Soester Courant voor Soest en Omgeving Nieuws- en Advertentieblad. Ferschijnt eiken Zaterdag. In prima Lederwaren Van den Berg Co. Aflossing der 7 pCt. Geldleening van 1921 ten laste der Gemeente Soest. 192 Uitgever G. v. d. BOVENKAMP Soestdijk LA PORTE Co. INCASSO'S No. S3 Tiende Jaargang Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentiën worden ingewacht tot Vrijdags voormiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur Oplaag 1750 Zaterdag 3Q Pee. 1928 DE ADVERTENT1ËN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Oroote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. F. C. Kuyperslraat 3 en 5 - Soestdijk zijn wij ruim gesorteerd, terwijl onze prijzen ver beneden die onzer concurrenten zijn. Damestasschen, City Bags, Portefeuilles, Sigaren- kokers, Portemonnal's, Hondenartikelen VOETBALLEN 12 deelig met BINNENBLAAS, School- en Collegetasschen enz. enz. enz. Toegang vrij zonder verplichting tot koopen. Aanbevelend S. A. OLIJVE. Nog enkele uren en het jaar 1923 behoort weer tot 't verledene. Terwijl we dit korte woord schrijven is 't als hooren we reedsJigLgegons der Oude jaar sa v.o ndkiökfcenen nemen we af scheid om tegelijk een welkom toe te roepen. Wat is de Oudejaarsavond toch een eigenaardig moment in ons leven. Het is of ieder 't voeltmorgen is 't mijn verjaardag. En in werkelijkheid is dat toch ook zoo, want elk mensch is een deel van het geheel, in gezin, in ge meente, in kerk, in maatschappij, ja in het leven van gansch het inenschdom, al is 't ook weer waar dat hoe grooter de kring wordt, hoe nietiger we zelf worden, waardoor we weer des te sterker voelen de grootheid van den Oudejaarsdag. We slaan dan een blik in 't verleden. Ieder mensch, hoe hij ook denkt over de dingen van het religieuze of maat schappelijk leven, keert een oogenblik tot zich zelf in, en is stil. En wanneer hij in die stilte dan den blik om zich heen slaat, en 't groote gebeuren om hem heen de revue laat passeeren, dan wordt voor hem de stilte tot een moment van gedwongen overpeinzing, totdat de stilte hoorbaar wordt, hem doet opschrikken en hem plaatst voor het feit van den nieuwen jaardag. Het nieuwe jaar plaatst ieder onzer weer voor een nieuwe taak, voor het volbrengen van nieuwe daden. Wij wenschen onzen Lezers en Leze ressen toe dat 1923 voor hen moge zijn een jaar van groote en goede daden. Zoo ooit, dan heeft nu de ge meenschap behoefte aan saamhoorig- heid, en dient onderlinge strijd, voor hen die streven naar één doel, ge bannen. Het nieuwe jaar zal van velen, zoo niet van allen, meer dan eenmaal een beginseldaad vragen. Zij dan voor 1923 het parool „EENHEID IS KRACHT". F. Buitenland. OVERZICHT. 2 Januari, de vastgestelde datum voor de conferentie te Parijs is op handen. Is het door de feestdagen dat tot heden nog zoo weinig uitlekt van de voorstellen, die en Engeland en Frankrijk en Italië dien dag zullen doen, om de betalingen van Duitsch- land te regelen of is het wachten nog op positieve voorstellen van Amerika? President Harding heeft beloofd, volgens sommige berichten, om te trachten eene oplossing te vinden. In elk geval is Amerika wakker geschud. De meest vooraanstaande mannen op financieel en economisch gebied zijn tot het inzicht gekomen, dat Ame rika hoe groot het ook moge zijn, voor zijn export, zijn geldhandel, in één woord voor zijn welvaren, Europa niet kan missen. Het evenwicht in Europa moet dus hersteld worden. In de eer ste plaats door Duitschland in staat te stellen aan zijne verplichtingen te voldoen. Maar ook in Amerika stuiten allen, die bereid zijn om Duitschland te hel pen, op de vraag': is de opgelegde schadevergoeding te hoog voor het land of