieksemployé's heb ik in een speciale map bewaard. Er zijn jongelui bij, die op de HBS zijn, studenten, kantoorbedienden en journalisten. FRANK BOERS Dat arme Schoonebeek Op een en dezelfde dag las ik in uw blad twee berichtjes over Schoonebeek. In het ene stond, dat de plaatselijke afdeling van het Rode Kr.iis een inzameling or ganiseerde voor de getroffenen van de windhoos, die Vrijdag 24 Oc tober grote schade aanrichtte in Drente's Zuidoosthoek. In het an dere stond, dat men in Schoone beek geen raad wist met al het geld in de gemeentekas, dat men al f 62.000,- had uitgeleend en nog teveel had. Hoe is het mogelijk, dat de vroede vaderen in Schoo nebeek. geen raad wetend met het vele geld. het Rode Kruis laten collecteren voor de slachtoffers van de windhoos? De totale scha de schat men op f 30.000,-. En men heeft daar al f62.000,- uit geleend. ABONNEE SS marcheert weer Het plaatje van de SS. die weer marcheert, heb ik gezien en een bitter gevoel heeft zich daarbij van mij meester gemaakt. Wat een belediging aan de gesneuvel den in wereldoorlog II. Waar heb ben zij nu voor gevochten? Arme soldaten der geallieerde landen. Hoe lang is het geleden, dat Montgomery de onvoorwaardelijke overgave in ontvangst nam? De wereld hield toen de adem in. Thans staat de wereld verbaasd. Kesselring is door de Britten in vrijheid gesteld. En de SS mar cheert. Een Brits soldaat, die er ook niets aan kan doen. staat er naar te kijken. Wat is de wereld veranderd. W. KOOL Terugkeer of ondergang Naar aanleiding van het hoofd artikel „Terugkeer of ondergang" zou ik graag het volgende opmer ken: Ambonezen terug naar hun „eigen" land, (d.w.z. het gebied waar zij geboren zijn)? Accoord. Maar dan toch alleen wanneer: 1. de Ambonezen uit vrije wil gaan; 2 er 100% zekerheid is. dat tegen deze mensen geen represaille maatregelen zullen worden geno men. Voor wat betreft de Ambo nezen, die in Holland blijven: zij hebben het ongetwijfeld moeilijk en het valt te bezien of deze ge neratie zich al aan onze Westerse samenleving zal leren aanpassen. Kosten, noch moeite mogen echter worden gespaard om hen te leren hoe, waarom, waaraan zich aan te passen. Specialisten op dit ge bied (liefst Ambonezen) zullen zich aan dit onderwijs moeten wijden, mensen, die Ambonezen kennen en begrijpen en begrepen worden. Laten we dit werk toch vooral met liefde doen en uit een gevoel van naastenliefde meer dan uit plichtsgevoel. En zou het leger wel de juiste beschermingsorgani satie zijn? JOHN v. BREUKELEN

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 7