STADSVENSTER AT brengt „De Liefde van vier kolonels" Oudheidkundige week begint 25 November Maison van Egdom Denk om het misdeelde kind als U schrijft Knap spel, uitstekende regie maar onbevredigende inhoud Twee tentoonstellingen en vijf voordrachten 2 Donderdag 13 November 1952 Suggestieve décors van Wim Vessem Het ongewone, vreemde, we zou den haast zeggen bizarre spel in drie bedrijven „De liefde van vier Kolo nels" van Peter Ustinov werd gis teravond door de Stichting Amster dams Toneelgezelschap onder regie van Louis Saalborn in „Amicitia" ten tonele gebracht. Of deze opvoe ring bij alle toeschouwers na afloop een bevredigend gevoel heeft ach tergelaten menen we te moeten be twijfelen. Deze twijfel geldt niet de prestaties van de leden van het A.T.. want deze hebben uitzonderlijk goed spel te zien gegeven. Qua inhoud konden we slechts matige waarde ring hebben voor dit stuk vol hele, halve en schijnwijsheden. Een grote mate van originaliteit kunnen we de auteur echter niet ontzeggen. Vier kolonels als vertegenwoordi gers van de vier bezettende mogend heden van Duitsland confereren over de verplaatsing van hun hoofdkwar tier naar een nabijgelegen kasteel, dat echter niet te benaderen blijkt, omdat het ligt temidden van een wildernis, die alle „doorbraakpogin gen" ten spijt hermetisch gesloten is en blijft. Al pratende de conversa tie is zeer natuurgetrouw afgestemd op de realiteit zolang het de politiek, betreft komt het gesprek op de liefde, die zij koesteren, zowel voor hun eigen vrouwen als voor de vrouw in het algemeen. Eenmaal op dit punt aangeland komen de on sterfelijke machten Goed en Kwaad tussenbeiden, die hen meevoeren naar het Kasteel, waar de „Schone Slaapster" sinds eeuwen in diepe rust verzonken is. Door de macht der beide geesten ontwaakt zij en dan krijgen de vier kolonels de kans met haar als ideaal hun diepste liefdes verlangens uit te spelen. De fantas tische wijze, waarop dit gebeurt vormt de rest van de inhoud van dit spel. Het is een mengsel van een zinne- spel en een revue, een stuk met zeer veelzijdige spelmogelijkheden, naar inhoud echter, op de keper be schouwd. een zeepbel. De regie van Louis Saalborn heeft het stuk alle eer aangedaan, zij was geestig en spits en met een bewon derenswaardige vaart. Zelf speelde Saalborn met veel schakering de rol van het Kwaad en kreeg volop kans zijn gamma van spelmogelijkheden te tonen. Naast hem vertolkte Annie de Lange het Goed, een rol, door de auteur met veel minder verve ge schreven en ontegenzeggelijk met minder uitbeeldingsmogelijkheden. Ook Elise Hoomans als de „Schoone Slaapster" kreeg vele malen de kans de facetten van haar kunnen te laten zien en we moeten zeggen, dat ze die ruimschoots gegrepen heeft. De vertegenwoordigers van de Grote Vier: Lo van Hensbergen als Wesley Breitenspiegel, de Ameri kaan. Ben Groenier als Desmond Sparrow, de Engelsman. Johan Schmitz als Aimé Frappot de Frans man en Robert de Vries als Alexan- Voordrachtavond Ned. Protestantenbond Op uitnodiging van de Nederland se Protestanten Bond in samen werking met de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, Remon strantse-. Doopsgezinde- en Luther se gemeenten hield gisteravond de heer W Berkhemer een voor dracht over „De geschiedenis van Absalom uit het tweede boek van Samuel." In zijn inleiding tot deze voor dracht, toonde Ds. L. J. v. d. Lof. Remonstrants predikant alhier, zich verheugd" over 't feit. dat in onze stad de vrijzinnige kerkelijke groe peringen samenwerken en daardoor de mogelijkheid tot het beleggen van avonden als deze scheppen. De heer Berkhemer heeft met zijn voordrachtskunst reeds velen scho ne uren doen beleven. Ook gister avond slaagde hij er in. de diepe tragiek van Davids leven: de zwarte bladzijde uit zijn geschiedenis: Bath- seba-Una, het