Hl IHJSOtö- rnm-.f ALLEEN Planta VRAGEN: J. A. Stokvis Prof. Weizmann herdacht m ONZE FILMPROGRAMMA'S VOOR fl.S. WEEK MARA MARU SLACHTHUIS minui REMBRANDT TREINROOF IN MISSOURI SPORTJAARBOEK 1951-1952 PRIJS f2.90 Zo anders, zo verrassend smaakt alleen Pt omdat ze lUltrnwhliim* is Donderdag 13 November 1952 7 De Amersfoortse afdeling van de Ned. Zionistenbond hield gister avond in >rDe Wapenroem" een goed bezochte herdenkingsbijeenkomst voor de dezer dagen overleden eer ste president van de staat Israël prof. Chaim Weizmann. In een koile toespraak schetste de afdelingsvoor zitter, M. Polak, de overleden pre sident als een mens van uitzonder lijke gaven. Prof. Weizmann was zowel een groot staatsman als een scheikundige van wereldnaam en tevens een volledig aan de zaak van het Joodse volk toegewijde we reldburger. Lange jaren was hij, of schoon vele van zija medestanders niet altijd zijn opvattingen deelden, de onbetwiste leider van het naai bevrijding strevende Joodse volk Toen vier jaar geleden het Zionis me met de stichting van de star. Israël zijn verwezenlijking tegemoet ging, werd de oude en lichamelijk» gebroken doch nog steeds bezielen de Weizmann eenstemmig tot pre sident van de nieuwe slaat verko zen. „Het is goed deze feiten, dl*» we kenden en dezer dagen nog eens in de kranten lazen, vanavond ge zamenlijk nog eens te overdenken" aldus spreker. De met een korte voordracht so ber opgeluisterde bijeenkomst werd besloten met het zingen van het Joodse volkslied „Hatikwah" Treinvertraging tussen Amersfoort en Amsterdam AMSTERDAM. Doordat van een trein, die op het station Mui- derpoort te Amsterdam stond, de reminstallatie defect bleek is er hedenmorgen op het traject Amers foort—Amsterdam tussen vijf voor zeven en acht uur een vertraging geweest Een aantal forensen arri veerde daardoor later dan normaal in de hoofdstad De trein kon door het defect niet meer optrekken en he£ duurde ruim een uur voordat de stagnatie opgeheven was. Spoedzitting gemeente raad De raad der gemeente Soest is voor een spoedeisende vergadering bijeen geroepen tegen Vrijdag 14 November té 19 uur Als voornaamste punt staat op de korte agenda een voorstel tot het aangaan van drie geldleningen: a. ad 220.000; b. ad 400.000. c ad 40.000. „De Hoveniers" komen weer in Soest De bekende toneelgroep ..De Ho veniers" uit Bilthoven, komt op Dinsdag 18 November in zaal Kern land en zal ten tonele brengen hét stuk „Biographic". een comedte van S N Behrmann De netto-opbrengst vah deze avond komt ten goede aan het Centraal Genootschap voor Kinder herstellingsoorden en Gezondheids- kolonies, afd. Soest. SOESTER SCHAAKCLUB De tweede ronde in het onderling schaaktournooi van de Soester Schaakclub werd voortgezet. Uit slag. J ThomaszeJ. Gorter A. van DijkW Benschop 01; H GoosscnsE. Dcmoed 10; A SteenbeekJ. Immerzeel 01; C. GevtenbeckS. de Zoete 10. WOUDENBERG Vergadering CBT Gisteravond vergaderde de Chris telijke Boeren- en Tuindersbond in de zaal van de heer M. Schimmel te Woudenberg. Na opening door de voorzitter, de heer A J Rijlaars dam hield de secretaris een inlei ding over het onderwerp: „Op wel- j kc wijze zal de C B.T B kunnen trachten zijn Christen-zijn in