TADSVENSTER J. Dasselaar werd wederom Amersfoorts Judokampioen NA VIER OVERWINNINGEN Sophia Wilhelmina (de „60.000ste") is nu één jaar oud Jubilerende sportschool Boersmci „op de mat Maandag 10 November 195 (Van een onzer verslaggevers) Wie Zaterdagavond argeloos de Markthal zou zijn binnengestapt, niet wetende wat er aan de hand was, zou zich wel even de ogen hebben uit gewreven bü het zien van het volgende tafereel: stevige jonge knapen, gekleed in niet alledaagse witte costuums, waren druk bezig te trachten elkander beentje te lichten, hetgeen soms gepaard ging met het slaken van „indianenkreten". Maar de honderden toeschouwers, die zich geschaard hadden rondom de „mat" waarop de strijd zich afspeelde, wisten wel dege lijk waarom het ging. Zo niet allen insiders. z(j waren toch belangstellend genoeg om alle waardering te hebben voor de judo- en jiu jitsu-prestaties. die werden gedemonstreerd door de leden van de jubilerende sportschool Boersma. Hetgeen dit instituut na vijf jaren hard werken bereikte werd in enige „sportieve" uren op interessante wyze gedemonstreerd. Een van de hoogtepunten van de avond was de strijd om het judo-kampioenschap van Amersfoort, dat voor de tweede achtereenvolgende maal door J. Dasselaar werd gewonnen na een spannend „gevecht" met H. J. Zwan. In zijn openingswoord richtte de heer Boersma een bijzonder woord van welkom tot wethouder v. Zwol en de heer B Verschuur, resp. voor zitter en directeur van de Amers- foortse Sportstichting, voorts tot de vertegenwoordigers van sportver enigingen en lot alle aanwezige Judo-enthousiasten. ..Judo is geen sport, waarbij het gaat om sensatie of vermaak." zo zelde de heer Boer sma. „maar alleen om de vorming van een gezond, snel reagerend lichaam Voorts bracht hij dank aan alien, die in de loop der jaren op allerlei gebied hun medewerking hebben verleend. Zijn eerste assis tent. de heer H. Blocker, bracht de gelukwensen over namens alle leden van de school en bood een goud doublé horloge met stopwatch aan Mevrouw Boersma ontving een bloemenhulde Ook vele anderen van Nederlandse Judo-organisaties, die later nog het woord zouden voeren, hadden bloemstukken' gezonden. Daarna werd een aanvang ge maakt met de demonstraties en de wedstrijden Eerst demonstreerden leden van de sportschool de val- techniek en vervolgens lieten de he ren Boersma en H Bleeker iets van het principe van Judo zien. waar door de toeschouwers een inzicht kregen in het wezen van deze sport. Strijd 0111 kampioenschap De beurt was toen aan zestien leden, die de strijd gingen aanbinden om het kampioenschap van Amers foort. Er is met inzet van alle krach ten gestreden en al kreeg men door de verbeten uitdrukkingen op de ge zichten en door de felle kreten .de indruk, dat het hard toeging, de sportiviteit bleef altijd bewaard, het geen steeds werd bewezen door de lachend gegeven handdruk na af loop. Een lust was het de ..lichtge wichten" tegen de „zware broeders" in actie te zien. Bij gelijke capaci teiten blijven laatstgenoemden na tuurlijk meestal in het voordeel, maar daartoe moeten zij zich dan ook tot het uiterste geven Dat H. Klompenburg en H R. Wolfs, die tot de lichte categorie behoren, beslag wisten te leggen op de derde en vier de plaats, waarbij eerstgenoemde nog de stijlprijs bemachtigde, is wel een bewijs, dat de lichaamskracht lang niet in alle gevallen doorslaggevend is. Uiteindelijk ging de strijd tussen Dasselaar en Zwan met het reeds vermelde resultaat: Dasselaar we derom kampioen. Tussen de series, kwart en halve finales, werden diverse demonstra ties gegeven. De heren Boersma en Bleeker lieten vertraagd jiu jitsu