Top-prestaties FRIDOR ^ffapkCL KWA^TEIT EnVmAAK) J.A. STOKVIS AFWEZ1Q YemeUjk de ri's Kerstfeest l TANDPASTA^ 14 Tk oeiisdag 24 December 195.. Alleenverkoop voor Nederland: N V Hart Nibbrig Greeve Parkstraat 91A Den Haag Tel 184840 (10 lijnen) tot Maandag 29 December. Stuur om slechts daze advertentie en Uw adrei en U ontvangt gratis vele schitterende bouwtekeningen. gratis gèllL prljscouranten met alle radio onderdelen, gratis prospectus en proeflessen van radio -cursussen gratis inlichtingen omtrent een agent schap voor radioverkoop fl) Radioschool MAXWELL Schoolstraat 28 Panningen (bij Venlo) DRANKWET öp de gemeentelijke aan plakborden is aangebracht een publicatie inzake een verzoek van H. C. van Dijk alhier, om een verlof A in gevolge de Drankwet fStbl. 2931 nr 4761 in de Markthal, gelegen aan de Br eestraat 23. alhier. mÊkïgm ^icht bij Schiphol ligt een plaatsje, welks (aam over de gehele wereld is verbreid: Ih^ikShEkW Aalsmeer. Met de taaie volharding, de Hol- landers eigen, streven de Aalsmeerse blcemen- kwekers naar veredeling en verfraaiing van hun product Eensgezind brengen zij een schat van bloemen naar de veiling Van overweldigende schoonheid zijn deze bloemen in al haar verscheidenheid en kleurenrijkdom. Onverdroten arbeid, ervaring en liefderijke zorg schonken dit product een wereldnaam voorwaar een top-prestatie! Maar dit geldt ook voor een heel ander product; de zorg en toewijding besteed aan de 010 llT OlC -sigaret maken deze tot een triomf van kwaliteit en techniek. De kenner zegt dan ook terecht, i WILT U Zoek zo snel mogelijk een etalage op, waarin «en BERlNI-hulpmotor prijkt! Deze étalages zijn duidelijk herkenbaar aan het BERINI-raambiljet. Bezie de gcctaleerde motor goed, want één on misbaar onderdeel ontbreekt 'Iedereen met gezond verstand, zonder de geringste technische knobbel, kan ontdekken, welk onder deel werd weggelaten. Zet Uw oplossing op papier, vermeld duidelijk Uw naam en adres en zend de oplossing uiterlijk 7 Januari 1953 aan een adres, waar U de BERINI gectalecrd ziet! Voor de goede oplossers stellen wij gratis be schikbaar. EEN COMPLETE BERINI-BROMFIETS, ter waarde van f. 359.-. TIEN BERINI - HULPMOTOREN, elk ter waarde van f. 185.-. ZES NUTTIGE BROMFIETS-ACCESSOIRES Doe mee Bij meerdere goede oplossingen zal ten overstaaa van Notaris J. L. Neuteboom - 's-Gravenhage worden geloot, wiens uitspraak bindend is De prijswinnaars zullen voor 15 Januari 1953 worden bekend gemaakt. VERZEKERD PLAATST N.V. Motorenfabriek Rotterdam Hoewel de 1000 St. Nicolaas-Berini's voor de prijs van f 185.- (met een aanbetaling van F 25.-) uit verkocht zijn, wordt deze prijs ter gelegenheid van de Kerstmis tot 31 December 1952 gehandhaafd. Prijs vanaf 1 Januari 1953 f 195.-. Betaling, desgewenst, in overleg met Uw handelaar, met begrip voor Uw beurs. BERINI BERICHT Ifoeveel merken cigaretlen zijn er? Waarschijnlijk weel niemand het- juiste aantal. Maar veel kunt U er zo opnoemen. Waarom? Omdat er regelmatig voor wordt geadverteerd Hebt U daar wel eens over nagedacht? Doe da» eens Het zal U overtuigen dat met dagbladadvertenties uitstekende resultaten worden bereikt Bedenk, wat dagbladreclame vermag! Het „DAGBLAD VOOR AMERSFOORT" brengt de naam ER IN! TELEL. 