prac- tijk te brengen?" Spreker wees er op, dat levensbeschouwing en le- venspractijk vaak niet met elkaar in overeenstemming zijn. Erger is het. wanneer deze twee volkomen van elkaar gescheiden worden. Zij vergeten, dat Christus het middel punt moet zijn van al ons doen en laten. Daarna bracht dc heer F. van Wijk verslag uit van dc vergadering van de Provinciale afdeling, welke hij als afgevaardigde had bezocht. SOEST B. Hoogeveen 25 jaar in dienst van Koninklijk Huis Op 1 December hoopt de heer B. Hoogeveen de dag te herdenken waarop hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de intendance van het Koninklijk Huis Toen de jonge Hoogeveen wiens vader chauffeur was aan net Koninklijk paleis de ambachts school had doorlopen kreeg hij een plaats bij de stallen. Maar de auto s trokken hem veel meer dan He paarden en toen de gelegenheid zich voordeed ging hij dan ook over naar het autopark. Na in de oorlogsjaren op wacht geld te zijn geweest en bij het de partement van binnenlandse zak erf te, hebben gewerkt begaf de heer Hoogeveen zich m April 1945 na de bevrijding van Apeldoorn naar het Zuiden om op „Anneville" bij Bre da' te worden aangesteld als chauf feur van Koningin Wilhelmina. De heer Hoogeveen is thans de parti culiere chauffeur van Koningin Ju liana. Ook is hij voorzitter van de Personeelsvereniging van het Pa leis Soestdijk. Do heer Hoogeveen bewaart aan dei 25 jaar die hij het Koninklijk Huis thans dient een schat van mooie herinneringen Maar één van de' mooiste momenten voor hem was toch wel de avond na de in huldiging van Koningin Juliana toen hij de Vorstin door het jui chende Amsterdam naar het Con certgebouw reed. Gevestigd en vertrokken Gevestigd: E. Dorrestijn (Leersum) Stationsweg 114; A H van Arkel (Wilnis Utr Pr Wilhelm .straat 25; B D. v. d. Brenk (Wilnis Utr.) Pr Wilhelminastr. 25; J. Versteeg (Arn hem) Stationsweg 85; P. van Soest (Maarn) Pr. Wilhelminastr 8, A Hoorweg (Haarlem) Stationsweg 296; K B. Brands (Amerongen) Brink- kanterweg 10; J L. Smit met gezin (Nw. Guinea) (Sorong) Lambalgse- weg 32; C. Ooms met gezin (Zwijn- drecht) Pr. Wilhelminastr. 25; B. H. ter Denge m gezin (Leimuiden) Sta tionsweg 184, W. M Merkens (Lang broek) Maarsbergen 67 Vertrokken naar- Roden, N. J C. Cramer met gezin; Zeist, S. M. C. de Jong wed Rank: Stoutenburg. E. Meerveld; Barneveld. H Bouw; Bloe- mcndaal. A. B. G Waller Diemont met gez.; Zeist, G. de Kruijff; Rcns- woude. A. van Doorn: Amersfoort, E W. Stouten; Maarn, W. J. Veringa; Woudrichem. T. van Ginkel; Hilver sum, G. Bloemendal; Barendrccht T. Ligtrink: Scherpenzeel, A. G. Alte- na wed. Broekmaat met dochter; Vleuten. H Hoogendoorn. Nijkerk G Top; Leimuiden, J. Reitsma met echtgen.: Scherpenzeel, G. G. Geij- tenbeek BURGERLIJKE STAND Geboren: Jan C.. z. v H. Rijlaars dam en G. van Bruggen. Stationsweg 254; Hendrika, d. van W. Rommers en J. J. G. Golstein, Kerkstraat 3. DEN POLDER Rijwielpad wordt verbeterd De A.N.W.B heeft het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht enige tijd geleden verzocht te bewerkstelligen, dat de rijwiel- vertinding tussen Den Dolder en Soestduinen langs de Paduawcg. zou worden verbeterd. De gemeente Soest heeft naast