verraad van zijn zoon Absalom, de verachting en de smaad van het huis van Saul en tenslotte de smart over de dood van Absalom voor zijn gehoor te doen leven. Stem. houding, het sobere gebaar, waarmede sommige passages wor den onderstreept, dat alles dwingt bewondering af. En Ds v. d. Lof sprak ongetwijfeld namens allen toen hij sloot met de simpele woor den: zó te kunnen vertellen, dat is een kunst. En deze kunst in dienst te stellen van de Bijbel, is ons aller dank waard. der Ikoncnko. de Rus. gaven rake typeringen te zien. Vooral in het eerste bedrijf op het kantoor van de geallieerde administratie, waar de sfeer zeer realistisch getekend was. kwamen hun vertolkingen uitste kend tot hun recht. Op even hoog plan stonden ook hun uitbeeldingen in de „droomscénes". Hun vrouwen, gespeeld door respectievelijk Liana Saalborn. Ariana Amsbcrg, Mary Smitshuysen en Elisabeth Hoytink vertegenwoordigden de vrouwelijke kant van de verschillende landaar den. Louis van Gasteren gaf een aar dige charge van een typisch, Duits dorpsburgemeester. De suggestieve décors van Wim Vesseur en speciaal het pompeuze theater in 't sprook- jesslot van de schone slaapster droe gen er zeer toe bij de kleurrijkdom van deze „Zeepbel" te verhogen. Millioenenopdracht voor N.V. Polynorm De N.V. ..Polynorm" te Amers foort heeft met de luchtmacht dor Verenigde Staten in Europa een contract gesloten voor de bouw van een stalen prefab opslagloods voor een Amerikaans luchtmachtdepót in Chatoau-Roux in Frankrijk, tussen Parijs en Orleans. De bouw ge schiedt onder het Amerikaanse „Offshore procurement programme", zo deelt het hoofdkwartier der Ame rikaanse Luchtmacht te Wiesbaden mede. Van de zijde van „Polynorm" deelde men ons hierover nog mede. dat er een bedrag van vier millioen gulden mee gemoeid is. Het maga zijn, dat een oppervlakte zal hebben van ongeveer 93.000 vierkante me ter, zal 1.137.221 dollar kosten, waar bij nog 61.644 dollar komt voor ver pakking. verzekering en transport. Het pakhuis zal door een Franse maatschappij in elkaar worden ge zet. Enkele Hollandse technici zul len zich naar Chateau-Roux be geven om assistentie te verlenen. Met de vervaardiging van een en ander zal waarschijnlijk nog deze maand begonnen worden en vol gend jaar April hoopt men gereed te zijn. Voor Polynorm is dit de tweede opslagloods, welke onder het „Offshore procurement programme" voor de Amerikaanse Luchtmacht wordt gebouwd. De eerste, van ge lijke grootte, wordt thans in elkaar gezet te Burtonwood. in Engeland. Magda Piccarolo, een zangeres van ivaarlijk internationale allure, ver- vult de rol van Gilda in de opera Rigoletto, die heden in het Grand Theatre te Amersfoort wordt vertoond. Bestelwagen geslipt en tegen boom gebotst Ter hoogte van St. Jan op de Utrechtseweg is gisterochtend in alle vroegte de Amersfoortse bloe mist B., die met zijn bestelwagen op weg was naar Honselersdijk, tegen een boom gebotst. Ten ge volge van de gladheid van de weg kon B. de macht over zijn stuur niet houden, waardoor het voer tuig begon te slingeren met het vermelde gevolg. B. zelf kwam er met een lichte shock af doch zijn medepassagier H.. ook uit Amersfoort afkomstig, liep een rechteronderbeenbreuk op en werd naar het ziekenhuis De Lichtenberg vervoerd. De wa gen werd zeer zwaar beschadigd. Drie maanden geëist wegens diefstal Drie maanden gevangenisstraf eiste de Officier van Justitie tegen een 49-jarige vrouw, die Woensdag voor de Utrechtse Politierechter terecht stond wegens diefstal van een bankbiljet van 25.ten na dele van het echtpaar W. B. te Hoogland. De vrouw ontkende hardnekkig het haar ten laste gelegde, maar de pertinente verklaringen van het be stolen echtpaar en het feit, dat zij reeds acht veroordelingen achter de rug heeft, maakte de zaak voor haar toch