S o e s t e r Courant voor Soest en ömgeviug Nieuws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. LENTEBODEN. La Porte Co DEPOSITO'S STRIJKER's Brandstoffenhandel Uitgever O. v. d. BOVENKAMP Soestdijk ONTWERPEN - BEGROOTINGEN TORENSTRAAT 9 Door VAN DIJK'Sf MEUBEL-TRANSPORT S ALLE BANKZAKEN Garage „MIDDELWIJK' LUXE VERHUUR-AUTO'S W. P. J. VENEMA STOFFEN en MODELLEN «Jongens PUROL VAN DEN BERG Co. ALLE BANKZAKEN PUROL er op! KERKSTRAAT 20 No. lO Veertiende «laargang Zaterdag 6 Maart 1926 Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentiën worden ingewacht tot Vrijdags voormiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur DE ADVERTENTIEN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. VOOR BOUWKUNDIGE WERKEN OP ELK GEBIED De eeuwig-oude en toch steeds weer nieuwe geschiedenis gaat zich weer herhalen. De lente, telken jaren door duizenden bezongen, het grootste natuur- feest, gaat komen. De hemel staat strak, bleekblauw gespannen en over bosch en struik ligt het eerste, ijle groene waas. Het is of, met de eerste flauwe glimlach van moeder zon over de ontwakende natuur, zich over de gezichten der men- schen een blijde glans spreidt. Zelfs de grootste nurks kan den glimlach der natuur niet weerstaan, hij glundert mee, tegen wil en dank. Er zit iets prikkelends in de lucht; de onuitputtelijke levens kracht, die planten en boomen doet uitbotten en ons schoone beloften van rijken wasdom voortoovert, deelt zich ook aan den mensch mede. Het is alsof wij in het heldere licht van den prillen voorjaardag het leven anders, beter hoopvoller inzien. We gaan met een vroolijk gezicht aan het werk, we kijken af en toe met een glunder gezicht naar de blauwe lucht, het dappere zonnetje en we neuriën een deuntje. En 's avonds, als het werk is afgeloopen, dan kijken we eikaar aan en zeggen zie je het wel, het is nog licht, de dagen lengen, het wordt voorjaarEn we vinden het leven nog lang zoo kwaad niet. We kijken de dingen met andere oogen aan, onze gedachten zijn opgewekter, moedi ger, voortvarender, we pakken weer aan, we durven meer, de moeilijkheden lijken ons kleiner en onze krachten grooter. We maken nieuwe plannen, gooien som bere buien van neerslachtigheid over boord en voelen ons jong en krachtig, als het voorjaar, de lente, die komen gaat. Er is iets wonderbaar zoets aan de ontwakende lente. Als we de eerste donzige groene blaadjes aan een schijn baar doode struik ontwaren, als we het eerste groene puntje aan dien dorren tulpenbol ontdekken, kan het soms won derlijk stil in ons worden. Even staren we dan, stil-bewogen, naar het groote wonder, het oude-nieuwe leven, de belofte..... Op de akkers, waar scherpe ploeg ijzers den bodem scheurden, wordt weer het zaad aan den geduldigen moeder grond toevertrouwd, vol hoop, vol blijde verwachting. En wanneer de vore over het zaad wordt gesloten en de aarde het in vruchtbaren moederschoot heeft op genomen, wachten we met ongeduld, tot de eerste groene sprietjes aankondigen, dat de belofte wordt ingelost, de belofte die zegt, dat de aarde, naar opperst ge bod, weer zal voortbrengen, al wat de mensch behoeft. Dit is het, wat ons menschen ontroert en blij maakt, de belofte van veel goeds, veel schoons, die het nieuwe voorjaar ons brengt; beloften van voorspoed, rijken oogst, van vreugde en zonneweelde, van licht en leven. In oude tijden ontstaken onze voor vaderen vreugdevuren, ter verwelkoming van de lente, uit blijdschap over den terugkeer van het licht, over de over winning van het licht over