Soest er Courant voor en Nienws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. STRIJKER's Brandstoffenhandel PUROL 30' La Porte Co DEPOSITO'S Uitgever O. v. d. BOVENKAMP Soestdijk. VAN DEN BERG Co. ALLE BANKZAKEN DANKBAARHEID. STOFFEN REGENJASSEN ZELFBINDERS W. P. J. VENEMA VAN DIJK'smm Bij Hoest of Verkoudheid Thermo-Tabletten Anga-Bonbons tenj^ is rj£Wmt ALLE BANKZAKEN Garage „MIDDELWIJK" LUXE VERHUUR-AUTO'S Door VAN DIJK'S MEUBEL-TRANSPORT Kiespijn Soncthiklri Wo. O Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestrtfat 7, Soest Advertentiën worden ingewacht tot Vrijdags voormiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur Veertiende «laargang Zaterdag 23 Jan. 1926 ADVERTENTIËN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. KASSIERS JULIANAPLEIN 5 - TELEFOON 163 - SOEST ONDERGRON DSCHE BR AND-INBRAAK VRIJE KLUIS KERKSTRAAT 20 TELEFOON 84 JULIANASTRAAT 7 Hongaarsche valsche munters, Neder- landsche goedheid en nog iets. Zoo op eens, door een eenvoudig, schrander Haagsch geldwisselaar, zijn we midden in een internationaal valsch- geldzwendeltje terecht gekomen. Na tuurlijk, wij hebben er niets mee te maken en wij komen zelfs, overladen met eër, uit dezen poel te voorschijn. Want was het geen Hollander die het Hongaarsche schuim te schrander af was Maar aan deze affaire zijn vele facetten en het is buitengemeen inte ressant enkele daarvan eens nader te beschouwen. Kijk, dat een prins Windischgratz eenige millioenen Fransche francbiljet ten liet vervaardigen, is genoegzaam bekend, dat een Nadossy, chef der Hon gaarsche politie, hoogste dienaar van het recht (sic.) in het complotje zat, dat de biljetten in het Rijks Cartogra fisch instituut werden gedrukt, dat aller lei hooge autoriteiten, ambtenaren enz. gecompromitteerd zijn, dat er achter de heele zaak een politieke manoeuvre moet hebben gezeten hetgeen men thans ontkent we weten het alles. Maar dat men ons, Hollanders, met deze modder aan boord is gekomen, zie dat is wei heel kras, om geen ander kwali ficatie te gebruiken. Want onze relaties met Hongarije dateeren niet van vandaag of gisteren. Wel, laat het op den voorgrond gezegd zijn, dat het in de verste verte niet in onze bedoeling ligt, om onschuldigen hier een verwijt te maken, om hen, die wij met liefde hebben geholpen en een klein beetje van hun groote leed hebben verzacht, voor de voeten te werpen En doe je ons nu uit dankbaarheid dat aan Geenszins. Om het dan maar met ronde woor den te zeggen, toen wij tijdens de barre hongerperiode in Hongarije onze deuren open wierpen en duizenden arme uit geteerde kleine Hongaartjes als eigen kinderen in onze gezinnen opnamen, toen wij geld en goederen en levens middelen naar het beproefde volk zon den, soms van onzen overvloed, maar dikwijls ook uit benepen beurzen, toen hebben wij dat gedaan, zonder bijge dachten, alleen omdat wij onzen duren plicht, die der naastenliefde, wilden vervullen. En het was ons vreugde dat te doen. Wij vroegen natuurlijk niet om loon of dankbaarheid. Wij vragen dat nog niet en zullen het nimmer vragen ook. Maar wanneer men ons met modder gooit, wanneer men, speculeerend op onze „goedheid" ons voor ettelijke millioenen wil oplichten, dan is het te begrijpen, dat er toch even een gevoel van wrevel in onze „goedmoedige" harten ontstaat. Zeker, wij weten wel heel zeker dat er onder de biljetten- vervalschers geen menschen zullen zijn, wier kinderen in Holland gastvrijheid genoten. De spruiten van een Windisch gratz, van een Nadossy, enz. zullen wel