zien en demonstreerden een examen eis voor het behalen van de eerste Dan ..Nape no kata". gestyleerd judo Vier Hilversumse meisjes gaven acrobatiek van de bovenste plank ten beste. Dit acrobaten-quarlet oogstte bijzonder veel bijval. De heren R. Becht en D Konings. beiden eerste Dan. zwarte bandhou ders dus. namen het ieder tegen vijf tegenstanders op In zeer vlot tempo moest de een na de ander het on derspit delven Hoe je moet handelen als vier mannen op je afkomen met minder goede bedoelingen demonstreerde de heer Gé Koning, die vertraagd uitgevoerd eerst één, daarna twee. toen drie en tenslotte vier aanvallers tegelijk onschadelijk maakte. Arie Brons in actie Om achter elkaar tien tegenstan ders op de mat te werken is geen Zo maar een oefeningetjevan leden van de sportschool Boersma. De heren zoeken het soms wel hoog. (DvA-Archifoto) En dat Jan van Loo op zijn gebied zijn „mannetje" staat, mag wel als bekend worden verondersteld, zodat tot twaalf uur nog menig gezellig dansje werd gemaakt. Uitslagen De uitslagen om de persoonlijke kampioenschappen luiden: Eerste serie: Zwanv. Dam 20. WolfsBogt, geen punten. Wolfs aangewezen als winnaar, Wilhelm Hietkamp 12; DasselaarWetsteyn 10. Zweersw d. Heuvel 20; ZeylmansVomeyden 10; Veenen- daalKlompenburg 01; S'choon- derbeekBartolussi 21. Kwart fi nale: KlompenburgHietkamp, geen punten, Klompenburg winnaar; Wolfs—Schoonderbeek 20; Zwan Zeylmans, geen punten. Zwan win naar; DasselaarZweers 20. Halve finale: WolfsZwan 01. Klompen burgDasselaar 01 Finale: Dasse laarZwan 20. Derde en vierde plaats: KlompenburgWolfs 12. kleinigheid. De heer Boersma nam die taak op zich en het leek ver bluffend eenvoudig. Een bliksem snelle beweging en de tegenstander lag al op de grond, een volgende diende zich aan. doch die verging het niet beter. Toen alle tien met de mat hadden kennis gemaakt, vond de elfde man. de 8-jarige Arie Brons het genoeg en met een flinke worp gooide hij zijn léraar op de mat Als gasten waren judoèrs uit Hil versum en Amsterdam aanwezig. Hoewel aanvankelijk in de bedoe ling had gelegen volledige clubkam- pioensehappen te houden, kon dit wegens tijdgebrek n-iet ten volle doorgaan. Nu werden slechts twee wedstrijden gehouden.-Onze stadge noten bonden eerst de strijd aan te gen Amsterdam en verloren die met 12. De Amersfoorters wonnen ech ter van Hilversum Wel was de eind stand 11, maar de leden van sport school Boersma hadden meer pun ten gescoord. Prijsuitreiking Voordat de prijzen werden uitge reikt richtten de heren Gé Koning namens de Nederlandse vereniging van Judo en Jiu Jitsu leraren en H. Holvast namens de Nederlandse Ju do Raad zich met enige hartelijke woorden tot de heer Boersma en complimenteerden hem als sport vrienden en collega's met de door hem bereikte prestaties in de afge lopen vijf jaar Ook mevr, Boersma werd in de hulde betrokken. De heer Holvast, die judo-lessen geeft aan de Hogeschool te Delft, wees er nog op. dat de Amersfoortse sportleraar een zeer geziene figuur is in de kring van Nederlandse zwarte band de sprekers en zcide met verdubbel de enerem op dezelfde weg te zul- j len voortgaan Uit handen van de heer Holvast j ontvingen de winnaars hun tro- I pheeën Als bijzondere verrassing i voerden enige leden een komische i jr.do-schets op: ernst en luim op de j mat. j Tenslotte kwamen Jan van Loo I met zijn mannen aan bod Nee. niet I met Judo of Jiu Jitsu. Zii bleven I liever op het toneel om liefhebbers van de danssport een kans te -• "o Tijdens de wedstrijden om het persoonlijk Judo-kampioenschap van Amersfoort De tegenstanders hebben elkaar stevig beet en de arbiter ziet nauwlettend