de duisternis. Wij, kinderen van den modernen tijd, wij onsteken ook vreugdevuren, al ge beurt dat niet ostentatief op heuvels of in weiden. Wij ontsteken vreugdevuren in onze harten en de glans daarvan straalt helder naar buiten in de schitte ring van onze oogen bij het aanschouwen van de eerste voorjaarsgeuren. O, zeker, het is nog geen lente. Straks komen de voorjaarsstormen en de klet terende hagelbuien als een laatste stuip trekking van koning winter, een laatste opflikkering van de bijna gedoofde kracht van den ijsvorst. Maar nu, na de eerste mooie dagen, na de belofte, die we ontvingen, nu lachen we om de barsch- heid en de grimmigheid van die laatste buien. Want binnen in ons laaien de vreugdevuren hoog op, laten zich niet meer dooven door storm of regen, want.. het moet immers toch lente worden. We hebben de eerste lenteboden met gejuich binnengehaald. We hebben elkaar gewenkt en gezegd„Zie je het wel, hoe blauw de lucht is, hoe de spreeuwen in dichte wolken door de zon-doorlichte aether zweven en wenden en keeren in sierlijke bogen, hoe de knoppen open- bersten, zie je wel, hoe het groeit... de lente komt Nu duurt het wachten niet lang meer. Want de lente is nabij. En terwijl een laatste norsche bui de boomen zweept en kletterend tegen de ruiten slaat, rijst voor ons geestesoog een schitterend visioen van schaterende bloemenkleuren, van groene bloeiende landauwen, badend in gulden zonnelicht. Raas maar, stormen, striem maar regen, onze vreugdevuren kunt ge niet meer dooven. We hebben de lenteboden gezien, we hebben de belofte ontvangen„es musz doch Frül^ling werden"Dr. F. C. KAMERKRONIEK Mr. Limburg's falen - De Tweede Kamer bijeen - Geen Kamerontbinding - Vergissingen? Dus ook Mr. Limburg heeft gefaald. Het is met deze poging tot kabinets formatie al zeer eigenaardig toegegaan. De berichten tijdens de onderhande lingen waren wel zeer schaarsch, maar toch optimistisch. Slechts enkele uren voor de deconfiture werd nog het be richt gelanceerd, dat de kabinetsforma teur binnen enkele dagen zou geslaagd zijn in de vorming van een ministerie. In den voormiddag had nog een con ferentie plaats met den nieuw te benoe men minister van Waterstaat, den heer Waszink, burgemeester van Heerlen, en luttele uren later lag het heele plan in diggelen. Onvoorziene moeilijkheden op het laatste oogenblik noopten den formateur de Koningin ontheffing te vragen. De moeilijkheden waren weer: de nadere detailleering van den gedrags lijn met betrekking tot het gezantschap bij het vaticaan. Dat velen zeer teleur gesteld waren door dezen onverwachten ommekeer, laat zich indenken. Temeer, daar thans de vooruitzichten er al heel somber uitzien. De toestand is nu zoo duister en ingewikkeld geworden, dat het zeer moeilijk is zijn houding te be palen en een meening uit te spreken, omtrent wat er nu te gebeuren staat. Dit wordt nog verergerd door het feit, dat dr. de Visser en mr. Limburg geen van beiden het voorbeeld van mr. Mar- chant in zake openbaarheid aangaande de onderhandelingen hebben gevolgd. Thans restten ons nog drie mogelijk heden: le Kamerontbinding2e terug keer kabinet-Colijn; 3e een nationaal kabinet (waaromtrent mr. Dresselhuys een „gentle hint" gaf, dat hij het wel in 14 dagen zou klaar spelen). Ondertusschen heeft de controversie, welke reeds dadelijk tusschen den lei der der V.