de zandweg een rijwielpad aangelegd cn de gemeen te Zeist heeft zich bereid verklaard tot verbetering over tc gaan, zulks in overleg met de particuliere eige naren van de zandweg in deze ge meente. De gemeente Zeist heeft evenwel van dc verbeteringsplannen moeten afzien, in verband met het drukke verkeer van zandauto's over deze weg De A.N.W.B. verneemt thans ech ter van Gedeputeerde Staten dat dit college dc gemeente Zeist in overweging neeft gegeven, het on derhoud van de weg van de par ticuliere eigenaars over te nemen en een vrijliggend rijwielpad naast de zandweg aan te leggen. HOEVELAKEN Rattenbestrijding 13-22 December Ook dit jaar zal de bestrijding van de bruine rat met kracht ter hand worden genomen De bestrij- dingsperiode voor Hoëvelakcn is door de Plantcnziektekundige dienst bepaald op 13 tot 22 Dec a s. ZITTING BOUW- EN WONING TOEZICHT De ambtenaren van het Bouw en Woningtoezicht tc Hoevelaken houden ten Gemeentehuize zitting, uitsluitend iedere Woensdag tussen 10 en 11.30 uur. SPREEKBEURT Voor de Geref Gemeente te Hoe velaken hoopt Vrijdagavond op te treden ds J. van Gilst van Elspeet. aanvang. 7 uur. GEVONDEN VOORWERPEN Een grijze herenhoed, een hals ketting, een gekleurde dameswant een blauw rechter kinderwantje en een motorhandschoen Verloren: een vulpen. Inlichtingen bij de rijkspolitie. SCHEEPSTIJDINGEN Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam ALDERAM1N van Bahrein 12 te Suez, ALIOTH van Porto Alegre pass 12 Cas- quets 13 v.m verwacht. AALSUM van Calcutta via Antwerpen pass 12 Opor to; ALCH1BA van Montevideo via Ant werpen pass 12 Ouessant: ARKELD1JK van Galveston pass. 12 Zuidelijk van Cape Clear. ALB1REO van Buenos Aires 12 te Ilhcos. ARNOUDSPOLDER van Lissabon pass. 12 Ouessant 14 te Antwerpen verwacht. ALCHIBA van Montevideo 15 te Ant werpen verwacht: ALPHERAT 12 van Buenos Aires. BADZO van Londen 13 verwacht (Donselaar). CARPO van Teignmouth pass. 12 Dungencss; CERAM van Calcutta pass 12 Kaap Bon: CATHAR1NA van Lon den 12 verwacht (James). CARPO van Teignmouth 12 nam 10 uur verwacht. DELFSHAVEN v. Necochea 14 te Las Palmas verwacht; DUIVENDIJK van Vancouver via Antwerpen pass. 11 Gua deloupe DA COSTA van Middlesbro 15 ver wacht: DEN1 van Bandholm pass 12 Brunsbuttel; DOMBURGH 11 van Lon den via Kingslynn: DALERDIJK van Vancouver 11 tc San Francisco. ESCAUT van Parijs 12 te Amster dam. FRIESLAND van Java 12 van Colom bo naar Djibouti: FIDUC1A van Midd lesbro 14 verwacht. GROOTE BEER van New York pass 12 Stan Point GROOTE BEER van New York 12/13 middernacht voorgaats Waterweg ver wacht HOOCELAND van Southampton bin nenkort verwacht. HEELSUM 11 van Mobile via Savannah HEEMSKERK van Australië 12 van Genua naar Marseille IRENE S van Seaham 14 verwacht JABA van Londen 12 verwacht (Don. selaari KIELDRECHT van Japan 12 te Suez. KIELDRECHT van Japan 12 In Suez- kanaal LEERSUM van Casablanca via Havre pass 12 Casquets. LEERDAM van New York via Antwerpen dsss 12 Noorde lijk van Azoren LARK van Newcastle 13 verwacht: LEERSUM van Houston 13 te Havre verwacht; LEMSTERKERK van Bom bay 11 van Aden naar Suez. MEERKERK van Chittagong pass. 12 Deadalusbank 13 te Suez verwacht- M1DSLAND 12 van Grangemouth. OVERIJSSEL