Tijdens bewind van mr In t Veld kwamen er 240.000 huizen bij GELEZEN - j en gewogen Zionisten herdachten hun grote dode: Weizmann Verkeer in 1960 zes keer zo druk als in 1938 Lvaas»aa.wT, Gemeenten moeten in PBO, niet haar ambtenaren Scherpe Wind vicks gs^ns Voorts... Minister Witte wil particuliere bouwers eerlijke kans geven Engeland weigert Amerika inzage documenten Vader Bouwmeester vormt met kroost eigen orkest Nog geen beslissing over spoorbrug Hollands Diep Oorlogsmisdadigers allen in gevangenis te Breda Consult Perzië doet Britten een nieuw aanbod in oliegeschil Donderdag 13 November 1952 3 DEN HAAG. Onder het bewind van minister In 't Veld, die op 1 Maart 1948 in functie trad. zün 230.000 a 240.000 woningen tot stand gekomen, deelt de nieuwe minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer mede. Hij spreekt de ver wachting uit, dat in 1952 de voltooiing van ten minste 50.000 nieuwe wonin gen tegemoet mag worden gezien. Het is niet onmogelijk, dat in 1953 het aantal nieuwe woningen nog boven de norm van 55.000 kan worden opge voerd. Advertentie LM.) De minister wijst er op, dat het totaal aantal werkloze bouwvak arbeiders geen aanwijzing is voor een opvoering der woningbouw productie. welke nog mogelijk is. De gebieden met grote aantallen Onderzoek naar oliekartel LONDEN. Engeland zal om veiligheidsredenen weigeren toe te staan, dat de Amerikaanse ge rechtelijke instantie, die een on derzoek instelt naar het bestaan van een internationaal oliekartel. Inzage verkrijgt van bepaalde do cumenten van vitaal belang inzake de werkzaamheden van de Engel se oliemaatschappijen. Zoals bekend heeft de Ameri kaanse regering negen grote olie maatschappijen. waaronder de Anglo-Iranian Oil Company en de Asiatic Petroleum Company, die tot de Shell-groep behoort, gedag vaard om inzage te verlenen in haar boeken over de periode se dert 1 Januari 1948. De maatschap pijen zijn beschuldigd van kartel vorming. Rechercheur had een fijne neus: inbreker met buit geknipt EDE. De 23-jarige K. uit Hur- wenen (Betuwe) werd Woensdag meegenomen naar het politiebu reau. omdat zijn houding verden king wekte. Bij fouillering vond men ruim negenduizend gulden aan bankpapier, een gouden hor loge en enkele gouden munten. De jongeman bekende, dat hij de vo rige nacht in het garagebedrijf Van Leeuwen te Zaltbommel door in braak dit alles had bemachtigd. De Betuwnaar bekende meteen een tweede inbraak, eveneens in Zalt bommel, doch hier was het resul taat maar gering geweest. Na zijn nachtelijke escapades kocht K. in Zaltbommel een kaartje naar Ede, waar kennissen van hem woonden, niet bevroedende, dat hij bij aan komst vrijwel onmiddellijk in ;'e cel zou belanden, doordat een re chercheur een fijne neus had. Sleepboten willen trachten ..Bakir" vlot te trekken SCHIERMONNIKOOG. Nu de weersomstandigheden er iets gunsti ger uitzien, zullen andermaal pogin gen in het werk worden gesteld door de sleepboten .Holland' en .Seefalke' om met het Turkse s s. „Bakir", dat in de vroege ochtenduren van 6 No vember j.l. aan de grond liep en se dertdien hoog en droog op het strand heeft gezeten, verbinding te krijgen. Daarna zal worden gepoogd de „Ba kir" vlot te slepen, eventueel met be hulp van nog twee sleepboten. Eerst wordt evenwel een gedeelte van de uit 47 koppen bestaande be manning en de drie passagiers van boord gehaald. werkloze bouwvakarbeiders zün n..l niet dezelfde als die, waarin de ergste woningnood heerst. Het te werk stellen van arbeiders van elders in de streken met grote wo ningnood stuit op grote bezwaren De stelling, dat Woningwet- bouw pas aan de orde dient te komen in geval de particuliere bouwactiviteit te kort