In Huil wacht het O ranjeteam serieuze taak Ook Piet Roozenburg bezweek voor Dagenais' geweld SPORTPROGRAMMA Engeland won in glorieuze wedstrijd van Wales (5-2) Werelddamtitel voor Canadees? Zo verloor P. Roozenburg van Dagenais! Engelsen hebben nog wat goed te maken Donderdag 13 November 1952 S (Van onze Dammedewerker) NIJMEGEN, Woensdagavond. „Le roi est mort, vive le roi!" Zo hebben spelers en publiek de verrassende nederlaag van Piet Roozenburg tegen de Canadees Raoul Dagenais opge vat, toen zij de laatste, nadat de verliezer-wereldtitelhouder hiertoe het sein had gegeven, 'n minutenlange ovatie brachten. Nadat Piet Roozenburg zich na een groots duel op de 68e zet gewon nen had gegeven, was het enkele seconden angstwekkend stil in de grote geheel gevulde zaal van „De Vereniging" Realiseerde iedereen zich op dat moment wat de nederlaag van Neêrlands damidool Piet Roozenburg be tekende? Ongetwijfeld moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Voor andere partijen te geringe belangstelling Roozenburg verbrak die benap- wende stilte: hü had In een flits gezien len juist aangevoeld», dat d<- aanwezigen in twijfel verkeer den of men nu medelijden met hem moest uiten of zijn meerdere in de zojuist beëindigde partij eren. Nauwelijks een minuut na zün nederlaag behaalde de huidige titelhouder een grote overwinning (op zichzelf) wat kan zo'n mi nuut lang duren! en begon met het handgeklap, dat sportief en spontaan door de honderden, die de ronde in de oude Keizer Karei- stad hadden „beleefd", werd over genomen. Alleen reeds door het tournooi- veiioop was de strijd tussen de titelhouder en de na zeven ronden fraai aan het hoofd van de rang lijst gaande Canadees de belang rijkste partij van de ronde van vanavond. Zij ging een ieders be langstelling opwekken al naarmate het duel vorderde en men zich al gemeen realiseerde, dat hier twee tegenstanders tegenover elkaar zaten, die geen van beiden met remise genoegen wilden nemen. Hier ging het om de eer van de sterkste, om de wereld-hegemonie. De aanvankelijke botsing van twee systemen (Roozenburg zocht het in zijn eigen) was spoedig overge gaan in een strijd-van-er-op-of-er- ©nder. Dit hevige gevecht was niet alleen zenuwslopend voor de beide combattanten, in vrijwel gelijke mate was het publiek hierdoor ge grepen. Langzaam ging de titel houder onder, waardoor de onze kerheid of hij nog een remise haven zou bereiken (al was het maar een achter-haventje....) uren lang bestond. Van de zes uren. die de partij in beslag nam. waren er ruim twee voor de slotphase gere serveerd. Ondertussen waren alle andere partijen, die voor hun waardevolle inhoud meer belang stelling hadden verdiend dan zij genoten, reeds lang beëindigd en hield iedereen zich uitsluitend be zig met het merkwaardige verloop van de voor het eindresultaat van dit gigantische tournooi zo belang rijke partij. Insiders hadden allang iets bij- Keurturnsters gaan naar Winterswijk voor nationale titel DEN HAAG Zondag 23 Novem ber worden te Winterswijk de per soonlijke dameskampioenschappen van Nederland gehouden, georgani seerd door de W.G.V. Hiervoor heb ben 30 keurturnsters ingeschreven, bij wie de titelhoudster Dini Krul— Van den Nolk van Gogh (Den Haag) Nini Madderom «Dordrecht). Sini IVÏuskee (Enkhuizen). Bettv Hoekstra «Leeuwarden). Nel v. d. Wordt (Alk maar), Lenie Gerritsen (Utrecht) en Co Kampen (Arnhem». Van de pro minente turnsters ontbreken alleen Tony Loskamp-Paezens (Amsterdam) die helaas meent dat voor haar het tijdstip om afscheid te nemen van de wedstrijdsport gekomen is. en Trui- da Heil-Bonct (Hardinxveld) die dit maal is verhinderd. In de ochtend worden de jeugdkampioenschappen verwerkt, waarvoor 14 turnstertjes hebben ingeschreven. Fenny Heemskerk kon door ziekte niet spelen te Moskou MOSKOU. In de twaalfde ron de van het candidaten-tnurnooi voor het wereldkampioenschap da mes kan de party tussen onze landgenote Fenny Heemskerk en de Russin Kira Zvorykina wegens ren lichte ongesteldheid van Fenny Heemskerk niet worden gespeeld. Ook het treffen tussen de Russi sche speelsters Elizaveta Bykova en Olga Rubtsova moest wegens ziekte worden uitgesteld. De resultaten van de overige partijen waren: Nma Hruskova Belska (Tsjech. Slow.)