van Java 12 te Port Swettenham. PRINS MAUR1TS van Chacago pass. 11 nam Dover 13 tc Hamburg verw.. PRINS FREDERIK HENDRIK van Chi cago 11 te Sarnia; PRINS FREDERIK WILLEM van Chicago via Havre pass 12 Lizard. RIJNDAM van New Vork vla South ampton pass. 12 Zuidelijk van Sable Eiland. SCHIE van Levant pass 12 Straat Messina, kreeg orders voor Vlgo; STAD DORDRECHT 12 v m van Amsterdam te Rotterdam. SPOROTA 11 van Esb- jerg 13 v.m verwacht. STAD VLAARDINGEN van Wasbana 12 nam te Vlaardlngen verwacht. SUR- TE 12 van Amsterdam. T1TUS 12 van Hamburg tc Rotter dam: TOSARI van Java pass 12 v.m Massawah. TYRO 12 van Amsterdam: TROM PENBERG van Jacksonville 21/22 te Havre verwacht. WILLEM RUYS van Prlok 12 te Suez. WESTPOLDER 12 te Antwerpen. Grote Vaart ALMKERK. 12 te Hamburg: ALM- DIJK. 12 te Londen: ALHENA. 12 te Antwerpen; AALSDIJK, pass. 12 Dun- geness n New York; AMPENAN. pass. 11 nam. Kaap Hattcras n. New York; AVERDIJK. 12 te New Orleans; AAG- TED1JK. 11 v. Trinidad n. Rlo de Ja neiro, AMOR, pass. 12 Kaap Bon n. Hamburg; ALGEN IB, 12 te Hamburg; ATLAS. 12 te Cartagena; ANDIJK. pass. 12 Vlissingcn n. Mobile. BACCHUS. 11 v. Houston, 13 tc New Orleans verw.; BINTANG. 11 v. Port land Ore n. Balik Papan en Karachi: BLOEMFONTEIN. 13 vm. tc Kaapstad verw BLIJDENDIJK, 11 nam. v. Bos ton Mass. 13 te Philadelphia verw.; BOSCHFONTEIN, 12 te Tanga; BOS KOOP 11 's avonds tc Bremen; BEN- NEKOM, pass. 12 Azoren n. Havre cn Adam. BRITSUM vertrekt 13 v. Al giers n Bremen CALLISTO. 13 te Norfolk verw.: CON. GOSTROOM, n. A'dam, 12 tc Havre. DIEMERDIJK 11 s avonds v. de Elbe n. Antwerpen. DONGEDIJK n. Vancou ver 13 te Cristobal verw DELFT 11 van Pisco 13 te Paita verw ENGGANO 12 tc Hamburg EDAM n. New York 12 te Haliax. EENDRACHT 11 nam te Izmir. ELISA 11 v. Hamburg n. Burntisland. GRAVELAND n. A'dam 12 te Ilheos GROOTEKERK n A dam 12 te Suez HAARLEM 12 tc Puerto Plata. HAT- HOR 12 te F3magusta. HELENA 13 te Guanta verw HELICON 12 's avonds tc Jacmel (Haiti). HAULERW1JK pass. 12 Makallah o Muscat. HESTLA 12 te Tri nidad. ITTERSUM 13 te Mobile verw. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT 11 v. A'dam n. Australië. JUPITER 12 te Karlovassi (Samos). KOTA AGOENG 12 te Scmarang. KE- DOE pass. 12 Ouessant n. Java. LEOPOLDSKERK 12 tc Hamburg LEUVEKERK n Calcutta 12 tc Colom bo. LOOSDRECHT 11 nam te Damman LINDEKERK n Basrah 12 te A'dam LAERTES pass 12 Kaap dc Gata n Li verpool en A'dam LUNA pass 12 Kaap Sao Vincente n. Hamburg LAURENS- KERK pass 12 Ras Madraka n. Kara chi. LAWAK 11 v. Mormugoa n. Kara chi. LIMBURG 12 te Halifax MAAS 11 's avonds te Gibraltar. MAASDAM pass. 12 Lizard n Cobh (Ierlandi cn New York. MOLENKERK pass. 11/12 s nachts Straat Messina n. Oost Afrika MENTOR 11 bij Naxos ten anker. MAASLAND 12 te Porto Alegre. MADOERA 12 nam v Port Swetten ham n. Singapore en Java. MAPIA 10 v Port Swettenham n. Priok NIGERSTROOM 12 tc Abidjan NERO n Tohenburg 12 tc IJmulden terugge keerd wegens machineschade. NIEUW AMSTERDAM 11 v. A'dam n. New York. OBERON 12 te Curagao. ORANJE STAD n. A'dam 13 nam te Madeira verw PRINS WILLEM II pass ll nam Cape Wrath n. Montreal POLYDORUS pass 12 nam Kreta n. Halifax PRINS WILLEM III Chicago 11 in Cardina- kanaal. PYGMALION 13 nam. te New Orle ans verw. RADJA 11 te Basrah; RONDO. n. Calcutta. 