Christelijk-sociale conferentie was een noodzakelijke wapenschouw Saarkwestie is geen reden tot „Europastaking Chefarine4 MOEILIJKHEDEN? „Toestand in hoge mate onbevredigend" Vrouw stak huis van oude buurlui in brand Moet U eens hóren Kerknieuws Wij geven raad Rechterlijk bevolen alimentatie- uitkering kan worden gewijzigd IN KERK EN WERELD POIROT SPEELT" 1 BRIDGE Verborgen schat bij Tiel? Radiopr rogramma T ele visie-programma 4 Donderdag 13 November 1952 OPTIMISTISCHE ADENAUER Arabische dreigementen zullen Bonn niet aan het wankelen brengen (Van onze correspondent) BONN. Bondskanselier Adenauer liet gisteren in een radio-interview de belangrijkste politieke problemen van het ogenblik de revue passeren: de Saarkwestie, de verhouding tot de Arabische landen naar aanleiding van de overeenkomst met Israel en de Europese politiek. Opnieuw viel in datgene, wat Adenauer zeide, op, dat de bondskanselier, wat men verder ook van zijn politiek denken moge, beschikt over een grote mate van hel derheid en rechtlijnigheid en onder alle omstandigheden blük geeft van een onwrikbaar optimisme. Wat de Saarkwestie betreft zeide Adenauer, dat de moeilijkheden, die in dit verband waren gerezen, geen aanleiding mochten zijn, om nu een soort „Europaslaking" te proclame ren. Integendeel, het was noodzake lijk, om verder te gaan op de weg van Europese aaneensluiting, want iedere schrede, die men verder op deze weg zou zetten, zou een oplos sing van het Saarprobleem op de duur gemakkelijker maken. Wat de Europese politiek zelve be treft. zeide Adenauer, dat de belang rijkste beslissingen op het ogenblik niet vallen in het Parijse of in het Bonner parlement. „Er gebeurt iets helemaal in stil te. Ik bedoel de vergaderingen van de commissie, die een Europese grondwet voorbereidt. Deze com missie werkt werkelijk aan een nieuw hoofdstuk van de geschiede nis van Europa". Terugkomend op de verkiezingen, die binnenkort in het Saargebied gehouden worden, zeide Adenauer, dat het duidelijk was. dat voor dc bondsregering hier geen sprake van werkelijke verkiezingen was. Op nieuw verweet Adenauer de minis ter-president van het Saarland, Jo hannes Hoffman, dat hij in de weg had gestaan aan de op zichzelf niet ongunstig verlopende besprekingen tussen Frankrijk en Duitsland over de toekomst van het Saargebied. Ingaande op de moeilijkheden, die tussen de bondsrepubliek en de Arabische staten zijn gerezen naar aanleiding van de overeenkomst tussen de bondsrepubliek en Israël, zeide Adenauer, dat het „bescha mend zou zijn, als wij, met betrek king tot onze beslissing, zouden wankelen, alleen omdat wij worden bedreigd door economische nadelen. .,De overeenkomst met Israël was iets anders dan een gewone over- Hardenberg, één van de tekens aan de wand Met grote belangstelling las ik in Uw blad van Zaterdag jl. de beschouwingen van prof. dr Groen man over wat elders in de pers de „jeugdverwildering" in Harden berg werd genoemd. Hardenberg een teken aan de wand. Een reeks van tekens. Want de laatste paar jaar zijn Geertruidenberg. Gouds waard. Etten-Leur, Bunschoten, Gennep. Goirle en andere plaatsen Hardenberg „voorgegaan*'. Prof. G. vraagt zich af welke de sociale en morele gevolgen zullen zijn van de industrialisatie ten plattelande. Inderdaad uiterst belangrijk om de sociale factoren te vinden, die als complex de „jeugdverwildering" verklaren. Ik betreur het echter in hoge mate. dat prof. G. één n.m.m. zeer belangrijke factor ongenoemd laat. Hardenberg etc. zijn nl. niet alleen tekens aan de wand van de voort schrijdende industrialisatie. maar tevens van de ontstellende sexuele nood. Wie als schr. dezes meerma len van de zaken der soort Harden berg heeft mogen kennis nemen komt telkens weer onder de be klemmende indruk van de sexuele nood. Het geen raad weten met de vrije tijd stelt prof. G Zeker een verantwoorde vrije tijdsbesteding is ook een probleem in deze zaken. Maar groter, beklemmender is het geen raad weten met de sexualiteit. Het volkomen gebrek aan sexuele opvoeding. Het is opmerkelijk en misschien toch ook niet verwon derlijk dat juist in streken waar, op grond van dc overheersende godsaienstige-morelc opvattingen, een eerlijk, open en gewoon tege- moettreden van de sexualiteit taboe is (het Zuiden, Goudswaard. Bun schoten en wellicht nu ook Har denberg) de „jeugdverwildering" (zedenmisdrijven) zo