VOORAL VOOR DE VROUW Dertig jaar in China gaf glans aan leven van zendelingspaar Step Amersfoort wist vroeger, wat kermisvieren was! Miep en James Leynse: De winkels in Hoevelaken blijven tot 19 uur geopend „WIJ ZOUDEN GRAAG TERUG GAAN" .Mensen waren zo aardig Wilje naar Parijs, Annie Weet wel wat je doet J Binnenstad stond vol niet de mooiste attracties Stad stond op stelten Italianen komen met „Rigoletto" .Vrijdag 31 October 1952 9 \J OORAL mensen, die met grote idealen zijn begonnen, heb- ben ouder geworden vaak het gevoel dat het leven hun is tegengevallen, dat het bij lange na niet reikte tot de ge droomde toppen. Als ik evenwel met de heer en mevrouw Leynse zit te praten in het rustige Amsterdamse familie hotel is er bij hen geen sprake van teleurstelling. Ze vertellen en vertellen, ze zouden eindeloos door kunnen vertellen over de dertig jaar, die ze als zendelingen in China hebben doorge bracht. „Want het was zo interessant je kon zoveel doen je kwam handen te kort de mensen waren zo aardig en har telijk, als je eenmaal hun vertrouwen had gewonnen", klinkt het in een soort beurtzang. „We hebben er geen moment spijt van gehad, dat we dit leven hebben gekozen. Als het mogelijk was, zouden we graag terug wil len. We hebben een heerlijk leven gehad." En dan kijken ze elkaar aan met ogen, waar nog ongeblust het vuur van de jeugd uitstraalt. Het was stellig geen leven, dat over gebaande paden ging. De heer Leynse is van geboorte een Zeeuw en studeerde theologie. Maar als einddoel van zijn studie zag hij geen Hollandse pastorie. Hij droomde ervan naar China te gaan. Van jongsaf had dat reus achtige, geheimzinnige land voor hem een vreemde aantrekkings kracht. Mevrouw was een Amsterdams meisje van goeden huize. Ze be zocht de school van juffrouw Van Loon. een „Instituut voor jonge dames" in het jargon van die tiid. Maar ze voelde niets voor een leventje van bals en partijen, zoals veel meisjes uit haar kringen toen nog leidden. „Ik wou iets met mijn leven dóén," zegt ze en in een flits zie ik het meisje, dat ze ge weest moet zijn, lang en tenger met warme ogen en een vastbe raden mond. Toen ze toevallig voorzover iets in dit leven toeval is James Leynse op een conferentie ont moette. was het plotseling of zijn plannen richting gaven aan haar idealen. Het duurde niet lang. of ze was vast besloten deze blonde jongeman met de sterk-blauwe ogen als zendelingsvrouw te ver gezellen naar het verre China. Practisclie idealist JAMES LEYNSE was toen en is nog een practische idealist Hij droomde niet alleen van China, maar vond een weg om cr te komen. Hij voltooide zijn theola-: gische studie aan de Princeton Universiteit in Amerika, kreeg daar een speciale opleiding voor zende ling en werd toen door de Pres byteriaanse Kerk uitgezonden naar China. Het viel zijn meisje in Amster dam niet gemakkelijk haar familie te overtuigen dat zij hem daarheen moest vergezellen. Haar ouders deden zelfs het voor die tijd type rende voorstel: „Als wij nu iemand in zijn plaats sturen, zijn hele op leiding bekostigen, kunnen jullie dan niet hier blijven?" Maar James en Miep voelden niets voor zo'n remplacant. En zoals de mees te families gaf ook deze familie toe. toen ze zag dat er toch niets aan te doen was. Miepje reisde naar New York, trouwde met James Leynse en samen gingen ze naar China. Ze kwamen aan in Peking, stad van de meest ver bazingwekkende tegenstellingen. Een verfijnde cul tuur ging zij aan zij met de aller- primitiefste toe standen op tech nisch en hygië nisch gebied In de prachtigste pa leizen was alleen een hokje op de plaats voor W C. Er was in de hele grote stad maar één gepla veide straat. De overige straten wa ren als mulle zandwegen en soms werden ze modderpoelen Vaak joeg de woestijnwind het stof