zeer bedenkelijk. Volgens de als getuigen gehoor de echtelieden was zij op 29 April j I bij hen binnengekomen om een geïllustreerd weekblad te koop aan te bieden, dan wel om een glaasje water te drinken. Na afloop van haar bezoek, dat omstreeks half drie in de middag viel. vermiste het echtpaar een bankbiljet van 25.uit de lade van het bureau, waar de verdachte tijdens haar be zoek voor gezeten had. De vrouw ontkende die dag bij de familie te Hoogland op bezoek geweest te zijn en zij voerde drie getuicen a décharge aan. een vrouw uit Zeist en haar huurlieden uit Amersfoort om te getuigen, dat zij zich op het hierboven genoemde uur niet in Hoogland, doch in Amersfoort had bevonden De Of ficier van Justitie hechtte niet veel waarde aan die getuigenissen, maar de Politierechter wilde eerst noe eens overwegen wat hem te doen stond Daarom bepaalde hij. dat de uitspraak schriftelijk zal gegeven l van nieuwe wandplaten voor worden op 19 November a.s. 's-GRAVENHAGE In verband met de officiële opening van het gebouw van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder zoek te Amersfoort op 22 Novem ber, zullen onder auspiciën van het gemeentebestuur, de R.O B. en het museum Flehite van Dinsdag 25 November t m. Woensdag 3 Decem ber twee archaeologische tentoon stellingen en een reeks op de oud heid betrekking hebbende voor drachten worden georganiseerd. De eerste tentoonstelling, die ge titeld is „geheimen van de grond", wordt gehouden in het gebouw van de Rijksdienst voor het Oudheid kundig Bodemonderzoek. Zij werd vervaardigd door de regeringsvoor lichtingsdienst. Deze expositie be staat uit 18 panelen, negen hiervan laten zien hoe de R.O.B. werkt te velde en op het bureau. Behalve opgravingswerkzaamheden is in beeld gebracht de documentatie, het uitwerken van de tekeningen, enz. Ook zijn de hulpwetenschap pen door middel van foto's geme moreerd. zoals: de palaeobótanie, de pollenanalyse, de anthropologic etc. Aan de archaeologische werk zaamheden in het Zuiderzeegebied, speciaal in de Noord-Oost polder is een apart paneel gewijd. De tweede reeks panelen geeft een overzicht van de culturen, ge rekend van het palaeolithicum af tot de middeleeuwen. Zij laten zien hoe de geschiedenis over deze tijd perken tot stand komt door het oudheidkundig bodemonderzoek. Tenslotte geven een paar panelen weer. waar uiteindelijk de vond sten blijven, namelijk in de ver schillende musea. Door middel van foto's wordt de aandacht gevestigd op het Rijksmuseum van Oudhcdén te Leiden, de oudheidkamer Twen- the in het rijksmuseum te Ensche de. enz. In de vitrines zijn voor werpen tentoongesteld, die betrek king hebben op de onderscheiden archaeologische cultuurperioden. De tweede tentoonstelling die als ondertitel draagt. ..het leven van de mens in Noord-West-Europa om streeks 1500 voor Christus", wordt gehouden in de academie van beel dende kunsten. Zij bestaat uit teke ningen en foto's, vervaardigd door leerlingen van dit instituut. Deze tekeningen en foto's weerspiegelen, zoals de titel aanduidt, het leven van de mens in Noord-West-Europa omstreeks 1500 voor Christus. Men ziet er afbeeldingen van boomkist- graven zoals deze in het Noorden van West-Duitsland gevonden zijn. De mens van drieduizend jaar ge leden ging gekleed in een kledij, die voor ons mensen van deze tijd in zekere zin modern voorkomt. Dit geldt vooral voor de vrouwen kleding. Een bemand schip brengt de zeevaart in beeld, een huis met bakkersoven, versierde drinknap pen enz. toont het huiselijk leven. Talrijke sieraden bewijzen hoe hoog de kunst bij deze. door ons nog altijd als primitief beschouw de mensen, gestaan heeft. De beide tentoonstellingen wil len behalve het grote publiek, vooral de scholen voorlichten. Met deze tentoonstellingen hoopt de Rijksdienst voor het