DAGBLAD VOOR AMERSFOORT In plaats van vijf zwakke drie sterke divisies Na1954 diensttijd op achttien maanden? Spoedig atoomschepen voor Nederland? Canadees Raoul Dagenais klopt Piet Roozenburg Zuid-Afrika dreigt uit zitting weg te lopen Nederland: eerste land, dat EDG-verdrag zal tekenen Duitse „partisanen vrij op hoog rechterlijk bevel „TROUW" EN DE APARTHEID IR STAF OPTIMISTISCH O VER LEGER Britten krijgen meer boter met Kerstmis Parlementshof van Malan ongrondwettig Noors-Nederlands Instituut zal a toom hem motoren bou wen Overdreef minister Zinnof was het onderzoek onvolledig? 12e Jaarsan^, no. 268 Donderdag 13 November 1952 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330 Bank: Rotterdamsche Bank - Postbus 9 Abonnements prijs 47 cent p. w. of 6.05 p. kw. Losse nummers iO cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291 Telefoon administratie 6235 HOOFDREDACTEUR: TI. DE BOORDLR (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. „Wij zijn er nog niet. maar we komen er wel". Dat was het optimistische motto, waaronder minister Staf zijn verdediging van de begrotingen van Oorlog en van Marine plaatste. Met nadruk wees hij er op. dat het nieuwe drie divisie-plan geen vermindering van dc Nederlandse inspanning ten aanzien van mankracht cn de financiën betekent, in ver gelijking met het oude vijf-divisieplan. In plaats van vijf zwakke zullen er drie sterke divisies komen, waarvan de paraatheid en de gevechtskracht veel hoger zullen zijn. Het nieuwe plan zal het ook technisch mogelijk maken om de diensttijd, als de Europese Defensie Gemeenschap daartoe mocht besluiten, na 1951 op achttien maanden te brengen, al zou dit uiter aard een geringere paraatheid met zich brengen. Volgend jaar zal het mogelijk zijn drie divisies voor herhalingsoefeningen op te roepen o.a. i voor omschakeling op het Amerikaanse materieel en voor training in internationaal verband. Minister Staf ontkende dat te voorzien zou zijn geweest, dat het oude plan losgelaten zou moeten worden. Toen dit Opgesteld werd. was er nog geen hoofdkwartier, ook de ervaringen in Korea heb ben tot nieuwe inzichten aangaan de de paraatheid geleid. De Amerikaanse missie heeft waardevolle adviezen gegeven, zo betoogde minister Staf, doch hij sprak oók een persbeschouwing te gen, welke de heer Korthals (VVD) had geciteerd, waarvan de strek king was, dat de Amerikanen zich er op beroemen zouden, het eigen lijke werk te hebben gedaan. Aldus werd de ergernis van de liberale woordvoerder, die er een „trap" op de Nederlandse legerleiding in had gelezen, gesust. En de bewindsman kon hem ook verblijden met de mededeling, dat na aanvankelijke vertraging het materieel thans in versterkte mate arriveerde. Een grapje van de heer Fens (KVP), dat de Nederlandse solda ten zó vaak moeten poetsen, dat ze liever „zwikken en klaverjassen", deed hem blijkbaar niet glim lachen. Hij vond poetsen heel be langrijk en geen onnut tijdverdrijf. Zonder onthullingen te doen over de strategische plannen, gaf minis ter Staf te verstaan, dat de rege- j ring tot .in bijzonderheden op de hoogte is" van de plannen van op perbevelhebber Ridgway. Haar offi cieren worden bij de uitwerking daarvan ingeschakeld. Daarbij heb ben zij gelegenheid te wijzen op de betekenis van de ligging van Ne derland als bruggenhoofd. De eer ste doelstelling van de strategische conceptie is- de voorkoming van de oorlog: de tweede: het Nato-gebied zo sterk mogelijk te verdedigen. Zolang W. Duitsland via de EDG niet in het Nato-verband is opge nomen, moet met een meer Weste lijk gelegen verdedigingslinie ge noegen worden genomen Teneinde deze verder Oostwaarts te verleg gen, is een spoedige ratificatie van het EDG-verdrag van het grootste belang. De heer Haken (CPN) moest daar niets van