12 tc Beirut; RUYS, 12 tc Kobe; RIOUW, pass. 12 Brothers (Rode Zcci n. Sue? cn A'dam. STRAAT MAKASSAR. 12 te Lorenzo Marques: SAMARINDA. 12 te Ccbu; STAD ARNHEM 12 tc Narvik; SALA- TIGA. 11 v. Singapore n. Madras; SI- BAJAK, pass 12 Straat Torres n. Soe- rabaja- SLOTERDIJK, 11 v. Baltimore n. New Orleans; STAD MAASSLUIS, pass 12 Utsirc n. Klrkenes. SUMATRA pass. 12 Pantellaria n. A'dam; STAD LEIDEN, pass. 12 vm. San Diego n. Vancouver. TALISSE, 11 te Priok; TAWAL1, pass 12 Minikoy n. Suez cn A'dam: TJIMEN- TENG. 12 te Mossclbaai. TJIPANAS. 14 te Hongkong verw.; TJIWANGI. 11 v. Socrabaja, 13 te Makassar verw TELAMON. 12 tc Maracaibo. TIBE RIUS. 13 te Willemstad verw.; TRITON 12 te New York; TABINTA. 11 v New York n Halifax; TOMORI 12 v. Suez n. Safaga en Java. Amsferdamsche Effectenbeurs Actieve obligaties Staatsleningen 11/11 12 11 93% 97 96'. 91% 92% 92'. o:»4 92 93% 93'.. 93', 93% 93 93', 93' 93* 76% 76'.; 92". 93 92', 92% Grootb Ob) 3% Nederl 1951 3'/, Nederl '48 (3%i dito 1931 -315)3 dito 1931 3 Joll -len 41 S% Invest certif Ned 1982-54 z b Ned 1952-64 mb Ned NWS C 2»/, Inrtlë 1931 A 3 Grootboek '46 3 Actieve aandelen Bank- en credlettnsteUIngen Cult H tnd Bk 44% 44 Nat Handclsb 97'. 97'. Ned. Band mij 141 141 Industriële ondernemingen A K U Bergh Jurgens v. Berkel's Pat Calvé-Delfi Centr Suiker Fokker Gelder Zonen Hoogovens Ned Ford Ncd. Kabelfabr Philips Gem B dito Cum Pref. Unilever C.v.A Wilt Feyenoord Mijn bouwondernemingen Billiton le dito 2e 175 174 Petroleumondernemlngen Dordtscne Petr. 258'. 288'; id Pref Aand. K Pctr M dito Onder-A. Moeara Emm Kubbcron dernemingen A'dam Rubber 74' Bandar Rubber 79 Deb-BatavJa 80 Kend Lemboe 57 O.-Java Rubb. 26 Oostk Cult Mij 72; ..SerbadJadJ" 32 S c b e e p v a art-maa ts c b a p p ij en R-A-L- 141' 4 142 Java-C.-P.-UJn 116% K.N.S.M 134'; 134', K.P.M Rott. LJoyd Ned Sch Unie v Ommeren ..Nederland" 148% 150 256 256 96 98% 112% 112% 162 165 110'; ll&Y- 142'. 145% 149!; 150% 174 173 191 192 149»; 149% »33 133 170»; 172": 157 157% 299% 301.- 309'. 310'/, 308', 309 496 499 58 74)i 99'. 100 119'. 130 121!- 121% 167 166 137'. 137!; Suikerondernemingen H.V.A. 84»; 84' Jav. Cult Md 36 35 N.-l. Suiker U 83 85 Ver Vorst C.M. 15); 15); Tabaksondernemingen 84% 85 Dell Bat Mil Dell Mil Sen cm bah MIJ Diversen Muller Sc Co (tnckdivldenden Con. Pctr. '50-3'/, 64!Ü 65' 49 49* Niet-actieve oblig. Staatsleningen It'll 12/11 Denemarken 38 95 94 Engeland F L 99 Pms en Gem leningen A dam 47 (3%) 3 94*; 94 Adam 48 (3'/,) 3 94'. 94 Aoeldoorn 47 i Arnhem 1938 8 RanflOene 1938 60 60*'s Batavia 1937 A 4 60 65 Gelden 1938 J 99 97 dito 20 i 1941 96 96». s-Raee 1938 3*4 dito le l 1937 101% 92»; 96% 96); dito 1938 )3%i iron '52 I—II 4'/, Ilto '38 3% dito 1938 3 Haarlem 1938 3 Haarlem 1947 3 's-Bosch 1938 3 Leeuw 1938 3 Lelden 1947 3 N -H '47 43v3 dito le I 1938 3 dito '20 J 1947 3 Nljm 2e l "37 3'/, R'dara le en 3e 1 dito le I 1938 3% dito 1938 3 Z -Hol) 3e 1 '37 3 dito 2e l 1938 3 dito 1946 3 Bank. en credletlnstelllngen Bk N Gem '37 3% dito '38 3 Bk Onr Z '37 4 48 48% Gem Cr. 40-1 3 Ned Bankinst 4 72% 4> puth.banken (pandbr.] Alg Hyp XY 3 88'. Am Hyp XY 3% Arn Hyn (3)5) 3 Bat Hyp (3%) 3 86 Dordr N.P. 3% Fr.G s OE-VE 3% dito DA (3%) 3 s-Gr Hyp (3*/:33 Grot) B b F 3% Holt Hyp. K. Hyp Nedl Q S Mil H.Cr 13*b 3 Nat H ser E 3% dito Gec (3)5) 3 dito serie B 3 Neo Hvp K (3)5) N W Hyp B 3)'« Ov B 8 lG.3Vb> Rott Hvd B 3"« Utr H ser KL 3% dito Gec (3)4)3 West) NO 3% dito (3%l 3 dito 3 Zeeuw Hyp.B 3)5 Zulder-KL (3)5) Z.