P'fis de shag! 1 fKVP voelt zich niet gebonden aan richtlijnen van kabinet GELEZEN- Glas Nederland werd n levend begrip in Mexico Ike s verkiezing remt werk in Verenigde Naties t Is maar fantasie bleek doodgewone oplichterij Voorts „Wordt aanleg Schieveen nu toch overwogen? CONCLUSIE VAN KAMERDEBAT Ministerie-Drees beschou wel als extra parlementair en gewogen maar.., Zaterdag 8 November 1952 8 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De algemene beschouwingen, waarmee de Tweede Ka mer het debat over de Rijksbegroting 1953 inleidde, hebben een interes sant einde gevonden. Wij doelen uiteraard niet op de aanvaarding zonder hoofdelijke stemming van het eerste en de daarmee samenhangende be- y jrotingshoofdstukken benevens de wet op de Middelen. (C.P.N. tegen). Belangwekkend was hoe de positie van het kabinet als een extra-parle mentair ministerie werd omlijnd. Aanleiding daartoe vormde de bestem ming van het geraamde overschot op de gewone dienst voor de dekking van kapitaalsuitgaven. De heren Schouten (A.R.) en Lucas (K.V.P.) wilden de onderhavige begrotingshoofdstukken wel aanvaarden, doch on der de voorwaarde, dat daarmee niet zou worden beslist over deze be stemming. En de financiële woordvoerder van de K.V.P. diende zelfs een motie in om deze voorwaarde schriftelijk vast te leggen. Het is waar. hij kondigde tevens aan. dat hij deze motie direct zou intrekken als minister v. d. Kieft zou verklaren, dat de Kamer op dit punt niet was gebonden. Aan gezien de bewindsman de ge wenste verklaring gaf, liep het tenslotte inderdaad zo. Maar toch sloeg dr Lucas met zijn motie een lichtelijk dwaas figuur. Het woord .dwaas" is ontleend aan prof. Oud (VVD>. die kort en klaar kwam uiteenzetten, dat deze motie niet de geringste betekenis had. Want in de begroting wordt niet beslist over de bestemming van een over schot; dit is een kwestie van afre kening. Anders zou het zijn ge weest als de heer Lucas zou heb ben aangegeven wat er dan wel met het overschot diende te ge schieden. Doch nu hij dit niet deed, ondernam hij, ook volgens de fractieleider van de PvdA, mr. Burger, iets zinledigs. De minister meende hem zij'n zin te kunnen geven, omdat hij het hele debat over de bestemming van het overschot als van louter academische waarde beschouwde Hij verwachtte n.l. dat als het complex van maatregelen ten be hoeve van de werkgelegenheid en de huurverhoging zal worden in- Sediend, het gehele overschot aarin zal zijn verdwenen. „Maar u heeft daarover in de millioenennota dan toch maar ge sproken." zo wierp de KVP-er tegen. En toen kwam het De bewinds man zette n.l. uiteen, dat hem dit voorgeschreven was door de richt lijnen. welke van de zomer door dr Drees in overleg met de frac tieleiders van PvdA. KVP, AR en CHU werden opgesteld als grond slag voor het te vormen kabinet. Deze mededeling interesseerde prof. Oud ten zeerste. Had prof. «omme hem niet steeds voor de voeten geworpen, dat hij zich het vorig jaar niet aan het door hem aanvaarde regeringsprogram had Sehouden0 En was daarop niet iens geringe geneigdheid om ver der met de V.V D. samen te wer ken gebaseerd? Met een onmis kenbare voldoening stelde de op- positie-leider derhalve bij inter ruptie vast, dat prof. Romme nu dan toch blijkbaar ook van door hem aanvaarde richtlijnen afweek. ..Wij hebben toch al eerder ver- klaard," zei toen dr Lucas, „dat wij ons aan deze richtlijnen niet meer gebonden achten." En met deze mededeling trok