zoekt Duitschland alle moge lijke chicanes om zijn verplichtingen te ontduiken? Met die Duitsche schadeloosstellings schuld is nauw verbonden de onder linge schuld der geallieerden. Hierom trent schrijft men uit Washington: De bekende bankier Otto Kahn heeft een schrijven gericht aan Senator Smoot van de commissie voor de fundeering der geallieerde schulden, waarin hij krachtig de annuleering van een deel der geallieerde schulden bepleit of een vermindering van den daarop te be talen interest. Wat Groot-Brittannië aangaat stelt Kahn voor een amortisatiefonds in het leven te roepen van a 1 pCt. 's jaars waardoor de schuld in 47 jaar zou worden gedelgd. Bovendien stelt hij voor, dat de ren tevoet zal worden gesteld op 2 pCt. voor de eerste periode van 8 jaar 2|/2 pCt. voor de tweede periode en op klimmende tot 4l/2 pCt. voor de 'aa*" ste periode van 7 jaar. De conferentie te Lausanne is door het Kerstfeest voor korten tijd onder broken, doch men hoopt ongeveer half Januari tot een goed resultaat te zijn gekomen. Schrijvende over den arbeid op de conferentie te Lausanne zegt, de „Times", dat er goede voortgang is gemaakt, maar dat de taak der con ferentie geenszins is afgeloopen. „Prac- tisch gesproken is er reeds overeen stemming bereikt op een aantal zeer belangrijke punten betreffende de zee straten, ofschoon er deze week één oogenblik was, waarop voor een breuk juist naar aanleiding van deze kwes tie vrees scheen te bestaan. Zelfs in zake de behandeling der minderheden, waarover harde woor den vielen, is het niettemin mogelijk gebleken in principe tot overeenstem ming te komen. De moordenaar van Narutowicz zal op 29 Deeember voor een bijzondere rechtbank terechtstaan. Ten aanzien van de verkiezing van den nieuwen president wordt nader gemeld: De verkiezing van heden verliep in vo'komen kalmte. Slechts toen de af gevaardigde Stronski, redacteur van de nationaal-democratische courant „Rzeczpospolita" zijn stem uitbracht, werd vanuit de vergadering geroepen, „bloedige handen". De dagbladen laten zich zonder uit zondering gunstig uit over de verkie zing van Wojciechofski tot staatspre sident: ook de nationaal-democratische pers. Als een luchttaxi daalde dezer da gen te Parijs in de Avenue Alexandre III, vlak voor het Grand Palais, een kleine vliegmachine neer. De demon stratie had ten doel, na te gaan of het mogelijk was voor een kleine machi ne, om in de straten van Parijs te lan den zonder schade of ongelukken te veroorzaken. Het toestel had 30 meter noodig om tot stilstand te komen en de proef slaagde schitterend. De bestuurder steeg uit, maar moest aan een politie-agent, die proces ver baal opmaakte wegens landen in de straten van Parijs, naam en beroep opgeven. Hij bleek een der meest be kende Fransche aviateurs te zijn. Na dat deze formaliteit vervuld was, stak de luchtreiziger een cigaret aan en trad het Grand Palais binnen, waar op dat oogenblik juist een luchtvaart tentoonstelling werd gehouden. Toen het toestel was komen aan zweven, werden de voorbijgangers in de straat door vrienden van den be stuurder gewaarschuwd, zoodat ruim baan kon worden gemaakt. Ook het verkeer op den rijweg werd door de politie enkele minuten opgehouden. Binnenland. De staatsbegrooting voor 1923 is voor de Kerstdagen in de Tweede Ka mer afgewerkt. Afgeraffeld volgens sommigen. Men moest vóór de feest dagen gereed zijn. Tot laat in de nacht vergaderde men. Eén zitting duurde tot half zes 's morgens. Veel meer bezuinigd, dan de ver schillende ministers reeds bezuinigd hadden is er niet. Hoewel iedereen overtuigd is, dat ons land tegen een eventueelen mach tigen vijand niet te verdedigen is en onze paar