—Valentina Belova (Rusl0—1; Olga Ignatye- va (Rusl Eileen Tranmer (Gr. Br.) afgebr.: Mary Bayne (V.S.)— Maria Berea de Montero (Arg Edith KellerHermann (O- .Duitsl.)Salomea Reischer (Oost) afgebr.; May Karff (V.SRowe- na Bruce (Gr. Br.) 1—0; Chantal Chaudet de Silans (Fr.)—Jozsa Lan- gos (Hong.) 10. zonders gemerkt. In de voorgaande ronden speelde zowel Roozenburg als Dagenais steeds in een tempo- van-de-trcin-staat-op-het-punt-van vertrekken en legde het zwaarte punt op het middenspel. Nu wer den vanaf de eerste zet alle voort zettingen ge- en herwogen, alvo rens zij op het mozaïek der hon derd velden werden uitgevoerd. Dagenais trok zich niets aan van de faam van zijn tegenstander. Hij speelde weer „alles-uit". Roozen burg dreigde de hekstelling in te nemen, doch de Canadees ma noeuvreerde zo meesterlijk, dat hij deze eventueel steeds kon ver breken. Roozenburg nam haar daarom niet in. terwijl Dagenais op zijn beurt de halve hekstelling formeerde. Via het centrum viel Piet daarop fel aan. Dagenai- kwam moeilijk te staan. Roozenburg wist er geen profijt van te trekken. In zijn ijver om de winst te forceren, beging hij een kleine onnauwkeu righeid. Hij had een ruil moeten nemen, voorafgegaan door een offer. Wel gezien natuurlijk, doch de overblijvende stand op „slechts" remise getaxeerd. De wijze, waar op Dagenais dit kleine verzuim uit buitte. was in één woord verbluf fend. Hij heeft op dat moment ontzettend diep gerekend en ge combineerd. Aan de omstandigheid, dat in een verder stadium van de partij de Canadees niet steeds de allerscherpste voortzetting voor het bord vond (vermoeidheid?; zenu wen?), doet dit niets af. Roozen burg moest eerst een schijf offe ren. Even later had hij deze terug, weer enkele zetten later zelfs een stuk meer, doch toen had Dage- nais zich ondertussen van vrije doorloop naar dam verzekerd. Het eindspel, het moeilijkste deel van het damspel, had subliemer kun nen worden afgewerkt. De schoon heidsvlekjes vermochten evenwel nauwelijks iets aan de glans van de verdiende overwinning te ont nemen. DE ANDERE PARTIJEN Het was jammer, dat het hierboven beschreven duel alle belangstelling voor dc andere partijen doofde. Met de rust dag in zicht veroorloofde iedereen zich wat extra inspanning. Vooral in dc ont moetingen Fanelli—Bonnard en King— Post vierde de romantiek hoogtij, In een positie, die aan eén fantasie-pro bleem deed denken, had Fanelli kun nen winnen. Hij begon aan een com binatie naar dam. doch. stopte hal verwege Daarna verloor hij kansloos. King die niet meer blijkt te weten wat remise-partijen zijn (evenals trouwens Vcrpoest). nestelde zich al vroeg (met wit) op 23 en later ook op 22 Hoewel Post origineel tegenspeelde en lang stand hield, sloeg de aanval van de stil- le Chinees door Hij won bekwaam De andere partij in vogelvlucht. Kel- 1 Ier—Ir. Van Dijk. klassiek, puntenver deling. Verpoest gaf ;n hetzelfde genre Fankhauser een lesje. Hulsman in een half-klassieke. half-onregclmatige par tij aan Verleene. Bizot buitte een voor delige positie tegen dc als maar ver dedigende Gédance keurig uit en be haalde ook beide punten. Wim Roozen burg kon evenmin als zijn broer giste ren de knappe verdediging van de Ita liaan Saletnik weerleggen. 