Oudheidkun dig Bodemonderzoek te kunnen bijdragen tot een verandering in het huidige geschiedenisonderwijs, vooral wat betreft de voorgeschie denis. De Rijksdienst slaat namelijk met deze exposities, zo niet geheel nieuwe dan toch tot nu toe veel te weinig betreden wegen in: dat wil zeggen de weg van het veld en van de studeerkamer naar de school. Men hoopt dat de tentoonstelling, na in verschillende provincies te zijn geëxposeerd, onder meer tot gevolg zal hebben het ontstaan het lager en middelbaar onderwijs. Er bestaan plannen om door het in de handel brengen van projec tiestrips. die samengesteld zijn door de rijksdienst, het onderwijs in zake deze uiterst belangrijke mate rie voor te lichten Wat de genoemde voordrachten over oudheidkundige onderwerpen, te houden tijds de oudheidkundige week, betreft, deze zijn vijf in getal. Zij worden gehouden in de Aca demie van Beeldende Kunsten door de wetenschappelijke staf van de Rijksdienst voor het Oudheid kundig Bodemonderzoek. Dr P. J. R. Modderman zal 25 November spreken over: „doden cultus uit een ver verleden". Drs J. E. A. Th. Bogaers zal 26 November refereren over: „de lage landen en het Romeinse imperium." Drs H. Halbertsma houdt 28 November een voordracht over: „leven en begraven in de middel eeuwen". J. G. N. Renaud Spreekt 1 De cember over: „de burcht als woon- en wijkplaats". Dr P. Glazema besluit op 3 De cember de reeks met „heidense heiligdommen en Christelijke ker ken". DE A VONTVREN VAN KAPITEIN ROB 2048. Rob en Frank brengen Lupardi nu naar de schuilplaats van de twee schotelmannen. „Het gekke is," vertelt Frank, „dat die kerels onder elkaar blijkbaar uitvoerige gesprekken houden, maar wij kun nen er niets van ver staan. Zo af en toe hoor je een hoog piepgeluid, maar dat is alles. Hebt u enig idee, hoe zij met elkaar in contact staan professor?" „Jazeker," antwoordt Lupardi, „ze hebben waarschijnlijk ultra-sonische stemmen; het geluid, dat zij voort brengen, is zo hoog, dat onze oren dat niet kunnen reproduceren Maar pardi schakelt zijn toestel in en inderdaad, het i Lupardi heeft ook voedsel voor hen meegeno- ik heb hier een toestel bij me. waarmee ik de lukt hem met de mannen tc praten. De anderen men, een soort paddestoelen, die de schotelman- frequentie van de geluidstrillingen kan veria-, verslaan er niets van, maar de twee wezens r.en met smaak opeten. Voor het eerst zien gen en daarmee zal ik het eens proberen." Lu-1 voelen zich nu kennelijk beter op hun gemak. I Rob en Frank de mannen nu ook lachen! (Advertentie I.M.) Het is de hoed van die Uw kleding voltooit Speciaalzaak voor dameshoeden WESTSINGEL 21 t/o de toren Telefoon 5828 - Amersfoort Fietsendiefstallen opgehelderd Man met Duits accent vroeg om vijl (Eigen bericht) Vorige week Maandag miste ver plegend personeel van de zenuw inrichting „Zon en Schild" dij Amersfoort drie fietsen Aangifte bij de politie werd gedaan. Een paar dagen geleden informeerde de Amersfoortse recherche m de om geving van „Zon en Schild" of er nog meer fietsen daar in de buurt vermist werden Zo werden infor maties ingewonnen bij de eige naresse van hotel „De Spitsheuvel'. die zich herinnerde vorige week Maandagavond een vijl te hebben geleend aan een man, die met een zwak Duits accent vertelde, pech aan zijn fiets te hebben. De hotel houdster heeft man noch vijl terug gezien. De recherche had echter een waardevolle inlichting Zij koestert het vermoeden, dat een patiënt van „Zon en Schild", die van Duitse afkomst is en door de zenuwinrichting op bepaalde tijden zonder begeleiding op straat mocht, de diefstallen heeft gepleegd. De man is voortvluchtig. Gunningen Door het architectenbureau Johs. H. Blom, Kortegracht 22. zijn de volgende opdrachten verleend: le. De verbouwing en uitbrei ding van het kledingmagazijn A. en P. aan het Julianaplein is opgedra gen aan het Aannemersbedrijf P. Montauban. 