hebben Hij merkte op. dat ook vóór de oorlog was ge hoopt. de Duitsers tegen de Sow- jet-Unie te kunnen uitspelen. Doch wat was gebeurd0 ..Het Duits-Rus sische verdrag." zo interrumpeerde de heer Vermeer (PvdA) onder grote hilariteit. En dat was een antwoord, dat de communistische spreker, die niet graag aan dit samengaan wordt herinnerd, hele maal niet smaakte! De heren Tilanus (CHU) en Zandt gaven uiting aan het verlangen, dat onze Nederlandse troepen onder eigen commando zou den blijven. Minister Staf gaf ten antwoord, dat het zeer waarschijn lijk was. dat een Nederlander zelfs legercorpscommandant zou worden. Met voldoening nam minister Staf kennis van de critiek van verschil lende Kamerleden, waaronder zich deze middag ook de heer Tilanus schaarde op reportages in de Ne derlandse pers over de oefening „Hold Fast". Hij gaf de heer Kort hals die er anders over dacht, toe, dat openbare critiek heilzaam kon werken en dat het een gevoelige aangelegenheid was, op de taak van de pers te wijzen, maar hij meende, dat de gecritiseerdc reportages vele onjuistheden hadden bevat. Na de gedachte van een staats secretariaat voor de Luchtmacht te hebben bestreden, brak minister Staf zijn rede tot hedenmiddag af r N Jarige voorzitter had milde bui (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De voorzit ter der Tweede Kamer, mr Korlenhorst, werd Woensdag 66 jaar. Bij de aanvang der vergadering had hij deswege heel wat handdrukken te in casseren. Een en ander stemde hem mild en toen ds Zandt (SGP) geen kans zag zich aan dc spreektijd te houden, kreeg hij er gul een paar minuten bn. ..Ik ben toch jarig" zei de voorzitter. Dankbaar zette do minee zijn toespraak voort en na afloop klonk het: „Dank u wel, mijnheer de voorzitter, en nog wel gefeliciteerd". Minister Staf daarentegen brak zijn antwoord-rede om half zeven af. Hij wilde de voorzitter op zijn verjaardag niet langer aan zijn hoge zetel gekluisterd houden! Lawine bij Innsbruck eist twee slachtoffers INNSBRUCK. Twee arbeiders van een magnesiumfabriek bij Inns bruck zijn Dinsdag onder een lawi ne bedolven. Woensdagavond deelde de politie mede, dat zij er nog niet in geslaagd was hen te vinden, zodat men vreest, dat zij zijn omgekomen. Ook werden Dinsdag drie houthak kers en hun huishoudster door een lawine afgesloten van de buitenwe reld. LONDEN. De Britten krijgen met Kerstmis iets meer roombo ter, maar het rantsoen margarine zal verlaagd worden. De minister voor de levensmiddelenvóorzic- ning Lloyd George heeft Woens dag in het Lagerhuis meegedeeld, dat hij geen extra levensmidde lenrantsoenen voor Kerstmis be schikbaar zal stellen, maar dat het boterrantsoen m.i.v. 30 Nov met 28 gram verhoogd zal wor den. Het margarinerantsoen zal tegelijkertijd met dezeflde hoe veelheid verminderd worden tot 113 gram per week. Na 25 Januari zal het weke lijkse kaasrantsoen verhoogd wor den van 28 tot 42 gram. Lloyd George zei, dat er met Kerstmis volop wild. ham en fruit zonder bon te krijgen zal zijn. In Groot- Brittannië zijn nog op de bon eieren, vlees, spek, suiker, braad vet en suikergoed. ..APARTHEID"IN DE VER. NATIES (Van onze correspondent). NEW YORK. Nadat de poli tieke commissie van de V.N.-As- sembléc Dinsdag had besloten, on danks de protesten van Zuid- Afrika een commissie van goede diensten in te stellen, die met de regeringen van India. Pakistan cn Zuid-Afrika overleg moet plegen inzake de behandeling van de Aziatische bevolkingsgroep in de Unie. begon zij gisteren met dc discussies over dc apartheidspoli tiek. De Zuidafrikaanse gedelegeerde. Jooste. verdedigde zijn land tegen wat hij noemde „de schandelijke Dr Drees onthult beeld van Ghandi DEN HAAG Een jonge beeld houwer uit India maakte 'n borst beeld van Mathatma Ghandi, dat dr Drees vanmiddag