oorlogsschepen alleen nut tig zijn om in de Oost tegen zeero vers te waken, moesten oorlog en ma rine toch hunne millioenen hebben. De debatten bij de Indische begroo ting werden door den heer Gerritsen breed ingezet. Hij laakte in vele op zichten het beleid van den Minister, zoowel als van den Oouverneur-Ge- nerraal tegenover de ontwakende geest der Indische bevolking. De Indische Volksraad moest meer medezeggings- recht hebben in het bestuur van Indië. Wat de begrooting betreft, betreurt spr. het in de stukken ontbreken van betrouwbare gegevens, waaruit geen beeld van het Indisch beleid te con- strueeren is. Men kan op de officieele mededeelingen weinig staat maken; zoo wordt de gedachtenwisseling tus- schen regeering en volksvertegenwoor diging niet veel meer dan een nutte- looze, tijdroovende bezigheid. Spr. critiseert in dit verband de vol komen foutieve ramingen en bereke ningen, waarin de regeering soms tien tallen, ja honderden millioenen bene den de werkelijkheid blijft. Spr. houdt bv. de raming van het tekort )f 88.000.000) ook thans voor wel 55 millioen te laag. Volgens den heer Gerritsen is er een ruïneuze financieele politiek gevoerd, ook uitkomend in 'n vlottende schuld van ongeveer f 1.400.000.000. De uit gaven stegen in 6 jaren tijds met 138 procent, de inkomsten slechts met 74 procent. Aan de eenheids-idee, die met den wezenlijke ongelijkheid der bevolking geen rekening houdt, schrijft spr. de ze politiek toe, die Indië ver boven zijn krachten heeft doen leven. Strijdig met de noodzakelijkheid om tot herstel van financieel evenwicht te komen, acht spr. het, dat ook nu de uitgaven nog gebaseerd blijven op het hoogste peil der inkomsten in de voor- deelige jaren. Spr. laakt het in dezen minister, die sinds 2 Jaar herhaalde lijk toezeggingen deed van krachtige beperking der uitgaven, dat hij eerst in Augustus j.1. daarover in overleg met de Indische regeering is getreden. Uitvoerig critiseert de heer Gerrit sen vervolgens de Indische belasting- politiek, die hij een gevaar voor de ondernemingen noemt en ten gevolge van welk stelsel Britsch kapitaal zou worden afgehouden van Indische be legging. Overigens werd deze belangrijke be grooting vlug (te vluchtig) afgehandeld met het oog op de vacantie. Burgell|ke Stand. GEBOREN Catharina Elisabeth, d.v. G. A. J. Wessel en C. E. J. W. Ver meulen Gerrit Petrus, z. v. H. J. Timmerman en T. Jetten Huibertus Gerardus, z.v. G. J. Willemars en B. Schouten Karei, z. v. H. v. d. Co- terlet en G. Ossedrijver Jacoba, d,v. H. Huisman en J. Dunsbergen Chris- tina Geertruida, d. v. H. A. Jansen en G. J. Veltman Adriana Gerarda, d.v. M. B. Leemans en J. H. v. Bodegraven Arnoldus, z.v. J. Maassen en B. Visser Cornelis Hendrik, z.v. L. Kriek en M. v. d. Haar Anna Maria, d.v. W. v. Breukelen en G. Pas. OVERLEDEN: Teuba Janssen, oud 69 jaren, echtgen. v. H. de Zoete Margaretha Butselaar, oud 5 maanden, d. v. A. Butselaar en W. Meerveld Johannes Everardus Pohlman, oud 2 jaren, z. v. J. C. Pohlman en E. v. d. Bremert Jacob v. Veen, oud 76 ja ren, echtgen. van W. Moritz Jacoba Hendrika Gerritsen, d.v. R. A* Gerrit sen en J. Terpstra. ONDERTROUWD: BartusJozephus Rademaker en Johanna Voskuilen Johannes van den Berg en Willemina Bol. GETROUWD: Evert Jan van de Flier en Clara de Zoete Cornelis van der Hoofd en Sara Maria Mantel Willem Spies en lebeltje de Jong. Vestiging in de Gemeente Soest van 19_27 December 1922. H. Bonten, Nieuweweg 62, van Utrecht P. J. M. Jansen, Schoolstr. 35, van Den Haag C. A. de Vries, Nieuweweg 62, van Oldenzaal J. Langenbach, L. Brinkweg 43, van Hoensbroek A. W. de Vries, Nieuwe weg 62, van Utrecht G. Wolfsen, Eigendomweg 2, van Utrecht. H. E. Surendonk, Verl. Postweg 22, van Eist L. J. M. Steemers, Soesterb.str. Zz. 9, van Zutphen W. Schuurbiers, Zeisterstr. 