niet onder de kleine Hongaartjes ge weest zijn, die in Hollandsche gezinnen een dikke boterham vonden. Maar het infens-treurige in deze geschiedenis is, dat de valsche muntersschaar misbruik wilde maken van onze „goedheid", iets, waarvan zij doordrongen werden door de hulp, door vele Hollanders aan kin- de'ren van hun volk betoond. Deed de hier in Holland gearresteerde Hongaar niet een naïef beroep op onze „goed heid" om te verzoeken hem maar gauw los te laten Het wordt nu tegengesproken, dat er achter deze affaire een politiek com plot zit. Maar er is reeds zooveel uit gelekt, reeds zooveel Hongaarsche hoog geplaatste personen zijn gearresteerd, dat het al te kinderlijk zou zijn om te gelooven, dat al die heeren zich met de zaak inlieten, uitsluitend om finan cieel gewin. Maar wanneer het dan waar zou blijken te zijn en de waar heid zal toch aan het licht komen dat inderdaad een staatsgreep werd beoogd, dat men met behulp van valsche munterij een nieuwe dynastie had willen grondvesten of een oude herstellen dan wordt de smaad, ons aange daan nog grooter. Want dan had toch ook de mogelijkheid bestaan, dat daar ginds een volk, dat toch een kleine moreele verplichting aan ons had, een regeering kreeg, die ons volk bestal en op misdaad haar bestaan grondde. Bij ster veel nationaliteitsgevoel moeten deze would-be „redders des vaderlands" toch niet gehad hebben. Nogmaals, onschuldigen verwijten wij niets en zeker niet de kinderen. Wij vragen geen dank. En wanneer ooit het ongeluk zich zou herhalen, dat ramp spoed het Hongaarsche land teisterde, dan weten wij zeker dat vele Holland- sche harten en deuren zullen open zijn voor de noodlijdenden en hongerenden. Maar laten pseudo-Hongaarsche-troon- pretendenten goed bedenken, dat de Hollanders wel „goed" maar niet >,gek'] zijn en dat wij hier in ons „goede" Holland gevangenissen hebben met ver bazend dikke muren en dikker tralies en dat wij geen politiechef Nadossy hebben. Dr. F. C. KAMERKRONIEK Het oude liedje - De op nieuw mislukte kabinets vorming- Ernstigetoestand - Broeit er iets Dus weer misZaterdag kwam het officieel afde pogingen van Dr. de Visser, om te komen tot de samenstel ling van een rechtsch zakenkabinet, waarin de demissionnaire ministers weer zouden optreden, waren op niets uitge- loo.pen. Het zag er dadelijk al donker uit, na de bewuste vergadering der R.K. Kamerfractie. Ofschoon er niets positiefs verklaard werd, was het resultaat toch dat men een oplossing van de crisis reeds onwaarschijnlijk achtte. De mis lukking moet thans worden toegeschre ven aan de houding van een deel van de Chr. H. fractie. Wij zetten reeds eerder uiteen, hoe een deel dezer fractie onverbiddelijk aan het eens ingenomen standpunt bleef vasthoudengeen ge zantschap bij het Vaticaan, onder wel ken vorm dan ook. Het staat niet aan ons om te beoordeelen, in hoeverre men voor dit speciale geval behoud van een coalitie-ministerie water bij den wijn had moeten doen. Maar ieder geval is dit standpunt voor de pogingen van den onvermoeiden kibi netsformateur noodlottig geworden. Want de R.K. kamerfractie had geen bezwaar tegen de voorgestelde regeling. Op den vraag van minister Colijn, of zij zich in haar geheel ermee kon ver eenigen, dat wegens het nationaal be lang, dat de minister van Buitenland sche zaken ziet in de vertegenwoordiging bij het Vaticaan, de diplomatieke ver tegenwoordiging aldaar blijft gehand haafd door een gezant elders, bij het Vaticaan te accrediteeren, werd door R.K. Kamerclub eenstemmig geantwoord dat