2e. De verbouwing en uitbreiding van de N.V. Cacao-, Choc - en Sui- kerwerkfabriek „Walden" aan de Arnhemseweg is opgedragen aan de aannemer J. G. Overeem. 3e. Het bouwen van een land huis aan de Willem de Zwijgerlaan is opgedragen aan het Aannemers bedrijf Ribbering te Soest en Vel- zen. Maandag verkoop van kin derpostzegels Men schrijft ons: De verkoop van Kinderpostzegels, opzetkaarten en prentbriefkaarten begint op Maandag 17 November a.s. en eindigt 16 Januari 1953. De prijs van een complete serie kinderzegels bedraagt slechts 75 cent: de zegels blijven voor de frankenng geldig t.m. 31 December 1953 en kunnen zowel voor het buitenland als voor het binnenland worden ge bruikt. De prentbriefkaarten en de op zetkaarten zijn in een geheel nieuwe uitvoering verschenen; U kunt een keus doen uit illustraties bij kinderversjes van Rie Cramer. Nederlandse landschappen en Kerst- en Nieuwjaarskaarten, enz. Elke koper van kinderzegels in de stand van het Postkantoor ont vangt een puzzlekaart. Lost deze puzzle op en grijpt Uw kans' Bovendien vormen de zegels en kaarten een aardige Sinterklaas verrassing Het plaatselijke comité, waarin mevr. Molendijk de echtge note van Amersfoorts Burgemees ter spontaan zitting heeft genomen, heeft ook Eerste-dag-omslagcn in voorraad. Een attractie voor ver zamelaars! Na frankering geeft U deze omslagen af aan het loket van het postkantoor of aan de stand in de wachtkamer. PTT zorgt dan voor een bijzonder stem pel. De voorwaarden zijn: de om slagen uitsluitend met kinderzegels frankeren, op 17 November a.s. aanbieden, dus niet in een brieven bus werpen! Aangezien de Kindcrkaartcn ook dit jaar niet in de stand van de wachtkamer van het Postkantoor mogen worden verkocht, zal U aan Zoals wij gisteren reeds schre ven, botste Woensdagmorgen om elf uur op de Utrechtseweg nabij hotel „De Spitsheuvel" een personen-auto uit Kampen te gen een vrachtauto op. De be stuurder van de personenauto verloor de macht over het stuur. Z'n wagen kwam .pas zeventig meter verder tegen een muur tot stilstand. Foto D.v.A.-Hofland). die stand worden medegedeeld waar zij verkrijgbaar zijn (telefo nisch nrs 6613 óf 7483). Het woord en de daad zijn nu aan het Amers foortse publiek, dat kan medewer ken om de opbrengst tot een re cord-hoogte op te helpen voeren ten bate van het misdeelde kind. Denemarken met 4 millioen inwo ners telde in 1951 een opbrengst van f 500.000 aan Kerst zegels. Ne derland met zijn 10 millioen men sen kan dus 1 "4 millioen opleve ren mits U onderstaand verzoek tot werkelijkheid wilt maken: Flinke nederlaag „Onder Ons" In eigen home verloor „Onder Ons" gisteravond voor de bonds- competitie Stichts Gooise Schaak bond met flinke cijfers van Utrecht IV. Geen enkele „Onder Ons"-spe- ler slaagde er in zijn partij tot winst te brengen, hoewel er voor enkele hunner kansen in hebben gezeten. De uitslagen zijn: S. Jansmadr F. J. Barendrecht 01 K. HartC. A. Schucink Kool 1L. M. v d. Schans J. E. Harder 01; J. de Bontridder J. A Blokker Is; E A. Wes terhoutTh. van Oostenbrugge '/-G TeunisJhr H. Bosch van Drakensteyn xhH. C. van RaayJ. Schuyt Sr 0— 1; A. A. HeestermansB. Kieboom 01; W. M. LoosA. Vriezen 01F. Snij dersJ. C. Olie 01. Totaal 82 voor Utrecht IV. „Onder Ons" speelde aan de on even borden met wit. Voetganger liep op nade rende auto in Gisteren reed op de Leusderweg ter hoogte van ae Javastraat een personenauto in de richting Leusden. Een 29-jarige voetganger, evenals de autobestuurder kleermaker van be roep, zag de auto met ontstoken stadslichten voor twee naderende fietsers aan. Hij stak de straat over maar werd door de auto tegen de grond gesmakt. Door de GG en GD werd hij naar het Elisabeth-zieken- huis vervoerd, alwaar