in dichte gele wolken op. Maar de onaan zienlijke winkeltjes in die primi tieve straten bevatten vaak kunst schatten om van te duizelen: kost baar jade, met parelmoer ingelegde meubelen en snuisterijen, verrukke lijk porselein, zijde, lakwerk, snij werk in ivoor, schilderijen van ijs- vogelveren enz. Door bijgeloof en onwetendheid was de kindersterfte enorm het was geen zeldzaamheid als mensen doodgehonderd of be vroren op straat werden gevonden. Eerst naar school F) E NIEUW aangekomen zende- üngen werden eerst naar school gestuurd om Chinees te leren. Drie jaar lang ..full time" de heer Leynse zegt zelfs „dag en nacht" niets anders dan Chinees leren. Daarna nog twee jaar in afwisse ling met praktisch werk. De jonge mevrouw Leynse ging mee naar school, maar in het twee de jaar moest ze de studie van het Chinees onderbreken, omdat er een baby moest komen. Later heeft ze die studie weer opgevat en beiden spreken nu even vloeiend Chinees als Engels of Nederlands, dat ze in die dertig jaren ook nog niet zijn verleerd. „Toch leer je het Chinees nooit helemaal goed," V zegt de heer tv' f Leynse en te ver- il wonderen is dat *y OTWIjI niet, als je weet dat eenzelfde woord, door het op verschillende toonhoogten uit te spreken, vijf verschillende be tekenissen kan hebben. „Ik was blij dat ik viool speelde," zegt hij, „je moet een goed gehoor voor die klanken hebben." Toch wordt een zendeling altijd vergezeld door een inheemse „tea cher" een leraar-secretaris het erezaak voor haar zich volko men onaandoenlijk te tonen. Van een persoonlijke verhouding tussen man en vrouw mocht geen sprake zijn. Verlossende boodschap IN DEZE wereld van verstarde 1 vormen werd het Christendom vaak als een verlossende boodschap gevoeld. „Vroeger was ik een plant," zei een van die Chinese vrouwen, „nu ben ik een persoon" Bovendien verloste het Christendom hen van de eeuwigdurende angst voor de vele grillige goden, die men beter tovenaars zou kunnen noemen, en de talloze duivels en geesten. Voor al deze mensen heeft me vrouw Leynse haar hart en haar huis wijd open gesteld. Als er 's mid dags een cursus of bijbelklasse was, kwamen de vrouwen voor de ge zelligheid al 's morgens op bezoek. Alle leerlingen van de diverse scho len kwamen beurtelings in groepjes eten. Voor de vrouwen en meisjes was het een grote gebeurtenis sa men met de mannen aan tafel te zitten. Dat gebeurde nooit in een Chinees huis. Maar ze wenden er aan en voerden het later in hun eigen huis vaak ook in. Toen de Japanners kwamen en de familie Leynse. evenals alle blan ken, werd weggevoerd naar een concentratiekamp, was de gehecht heid van hun Chinese vrienden ont roerend. De laatste nacht dat ze nog in hun huis waren klommen de Chinezen, met gevaar voor eigen en het is geen wildheid, die uit die I leven, als katten over de muur van omdat hij anders misschien fouten zou maken, die hem tegenover de Chinezen „zijn gezicht zouden doen verliezen". Op tochten naar het binnenland, waar de mensen vaak nog nooit een blanke hadden gezien, moest deze „teacher" de mensen ook voorberei den op het vreemde en in hun ogen afschrikwekkende uiterlijk van de spreker. „Zijn haar is wel erg ver schoten, maar dat komt omdat het niet tegen onze zon kan. En van zijn blauwe ogen moeten jullie maar niet schrikken. Ik ken hem lichte ogen spreekt." Het schoon heidsideaal van de Chinezen ver schilde zeer van het onze. Ook de krullen van mevrouw Leynse konden in Chinese ogen geen genade vinden. „Dat arme mens." zeiden de vrouwen meewa rig. „ze heeft het zo druk, ze heeft niet eens tijd om haar haar te kammen." Druk had ze het. Denkt u vooral niet dat een zendeling niets anders doet dan mensen bekeren. Daar in China in ieder geval is iedere zendeling voor een doel so ciale" werker, voor-"één