-D. partij, mr. Marchant en mr. Limburg optrad, toen bekend werd dat deze laatste een poging tot kabinets formatie zou doen, tot een ernstig con flict geleid. Mr. Limburg is namelijk uit den Vrijzinnig Democratischen Bond getreden, naar aanleiding van de door Mr. Marchant tegen hem persoonlijk MIJNHARDT's Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. Laxeer-Tabletten 60 ct. Zenuw-Tabletten 75 ct. Staal-Tabietten90 ct. Maag-Tabletten. 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten gerichte aanvallen. Dientengevolge nam hij ook zijn ontslag als lid der Prov. Staten van Zuid-Holland. Een historie met een staartje dus. Toen kwam Dinsdag de Tweede Ka mer, na meer dan 2l/a maand, weer eens bijeen. Van de ministers was nie mand tegenwoordig. Jhr. Ruys de Bee- renbrouck, de voorzitter van de Kamer, opende de bijeenkomst met een rede, waarin hij het 25-jarig huwelijksfeest van H.M. de Koningin memoreerde en verder met gevoelvolle woorden het leed van den watersnood herdacht. Het land heeft opnieuw het „Oorlof mijn arme schapen, die zijt in grooten nood" gehoord. Die woorden van Koninklijk mededoogen heeft ons geheele volk koninklijk verstaan en beoefend. „Zoo moge dan ook uit deze vergadering de dank der natie worden uitgesproken jegens allen, van hoog tot laag, die in de moeilijke bange uren voorbeelden hebben gegeven en overleveringen heb ben nageleefd van plichtbesef, naasten liefde en hartelijke edelmoedigheid, die de groote schatten van een klein volk uitmaken". Na deze rede, welke door de kamerleden staande werd aangehoord, benoemde de voorzitter tot leden van de commissie voor de verzoekschriften de heeren Suring (R.K.), Cramer (S.D. A.P.), Drooglever Fortuyn (V.P.), Tilanus (C.H.) en Bijleveld (A.R.). Voordat tot het trekken der afdeelingen werd over gegaan, kwamen drie interpellatiever- zoeken in (Lovink, c.h., over door Ame rika getroffen maatregelen voor den invoer van planten, enz. en 2 van den communist de Visser) waarover in een volgende vergadering zal worden beslist. S WORDT U GOEDKOOP EN NETJES VERHUISD 2 STEENHOFSTRAAT 57 TEL 69 Toen kwam het trekken der afdeelingen, waarbij tot voorzitters werden benoemd Van Sasse van Isselt, Schaper, dr. de Visser, Nolens en Sannes en tot onder voorzitters Van Rappard, Duymaer van Twist, Aalberse, J. J' C. van Dijk en Marchant. En dan was aan de orde het S.D.A.P.-voorstel tot kamerontbinding. De heer Albarda verklaarde in zijn toelichting dat de Kamer het recht heeft een dergelijk voorstel te doen en hij staafde zijn beweringen met tal van historische feiten. En hij ontkende, dat de Kamer alleen ontbonden kan worden bij een conflict tusschen regeering en Kamer. De Kamer zou ook ontbonden kunnen worden, wanneer het aan twijfel onderhevig is, of de Kamer nog wel de meening der kiezers vertolkt. En Spr. achtte nu ontbinding noodzakelijk omdat de Kamer onwil en onmacht getoond heeft om tot een oplossing te komen. Zij heeft daardoor het vertrou wen, dat zij bij het volk moet genieten, verloren of liever verspeeld, meende de leider der S.D.A.P. Nu mr. Limburg gefaald heeft, kan BANKIERS BAARN SOEST BUSSUM CHEQUE REKENINGEN MET RENTEVERGOEDING z.i. aan andere formaties eigenlijk niet meer gedacht worden. Het eenige, waar aan volgens hem nog gedacht kon worden, als men van een minderheids kabinet spreekt, zou zijn een kabinet van vrijzinnig democraten en soc. dem. Maar daaraan was thans niet te denken. Echter als mons. Nolens zou willen, kon nog een parlementair kabinet gevormd worden, met de twee voornoemde par tijen. Maar aan deze mogelijkheid schijnt op het oogenblik ook niet gedacht te kunnen worden. Ook waarschuwde de heer Albarda tegen een kabinet onder een „sterken