hij de con sequentie van het standpunt der Deel I van dc uit zos delen bestaande ..Wereldgeschiedenis" onder redac tie van de professoren Brandt en Ganshof (Uitg. De Haan, Utrecht, prijs ƒ16per deel) is in derde druk ver- •schencn, door de deskundige medewer kers natuurlijk verbeterd cn aangevuld ^in overeenstemming met de huidige stand der historische wetenschap. Een aanbeve ling behoeft dit werk nauwelijks meer. -„Wereldgeschiedenis" is onmiddellijk na .dc eerste druk geworden tot het aange wezen materiaal voor iedere student, die de geschiedenis als bijvak beoefent en tot een bron van kennis en hogere ont spanning voor de belangstellende leek. Vier nieuwe deeltjes zijn uitgekomen in de goedkope serie van A W. Sijthoffs Uitgevers maat schappij ..Shakespeare's Toneelspelen in de vertaling van dr L. J. Burgersdijk". Met Driekoningenavond en Midzomernachtsdroom. die eerder uit kwamen. is thans de helft van dc serie compleet De zeer accurate, maar een beetje ouderwets-deftige vertaling van Burgersdijk blijkt, zoals we reeds vroeger schreven, nog heel goed leesbaar Bür- gcrdijk's „Aantekeningen" zijn in elk boekje opgenomen. De vier nieuwe boekjes Dc Koopman van Venetic (/1.40), MaeBcth (/1.25), Koning Lear 1.75) en Julius Caesar 1,401 be ginnen elk met een uitstekend geschre ven en verhelderend ..Beknopt over- zicht waarin cr.l cle opvattingen van Burgersdijk. zoals die uit zijn aanteke ningen blijken, nog eens critisch wor den bekeken Van de hand van dr Martin J. Prem- scla verscheen bij de Nederlandse Uit geversmaatschappij N'.V. te Leiden in de serie Onderwijs. Kunsten en Weten schappen het 64 pagina's tellende boekje „Ik vind Frans zo'n mooie taal", „populaire praatjes voor studerenden cn leken" Het boekje bevat een aantal op merkingen cn beschouwingen over de •uitspraak van het Frans, waarmee elke liefhebber van deze taal. begmners zo- wol als gevorderden, zijn voordeel zal kunnen doen (Prijs 2.25). Howard Spring heeft reeds vele lief hebbers van goede ontspanningslectuur aan zich verplicht Hij weet een verhaal spannend op te bouwen en is een boeiend verteller. Dc gewetenloze Ra chel Rosing. die de lezers uit „Het Hart J vindt een Haven" reeds zullen kennen, is eveneens de hoofdpersoon in zijn nieuwe „liet ijdel verlangen" (Uitg. A. W. Sijthoff, Leiden, prijs I 6.90) oor- spronkelijke titel ..Rachel Rosmc". In zekeie zin is dit bock dus een vervolg. Desondanks vormt deze roman een boek dat zich zelfstandig laat genieten Bij deze uitgeverij is ook verschenen het tweede deel van de roman van de Amerikaan John P. Marquand ..Het Le ven geeft niets terug", een vertaling van zijn „Point of no returnDit tweede deel draagt tot titel „Afrekening met Clyde". Prijs 7 90Het eerste deel heette ..Een jeugddroom herleeft In de V S behoort Marquand tot dc meest gelezen schrijvers verscheidene van zijn boeken zijn herverschcncn in dc pockot-editions Wel merkwaardig dat het Nederlandse publiek hem minder goed schijnt te kennen dan andere, grote schrijvers uit de V S. BiJ de uitgeverij W. .J Thieme Co. te Zutphcn is een boekje verschenen. dat dc titel „Man en muis" draagt 'prijs '3 50) Het is de geschiedenis van mui- zen, verteld door een muis. Het gegeven y van dit verhaal is stellig aardig Jam- mer, dat Middelhoek, die ook dc il lustraties tekende niet beter is ge slaagd in dc uitwerking van dit ge geven. KVP. dat zij met een extra-par- lemcntair kabinet te doen heeft. Zij weet zich daaraan niet