het wel niet de oplossing was, die zij zoozeer wenschte, maar dat toch onder de gegeven omstandigheden daar mee accoord kon worden gegaan, mits de Chr. H. hun stem aan eventueele moties van afkeuring en teleurstelling zouden onthouden. Aan die voorwaarde kon de C. H. fractie niet voldoen, waar mee de slotpoging om het coalitie kabinet te behouden in het water viel. En nu is Dr. de Visser weer met nieuwen moed aan zijn groteske taak, om Nederland een kabinet te geven, begonnen. Nu kan het welhaast niet anders, we krijgen een extra-parlementair kabinet, indien er ten minste nog ooit een kabinet komt. Pessimisten twijfelen of de huidige gejieratie dat nog zal be leven. Intusschen zij wel geconstateerd, dat de toestand in parlementaire kringen Deze treffende uiting van saamhoorig- heid wilde de minister niet dooven door een toezegging van steun door het Rijk. Voorloopig zijn de slachtoffers dus op particulieren steun aangewezen. Hetgeen een aanmoediging voor het publiek kan zijn, niet te verslappen in zijn pogingen om een deel van het geleden leed te verzachten door een gift, klein of groot. POLITICUS. EMMALAAN 10 b/h. JULIANAPLEIN TELEF. 169 Publicatiën Gesprongen Winterhanden Jeukende Wintervoeten Ruwe, Schrale Huid Springende Lippen Bij Apoth. en Drogisten inderdaad als zeer ernstig wordt ge schetst. Want een parlementair kabinet (coalitie-kabinet of R.K.-Soc. ministerie) is nu uitgesloten. En hoe het extra parlementaire kabinet er ook uit zal zien, het moet er toch een zijn met rechtsche signatuur, omdat het op de medewerking van de rechtsche meerder heid is aangewezen. Aan den anderen kant dreigt de mogelijkheid, dat C.-H. en R. K. ook tegen een dergelijk kabi net levensgevaarlijke bezwaren zouden hebben. Er is dus een zeer onzekere toestand geschapen, waarboven lang zaam maar zeker uitrijst de toenemend? anti-parlementaristische tendenzen in breede lagen der bevolking, welke stem ming maakt voor een „sterken man". Inderdaad, wanneer deze onzekere toe stand blijft voortduren en men ziet in doorgaans goedingelichte parlemen taire omgeving vooreerst geen licht dan is het niet zoo heel fantastisch, wanneer wij meenen, dat wij voor ern stige gebeurtenissen staan, die wel eens tot een onverwachte breuk in de politieke verhoudingen zou kunnen leiden en ons parlementaire leven een geheel andere wending geven. Want de politieke at mosfeer is niet zuiver. Er broeil blijk baar iets. Voorloopig schijnt op een bijdrage van het Rijk in de steunverleening aan de door den Watersnood getroffenen niet gerekend behoeven te worden. Ten minste het antwoord van den minister de Geer, op de vraag van den heer Braat (pi. b.) luidde, dat de minister zich er over verheugde, dat het groote leed zoo door heel het land gedragen wordt. BEKENDMAKING De Burgemeester der gemeente Soest brengt ter openbare kennis dat het spreekuur van den Wethouder, belast met de armenzorg, voortaan gehouden word! op Woensdagnamiddag van 2 lol 3 uur. Soest, 20 Januari 1926. De Burgemeester voornoemd, VAN DEN BERG w.