man", dat op een dictatuur zou lijken. Want, zoo dreigne de leider der soc, dem., als dat zou gebeuren, zou het blijken, dat er ook buiten de Kamer moedige mannen zijn te vinden. Wat het ministerieel contraseign be treft, dat voor het ontbindingsbesluit noodig is, meende spr., dat minister Colijn dat geven moest en zou hij weigeren, dan zou hij plaats moeten maken voor een kabinet dat wel voor die ontbinding de verantwoordelijkheid aanvaardt, welk kabinet na de verkie zingen zou moeten verdwijnen. Kamer ontbinding was eenige uitkomst, vond spr. Maar de Kamer vond het blijkbaar niet. Want op het herhaaldelijk vragen van den voorzitter of iemand het woord wenschte, waarbij groote opschudding onder de Kamerleden merkbaar was, deed geen enkele liefhebber zich voor, tot groote ontsteltenis der Soc. dem. En zoo verwierp de Kamer met 70 tegen 24 stemmen het voorstel der soc. dem. En de Kamer werd gesloten. Wan neer het niet om zulke ernstige dingen ging, zou men het einde van de Ka merzitting een tragi-comedie kunnen noemen. Want achteraf bleek, dat mr. Marchant een redevoering gereed had, maar net niet in de zaak aanwezig was, toen de heer Albarda eindigde. En de heer Dresselhuys (lib.) had er ook een klaar, mar hij wilde alleen spreken, als leden van de rechterzijde het woord hadden verlangd. Dat was dus het wel eenigszins uit middelpuntige einde van dezen zoo lang verbeiden zittingsdag. POLITICUS. Telef. 145 SOEST PrivéFERDINAND HUYCKLAAN 6, SOEST Burgerlijke Stand GEBORENSjoerd Lambcrlus, z. v. G. Wit en H. de Jong Maria Wil- helmina Dymphna, d. van H. A. Bluekens cn M. C. D. Tummers Hendrika, d. v. H. van Harten en R. Franken Hendrika, d. v. J. v. der Sluis en B. Cieraad Lam- bertus Petrus Josef, z. v. P. Rokebrand en M. Majoor Friederich Gerhard, z. v. H. F. Magerkordt en G. F. Rusius Hendrik Marius Johannes, z. v. H. Kinderdijk en M.J. Meerbeek Jacob, z. v. H. Blaak cn M. Gombert te Wildervank Anna Everarda, d. v. R. v. Doorn en H. A. v. Deijssel. ONDERTROUWDL. v. Hornsveld en A. Spek. GEHUWDWouter Kleijn en G. Meer- ding. G. Barneveld en P. Elschot. OVERLEDEN Willemina F. v. der Gaag, 75 jr, ongehuwd Cornelia Ver geer, 43 jr, ongehuwd Gerda Struve, 22 mnd. Pieter v. Rens- woude, 74 jr, echtgen. v. W. Jansen, te Vianen Friedrich Gerhard Magerkordt, 3 uren. HEEREN- EN DAMES- KLEERMAKERIJ Emmalaan 10 - SOESTDIJK - Tel. 169 Bericht de ontvangst der nieuwe voor het a.s. Seizoen Plaatselijk Nieuws. DIENSTPLICHT. Het aantal ingeschrevenen voor den dienstplicht, lichting 1927, bedraagt in deze gemeente 112. AANGEHOUDEN. De politie hield een woonwagenbe woner aan, een zekere J. P. M. Bedoelde persoon stond in het politieblad gesig naleerd en was nog eenige geldboete verschuldigd. Nadat deze door hem was betaald, is hij weder op vrije voeten gesteld. KEURING DIENSTPLICHTIGEN DER LICHTING 1927. De keuring der dienstplichtigen der lichting 1927 zal voor deze gemeente plaats hebben te Baarn in het politie bureau aan den Stationsweg en wel op de navolgende tijdstippen en uren De ingeschrevenen in het alphabetisch register onder de nummers 120 op 17 Maart a.s. des n.m. te 17» uur, voor hen, die voorkomen onder de nummers 2140 op 18 Maart des v.m. 10 uur, de nummers 4160 op 18 Maart, des n.m. I1/.! uur, voor ee nummers 61-79 op 19 Maart, des v.m. 10 uur, voor de nummers 8099 op 19 Maart, des n.m. 1V4 uur, de overigen op 22 Maart des voorm. 