18, van Bergen op Zoom W. Bossulpke, Amersf.str. 25, van Weesp K. Schomaker, Vredehofstr, 21, van Lingen (Duitschl.) M. G. Ebing, Soesterb.str. N.z. 4, van Baarn M. J. van Soest, Soesterb.str. N.z. 11c, van Amsterdam W. Poort, Korenweg 9, van Baarn. Vertrokken personen uit de Gemeente Soest van 1927 Dec. 1922. D. Honing, naar Amsterdam, P. Niewlandstr. 15c H. van den Deijsel naar Rosmalen, Gesticht Coudewater H. Bijvoet, naar Venraaij, St. Servatius- gesticht E. Straatman, naar Laren N. H., Melkweg 98b G. d. Groot naar 's-Gravenhage, Valkenboschlaari 352. Plaatselijk Nieuws. KORFBAL. Clubnieuws „Helpt Elkander". Rust met de feestdagen. Ook met oud en nieuw geen wedstrijden. Wel jammer. Op oud en nieuw organiseert de korfbalclub „Bar Kochba" uit Hil versum seriewedstrijden. De vacantie heeft echter te veel H. E. leden, uit Soest weggehaald, 't Is jammer zoo weinig wedstrijden. Als we zoo wei nig spelen raken we er heelemaal uit. We zouden het verleeren. Zaterdag 23 Dec. kwamen een stel Amersfoorters naar Soest. We hebben toen samen geoefend. Zooals altijd, wanneer we met „Amersfoort", samen zijn, het was een gezellige middag. En er werd fa natiek geoefend. Enfin, luitjes, dan in het nieuwe jaar maar flink aan den gang. Wanneer en waar we 't eerst moeten spelen is nog niet bekend. Laten we hopen, dat we voortaan steeds zoo volledig mogelijk kunnen uitkomen. Naar wij vernemen, heeft de aan vraag tot kousenaflevering voor de Weesinrichting te Neerbosch het be vredigde resultaat gehad, dat een 90 paar door mevr. Brans kon worden opgezonden, in hartelijken dank voor al degenen, die er toe in staat stelden. Gaarne wordt voor 1923 dezelfde me dewerking tegemoet gezien. Commissie van Weldadigheid van H. M. de Koningin-Moeder. De secre taris Ds. Brans bericht, dat de uitdee- ling van levensmiddelenbons over de maand Januari, a.s. zal plaats hebben niet op Maandag 1 Jan. maar op Dins dag 2 Jan. v.m. 9 uur. Blijkens advertentie in dit blad zal het Hoofdstad-Tooneql op Donderdag 4 Januari a.s. een uitvoering geven in de tooneelzaal van Hotel „Bellevue" alhier. Opgevoerd zal worden een too- neelstuk getiteld „De macht der Vrouw" ERNSTIG AUTOONGEVAL. Terwijl wij ons Dinsdagnamiddag omstreeks 2 uur bevonden in de Kerk straat, eenige honderden meters vanaf het kruispunt Soesterbergschestraat— Birkstraat, hoorden wij plotseling een hevigen schok, gepaard gaande met gegil. Wat wm er gebeurd Van de rich ting Baarn kwam een meisje fietsende in de richting Amersfoort. Van de an dere zijde een auto. Om de draai nabij den molen gekomen, zag de bestuur der auto, de Heer Dr. Kersbergen uit Haarlem, dat het meisje links van den Rijksstraatweg reed en bleef rijden, zoodat niets anders over bleef, dan of het meisje aan te rijden, of de auto aan den kant der straat tegen een boom aan te laten rijden, aangezien niet meer gestopt kon worden. De Heer K. koos voor het meisje den veiligsten weg en reed in een nogal flinke vaart tegen een boom op, tegenover den molen van den Heer M., met het gevolg, dat de auto deer lijk gehavend werd. Van den inzittenden, w.o. behalve de Heer K. behoorden zijne echtgen. en 2 dochtertjes, bekwam het jongste ernstige verwondingen aan het gelaat, van glasscherven, door de botsing te gen den boom van een ruit, die ver nield werd. Het andere dochtertje be kwam eenig letsel aan den arm. Mijnh. en Mevr. K. kwamen er met den schrik af. Ons wielrijdstertje, die nog eenigs- zins werd aangereden, brak haar rech ter arm. In een naastbijzijnd huis werden de gewonden binnengedragen