schiet in het bouwen van woningen, waar voor alleen bepaalde bevolkings groepen ae huur kunnen opbren gen, zou de minister buiten discus sie willen laten nu de ervaring, in het verleden opgedaan, geleeid heeft, dat de particuliere bouw activiteit de minder draagkrach tige bevolkingsgroepen niet af doende heeft kunnen helpen en de Woningwetbouw juist daar door tot ontwikkeling is gekomen. De minister is echter bereid om de particuliere woningbouw een eerlijke kans te geven. Intussen blijft ook in de toekomst voor de Woningwetbouw een belangrijke taak weggelegd. Voor premiewoningen is door wijziging der begroting 20 mil- lioen meer uitgetrokken, waar door eventueel 5000 premies meer kunnen worden toegekend. Een wijziging van de premieregeling is in voorbereiding. Voor een afzonderlijk departe ment van Wederopbouw en Volks huisvesting ziet de minister nog geruime tijd een taak. Teneinde tegemoet te komen aan de klacht, dat de huren van woningen voor bejaarden de draagkracht van dc gegadigden te boven gaan. wordt een wijziging van het Woningbe- sluit voorbereid. Hoewel de minister vóór 1 Ja nuari het advies van de Sociaal- Economische Raad voor de huur verhoging verwacht, zal het niet mogelijk zijn om het wetsvoorstel zo vroeg in te dienen, -dat de huurverhoging op 1 Januari zou kunnen ingaan. Wat de opzetten bil aanbesteding betreft wacht de minister de beslissing van de Ho ge Raad af, omtrent het vonnis van het Amsterdamse Gerechts hof, waarbij een aannemer boete werd opgelegd. Muzikaalste gezin van Nederland? Schijn bedriegt. Als.U denkt, dar bovenstaande dunne lt|n nier recht maar gebroken is, komt U even bedrogen uit aJs wanneer U denkt dat ieder hoofdpijnubletje Aspirin is. Controleert U het maar. Een Aspirin tablet herkent U aan het Baycrkruis. Sobere bijeenkomst in het Amsterdams Concertgebouw (Van onze correspondent). AMSTERDAM. „Bü de op richting van de Joodse staat werrl Chaim Weizmann president en historie! Hij heeft zijn enorme betekenis gehad, maar aan de staatwording van Israel zijn de ANW B-DIRECTEUR BOOTS VERMOEDT: Regionale verkeers-technische leergangen beloven succes te zullen worden (Van onze correspondent) i op beveiliging van bochten, ophef- ARNHEM De ANWB hield fing slipgevaar, verbetering van vandaag in Musis Sacrum" zyn kruispunten enz Het onlangs in gebruik genomen gedeelte van de nieuwe rijksweg Utrecht-Amsterdam wordt reeds door 3.000 voertuigen per dag ge bruikt. eerste regionale verkeerstechnische leergang Dc tweede wordt 20 No vember in Groningen, de derde 27 November in Eindhoven gehouden. Deze decentralisatie in het ver keerstechnisch onderwijs kon wel eens een succes blijken In Arnhem althans was de belangstelling uit vele kringen vanmorgen onver wacht groot. De directeur afd Wegen en Ver keer van de ANWB. de heer A. G. M. Boots, verstrekte enkele inte ressante cijfers. „Onze wegen." zei hij „worden momenteel bereden door 170.000 personenauto's. 6200 autobussen. 88.000 vrachtauto's. 5.500 trekauto's 3.600 speciale voer tuigen. 116 000 motorrijwielen en 230.000 bromfietsen. Dit betekent bijna eert verdubbeling van het aantal in 1938 aanwezige motor voertuigen." Aannemend, dat in 1960 ons land 12 millioen inwoners zal tellen en dat de autodichtheid 45 per 1.000 bewoners zal bedragen, betekent dit dan een verkeer, dat zes maal zo druk zal zijn als in 1938 en drie maal zo druk als thans. Het aantal bromfietsen stijgt met 70.000 per jaar. Tijdens een persconferentie, wel ke aan de leergang voorafging, heeft de ANWB enkele punten van zijn verlanglijstje genoemd: aanleg "an veel rijwielpaden. wijziging van het viaduct op de grens Den Haag-Wassenaar, verbetering van het wegvak