hij met een hersenschudding werd opgenomen. Er werd niet ge- Ook heeft hij ernstige Bobje vertelde me dit ook. grieven tegen het beleid alles toen ik hem 's avonds vraagd naar zijn getuig- van de Sint, die helemaal naar 2*n bedje bracht, schriften, noch naar zijn niet denkt aan de kabou- „En," vertrouwde hij me hondenpenning. U zult in fers en Robs vrienden, de toe. morgen krijgen Ham- middels wel begrepen heb- dieren. Nu heeft mijn zoon let (onze hond) en Nootje ben, uit welke hoek de 'n geloofsgenoot gevonden (de poes) ook wat. „Daar wind waait, want de nieu- in Jantje van dc buren en heb ik Sinterklaas niet we kostganger en mede- oproerig besloten zü de voor nodig." vervolgde hij werker op Klop V. even aan 't Stadsven- ster. Tel. 4291: Iedere morgen van Usn tot twaalf uur. de Noon" zong. Met kenners- Centrale blikken in de ogen werd handelingen van Sinter- revolutionnair. „Ik zal zelf Boekhouding is een aller- geluisterd^ naar meneer klaas even te corrigeren. - - - Ijverig poetsten ze hun mooiste eikels en kastanjes de worst wel betalen, uit aardigst wit-bruin bastaard Johnny Ray, die bij ons m'n spaarpot!" Foxje, zo'n gezellig hondje, waarschijnlijk Jan Huile- Volgend jaar zullen ook Nu is hij echter een pro- balk zou heten. Van Doris en deden die in een Robje's schoenen wel niet bleempje geworden. Wat Day en Woody Herman Een paar stuiters meer naast de haard staan, zal de toekomst voor hem kwam het gezelschap bij Sinterklaasjes werden er nog grootmoe dig bij gedaan. Na enige ruzie te hebben gemaakt over de vraag wie van beide Sinterklaas zou zijn, kwamen ze overeen dat ze het allebei waren En denk ik. Toch jammer eigenlijk. brengen? Asyl, nieuwe eigenaar of „De straat"? Het zekere Harry James, die na een paar schetterende evenzovele trompet-klanken werd aï- Boekhoud-hond vraagtekens voor de zwer- gedaan met een schouder ver. Gehandhaafd kan hij ophalend: „Waardeloos, Sinds enkele dagen is moeilijk blijven, want als volkomen waardeloos". De 'n nieuwe employé werk- hij slaapt, houdt hij niet keus viel tenslotte op juf- toen de machtskwestie al- zaam" op de Centrale eens voor de schijn zijn frouw Pattv Page, dienaar dus bevredigend was op gelost, gingen de Boekhouding achter het ogen open. Zo'n „onder- de trouwpartij van iemand Sinter- Davidshof. Een onbetaalde kruiper" kan je toch niet anders ging om er te hui- Hond, waar- ten. Toen de jeugd (met eet en maft heen is Uw weg? is weer de tijd 11 S.V.K.'s gade is nu klaasjes op pad met de zak kracht, die niet veel uit- gebruiken eens aan het woord dat tussen zich in hangend aan voert. Hi) in de kranten het gezicht een stok die op hun maar, is uitgelaten van de goede Sint schalks schoudertjes rustte. Zij ke- wordt soms uitgelaten, om de hoek van een ad- ken ernstig als mannen die kortom hij geeft niet wat vertentie kijkt en Zwarte eindelijk recht gaan doen. je noemt een voorbeeld Piet duister grijnzend de In het bos gekomen bleken voor het overige personeel. de Patty Page onder de arm) vertrokken was, zei S.V.K. Plafon schuchter tegen de juf- frouw achter de toon bank: „Mag ik die muziekwinkel eh die plaat van zo- roe richt op speciale aan- ze de methoden van de Het valt dan ook zeer te moest Stadsvensterkijker even óók hebben?" Het biedingen, waar wij ouders gewraakte bisschop geruime tijd wachten voor mocht. niet betwijfelen of de nieuwe- in naam van zijn meester geheel tc verwerpen. Be- ling het lang uit zal hou- bij aan de beurt was. Dat Neefje was er erg blij voor onze kinderen op in hoedzaam knielden ze neer deri in zijn nieuwe betrek- was maar goed, want mee. „Oom S.V.K. begrijpt nni_ iedere paddestoelom king. Men wil hem echter daardoor had hij nog even tenminste, wat wij de oortjes te lenen aan het niet direct op straat zetten, tjjd om te bedenken welke