toe. (DvA-Archifoto) 2045 Rob nodigt Lu- pardi uit samen met hem naar JTamoa te va ren. Onderweg probeert hij de geleerde aan he? praten te krijgen wan: nog steeds is net hem niet duidelijk, wat er aan de hand is. Lupardi laat niet veel los, maar wei zegt hij, dat een „vreem de groep' bezig is jacht te maken op hem en zijn geheime voorraad uraniumkwik. „En die lui beschikken over machtige middelen er knappe kerels." zegt Lu- pardi; .ze zijn er reeds in geslaagd mijn steun punt in de Zuidelijke Poolzee te vernietigen, met alle robots, die mi; ter beschikking stondenWat de schotelman nen met dit alles te maken hebben begrijpt Rob nog niet en Lupardi omzeilt handig alle vragen, DE AVONTUREN AN KAPITEIN ROB die daarop betrekking hebben. Inmiddels worden in de commandokamer van het onder- zeevliegdekschip de bewegingen van de „Vrij heid" nauwkeurig gevolgd. Dank zij het kleine zendertje in de top van de mast kan men daar precies de koers van het zeilschip volgen. „Beste stuurlui" aan de wal: auto tegen boom bij Birkhoven Drie stuurlieden in spé. allen leer lingen van de Kweekschool v. d. Zeevaart, kwamen in de nacht van Zaterdag op Zondag vergezeld van twee meisjes met een grote huur auto terug van een feestje in Am sterdam, Het einddoel was Amers foort. Dp „stuurman" verloor ech ter in dc docht bij Birkhoven de macht over zijn stuur. Vermoede lijk was de gladde weg er oorzaak van. dat de wagen slipte. De Ford vloog met een slag tegen een voor Hotel Birkhoven staande boom De voorkant werd t otaal ingedrukt, het chassis werd hevig ontzet. Pen siongasten uit hotel B. kwamen ijlings naar buiten De stuurman J. M de V moest vanachter het stuurwiel, dat was afgebroken, en de verwrongen voorbank worden bevrijd. Het map een wonder heten dat de inzittenden er zo goed zijn vanaf gekomen. Alleen J M de V werd licht gewond. Hij liep een snij wond op boven het linkeroog, drie ribben kneusden door de klap teeen hét stuur. Door de G.G en ----- GD werd hij behandeld, waarna houders. De heer Boersma bedankte I hij lopend zijn weg kon vervolgen. wagen werd zodanig vernield, dat reparatie onmogelijk is Verze kering dekt de schade Najaarsexpositie van „De Ploegh" geopend In het A G.-huis is Zaterdagmid dag de najaarstentoonstelling van schilderijen van de kunstenaars groep „De Ploegh" geopend. De plaatsvervangend voorzitter, de heer Court C. Veldkamp verklaarde in zijn openingswoord verheugd te zijn, dat in een tijd van matige be langstelling voor het schilderij, zo- velen aan de uitnodiging om de opening bij te wonen gevolg had den gegeven. Na enige sympathieke woorden te hebben gewijd aan de heer C. Frauenfelder, die om ge zondheidsredenen het voorzitter schap had moeten neerleggen, leid de spr. de nieuwe voorzitter, de heer J. Steinebach in. De heer Steinebach zag zijn taak samengesteld uit een organisato risch, een artistiek en een maat schappelijk gedeelte. Organisatorisch zei de nieuwe voorzitter te zullen streven naar een artistiek verantwoorde en ami cale samenwerking met andere Amersfoortse schildersgroepen. Aangezien elke kunstenaar volko men zelf verantwoordelijk is voor zijn scheppingen, zou de heer Stei nebach zijn artistieke taak willen, beperken tot aanmoedigen, het ge ven van suggesties, en indien nodig, de leden er op wijzen, dat allen die zich miskend wanen daarom nog geen genieën behoeven te zijn. Wat de moeilijke maatschappelijke kant van de zaak aangaat, beloofde spreker steeds te zullen zoeken naar middelen en wegen die naast artis tieke voldoening en bevrediging, de schilders tevens materieel ten goede zouden komen. Ook de heer Steinebach sprak met warme waardering