Wassenaar-Haagse Schouw en Amsterdam-'t Gooi. Voorts heeft de ANWB bij de betrokken instanties aangedrongen DE romanfiguur Ballen Reussens uit Piet van Aken's „Het Begeren" is een keiharde kerel. Stoer en enorm sterk van lijf en leden, hard ook In de geest Keihard en gemeen te zijn is zijn ideaal, voor zwakkelingen heeft hij ver achting. De sterke Balten heeft altijd alles gekregen en bereikt, wat hij wilde. NIaar met de grootste begeerte in zijn leven, de mooie, maar hem koel be jegenende schoonzuster, die met Baltens twee broers bij hem op de boerderij woont, gaat het niet naar wens Daar door en door de zich ontwikkelende sociale strijd der arbeiders, waarbij hij eigenlijk tegen zijn wil werd betrokken, komt er verandering >n zijn doen en denken in zijn leven. Hij ziet zijn ver keerde levenshouding ln. als hij in de gevangenis zit ten gevolge van een vechtpartij met de arbeiders tegen gen darmes. Hij ontdekt, dat hij twee be geerten heeft sociale gerechtigheid cn Maria Hij weet dat htj ze beiden zal vinden. Piet van Aken gebruikte bij het be schrijven van zijn harde, onbehouden hoofdpersoon, vaak harde niet zelden gemene taal. qic menig lezer zal erge ren: die zeker ook niet nodig was. doch die desondanks de aandacht sterk boeit. Een goed boek (Uitg N.V. „De Arbei derspers" te Amsterdam, prijs 5.70). JOURNAAL De redactie van „De Joodse Wachter" heeft een extra nummer van dit blad uitgegeven, geheel gewijd aan de nage dachtenis van dr Chaim Weizmann. dc eerste president van de jonge staat Is raël. die Zondag is overleden Dr M. Amir. Israels gezant in Nederland de consul Y. Nassie. mr I L. Hamburg, dr J. Meyer en de heer Alfred Polak schreven artikelen ter herdenking van deze uitzonderlijk grote figuur. Dc ad ministratie van het blad is gevestigd" Joh. Vermeerstraat 22. Amsterdam-Zuid De „Sterrcngids 1953", samengesteld dopr dr J. J. Raimond Jr. is verschenen. Hij is. in opdracht van de Ned. Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, uitgegeven door J. B. Wolters in Groningen. Even als zijn voorgangers behoeft hi1 geen aanbeveling meer. voor iedereen, die zich ook maar enigszins interesseert voor de komische verschijnselen aan de hemel, is hij onmisbaar. De prijs is weer ƒ2.90. Dc dichter Ad den Besten heeft een bundeltje verzen gepubliceerd in de reeks .De Ceder" die bij J M. Mculen- hoff tc Amsterdam verschijnt. „Verleden Tijd" noemde hij deze verzameling Het zijn verzen, die zich vlot en veelal ge makkelijk laten lezen en die een gevoe lige sfeer ademen De dichter zit vol beelden en hij is verliefder op elk beeld en elke gedachte afzonderlijk dan op het vers in zijn totaliteit. Vandaar dat zelden een gaaf geheel werd verkregen, dat wel eens onechte beelden werden genoteerd en nu en dan een zin onbe- grijoelijk en lelijk wordt Men zal deze verzen dan ook Inzon derheid waarderen om hun stemming, om een raak beeld een suggestieve aan duiding of een treffend fragment (oa 'n een reeks „Lof van Utrecht"). (Prijs 2.90). HILVERSUM. Zaterdagavond zijn in de KRO-studio opnamen ge maakt van een zeer bijzonder ge zin: dat van de heer P. Bouwmees ter uit Woubrugge (bij Leiden). Met zijn negen kinderen (twee dochters en zeven zoons) formeert de 58-jari- ge heer P. Bouwmeester (de „Steh geiger" op de foto) een strijkorkest bestaande uit vijf violen, cello, con trabas, guitaar. piano en slagwerk. Met zijn zeven zonen samen vormt de heer Bouwmeester een blaasor- kest (twee saxophoons. trompet, piston, trombone, tuba. bombardon en slagwerk) en versterkt met Moe der Bouwmeester, de twee dochters uit het strijkorkest en nog twee schoondochters is het gezin ten slot te ook nog eens een a cappelakoor