11, Dcslau- riers tenslotte strafte volgens de regelen der damkunst het zwakke openmgspel van Forclaz af. De Canadezen hadden met dc volle winst derhalve geen slech te dag in deze ronde, waarin wederom niet minder dan 7 partijen tot een po sitief resultaat kwamen Het aantal winstpartijen tot op heden overtreft de remise-resultaten in dit tournooi met honderd procent: 4824. De stand na de 8e ronde luidt- 1. Dagenais (Can.) 8 6 2 0 14 2 Bonnard (Fr i 7 5 1 1 11 3. Huisman (N.j 8 3 5 0 11 4'5. Keller (N.) 7 3 4 0 10 4/5. Verpoest (B.) 7 5 0 2 10 6/8 Bizot (N.l 8 4 2 2 10 6/8 Ir. Van Dijk (N.) 8 3 4 1 10 6/8 King (China) 8 5 0 3 10 9. P. Roozenburg (N 7 3 3 1 9 10. W. Roozenburg (N.) 7 1 5 1 7 11/12. Fankhauser (Fr.) 8 2 3 3 7 11/12. Saletnik (It.) 8 2 3 3 7 13'14 Gédance (Zw 8 2 2 4 fi 13' 14. Verleene (B i 8 2 2 4 6 15 Deslauriers <C 7 13 3 5 16, 17 Ir De Descallar 7 0 4 3 4 16/17. Post (Alg.) 7 0 4 3 4 18 Fanelli (It.) 8 10 7 2 19. Forclaz (Zw.) 8 0 17 1 En daarmede ook de wereldtitel? Hieronder volgt dc notatie van de be langwekkende partij tussen Plet Roozen burg (met wit) en Raoul Dagenais (met zwart), door onze dammedewerker van enkele op het verslag aansluitende aan tekeningen voorzien: 1. 33—29 3. 40—35 5. 38—33 7 37 y 17 9 35 X 24 11 34X14 13 42—38 15 37—31 17. 38—32 10. 48—42 21. 39—34 23 44—39 25. 31—27 19—23 10—14 17—22 11x22 14—19 10X19 10—14 23 34 2 35—30 14—19 4 44—40 4—10 6 32—28 8 30—24 10 31—26 12 50—44 14 41—37 16 40 29 18. 44—40 20 42—38 22 49—44 24 46—41 26 26X37 23X32 19X30 19X30 5—10 Ronde van Zuid-Italië Jan Nolten op tiende plaats in 5e etappe REGGIO DE CALABRE Koude mist cn het feit. dat de ruim 1000 meter hoge Acquanova moest worden beklommen, hebben het de renners in deze vijfde étappe van de Ronde van Zuid-Italiè niet makkelijk gemaakt Uitlooppogingen werden gedurende de gehele route door het peloton te niet gedaan, zodat de strijd in de sprint moest worden beslist Met een kleine 2 minuten achterstand op de winnaar de Italiaan Bartolozzi. finish te de Nederlander Jan Nolten als tien de. Maenen werd 15e, De Vries 16e, Gelissen 17e en als laatste Nederlan der arriveerde Joris, die de 44e plaats bezette. Coppi leidt in het algemeen klassement nog steeds. Maenen is de eerste Nederlander met bijna een halt uur achterstand op Coppi Hij staat als 34?te genoteerd, terwijl Gelissen Nolten en De Vries resp de 35ste. de 41ste en de 42ste plaats bezetten. 13—19 14—20 19—24 De voorgaande zetten behoeven na ons verslag geen verdere toelichting Wit zag geen heil in de hekstclling cn ruilde Zwart poogt het op zijn beurt nu met een halve hckstclling. 27 32—28 23x32 28. 37x28 18—22 29 41—37 16—21 30. 37—32 12—18 Het valt moeilijk te beoordelen wie er nu beter staat De strijd is er een van er- op-of-er-onder. waarin de positie wordt opgeofferd aan de bordkansen De sterk ste positionele voortzetting 711 was ver hinderd wegens 32—27 21 23 29X16 In de lijn van het sp-.l lag meer 13—18 (het welk op hetzelfde neerkomt als de tekst zet». doch Dagenais heeft waarschijnlijk 1218 geprefereerd, omdat hij en passant nu 28—23 verhindert, wegens 22—28 mcerslag 33x11. 24x35 Het is helemaal niet diép. doch juist deze „kleinighe den" hebben vaak een beslissende in vloed Roozenburg vervolgde nu met 31 29—23 18X29 32 34x23 13—18 33. 23x12 7x18 34 39—34 2— 7 Een ogenschijnlijk eigenaardige voort zetting. Of het onttrekken van 2 aan hef centrum wel helemaal verantwoord Is. hebben wij aanvankelijk ook twijfel achtig geacht Dra zou blijken, dat dc tekstzet van diep inzicht getuigde 35. 28—23 Weer naar voren dus. doch ook de enige mogelijkheid om nog iets te be reiken In de aanval ligt Roozenburg's kans Als bezwaar ervan mag niet ver geten worden, dat de linie 24—20—15 nu krachtig is en een verdere opbouw in dc weg staat. 35. 18 X 29 36 34 X 23 22—27 Een vreemd aandoende voortzetting. In de gegeven omstandigheden niet al leen de enige, doch ook oersterk 32—27 dreigde Op 21—26 staat wit via 32—27, 22x31. 36x27 positioneel gewonnen Hier blykt ook waarom 27 zo sterk was cn in ieder geval beter dar 1—7 (zie 34e zet) Op 3328 kan nu b.v 2126 vol gen en na dc dubbele ruil kan wit moei lijk iets positiefs meer bereiken 37 47—42 7—12 Het schijnt ons toe. dat de bordkan sen nu bij wit zijn. 4237—31 eventueel voorafgegaan of tussentijds gevolgd door 3328 moet worden weerlegd, 38 42—37 17—22 Vrijwel gedwongen. 