over het geen de heer Frauenfelder in het belang van „De Ploegh" heeft ge daan. Op de tentoonstelling, die tot en met 23 November geopend blijft, komen wij binnenkort uitvoerig terug. Ongewenst bezoek Een onbekend persoon wist zich door het uitsnijden van een glas en lood raam toegang te verschaffen tot een woning aan de Emmalaan Verschillende kasten werden door zocht. Een portefeuille, inhoudende 10een Indische sigarendoos en een zilveren doos werden ont vreemd. REMONSTRANTSE GEMEENTE De opbrengst van de bazar, die jongstleden Vrijdag en Zaterdag door de Remonstrantse Gereformeerde Gemeente werd gehouden in het ge bouw van dc Vrijz Hervormden aan de Zuidsingel, bedraagt 1819,82. SOEST Buurtvereniging „Hees" geeft feestavond De buurtvereniging „Hees" gaf Zater dagavond in zaal Eemland te Soest haar jaarlijkse feestavond, die bijzonder slecht bezocht was De voorzitter, de heer Hiemstra. sprak het openingswoord cn riep een woord van welkom tot de buurtbewoners en in 't bijzonder tot het bestuur van do Federatie van Buurtver enigingen. Het Amersfoortse Kleinkunst Ensem- I ble, onder leiding van Henk Meester, trad daarna voor het voetlicht met een bont programma, dat bij de aanwezi- i gen geweldig insloeg. Zang. declamatie I en schetsen wlssflden elkaar achtereen- I volgens af- Een dankbaar applaus was de beloning voor prima spel. Na de pau- I ze werd de één-actcr „Lui van standing" van Blaaser en Peter opgevoerd Met muziek van De Boer's Melodisten" werd gezellig gedanst. Vergadering „Philatelica" De afd. Soest van de postzegelvereni ging „Philatelica" hield Vrijdag haar maandelijkse vergadering in café Royal. Niettegenstaande 't slechte najaarsweer waren ongeveer een 30-tal leden aan wezig, toen de 2e voorzitter, de heer De Rooij. allen verwelkomde De afdeling boekte deze maand haar I tachtigste lid wel een bewijs hoe Phila telica de laatste tijd vooruit gaat. Hieruit blijkt ook dat hoe langer hoe I meer verzamelaars het nut inzien van toe te treden tot een postzegelverza melaarsvereniging, die de leden meer voordelen biedt en de verzamelaars met elkaar in contact brengt. De veiling was zoals steeds zeer ge animeerd Ook de philatelistische prijs vraag viel zeer in de smaak. De heer Overdijkink was dc gelukkige. Hij won de eerste prijs. De verloting was dit keer zeer bijzon der. gezien het mooie materiaal dat hier voor was aangekocht. De heer Kohier was de winnaar van de le prijs en nog een tweetal prijzen Te omstreeks 10 15 uur sloot de Voor zitter deze vergadering en wekte de le den in zijn slotwoord op. de vergade ring nog trouwer tcbezoeken. Dit bete kent winst voor de vereniging en voor de leden. HOEVELAKEN Mej. Donath behaalde twee eerste prijzen met haar Pekingees Onze stadgenote, mej. H. Donatio, heeft met haar Pekingees deelge nomen aan de Zaterdag en Zondag te Utrecht gehouden internationale hondententoonstelline. georganiseerd door de Raad van Beheer op Kyno- logiseh gebied Mej. Donath be haalde twee eerste prijzen met haar uitstekend verzorgde hond, één in de open klasse en één in de nieu- welingonklasse. Bovendien verkreeg de Pekingees het praedicaat .uit muntend". Een fraai succes als men weet. dat ruim 1200 honden waren ingeschreven voor deze expositie. Zaterdag ivas er een klein meisje ■jarig. Dat. is op zichzelf niet zoveel bijzonders, wam worden er niet dagelijks tientallen kleine meisjes jarig. Maar er is iets anders. Denkt u nog eens even terug aan een jaar en een paar weken geleden. Toen heerste er volop spanning in Amersfoortvooral op de afdeling „Burgerlijke Stand" van het Ge meentehuis. Want de zestigduizend ste inwoner van Amersfoort werd n 