met Vader Bouwmeester als diri gent. „We wilden zo graag een pia no hebben, want dan zou het pas goed gaan natuurlijk. Wij zijn een boerenarbeidersgezin en daar vind je niet zo gauw een piano Maar in de oorlog hebben we er een ge ruild. Tegen drie pond shag. Eigen teelt. En toen heb ik meteen maar een liedje gemaakt: „Shag-pret". vertelde Pa Bouwmeester. Dat spe len ze als strijkorkest En als blaas- orkest spelen ze de „Hollandia-mars" van vader, gecomponeerd toen de Duitsers ons land weer uittrokken in 1945. A.s. Zaterdagavond zal in het KRO-programma Weekend-serenade van Ger de Roos. die op zoek is naar het muzikaalste gezin van Ne derland. deze zeer bijzondere fami lie te beluisteren zijn. DEN HAAG De minister van Verkeer en Waterstaat heeft mede namens zijn collega van O.. K. en W. op schriftelijke vragen van 't Twee de Kamerlid Willems (P. v. d. A over een nieuwe spoorwegbrug bij de Moerdijk, geantwoord, dat aan de aesthetische vormgeving van de brug volledig aandacht zal worden ge schonken. Een beslissing over de bouw is nog niet genomen Aan de N.S. is bericht, dat aan het plan geen uitvoering mag worden gegeven zonder machtiging van de minister van Verkeer en Waterstaat. (Advertentie Af.) EEN KLEINE INFECTIE is dikwijls het begin van langdurige narigheden. Zuivert open huidplekken met de desinfecterende en snel genezende Indische vice-president voorzitter Unesco- jaarvergadering PARIJS. Prof. Radhakrish- nan. vice-president van India, is Woensdag met algemene stemmen gekozen tot voorzitter van de 7e jaarvergadering van de Unesco, de opvoedkundige-, wetenschap pelijke en culturele organisatie der verenigde volkeren. In zijn openingsrede verklaarde de nieu we voorzitter, dat „menselijke stomheid" de oorzaak is. dat de wetenschap en techniek nog niet een betere wereld voor allen tot stand hebben gebracht De 64 jaar oude professor zei. dat de wereld de grootste behoefte heeft aan ruimheid, begrip en vrijheid. Minister Beel antwoordt Tweede Kamer Bewindsman gaat niet in op vragen over de ..spionnage" bij middelbaar onderwijs DEN HAAG De minister van ter op. dat. uitsluitend beoordeeld Binnenlandse Zaken heeft m zijn naar de feiten, er geen bezwaar memorie van antwoord medege- zou bestaan, op de daaromtrent deeld. dat naar zijn mening de ge- j gestelde vragen in te gaan. Hij meenten als zodanig moeten toe- onthoudt er zich echter van. ten treden tot de publiekrechtelijke i einde niet in gevallen, waarin hij bedrijfsorganisatie en niet de hoof den van haar bedrijven en dien sten. Omtrent de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten deelt hij mede. dat de com missie-Oud heeft voorgesteld de noodregeling met drie jaar te ver lengen De voorgestelde regeling wil echter wèl de thans bestaande uitkeringen uit het gemeentefonds tot één uitkering samenvoegep. Voor een aantal gemeenten is er een gunstiger perspectief door het opnemen van een minimum-uitke ring per inwoner, waardoor vooral de financiële mogelijkheden van kleinere gemeenten worden ver groot. Van de Nederlandse Kampeer- raad wordt advies verwacht om trent de vraag of. en zo ja, ten aanzien van welke punten een wettelijke regeling van het kampe ren wenselijk moet worden geacht. Voor de bescherming van de burgerbevolking zijn in vrijwel elke A-gemeénte, A-kring en B-kring thans een hoofd, comman danten van dienst en voldoend in structiekader. Deze kernen hebben de opzet van de organisatie gron dig uitgewerkt. Omtrent het artikel van de rec tor van het Dordtse Gymnasium, betreffende spionnage bij het mid delbaar onderwijs, merkt de minis- daartoe in 's lands belang geen vryheid zou kunnen vinden. de weg te openen voor het trekken