-b. Ingezonden Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. KLEINE CIJFRS EN GROOTE WOORDEN. Geachte Redaktie. Mag ik voor het laatst nog even ruimte vragen voor een paar re gels om er op te wijzen, dat men met door de tegenpartij verschafte kleine „pietluttige" cijfers meer bewijst dan met „groote woorden". Met zulke woorden begeeft Mr. van Doorne en dit niet voor het eerst! zich op terrein, waar ik hem, in verband met mijn opvatting omtrent geoorloofd persgebruik, niet zal volgen. Hoogachtend, W. H. C. DOORMAN. M EUBELM AG AZIJN INKOOP VAN GEHEELE OF GEDEELTELIJKE INBOEDELS TEL. 69 ■■■■■■BBHBHHi ZAND D'R OVER! Uwes moet weten dat ik hier ben komme woone om verse lucht te happe en ook omdat 't op Soest zoo gesellig' is en je dikwijls moet lagge van over- wege die gesellighijt. Nou ken je in Amsterdam ook wel lucht happe maar die is niet zoo zuiver op de graat, want hier zorgen de hooge heeren er wel voor dat er geen fabrieke komme en van die andere dingen die slechte gasse uitademe, zoodat ik maar zegge wil dat je hier wel hondert jaar ken worde. En vanwegen die geselligheit moet ik U zegge dat je in Grootmokum van alles in het groot kan krijgge en je dus net zooveel lagge kan je maar wil van sogges tot saves. Maar dat kost muzikante oftewel spieje zooals ze bij ons zegge. Hier heb je het voor niemendal, beter gezegd je hoeft geen intree te betaale, want dat kompt later wel ter egt op je belastingpampiertje. Zaterdagmorgen 16 Jan. liep ik met een vriend van me in de Wilhelmina- laan om die hooge berg te beklimmen. Ik durf die naam niet goed uit te spreeke doch U weet wel van die arreme LaWe waren zoowat halfweg ik bedoel zoowat half op de hoogte toen er een wagen met een paar dervoor kwam, waaruit ze zand op de weg strooide. Jonge jonge dat gong fijn en toen ware we gauw boove doordat we scherp stongen. Een uurtje later wouwe we afzakke door die laan naar meer bewoonde streeke. En wat denkt U dat we toen zagge? Ze hadde effetjes al de sneeuw met het zand derop weggeveegd zoo dat we het maar raadzaam vonde die gletser niet af te daale en een veiliger gebied van de Karrekorum opgezocht hebbe om naar beneede te komme. Nou meheer de Redaksie ziet U wel dat het op Soest toch een gesellige boel is. Met veel groette HEIN DE TIPPELAAR. van Volwassenen en Kinderen Doos 200tab/.45cenL Doozena 60 en 90 ct. Bij Apoth.en Drogisten. i en Kinderen Burgerlijke Stand GEBOREN Gerrit Johan, z.'v. D. Starink en B. Brunt Jan, z. v. J. Verwoerd en J. H. Schouten Jan, z. v. A v. Vulpen en W. v. Garderen Maria Margaretha, d. v. B. Lagemaat en S. P. Maas Elisabeth Chris- tina, d. v. N. v. EIteren en C. J. Haars Hendrikus, z. v. H. J. v. Nes en A. M. v. Dijk. ONDERTROUWDWilhelmus van Ha- mersveld en M. v. Hofslot P. Soer en W. v. der Glas J. Kooloos en C. J. de Marie. GEHUWDH. v. Rouwendaal en W. Harskamp P. J. Willemsen en A. v. der Vlist M. C. Neven en H. M. E. Putman. OVERLEDEN: Geen. Plaatselijk Nieuws. BANKIERS BAARN SOEST BUSSUM CHEQUE REKENINGEN MET RENTEVERGOEDING UITVOERING. De R.K. Mannenzangvereen. alhier hoopt 8 Febr. a.s. in het gebouw der St. Joseph Jongelingenvereeniging een uitvoering te geven, waar o.a. opge voerd zal worden: „Krelis Louwen'' of Alexander op het poëtenmaal, blij spel in drie bedrijven van Pieter Lan- gendijk, „de Keizer en de Roovers' zangspel in één bedrijf, „Als het circus komt", klucht in één bedrijf. Zie voor meer bijzonderheden de advertentie in ons volgend nummer. CONCERT. Wij herinneren aan het Concert op a.s. Dinsdag in het gebouw Religie en Kunst. Waar dit geheel gearrangeerd is door den heer Breekveldt, en ook de namen der medewerkenden zulk een bijzonder goeden klank hebben, mogen we een avond van hoog kunstgenot tegemoet zien, als zelden in onze gemeente ge boden wordt. Voor plaatsbespreking en verdere bijzonderheden zie men de advertentie. Autobussen in beide richtingen zul len na afloop gereed staan aan het gebouw. WATERSNOOD-COLLECTE, De Burgemeester van Soest deelt mede dat de openbare inzameling ten behoeve van de slachtoffers van den watersnood heeft opgebracht f5190.96, terwijl in ruime hoeveelheid kleeren schoeisel en levensmiddelen werden geschonken. Tevens brengt de Burgemeester na mens het comité ter kennis, dat door hem nog is ontvangen een bedrag van fl5o,van Jhr. v. H., f 10.onder letter M., fl.