1. verwacht. En het meisje, dat u hierboven ziet afgebeeld, was een jaar gele den de lang verwachte. Toen So phia Wilhelmina, Hartogsveld het levenslicht aanschouwde maakte zij de 60.000 rond. Dat is toen een heel feest geweest. „Al weer een jaar geleden?" zegt u ongelovig. Inder daad. De tijd staat niet stil. Hoe de kleine Sophia het maakt. Ach, u kunt het wel zien. Vrolijk lachend kijkt zij de wereld in. Zij vermaakt zich wel. Vader en moeder Har togsveld zijn wat trots op hun spruit. Mevr. Molendijk en mevr-. Streng, die een jaar geleden het gelukkige gezin kwamen complimenteren en kennis maakten met Sophia Wil helmina, kwamen Zaterdagmorgen eens een kijkje nemen om de ja rige en haar ouders te feliciteren De dames vonden, dat de „60.000ste" er best uit zag. „Zij is flink ge groeid," zei mevr. Molendijk. Sophia begreep nog niet zo pre cies wat er allemaal aan de hand was. Zij zag wel, dat al die grote mensen erg vriendelijk voor haar waren en dus voelde zij zich ver plicht om ook maar erg vriendelijk te zijn. Tenslotte is een belang rijke dame nietwaar Want zolang zij leeft, zal Sophia Wilhelmina de gene blijven, die in 1951 door haar komst Amersfoort zestigduizend in- woners bezorgde. Leek ziet Judo Zaterdagavond had S V K. toevallig toch niet veel te doen en ging zo maar eens kijken in de Markthal. .Er was „wat te doen" en een hem vrijwel onbekende sport met u-, o-, en i-klanken zou er gedemonstreerd worden. Dat bleek wel te kloppen. Judo en Jiu Jitsu sipnd op affiches vermeld. Maar eens kijken wat dat wel zou zijn. Natuurlijk te laat kwam hij even over achten binnen en 1 zag vooreerst nog niet veel. want er was een grote kring van toeschouwers en daar tussenin scheen wel wat ie gebeuren. Het eerst werden S.V.K.'s gehoorzenuwen ge raakt. „Soesa" schalde plot seling een wilde kreet door de „gewelven" van de grote hal en meteen volgde er een heilige dreun. Opeens moest S.V.K. denken aan de vol gende versregels van een bekend Louis Davids-liedje: „Tsjasses Jan, d'r vallen toch geen dooien" en hij kwam snel naderbij om haring of kuit van kreet cn dreun te verkrijgen. Twee jonge kna pen deden hun uiterste best j om elkaar het leven zuur te maken. Zij waren gekleed in eigenaardige witte costuums waaraan zij zich steeds vast klampten Met blole voelen stonden zij op een soort mat maar rond te draaien, be loerden elkander fel, maak ten soms sissende geluiden en trachtten elkander „voor de benen" te schoppen. Plot seling rolden zij over de grond en dan werd het een kwestie van baas boven baas. Er sneuvelde zelfs een hemd, maar een andere wit- gecostnmeerde trok gauw het zijne uit en overhandig de het aan zijn strijdende makker en de strijd werd voortgezet. S V K. liet zich maar eens 'voorlich ten en o jé, boooeeemmm, de wet ten van de zwaartekracht blijven onder alle omstan digheden onfeilbaar werken, want na een miniatuur lucht reisje volgde een (nood)- landirtg op de mat. Zo, S V K. deed even zijn ogen dicht, hebben jullie nou je zin, dacht hij, benieuwd hoe veel ribben, enz. er gebro ken zijn Hij deed even zijn ogen dicht, maar sperde ze een seconde later open, t'ijd van verbazing, want alsof er niets aan de hand was ge weest pakte de gevallen wit kiel zijn tegenstander weer beet en de strijd ging ge woon verder. Na nog enige smakken was het afgelopen, de strijders namen op de knieën tegenover elkaar plaats, bogen (Japans) diep, stonden op, reikten lachend elkaar de hand en namen bij hun coltega's-in-het-wit plaats. Volgende tweetal S.V.K. wilde toen het naad je van de kous weten en liet zich iets uitleggen van de judo-sport en kreeg er toen een heel andere kijk