van niet gerechtvaardigde conclu sies over de Binnenlandse Veilig heidsdienst. BREDA Alle zestig Duitse oorlogsmisdadigers die gevangen zaten in het strafgesticht „Norger- haven", zyn thans overgebracht naar de Bredase strafgevangenis. Onder hen zijn veertien misdadi gers. aan wie levenslange gevange nisstraf is opgelegd. In de gevan genis te Breda bevonden zich reeds geruime tijd dc tot levenslange ge vangenisstraf veroordeelde Neder landse politieke delinquenten. Socialistische partij in Australië oefent critiek op immigratie CANBERRA Het bestuur der Australische socialistische partij heeft de regering er Woensdag van beschuldigd haar belofte aan duizenden immigranten, dat zij werk in Australië zouden krijgen, te hebben geschonden. Het partij bestuur is van mening dat immi granten. die dat wensen naar hun land van herkomst moeten kun nen terug keren, zonder de kosten voor hun reis naar Australië terug te moeten betalen. Het Australische socialistische partijbestuur oefent critiek op het door de regering gevolgde immi gratiebeleid. Het verzekert dat.de immigratie-moeilijkheden zijn ver oorzaakt door de financiële rege- ringspolitiek en niet door tekort aan werk. Het zegt dat de afge treden socialistische regering er in geslaagd is 200.000 immigran ten in Australië toe te laten, zon der dat cr werkloosheid optrad Het socialistische partijbestuur 's van mening dat een voortzetting der immigratie op de 'huidige schaal, tezamen met de zich uit breidende werkloosheid, dé oplos sing der Australische economische en maatschappelijke vraagstukken zal bemoeilijken. namen verbonden van andere Jo den. die echter andere mensen zijn geworden met andere midde len dan Weizmann, dank zü Weiz mann". Mr Abel J. Herzberg heeft, in zijn herdenking van de ontslapen president van Israel, met boven staande woorden wellicht «1c grootste hulde gebracht, welke men aan de nagedachtenis van een groot man kan wijden: dio der keiharde eerlijkheid. In een door de Nederlandse Zionistenbond Woensdagavond in het Concertgebouw belegde bij eenkomst had tevoren de bonds voorzitter. mr I. L. Hamburger, van eenzelfde eerlijkheid blijk ge geven, toen hii gewaagde van ac oppositie, die Weizmann in de dertiger jaren en daarna had on dervonden ook in Nederlandse Zionistische kringen wegens zijn vergaande concessies aan Groot-Brittannië. de toenmalige mandataris in Palestina Zó sterk was die tegenstand, dat V' mann in 1946 niet werd herkozen als voorzitter van het Congres. Maar zo overtuigd waren ook zijn tegenstanders van zijn grootheid, dat in 1948 slechts één man de eer werd waardig gekeurd, de eerste president te zijn van de staat Israel. De gezant van Israel, dr M. Amir. haalde een gesprek op tus sen Weizmann cn Balfour. Toen de Brit niet begreep, waarom Weizmann geen belangstelling had voor het Ugandaproject tot kolo nisatie van Joden, zei laatstge noemde: „Wilt U Parijs hebben?" „Wij hebben Londen al", was het antwoord. „Welnu, toen er op de plaats van Londen nog slechts moerassen waren, hadden wij Je ruzalem al!" Op hèt podium was een om floerst portret van Weizmann ge plaatst. waarbij, als symbool van eeuwig licht, een kaars was ont stoken. Met het Israëlische volks lied is de samenkomst, die een sober karakter had. besloten. Perzische olieproductie: millioen ton per jaar PARIJS. De directeur van Perzic's genationaliseerde olie- industrie. Makki, heeft medege deeld. dat de Perzische oliepro- ductie ongeveer een millioen ton per jaar bedraagt. Zolang de pro ductie onder de 8 millioen ton per jaar blijft, heeft Perzië geen behoefte aan buitenlandse tech nici. zo zeide hij. Tot dusver heb ben 380 Duitse technici en des kundigen uit vele