— van X., f20 van N.N, te Soesterberg, f 10.van mevr. v. B., f 2.50 van E., pl.m. f 50.spaarpot 3 kinderen C., f50.— uit de spaarpot der kinderen Crona, Bea en Sonja te Soesterberg. RECTIFICATIE. In het ingezonden stuk van L, ons vorig nummer stond abusievelijk vermeld „vriendelijke ijdelheid", het geen moet zijn: menschelijke ijdelheid, BENOEMD. Onze plaatsgenoote Mej. M. J. v. d. Berg is benoemd tot tijdelijk onder wijzeres aan de Ned. Herv. School te Brunssum (L.), zulks met ingang van 1 Maart e.k. Telef. 145 SOEST PrivéFERDINAND HUYCKLAAN 6, SOEST OCTROOIRAAD. De Heer Dr. A. Bloemen alhier is, met ingang van 1 Febr. e.k., benoemd tot scheikundige bij den Octrooiraad te 's Gravenhage. SOIRÉE. Naar wij vernemen zal door de voet- balvereenigiug „Esvac" alhier op Maan dag 1 Februari a.s. een soirée gegeven worden in Hotel ,.De Gouden Ploeg". Meerdere bijzonderheden in ons volgend nummer. MUZIEK-AVOND Door de heeren Fr. Breekveldt (pi ano) en J. Blok (viool) zal half Febr. een concert gegeven worden in het gebouw Religie en Kunst. Nadere bijzonderheden zullen worden bekend gemaakt. JUBILEUM Naar wij vernemen hoopt de heer J. L. Kwak, brievenbesteller alhier, 1 Februari a.s. den dag te herdenken waarop hij voor 25 jaar geleden in dienst trad bij de administratie der Posterijen en Telegrafie. BEKROOND Onze plaatsgenoot de heer C. J. Ver schuur, Hoenderpark „Aukjes Hoeve" aan de Parklaan. behaalde op de 41e Internationale Tentoonstelling te Den Haag op 15, 16 en 17 Jan. j.1. den len prijs en de wisselbeker „Avicul- tura" met de mooiste Bronskleurige jonge kalkoenhaan, de le prijs met een trio Langshan Modern, 2e prijs met Langshanhaan en een 3e prijs met Langshan-hen. Voorzeker een mooi succes. Een goed begin is 't halve werk. Proficiat! CORRESPONDENTSCHAP LEES BIBLIOTHEEK A'FOORT. Aan belanghebbenden wordt mede gedeeld, dat de uitleening van boeken uit bovenstaande bibliotheek voortaan zal plaats hebben in de kleine zaal van het gebouw „Religie en Kunst' en voor deze week is bepaald op a.s. Zaterdag van 3—6 uur 's namiddags! Nieuwe lezers kunnen zich dan reeds opgeven. Over nadere bijzonderheden leze men het volgend nummer van dit blad. WORDT IJ GOEDKOOP EN NETJES VERHl' ISI) STEENHOFSTRAAT 57 TEL. 69 GEVONDEN VOORWERPEN Op werkdagen, des voorm. tusschen 9—12 uur, zijn op het Politiebureau inlichtingen te bekomen van de navol gende voorwerpen Werkmanspak, paar broekveeren, handschoen, kinderhandschoen, schaats, en knipmes. Aangeloopen een jong zwart poesje en een jong hondje. Te Soesterberg gevonden: rijwiel kaarslantaarn, dameshandtasch met in houd en een griffeldoos. VRIJGELATEN De heer W. S. die voor ongeveer 3 maanden geleden in hechtenis is gesteld wegens het vermoeden van brandstichting, is dezer dagen wederom vrijgelaten. Wij vernamen, dat in Maart a.s. deze zaak weder voor de Rechtbank zal worden behandeld, aangezien 2 getuigen wegens ziekte verhinderd waren te ver schijnen, bij de behandeling'van deze strafzaak begin Januari j.1. VOOR DE SLACHTOFFERS VAN DEN WATERSNOOD De heer Matthijssen, eigenaar van de modelslagerij aan de F. C. Kuiper straat alhier heeft gemeend iets te moeten doen voor de slachtoffers van den watersnood. Hij heeft daartoe een prach tig varken beschikbaar gesteld, ter waarde van f50.