en masse op treedt. Zonder sexuele hervorming zal het probleem een probleem blijven. Het is betreurenswaardig, dat in beschouwingen gewijd aan gebeur tenissen als in Hardenberg zijn ge signaleerd zelden of nooit de nood zaak van sexuele hervorming naar voren wordt gebracht. Wetenschap pelijke betogen over deze „jeugd verwildering" zouden belangrijk aan waarde winnen als de zeer be langrijke factor van de sexuele nood erin werd verwerkt. Nu heeft het er vaak veel van weg. dat men als de kat om de hete brij heen blijft draaien. D. N. Kleine zelfstandige is weer de dupe Evenals voorgaande jaren wordt dit jaar aan huiseigenaren en prin cipalen, die schilderwerk laten uit voeren door schilderspatroons met personeel, een subsidie toegekend, in het kader van hulpverlening aan de Middenstand en bestrijding van de werkloosheid. De kleine zelfstandige, die noch bij regen of vorst, noch bij werk loosheid enige steun o'f hulp krijgt toegewezen, wordt daarvan echter uitgesloten. Bovendien wordt het werk de kleine zelfstandigen tij dens de wintermaanden uit handen genomen De klanten van de kleine man gaan nu naar de patroon met personeel met hun opdrachten om de subsidie op te strijken. Om de zelfde reden wordt werk van de zomer- naar de wintermaanden ver schoven. zodat de kleine zelfstan dige zowel 's winters als 's zomers is gedupeerd Dit acht ik onbillijk daar patroons met personeel zowel als de kleine man wèl voor eendere lasten, de omzetbelasting bijvoorbeeld, in aan merking komen. J W Een zelfstandige huisschilder. eenkomst tussen twee staten. Deze overeenkomst berustte op een dwingende morele verplichting. De bondsrepubliek is vast besloten, om in het kader der mogelijkheden het leed te herstellen, dat Hitler de Joden heeft aangedaan. Ernstige politieke crisis in Jordanië BEIROET. Tot dc oppositie be horende politieke leiders hebben Woensdag het ontslag van de Jor daanse minister-president Tewfik Aboel Hoeda geëist, De betrokken leiders zouden verklaard hebben, dat dit de enige oplossing was voor de politieke crisis, welker spanning sinds Dinsdag toen een zitting van het parlement in een hand gemeen ontaardde aanzienlijk toegenomen is. Woensdag is voor zowel de binnen- als de buiten landse pers een strenge censuur in gesteld. Redacteur van .,De Vlam" wegens belediging veroordeeld AMSTERDAM. De heer F. K.. ex-redacteur van het voormalige ra dicaal-socialistische weekblad „De Vlam", is wegens belediging veroor deeld tot 200 boete, subs, één maand hechtenis. Tevens werd hij veroordeeld tot betaling van de 100 civiele vordering van de beledig den, de journalist J. Fabius uit Den Haag en de heer J. W. Meyer Ran- neft. Vierjarig jongetje door auto doodgereden GRONINGEN. Het vierjarig zoontje GeertJan van de familie J. Wieringa is Woensdagmiddag in Huizinge door een personenwagen gegrepen en gedood. Het jongetje kwam uit een weiland en stak zon der uit te kijken de weg over. (Advertentie LM.) RillerigVerkouden? Een en* kei tablel doet wonderen I MJtÊIÊE^S2I2SÊIlÊtL tegen pijnen en griep 20 tabletten* 76e Op 27 November weer zitting Indonesisch parlement DJAKARTA. De commissie van overleg uit het Indonesische parle ment heeft besloten de zitting van dc volksvertegenwoordiging op '27 November te hervatten. De commissie nam dit besluit na een vei zekering van premier Wilo po, dat „de vergaderingen zullen zijn gevrijwaard van verstoringen van de veiligheid" en dat voor de persoonlijke vrijheid van de parle mentsleden zorg zalworden gedra gen. Prof. Kraemer ere-hoog- leraar in Genève GENèVE. Dezer dagen vond de officiële opening plaats van het dooi de Wereldraad van Kerken gestich te oecumenische centrum Chateau de Bossey te Céligny bij Genève. Na de openingsrede van dr Visser 't Hooft deelde de deken der theo logische faculteit van Geneve, prof dr Courvoisier. mede, dat de univer siteit aan prof Kraemer die di recteur is van het Oecumenisch In stituut een ereprofessoraat had verleend. Deense regering lijdt een nederlaag bij stemming over melksubsidie KOPENHAGEN De Deense regering heeft Woensdag in het parlement een nederlaag geleden bij een stemming over melksubsi- dies. Zij besloot evenwel aan »e blijven, omdat de kwestie volgens haar niet belangrijk genoeg was om aftreden te rechtvaardigen. De re geringscoalitie van conservatieven en agrariërs had voorgesteld om de