ander deel onderwijzer, voor weer een ander deel arts en dan ook nog voor een deel predikant, verkondiger van het Christendom. Zendingspostklein dorp V O'N zendingspost in Peking was 1J bijna een klein dorp. Ze bevatte vier dagscholen, twee internaten, een fröbelschool, opleidingsscholen voor architecten, ingenieurs, ver pleegsters, predikanten met 2000 in heemse leerlingen. Er was een zie kenhuis. een tehuis voor ouden van dagen, er werd dagelijks soep uit gedeeld en speciaal door toedoen van mevrouw Leynse kwam er een werkverschaffing voor vrouwen. Hiervan profiteerden vooral de vrouwen, die geen familie hadden en waarom zich geen sterveling be kommerde. Ze konden er hun kost verdienen met weven, borduren, vlechten. Fr werden angora-konij nen gehouden, waarvan de wol werd verkocht En er werden zelfs Zwit serse geiten ingevoerd. Melk was in China bijna niet te kriigen. Chine zen hebben er een afschuw van en een baby. die niet met moedermelk kon worden gevoed, eins meertal do^d De melk van de Zwitserse geiten diperie nu voor zulke babv's en verscheidene hebben er hun le ven aan te danken De vrouwen, die door deze werkverschaffing in bun eigen onderhoud konden voor zien. voelden zieh herboren mensen Mevrouw Levnse heeft zieh in de dertig jaren van baar verblijf in China vooral ingespannen om ver betering te brengen in de positie van de vrouw Een vrouw was in China niet in tel Als er een meisie werd geboren, was niemand blij. Vooral in arme gezinnen werden kleine meisjes vaak cedood of te vondeling gelegd Trouwde een meisje h"t huweliik werd geheel door de ouders geregeld en meestal had ze baar bruidegom nooit ge zien dan nam ze baar intrek in het familiehuis van de sehoonouders jon»» vrouw had ze daar niets te vertellen In de vrouwenvertrekken was de oudste de baas. Zelfs over haar eigen kinderen had een jonee schoondochter niets te zeggen Groot moeder of wie de oudste was re- relde alles koeht de kleren, koos de naam besliste wat er bii ziekte moest gebeuren, vaak r«he»l tegen de wil van de modder Maar ver boven iedere vrouw troonde de man. Het meisi» werd eron ge traind hem in alles ter wille te zijn, nooit een eigen mening int te sore- ken, nooit iets te doen tee»n r.ün 7.in. Als bij een tweed» nf derde vrouw nam of een concubine was Wercldspaardag" trekt vandaag de aandacht AMSTERDAM Over de gehele wereld zal vandaag, op de „We- reldspaardag". het sparen nog eens extra onder de aandacht worden ge bracht. Ook in Nederland zullen de spaarbanken deze dag niet onge merkt voorbij laten gaan De Rijks postspaarbank organiseert in een achttiental plaatsen optochten, waar bij met muziek en spandoeken het grote nut van het sparen nog eens duidelijk zal worden geaccentueerd. Ook de spaarbanken, aangesloten bij de Nederlandse Spaarbankbond zullen speciale aandacht wijden aan het sparen. het erf en namen zoveel mogelijk de dingen mee. waaraan de Leyn- se's het meest waren gehecht. Ze deden dit bijna tegen de zin van meneer en mevrouw Leynse. die hen niet in gevaar wilden brengen. Later hebben ze alles in perfecte orde terug gegeven. „We hebben het maar onder de vloer begraven, zodat we niet in verleiding zouden komen iets te verkopen, als we erge honger hadden,zeiden de Chinese vrienden. „Nu ga ik schrijven!" OP HET transport naar dat con centratiekamp mocht ieder mee nemen, wat hij of zij in een om de hals geknoopt laken kon dragen. Tot verontwaardiging van zijn vrouw stopte James Leynse in dat laken een dik pak onbeschreven papier. „Neem liever ondergoed mee." zei zij praktisch. Maar hij was er niet van af te brengen. Hij dacht: „Nu zal ik tijd krijgen om te schrijven Hij had dit altijd gewild, maar er nooit tijd voor kunnen vinden Hij heeft inderdaad in het kamp vijf boeken geschreven, gedeeltelijk op het meegenomen papier, gedeel telijk op closetpapier Enkele zijn al in Amerika verschenen en bin nenkort zult u er een in Nederland se vertaling kunnen lezen Het heet „Vrouwen zijn als bladeren" en geeft een interessant beeld van het leven in een Chinees familiehuis. Toen de heer en mevrouw Leyn se deze zomer in Nederland waren, heeft ook Prinses Wilhelmina van haar belangstelling in bun leven en werk blijk gegeven door hen tot een bezoek uit te nodigen CLARE LENNART. 