cp. Zelfs kreeg hij bewondering voor die kerels met die goed getrainde bodies, die weten hoe en wat zij doen en door middel van hun sport stre ven naar „mens sana in cor- pore sano". Zelfs dames kun nen het ver brengen in deze sport cn demonstreerden dit ook. Daarom was S.V.K. aan de ene kant blij, dat hij zijn gade had thuis gelalen. Het valt zonder Judo al niet mee om de baas in huis te blijven Het menu Door de smakelijke maal tijd, die de voetballielheb bers as. Zaterdagmiddag over de radio wordt opge diend. in de vorm van een reportage van de wedstrijd Engeland-Holland. is het ge bruikelijke menu belangrijk ingekrompen. Zo zullen de Zaterdag voetballers in het geheel niets anders ..te verorberen" krijgen en de Zondagvoet- ballers staan op dieet. De Amersfoortse voetbal liefhebbers kunnen zich ech ter „dik eten" aan de wed strijden H.V C.-Volendam en Hercules-APWC. Voor de rest is de voet balspijskaart volkomen blan- Periodieken „Ons Clubblad", het or gaan van de korfbalvereni ging „Soesterkwartierver meldt weer allerlei gezellig clubnieuws. Men wil trach ten naast het maandelijks verschijnend orgaan, een wekelijks mededelingenblad uit te geven met vermelding van programma's, opstellin gen en verslagen. Als de leden willen meewerken, zal het plan uitgevoerd worden. De jeugd wordt er op ge wezen. dat training hard noodzakelijk is. Het sportblad van de Ka tholieke Sportcentrale vo-r Amersfoort geeft van elke der jangesloten verenigin gen een overzicht van de stand van zaken betreffen de de competitie. KVVA en Fidelitas boekten aanvanke lijk aardige successen, maar zakten later iets af. De zwemvereniging K.Z.V.A. gaat over enige tijd het eerste lustrum passend vie ren. Vlug en Vaardig begon de tafeltenniscompetitie pri ma en St Hubertus. de „gym"-vereniging maakt zich op om op 16 November het jaarfeest te vieren. De vol leyballers gaan in V.I O S. nu definitief van start. De tafeltennissers van Over 't Net strijden met wisselend succes in de com petitie. staat in het clubor gaan te lezen.. Voorts wordt er melding gemaakt van enige „inwendige kwesties". Enige beschadigde lange te nen werden uitvoerig „be handeld" Griezelig Kennissen van S.V.K. hebben een huisvrouw, die bereid is zo nu en dan als kinder-oppas te fungeren. Zo ook gisteravond, toen SVK met de kennissen naai de bioscoop was. Toen wij terugkwamen zat de buur vrouw angstig te wachten. ..Oe." zei ze. „wat hebben jullie een raar ding op de overloop staan, oe „Kalm maar. buurvrouw, wat bedoelt u eigenlijk?" „De kieir.e huilde en ik ging naar boven om te kij ken. Mens. ik schrok me naar. hoe komen jullie er bij... Is 't -non-heus een échte doodskop? Klop I even aan 't Stadsven- ster. Tel. 4291: tedere morgen van tien tot twaalf uur. mee gebeurd; „onbevoegde handen" zo heet dat im mers hadden de fitting uit het achterlichtje gehaald. Onmiddelijk bracht hij 't was half zes zijn rijwiel naar een hersteller. „Wie halen zulke euvel daden nou eigenlijk uit?" vroeg SVK. die beweerde, dat deze dingen dagelijks voorkomen. „Kwajongens." „Maar waarom? Wat heb ben ze eraan? Wat doen ze er mee?" „Ja waarom Ze doen graag iets dat niet mag. En op school ruilen ze zulke fittings tegen knikkers of iets dergelijks." S.V.K. besprak het geval met. een leraar die toevallig ook bij de hersteller binnen liep. „Zulke dingen." zei hij. „gebeuren alleen in Holland. In het buitenland, waar ook. is zo iets ondenkbaar. Je snapt niet, waartoe of waarom, maar ze vernielen of beschadigen van alles, ook op school, zelfs als het schoolgebouw pas nieuw is en extra in hun zorg wordt aanbevolen. En 't klinkt on gelooflijk. maar meisjes doen