39 32—28 12—17 40 43—39? In deze voortzetting zien wij wit's eer ste fout 2318. 22x13 er daarna 3731 had zwart voor grotere problemen ge plaatst. 40 20—25 Nu zijn 2318 cn 37—31 verhinderd wegens 1319. 1923 en 25 x 32 cn zwart wint hoogstwaarschijnlijk. Ock 4035 is slecht; 17 b v. is dan vrijwel dodelijk, omdat ook dan 2318. etc. nog niet op gaat Dc gevolgen van het verzuim met 23—18 zich te bevrijden (zie 40e zet van wit) doen zich nu al gevoelen. Wit is dan ook wel gedwongen tot het offer 41 23—18 22x13 42 40—34 21—26 43 37—32 17—21 44 28—23 24—30 45 32—28 9—14 46 45—40 14—20 47 33—29 Men moet deze zettenreeks van wit zien als een uiterste poging nog een re mise-haven (al was het maar een ach terhaventje te bereiken Daartoe worden allerlei valstrikken gespannen lijkt ons toe. dat 3035 op dc duur gewonnen spel geeft, hoewel het een langdurige geschiedenis kan wor den. Maar dat werd het op de door Da genais gekozen xoortzettmg ook... Hij speelde n.l. 47 20—24 48 29x20 15X24 en wit hapt natuurlijk met 49 40—35 welke voortzetting hem tegenkansen biedt. 49. 1— 7 50. 23—19 7—12 51. 19X17 21X12 In stukken staan de partijen weer op gelijke voet. Wit dreigt zelfs een schijf te gaan winnen, doch in dat geval for ceert zwart een doorbraak Algemeen werd het voordcel te miniem geacht voor Dagenais om nu nog te kunnen winnen Er was er eén in de zaal, die daaraan niet twijfelde. Dat was Des lauriers Want. zo zei hij. 'In het eind spel is Dagenais ontzettend sterk' Des lauriers kreeg gelijk, doch helemaal overtuigend was het niet. want er waren nog al enige .gevallen steekjes". 52 38—33 12—17 53 34 —29 26—31 54 29 x 20 25 x14 55. 35 X 24 31—37 56 28-23 37—42 Het is duidelijk, dat wit in grote mocllijkhcder: zit Hij dacht dan ook niet voor niets ruim een half uur voordat hij besloot tot de enige nlet-dircct verlie zende voortzetting 57 23—19 14x23 58 24—20 17—22 Fijn gespeeld. Direct damhalcn geeft wit remise-kansen. Echter, voorlopige onderzoekingen wezen ons uit, dat 17 21 nog sterker was. 59. 39—34 De enige Zowel 2014 als 15 leveren door 42—47 twee schijven winst op 59 42—47 60. 33—28 23X32 61 20—15 22—28? 4724 is o.i. in alle varianten winnend, omdat 15—10 niet gaat wegens 2419' Uit. 62 34—30 32—38 27—31. 36X38. 47 x 25 Is natuurlijk re mise Op 3237 zou direct 30—24 nog ge wonnen spel geven via 47x20. 15X24, 27—31. 36 - 27. 28—32. 27x38. 37—41. doch het voorafgaande offer 3631 zou remise betekenen. 63 30—24 38—43 64. 24—19 43—48 65 36—31 Dit offer is gedwongen wegens de dreiging 27—31. 36X27. 28x32 etc. met winst 65 48 X 26 66. 15—10 26 3 67 10— 5 27—32 68 5—10 3—14 waarna wit van verdere tegenstand af zag. Een partij, zoals zelden, zelfs In we- reldkampioenschapstournooien of mat ches. voorkomt. Mogelijk zit hier of daar nog wel een addertje of is een betere voortzetting (bij thuis-analyse) te vinden voor het bord was Dagenais ook moreel de win naar. BRITTEN ZIJN ONTEVREDEN, MAAR... De Zesdaagse te Brussel draait op volle loeren. Van Nederland se zijde wordt eraan deelgeno men door het koppel Schulte Van Vliet. Wij zien onze Neder landse wielereracks hier in actie tijdens het wisselen. Brusselse Zesdaagse BRUSSEL. Woensdagavond laat luidde de stand m de Zesdaag se te Brussel: 1 Schulte—Van Vliet (Ned) 1765 punt.; 2. CarraraForlini (Fr.) 1350 pnt Op één ronde: 3. GlorieuxDe- pauw (Belgie) 2745 pnt. 4. Bruneel Acou (België) 2430 pnt; 5 en 6 Van SteenbergenOckers (België) en GillenSenfftleben (Lux.Fr.) 2030 pnt; 7. PlattncrPatterson (Zwits. Austr.) 1340 pnt. Het Nederlandse koppel Derkscn- Peters stond met 1300 pnt. op de 12e plaats met vijf ronden achterstand. In de vroege morgen van Donderdag was dc stand 1. Glorieuxde Pauw (B.) 2865 pnt 2. Van SteenbergenOckers (Br 2200 pnt. 3 SenfftlebenGillen (Fr-Lux 2115 pnt.; 4 CarraraForlini (Fr.) 1405 pnt; Op 1 ronde. 