en door Dr. de Vos, die spoedig was ontboden, verbonden. De hoofdagent van politie, van L., die weldra op de plaats des onheils aanwezig was, stelde een uitgebreid onderzoek in, naar de oorzaak van het ongeval. Door deze werd uitgemaakt, dat den bestuurder der auto, de Heer K. uit Haarlem, geen schuld trof, doch het leven van hem en zijn gezin had in gevaar gebracht om het leven van het 14 jarig meisje van v. d. Laak uit Baarn te redden, immers hadde hij dezen weg niet gekozen, dan was het meisje door de auto gegrepen en zeer zeke:i voor dood opgenomen geworden. Op last van den Heer K. werd het meisje v. d. L. per auto van den Heer S. naar het ziekenhuis te Baarn ver voerd. Hij zelf en de andere inzitten- der auto konden, nadat de gewonde door Dr. de V. was verbonden, per auto van hier weder naar Haarlem vertrekken, met achterlating van zijn eigen auto, die van voren leelijk in elkaar gedrukt was. In verband met bovenstaand geval, lijkt het ons niet overbodig, het ge acht publiek, zoowel wielrijders als als voetganger, te wijzen op het ge vaar, hetgeen kan onstaan, door ver keerd uitwijken. Dit ongeluk had niet plaats gegre pen, indien het meisje rechts had aan gehouden, hetgeen wij van bevoegde zijde mochten vernemen. Zaterdag 6 en Zondag 7 Januari a.s., des avonds half zeven hoopt de R.K. Dameszangvereeniging in het St. Jo- sephgebouw alhier eene openbare tooneeluitvoering te geven. Opgevoerd zal wordenvoor de Pauze „Twee Moeders" naar een oud Duitsche legende), Mariaspel, blijspel in vier bedrijven met zang; na de pauze „De betooverde" Kamerklucht in een bedrijf. De toegangsprijs is f0,75 Het belooft voorzeker een genotvol len avond te worden, als men weet hetgeen de Dameszangvereeniging op het gebied van tooneelkunst, reeds hebben gepresteerd. Een trouwe op komst en veel belangstelling wordt dan ook verwacht, beide avonden. De spelers wenschen wij veel suc ces toe. De Soester Coöp. Zuivelfabriek en Melkinrichting hield de vorige week een Ledenvergadering in het café „De Gouden Ploeg". De heer H. Kok Lz. opende als Voorz. de vergadering, liet de Secr. de notulen lezen en gaf daarna de Dir. het woord, die een en ander uit het bedrijfsleven van de Coöperatie naar voren bracht en resumeerde dat na veel moeilijkheden de bedrijfsuitkom- sten niet ongunstig waren; dank zij de sterk verminderde onkosten. Volgens de balans bleek dat de ver werkte melk nog meer opgebracht had, als de melk die aan de slijters voor consumptie verkocht was geworden.'. Het aftredend bestuurslid H. Kok Lzn. werd herkozen en als nieuw be stuurslid werd gekozen A. Hilhorst Pzn. De leden bleken (gezien de tijds omstandigheden) met de uitbetalings- prijs en de^cploitatie-rekening tevreden te zijn. Voor toetreding nieuwe leden werd f2.50 per Koe gesteld, terwijl ook losse leveranciers aangenomen konden. De vergadering was goed bezocht en werd begewoond door Dr. Rupert en J. v. d. Flier als leden van de Com missie van advies. Wegens het Kerstfeest en de drukke Nieuwjaarswerkzaamheden, kunnen wij het zeer groote raadsverslag niet vóór volgende week opnemen. De Coupons per Januari a s. en nog uitstaande Obligatie's van bovengenoemde leening zijn door het Oemeente-Bestuur ten kantore van ondergeteekenden vanaf heden betaalbaar gesteld, alwaar tevens adviezen voor herbelegging der vrijkomende gelden gaarne worden verstrekt. De Tooneelvereeniging „Morgen rood" te Baarn, zal op Zondag 7 Jan. a.s. 