10 uur. VERKOOPING. Ten overstaan van den Notaris A.O. Dammers te Soest werden op 2 Maart 1926 in het Hotel „Eemland" de navol gende perceelen geveild: I. Een woonhuis met erf en tuin a. d. Vinkenweg no. 30 te Soest, verkocht aan den heer M. van Veeren te Bussum q.q. voor f3100.- II. Een perceel grond a.d. Veldweg te Soest, verkocht aan den heer B. Verweij te Soest voor f 1001.- III. Een huis met schuur, erf en bouw land a.d. Ouden Utrechtschenweg nos. 20 en 20, hoek Schouten kampweg te Soest, opgehouden. IV. Twee perceelen bouwterrein a.d. Hellingweg te Soest, verkocht aan den heer M. Buttenaar te Soest, q.q. voor f 2270. V. Een perceel bouwterrein a.d. Hel lingweg, hoek Lange Bergstraat te Soest, verkocht aan den heer J. R. Rademaker te Soest voor f 1450.—. stoelen en ravotten graag, maar vallen en bezeeren zich dan ook dikwijls. Zorg daarom altijd in huis voor een doos Doos 30 cent. „SOEST VOORUIT". Naar wij vernemen heeft de heer Mr. G. Deketh, Burgemeester onzer gemeente op verzoek van het Bestuur van Soest- Vooruit het beschermheerschap over de vereeniging aanvaard. Van deze gelegenheid maken wij ge bruik het bericht omtrent de plannen van feestviering, opgenomen in ons vorig nummer aan te vullen, met de mededeeling dat het Bestuur van „Soest Vooruit" eenparig besloten heeft de medewerking der Chr. Oranje-Vereeniging te vragen om een gezamenlijk feestprogramma te ontwerpen. UITSLAG VERLOTING. De uitslag van de gehouden verloting van een vet varken, waarvan de opbrengst is bestemd voor de slachtoffers van den watersnood en welke is gehouden door den heer Mattijssen, eigenaar van de modelslagerij aan de F. C. Kuiperstraat alhier, is als volgt Verkocht zijn in totaal 340 loten. Op brengst f340. De prijzen zijn gevallen op de num mers 297 en 323, zoodat de houders van deze nummers dus de gelukkige bezitters zijn geworden ieder van een half varken. Het bedrag, ad f 340.zal het Wa tersnood comité worden ter hand gesteld. THEOSOFIE. Mejuffrouw J. J. van Wijngaarden, droeg Woensdag 3 Maart j.l. in de kleine zaal van „Religie en Kunst", het tweede gedeelte voor van „De verborgen zijde der dingen". Hoe ingewikkeld het onderwerp ook was, Spreekster stemde zelve dit toe, KASSIERS JULIANAPLEIN 5 - TELEFOON 163 - SOEST ONDERGKONDSCHE BRAND-LNBRAAKVRIJE KLl'IS toch werd het even als de vorige week op zeer aangename en bevattelijke wijze voorgedragen. Bezwaarlijk echter is het, in een kort verslag dit weer te geven. Hoeveel duizenden eeuwen, aldus begon Mej. v. Wijngaarden, zijn er noodig geweest, om onze stoffelijke organen op te bouwen, waarmede wij het ons omringende waarnemen en hoe- vele eeuwen zal het duren, voor dat wij het onzichtbare zullen kunnen waar nemen. Ook daarvoor zullen instrumenten moeten worden opgebouwd. De eerste eischen daarvoor zijn zelf- beheersching en liefde. Gelijk men in eene onstuimige zee het beeld der zon niet kan waarnemen, maar slechts in een effen, kalm water vlak, zoo moet ook ons gemoed volkomen rustig en evenwichtig zijn, wanneer wij ons willen oefenen, om objectief het onzichtbare waar te nemen. Ken U zelf 1 Eerst wanneer wij ons zei ven volkomen beheerschen en opgaan in de oneindige liefde, een sprank der Goddelijke liefde in elk menschenhart aanwezig, zullen ons denken en voelen niet opgesloten blijven binnen onze kamermuren, maar uitgaan tot, en worden waargenomen door andere wezens. Zoo kan men, hoe ver gescheiden ook, invloed uitoefenen, op andere men schen, zoowel ten goede als ten kwade. De groote factoren daartoe zijn echter zelfbeheersching en liefde. Nadat Spreekster een paar vragen, over ziekte, die op verre afstand door sterk denken en