—, teneinde dit te verloten. Het beest zal in 2 helften worden verloot. De prijs per lot is gesteld op De trekking zal plaats hebben 3 Maart a.s. ten overstaan van den waarnemend Burgemeester dezer gemeente in het kantoor der modelslagerij. Wij juichen dit schoone doel van den heer Matthijs sen ten zeerste toe. Hij geeft voorzeker een mooi voorbeeld, hetgeen navolging verdient. R. K. DAMES-ZANGVEREENIGING „Och 1 Schei toch uit" Soester Revue 1926. Dit opschrift van Soester Revue is eenigszins misleidend, daar er niets voorkomt over Soest of speciaal Soester toestanden, in die Revue, die 10 en 12 Jan. j.1. in de zaal van de St. Joseph Jongelingen Vereeniging door de R.K. Dames Zangvereeniging werd opgevoerd. Tot mijn spijt ben ik niet bevoegd muziek te beoordeelen, daar juist deze revue zoo geëigend is, om de talenten, het kunnen, te doen uitkomen, zoowel van de zangvereeniging, als van de begeleidende instrumentale muziek. De Heer Horvers had eene zware taak, die echter na elk nummer met een hartelijk applaus bekroond werd. Wat hel tooneelgedeelle en decoratief betrof, was het eerste tafreel „Dames- lortretten" te lang, om voor het oog te )lijven boeien, ook zou het mijns inziens gewonnen hebben, indien de portretten niet waren gaan loopen en portretten gebleven waren. Van de overige tafreelen was de „Po litieke Vischclub" weer een mooi staaltje van de vindingrijkheid op decoratief gebied van den Heer AJders, de brug over het water was prachtig bedacht. Gretchen am Spinrade" was een bizonder mooi schilderij in groote, breede, vergulden lijst gevat. Jammer dat Gretchen niet het traditio- neele Gretchen costuum en de lange blonde haarvlecht droeg. Naar ik vernam, was dit de fout van den costumier. Ook zou het effect oneindig grooter geweest zijn indien het tooneel, evenals bij hei nieuwe Bankbiljet van tien gulden, in het donker was gehouden, zonder voetlicht en met uitsluitende belichting van het prachtige schilderij. Nu zag men op den voorgrond een paar boomen en heestercoulissendat was storend voor de goede indruk, die het geheel maakte. Het glanspunt van den avond vond ik „Het nieuwe Bankbiljet van Tien Gulden" zoowel wat belichting als schilderkunst betrof. Hier heeft de Heer Aiders zich zelf overtroffen. Dat alleen was een gang naar het St. Joseph's Gebouw waard. Ook het winterlandschap in „Als het Winter is" was bizonder mooi geschilderd. Ik vond dat achterdoek nog mooier, dan het doek in „De lenteboden". „Nederland Bovenal" als slottafreel was wat saai. De zang was niet geest driftig, kwam niet uit volle borst. Ik meen, dat een „Wilhelmus" als slotcou plet meer voldaan zou hebben. Ook zou één groote vlag beter, royaler figuur gemaakt hebben, dan al die kleine vlaggetjes, die aan een optocht van schoolkinderen deed denken. Behalve deze enkele opmerkingen was het ^at tooneel decoratief betrof een uitvoering, die gezien mocht worden en ik was dan ook verwonderd, dien avond zoo weinig publiek aan te treffen. Hebben de Soesters geen oog voor werkelijk fraai decoratieschilderwerk en geen oor voor goede muziek. Het is jammer voor de moeite en de inspanning, die het leiders en uitvoerenden gekost hebben en jammer voor de kas van de R. K. Dames-Zangvereeniging. J. S. HET IJSFEEST. Het was wel een haast-je, repje Vrijdag het plan en Dinsdag de uitvoe ring ervan. Maardankzij de medewerking van velen, en in de eerste plaats ook de medewerking van den wintervorst, die allen winter en winterfeest-haters