gebon den. Een morele binding aan de besprekingen tijdens de kabinets formatie aanvaardt zij niet. Daar mee is de moeilijke positie van het kabinet wel heel duidelijk gemarkeerd Kennelijk is het kabinet zich daarvan ten volle bewust. Anders zou minister v. d Kieft zich stellig niet met zulk een gemoedsrust bij deze gang van zaken hebben neergelegd. Misschien heeft hij 't zelfs te ge makkelijk gedaan Wellicht vloeide dit voort uit zijn over tuiging. dat hij zich zelf op dit punt ook niet aan de richtlijnen zal kunnen hou den Dc gewijzigde omstandigheden heb ben de werkgclegenhcidspolitiek op het eerste plan gebracht en deze stelt eisen welke het begrotingsoverschot zullen wegvagen Intussen, aan een andere richt lijn bleef hij wel vasthouden. Prof. Rom me iKVP) had hem n.l verweten, dat hij met zijn fiscale voorstellen wilde wachten totdat dc SER advies zoli hebben uitge bracht Doch dit stond nu eenmaal in de richtlijnen over dc huurpolitiek En minister v d. Kieft meende, dat hij zich als een fatsoenlijk man aan dc afspraak moest houden. Dit betekende zi. niet, dat het kabinet intussen stilzat Want naar dr Diees onthulde, is in dc laatste vergadering van dc Raad voor Economi sche Aangelegenheden over de mogelijk heid tot een verder opvoeren van de wo ningbouw gesproken De regering is zich bewust, dat snel moet worden gehandeld. Maar het SER-rapport moet worden in gewacht Niet zonder ironie verwees mi nister v d Kieft naar de wet op de PBO. die daartoe verplicht. Niet zonder ironie, want was het niet altijd de KVP-fractie die zich in het verleden warm maakte voor inschakeling van de SER1 Zoals eerder aan dr Lucas was overkomen, raakte nu ook piof Romme in zijn eigen strikken verward! Nog een derde maal kwamen de richtlijnen ter sprake. Mr Burger (PvdA) had zich onge rust gemaakt, dat het kabinet daai3an had gewrongen door haar bekende standpunt inzake N.-Guinea Dr Drees sprak dit tegen In die richtlijnen is volgens zijn mededelingen n.l. alleen vastgelegd, dat dit een geschilpunt is. waar omtrent een ieder zijn vrijheid voor behoudt En ook dat verdere samen werking niet onmogelijk zou behoe ven te maken Voorts werd daarin de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van dit gebiedsdeel aan vaard. Maar meer niet. (Advertentie 1. M.) Handarbeider of... hoofdarbeider TIENDUIZENDEN BEZOEKEN EXPOSITIE Onmiddellijk na opening nam vraag naar Pliilips-TV-toestellen sterk toe (Van onze correspondent in New York) MEXICO-CITY. Als propagan- da-obj"ect is de Nederlandse tentoon stelling een doorslaand succes. De publieke belangstelling is enorm. Dc middag na de opening liep het aan tal bezoekers reeds tegen de vierdui zend, Zondagavond tegen de hon derdduizend! De capaciteit van het Hollandse restaurant is op de toeloop op geen stukken na berekend Een half uur of drie kwartier wachten, voor men een zitplaats kan veroveren, is geen zeldzaamheid. De Mexicaan neemt 't doorgaans nogal gemoedelijk op. Minder aanvaardbaar vindt hij en terecht dat de leiding van het res taurant in het grote bezoek aanlei ding heeft gezien zijn prijzen te ver hogen. De tentoonstellingsleiding schijnt daaraan weinig te kunnen doen. maar het lijkt me propa gandistisch gezien slecht koop manschap. De toegang tot de tentoonstelling is vrij. de meeste bezoekers zijn dus nieuwsgierigen Maar zij lezen aan dachtig de duidelijke bijschriften, houden zich geruime tijd op bij de maquette van dc Zuideizeewerken, bewonderen