medevoelen, was over gebracht, en over angst voor de plek, waar een moord was gepleegd, beant woord had, sloot de Voorzitster de bij eenkomst met een woord van hartelijk dank aan Mej. v. Wijngaarden. J. S. ORDE VAN DE STER IN HET OOSTEN. Wij verwijzen onze lezers gaarne naar een in dit blad voorkomende advertentie betreffende een openbare voordracht op Woensdag 10 Maart a.s. in gebouw „Re ligie en Kunst" waar als spreekster zal optreden Mej. M. Roodhuizen uit Am sterdam orgelspel van den heer Luycke uit Soest. Dit moet Uw eerste gedachte zijn bij Brand- en Snijwonden, Ontvellingen en bij verdere Huidverwondingen Het verzacht en geneest „DE VLIJT". Wij verwijzen, vooral onze lezeres sen, naar de in dit nummer voorkomende advertentie, waarbij de Heer J. Koelman uitnoodigd, tot bezichtiging van zijn verbouwd en reusachtig vergroot Manu facturen- en Modemagazijn „De Vlijt", Steenhofstraat 59. Een ruim entree wordt geflankeerd door twee groote breede en diepe uitstal kasten. De geheel nieuwe pui is in teakhout opgetrokken. Die eenvoudige en toch fraaie pui evenals de practische inwendige verbouwing doet den architect van Elten alle eer aan. De aannemers v. d. Velden en Scha dewijk hebben eene reuze prestatie verricht. Den lsten Febr. van dit jaar begonnen met uitbreken, kan de zaak reeds 6 Maart heropend worden. Vooral als met het op de afwerking van de pui en het aanbrengen der houtenafdeelingen op de groote muurvlakten, vraagt men hoe is het mogelijk in zoo'n korten tijd. Indien al die vakken gevuld zijn met verschillende stoffen zal men in „De Vlijt" keus genoeg hebben. Wij wenschen den Heer Koelman veel succes met deze vergrooting en verfraaiing van zijn zaak. VIOOL-RECITAL J. BLOK „Religie en Kunst". Blok mag zich gelukkig heeten met zijn succes. Met de door ijverige en juiste studie verkregen opvallende resul taten. Zijn spel wint nog steeds aan duide lijkheid en overtuiging, aan voordracht en toon. Laat Blok er zich vooral voor wachten de groole lijn uit het oog te verliezen, en het gezond muzikale niet opofferen aan violistische effectjes. Be halve de sonates op 30 no. 2 van Beet hoven cn B. kl. t. voor vioolsolo van Bach, speelde hijConcert D. kl. t. van Wicniawsky, Andante en Scherzo van Lalo Slavische dans van Dvorak Kreis- lerCanzonetta van Tschaykowsky en Zapateado van Sarasate. Als aanvangs- nummer was de Sonate van Beethoven niet gelukkig gekozen. Afgezien van het feit dat men eventjes wennen moet, en aan het begin dikwijls niet zoo rustig is en gedisponeerd. Nu was tevens het muzikale hoogtepunt bereikt. Behalve Bach's solosonate bleef er verder niets over dan werken die violistisch zeer interressant zijn, doch in vergelijk met Beethoven van weinig muzikale betee- kenis. Het was echter zooals wij reeds opmerkten wel interressant, vooral het vioolconcert van Wieniawsky met zoo veel brillant passagewerk. De Lalo's vol deden ons minder evenals de Canzonetta uit het concert van Tschaykowsky. De Slavische dans van Dvorak, een mooi stuk, met overtuiging en gloed gespeeld, voldeed van de kleine stukken het best, meer dan de Zapateado van Sarasate, welke echter zooveel succes bij het pu bliek verwierf dat de violist zich ge drongen gevoelde als toegift een tweede stukje van Sarasate (dans Andalusa) ten beste te geven. Breekveldt heeft uitstekend geaccom pagneerd. Hij was slagvaardig doch bleef bescheiden en vergat niet zijn plaats als accompagnateur. Het van de Beethoven sonate gezegde geld ook voor hem. Ook hij beschikte op dat oogenblik nog niet