ten spijt, zorgde voor een prachtige baan, slaagde het volkomen. De tijd van voorbereiding was kort, maar toch niet te kort. Alleen voor het maken van reclame voor het feest, ware een ruimere tijd van voorbereiding ge- wenscht geweest. Achteraf is gebleken dat nog tal van Soestenaren onkundig waren van het voor Soest niet dagelijks, zelfs jaarlijks, voorkomend ijsfestijn,en ook dat de tijd om zich behoorlijk te prepareeren voor het gecostumeerde gedeelte, wel wat krap was. Maar dat spoed maken gewenscht was, en het feest geen dag later had moeten plaats vinden, zal ieder ijsliefhebber, die Donderdag met leede oogen het water op den baan zag staan, onge twijfeld toegeven. Het was een goed idee van den „milden gever" die gratis alle prijzen beschikbaar stelde en voor de bij een ijsfeest onontbeerlijke muziek op den baan zorgde, eens wat leven in de Soester Brouwerij te brengen, en tevens daardoor het Watersnoodfonds te ver sterken. En het is gebleken eveneens een goed idee geweest te zijn een paar leden van het Bestuur van de Soester Tennisclub in den arm te nemen, om dat zaakje eens gauw en goed voor elkaar te brengen. Want in alle opzich ten mag de Dinsdag geslaagd heeten de ijsliefhebbers hadden een dag van kostelijk vermaak, de toeschouwers had den voor hetgeen te genieten werd gegeven, gaarne een kouden neus en koude voeten over, en de kas van het Watersnoodcomité is er wel bij gevaren. De middag bracht de wedstrijden in hardrijden, schoonrijden en ringsteken. En vooral wat het tweede gedeelte van het programma betreft was hetgeen ge presteerd werd een gang naar'de banen van „Soest Vooruit" waard. Vooral in het nummer schoonrijden voor paren werd veel moois te zien gegeven. De feestarrangeurs waren zoo gelukkig geweest een bij uitstek deskundige als keurmeester voor hef schoonrijden te krijgen den heer Van Balen uit Utrecht, iemand die toonde theorie en practijk beide grondig onder den knie te hebben. Met den heer Veenstra vormde hij de yVjP verdrijft men spoedig rtiet fMIJNHAdOT Buisje75ct.6ij Apoth.en Drogisten jury, en buiten kijf komt hen niets dan lof toe voor de wijze waarop zij hun zeer moeilijkheden taak hebben vol bracht. De clou van het feest was natuurlijk de costuumwedstrijd des avonds. Als juryleden fungeerden Mej Sizoo en de heeren Van Duren Sr. en Dr. Sluys. Ook hun taak was verre van gemakkelijk. Prijzen waren uitgeloofd voor de mooiste costuums en voor de origineelste cos- tuums, weer onderverdeeld in verschil lende afdeelingen. De concurrentie was grootAllerhande typen en groepen zwierden lustig over den baan. Zelfs Artis was vertegenwoordigd door een beer, een aap, en een poes, waarvan vooral de eerste zeer natuurgetrouw was, en toen hij zich voor de jury moest presenteeren, op origineele wijze toonde bijzonder onder dressuur te staan. Voorts zagen we „winterhaters", gewapend met parasol en stroohoed, kleeding, dieno vereenkomstig, Grootmoeder en Rood kapje, een schoorsteenveger, (die helaas niet al zijn attributen bij zich had, wat jammer was, daar hij o.i. anders wel voor een prijs in aanmerking was ge komen) een kok, die danig met zijn potdeksels rammelde, Paljas, een ten nisser, een Tyroler met bloote en des wege blauwe knieën,tweeTyrolerinnen, Cowboys, die met hun kleurige costuums een alleraardigst effect maakten. „Peter" met vier meiskes die schitterde in oud Soester kleederdracht, en nog veel meer, te veel om op te noemen. Maar laat ik niet vergeten nog even

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1