5. BruneelAcou (B i 2545 pnt; 6 Gosselln—Rijckaert (Bi 2290 pnt 7. Schulte—Van Vliet (N.l 1800 pnt; 8 Plattner—Patterson (Zwlts-Oost) 1400 pnt Overige ploegen op twee en meer ronden Het koppel Derkscn—Peters (N.) was dertiende met zes ronden achterstand en 1325 pnt. Begroting NOC 1953 DEN HAAG. Op 20 December wordt in de Dierentuin te Den Haag een buitengewoon algemene verga dering gehouden van het Ncder- landsch Olympisch Comité. Op deze bijeenkomst komt o m de begro ting voor 1953 ter sprake. Olymp. attaché onder scheiden DEN HAAG. De erepenning van het NOC. zal worden uitge- ïcikt aan de heer D C. F. van Een- denbuig te Helsinki, Olympisch at taché tijdens de Olympische Spelen van deze zomer. (Van onze sportredacteur) De Engelse pers heeft zich nogal in ontevreden termen uit gedrukt t.a.v. zijn amateursteam dat Zaterdag a.s. in Huil te gen het Nederlands elftal zal uitkomen. Het zou lang niet in de sterkste samenstelling zijn gekozen. Dit moge misschien op het eerste gezicht voor Nederland wat optimistisch klinken, doch laten we straks toch maar oppassen voor deze Britten- die-niet-voor-geld-spelen, en niettemin weten wat zij met een voetbal moeten beginnen. Bovendien is men in Nederlandse kringen ook niet bijzonder te spreken over het arrangement van ons elftal. Dat kon vorige keren dat wij tegen de Engelse amateurs in het veld kwamen wel eens gunstiger zijn geweest en toch hebben wij altijd verloren. Wat zou het daarom een donderslag bij heldere hemel zijn als we juist nu, midden in onze misère, zouden winnen. Want al zijn het dan maar En gelse amateurs, we zijn zelf geen haar beter of slechter. Daar om mogen wij deze interlandwedstrijd heus wel met alle égards tegemoet treden waarop een dergelijk evenement tus sen twee landen door de jaren heen recht heeft gekregen. In Engelse (amateur)kringen denkt men er ook kennelijk zo over, want de Britse „liefhebbers" hebben wel degelijk een oefen wedstrijd gespeeld (al was het dan niet best), net zo als de on zen. Dat dit noodzakelijk werd geacht kan mede verklaard wor den door het feit dat de Engelsen de Olympische Spelen in Helsinki nog niet zijn vergeten, waar zij immers in de voorronde door.... Luxemburg aan de dijk werden gezet, met 53. Een reden temeer de zaken tegen het Oranjeteam degelijk aan te pakken. Over de opstelling van het Ne derlands elftal zou (nog) het een en ander zijn te schrijven. Het heeft er veel van weg dat de Keuzecommissie van „al die ver kiezingen" een beetje beu is ge worden en het daarom voor Huil maar net zo heeft gelaten als te gen België. Na deze wedstrijd krijgt men op interlandgebied tot Maart rust, zodat tegen die tijd een redelijke restauratie venvacht mag worden, ongeacht het feit hoe wij het er tegen de Engelsen van af zullen brengen. Want dat wij bijv. een nieuw binnentrio nodig hebben, dat heeft na België, Saar- brücken wel aan het licht ge bracht. Tegen Engeland zullen we het er echter nog mee moeten doen. Wij hebben voorts nog de wens dat onze achterhoede het er beter af brengt dan tegen Saarbrücken Maar met reden mag verwacht ENGELAND: BENNETT ALEXANDER STRATTON TOPP YENSON SAUNDERS NOBLE LEWIS SLATER BENNAARS BIESBROUCK v. ROESSEL LUGTHART v. d. KUIL TERLOUW WIERTZ ALBERTS TEBAK LANDMAN NEDERLAND Reserves: Hagenaars (Volewijckers), Odenthal (Haarlem), Kuypers (Volewjjckers) en Clavan (ADO). De wedstryd wordt uitgezonden door de VARA. Reporter Is Ir A. van Emmenes. Aanvang 15.25 uur. worden dat deze Engelsen niet zo beweeglijk in de voorhoede zul len zijn als de Saarbewoners. die rap switchten en duidelijk maak ten dat onze defensie snelheid en reactievei mogen te kort kwam. We zullen het bij deze sobere verlangens laten. Het veld waarop gespeeld wordt dateert van na de oorlog, want I het oude terrein van Hull City is bij bombardementen totaal ver nield. De tribunes van „Booth- ferrypark" bieden plaats aan 55000 