's svonds 8 uur, een openbare uit voering geven in Hotel „Bellevue" alhier. Opgevoerd zal worden een bekroond tooneelstuk in vier bedrijven getiteld „Vrij". De toegang is f 0,40. Gisterenochtend omstreeks half 7 brak er brand uit in het perceel no. 5 aan de Bakkersweg, bewoond door A. Onclin. De eene helft van de dubbele wo ning is uitgebrand. Eenige meubelen konden nog gered worden. Verzekering dekt de schade. De Soester Postduiven-Vereeniging ..de Zwaluw" houdt a. s. Zondag 31 Dec. de gewone Jaarlijksche Onderlinge Tentoonstelling van Postduiven, in het lokaal bij den heer Heeremans, Steen hofstraat. De tentoonstelling is voor ieder vrij te bezichtigen van 's mid dags 1 tot 5 uur. De inzending is dit jaar vrij groot en voor liefhebbers van duiven wel de moeite waard een kijkje te nemen. Tegen een zekere H. J. L. v. S. uit Utrecht was door den Hoofdagent van politie alhier kort geleden proces-ver- opgemaakt, ter zake het opgeven van een valschen naam en wegens weder- spannigheid tegen de politie. De man had n.1. zijn rijwiel onbe heerd aan den openbaren weg laten staan, terwijl hij zich in een café be vond en kwam daaruit in een kenne- lijken staat van dronkenschap, De Hoofdagent had hem naar zijn naam gevraagd, waarop beklaagde een val schen naam had opgegeven. De Hoofd agent, die het zaakje niet vertrouwde, vroeg hem mede te gaan naar het bureau welk aanbod door beklaagde niet werd aanvaard. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. De man was toen op den grond gaan liggen en trapte de polite, terwijl zij beiden eenige malen over den grond rolden, v. S. moest het echter opgeven, toen hij het hopelooze van zijn situatie had ingezien en gaf zich over. De man is nu door de rechtbank veroordeeld tot f 60.boete, subs 30 dagen hechtenis. Door onbekende oorzaak is brand ontstaan in een der Geniebarakken der Luchtvaartafdeeling te Soesterberg. Door eigen personeel der Luchtvaart afdeeling wist men den brand spoedig te blusschen, hetgeen maar gelukkig was, aangezien in de onmiddelijke nabijheid der barak zich een plaats van timmerhout bevond. Naar wij vernemen hebben de café houders onderling besloten, hunne zaken op 1 Januari gesloten te houden. KALENDERS. Wij ontvingen nog van enkele firma's een kalender of ander reclamemiddel als nieuwjaarsgeschenk. Hetgeen we nu ontvingen waren kalenders met mooi schild van G. W. Schothorst „Het Zuivelhuis" en van G. Landman, Rijwielhandel. Beide kalenders zijn goed verzorgd alhoewel toch nog de datumcijfers wat klein zijn. En als reclamemiddel heeft de kalender van Schothorst, jammer genoeg een gebrek, nami. de firma naam te klein. Dat heeft de ontwerper van de kalender van Landman beter gezien, want hier is genoeg plaats overgebleven en gebruikt voor reclame. Evenals wij, zullen velen met ons, deze kalenders een goed plaatsje geven. De kalender ons toegezonden door; de N. V. Eerste Baamsche Electr. Luxe Brood- en Banketbakkerij, kunnen wij ook niet prijzen, omdat het niet veel meer is dan een mooi plaatje. De „kalender" is bijna niet te vinden. We geven nogmaals aan allen, die voornemens zijn een kalender aan te bieden, den raad, om in de eerste plaats te zorgen voor een duidelijke reclame en eene zoo groot mogelijke week- of maandkalender. Ingezonden (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) den reizigers dikwijls nopen met be kwamen spoed en vaardigheid zich tegen den belendende haag te drukken ten einde niet van onder tot boven bespat te worden of zich voor aan rijding te vrijwaren. Men vraagt zich met recht af waar om een centraal gedeelte van de ge meente waar elders toch pleintjes in aardige parkjes werden herschapen of veel minder drukgebruikte wegen behoorlijk werden bestraat, lange jaren blijkbaar met opzet of onverdedigbare nalatigheid, zoo stiefmoederlijk be deeld kon blijven. Men zegt mij, dat er onteigenings plannen aan ten grondslag zouden liggen. Is