het model van de „Nieuw Amsterdam", het carillon van 42 klokken dat reeds is ver kocht de vele machines, land bouwwerktuigen en bloemen welke op aantrekkelijke wijze zijn geëxpo seerd. Voor al die nieuwsgierigen is Nederland opeens een levend begrip geworden. Het is daarom niet te veel ge/egd. dat met deze expositie op grootsere en overtuigender wijze dan ooit een poging is ondernomen door te dringen tot een nieuwe bui tenlandse markt. Eén van de onzekere factoren voor het succes van deze poging is de aan staande regeringswisseling. Wanneer op 1 December de nieuwe president Cortines zijn ambt aanvaardt, kun nen er veranderingen komen in de economische politiek van het land. Men verwacht dit niet. maar leiden de handelskringen nemen toch een afwachtende houding aan. Welke onmiddellijke invloed van een tentoonstelling als deze kan uit gaan, kon ik zelf ervaren In een grote winkelstraat zag ik twee kis ten Phiiips-televisie-toesteUen afla den Ik vroeg de eigenaar van de zaak of er veel vraag naar was. De man vertelde me. dat hij tot nu maar heel weinig Phihps-TV-toestcllen had verkocht, maar gedurende de twee dagen volgend op de opening der expositie reeds twaalf! Kerknieuws Ned. Herv. Kerk Beroepen te Holten; A. v Roon. te Pijnacker. te Huizen (N.-H.) (vac J Zwanenburg i P J F. Lames te El- speet». tc Éde (vac. J H Cirkel). M. Stolk tc Scheveningen Bedankt voor Dirksland: C. Willemsen tc Hicrdcn. Doopsgezinde Broederschap Aangenomen naar Meppel-Asscn L. Laurens te Stavoren. (Advertentie 1. M.) VIEESWARENFABRIEK J MEESTER N V - WIJHE Grote onzekerheid op alle gebieden der buitenlandse politiek (Van onze correspondent) NEW YORK. De uitslag van de presidentsverkiezing oefent een rem mende invloed uit op het werk der Verenigde Naties, met name wat be treft de twee meest ingrijpende agenda-punten: Korea en Noord-Afrika. Hoewel de zittende Amerikaanse delegatie de overtuiging poogt te vesti gen, dat haar volmachten gedurende de rest van de Assemblee onverzwakt zijn. zou men hierover toch gaarne een definitieve aanduiding zien. Lyttelton in Lagerhuis: Onrust in Kenia niet snel te onderdrukken LONDEN „Er zullen nog wel enkele maanden onrust in Kenia zijn door het optreden van de Maoc- beweging." zo verklaarde de Britse minister van Kolomen na zijn terug keer uit Kenia Vrijdag in het La gerhuis. Volgens de minister zouden de doelstellingen die Groot-Brittannie zich in Kenia had gesteld, niet door toedoen van een beweging als de Maoe-Maoe worden opgegeven. Lyt telton zeide nogmaals, dat het ge heim genootschap niet het gevolg was van economische druk. maar de leiders verdienden er geld mee Voor iedere eed moet. volgens Lyt telton. een belangrijk bedrag wor den gestort en in wezen is de Maoe- Maoe een mengsel van duister en eeuwenoud bijgeloof en moderne gangstermethoden. 55 NA STUNTELIGE CABARETVOORSTELLING ..Student Sherwood troggelde, met handige smoesjes, goedgelovige lieden geld af AMSTERDAM. ,,'t Is maar fantasie!" luidde de naam van het pro gramma van Ted Sherwood's Studenten Cabaret, dat op 21 October de première beleefde in het gebouw ,,Ons Genoegen", in de Elandstraat. Ver der dan de premiere is het niet gekomen. De leider van het troepje fan tasten, dc negentienjarige Ted Sherwood, in het dagelijkse leven W. J. H. van W., uit Amsterdam, werd een dezer dagen in Heemstede door de politie gearresteerd, verdacht van oplichting. De situatie is zo, dat een voorstel van 21 landen ter