toeschouwers, onder wie zich Za terdag echter weinig Nederlanders zullen scharen, want Hull is nog altijd vrij lastig te bereiken. Onze spelers zullen dus hoofdzakelijk moeten steunen op hun capacitei ten alleen Het is de vraag of zij hieraan genoeg zullen hebben. Schaatskampioenscliappen (als het hier dooit) in Hamar STOCKHOLM Nanr aanleiding van berichten in Oslose bladen, dat Oestersund (Zweden) zou trachten de organisatie te krijgen van de Europese kampioenschappen op de schaats in 1953. herinnerde de voor zitter van de Zweedse schaatscn- rijdersbond, Svcn Laftmnn, eraan, dat de ISU aan Nederland heeft op- gedraren die kampioenschappen te organiseren. De Nederlandse Bond heeft mee gedeeld. dat de wedstrijden op 31 Januari en 1 Februari in Amster dam zullen worden gehouden, maar Nederland heeft, voor het geval de weersomstandigheden ongunstig zijn het recht de wedstrijden te organi seren buiten Nederland Nederland is met de Noorse schaatsenrijders bond onderhandelingen begonnen over Hamar als reservcplaats. (Advertentie I M.) Voetballiefhebber kón hart ophalen (Advertentie l. M.) MOEILIJKHEDEN? Steek er n Oran bij op! Wiiiiiiniiiiilllk AMBP/BAAf c/ëAFerres LONDEN Met prachtig voetbal, dat aan de glorietijd van het Engels elftal deed denken, heeft Engeland een 5—2 overwinning behaald op Wales. Meer dan 93.000 toeschouwers, die tezamen de record recette van 45.000 pond sterling neertelden, heb ben kunnen genieten van een schitte rende wedstrijd vol spannende mo menten. Alles wat de ware voetbal liefhebber graag ziet werd in dit tref fen voor het voetlicht gebracht, snel en zuiver schieten, afgemeten plaat sen. een stevige doch faire tackle en uitstekend positiespel. Reeds na vier minuten namen de Engelsen de leiding door een doel punt van Finey, van de linksbinnen plaats gescoord Nog voor het eerste kwartier voorbij was, zorgde Loft- house uit een hoekschop voor num mer twee. Engeland was sterker en het was duidelijk, dat Wales weinig kans had op een goed resultaat. Maar kort na het tweede Engelse doelpunt maakte midvoor Ford zich handig los I van Froggatt, dc Engelse spil. en met een laag schot werd Merrick geslagen. Zwitsers maken zich klaar voor laatste étappe naar top van Mount-Everest PATNA. De Zwitserse expe ditie bereidt zich thans voor op de laatste etappe van de tocht naar de top van de hoogste berg ter wereld, dc Mount Everest. Het zevende kamp is thans ingericht op een hoogte van ruim 9060 me ter en de bergbeklimmers bevin den zich thans nog op een afstand van ongeveer 650 meter van de top. De twee meest geroutineerde le den van de groep zullen de laatste sprong wagen. Het zijn de Zwit serse berggids Lambert die in Juni op tweehonderd meter na de top bereikte en de Nepalese gids Ten sing, die ook deel uitmaakte van de vorige expeditie. Voetbal Eerste klasse B Go Ahead—Achilles West I 2e klasse A KFCDe Spartaan 2e klasse B ZW-Westfrisia Schoten—HFC OSV—Helder HVC—Volcndam 3e klasse B DonarRivalen EMM '15—TOG 3e klasse D Hercules—A PWC HollandPatrla 4e klasse G De Zebra'sBFC VoorwaartsVVOG 4e klasse H SDOLaren ADE— KDS West n 2e klasse A Fluks—VUC 2e klasse B Quick—Vriendensch. Velox—UVS 3c klasse A HBC—Blauw Zwart 3e klasse B H. v. Holland—GDA BMT-WP Exc. '20—Roodcnburg 3e klasse C TransvaliaMoordr. Sliedrecht—VFC 3e klasse D Pap.dr—Hollandiaan 4e klasse E VDS—Delft Oost 2e klasse B RhedenDlerense B Noord 2e klasse A FVVFVC Oosterparkers—GRC Friesland—Nlca tor Zuid 4e klasse D WaspikHeukelum Vlijm. B.—Haarsteeg Afdeling Utrecht KNVB le klasse A Kampong—Actif le klasse B FortissimoBreder. VSKPVW 2e klasse A Woudcnb W. bij D. VoorwRAusterl. BunnikHDS DVSAElst 2e klasse B ADN—Hilv Boys Mijdrecht—DOSV 2e klasse C DOS(U)-PVCV Meeuwen—Celeritudo W. Boys—MSV '19 En Avant—Bilthovcn Sterrenw.—Rivierw. 3e klasse A Hoogl.—Soester Boys Limvio—Hamersveld 3e klasse B DOVCabauw HoutenDe Meern SCHDorestad 3e klasse C Sparta (Lj—St Maart Bloemcnw.VBO Midlandia—Kamerik Res. le klasse B Holland 3Utrecht 3 Minerva 2Maarss. 