-H H B 3)4 Holl Bank 4)5 le Ned Sch v 3 Roti Sch HB 3'/, 92% 89 90% 89% Industriële obligatie» A.K.U 3% 99 Bergh'g Jure 3)5 96' i Philips S 1. '51-4 102% Philips S 1. 49-3% - Stokvis 3)4 Unil Conv. '49 3)4 Werkspoor 3)5 Cockeril 4 99% 97% 103 100% V* 96 11 11 i:/ii vs - s% 110'. 11% 97', 73% 733, 37»,. )7\ 103 103', 103'.. 103% 105*; 102" Balaafsche 3% Kon Petr 50 3% W U» 4 Del) Spoorv, 3% N -1 Sooot 3'« 314 Sam loan* 4 Hremieienincen Amst Ulymo 3 A'dam oremiei '51 Haag '52—2'/, Rottera 5* 1—2% ld 52 tl --2% 103», Utr ld 52 f 100/2'/, 10 Vonfl Genot Obligatie» Bk Ned Gem 4% 102*. Idem 0/510 105% Niet-actieve aand. Bank. en credieunstellingen Amstero Bonk 160% 159'; Cscomptobank 60% oi% Holl Bank <Jnie 203% 203 Mil Nat HerfstB "S% 78»; N Bank v Z Afr 155', 154', Ned Credletb B 97% Rotterd Bank 162% 161% Slavenb Bank 112 112); Twentsche Bank 159% 157% Oepötfractie he wijzen etc Rott Be) Cons 202 202 Nw Ned Am Hvp 91% Nth W Pac H b 144 industriële ondernemingen Alb SuDcrfosf Alg Norit Allan Se Co Alw R v Aand B Amst Ballast Mil Bergh Pap fabr Breda Mach.fabr Buhrmann's Pap Dikkers DRU Emball en Houlh Grunter 6% oref Hazemeyer A Heemaf N V Heineken Hero Conserven Holl Stoommee) Hollandia Kat Holl Beton H Draad cn Kab H Kunstz Ind Holl Melksuiker Int Gew Betonb Int Kunststoffen Intern Viscose Klinker (sollet Kondor Gist en SDir fabr Kon N Grofsm Kon. Ncd Zout K Pharm Broc Kon VeT fa pilt Lvemof Ltlm en Gelat Ft Smulders Neo Bakkerll Naard Ch aand. Autob VredestHn Ned Am Fitting Nedap ..Nleaf" Ned Scheensb N -Ind Vezelv NU ma Pad Porti Cem „Schelae" Schokbeton Scholt Aard M.t Stokvis Stork Se Co, Unie van iJsfabr. Unil 6<r* c.pr A id. 47c afl. c p. 11 tl 136», •H) 120% 12/11 .'0% 54 73% 134% 137% 247 247% 95); 94 54% 54 93% 94% 156'. 158% 112'i 115 99' 99% 149% 149% 81% 81% 97% 99 125 126 173 173% 161% 164% 180 180 104 103 70 70% 163% 253 253 94 92 169% 169% 110 110% 74% 74'., 93 29% 29% 175 181 185 167 168 137 136 152% 192); 192 !32 133 133', 98 97% 194 193% 152 152% 132 131 39% 40% 92% 90 115% 116 138 138% 73% 74 156% 157 39% 310 310 92% 152% 153% 95 79% 78 138 137% 121 120% 120'; 121% 114% 114* 124% 124', 89', 89% Vei Sltktabr iwitsa) *VerksDuoi Set A Wener» Ina Se R Zwnnenb Ore h:ierir en casmftalselian Ai.iem 54% Overz Ga» Mil 73'. tl an dei «under neming en Bom Sum M mil 98 >irac Handelmtt 194 Gunlzei Schum 99), Houth Pont 97 Internatto 138)', Linde Teves 131V« Moluksche H ver Tel» Se Co Mijnn Onr G Petrol Alg Exploratie 104% 103% Oosi Borneo 52% Gem Cleendom 118 117% Perlak 25% 25% Suiker-en tabaksond rj C. M Aand. 14% Arendsburg 48% Besoekt 95% rhee-oudernemlngeD Seaep 46 Telaga Patcncan 18% 20 Div Cultuurondernemingen Ngomoezi Oiverten 100% 98 138% 132 56 100 132% 156 84% 84»/* 78 78 Thoms Hav bei Kolst Sabang Montgom Ward