dit geen excuus pour besoin de la cause? En kan dit in het bijzonder voor het spoorpleintje gelden? Ook hier zou dan het betere de vij and van het goede blijken te zijn. De afstand tot het gemeentehuis kan toch bezwaarlijk een onoverkomenlijk beletsel vormen, om zich van dezen deplorabeien toestand te vergewissen. Laat ons hopen, dat het spoorplein tje en het smalle spoorstraatgedeelte die toegang geven tot het station Soestdijk spoedig zullen worden be straat en behoorlijk verlicht en het pleintje voor de bloemisterij Tolboom eene zeer wel mogelijke uitbrei ding en een eenvoudige, aan de eerste eischen van netheid beantwoordende versiering worden waardig gekeurd. Hoogstwaarschijnlijk zullen de omwo nende eigenaren, wier erven door een dergelijke voorziening in aanzien zou den stijgen, alsdan te eerder geneigd zijn tot eene eventueel vereischte min nelijke schikking. Waar het onderhavige belang er een is, gelijkelijk voor vreemdeling en in boorling, doch een entree als de be staande voornamelijk op den immers hier zoo gaarne ontvangen? vreem deling een afstootende indruk moet maken, twijfelen wij er niet aan, waar bovendien de voorgestane maatregel een minimaal percentage van het ge- meentebudged zal vragen, of de be voegde autoriteit zal met kennelijke voortvarendheid den betrokken dienst in dezen geest instrueeren, daarmede den aangegeven welgemeenden raad ter harte nemende. Met dank voor de plaatsruimte X. Julianaplein. Publicatie. Mijnheer de Redacteur. Mag ik in Uw hier alomgeleeen blad met een enkel woord de aandacht ves tigen op den zonderlingen toestand, dat men te Soestdijk een niet onnet station bouwde, doch tegelijkertijd ide toegangswegen daarheen in een jam merlijken staat liet die het alleen bij! langdurig droog weer mogelijk maakt dat treinpassagiers met behoorlijk schoeisel den trein bereiken of thuis komen. Vooral dringt die onoorbare toestand tot verbetering bij aanhou dende regens, en wanneer men be denkt dat de smalle spoorstraat aldaar onverlicht is en rijtuigen en rijwielen INSCHRIJVING VOOR DEN DIENSTPLICHT. De Burgemeester van Soest maakt bekend, dat in Januari a.s. voor den dienstplicht moeten worden ingeschre ven personen, die geboren zijn in 1904. Voor de aangifte ter inschrijving zal in het bijzonder gelegenheid worden gegeven ter gemeentesecretarie op Dinsdag 9 Januari 1923, ,<fes voormid- _;s van 9IU/2 uur voor hen, wier geslachtsnaam aanvangt met een der letters A tot en met H, en des namid dags van 2—4 uur voor hen, wier ge slachtsnaam aanvangt met een <fer4let(er? I tot en met Z. Nadere inlichtingen omtrent de in schrijving zijn vermeld in de bekend makingen aan de aanplakborden. Soest, 27 Dec. 1922. De Burgemeester voornoemd, DE BEAUFORT. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter openbare kennis, dat bij vonnis van den Kantonrechter te Amersfoort d.d. 22 Nov. 1922, AR1E KAATS, veehouder, Laanstraat 24, is veroordeeld tot f 75.— boete, subs. 10 dagen hechtenis, en WOUTER VAN ASCH, veehouder, Beukenlaan 17 tot dezelfde straf, wegen het te Soest ver- koopen van waren (Melk) we(ke on deugdelijk van samenstelling Is. Beide vonnissen zijn onherroepelijk. Soest, 22 December 1922. De Secretaris, De Burgemeester, J. BATENBURG. DE BEAUFORT. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest, maken bekend dat het verzoek van J. Th. Pas, om op het perceel kadastraal bekend in Sectie E, No. 1129, een benzinebewaarplaats annex loodgieterswerkplaats te mogen op richten door hen is toegestaan. iBurgeni. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. BATENBURG. DE BEAUFORT.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1922 | | pagina 1