in het Vre despaleis onthulde. Het bronzen beeld is een geschenk van de re gering van India. .Mijn regering was van mening", zei ambassadeur Chakravarty. ..dat het beste ge schenk dat zij het Vredespaleis kon aanbieden het borstbeeld van Ghandi was. de apostel van de vrede en de geweldloosheid". Mr J. S. R. de Monchy, voor zitter van het bestuur van de Car- negie-stichtmg huldigde de nage- Mr D. U. STIKKER VERWACHT: Ontwerp zou binnen twee weken worden ingediend LONDEN. De Nederlandse ambassadeur te Londen, mr. D. U. Stikker sprak Woensdag de ver wachting uit, dat Nederland het eerste land zal zijn, dat het ver drag voor een Europese defensie- gemeenschap zal bekrachtigen. Hij verwachtte. dat het wetsontwerp voor dc bekrachtiging binnen twee weken bij het parlement zou wor den ingediend en dat er geen ern stige moeilijkheden aan een goed keuring in de weg gelegd zouden worden. Onze ambassadeur voegde daar aan toe, dat Nederland van mening is. dat de defensiegemeenschap een volledige federatie op politiek en economisch gebied noodzakelijk maakt. Hii gaf te kennen, dat de Nederlandse steun voor het politiek gezagsorgaan zou kunnen afhangen van de bereidheid der betrokken landen ook een economische fede- j ratie aan te gaan. Naar de mening van mr Stikker moeten de Westelijke mogendheden de huidige gelegenheid aangrijpen. I om tot een accoord te komen, dat dc Duitse medewerking bij de ver dediging verzekert. Uiteraard, zo voegde hij hieraan toe. hebben toespraken als die van generaal Ramcke bezorgdheid gewekt, maar wij vertrouwen, dat dr Adenauer in staat zal zijn het juiste demo cratische gevoel voor een verenigd Europa te scheppen. Protest tegen eventuele verlenging dividendstop DEN HAAG. De voorzitter van de verenigingen voor effectenbe scherming en voor fondsenhouders heeft in een telegram aan de Twee de Kamer geprotesteerd tegen eventuele verlenging van de divi dendbeperking. Uitkeringen aan aandeelhouders zullen door ophef fing van de dividendstop niet noe menswaardig stijgen aldus het tele gram. Dc Britten nemen proeven om mist van hun vliegvelden te verdrij ven. Een mengsel van ruim 100.000 liter benzine en parafine wordt door buizen aan de rand van het vliegveld geperst. Uit die buizen spuit het mengsel omhoog. De vlammen moeten dan de mist ver drijven Per minuut wordt 4500 liter „verstookt". Een vliegtuig landt tijdens de demonstratie op het vliegveld Blackhushe in Surrey. verdraaiing van de waarheid" in het memorandum, dat het verzoek van de Aziatisch-Arabische groep om behandeling van deze kwestie vergezelde, maar hij beperkte zich verder tot het geven van een uit voerige toelichting op een Zuid- Afrikaanse motie, waarin de com missie wordt uitgenodigd zich on bevoegd te verklaren om deze in terne aangelegenheid te behan delen, Dit standpunt werd onmid dellijk door Zweden en Noorwe gen bestreden en door Engeland gesteund. De gedelegeerde van India, me vrouw Vijaya Laksjmi. toonde in een indrukwekkende rede aan hoe de Unie van Zuid-Afrika door een reeks wetten de niet-blanken 80 procent van de totale bevolking van hun rechten had beroofd en gaf vervolgens een beeld van de steeds groeiende beweging van lij delijk verzet. Zij was van mening, dat er een situatie bezig was te ontstaan, die een onmiddellijk ge vaar opleverde voor de betrekkin- I gen tussen blank en niet-blank in geheel Afrika en zelfs daarbuiten Mevrouw Laksjmi deed een be roep op de V.N. de toestand in do I Unie ernstig te onderzoeken. Zij verklaarde, dat het niet dc bedoe ling van de Aziatisch-Arabische groep was de Unie aan te klagen, doch tot een onderzoek te komen, dat de Zuid-Afrikaanse regering kan helpen het probleem op rede lijke en menselijke wijze op te los sen. Aangezien de gehele kwestie In het emotionele vlak