vinden," zei hij. dienen te gaan. Tja. die kinderen Sinds Caro leuk lientje enige jaren geleden gezang van de kabouter- zo „honds" zijn de lui van gramofoonplaat hij voor door een gaatje in de kous tjes en elfen die daaronder de Centrale Boekhouding z'n jarig neefje van acht- van Pieterbaas diens blan- verblijf hielden. Na ampel nu ook weer niet. maar er tien zou kopen. Neefjes be- ke huid zag. heeft zij de beraad en goedkeurend dient toch wat op gevon- langstelling gaat voorna- In de bus In de stadsbus hoorde mo- S.V.K. een guitige man haarfijn vertellen aan een K. tot zijn spijt niet bijster kennis van hem, hoe Sint en zijn knecht voor knikken werd dan een den te worden. Want de melijk uit naar het goed opgeborgen in dat kastanje, een eikel cn voor nieuwe boekhouder het derne genre, waarvan S.V. deel van haar gedachten, uitzonderlijk goed gedrag is eigenlijk maar 'n zwer- K- tot zijn spijt niet bijster waar feeën, kabouters en een enkele maal zelfs een ver is er nog in de kost veel weet. Maar gelukkig Chaplins film Limelight, het oeuvre van de gebroe- kostbare stuiter naast dc ook. Toch heeft hij ook waren er vóór S V.K. die hij in Amsterdam ge- ders Grimm reeds waren steel van dc paddestoel wel een zekere mate van oen paar leeftijdsgenoten zien had. nu toch wel was. ondergebracht. Robjes ge- neergelegd. Het gebeurde liefde voor zhn werk, want van neefje aan de beurt. „Prima film. kerel," zei de loof echter, wankelt op de echter ook wel, dat de de laatste nachten was hij die, alvorens zij tot kopen man. „Chaplin is een ge- schriele scheidslijn van de- Sinterklaasjes somber de gewoon niet van kantoor overgingen, bijkans alle nie. En een humor.... votie en nihilisme. Keer hoofden schudden als zij weg te slaan. Hij zocht het platen uit de voorraad lie- Neem nou alleen maar die op keer zingt hij uit volle vergeefs hadden geluisterd meest geschikte plekje op ten afdraaien. naam Limelight. Wie komt borst: ..Houten Klaas en bij het onderkomen van en ging er rustig ronken. S.V.K. is er maar eens er nu op zó'n naam. Weet stenen Piet. allebei bestaan boze kabouters. Dan trap- Het gekke is, hij is door voor gaan zitten en heeft je wat het betekent?" ze niet," doch hij verzuimt ten zij grimmig de padde- niemand aangenomen en is met interesse geluisterd. De ander schudde be- 7iimmer er snel aan toe te stoel in elkaar, omdat het enige dagen geleden zo- De meeste belangstelling dachtzaam het hoofd. voegen: „tenminste nu nog kwaad gestraft diende te maar komen aanwaaien, ging uit naar meneer „Glutonlicht, man. Vind je niet." worden... Hij is toen geaccepteerd Frankie Lane, die „High het geen vondst?" Eervolle nederlaag voor Neptunus-dames Voor de wintercompetitie dames- waterpolo bond Neptunus 1 gister avond in dc Overdekte de strijd aan tegen de Robben 1 uit Hilversum, ongetwijfeld de sterkste ploeg uit Nederland. Vooral vóór de rust hadden de meisjes uit de radiostad hun handen vol aan de zich sterk verdedigende Neptuniaansen. In de Amersfoortse achterhoede speelde captain Jeanne de Jong een technisch uitstekende partij waterpolo. Zij was het ware voorbeeld voor haar ploeg. Keepster Tini Buys verdedigde het doel van de Rood-Witten op voortreffelijke wijze. Zij is één van de weinige doelverdedigsters, die niet altijd maar domweg onder de lat blijft liggen, maar ook durft uit te zwem men om een aanval van de tegen partij te onderbreken. De overige speelsters van het Neptunus-team waren zeer agrgssief. maar speelden toch mei te weinig risico tegen de pupillen van Jan Stender. Hun spel was iets te nerveus, hetgeen voor al bleek uit het slechte plaatsen en het zich soms te veel in de verde diging laten dringen. Blijkbaar lieten zij zich intimideren door de onover winnelijke faam, die uitgaat van de Robben. Qua snelheid kunnen meis jes