'Waterdag ben ik met dikke zusje een autoped gaan kopen, een rode met witte banden en een stuur met gummi eraan. Zomaar omdat het schooltje aldoor vol blijft en de stoep achter ons zo nukkig is tegen kleine meisjes die niets hebben wat rijdt. „Ze is wel niet jarig, maar het moest," praat ik tegen zoontje, ter wijl het wijfje plechtig het hek uit stept. Ze lacht en ze zwaait en ..Kijk," zeg ik, ,,'t heeft d'er hele leven veranderd Maandag daarop ligt er een brief op de mat. Een brief van de school: er is een plaats, ze kan komen .'Dat noem je nou bo//en," roept zoontje. ,£oiets had Karei de Vijf de nou ook, dat is effe boffen zeg Dikke zusje kr{igt een witte strik met blauwe nopjes in d'er haar, want we gaan meteen. Ze aait nog even het stuur van de step, die in de gang moet blijven en loopt wat beduusd naast me. *Wic had dat nou gedachtpraat ik. zoals alle moeders dat doen in zo'n ge val. „Wie had dat nou gedacht Dikke zusje maakt kleine tevre den hupjes. „Wat zallc ze zeggen." roept ze, „dat ik hem nou heb, hè?" 't Waait en regent, we worden koud, maar in 't schooltje is het warm. Er staan nog twee natte moeders met jochie's aan de hand en een vader, die erg groot en dik lijkt in die gang met de lage kap- stokjes. Zusje's naam wordt geschreven in een boek en dan mag ze met de juffrouw alles gaan bekijken. Dat heet „kennismaken", want morgen zal pas haar eerste echte schooldag zijn. Eerst de tuin met de zandbak en de hokken met de beesten. Zachte suffende konijnen cn brui ne angora-marmotjes met zuinige apengezichten. Ze stapt bedrem meld mee door die tuin en als we bij de bok staan met de witte sik en de gele gestreepte ogen, zegt ze: ,,'k Heb een step thuis." ,.Zo", praat de juffrouw, „zo dat is fijn, hoor Dan gaan we naar binnen, langs de witte muizen-bak in de gang, naar de klas. Daar is het een druk gedoe van kinderen die tekenen, plakken, knippen cn heen en weer lopen naar een kraantje. Een rond ventje bekijkt zusje uitvoerig, een meisje met vlechten zegt: „Ik heb krijtjes..." Nu zien de anderen haar ook en dikke zusje, helemaal wit om d'er neus, krijgt een bang mondje. „Zo," troost de juffrouw, ..tot morgen dan maar. Om negen uur en een schortje meebrengen Even later staan we op straat, 't Regent nog steeds, aan de overkant staat een kar van de bakker. Daar koop ik een krentebol en terwijl 't wijfje die eet wordt ze weer roze. Ze steekt een handje in m'n :ak en roept: „Weet je wat die dachte? Die dachte tuurlfjk: die heb een step!" Dan hupt ze tevreden ver der. BIBEB. E moet niet overdriiven. Annie. Natuurlijk, Parijs is een heer lijke stqd, met zeer vele mogelijk heden. En je raakt er nooit uitge keken. Maar Nederland heeft ook mooie steden. Je vraagt me of ik een Franse familie voor je weet die jou zou willen herbergen. Als tegenprestatie zou je dan een beetje willen huishouden of een kind verzorgen, één kind, vooral niet meer. Want je kunt het in Nederland helemaal niet meer uit houden. Het is je daar te eng. te klein. „Ben je eigenlijk wel eens in Sappemeer geweest. Annie0 Of in Twelloo of Zoutelande? Ik denk dat er nog heel wat is in eigen land dat jij niet kent. Maar goed. je hebt er vertrouwen in dat ik je zal helpen. Dat zal ik ook. Ik be zoek meteen al mijn relaties in de mooie nieuwe, èn de bouwvallige