ligt. mag men verwacAten, dat 'n niet-onaanzien- lijke meerderheid zich achter do indieners zal scharen ondanks het dreigement van de Unie. dat zij uit protest de Assemblée verder niet zal bijwonen. J. van Ringen nieuwe commissaris voor Ambonezenzorg DEN HAAG. Als opvolger van de heer P. Scholten, dc aftredende leioer der Ambonese woonoorden in Nederland, zal worden benoemd tot commissaris voor Ambonezen- zorg. de heer J. van Ringen, thans adjunct-directeur van de Dienst Uitvoering Werken De heer Van Ringen zal in verband hiermede tijdelijk overgaan van de DUW naar het ministerie voor Maatschap pelijk Werk. In het tnurnooi om het wereld kampioenschap dammen verloor gisteravond in de te Nijmegen ge speelde achtste ronde dc titelhou der, onze landgenoot Piet Roozen burg van de Canadees Raoul Da genais. Door deze even fraaie als onverwachte overwinning van Da genais is de kans, dat voor de eerste mgal in de damqeschiedcnis de hoogste titel niet in het bezit zal zijn van een Fransman, noch van een Nederlander in dit ge val derhalve van een Canadees zeer groot. Onbedreigd gaat Dage nais momenteel'aan het hoofd van de ranglijst. Piet Roozenburg (links) in zijn karakteristieke houding is juist aan zet, Dagenais (rechts) wacht rustig af. BLOEMFONTEIN. Het Zuid- Afrikaanse Hof van Appèl, dc hoog ste rechterlijke instantie in dc Unie, heeft vandaag met algemene stem men de wet tot instelling van een Hoog Parlementshof ongeldig ver klaard. Het deed dit door een be roep van de regering tegen de uit spraak van een lagere rechterlijke instantie, waarbij de wet al eerder ongeldig was verklaard, te verwer pen. Malan en zijn nationalisten had den het Hoge Parlementshof inge steld om een tegen de niet-blanke bevolking van de Kaapprovincie, die door de gewone hoven in strijd met de grondwet was verklaard, toch in werking te kunnen stellen. De wet. die de kiesrechten van de niet-blanken besnoeide, had onder meer ten doel de regering van de overwinning te verzekeren bij de eerstvolgende verkiezingen. Gestrande kustvaarder „Fakir" opgegeven GRONINGEN. De 210 ton me- tende Groninger kustvaarder „Fakir" die in de nacht van Donderdag op Vrijdag jl. bij Vaasa voor de Finse kust aan de grond liep. moet als ver loren worden beschouwd. Men ver wacht. dat het schip bij komend stormweer zal zinken. (Van onze Scandinavische correspondent) KOPENHAGEN. De bouw van schepen, die door atoom kracht worden voortgedreven en die, uitgerust met atoomkern- reactoren, geconstrueerd op het Noors-Nederlandse Instituut voor Atoomonderzoek te Kjeller bij Oslo op Noorse werven zullen worden gebouwd, schijnt niet lang meer op zich te zul len laten wachten. dachtenis van Ghandi en dankte de regering van India. Dr Drees. die er op wees. dat de ideeën van Ghandi niet alleen voor India maar voor de hele wereld nog grote betekenis heb ben, onthulde daarna het borst beeld. Spaak: Tito wil met Westelijke socialisten samenwerken ZURICH. De Belgische so cialistenleider Spaak heeft Woens dag verklaard, dat maarschalk Tito vastbesloten is te goeder trouw samen te werken met de socialistische partijen van West- Europa. Spaak verbleef enkele uren op het vliegveld van Zurich, waar hij. terugkerend van een zeven daags bezoek aan Joego-Slavië, moest overstappen. „In Joego-Slavië is een groots experiment aan de gang, dat in een buitengewoon goede atmos feer ten. uitvoer gebracht wordt", (Van onze correspondent) BONN. Het „Bundesgerichtshof" In Karlsruhe, de Westduitse Hoge Raad. heeft gisteren de arrestatie-bevelen tegen de laatste drie leden van de zogenaamde technische dienst (partisanen) van de Bund Deutscher Jugend, die zich nog in arrest bevonden, opgeheven en bevel gegeven, hen onmiddellijk in vrijheid te stellen. commentaren zijn iets terughou dender. Daarin