Wilson Corp Spuor- en rramwegoo UcU Spoorweg 33% 331 Ned-ind SDOorw Haagsche B. sp Semarane Joanna Semarang Cherib Amerikaanse Spoorwegen Atcmson Topeka 94% 94% Saltimore Mts» K I New York Centr Pennsylvania Canadian Pacific 3 Amerikaanse loodsen Am Bemberg Amer Radiator Am Smelting Anaconda Bethlenera Steel Chryslei Ford Canada General Motora Hudson Motor Lntern Nickel Kennccott Rep Stee) Standara Branda U.S Steel Nortb American Cities Service Com OU Mldcont Philips Shei Union Standard OU NJ Tide Water -- Vlis Katoen fabr 132 Prolongatie 3 1 ANI'-CBS-GLMIDDELDEN «3 - 2% 2% 23% 5% - 19% 19% 20% 20% 34% 34* 1574 15% 41% 41 39% 30* 50% 50% 85% 61 61 63% 63* 16% 16 44% 44% 73% 73% 26 40 26 39% 22»% 22% 95% 95% 64'., 65 64% 64% 59', 70 70% 78", 77% 21% 21 132% 10/ Ui 11/11 Petroleum 142.36' 142.41 Industrie 192.88.193.49 ScnccDvaart 156.94 1 56.69 Banken 123.08 124.26 Ind. (ondsep 41.28 41.49 Algemeen 135.471135 12/11 142.64 194.62 156.29 123.66 41.49 136.25 WILLEMSTAD. 14 tc La Guayra verw WEST LAND. 14 te Montevideo Hamburg verw WON O SARI* 11 nam. tc Mena al Ahmadi. IJSSEL, 11 nam v. Tunis, 13 te Al giers verwacht ZIJPENBEIrc?, 17 tc Mobile verw.; ZEELAND, pass. 11 Deadalusbank (Rode Zee) n Aden en Java; ZUIDER KRUIS, 13 Vm. tc Kaapstad verwacht. Tankvaart ALDEGONDA 11 v Bangkok n. Pladjoe; ARMILLA 12 te Singapore. CISTULA 12 tc Fremantle; CALTEX LEIDEN 11 nam. tc Sidon (vorb.i: CAL TEX PERNIS pass. 12 Kaap Tenez naar Sidon (verb): CALTEX DELFT pass. 12 Kaap Bourgaroni a. Sidon: CALTfiX NEDERLAND 11 V. Sidon te Pernis: CALTEX THE HAGUE pass 12 Gibral tar n. Pernis: CALTEX UTRECHT pass 12 Bizerta n Pernis: CLAVELLA 12 nam te Mombassa; CLF.ODORA 12 te Chitta gong: CORILLA pass 12 vm Jask naar Li'-orno; CORYDAN Auckland cn Cu racao pass 12 dwars van Makassar DU1VENDRECHT pass. 12 Kaap Blan co n. Las Palmas ENA 12 te Vizagapatam. ERRINA 10 tc Pulo Bukom; ESSO AM STERDAM 12 v.m 9 25 uur uit de Water weg n Aruba. FRISÏA pass 12 Majorca n. Setc GADILA 12 te Stanlow INGEBORG pass 11 nam. Utvaer n. Rotterdam. INGEBORG 15 te R'dam verw. LISETA 11 Padang n. Pladjoe. MARCELLA 12 tc GonfreviUc. MIRZA 12 te Soerabaja: MURENA 12 tc Mena al Ahmadi; MONICA pass 12 Kiel 14 tc R'dam verw.; MARISA pass 11 de Al- dabra Eilanden n. Bombay; MITRA pass 12 Kaap Selaton (Borneo! n. Singapore. MARCELLA 12 V Gonfrcvillc n. R'dam; MALVINA n, Mena al Ahmadi pass 12 Zuidelijk van Karachi; METULA 9 te Adelaide; MERCURIUS 11 v Hamble n Port Slaae (Shoreham) RITA n. Pladjoe pass. 12 dwars van Kambodia Point. ROTULA pass. 12 de Azoren n. Shcllhaven en R'dam SLIEDRECHT n. Buenos Ayres pass 11 nam. dwars van Santa Marta Grande STELLA MARIS pass 11 nam Dunge ncss n R'dam SCHERPENDRECHT n. Thameshaven pass 11 's avonds dwars van Kaap Hattcras. SUNETTA pass 12 de Abrolhos Eilanden n. Curacao. STANVAC DJ1RAK 12 te Pcnang TIBIA pa.ss 12 Straat Torres n Mirl. WIELDRECHT 11 tc Palembang. Kerknieuws Ned Herv. Kerk Bedankt voor Voorburg (vac. J Ro denburg) A J. Hovy te Almelo voor Benschop en voor Klundert G H van Kooten tc Brandwijk Doopsgezinde Broederschap Beroepen te Rond de Murla (Indo nesië) E Kuitse prop. te Amsterdam, die dit beroep ook aannam. Vrije Evang. Gemeenten