oude buurten van Parijs, om te vragen of zij iets voor je weten. Ik ben alleen bang dat het je een beetje zal tegenvallen. „Ik moest namelijk een paar da gen geleden naar het hoofdbureau van Politie en ontmoette daar in de wachtkamer drie Nederlandse meisjes en nog verscheidene van een andere nationaliteit. Allemaal zogenaamd .au pair". Ze kwamen om een verblijfsvergunning en ik celpof dat er maar twee waren die cfirect een bewijs voor drie maan den mee naar huis konden nemen. De anderen kregen te kampen met allerlei moeilijkheden, die er niet beter op loerden omdat zii zich in de Franse taal zeer gebrekkig uit drukten. en zij aldus telkens mis verstanden schiepen. „Ik ben toen met mijn landge noten ergens een glas ko//ie paan drinken. Het waren meisjes zoals jij, Annie. Ook z{; hadden thuis alles in de steek gelaten. Ze zei den: misschien is het ons hier wel tegengevallen, maar spijt hebben we er niet van. Wel klaagde A. over te lange werkuren; 's avonds, om half tien. tien uur. nog de vaat doen B. voelde zich wat eenzaam, j de mensen zijn uiterst correct, zei, ze. maar verschrikkelijk koel ent afgemeten. C. sliep bij drie kleine' kinderen op de kamer cn werd', iedere nacht vele malen wakker, gemaakt. En toch blijven jullie?' vroeg ik Ze lachten mij een beetje uit. Zc vonden me geloof ik hope- loos nudertvets. rT*OEN ik haar vertelde dat ik zelf zonder een sou op; zak en ook zonder baantje naar Parijs was gegaan, veranderde ge-' ringschatting in bewondering. Ik had hierop echter weer de ohhan-' digheid eraan toe te voegen: maar dat was een andere tijd. Noa vóór de oorlog. Toen alles gemakkelij ker was. Ze antwoordden hierop eenparig: een andere lijd. dat hoor je je leven lang. Steeds was het verleden beter en het heden slecht. Daar kunnen we ons niet aan sto ren. En we blijven toch, al valt het niet mee. Parijs is een heer lijke stad. En In je eigen land vind je altijd wel weer een baan! „Hoe kan ik je beter antwoor den op je brief dan deze spontane uitingen aan je te vertellen, An nie? Dat je zult gaan staat vast. Ik zal een betrekking voor je zoe ken. Of ik wat vinden zal, staat nog te bezien. In ieder geval moet je er rekening mee houden dat het niet hetzelfde is als toerist Parijs te bezoeken, of als werkende vrouw. „Had ik deze drie meisjes niet toevallig ontmoet, dan zou ik je stellig een geheel andere brief heb ben geschreven. Maar ik geloof dat het oordeel van mensen van jouw leeftijd toch waardevoller is, dan dat van een ouder iemand. Wij willen jullie altijd en ten on rechte de ervaring besparen. En dat is de grootste fout die we ma ken kunnen. Tot spoedig misschien. MONIQUE. „Item die Stadt Amersfoort geeft een gele y de allen de gheene die hoir Jaarmerkte suecken bynne hoire Vryheyt Aldus zou, onder klokgelui, voorgelezen zijn door de Stadhuisbode, staande op de stoep van liet Raadhuis, indien de alleroudste Jaar marktcn Kcrmisgcbruikcn nog in ere naren gehouden cn onze taal niet vereenvoudigd was. En de man zou besloten hebben met: „Ende ymant die dat geleydc brack also dat hy ymant bloctwonde mit uer- kuerde wapen, die verbuerde syn lyf. Ende ymant die de anderen anx ten, of sloeghc of stiette rnitter vuyste, die verbuerde XXV du. steens, of sal hem eyn mes doir syn handt slacrt voir den steen voirszEnde dit geleyde sal ingaen op de negende October dusent negenhondert ende twee en vyfitch ende sal cyndighcn opdc seven en twintichstc October van 't self de jacr['. Op die aloude Jaarmarkten, waarvan Utrecht een moderne voortzetting in de vorm van de Jaarbeurs oezit, was alles vrij van belasting en beperkingen te koop, terwijl het vrijgeleide een ieder, die een schoon strafregister nad, binnen de stad toe te laten, waarbij hij geen poortgeld verschuldigd was. Onze stad heeft