wordt er op ge wezen, dat het Bundesgerichtshof alleen heeft onderzocht, wat de precieze betekenis der liquidatie- lijsten was. maar dat overigens de hele structuur en samenhang van de partisanen-organisatie. waar van Zinn sprak, geen voorwerp van onderzoek is geweest. Alvorens een definitief oordeel te kunnen geven, zou men dus eerst moeten afwachten, wat een onderzoek van het hele complex van vragen, dat met de partisa- nenkWesties samenhangt, zal op leveren. Naar wordt meegedeeld, heeft het onderzoek tegen de drie ge arresteerden in geen der gevallen voldoende bewijzen opgeleverd, dat de „technische dienst" misda den tegen het leven van personen, die voorkwamen op de zogenaam de liquidatielijsten, voorbereidde. Sommige bladen verbinden aan deze uitspraak van de hoogste West-Duitse rechterlijke instantie het commentaar, dat minister president Zinn van Hessen, die indertijd de onthullingen over het bestaan der partisanen-organisatie deed. zijn mededelingen rijkelijk heeft gedramatiseerd. Andere Afrikaans stamhoofd ontslagen DURBAN Lutuli. hoofd van de Amakholwastam. is voor zijn politieke arbeid door de Zuid- Afrikaanse regering van zijn ambt ontheven. Hij is voorzitter van het Afrikaanse Nationale Congres en één van de invloedrijkste Afri- kaanders in de Unie. In een plaatsje bij East-London in Zuid-Afrik? is Woensdagoch tend vroeg in de inheemse wijk een kerk van de Anglicaanse mis sie in brand gestoken. De kerk is geheel in as gelegd. De schuldigen konden ontsnappen. Woensdag zijn meer dan honderd Afrikanen aangehouden en honderden wa pens andere dan vuurwapens in beslag genomen bij razzia's in Afrikaanse woonwijken van Kimberley. Omgeslagen sleepboot drijvende gevonden SCHEVENINGEN RADIO. Het Britse schip „Ionian" heeft Woensdagavond geseind, dat het ter hoogte van de riviermond van de Mersey een omgeslagen sleep boot heeft waargenomen. De „Ionian" seinde, geen over levenden opgepikt te hebben. De omgeslagen sleepboot bevond zich bij de Brunswick boei. Het hoofd van genoemd instituut, de heer Gunnar Randers, bezocht gisteren een grote scheepswerf in Stavanger om zich een beeld le vormen van haar capaciteit. Zon der de vraag van de dagbladcor respondenten. of hij door atoom kracht gedreven schepen op deze. werf wil laten bouwen bevestigend te beantwoorden, verklaarde Je heer Randers, dat het de eerste en voornaamste taak van het Noors Nederlandse Instituut was atoom kernmotoren te bouwen. Dezer da gen zal een speciale afdeling wor den belast met het onderzoek be treffende de bouw van atoomkern- motoren. Een dergelijke motor komt echter uit practische overwegingen slechts in aanmerking voor schepen van meer dan 10.000 ton. HET licht, dat „Trouw" in ver band met de bloedige botsin gen van de laatste tijd doet schijnen over de gang van zaken in Zuid-Afrika, is dermate aarzelend en onzeker, dat het beter onder de ko renmaat ware gebleven. Het blad stelt vast, dat dc apartheidspolitiek van de regering-Malan bij vele Ne derlanders „nogal wat reserves op roept" en het verklaart ook, dat dis criminatie naar ras een lelijk ding is; maar liet vindt toch wel, dat een ver gelijking met de Jodenvervolging door de nazi's niet opgaat en dat het wat gevaarlijk is, van Nederland uit over de dingen in Zuid-Afrika een oordeel tc vellen. Het christclijk-nationaal dagblad „Trouw" onthoudt zich daar om ook van oordeel en veroordeling. Het verklaart en vergoelijkt alleen. Nu is een christelijke levensover tuiging een goede zaak; maar zij brengt haar consequenties mee. „Trouw" veronderstelt dat er „tussen de zwarte bevolking in Zuid-Afrika cn de blanke een te grote cultuur- kloof gaapt dan dat men deze beide groepen als één geheel kan zien". Deze „cultuurkloof" maakt dan ook, dat blanken cn gekleurden niet