tafel ligt, waar voor de V S zich achter de scher men beijveren steun te vinden. Daarin worden Noord-Korea cn Pe king gevraagd om in te stemmen met een onmiddellijke wapenstil stand op de basis ener vrije keuze van de krijgsgevangenen over hun repatriëring. Daartegenover staat het door Mexico en Peru ingedien de voorstel (de instelling van een speciale commissie vcor de kwestie der krijgsgevangenen) én het stre ven der Arabische en Aziatische landen om een tussenweg te vin den. Er is daarbij sprake van het overbrengen der krijgsgevangenen naar een in te stellen neutrale zo ne. om over hun lot vervolgens te doen beslissen hetzij in de voor gestelde speciale commissie, hetzij in een speciale politieke conferen tie waarbij men denkt aan een toe zicht op de repatriëring door de vier in Panmoendjon reeds genoem de neutrale landen: Zweden. Zwit serland. Polen en Tsjechoslowakije. India is bezig in Peking uit te vinden, wat men daar van deze en dergelijke ideeèn denkt Velen vre zen, dat Eisenhowers reis naar Ko rea voor de agressors een aanlei ding kan vormen, een afwachtende houding aan te nemen en voorlopig geen wijziging in het ingenomen standpunt te brengen. Zij zouden willen, dat Ike zijn reis uitstelt of kenbaar maakt, wel ke mogelijkheden hij er van ver wacht. Intussen bereidt het Pentagon de reis reeds voor. Die reis wordt vrij wel een unicum in de Amerikaanse geschiedenis, daar zich sinds Lin coln geen president of een tot pre sident gekozene aangewezen naar een strijdtoneel heeft begeven. De bestaande onzekerheid beïn vloedt de algemene buitenlandse politick met minder dan de door de V.N. te behandelen kwesties. In grijpende veranderingen op hoge posten zijn zeker. Het State De partment zal. naar men aanneemt, minstens twintig nieuwe figuren zien op topplaatsen. In de telegrammcnwisscling tus sen Truman en Eisenhower, waarin de generaal een bespreking na de 17de November accepteerde, ziet men overigens een aanwijzing voor een gezamenlijke poging, de rege ringswisseling zonder ingrijpende politieke wijzigingen te doen ge schieden. Maar dit bericht kan na tuurlijk ook een poging zijn, het ongeruste buitenland gerust te stel len. (Advertentie LM.) De leden uit het groepje hadden zich aangediend als „studenten": Ted Sherwood beweerde Letteren te studeren, maar bij dc universitei ten m Amsterdam is hi.i niet be kend... evenmin de andere leden van het cabarel. Op hun affiches noemden zij zich „Het studenten cabaret van Amsterdam", dezelfde benaming gebruikten ze in een dag blad-advertentie. Op deze manier probeerden zn publick naar het zaaltje in de Elandstraat te lokken, gebruik makend van de grote good will en bekendheid die o m. in Am sterdam is gevestigd door het Utrechts studenten cabaret Voor veertien dagen hadden zij het. zaaltje gehuurd voor ongeveer 450 Er was beloofd vooruit 100 te betalen, maar op de avond van de voorstelling was er geen geld. De recette van de eerste voorstel ling zou daarom geheel aan de zaal eigenares. een speeltuinvereniging, worden afgedragen. Die recette was maar zeer matig 54 door de zeer kleine opkomst. Van die 54 ging 30 naar de vermakelijkheids belasting. voor de eigenares bleef dus maar 24 ovei De voorstelling zélf was meer dan treurig; men kon nauwelijks van dillettanterig gedoe spreken. Het was flauw cn vervelend gestuntel. Ted Sherwood had zelf de teksten en de muziek geschréven en de re gie gevoerd; blijkbaar had hij zijn ogen cn oren goed de