zoals Ada Scheerder, Roosje v. d. Hoef, Julia de Vries en mevr. Heilijgers-De Gans het zeker tegen de Hilversumse speelsters opnemen. Vóór de rust bracht de Robben het niet verder dan een magere 10 voorsprong Dit doelpunt werd nog gemaakt uit een toegekende strafworp. Jammer was het. dat er tijdens half-time niemand aanwezig bleek te zijn die de Neptunus-ploeg eens wat morele injecties kon geven. Zij hadden het juist gisteravond zo bit- terhard nodig. Na de hervatting van het spel moest Neptunus het afleggen tegen het feller spelende Robben-team. De Amersfoortse ladies kregen een eervolle 40 nederlaag te slikken. Amersfoort III staat voorlopig achter In Bussum heeft het wel gespan nen tussen het vijfde "tiental van hel Bussums Schaakgenootschap en Amersfoort III. Na de vastgestelde speeltijd waren nog vier partijen onbeslist. Aan bord vier werd de partij van Van Blerk voor de „Amersfoort"-speler voor gewonnen verklaard, terwijl voorzitter Hol lander won. Aan bord twee speel de Meester Jr tegen Klaus. De stel ling ziet er voor Meester niet zo gunstig uit en vermoedelijk zit er niet eens remise in. Ook Mol had een ter arbitrage opgezonden afge broken partij. Waarschijnlijk wordt het remise. In elk geval zal Amers foort III er geen winst uit kunnen halen, tenzij de bondsarbiters erg gunstig moesten beschikken. Het zal wel 5*/-41, of 64 voor BSG worden. De uitslagen zijn: J. Cohen—A. Rijnders 1—0; F. N. P. KlausH. Meester afg - J. P. Oskamp—J. E Prins 01; J. Iking A. J. Mol afg.; P. A. A. Everout G. H. D. van Blerk 1—0; J. P. ScheperA. Hollander 01; A. J. TeunissenJ. Weyer 10; W. J. van DuynM. D. van Gelder de Neufville 01; .T. W. SijpkensJ. J. Visser 1/2; J. A. KosterM. Nieuborg Sr 10. Amersfoort speelde aan de even borden met wit. Noteert U even GRAND THEATRE. 13 November 8 uur: Italiaanse Opera met „Rigoletto". CITY THEATER. Van 7 turn. 13 Nov. „The African Queen". Toegang 14 jaar. Aanv.. Zo. 2.-. 4.15. 6.45 en 9 uur. Overige dagen: 2 30, 6.45 en 9 uur. REMBRANDT THEATER: Van 7 t.m. 10 Nov.. „Piraten Koningin" Toegang 14 jaar Van 11 t.m. 13 Nov. „Nood lot in de Woestijn". Toegang 14 jr. Aanv Zo. 2.-. 4.15. 6.45 en 9 uur. Overige dagen 2.30. 6.45 en 9 uur. CITY THEATER SOESTDIJK. Van 7 tot cn met 9 Nov.: „Circus Arena". Toegang 14 Jaar. Van 10 tot en met 12 Nov. „Het kind dat haar werd gegeven" Toegang 18 jaar. In de Donderdag-cyclus 13 Nov. „Onder Moeders vleugels". Elke leeftijd Aanvang- Vr. 8 uur. Za en Do. 2.30, 6.45 en 9 uur. Zo. 2 -, 4.15. 6.45 en 9 uur Ov dagen 2 30 en 8 uur 14 NOVEMEER. Vrijdag. Geb. Vrijz. Herv. 20 u.. Concert Kleine Kunst kring. Hotel Monopole. 1013 en 1417 u. Bazar van de vereniging „Arbeid Adelt" en „Tesselschade" VRIJDAG EN ZATERDAG. 14 en 15 November, gebouw Irene club ten - toonstelling Konijnenfokvereniging. 15 NOVEMBER, Zaterdag. Amicitia. 20 uur. Feestavond Amersf. Man nenkoor. Markthal. 19 30 uur. Chr. Muz. Ver. „Hosanna". Jubileumavond ter ge legenheid van het 20-jarig bestaan. KAB-gebouw. 20 uu». Ons Vrije To- neel met „Vlammende Wieken". 15. 17 en 18 NOVEMBER. Academie voor Beeldende Kunsten, van 2 30 5 uur en van 7—10 uur. Tentoon stelling „Het Goede Kinderboek". ZONDAG 16 NOVEMBER HUMANISTISCH VERBOND: Bezin ningsbijeenkomst. Spreker W C. Jansen: „Dc crisis van het vrij heidsbegrip". Tekenacademie, Utr. weg 53. Aanvang 10.30 uur. Burgerlijk stand Geboren: Johanna A. M., d. v. G. J. Loos en K. Ris; Hillegiena G... d. v. L. Boerma en E. Groen: Aleijda S. M. d. v. G. H Kok en M. G. Geurts; An drea C., d. v. H. G. Nieuborg en C. Lablans. Getrouwd: J. A. Pruissen en M. P. Nijssen; C. J. v. d. Heuvel en J. W. T v Dort; L M. Worms en J. M. Beijer; M. E. Mol en I. Corsten. Overleden: Margaretha H. Meij- wes, 29 j. geh. m. P. Robijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 2