in dezelfde straten mogen wonen, niet in dezelfde trcinrijtuigen mogen zitten, niet in dezelfde Gereformeerde kerk hun geloof mogen belijden. Kan een christelijk blad echter volstaan met het constateren van deze dingen en dan overgaan tot de orde van do dag? Natuurlijk beweren wij niet, dat het goed cn rechtvaardig zou zijn, aan alle negers en kleurlingen meteen volledige burgerrechten te schenken. Daarvoor is de „cultuurkloof" wel een beletsel. Ook al zou het niet hele maal juist zijn wat „Trouw" beweert, n.l. dat Zuid-Afrika een oorspronke lijk blanke staat is (Jan van Ricbecck landde niet in een onbewoond ge bied), dan nog is liet redelijk en be grijpelijk, dat de blanken de bescha ving, die zij uit Europa hebben mee genomen en in hun nieuwe woon plaatsen verder uitgebouwd, als norm en maatstaf wensen te zien gesteld. Dit betekent echter niet, dat zij het recht zouden hebben, deze bescha ving voor henzelf te reserveren en ten eeuwigen dage de heerschappij te voeren over anderen. HET is waar, dat rasproblèmen niet zo eenvoudig zijn. Hun wortels gaan zeer diep; zij rei ken tot in de oorsprongen van het menselijk geslacht. Het is wel eens moeilijk ze verstandelijk tc benade ren. De grote betekenis van het Christendom is echter, dat het morele regels stelt daar waar verstand of hart tekortschieten. Het heeft gebro ken met de wereld cn de opvattingen van de klassieke oudheid. Het heeft gebroken met liet heidendom, gelijk men dit vijftien eeuwen geleden nog in onze streken aantrof. Rasproble men zijn niet eenvoudig; maar het Christendom geeft wel een oplossing; en één, die radicaal ingaat tegen eigenwaan en superioriteitsgevoel. „Trouw" moet het ons niet kwalijk nemen, en prof. Waterink cn ds Gra- vemeijer, op wie het blad zich be roept, moeten het ons niet kwalijk nemen: maar wij vinden de politiek, die Malan en de zijnen voeren jegens de gekleurde rassen, rondweg on christelijk, rondweg heidens. Wan neer wordt verklaard, dat de negers en kleurlingen in het algemeen nog een lang proces van vorming cn be schaving moeten doormaken, dan is dat wel juist. Daartegen richt zich ook niet ons protest. Ons protest richt zich tegen het feit, dat de Zuid-Afri kaanse regering het ene volk boven het andere stelt, dat zij cr blijkbaar van uitgaat *dat God twee soorten mensen heeft geschapen: blanke heren en gekleurde knechten. HET gaat hier eenvoudig om een christelijk beginsel. Dat „Trouw" op dit punt aan een opportunistische aarzeling dc voor keur geeft boven letter en geest van het Evangelie, is een ontmoedigende en pijnlijke ervaring bij een blad, dat anders zo gaarne cn zo veelvuldig zich beroept op eeuwige en onver anderlijke beginselen. GENEVE De Hoge commissaris voor vluchtelingen van de Ver. Na ties. mr G J. van Heuven Goed hart heeft bekend gemaakt dat de Ford Foundation 558.746 dollar ter beschikking heeft gesteld van zes instellingen, die vrijwillig werken ten behoeve van de vluchtelingen. Veel bewolking Van Donderdagavond tot Vrijdagavond: Half tot zwaar be wolkt met op vele plaatsen enige neer slag en in de nacht en ochtend hier en daar mist. Zwakke tot matige wind uit noor delijke richtingen. Iets lagere middagtempe- raturen. 14 Nov Zon op 7 u 58 m onder 16 u 50 mm.: Maan op 4 u 25 m on der 15 u 4 m. RET WEER VAN VANMORGEN 1 UUR Station Max temp Necrsl Weer Wind m/s Gisteren in 24 u Oslo Zw. bew. N. 2 Stockholm Sneeuw N'.0.4 Kopenhagen Regen N.O. 10 Londen Zw. bew. Windstil Amsterdam Motregen N. 2 Brussel Geheel be'W N.W. 1 Parijs Hall bew Windstil Bordeaux Onbew. Windstil Licht bew.N W. 3 Mist Windstil Licht bew Z. 1 Zw. bew. W.N W. 4 Sneeuw W.N.W 2 Zw bew. Windstil Gch.bcw W.NAV.2 Nice Warschau Berlijn Frankfort München Zürlch Wenen 0.4 2

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 1