vijf van zulke Jaarmarkten gehad. t.w. dc Mid- vastense Markt, de Paasmarkt, de Lieve Vrouwe Vaartse Markt, de St Bartholomaeus Markt en de St. Gallen Markt. In 1331 heeft Bis schop Jan van Diest aan de stad twee markten gesciioriken, terwijl er toen al eentje aanwezig was. zodat wij hier wel mogen spreken van een zeer oude instelling. Tegelijk met de Jaarmarkt waren er allerlei prot- senmakers in de stad en uit dit laatste vermaak is de kermis ge boren. De Lieve Vrouwe Vaartse en de St Gallen Markt watten de be langrijkste, zodat het dan ook geen wonder is, dat de hierbij behorende kermissen, als „kleine en grote ker mis" overbleven. Zelfs de Reforma tie heeft dit volksvermaak niet weg kunnen vagen, terwijl ook de naam, die herinnerde aan de Mis, welke werd opgedragen, behouden bleef Oorspronkelijk werden de kermis sen niet op een vaste datum ge houden, doch werden zij bepaald door het Kerkelijke Jaar of zoals met de St. Gallen Markt het geval was volgens een zeer ingewik kelde formule, die voor deze fes tiviteit byna een bladzijde dryks beslaat! i Dc laatste kermis werd in Octo ber 1913 gehouden, hetgeen evenwel niet wil zeggen, dat zij direct daar na afgeschaft werd. want „op pa pier" bleef zij bestaan tot 2 Juni 1916, toen de Raad het besluit nam haar definitief te schrappen. Wel werden in 1922 en 1947 nog pogin gen gewaagd haar wederom in te stellen, doch deze mislukten. Dc kermis, waaraan de herinne ring nog levendig gebleven is, werd gehouden in dc laatste volle week van October (dit jaar zou het dus in de afgelopen weck kermis ge west zijnl. Maanden tevoren werd er reeds voor gespaard en als de kramen en tenten geopend werden, dan stroomden de mensen van hein de en verre toe. Hof, Groenmarkt cn Appelmarkt waren de voornaam ste terreinen, maar ook op dc Bees tenmarkt en op de Varkensmarkt stonden de vermakelijkheden. Op de Hof domineerde de grote stoom- caroussel van Teen wen. Zo'n ge vaarte was eigenlijk een kermisje apart Midden' in de enorme tent stond een fameuze stoommachine, die dampend en puffend de draai molen aan moest drijven. En wat voor een draaimolen! De houten paarden wipten op en neer. de schuitjes deden net zo en kleine ronde tentjes draalden om hun as. Onderwijl draaide het hele geval natuurlijk in het rond, zodat het een gedoe vas. waar men draaierig van \Rerd! Er was een buffet met koude en warme dranken, croquet- ten en warme worstjes en nog veel meer. Er liepen juffrouwen rond, die serpentines en confetti verkoch ten. er was een dansvloer en er werd gehost, kortom het was een wereldje apart. Overigens zijn die serpentines de laatste stoomcarous- sel noodlottig geworden, want die hebben enige jaren geleden op de Groningse kermis vlam gevat, waar door deze laatste caroussel geheel tot as verteerde Kop van Jut Op de Appelmarkt was de lucht- schommel favoriet, terwijl daar de verschillende „Koppen van Jut" een oorverdovend lawaai maakten, waarbij de „blikken medailles" rij kelijk uitgedeeld werden. Die „Kop van Jut" is een uitvinding, welke nog geen honderd jaar oud is. In het laatste kwart van dc vorige eeuw was er in Den Haag een ze kere Jut. die met zijn verloofde, dienstmeisje bij een mevrouw Van der Kouwen. die dame van het le ven beroofde, teneinde zich van haar spaarduitjes meester te ma ken. De openbare mening toonde zich vol afschuw over dit misdrijf en een ondernemende kermisman dacht het apparaat uit. waardoor men „drie slagen op de kop van Jut" kon geven Was het wonder, dat dit een goed zaakje werd en dat de „koppen", als paddenstoelen „DRAAIEN, altijd maar draaien". Zo was het óók op de Amers- foortse kermis. uit de grond verrezen? Natuurlijk werd er ook gezongen: „O Jut, o Jut. nou zit je m de put. Had jü Mevrouw van der Kou wen, Het leven maar laten