kost gegeven bn het Utrechts studenten-cabaret, want veel wat hij ton tonele voerde leek nogal Utrechts, om 't grapje: „Heeft U allemaal wel een pro gramma gekocht? Mooi dan kunnen we morgen tenminste weer eten, we eten daar namelijk van weet U?" De tweede avond kwamen maar twaalf mensen! De leider van het troepje kwam niet opdagen. De voorstelling ging niet door de spe lers voelden zich bekocht, want hun was 5 speelgeld beloofd per avond. Ted Sherwood verdween en bleef voorlopig onvindbaar En de zaal werd dus veertien dagen niet be speeld, een grote schadepost voor de speeltuinvereniging Er is ook 260 schuld voor decors, 50 voor gramofoonplaten en ettelijke hon derden guldens drukkosten. Verscheidene keren heeft men ge probeerd Ted Sherwood te vinden, maar steeds kreeg men van zijn hospita te horen „Meneer is er niet". Vorige week dook hij in Heemstede op om geld in te zame len voor „het studenten cabaret Hij belde gewoon huis aan huis en vertelde, dat het studenten-cabaret uit Amsterdam zoveel vermakelijk heidsbelasting moest betalen en dat de leden er 250 bijeen moesten brengen om weer te kunnen op treden Als bewijs toonde hij zijn programmaboekje en gaf een affi che af. Op deze manier kreeg hij van een aantal mensen, die wel wat voor die „arme studenten" voelden, geld los. Toch kregen enkele Hecmstcdc- naren argwaan Eén dame heeft zelfs bij de gemeentelijke univer siteit van Amsterdam naar Ted Sherwood geïnformeerd en kreeg er te horen, dat hij daar niet was in geschreven. Iemand anders waar schuwde de politie, die Tod arres teerde; toen bleek, dat deze het J"AAR op dc markt de oerdrtf- U ten van de goudzoeker altijd in mij wakker worden, kocht ik er zonder bepaalde reden doch voor slechts vijf gulden een ronde ta fel. Het blad zag er bijzonder schurftig uit, of onopgevoede kin dertjes er honderd jaar lang exprès met scherpe kroesjes o o hadden gekrast, maar de man die de kraam beheerde toverde mij in het malse proza van Schcherczade binnen vijf minuten voor ogen, hoe brillont dit meubelstuk mijn huiselijk geluk zou wcderspiegelcn, als ik het even had schoongemaakt met een stukje glas. ,,'t Is doodeenvoudig", riep hij en hij speelde het mij zonder requisie ten overtuigend voor Thuis wachtten echter louter te leurstellingen. In dc eerste plaats bleek mijn vrouw vierkant tegen de ron# tafel, die z\j onnodig en zelfs voor vijf gulden afschuwelijk vond Ik begon de vertelling over het schoonmaken uit tc serveren en vroeg om glas, maar ze zei alleen: „Ja. dat heb ik altijd aan mijn neus hangen" en verliet ontstemd het vertrek. Daar in onze straat een mooie lijstenwinkcl is gevestigd, besloot ik daar eens te gaan vragen, want zulke mensen gaan voortdurend in tiem met scherven om. Er stond een jongetje van een jaar of ne gen achter de toonbank dat, zo dra ik ivas binnengetreden, een huistelefoontje opnam en gewich tig in het tuitje riep: „Kan pa even komen? 't Is voor cncadrement". Daarna legde hij de haak weer op her toestel en keek mij aan met zo'n blik van „Dat snap jij niet. hc sufferd, maar zó noemen de vaklui nu het inlijsten". Geruime lijd later kwam een ste vige heer van de trap. Hij was zo iemand die bij de soep al zit met een kop van „En me appel tóe?" Daar hij tijdens het betreden van de winkel nogdoende was ver schillende kledingstukken dicht te gespen cn zijn haar te ordenen, kreeg ik de indruk hem in ecu middagdut te hebben gestoord, zo dat ik het een beetje als een anti