Beroepen je H I Ambacht. H. F Hu- son. cand. te Dordreeht BEURSOVERZICHT Makrt sloot goed prijshoudend AMSTERDAM 12 November. De beurs heeft de laatste dagen een vrtl vriendelijk voorkomen vertoond en ook vanmiddag werd deze tendens gepro longeerd. Met name geldt dit voor cul tuurwaarden, die zich deze week van dag tot dag licht verbeteren. Ook nu lagen deze papieren weer Iets beter In de markt en koerswinsten van circa 1 punt waren geen zeldzaamheid. Alleen HVA bleef Iets achter, en sloot nage noeg prijshoudend. Ook dc internationale industrie bleef vandaag goed op peil en hier was de stemming minder verdeeld dan gisteren. Olies. Unilever cn AKU verbeterden ruim 1 punt. alleen Philips was op 149 een fractie luier. De voorstellen aan pandbriefhouders der Nederlandsche bankinstelling, die in brede kring nog niet bekend waren lokten annvankclilk een adviesprijs uit van circa 75 bl| een vorige afdoening op 72. Tegen slot werd echter circa 72*genoteerd. Vast lagen vandaag de guldensbeleggingon. die gis teren een totaal omzet hebben bereikt van 3.700.000. waarvan alleen In de conversiclening 1.473.000. Vandaag ble ken de Invcstcrlngsccrtificaten meer ln de ..running'' te zijn dan de conversle- Icning waarbn de koers een half punt avanceerde tot 93%. Amerikanen stil. Arbusdollar bleef onveranderd op 3 84.50. Prolongatie 3 procent CITY THEATER TEL 6572 De spannende avonturen van een diepzeeduiker! ERROL FLYNN RUTH ROMAN in: (Het schip der verschrikking) Toegang 14 jaar Arts VRIJDAG EN ZATERDAG AFWEZIG. A s. Vrijdagmorgen van 8 tot 10 uur VERKOOP VAN VRIJBANKVLEES VOOR IEDEREEN Vanaf 1.per M kg. GRAND ?£EA?£? Dir. J Jogchem T m. Woensd. 19 Nov. Een cavalcade van de beroemdste songs In de schitterende revue-iilm, die reeds mlMioenen ontroerde I JANE FROMAN, de grootste zangeres ter wereld,wier bran dende eerzucht en onuitputtelijke levensmoed alle lichamelijke tegenslagen overwonnenl Bespreekt tijdig Uw plaatsen. Toegang elke leeft. GEWIJZIGDE AANVANGSTIJDEN: Zondag: 1.30, 4.00. 6.30 en 9.00 uur Overige dagen: 2.30, 6.30 cn 9.00 uur T.m. Maandag Sensationeel en adembenemend! WENDELL COREY in de Technicolorfilm Toegang 14 jaar Hoeveel merken cigaretten zijn er? Waarschijnlijk weet niemand het juiste aantal. Maar veel kunt U er zo opnoemen. Waarom? Omdat er regelmatig voor wordt geadverteerd. Hebt U daar wel eens over nagedacht? Doe dat eens. Het zal U overtuigen dat met dagbladadvertenties uitstekende resultaten worden bereikt. Bedenk, wat dagbladreclame vermagl Het „DAGBLAD VOOR AMERSFOORT" brengt de naam ER INI onder redactie van Klaas Peereboom. Verkrijgbaar bij: agenten en bezorgers van dit blad en aan ons kantoor. 2 Nappen pro Wat U leest is geen bewijs, maar wat U proeft wèl! Daarom nodigt Planta U dringend uit: Neem de 2-happen-proefUw eigen tong vertelt U, dat Planta is bereid uit louter kostelijke vruchtenvetten. Proef vandaag nog hoe apart die natuurzuivere Planta smaakt. En ontdek bovendien hoeveel voedzamer en lichter verteerbaar ze is. En gratis 80 ichittrronrle actie-foto'» van de OlympischSpelen, voor Uw kinderen, voor Uw man of voor U zelf... Eén hj elk pakje Planta.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 7