andere landen hun diensten aan Perzië aangebo den. Zuid-Korea wil leger tot 2 millioen man uitbreiden NEW YORK. De Zuid-Ko- reaanse delegatie bij de V.N. wil uitbreiding van het Zuid-Koreaan- se leger tot 2 millioen man om de voornaamste last van de strijd te gen de communistische agressors over te nemen. De Zuid-Koreanen lieten opnieuw horen, dat zij te gen een bestand zijn en dat zij zullen blijven aandringen op dc vereniging van geheel Korea on der hun bewind. Deze verklarin gen waren vervat in een boekje van 46 pagina's, dat de Zuid-Ko- reaanse delegatie heeft laten druk ken voor verspreiding onder de delegaties bij de V.N. Hierin werd gezegd, dat Zuid-Korea graag zijn strijdmacht wil uitbreiden, maar dat het hiervoor aanzienlijke hulp van onze bondgenoten moet heb ben. Kasjmir krijgt gekozen staatshoofd SRINAGAR. De volksvertegen woordiger van Kasjmir heeft Woensdag met algemene stemmen een wetsontwerp aangenomen tot beëindiging van een 106 jaar oude monarchie en ter vervanging van de maharadja door een gekozen staatshoofd. CAO voor personeel bij radio-omroep Vier omroepen accoord; met Avro nog overleg AMSTERDAM. Na langdurige besprekingen tussen het bestuur van de Nederlandse Radio Unie en de vertegenwoordigers van de vakbe weging is overeenstemming verkre gen over de inhoud van een collec tieve arbeidsovereenkomst. Het Col lege van rijksbemiddelaars hechtte zijn goedkeuring aan dit contract. Het scheidsgerecht, dat bij mogelijke geschillen zal optreden, wordt a.s. Zaterdag om 1 uur in een bijeen komst in de KRO-studio geïnstal leerd Prof. mr dr G. v d- Bergh zal als voorzitter van dit scheidsgerecht optreden, prof. mr W. F. de Gaay Fortman als plaatsvervangend voor zitter. De KRO. de NCRV. de VARA. de VPRO en enkele neveninstellingen van de omroep hebben elk hetzelfde contract met de betrokken vakorga nisaties gesloten. Het overleg met het AVRO-bestuur is nog gaande. (Advertentie l. M.) maakt Uw keel droog cn effent dc weg voor verkoudheden Verzacht en maak Uw keel vochtig met Wilde staking bij 'n weverij in Enschede ENSCHEDE. Een wilde sta king, waarbij vier en veertig arbei ders en arbeidsters zijn betrokken, is uitgebroken in de weverij van de N.V. ..Ter Kuile Cromhof". De wevers zijn van oordeel, dat zij door een nieuw tarief, dat in tal van ondernemingen in Twenthe reeds is ingevoerd, minder zullen gaan verdienen De Uniebonden in de textielindustrie geloven, dat dit zogenaamde „gemeten tarief', een zeer juiste beloning der prestaties ten gevolge zal hebben. Roemeense sleepboot door Joego-Slavië in beslag genomen BELGRADO Joego-Slavische autoriteiten hebben Woensdag een Roemeense sleepboot in beslag ge nomen op grond van het feit, dat zij trachtte zich een weg door het Sip-kanaal te banen, hoewel de seinen dit verboden, zo meldt het Joego-Slavische persbureau Tan- joeg. Het Sipkanaal is in 1896 ge graven om de Donauscheepvaart in staat te stellen de gevaarlijke engte van de „IJzeren Poort" tc passeren. De Joego-Slavische ver tegenwoordiger in de commissie voor de „IJzeren Poort" zal scherp protesteren tegen het gedrag van de Roemeense sleepboot, aldus Tan joeg. A LLEEN thuis op een stoel pe- zeten, begon ik plotseling over mijn gehele lichaam tc sid deren. Daar er niets vreesaanja gends was geschied cn het raam goed gesloten bleek, zei ik tot mij zelf: ..JU bent ziek." Ik vibreer de naar het medicijnkastje, at wat tabletjes, nam enige slokken uit van vorig lü'den overgeschoten flesjes en keerde met dc thermo meter tussen dc lippen op mijn stoel terug. Koorts bleek ik. tot mijn teleurstelling, niet te hebben, maar het sidderen hield aan. zo dat ik mij ontkleedde en met de telefoon in