houwen!" De Appelmarkt herbergde ook het „Théatre Princelli", terwijl op de Beestenmarkt gewoonlijk Mul lens stond. Dezelfde Mullens, die nu het Cirque Géant bezit! De „direc teur" stond buiten op een klein podium zun keel schor te schreeu wen. een paar clowns vielen hem in de rede en een paar onwaar schijnlijk mooi cn duur opgedirkte dames strooiden plichtmatig hun vriendelijke lachjes uit. Een klein orkestje, dat meer vals dan harmo nisch speelde, maakte een hels ka baal en als cr voldoende mensen gevolg gegeven hadden aan het overtuigende „Gaat dat zien! Gaat dat zien!" van de directeur, dan ging het hele stel naar binnen en nam de voorstelling van vijftien minuten een aanvang. Er werden gruwelijke drama's vertoond, zoals de „Voddenraper van Parijs", „De Twee Wezen" e d afgewisseld met „Het doorgezaagde Weesmeisje" cn krachtpatserijen. Op één van de terreinen stond natuurlijk ook een wassenbeelden spel. een miniatuur panopticum, waarin lange tijd de boeventronie van de moordenaar Klaas Boes. d e attractie was. De schiettent stond op de Hof voor het huis van slager Ittman, terwijl op dat plein aan de zijde van de Krommestraat de kra men met nougat, zuurstokken en snuisterijen stonden. Paarden Ergens in een stil hoekje stond de „paardendraaimolru" van Jan vier, Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat liepen de paardjes rond en om. duizelig worden te voorkomen waren de arme dieren geblinddoekt. Dit soort vermaak werd gelukkig verdrongen door de electriciteit, maar uit het kleine ouderwetse draaimolentje is één van Neerlands grootste kermisbe- drijven gegroeid. De ouderen zullen (Advertentie I.M.) MEESTERS VIEESWARENFA8RIEK 1 MEESIER N V WUHE zich zeker de dikke goedmoedige Janvier nog kunnen herinneren, de man die altijd bezig was en steeds zo bezorgd met de kleine kinderen omging. Terwijl tegenwoordig in de Lu naparken de luidsprekeis „hot jazz" produceren, hadden de vroegere kermiszaken allemaal een draaior gel De slepende walsen van Wald- teufel en de vurige dito's van Strauss zorgden voor de nodige ro mantiek. Het opsommen van alle kermis vermakelijkheden is ondoenlijk, maar wij willen toch nog even in de herinnering terugroepen de Vorsteltent met „Sterke Hendrik", die een boot met 14 koppen be mand, op kon tillen en die later op de Soesterweg vermoord werd Het vlooientheater en de Kinema tograaf met de levende beelden mogen wij zeker niet vergeten. Wat dit laatste was? Wel, de voorloper van onze „bios". Jammer was het. dat de dronken schap hoogtij vierde. Niet zelden kwam het voor, dat op Bouw vrij» dag achttien boerenzoons in het ge vang onder de Beurs „gegooid" werden. Want de politie was toen niet erg zachtzinnig en zeker niet de militaire wachten, waarmede het toezicht versterkt werd. Op Bouw- vrijdag of Dolle Vrijdag concen treerde rich de drukte vooral op „De Keizerskroon", want daar werd dan het boerenpersoneel „inge huurd" voor een vol jaar, terwijl het tevens zijn loon ontving. Het ging met boerendansen gepaard en vooral ,,'t Vogeltje" was een ge liefd spel, want daarbij werd niet alleen gedanst, maar moest er ook gezoend worden! De muzikanten van „het vijfde" zorgden hier voor de nodige muziek. En de echtgenoot, die van de kermis naar huis ging. liep altijd nog eventjes over de Appelmarkt, teneinde daar een echte grote ker- miskoek voor vrouwlief te kopen. Voorstellingen o.m. te Utrecht en Amersfoort Opnieuw is de Italiaanse Opera m ons land. Op Zaterdag 1 Novem ber wordt Verdi's „Rigoletto" ge bracht «n Utrecht. Op 13 November is Amersfoort aan de beurt. De hoofdrollen worden vertolkt door zangeressen en zangers van naam: de sopraan Magda Piccarolo, die ook optrad in de Barbier van Sevilla en in La Traviata en die nu de rol van Gilda zal uitbeelden, voorts Ruggero