climax voelde toen ik vroeg: „Hebt u soms een stukje glas tc missen De man werd op slag kwaad. Meneerivat denkt u wel!", riep hij. „Ik heb hier geen vuilnisbelt. Ik heb hier een kunsthandel." En hij maakte een Wagneriaans gebaar naar een wand vol smaak- bederf. Het zoontje kerk misprij zend toe bij mijn aftocht, die nog al wat voeten op het tapijt had, want het was een onnodig lange winkel „Bij een huisschilder moet u me ren". zei de kellner in het café cn hij zocht een mooie voor mij op, in liet adresboek. Het bleek nog een hele wandeling, .maar eenmaal in die werkplaats aangeland, ging de zon eindelijk boren mijn onderne ming op, want een vriendelijk ke reltje in een kiel vol bonte vinger afdrukken. gaf mij voor een kwart je een scherf, groot cn scherp ge noeg om dr polsslagaderen ron heel ons volk in een wip te openen Ja zeg, je gaat dat toch zeker nipt in de kamer doen?", riep thuis mijn vrouw, als vertrapte ik haar fijnste gevoelens. Ik stak dc scherf in mijn zak. nam dc tafel op mijn nek en stommelde naar de gang. Zo'n glazen tochtdeur valt soms dicht als je er helemaal niet op rekent en hebt u wel eens een ruit van één bij drie meter horen breken'' Nou. mijn vrouw nam het sportief. Ze rei alleen: „Hebbic nou glas genoeg?" KRONKEL r~ Boer Oskam uit Bergambacht had gisteren een slechte dag. 's Morgen* bluste de brandweer ccn klein brandje in zijn schuur Dezelfde avond brandde dc schuur helemaal af. Honderd var kens werden dakloos. President Aurlol van Frankrijk zat laatst tc vissen in de Loire (dat doen presidenten soms) Stond cr opeens een koddebeier achter hem die vroeg ..Waar is je visakte?" Auriol had dat papier geld in zijn eigen zakken had gc- 1 onder een Stapeltje rcgennsdocumenten KAMERLEDEN VRA GEN DE MINISTER: Critiek op directie NS: „Zij meent, de passagiers zijn er voor de Spoorwegen DEN HAAG. Hoe het nu precies staat met de plannen voor het aan leggen van het vliegveld Schieveen, bij Rotterdam, is vele Kamerleden niet duidelijk. Zij vragen dan ook de minister van Verkeer en Waterstaat mr. Algera. in het voorlopig verslag over de begroting voor dit ministerie, of het juist is. dat het aanvankelijk voor burgerlijk verkeer bestemde vliegveld Ypenburg nu toch voor militair gebruik wordt gereserveerd. „Wordt dan aanleg van Schieveen toch weer overwogen?", luidt een van hun vragen. slag ook critiek lezen. Enkele Ka merleden hebben nog steeds de in druk. dat de directie der NS. meent: „De passagiers zijn er voor de Spoorwegen." en niet anders- om. Bedenkingen heeft men tegen dat de ingelanden van Delfland, de moeilijkheden, die autobus-on- dus grotendeels de tuinders, de kos- j dernemingen in de weg worden waarin de kanalisatie van de Ne- der-Rijn en de Lek. èn de verbe tering van de IJssel, zich voltrekt. De vraag: ,,Kan dit tempo niet wor den opgevoerd?" zal de minister moeten beantwoorden. Nog meer belangrijke vragen zijn de minister gesteld, oa „Mag de verdubbeling der rijbaan van de i weg Rotterdam-Gouda spoedig te- i gemoet worden gezien?". „Kan men zo snel mogelijk beginnen met I de aanleg van de Rijksweg 4a (Ypenburg - Haarlemmermeer)""' I „Kan Scheveningens haven grondig het ongeluk begeven om zich van stopt. Achter op het programmablad van het cabaret staat: ..'t Is toch maar goed dat 't fantasie is de wer kelijkheid is vaak zo anders -.." Twee werklieden- treinen op elkaar Vervolg van pag. 1 wel voorop de locomotief stond, stapte af om de wissel om te gooien. Op