subsidie te verminderen van zes tot drie oere (ongeveer van 4 tot. 2 cent) per liter, maar de socialis ten en liberalen wensten de hui dige subsidie gehandhaafd te zien. Ned. Hcrv. Kerk Beroepen te Well en Ammerzoden (Gld.i P. C. de Bruyn, vicaris te Uit hoorn: te Oldebrock. (2e Dred pi.) W L. Tukker te Delft; te Ermelo (3e pred. pl.) G. H. van Kooten te Brandwijk. Evang. Luth. Kerk Drietal te Alkmaar J J F. Herrmann te Bodegraven. F. B J. v. d Chijs te Zutphen en C. M. de Vries te Nijmegen. Weertse onderwereld zal met kracht worden bestreden Tegen vader en zoon elk vier jaar geëist (Van onze correspondent) ROERMOND. De substituut officier van Justitie eiste Woensdag tegen vader en zoon Schuman uit Weert, wegens poging tot doodslag, elk vier jaar gevangenisstraf zonder aftrek. In lijn requisitoir kondigde hij aan dat in de toekomst de Weertse onderwereld met kracht zal worden bestreden. In de avond van 2 Juni wandelde de Pool M. Kogut met zijn meisje op de kasteehv3l in Weert. Onver hoeds werd hij door twee mannen aangevallen. Met een mes en een bijl werden hem verscheidene ste ken en slagen toegebracht. Vader en zoon Schuman ontken den ter zitting hardnekkig iets te hebben gedaan Zij beweerden die avond het slachtoffer niet eens te hebben gezien. Het slachtoffer en zijn verloofde waren zeer perti nent in hun beschuldigende verkla ringen. Onze mededelingen over de onderhoudsplicht hebben de toch al ijverig schrijvende pennen nog meer in beweging gebracht. Velen hebben ons gevraagd of een eenmaal door de rechter vastgestelde bijdrage nog kan worden veranderd, b.v. wanneer het inkomen van de onderhoudsplichtige is gedaald of wanneer zijn gezin is uitgebreid. In zulke gevallen kan de bijdrage inderdaad worden gewijzigd. Men moet dan wijziging vragen aan dezelfde rechterlijke instantie, die de bijdrage heeft vastgesteld. Perzische oud-premier Soeltaneh ernstig ziek TEHERAN. De Perzische oud-premier Soeltaneh. die zich voor 't gerecht moet verantwoor den wegens de ongeregeldheden in Juli na zijn regering van vier da gen. is ernstig ziek in zijn wo ning in Teheran teruggekeerd. Soeltaneh heeft zich sinds zijn af traden in Juli schuil gehouden, maar volgens geruchten, wisten de autoriteiten zijn verblijfplaats. Men moet onderscheid maken tus sen twee gevallen. Het kan zijn, dat de behoeftige zelf zijn onderhouds plichtige verwanten aanspreekt en alimentatie vordert. In dat geval wordt de bijdrage vastgesteld dooi de Arrondissements-rcchtbank. Men heeft in zo'n geval de hulp van een advocaat beslist nodig, zowel voor het verzoek tot vaststelling als voor het verzoek tot wijziging van de uitkering. In de meeste gevallen wordt ech ter de behoeftige ondersteund door de gemeente of een andere sociale instelling Deze kan de verleende ondersteuning op de onderhouds plichtige verwanten verhalen, voor zover deze tot bijdrage in staat zijn. In dat geval wordt de bijdra ge van de onderhoudsplichtige vast gesteld door de kantonrechter, in dien de onderhoudsplichtige niet uit vrije wil bijdraagt. Voor het proces voor de kantonrechter heeft men geen advocaat nodig, noch wanneer men wordt aangesproken tot betaling van een bijdrage, noch RAPPORT OVER HBS-ONDERWIJS Werkelijk Dienen wil geen ander type school, maar grondige vernieuwing (Van onze onderwijsredacteur) AMSTERDAM. De onderwijs commissie van de Fundatie Werke lijk Dienen, die reeds eerder een rap port publiceerde (over een door haar gehouden enquête), heeft thans een „De Hogere Burgerschool" getitelde publicatie doen verschij nen, waarin zij de tegenwoordige toestand „in hoge mate onbevredi gend" noemt. Als grondslag voor een wetswijziging tot verbetering van de toestand acht de commis- Na de christelijk. sociale satie van het bedrijfsleven en de deze plaats vindt in de weg der ge- congressen van 1891 en 1919 social* zekerheid) speelden dc leer rcchtighc.d. - - - - van de souvereiniteit o.oon In het hedendaagse sociale, economi- werd reeds lang de behoefte knnE "en enkê™andore teeenstcl" fchc cn p0'"'cke icven ,s hc' erbojen i i - y- e" 6 ik 7 iescn5iei tegenover het gevaar van opdringende gevoeld om in onze verwarde ungen een grote rol. Dit kwam bv. machtsconcentraties, die zich in onder- tijd opnieuw een dergelijk de £g2S$£JZ V°rm ie m°d"nc congres te organiseren. Het der werknemers in de bedrijven. initiatief en de