2 UVV 4Brederodes 2 Nijenrodes 2—WIJ 2 Res. 2e klasse A Amf.Boys 3—APWC 2 DEV 2—Scherpenz. 2 VVOG 2—HVC 4 Res. 2e klasse B SDO 2—LVV 2 Nijenr. 3Donar 4 Res. 2c klasse C St Boys 2—KDS 2 JSV 2—Fortissimo 2 PVW 2—RUC 2 Stichtsche 2—Ares 3 Res. 2e klasse D EUnkwijk 4—DWSV 3 Zwal V. 2Kamp 2 Velox 4HVC 5 UVV 5—Voorw. (U) 2 Res. 3e klasse A AW 3—SDO 3 Victoria 3RKBW 3 Res. 3e klasse B H'sum 6Meerv '32 2 't Gool 6Victoria 2 Gooise B. 2—Ank. B. Res. 3e klasse C BDC 2Utr. Boys 2 Celeritudo 2—PVCV 2 Voorw (U) 3—KDS 3 Odin 3Minerva 3 Res 3e klasse D Velox 5— Hercules 5 UVV 6—HMS 4 DOS 6— Elinkwljk 6 Res. 3e klasse E Baarn 4Soesterb. 2 Res. 3e klasse F Elinkwljk 5CDN 3 Zwal. V 3—Patria 3 Res. 3c klasse G MSV '19 2—Breder 3 En Avant 2—VVIJ 3 Res. 3c klasse H Wijk bij D. 2—Toek. 2 Res. 4e klasse A Olymp. '25 3—EMM 4 's-Gravcl 3Meerv. 3 Res. 4e klasse B Actif 4—EMM '15 6 AW 4—BFC 4 Res. 4e klasse C Actif 3— EMM '15 7 EMM '15 8—H'sum 8 Res 4e klasse D Hertha 2Sperwer 2 Avance 2—Sparta 2 VBO 2—Hertha 3 Res 4e klasse E BDC 4— SDO4 Zebra's 4Victoria 4 Res. 4e klasse F Amf B 5Amsv. 3 APWC 4—NSC 3 KVVA 3—Amf. B 4 Res. 4e klasse G VVZA 2—APWC 5 Limvio 2—Hamcrsv. 2 Hoogl.v. 2—Hoogl. 2 Res 4e klasse H Rensw. 2—Vecnend. 4 Scherp.z.3RKVUV 2 SVMM 2—Kieviten 2 Res. 4e klasse I Austerlitz 2—Patrla 5 HDS 2—Elst 2 Or.-W. 3Voorw.(R)2 Res. 4e klasse J Bilth 2—Voorw. (R) 3 Zeist 6Austerlitz 3 CDN 4— Patrla 4 Res. 4e klasse K Schalkw. 2Fortiss. 3 Res. 4e klasse L Utrecht 4Velox 6 BVC 5—Hercules 6 Bilthovcn 3—HMS 5 Res. 4c klasse M HMS 6—Zeist 7 Hercules 8—Velox 7 KDS 6—Ellnkwijk 7 Res 4e klasse N Zyval. V. 4—DWSV 4 Utrecht 5—Minerva 4 Maarsscn 4Here. 7 Res. 4e klasse O Odin 4St. Boys 4 VSK 4—Dc Meern 4 Meeuwen 4—Stlchtse4 KDS 4—PVC 4 Res. 4e klasse P W Boys 2—ADH 2 Sterrenw 2—DSO 2 Riv.w. 2St. Maart. 2 Re? 4e klasse Q ADH 3DVSU 3 Maarsscn 3—DWSM 2 Res. 4e klasse R Breder. 4Lekvog 2 De Meern 2—JSV 4 SCH 2—MSV '19 3 Res. 4e klasse S St. Boys 3—VSK 3 Stichtse 3Rivierw. 3 Sterrenwljk 3—RUC 3 Res 4e klasse T KamponR 5—DWSM 3 JSV 3Kampong 4 Res. 4e klasse U Donar 7—LVV 4 Hilv. Boys 3—BDC 5 DOSV 2—BFC 6 Res 4e klasse V Elinkwljk 8—Ares 4 Kamer. 2Minerva 5 PVC 6—DWSV 5 Zaterdag voetbal West I 3e klasse De Geuzen—KMVZ 4c klasse B Zandvoortm OSO PVF—Telefonia VVGA—UPTTS Oost 3e klasse Spel. Gcnem.DOVO DOS '37—Excelsior '31 4e klasse A Be-Quick '28—G -Bl. DTS '35—VVOG Go-Ah (K)—Ol.p. '28 Hockey Westen Heren le klasse A Amsterdam—Gr. Geel HHIJC—TOGO BMHCHilversum Be FairLaren le klasse B Gooi—HGC SCHC—Victoria HDM—HGC 2 Delft. St.—Kampong Promotie-klasse C Laren 2Ijsvogels Voordaan—Zandvoort Alkmaar—BMHC 2 Zuidwijck—A'dam 2 Promotie-klasse D Plnoké—SCHC 2 Amersf.Hilversum 2 Gooi 2—Be Fair 2 Schaerw.Amstcrd. 3 2e klasse E Cool 3—HIC Laren 3A'dam 4 Pinoké 2—Hurley 2 SCHC 3Hilversum 3 2e klasse F Kampong 2VW Hurley—Amsterdam 5 Schaerweijdc 2FIT Kameleon—H'sum 4 3e klasse Kamp. 3Schaerw 3 Be Fair 3Pinoké 3 Gooi 4Kameleon 2 Hilversum 5FIT 2 3e klasse F Kameleon 3— SCHC 4 Laren 4Voordaan 2 A'foort 2—Pinoké 4 Amsterdam 6HIC 3 4c klasse F Pinoké 5Amsterd. 7 VW 2—Laren 5 Be Fair 5Hllvers. 6 4e klasse G SCHC 5—Schaerw. 4 Be Fair 4—Kampong4 Amersfoort 4Gooi 5 Veteranen Be Fair—SCHC Hilversum—Alkmaar AmsterdamPinoké Dames le klasse AmsterdamGooi HHIJC—Rood Wit BDHC—Hilversum Be Fair—TOGO Promotic-klasse A Amersf —Kampong Alliance—TOGO 2 BDHC 3—Pinoké HBS—Laren 2e klasse D Hilversum 3HIC Kampong 2SCHC Schaerw Ijsvogels Gooi 2—FIT 3e klasse E H'sum 5—Pinoké 2 FIT 2—Hurley 2 Kameleon 2—A'dam 3 Kampong 4—Voord. 3e klasse F Hilversum 4Gooi 3 SCHC 2—Pinoké 3 Amersf. 2—A'dam 4 AMVJ 2—Kampong 3 4e klasse F Gooi 4Schaerw. 2 H'sum 6Kampong 5 Be Fair 3—SCHC 3 4e klasse G Be Fair 4Gooi 5 Voordaan 3—Laren 3 Voord. 