4896 HOOFDAGENT: B. v. d. HOVEN Centrale Verwarmingsbureau te Amersfoort vraagt voor spoedige indiensttreding: v v en vergelijk d< Brieven met vermelding van genoten onderwijs, godsdienst, laatste werkgever, verlangd salaris en datum van indiensttreding worden ingewacht onder no. 5475 bij het bureau van dit blad MEN KAN DEELNEMEN A a. Per briefkaart, waarop aan de voor- IZ+d A zijde 50 ct aan postzegels is geplak plus I «r 6 ct voor porto Het adres is: „DE AREND" V«>| Rotterdam Men mag zoveel kaarten in- O» zenden als men wil.(Vóór 25 Febr 53) b. Per giro. Stortingen o( overschrijvm- Vj gen op postrekening 1153 ten name vd Amsterdamse Bank te Rotterdam Op de 1 W achterzijde van de girostrook schrijve men de oplossing, Giro-inzendingen tot een ho- j|V_ 2 ger bedrag dan 50 ct dingen zo vaak mede Jl eÉ? a's men 50 cenl stort of overschrijft. L T DE TREKKINGSLIJST me» namen van alle prijswinnaars wordt toegezonden aan ieder Ma<rl die 15 ct extra plakt ot overschrijft. Jutiitia 2e «ld A no L O 520.'1e0d.d 3-11 1952 Dc modernste eleclrischc naaimachine met vrijdragende stoparm. Eon rijk bnzit voor héél Uw leven Profiteer van een halve eeuw Zwitserse ervaring WIJ WILLEN HEN HELPEN hun doel scherper te J A :;i VTJk gaan zien en.... het te bereiken! In onze clubhuizen nrj j~j 'In li?j» 'wK vinden jongelui van alle gezindten de sfeer waarin ver- antwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef groeien Het ver- j langen naar een eiqen taak is daarvan he» natuurlijke gevolg '1. m OÓK WIJ werden in Mei 1940 getroffen en verloren Trekkmgtov Notens Mr C D Tukker te Roi'erdam een van onze beste clubhuizen '953 Goedgekeurd bil beschikking var. de Minuter Wij lieten ons met ontmoedigen doch hebben bij de voort- «jg. zetting van ons werk Uw steun dringend nodig'! 0' Verkrijgbaar bij: KROMMD 5 KA.\ i .8 met ROBS VRIENDEN. UAILAISD voor 2 personen met de ,,Mi| ZEEVAART N V Rotterdam LEVENS- annex VARIA VE"Z! roept sollicitant-» i 'N'GSMIJ. 'oor de functie van Prijs slechts 12 cent per week. leder in Uw gezin kan van dit jeugdblad genieten. eaoouci' /"I jVfl NEÈRLANDS II /lli/f/vflZ) ÊERSTE UvfvlAAJVIJ* BROMAUTO Electr Wasmachine „Erros" (R S Stokvis an Zonen N V.)2 Köhler neeimechines. 6 „Gruno' rijwielen. 3 Holland Electro stofzuigers. 6 electr spoortreinen, 12 stoom- machinos, 6 .Jungerhans' koffieserviezen. 3 „Jungerhans" eetserviezen; 6 Falcon" regeniessen 12 pols-horloges 6 electr scheerapperaten, 24 ..Gimborn' vulpennen ZEILJ ACHTJE „CADET" voor bestaand agentschap te Amersfoort. Geboden wordt- Salaris provisie en on- kostenvei goeding. Pensioenregeling aan wezig. Borgstelling vereist Brieven met uitvoerige inlichtingen, o.a. leeftijd, genoten opleiding en godsdienst vermeldende, worden gaarne ver wacht onder nummer 5476 bij het bureau van dit blad. Abonnementen worden oongenomen door agenten, bezorgers en de administratie van dH blad. Ook verkrijgbaar bij kiosken. Bovendien de waardevolste, namelijk de enige met Vitaminen A en D. Zo goed voor het tandvlees. In tuben van 120-95-70 ct. Uitsluitend verkrijgbaar in Apotheek en Drogisterij

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1952 | | pagina 14