verantwoorde- .Tg^Sf'sprVke" wt "bmne" Iljkheid hiertoe lagen bij het een engere kring van overigens convent voor chr. so- ciale organisaties: Deze week leving openbaren op grond van het bij bels getuigenis het pleit te voeren voor die vrijheid, die in alle levensverbanden verantwoordelijkheid en dienst aan de gemeenschap insluit." Sectie II: „Wil in de arbeid de men selijke waardigheid volgens bijbelse opvatting naar haar wezen worden gerespec teerd. dan Is een diepgaan de bezinning noodzakelijk op de volgende punten, die in ons maatschappelijk be stel veelal te weinig tot hun recht komen: De geestelijke hou- het C.N.V. en de chr. werkgeversorganisa- ties. Het voorbereidend overleg heeft politiek gelijk georiëntcerden. vier jaar gevorderd. Daarbij werd Hoe het zij. de waarde van dit ding van de mens tegenover^zijn ar- 1beid: de relatie tussen de mens en zijn werk enerzijds en zijn bedrijfsgenoten anderzijds; de relatie tussen het ar- zakeiijKC beidsleven van de mens en zijn andere levensbanden." Sectie III. „Er moet naar worden ge streefd de verantwoordelijkheid van ar beid cn kapitaal meer tot haar recht te Aangezien de medezeggenschap van de arbeid hiertoe een geschikt middel kan zijn. is het noodzakelijk dit begrip te omschrijven: medezeggenschap Is het medeweten van al datgene, wat er toe kan bijdragen om zowel de eigen plaats als dié van het kapitaal en leiding in het geheel te kunnen verstaan. Ze is het betrekken van dc werknemer in het overlegen over zijn individuele taak en Sectie I: „In het licht van het bijbels oe verhouding van zijn arbeid tot die getuigenis dient de sociale strijd het van anderen, teneinde hem in de ge- karakter te dragen van rcchtsstrijd legenheld te stellen eigen inzichten tot welke machtsvorming niet uitsluit, mits hun recht te doen komen." door AGATHA CHRISTIE 1 uitgeeaan van twee vooronderstel- samentreffen behoeft niet te wor- lingen: dat het. gelet op de poli- den onderschat. Het is ongetwijfeld tieke tegenstellingen onder de een nuttige en ook noo< Christenheid van ons land. onjuist wapenschouw geweest. op een moest worden geacht om in dit ogenblik, dat alle kanten binnen stadium de christelijk-politieke de protestantse wereld alle zijden partijen als zodanig tot deelneming van het probleem onder ogen wil- uit.te nodigen èn dat de ontwik- den zien. Daarom werd aan het doen komen, keling in de Nederlandse Hervorm- si0t der conferentie uitgesproken, de Kerk vooral sedert 1945 mede- dat het wenselijk zou zijn het bc- bracht rekening te houden met de raad voort te zetten, terwijl tevens gezichtspunten, die daar tot gel- werd aangedrongen op de instelling digheid zijn gekomen. van een Christelijk Pacdagogische Het bleek tenslotte onmogelijk Werkgemeenschap, om een congres te beleggen, dat getuigkracht zou hebben jegens Enkele conclusies: het geheel der christelijke en ker- keLijke groeperingen, zodat men besloot tot het houden van een conferentie. Deze is in Utrecht gehouden van 47 November. Wanneer wij de resultaten dezer conferentie overzien, dan valt het op. dat in Sectie I („De Bijbelse boodschap en het sociale hande len") het overwicht van gerefor meerde theologen zeer groot was. In de conclusies zijn duidelijk naar voren gekomen de problemen, zoals deze in de gereformeerde kerken leven. Het voornaamste punt was de „doorbraak", die aan de orde kwam o.m. in een op hoog peil staand gesprek tussen de hervorm de predikant J. J. Buskes Jr. en de gereformeerde hoogleraar dr Her man Ridderbos. Voorts ging het in deze sectie om de taak der kerk in het sociale leven en om de on aantastbaarheid van het eigen ge zag der verschillende levenskrin gen. Dat men nochtans tot een eenstemmige conclusie kwam be wijst, dat men van gereformeerde zijde niet van het overwicht heeft gebruik gemaakt. Wel dient te worden opgemerkt, dat slechts werkelijk overeenstemming zal zijn te bereiken, wanneer ook officieel het gesprek tussen hervormden en gereformeerden voortgaat. In sectie II lagen de verhoudin gen enigszins anders. Zij had tot taak de bespreking van het onder werp: mens, massa, gemeenschap. In deze sectie spraken de enige vrouw, die in de referaten aan het woord kwam. nl. mevr. Diemer Lindeboom en de enige vrijzinnige, prof. dr J. P. Kruijt. Het onder werp leidde er toe, dat, zowel ker kelijk als politiek, de discussianten een andere „kleur" hadden, omdat het vraagstuk van de massificatie door een volkskerk als de her vormde op geheel andere wijze wordt benaderd dan door de gere formeerde. Centraal was hier de vraag of men de niet-christelijke vormen van bestrijding der massi ficatie moest of kon waarderen. De hervormden neigden spoediger tot het aanvaarden van samenwerking met buitenkerkelijken dan de ge reformeerden. ook al was men het eens over de gedachte, dat alleen het Evangelie ons van de massifi catie kan redden. Ook in de derde sectie (organi- sie het volgende van groot belang: 1. Een quantitatievc vermindering van de leerstof, waarbij tijd vrij komt voor grondiger behandeling van de kern en waarbij de kwaliteit van het onderwijs, evenals thans, duidelijk blijft verschillen met die van de ULO. 2. Een wijziging in de methode van lesgeven, zodat het „leren" minder energie kost en een waardevoller en bruikbaarder resultaat oplevert. 3. Een organisatie-vorm, die beter is aangepast aan de toekomstige be stemming van de leerlingen en aan hun tijdens de loopbaan gebleken ge schiktheid Het voldoende beheersen van de moedertaal beschouwt de commissie als de voornaamste wens bij iedere vernieuwende onderwijswij- ziging. Over het oprichten van nieuwe schooltypen zegt de commissie, dat dit „in deze tijden wel allerminst te verantwoorden lijkt." „Het ware te wensen", aldus de commissie, „dat de minister van On derwijs zich voorlopig beperkte tot het herscheppen van de Hogere Bur gerschool in een gedaante, die niet langer tweeslachtig, doch organisch groeiende kan heten. Radio-telex-verbinding SchipholCurasao DEN HAAG. De KLM is van plan een radio-teletvpeverbinding te openen tussen Schiphol en Hato, het vliegveld van Willemstad op Cura sao. Zaterdag a.s. zal gewerkt wor den met een proefverbinding. Slaagt deze proef, dan zal de definitieve verbinding op 1 December tot stand komen. Een soortgelijke verbinding bestaat reeds enige tijd tussen Schiphol en New York. Conservatieve partij in ^Sest-DuiIsland opgericht WIESBADEN. In West- Duitsland is een nieuwe conser vatieve partij opgericht, welke voorstandster is van 't „opnieuw vestigen van normale betrekkin gen tussen de volkeren" en „op binnenlands gebied van uitscha keling van de kunstmatige klas senstrijd". De naam der nieuwe partij is „Republikeinse Unie van Duitsland". wanneer men wijziging van de bij drage verzoekt. Juridische hulp is echter wel gewenst. Zij die lid zijn van een vakorganisatie kunnen die hulp meestal wel via hun vakbond krijgen. Wordt men door een sociale in stelling of door de gemeente voor de kantonrechter aangesproken, dan kan men dus zich zelf verdedigen. Zorgt U er echter vooral voor dat u persoonlijk bij de kantonrechter op het vastgestelde uur aanwezig bent. Verschijnt u niet. dan wordt de vordering ongetwijfeld toegewe zen. Wilt u zonder juridische hulp wij ziging vragen, vraag dan vooraf even bij de griffie van het kanton gerecht hoe u het verzoekschrut moet opstellen. Een verzoek tot wij ziging heeft alleen kans op succes als er sinds de vaststelling van de bijdrage een verandering in de om standigheden van de onderhouds plichtige is ingetreden. Men kan geen wijziging vragen enkel en al leen omdat men het met de beslis sing van de rechter niet eens is. In dat geval kan men uitsluitend in ho ger beroep gaan en wel in kanton gerechtszaken binnen vier weken na de dag van dc uitspraak en in za ken van de arrondissements-recht- bank binnen drie weken na de dag van de uitspraak. Voor hoger be roep heeft men steeds een advocaat nodig, ook wanneer het een beslis sing van de kantonrechter betreft. De heer F. S. de G. heeft uit onze vorige rubriek begrepen, dat men niet onderhoudsplichtig is voor een vader of moeder, die uit de ouderlijke macht is ontzet. Dit is niet juist. Wij deelden slechts mede. dat de schoonouders niet on derhoudsplichtig zijn voor behuwd- kinderen, wier huwelijk is ontbon den en die tevens uit de ouder lijke macht ontzet zijn. Het kind. wiens vader of moeder uit de ouderlijke macht is ontzet, blijft t.o. die vader of moeder onder houdsplichtig. Politie zoekt zonder resultaat TIEL De Tielse politie heeft eergisteren en gisteren gezocht naar verborgen schatten, die langs de Ophemertse Dijk zouden zijn achtergelaten door de Duitse bezet ters. De mijnopruimingsdienst ver leende assistentie met een V>- mine-dctector, een