2—Kampong 6 Korfbal KNKB Noord-Holl. le klasse Bl. Wit—A. Weerb. DTVRohda WesterkwK Zaand SVK—Luto 2e klasse A OostcrkwExcels. Oosterp.KVD Archipel—Olympia RodaZwaluw cn 3e klasse A A MUM—BEP MEOFortuna N'hamOKV VogelTo vers SKV—DSV Reg. 2c klasse A K Zaand 2—Bl. Wit 3 Rohda 4ZKV 2 Res. 2e klasse B DED 2A Wecrb. 2 Archlp. 2—Wcst.kw. 3 GUKB Zat. le klasse Samos 6—Vogel 3 Huizen—Altius RDZSamos 5 Zat. 2e klasse Altius 2Kameo 2 Vogel 5DSV 2 Zat. 3e klasse SSVU 2—RDZ 2 Filo's 2—HJA 2 Doorn 2Austerlitz 2 Dose—SVMM DSV 3Dosc. HJAThob Kameo 3Zwaluw. 3 Zondag le klasse Tovers 2—Vogel 2 Soest 2Giraffes 1 Samos 4—Excelsior 2 Zondag 2e klasse SKV 2—Filo's Zondag 3e klasse Excels. 3Soest 3 Samos 7—Vogel 4 Zwal. 2—Tovers 3 Samos 8Olympia 3 Adspiranten Olympia a—Soest a Tovers aVogel a Altius a—Altius b GiraffesZwaluwen Kameo—Samos d SVMM—Filo's Vogel b—Samos e SKV a—Zwaluwen a Samos bSamos a HJAExcelsior a RDZ bSamos c Kameo a—SKV b Ongeveer tien minuten voor rust werd het 31 toen rechtsbinnen Red- fern Froggatt met een kopbal uit een voorzet van Finey, volgens velen in builenspelpositie, scoorde. Na de hervatting leek het op een grote Engelse zege af te zullen gaan toen Bcntley al spoedig met een hard afstandsschot succes had. maar in dc volgende minuut kon Ford een twee de tegendoelpunt maken Wales kreeg weer hoop en fel bleef het team vech ten om de achterstand nog verder te verkleinen, maar toon Lofth'ouse een kwartier voor het einde met een prachtig schot van buiten het straf schopgebied via de handen van doel man Stortt inschoot was dc Engels* zege veilig. Automobilist strafbaar voor stoppen op slechte weg? Bossche rechtbank moet principieel vonnis vellen (Van onze correspondent) DEN BOSCH. De officier van Justitie eiste Dinsdag bevestiging van het vonnis van dc kantonrech ter 8.boete tegen R. V. uit Boxtel, die in November van het vorig jaar op de weg Den Bosch— Tilburg, na t(jdig afremmen, met z(jn auto doorslipte en tegen een vrachtwagen botste. Evenals de kantonrechter was de officier van mening, dat van grove schuld bij dc bestuurder geen spra ke was, maar er kon toch niet wor den gesproken van totaal gemis aan schuld. De chef van de verkeersafdeling van de ANWB, ir C. A. Kuysten, toonde tijdens de behandeling van deze zaak die een principieel ka rakter had als getuige-deskundige met technische gegevens aan. dat het twee km lange traject bij het „Oude Bijltje" tc Vught in zodanige versleten toestand verkeerde, dat slip-ongevallen onmogelijk konden uitblijven. Mede dank zij bemoeie nissen van de ANWB heeft dit stuk slipgevaarlijke weg, waarop in drie jaar 300 ongevallen plaats vonden en waarbij geen waarschuwingsbor den voor slipgevaar aanwezig waren kort geleden een oppervlakte behandeling ondergaan De verdediger mr Holla was van mening, dat als bewijsmiddel voor een overtreding van de verkeers- wetgeving niet het feit van een botsing zonder meer kan worden gebruikt, doch dat de bewijsvoering zal moeten bestaan uit dc gedra gingen van de betrokkene voor de Dotsmg. Hij bracht ook thans weer de verantwoordelijkheid van de wegbehcerder in het geding. Vele Nederlandse wegen vooral ook provinciale hebben zodanig ver raderlijke trajectèn, de shpongeval- lcn vrijwel onvermijdelijk zijn. Amerikaanse schepen voor Japan TOKIO. Dc Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Okazaki, en de Amerikaanse ambassadeur in Tokio, Murphy, hebben een leen- en pachtovereenkomst gete kend, volgens welke de Verenigde Staten aan Japan 18 fregatten en 50 landingsvaartuigen zullen lenen voor de tijd van vijf jaar. Deze termijn kan, indien nodig, met vijf jaar worden verlengd. De schepen zijn bestemd voor de Ja panse kustverdediging. Vlashandelaar die telers oplichtte, krijgt één jaar en 3 maanden (Van onze correspondent) LEEUWARDEN De vlashande laar H. uit Marssum, die een aantal telers heeft opgelicht voor 35000 kg vlas. ter waarde van 10.000, is door de rechtbank veroordeeld tot één jaar en drie maanden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 5