dat ogenblik kwam dc tweede trein aanrijden en ramde de eerste trein. I» Niet beveiligd Van de zijde der Nederlandse Spoorwegen vernemen wij, dat de raccordementsspoorlijn voor het vervoer van werklieden van de B.P.M wordt geëxploiteerd met door locomotieven getrokken trei nen, die men met trams zou kun nen vergelijken. De spoorlijn is niet met seinen beveiligd, omdat de treinen „op zicht" rijden. De ma ximumsnelheid is normaal 10 km per uur. Waar de openbare weg wordt gekruist moet de snelheid tot 5'i km per uur worden be perkt Volgens ooggetuigen reed dc tweede trein met een vrij grote snelheid op de eerste in. Aan het vrijmaken van de lijn is de gehele nacht gewerkt, zodat vanmorgen het baanvak weer vrij was. Vanmorgen heeft de burge meester zich met de hoofdcommis saris van politie, de heer H. C. M. A. Staal, naar de plaats van worden verbeterd?" de situatie op de hoogte te stellen. laten liggen. Hij vertelde dal aan i koddebeier cn zei er tali ..Ik ben n« i president." ..Dat treft." zei de kodde- 1 beier, ,en ik ben generaal Elsenhower En hij greep zijn opschrijfboek Aunol's particuliere detective die ademloos i kwam aanhollbn. kon nog verhinderen dat Frankrijks president in de cel te rechtkwam Dertig kinderen van een middelbare school in Tel Aviv kwamen in opstand toen hun leraar. Ben Mosje werd over- I geplaatst naar een andere klas. Vier dagen duurde de revolutie" De jon- gens verstoorden de lessen, gooiden tegels om en schreven aan dc wethou der van Onderwijs Enkele meisje* gingen in hongerstaking Ben Mosje staat nu weer voor zijn oude klasje Er zijn nog rechters in Dublin. Een man die ten onrechte 13 maanden in de cel had gezeten beschuldigd van bank roof, kreeg 5000 gulden schadevergoe ding. Tegelijk werd hij tot twee maan den veroordeeld omdat hij een overjas had gestolen In Parijs hebben dieven een kiosk van twee ton gestolen De inhoud was tweeduizend gulden waard De politie Is aan het zoeken In Saidinic vierde dc politie in Sas- sari het feest van haar beschermheilige. Intussen zetten tien rovers zestig kilo meter verder twee ossenwagens over de weg. Ze hielden vijf bussen, een auto cn twee motors aan en beroofden twee honderd mensen van twee mlllloen lire. ..NEDERLAND! Amboiis bloed blijft aan uw rijkdom kleven": ,.Hct onrecht moet wijken cn 't recht zegevieren", Wij eisen onze vrijheid en souvereiniteit „Haags Dagblad: Ook ondergang door trouw is ..eervol"'" luidden o.a. dopschriften van de span doeken. die ongeveer duizend Ambonezen Vrijdagmiddag mee droegen in hun stoet, die naar het kabinet van dr Drces optrok. Zij vroegen erkenning van dc republiek Zuid-Molukkcn en vrijlating van ir J. A. Manusa- ma, die op Nieuw-Guinea gevan gen zit. Het uitdiepen van de Nieuwe Waterweg en het aanleggen van nieuwe Rotterdamse havens hebben een toenemende verzilting van Delfland veroorzaakt. De Tweede Kamerleden achten het onjuist. ten zouden moeten dragen voor het bouwen van een semi-permanent gemaal bij Leidschendam. dat de moeilijkheden moet ondervangen Mc-n acht dit werk van algemeen belang. Naast lof voor de directie van de Spoorwegen kan men in het ver- gelegd bij het geven van toestem ming voor vervoer van gezelschap pen over lange afstanden. „Wan neer wordt de frequentie op de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht op gevoerd?" vraagt men. Uit het verslag klinkt bezorgd heid op over het trage tempo,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 3