apparaat dat gevoelig is voor verborgen metalen. Het onderzoek heeft geen resul taat gehad. De „schatten" geld en kostbaarheden zouden onder de bazaltstenen van de dijk zitten. Het zoeken werd bemoeilijkt, doordat het bazalt ijzerhoudend is, waar door het apparaat van de mijnop ruimingsdienst telkens aansloeg. Eén keer meende men de „schat" te hebben ontdekt, maar al wat men vond waren koperen hulzen. Wij vernamen nog dat de pogin gen voorlopig worden gestaakt, tot men eventueel nieuwe aanwijzingen krijgt. De aanwijzing waarop het onderzoek is begonnen kwam uit Duitsland. Britten hebben parachutes, die zich bij snelheden groter dan geluid openen LONDEN. Britse geleerden op het gebied van geleide projectielen hebben proeven genomen met val schermen. die zich bij snelheden groter dan aie van het geluid ea op zeer grote hoogten openen, al dus een mededeling in het blad van het genootschap van Britse vliegtuigbouwers. Door het open gaan van de parachutes wordt de snelheid van de projectielen ver traagd. waarna deze veilig neer dalen met de gevoelige instrumen ten. die gegevens over de bereikte snelheid, atmosferische omstandig heden, e.d. hebben geregistreerd. Postvervoer naar Mexico in bespreking DEN HAAG. De heer F. A. Hofman, hoofddirecteur posterijen, die als vertegenwoordiger van PTT de vlucht van Prins Bernhard heeft meegemaakt, heeft met de Mexi caanse postautoriteiten besprekingen gevoerd over het postvervoer met de nieuwe luchtlijn en de mechani satie van de Mexicaanse postdienst. Er bestond in Mexico grote belang stelling voor de bundelsluitmachine. een Nederlandse vinding, die door PTT hier te lande wordt gebruikt. Aflossing financiële schuld leidde tot bekentenis (Van onze correspondent) RAALTE. Op de avond van de 20ste October werd dc brandweer ge alarmeerd voor een brand in de wo ning van de twee bejaarde broers Buis aan de Almelosestraatwcg, wel ke zoveel vragen deed rjjzen, dat de rijkspolitie een minutieus onderzoek instelde. De woonkamer b.v. was met pe troleum besprenkeld en bovendien werd er een geldkist met 700 ver mist. Het ls thans gebleken, dat een buurvrouw de brandstichting op haar geweten heeft. Op de bewuste avond was de oudste broer met zijn zoon en schoondochter naar een brui loft in de buurtschap Pleegste, ter wijl de andere broer die invalide is en zich moeilijk alleen kan red den door de buurvrouw was uit genodigd. De vrouw was een en al hartelijk heid, tracteerde de oude baas op lekkernijen en koffie en verliet te gen half acht de kamer om nog en kele huishoudelijke bezigheden in de keuken te verrichten Onder dit voorwendsel liet zij de oude man al leen, sloop heimelijk naar het huis van de beide broers en volvoerde haar daad. Enkele dagen later loste zij bij de broers een schuld van 200 af. „Jullie kunnen het geld nu wel goed gebruiken," zei zij vol mede leven. moet een weelderig tropisch bos voorstellen- ik voel me 'er perma- „Iets dat ik had g e z e g d?" „Ja. U kon het natuurlijk niet nent warm door... zelfs als het helpen, 't Was alleen erg jammer." buiten vriest dat het kraakt. En ik kan niet werken als ik me niet „Wat heb ik dan gezegd?" „Ik denk, dat u het zich niet eens echt lekker warm voel. Maar Sven zult herinneren, 't Was ook eigen Hjerson slaat elke morgen het ijs lijk de manier, waarop u het zei. in zijn bad stuk." „Ik vind het allemaal geweldig", zei Rhoda. „En ik vind het enig van Iets over een ongeluk en vergif." „Heb ik iets dergelijks gezegd?" „Ja. Ik dacht wel, dat u er zich mi u, dat u 't zo heeft voorgesteld, dat niets van zou herinneren. U moet ik u niet stoor, terwijl ik u wel wetenAnne heeft een paar jaar gestoord heb.'' zelf tikte" 7P1 Rhoda Ik dacht dat mrs- Oliver voor. „Koffie en toast, vergif heeft ingenomen... een soort zeil tiKte zei Knoaa. „ik oacm. aat Heel sterkc kot[]e on gloelende hoedenveri of hoedenlakik weet u een secretaresse had." Die heh tk- "ook pehad en ik t°>ast. Oaar kun )e me 's nachts voor niet precies hoe je het noemt... bij „uie neo ik ook genua ca ik mrli,c.r, veroicc.no nat.,..riüL- SlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIllJIlUllllllllllllllüiUlllllliJ 39 „Natuurlijk komt het er niets op aan zei Rhoda loyaal. „O. mrs. ^eb ernstig met haar geprobeerd. Oliver, wat moet het zalig zijn te jviaar ze was zo handig en vlug, dat kunnen schrijven. me achterlijk