bed kroop. Het is heerlijk op klaarlichte dag schuldeloos onder dc dekens tc liggen. Ik besloot er een ge riefelijk weekje van te maken, maar begreep dat ik alleen zon der protest van mijn omgeving zó- lang in bed zou blijven, als ik kon bouwen op het graniet van een onaantastbaar medisch advies. En daarom draaide ik het nummer van dc dokter met het doel, hem mijn ellende zó af te schilderen, dal hij het niet de moeite waard zou vinden te komen en derhalve telefonisch ..een paar daagjes on der de wol blijven" zou aanraden, want zo'n consult kun je. als je het suggestief aan je vrouw over vertelt. gemakkelijk rekken tot een alibi dat een week meegaat. „Met VccrdaO, dokter neem me niet kwalijk dat ik u opbel, maar ik voel me op het moment niet zo goed", zei ik met zachfc, ernstige stem. „Koorts heb ik niet, maar tóch beef ik over mijn hele lichaam. Hebt u daf verschijnsel wel eens meer ontmoet?" „Ja,*' zei h\j. „O. dat treft, dan kunt u mij misschien door de telefoon wel even zeggen wat ik het best kan doen," zei ik. „Dat is ook gemak kelijker voor u. anders moet u helemaal naar mijn huis komen „Ik heb een wagentje," sprak hü. „Ja ja. dat weet ik dokter, ver volgde ik haastig „Maar u zit na tuurlijk tot over uw oren in het werk cn zó gewichtig is dat pc- bibbcr van mij nu ook weer niet. Een paar daagjes onder dc wol en dan zal het. wel weer in orde zijn, lijkt me. Wat denkt u er van?" Ik luisterde in spanning Hij hoefde nu alleen maar „Ja" te zeggen en die week lekker lui lezen was safe. Enige tijd bleef het stil. Overwoog hij toch nog te komenDat zou niet gunstig zijn. Eindelijk zei hij „En ik heb een vlaggetje." „Pardon dokter?" vroeg ik. „Een blauw vlaggetje," hield vol. „Op uw auto?" vroeg ik ont hutst. Was hi; zat? Hij leek me altijd zo'n nette, uitgebalanceerde man. De telefoon kraakte hevig. Toen klonk een vrouwenstem: „Ja? O. is u het. Neem me niet kwalijk hoor, maar mijn zoontje had de telefoon opgenomen. De bengel. Hij doet het telkens En hij is pas vijf, moet u rekenen. Mijn man? Nee, die is op reis. Zijn vervanger Maar dat nummer heb ik niet opgebeld, want ik had geen trek in het risico, mijn ziektebeeld ook nog eens te ontvouwen aan een poes of een gedresseerde aap. Nee, ik heb maar gewoon een cognac- groc genomen. Twéé. Dat is altijd goed. KRONKEL Koningin Elizabeth heeft Woens dagmiddag een bezoek gebracht aan het modehuis van Norman Hartnell in Londen om zich op de hoogte te stellen van de laat ste modesnufjes. Op onze foto ziet u vier modellen van japon nen, die haar belangstelling trok ken. Beneden zit mannequin Eli zabeth gekleed in eèn zware wit zijden avondjapon met kersrode broderie. Een aantrekkelijk rood velvet avondmanteltje hoort er bij. Staande van links naar rechts: Dolores in een groen tu len baljapon waarop in citroen geel en goud camelia's zijn Ge borduurd; Jane in een japon van een stof grof als een visnet, waarop kristallen en aquamarij nen zijn aangebracht. Lana draagt een velvet avondjapon geborduurd met diamanten. Paleis van Versailles wordt gerestaureerd LONDEN. Het paleis van Versailles, dat danig in verval ge raakt bleek te zijn, kan thans als „gered" beschouwd worden, aldus heeft de Franse staatssecretaris voor Schone Kunsten, Conu. in antwoord op een vraag in het Franse parlement medegedeeld. De nodige herstellingswerkzaamheden zullen in de nabije toekomst wor den uitgevoerd. De regering heeft een som van bijna vier millioen gulden, ter beschikking gesteld en voorts krijgt men voor de restau ratie de opbrengst van een trek king van de staatsloterij hetgeen ook op een dergelijke som gelds neerkomt. Van schenkingen van particuliere zijde wordt nog meer verwacht. Drmr