over die zekerheid en vastheid die het verdere van den avond zijn spel ken merkte, die evenwel in een werk waarin beide spelers solist zijn beslist nood zakelijk zijn. Vergeten wij niet te vermelden dat de Violist een mooie en welverdiende bloemenhulde ontving. F. LEZING VAN Ds. G. VAN DUYL. Op uitnoodiging der Vereeniging van Vrijz. Godsdienstigen hield Ds. G. van Duyl uit Hilversum, 1 Maart j.l., in het Gebouw „Religie en Kunst" eene lezing over den Deenschen schrijver en denker Kierkegaard. Spreker begon met er op te wijzen, dat, hoe opgeruimd en luchthartig het Deensche karakter uiterlijk ook schijnt, het eene zwaarmoedige ondergrond heeft. Kierkegaard's vader, Michael Petersen, was ook zeer melankoliek en het karakter van den jongen Sören was daar eene trouwe afspiegeling van. Nadat Sören een woesten studententijd had door gemaakt, verloofde hij zich met een vroolijk, levenslustig meisje. Tot dieper inzicht gekomen, beseft hij, dat hij een zoo zonnig leven niet aan zijne zwaarmoedige levensopvatting mocht verbinden. In een later geschreven boek „Schul dig? niet Schuldig?" maakt hij over de verbreking van deze verloving en Abra- ham's offeren van Isaak eene diepzinnige vergelijking. Zijn gansche leven is een geloofsstrijd geweest. In verscheidene werken strijdt hij tegen het spitsburger- lijke Christendom en schrijft over het ethiesch menschelijke en het religieuse boven menschelijke. Hij kampt tegen het zinsbedrog, dat Christendom heet. Hij wil eerlijkheid. Niet alleen voor dien tijd, het midden der vorige eeuw, maar voor alle tijden zijn de werken van Kierkegaard bijzon der belangrijk. De lezing was niet altijd gemakkelijk te volgen, ik bedoel hiermede te „ver staan". Ds. van Duyl spreekt buitenge woon rad en soms te zacht. Verscheidene woorden en zinnen kwamen de zaal niet in. Het was jammer van deze zeer be langrijke lezing. De zaal was slecht bezet, ook dit kan medegewerkt hebben tot het onduidelijk verstaan, het geluid klonk hol, niettegen staande de anders uitstekende accoustiek. S. ONGELUK. Tijdens het verrichten van schilder werk aan een perceel aan den Koud- hoornweg, had de heer E. J. Vlug van hier het ongeluk van een dak te vallen, met het noodlottige gevolg, dat hij een been brak. Dr. Rupert en de Vos, die spoedig ter plaatse waren, verleenden eerste geneeskundige hulp. Na voorloopig verbonden te zijn, is Vlug per gemeentelijke ziekenauto naar Amersfoort vervoerd. POSTERIJEN. Het heeft de aandacht getrokken dat de grootste toeloop van het publiek ten postkantore in de middaguren valt, ter wijl dan slechts één loket is geopend. In verband daarmede vestigt de Direc teur er de aandacht op, dat sedert 16 Februari j.l. des morgens van 9 tot half 1 uur 2 loketten voor den vollen dienst zijn geopend, waardoor het publiek des morgens veel spoediger kan worden geholpen dan in de middaguren. AUTO-ONGEVAL. Van de richting Baarn kwam kalm aangereden een Fordauto van de expeditie onderneming A. J. Leenderts uit Amster dam. De auto was beladen met huisraad. Toen de auto bij Nieuwerhoek was gekomen en de bocht wilde maken bij het gemeente pleintje tegenover Nieuw Mariënburgh kantelde deze doordat ter plaatse in den Rijksstraatweg zich een oneffenheid bevindt. Bij den val geraakte ook een man, die in de auto was ge zeten, er onder, doch kwam gelukkig tusschen eenig huisraad, als beddegoed, etc. terecht, waardoor hij geen letsel bekwam. Aan de omrastering van het gem. TELEFOON 84 JULIANASTRAAT 7

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1