ging voelen. Ik had Mrs. Oliver streek met een vin- een gevoel, dat ze veel meer van „r„r ger vol lila inkt langs haar voor- stijl en spelling en komma's en dub- ten ,en ,z.ei" jH," t brengt „e hoofd cn zei: „Waarom?" bele punten afwist dan ik en aat vandaag in stad. Boodschappen ge- -* j - -- "aan? ,Ja. Ik heb 't een en ander ge- geleden iets griezeligs meegemaakt. Laten we wat gaan eten", stelde Ze was in een huis waar een vrouw wakker maken." Ze ging naar de deur, deed haar op een kier open en riep iets. Daar na kwam ze weer terug, ging z. - w-u ucic pui„<zii ainiai urtii XV tu uo „O", zei Rhoda wat uit het veld gaf me een soort minderwaardig- aaaI1- geslagen. „Omdat het zalig moet heidscomplex. Daarna heb ik het öw*v«c,..«...—v.. «-«.-e* ifciuoLuiiipiKA, uaa„ia ncu ia uti zijn. 't Lijkt me enig, om te kunnen nog met een domme secretaresse KOC"1* gaan zitten en achter elkaar een heel boek te schrijven." „Zo gemakkelijk gaat 't niet", zei mrs. Oliver. „Je moet echt, onver valst nadenken. En nadenken is al- tijd vervelend. En je moet plannen maken. En dan loop je telkens vast en dan heb je 't gevoel, dat je van geprobeerd, maar dat was helemaal niets." ,,'t Lijkt me zo enig. om allerlei dingen te kunnen bedenken", zei .Ja. Ze is met Majoor Despard naar een advocaat." „Advocaat. Zo!" De wenkbrauwen van mrs. Oliver gingen vragend de hoogte in. „Ja. Weet u... Majoor Despard j.. - «av jy. ra„ Oliver tevreden. „Bedenken is niets heeft haar de raad gegeven een ad- je* leven" nooit meer* uit de modder maar wat )e bedenkt te moeten vocaat te nemen. Hij is buitenge- komt... Maar na een poosje kom neerschrijven... dat is het nare. Ik woon vriendelijk geweest... wer- je er toch weer uit Nee schrijven clenk altijd, dat ik hoog en breed kelijk, buitengewoon." vergissing natuurlijk. En toen is ze gestorven, 't Heeft Anne toen helemaal van streek ge bracht. Ze wil er niet over den ken en niet over spreken ook. En die woorden van u riepen alles in dat huis natuurlijk weer op en dan is he? net of ze verstrakt en ver- t a t JO„ stijft en in een soort van zoutpi- „U Miss Meredith ook in stad )aar verandert. Ik zag. dat u het „Ja, dat kan ik goed", zei mrs. is niet zo leuk als je denkt, 't Is hard werken zoals alles." t Lijkt niet op hard werken", zei Rhoda. klaar ben en als ik dan de woorden ga tellen, kom ik op z'n hoogst tot „Dat ben ik ook," zei Mrs. Oliver, „maar van mij zag. En ik kon niets zeggen. Maar ik wilde toch, dat u wist dat het niet om uw bezoek was. Ze was niet echt onvriendelijk of ondank baar." Mrs. Oliver keek naar het ver hitte gezichtje van het meisje te genover zich. Dan zei ze langzaam: „Nu begrijp ik het." „Anne is heel gevoelig," ging 0_ 0v wilde ze er niet Rhoda voort. „En ze is bang., ze dertigduizend, terwijl het verhaal aan. Bedankte voor het genoegen, durft de dingen niet onder de ogen zestigduizend lang moet zijn... dus Vond het zelfs niet prettig dat ik „omdat je het niet hoeft te doen. Maar voor mij is het wel hard wer ken. Sommige dagen hou ik alleen vol, door aan één stuk door aan de duiten te denken, die het ver haal, waaraan ik bezig ben, me als zien. Als er iets is, dat haar hin dert, wil ze er niet over praten..., K-w ...«ei uc, lllcl w <afcicu ofschoon ze daar geen spat verder op veel handiger manier, laten ont- heus' niet!*"''Van 'pure^verfegenh'eid mee komt-- tenminste volgens mij voeren. En dat is erg vervelend." K6. t-»ö kitt,, „Voor jóu niet", zei mrs. Oliver, 0,311 wordt het weer een moord in- kwam, is 't niet?' lassen cn dc heldin opnieuw, en nu ,.0, zo moei u het niet opvatten.. schoof Rhoda op haar stoel heen Rhoda gaf geen antwoord. Ze zat en weer. „Dat is een van de rede- mrs. Oliver aan te staren met de nen, waarom ik u ben komen op- eerbied, die de jeugd voor „be- boek opbrengt. Dat houdt geweldig roemdheid" voelteen eerbied. zoekenom 't u uit te leggen. Ik bemerkte, weet-u, dat u het ver- de moéd erin, weet-je! Dat spoort die een tikje vertroebeld was door keerd begreep. Ze deed ondankbaar. je aan tot hard werken. Trouwens, dat doet de kennisgeving van de bank. dat je tegoed is uitgeput, eveneens." een licht gevoel van teleurstelling, dat is waar... en absoluut niet zijn." niet. De feiten blijven precies het zelfde, of je erover praat of niet. Doen, alsof ze niet bestaan, is weg lopen, anders niet. Ik zou het lie ver