daar even goed aan mee S.V.K. betaalde zestig kost bare centen, maar wat nog erger is toen hij bui ten kwam was het kleine Toneeluitvoering van V.I.T. in Verenigings gebouw De Amersfoortse Toneel Vereniging V.I.T. trad Zaterdagavond op in het \erenigings gebouw te Hoevelaken. He laas waren slechts weinigen gekomen om het uitstekende toneelwerk .De Ver schoppeling" van A Bone te zien. On danks dit weinige bezoek wend het pro gramma volledig afgewerkt, en hebben de bezoekers nog kunnen genieten van zeer verdienstelijk spel. Het toneel was goed verzorgd evenals het kapwerk van de heer H. Grootkop. Voor de ouden van dagen werd 5.54 bijeen gebracht. AANGIFTE HUISSLACHTINGEN Degenen die voornemens zijn huis- slachtingen te doen, moeten dit mins tens eon week tevoren aangeven ter Gemeente Secretarie elke werkdag tus sen 10 en 12 uur Om technische rede nen kan hiervan niet worden afgewe ken. De kosten zijn voor keurloon 3.75 plus 1.leges kosten.- OPBRENGST COLLECTE De opbrengst van de te Hoevelaken gehouden collecte voor het Interkerke- l'ijk Thuisfront heeft opgebracht 56.00. BURGERLIJKE STAND Geboren. Willem, z. v. J. F. van de Bunt en J van 't Hof; Marianne Catha- rlna. d. v. H. Jansen en M. van Ree. De heer L. van de Wal. volontair ter Secretarie te Hoevelaken is benoemd t,ot klerk ter Secretarie der Gemeente Putten (Geld HOOGLAND We hebben gezamenlijk motregenlje aangezwollen tot getracht buurvrouw te overtuigen, dat het een éch te. ongevaarlijke doodskop was. Kwajongens Een uurtje had S.V.K.'s fiets ergens in dc stad tegen een gebouw gestaan. Toen hij opdaagde om zich op 2ijn vélo naar huis te begeven, bleek er een kleinigheid een vette bui. waardoor hij vrijwel doorweekt thuis kwam. Had hij het opont houd niet gehad. dank zij de lieve jeugd dan zou hij die regenbui nog juist zijn ontlopen. Kunt u be grijpen. lezer, dat het S.V K. moeite kostte tegenover zijn huisgenoten zijn gebruike lijke vrolijke luchtigheid te betrachten? BURGERLIJKE STAND GEBOREN: Gerarda Jacoba Ma ria, dochter van J. A. Meuleman en P. J Steenbeek; Gerardus Hendrikus Willibrordus, zoon van G. H. Kreij- ne en R. J. Tom assen. ONDERTROUWD: Gerhardus Geerdink en Margaretha Stevina Pommcr. Noteert U even GRAND THEATRE. Van 7 t.m 12 Nov. „Morgen is het te laat". Toegang 14 jaar Aanvang. Zo. 2-. 4.15, 6 45 en 9 uur Overige dagen 2.30. 6 45 cn 9 uur. Donderdag 13 Nov aanvang 8 uur de Italiaanse Opera met „Ri- goletto" CITY THEATER. Van 7 t.m 13 Nov. „The African QueenToegang 14 jaar. Aanv.. Zo 2- 4 15. 6.45 en 9 uur. Overige dagen 2 30 6 45 en 9 uur REMBRANDT THEATER' Van 7 t m. 10 Nov „Plralcn Koningin" Toegang 14 jaar Van 11 t m 13 Nov „Nood lot In de Woestijn" Toegang 14 jr. Aanv ■Zo. 2.-. 4 15. 6 45 cn 9 uur. Overige dagen 2.30 fi 45 en 9 uur. CITY THEATER SOESTD1JK Van 7 tot en mei 9 Nov. ..Circus Arena" Toegang 14 joar Van 10 tot cn met 12 Nov „Het kind dal haar werd gegeven" Toegang 18 Jaar In de Donderdag-cyclus 13 Nov. „Onder Moeders vleugels" Elke leeftijd. Aanvang Vr 8 uur Za cn Do 2 30. 6 45 en 9 uur Zo 2 4 15. 6.45 cn 9 uur Ov dagen 2 30 en 8 uur. Burgerlijk stand GEBOREN: Johannes, z.v. G. v. Eerbeek en II. v. d Vegt; Willy Jo hanna Cornélia. d v G. Kriiup en J. Hoefsloot: Marius. 7. v K. J. Kraai- kamp en D. Jansen; Antoon. zv. A. Glavimans en M. Molenaar; Antho- nia Diderica. d.v. W Pikaart en E. Sperling. GETROUWD J M. de Smalen en G. v. d. Schagt. LONDEN. Zatei dagavond is ongeveer vijftig kilometer ten Zuid- Westen van Londen, een electnsche trein in botsing gekomen met een locomotief. Ongeveer twintig per sonen werden gewond.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 2