Hugenholtz (dieren beschermer nummer één) misschien naar Amerika LEIDEN. Dr mr W. Hugenholtz president van de Wereldfede ratie voor Dierenbescherming, is door diverse Amerikaanse humani taire organisaties en dierenbescher mingsverenigingen uitgenodigd om in het voorjaar 1953 lezingen in de Nieuwe Wereld te komen houden. De heer Hugenholtz heeft de uit nodiging in beraad gehóuden. NEW YORK. De Perzische vertegenwoordiger in de economi sche en financiële commissie der Verenigde Naties, dr Ali Gholi Ardalan, heeft in een korte toe spraak op een bijeenkomst der commissie, die in hoofdzaak aan andere onderwerpen was gewijd, namens Perzie een nieuw voor stel gedaan voor een regeling van het oliegeschil met Groot-Brittan nië. Dr Ardalan zeide. dat zijn rege ring bereid is de „Anglo Iranian Oil Company" schadeloosstelling te verlenen op de in Groot-Brit- tannie geldende grondslagen voor de vergoeding aan eigenaars van genationaliseerde industrieën. „Perzië doet dit aanbod als blijk van zijn goede wil", verklaarde dr Ardalan. De Britse vertegenwoordiger in de commissie, sir Clifford, zeide, dat hij in de loop van de volgen de week op het Perzische voorstel zal antwoorden. Amerikaanse firma's bieden Truman een „baantje" aan WASHINGTON. Een aantal firma's heeft president Truman reeds uitgenodigd bij haar in dienst te treden als hij in Januari 1953 het presidentschap aan gene raal Eisenhower zal hebben over gedragen. Truman heeft echter geen enkel aanbod aanvaard, al dus is Woensdag in kringen van het Witte Huis vernomen. Onofficieel is.vernomen, dat een dezer firma's een groot publici- teitsbedrijf is. Een bericht, dat Truman een betrekking met een salaris van 1 millioen dollar per jaar is aangeboden, kon tot op heden niet worden bevestigd. ATHENE De oefening „Lang- stap". waaraan een 160 schepen. 500 vliegtuigen en leger- en marine eenheden van Amerika. Engeland. Frankrijk. Italië, Griekenland en Turkije hebben deelgenomen, is ge ëindigd. De oefening is gehouden in het Oostelijk deel van de Mid dellandse Zee en heeft tien dagen geduurd. De trompetterende Louis Arm strong is in Zwitserland aangeko men. Een heel klein Zwitsers trom- pettertje wachtte hem op het station op. Hij had zijn toetert je meege bracht, want hij wilde van collega Louis eens precies weten hoe je daarop een dubbel gekruiste c kunt blazen. Louis tilde hem boven op zijn koffer en deed het voor op zijn eigen trompet Daarna onderhiel den d$ twee zich over de verschil len in kreunstijl tussen Amerika en Zwitserland. De Egyptische mannen kunnen nu ook lid worden van de feministische partij „Dochter van de Nijl" heeft voorzitster Doria Sjafik gezegd. Enkele baardige „dochters" zijn reeds toege treden De Edammer vrouwen zijn boos op het gemeentebestuur, dat aan twee Edammer meisjes een studietoelage wel. gerdc. Vier vrouwenorganisaties hebben bij B, en VV geprotesteerd Want. zeg gen ze alle jongens die cr om vroegen hebben er een gekregen. Nou dan! Het Arnhems Vrouwencomité heeft dc Amerikaanse film „Marva's Ahoy" uit Arnhem verbannen Dc film. zeiden ze tegen de bioscoopdirecteur, geeft in geen enkel opzicht een goed beeld van het werk cn het leven van dc Neder landse Marva's. De directeur was het er mee eens en beloofde de film niet meer te draalen. Op het Bloemendaalse strand Is een zeehond gevangen Hij gaat naar Artis in Amsterdam Zaterdag gaan de Staatsmijnen me neer J. Corvers in Hoensbroek huldi gen. Veertig jaar heeft hij als onder gronds houwer in de „Emma" gewerkt. Daarvóór had hij al tien jaar in andere mijnen gewerkt, zodat hij cr een halve eeuw „ondergronds" heeft opzitten.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 3