uitvechten.... hoe onaangenaam en pijnlijk dat misschien ook zou „Hoe vin-je mijn behang?", vroeg vriendelijk en zo. Maar dat was dat u mrs. Oliver met een elegant gebaar niet om< onverwacht was ko- ,.Ja." zei Mrs. Oliver rustig, ..Maar jij bent ook een strijdvaar- naar de vogeloverdaad. „Ik ben dol men binnenvallen. Dat was om iets, dig type kind. En dat is Anne „Ik wist niet, dat u uw boeken op vogels, weet-je! Het gebladerte dat u had gezegd." Deze schulddelging is de vrouw die niet geheel toerekeningsvatbaar zou zijn noodlottig geworden. De politie kwam er van op de hoogte en heeft haar aan een verhoor onder worpen. tijdens hetwelk zij een vol ledige bekentenis aflegde. niet." VRIJDAG 14 NOVEMBER 1952 HILVERSUM I 402 m. NCRV. 7.00 Nws 7.10 Gewijde muziek 7 45 Een woord voor de dag 8.00 Nws en weerberichten 815 Gram.muz. 9.00 Voor de zieken 9.30 Voor de huisvrouw 9.35 Waterstanden 9.40 Gram.muz. 10.30 Morgendienst 11.00 Alt en piano 11.30 Gram.muz. 12.00 Gevar. muziek 12.30 Land- en tuinbouwmed 12.33 Instru mentaal trio 12.59 Klokgelui 13.00 Nws 13.15 Gram.muz. 14 2o Metropole orkest en solist 15.05 Voordracht 15.25 Instru mentaal trio 16.00 „Mooie rozen voor de tuin", causerie 16.15 Radio Phlihar- monisch Orkest 17.00 Gram.muz. 1730 Militaire causerie 17.40 Gram.muz. 17.45 Friese causerie 18.00 Gram.muz. 18.15 Gcvar. muziek 18 35 Gram.muz. 18 45 Huismuziek 19.00 Nws cn weerberich ten ïy.io Rcg.uitz.: „Verklaring cn toe lichting" 19.30 Gram.muz. 20.00 Radio krant 20.20 Engelse hymnes 20.55 Gram. muz. 21.00 .Het leven op het Land", hoorspel 2150 Gram.muz. 22 25 Alge mene kunstrubriek 22.45 Avondover denking 23.00 Nws en SOS-berichten 23.15 Wereldkampioenschappen Dam men 23 20 Het evangelie in Esperanto 23.3524 00 Gram.muz. HILVERSUM II 298 m. VARA. 7.30 Nws 7.10 Gram.muz. 7.15 Ochtendgymnastiek 7.33 Gram muz. 8.00 Nws en weerberichten 8.18 Gram.muz. 830 Voor de huisvrouw 9.05 Gram.muz. 9.40 Voor de kleuters VPRO: 10.00 „Kinderen cn Mensen", causerie 10.05 Morgenwijding VARA: 10.20 Gram muz. 12.30 Land- en tuinbouwmededelingen; Radiofeuillcton 11.45 Vocaal Dubbel- kwartet AVRO: 12.U0 Zang cn orgel 12 30 Land- en tuinbouwmeddelingcn 12.33 Sport en prognose 12.48 Gram. muz 13.00 Nws 13.15 Med. of gram.muz. 13.20 Accordeon- en mandoline-orkest 13.45 Gram.muz. 14.00 Kookpraatje 14 20 Cello en piano 14.50 Voordracht en mu ziek 15.10 Counter-tenor en clavecimbel 15.30 Dansmuziek VARA: 16.00 Gram. muz. 16-30 Voor de jeugd 17.00 Kamer muziek 17.20 Muzikale causerie 18.00 Nws 18.15 Felicitaties 18.45 „Denk om de bocht" 19.00 Gram.muz. 19.10 „Op dat wij niet vergeten", klankbeeld VPRO: 19.30 „Moreel Beraad", causerie 19.50 Berichten 20.00 Nws 20.05 Boekbe spreking 20.15 „Dichters van deze tijd" 20.30 „Benelux", causerie 20.40 .Leven op aarde", causerie VARA: 21.00 Uitlo pers van de Parnassus- Juliette Greco" 2130 „Het leven betrapt", klankbeeld 21.50 Negro-spirituals 22.05 Buitenlands weekoverzicht 22.20 Lichte muziek VPRO: 22.40 „Vandaag" causerie 2245 Avondwijding VARA: 23.00 Nws 23 15 „In huwelijk cn gezin", causerie 23.30 —24.00 Gram.muz. Engeland, BBC Light Programme 1500 cn 247 m. 12.00 ..Mrs. Dale's Dagboek" 1215 Mijnwerkersorkest: 12 45 Voordracht; 13.00 Parlemcntsoverzicht 13.15 Mazur ka-orkest 13.45 Orkestconcert 14 45 Voor de kinderen 15.00 Voor de vrouw 16.00 Lichte muziek 16.45 Amusementsmuziek 17.15 „Mrs Dale's Dagboek" 17.30 Or gelspel 18.00 Lichte muziek 1830 Ge- var. muziek 19.15 Klankbeeld 19.35 Vra- genbeantwoording 19.45 Hoorspel 20.00 Nws 20 25 Sport 20 30 Twintig Vragen 21.00 Gevar. muziek 21.45 Hoorspel 22 15 Discussie 23 00 Nws 23.15 Actuele cau serie 23 20 Lichte muziek 0 05 Voordr. 0.20 Lichte muziek 0.56—1.00 Nws. BRUSSEL 324 m. 11 45 cn 12 00 Gram muz. 12 30 Weer berichten 12 34 Gram.muz. (Om 12 50 Koersen) 13.00 Nws 13.15 Orgelspel 14 00 Schoolradio 15.30 en 16.15 Gram.muz. 17.00 Nws 17 10 Muzikaal klankbeeld 18.10 en 18 20 Gram.muz 18 30 Voor de soldaten 19 00 Nws 19.40 Gram.muz. 20.15 Symphonie-orkest cn koor (In de pauze. Kunstoverzicht) 22.00 Nws 22.10 Kroniek 22.15 Internationale Radio- Unlversiteit 22.45 Gram.muz. 22.55— 23 00 Nws. Vrijdag 12 November 1952. VARA 20.15—21.45 1. Actualiteit. 2. Weeroverzicht. 3. „Heeft iemand mijn rakkertjef (Wordt vervolgd.) gezien?", televisie-spel.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 4