Schileo fde Hertog van Mantua), Vittorio Benetti (ti telrol), Egidio Casolari (Sparafw- cile). Sylvia La Monaco <Mada- lena) en anderen. Verscheidcncn van hen traden op in de Scala of in het Teatro Nuove te Milaan; bo vendien kwamen allen in vele an dere bekende operathcaters van Italië en in het buitenland voor de voetlichten. De muzikale leiding be. rust bij Maestro Gino Barsanti. die ook de succesvolle voorstellingen van De Barbier van Sevilla en van Traviata in ons land dirigeerde. De regie wordt gevoerd door Al berto Ciulli, die zelf de kleine rol van Borsa zingt. Dc muzikale voorbereiding was in handen van de dirigent van de Hoofdstad-Operette, Fredy Salten. De costuums zijn ontworpen door Ditta Chiappa uit Milaan; de decors door onze landgenoot Wim van Hemert. Men kan er zeker van zijn, dat velen gaarne de gelegenheid zullen aangrijpen weer eens geconfron teerd te worden met de operakunst van de Italianen, die met hun prach tige stemmen Verdi's werk zullen brengen. Raad zorgt voor licht op donkere punten In de gisteren gehouden raads vergadering lokte vooral de vast stelling van de winkelsluitingsver ordening levendige discussie uit. Tenslotte werd het voorstel van de heer Davelaar aangenomen, waar- bU de sluitingstijd op 19 uur werd gesteld, voor Zaterdag Is dit 20 uur. Wat de kapperszaken aangaat zal men eerst de officiële wet af wachten, alvorens een bepaling te ontwerpen. Voor- deze besluiten werden ge nomen, las de voorzitter een advies- schrijven van de Kamer van Koop handel voor, waarin de gemeente werd aangeraden de sluitingstijd uiterlijk op 19 uur te stellen. De heer Davelaar achtte dit te voeg, en voor de kappersbedrijvcn leek het hem zelfs funest. Voorts was van de middenstandsvereniging „De Samenwerking" een verzoek geko men om 's winters de sluiting te bepalen op 19 uur en 's zomers op 20 uur. De voorzitter verklaarde, dat men dc maatregelen van het Rijk als een bescherming voor de nering doenden moest zien. In de vorige vergadering had de raad besloten om in het be'ang van de bouwer de bouwverorde ning te wijzigen Dc provinciale centrale directie adviseerde de ïaad nu, ook de bovenverdiepingen in de wijziging op te nemen, zulks eveneens ten gunste van de bouwer. Het gevolg hiervan zal zijn. da: de huizen een groter oppervlak krij gen. Zij worden lager en breder. De voorzitter voegde hier nog aan toe. dat slaapkamers met een schuin dak kunnen worden toegestaan. Voorts ging de raad accoord met het voorstel een kasgeldlening aan te gaan van 50.000.— voor het verkrijgen van meer vlottende middelen. Aangezien de subsidieaanvragen van de Stichting voor beroeps keuze en De Bond tegen het i.del gebruik van Gods naam, ongezegeld waren en bovendien de gemeente lijke financiën momentcel het ver lenen van dergelijke subsidies niet toelaten, heeft de Raad hierop af wijzend beschikt. In afwachting van de wettelijke regeling zal aan het Chr Kleuter onderwijs een subsidie worden ver leend van f 15.per leerling. Op verzoek van de familie Hil- vers aan de Beukenlaan werd be sloten aldaar een lantaarn te plaat sen. In de Park Weldam en op de hoek van de Julianalaan zullen eveneens lantaarns worden ge plaatst. Voor het nazien van de gemeente begroting werd een commissie ge ïnstalleerd die bestaat uit de heren Davelaar. Van der Kuilen en Wern- sen. Naar de voorzitter verklaarde, zal de Begroting 1953 binnenkort bij de leden worden bezorgd Af gezien van een kleine post. is de begroting sluitend Aan het becin van de vergade ring deelde jonkheer S. M. Snouck Hurgonje mede, dat de familie Van Aalst ter gelegenheid van het hu welijk van Nicolaas Johannes van Aalst, de raadzaal had verrijkt met een zeer fraaie kroonlamp en bron zen asbakjes.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 9